0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THANH HÀ CỤC HẬU CẦN

50 187 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 12:20

1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THANH CỤC HẬU CẦN I.Những đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của Công ty Thanh Hà- Cục Hậu Cần 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Thanh Công ty Thanh được thành lập theo Quyết định số 695/QĐ-TM ngày 17 tháng 11năm 1994 và Quyết định số 6621/QĐ-TM ngày 14 tháng 11 năm 1995 của Bộ Tổng Tham mưu. Nhiệm vụ chính của công ty là: - Sản xuất mặt hàng quân trang và hàng Quân y của Cục Quân nhu và Cục Quân y. - Xây dựng và sửa chữa các công trình vừa và nhỏ của Tổng Cục Hậu Cần. - Tổ chức sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng và trang trí nội thất. - Kinh doanh mặt hàng ăn, uống. Quá trình phát triển của Công ty Thanh từ khi thành lập tới nay có thể khái quát như sau: Từ trước những năm 1994 các Xí nghiệp thuộc Công ty Thanh chỉ là các tổ đội nhỏ lẻ như tổ kinh doanh vật liệu xây dựng, tổ may tạp trang, tổ dịch vụ ăn uống . trực thuộc Cục Hậu Cần. Trước kiểu làm ăn manh mún, không có tổ chức, không đáp ứng được nhu cầu của thị trường nói chung và cơ quan Tổng Cục Hậu Cần nói riêng, sau một thời gian nghiên cứu của đội ngũ cán bộ thấy được sức mạnh cũng như tính ưu việt của các tập đoàn kinh tế lớn khác. Cục Hậu Cần đã có công văn trình lên trên đề nghị được sát nhập các tổ, đội đó lại với nhau thành xí nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp với tên gọi là công ty Thanh - Cục Hậu Cần . Với diện tích mặt bằng sản xuất kinh doanh rộng 30.000m 2 , tạo điều kiện cho việc bố trí kho tàng, tổ chức sản xuất, có lợi thế thương mại tốt, gần các trục đường chính thuận tiện cho việc giao dịch, vận chuyển và tiếp thị các sản phẩm. Năm 1994 Công ty Thanh được thành lập, trụ sở chính được đặt tại 25H Phan Đình Phùng - Quận Ba Đình - Nội. Hoàng Thị Bích Ngọc 2 Chi nhánh phía Nam tại: 18E đường Cộng Hoà - Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi được thành lập Công ty được Cục Hậu Cần và Tổng Cục Hậu Cần đầu tư vốn và từng bước đổi mới thiết bị, quy trình công nghệ, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo ra những sản phẩm đẹp, chất lượng tốt, giá thành hợp lý, đáp ứng với thị hiếu khách hàng đủ sức cạnh tranh với mặt hàng ngoài thị trường. Với ngành nghề kinh doanh chính là “sản xuất, sửa chữa” Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị quân đội giao, đảm bảo trang bị đủ cho các đơn vị trong toàn quân về bàn, ghế, tủ, giường, quân trang . Mặt khác khai thác tạo nguồn công việc trong thị trường kinh tế, hoạt động trên nguyên tắc tự trang trải chi phí, hạch toán kinh tế và thực hiện đầy đủ với cấp trên và ngân sách Nhà nước. Từ đó Công ty luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch cấp trên giao, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn, tài sản mà Cục Hậu Cần, Tổng Cục Hậu Cần giao cho Công ty. Với đội ngũ cán bộ- CNV có tay nghề kỹ thuật cao, quân số biên chế toàn Công ty là 154, hợp đồng dài hạn 140, ngắn hạn 36, hàng năm sản xuất đem lại doanh thu hàng quốc phòng chiếm 55%, hàng kinh tế chiếm 45% sản xuất ngày càng phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ đảm bảo công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động nâng cao đời sống và thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Qua những năm xây dựng và trưởng thành, cả về qui mô lẫn tổ chức từ các tổ đội nhỏ lẻ thành Xí nghiệp rồi trở thành Công ty , phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân, nề nếp quản lý, cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty cho đến nay Công ty đã đạt được nhiều thành công trong đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao đời sống công nhân viên. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Thanh đã gắn bó chặt chẽ, không tách rời khỏi hoàn cảnh chung của nền kinh tế đất nước và nền công nghiệp quốc phòng. Hoàng Thị Bích Ngọc 3 Hiện nay Công ty được phân cấp quản lý và hạch toán độc lập, có đầy đủ tư cách pháp nhân, có tài khoản tại ngân hàng và kho bạc Nhà nước, có con dấu riêng để giao dịch và có tổ chức bộ máy kế toán riêng. Với vốn ban đầu là: 6.374.200.000 Trong đó: + Vốn cố định: 5.853.300.000 + Vốn lưu động: 520.900.000 Từ các nguồn: • Ngân sách QP: 4.792.500.000 • Từ nguồn tự có: 1.581.700.000 Có thể đánh giá quá trình phát triển của Công ty Thanh qua một số chỉ tiêu sau: Biểu đồ 1.1: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu STT TÊN CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2005 Năm 2006 NĂM 2007 1 Doanh thu bán hàng đ 23.142.695.000 23.530.065.000 24.141.575.000 2 Giá vốn bán hàng đ 18.097.585.000 18.024.029.000 18.152.435.000 3 Lãi gộp đ 5.045.110.000 5.506.036.000 5.989.140.000 4 Chi phí bán hàng đ 347.145.000 329.426.000 345.620.000 5 Chi phí quản lý DN đ 207.560.000 215.343.000 230.642.000 6 Lợi nhuận thuần đ 4.490.405.000 4.961.267.000 5.412.878.000 7 Nộp ngân sách đ 1.620.000.000 2.028.000.000 1.542.935.033 8 Lợi nhuận sau thuế đ 2.870.405.000 2.933.267.000 3.967.547.229 9 Vốn kinh doanh đ 6.750.000.000 7.740.500.000 8.520.500.000 Hoàng Thị Bích Ngọc CTmayđồng bộOkiểm trachất lượnghoàn chỉnhCTMAYNHP CAHNGTHNvải (NVL chính)M TRACHT LNGHON CHNH MAY NG B KIM TRA CHT LNG HON CHNH THNH PHM NHP CA HNG VI (NVL chớnh) OOCTMAYNHP CAHNGTHNHPHMNG BKIM TRACHT LNGHON CHNH 4 10 Tụng s lao ng Ngi 183 195 215 11 Thu nhp BQ ca 1 L ng 1.119.098 1.202.570 1.230.240 2. c im t chc hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty Thanh H Sn phm kinh doanh ca Cụng ty Thanh H bao gm nhiu loi nh trang trớ ni tht, may tp trang, sn xut v kinh doanh vt liu xõy dng, xõy dng v sa cha . nhng cỏc sn phm may chim t trng ln nht trong tng doanh thu hng nm ca Cụng ty. m rng th trng may phc v nhu cu riờng ca nhiu i tng khỏc nhau nờn cỏc sn phm may ca Cụng ty cú th khỏi quỏt thnh 2 dng quy trỡnh l may o l v may o hng lot. *- May o l: Dng phc v s ớt vi yờu cu t m ca khỏch hng, quy trỡnh may o l bao gm: - B phn o: Tin hnh o cho tng ngi, ghi s o vo phiu (mi sn phm 1 phiu o). Ghi thnh 2 liờn, liờn 1 lu cung phiu chuyn cho b phn ct, liờn 2 giao cho khỏch hng. - B phn ct: cn c vo phiu o ca tng ngi ghi trờn phiu ct sau ú giao cho b phn may - B phn may + Theo chuyờn mụn hoỏ, chia cho tng ngi may hon thin. + Sn phm may xong c thựa khuy, ớnh cỳc l hon chnh v kim tra cht lng. - B phn ng b: Theo s phiu, ghộp cỏc sn phm thnh 1sut cho tng ngi. Sau ú nhp sang ca hng tr cho khỏch. S 1.10: S qui trỡnh cụng ngh may o l Hong Th Bớch Ngc PHN KH MAY NG BKIM TRACHT LNG HON CHNH THNHPHM NHP CAHNG VI (NLC) PHN KH PHN KH 5 *- May hng lot: Bao gm cỏc sn phm ca hng Quc phũng. Cỏc sn phm ny cú c im l sn xut theo c s quy nh ca cc Quõn nhu, quy trỡnh ny bao gm: - Ti phõn xng ct + Tin hnh phõn kh vi, sau ú bỏo cho k thut giỏc mu theo tng c s v tr mu. + Ri vi theo tng bn ct, ghi mu v xoa phn. + Ct phỏ theo ng giỏc ln sau ú ct vũng theo ng giỏc nh. + ỏnh s th t, bú buc chuyn sang t may. - Ti cỏc t may + Búc mu bỏn thnh phm theo s th t. + Ri chuyn theo quy trỡnh cụng ngh. + Sản phẩm may xong đợc thùa khuy, đính cúc, là hoàn chỉnh, kiểm tra chất lợng và đóng gói theo quy định sau đó nhập kho thành phẩm. S 1.11: S quy trỡnh cụng ngh may hng lot Hong Th Bớch Ngc CÔNG TY XÍ NGHIỆP 1 XÍ NGHIỆP 2 XÍ NGHIỆP 3 ĐỘI XÂY DỰNG TỔ SỬA CHỮA TRƯỜNG MẦN NON XÍ NGHIỆP MAY 6 Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chủ yếu của cấp trên giao cho Công ty hàng năm. Công ty xác định nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chủ yếu cho các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty như sau: - Xí nghiệp may có nhiệm vụ sản xuất các mặt hàng may phục vụ Quốc phòng và sản xuất quân trang như ba lô, quần lót, vỏ chăn, võng, màn, tất chống vắt . của Cục Quân Nhu và sản xuất hàng Quân y của Cục Quân y theo kế hoạch và hàng tạo nguồn của Công ty. - Xí nghiệp 1: Kinh doanh mặt hàng ăn uống, phục vụ hội nghị, cưới hỏi. - Xí nghiệp 2: Đóng quân tại Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng và sửa chữa theo kế hoạch hàng năm và tận thu mặt bằng phía nam. - Xí nghiệp 3: Sản xuất hàng doanh cụ như bàn, ghế, tủ, giường . và trang trí nội thất của các công trình xây dựng. - Đội xây dựng và tổ sửa chữa chuyên xây dựng và sửa chữa các công trình theo kế hoạch và tạo nguồn. - Trường Mầm non có nhiệm vụ nuôi dạy tốt các cháu là con em của CB- CNV trong Công ty, theo chương trình của Sở Giáo dục quy định . Sơ đồ 1.12: Sơ đồ tổ chức hoạt động sx-kd của Công ty Thanh Hoàng Thị Bích Ngọc 7 3. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Thanh Công ty Thanh xây dựng được 1 mô hình quản lý và hạch toán phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường, chủ động trong sản xuất kinh doanh, có uy tín trên thị trường, bảo đảm đứng vững trong cạnh tranh và phát triển trong điều kiện hiện nay. Với bộ máy quản lý gọn nhẹ, các phòng ban chức năng đã đáp ứng nhiệm vụ chỉ đạo và kiểm tra mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. a. Giám đốc Công ty Là người đại diện có tư cách pháp nhân cao nhất tại Công ty, chịu trách nhiệm trước TCHC - BQP, trước pháp luật và cấp uỷ về điều hành hoạt động của Công ty. Có nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành và quyết định mọi hoạt động của Công ty theo đúng kế hoạch được cấp trên phê duyệt và nghị quyết Đại hội CN-VC hàng năm. b.Các phó giám đốc Công ty Có nhiệm vụ giúp Giám đốc điều hành các lĩnh vực, phần việc được phân công. Được quyền chủ động điều hành, giải quyết các lĩnh vực công việc được Giám đốc phân công và ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty, trước pháp luật về mọi hoạt động của mình. - Phó Giám đốc kinh doanh: Giúp Giám đốc điều hành về các hoạt động kinh doanh của đơn vị trực tiếp chỉ đạo phòng Tài chính - kế toán và phòng Kinh doanh. - Phó Giám đốc sản xuất: Giúp Giám đốc điều hành trong công tác tổ chức sản xuất và toàn bộ công tác kỹ thuật, chất lượng sản phẩm sản xuất ra của Công ty. Trực tiếp chỉ đạo phòng Kế hoạch - Tổ chức sản xuất và phòng Kỹ thuật - Chất lượng. Hoàng Thị Bích Ngọc 8 - Phó Giám đốc chính trị: Giúp Giám đốc điều hành công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn đơn vị. Trực tiếp chỉ đạo phòng Chính trị và phòng Hành chính. c. Phòng Kế hoạch - Tổ chức sản xuất Là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Giám đốc Công ty về mọi mặt. Trong đó chịu trách nhiệm trực tiếp về các mặt : công tác kế hoạch hoá, tổ chức sản xuất, lao động tiền lương . d. Phòng kinh doanh Là cơ quan tham mưu giúp Giám đốc Công ty xác định phương hướng mục tiêu KD và dịch vụ. Trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ về KD, dịch vụ theo kế hoạch của Công ty trong từng thời kỳ. Tư vấn cho Giám đốc về việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. e. Phòng chính trị L cà ơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị ở công ty. Có nhiệm vụ giúp Giám đốc Công ty thực hiện công tác tuyên huấn, công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ chính sách, và các công tác đoàn thể như công đoàn, phụ nữ, thanh niên trong đơn vị. f. Phòng kỹ thuật- chất lượng Là cơ quan tham mưu cho Giám đốc về các mặt công tác quản lý khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu mẫu mốt, chế thử sản phẩm mới, quản lý máy móc thiết bị, bồi dưỡng và đào tạo công nhân kỹ thuật trong toàn công ty. g. Phòng tài chính- kế toán Là cơ quan tham mưu cho Giám đốc công ty về công tác tài chính kế toán. Thực hiện chức năng quan sát viên của Nhà Nước tại Công ty. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty, cơ quan tài chính cấp trên và pháp luật về thực hiện các nghiệp vụ tài chính kế toán của công ty. h. Phòng hành chính Là cơ quan giúp việc cho Giám đốc công ty thực hiện các chế độ về hành chính, văn thư, bảo mật. Thường xuyên bảo đảm trật tự an toàn cho Công ty, tổ chức Hoàng Thị Bích Ngọc GIÁM ĐỐC CÔNG TY PHÓ GIÁM ĐỐCKINH DOANH PHÓ GIÁM ĐỐCSẢN XUẤT PHÓ GIÁM ĐỐCCHÍNH TRỊ PHÒNGTÀI CHÍNHKẾ TOÁN PHÒNGKINH DOANH PHÒNGKẾ HOẠCHTỔ CHỨCSẢN XUẤT PHÒNGKỸ THUẬT CHẤTLỢNG PHÒNGCHÍNHTRỊ PHÒNGHÀNH CHÍNH XÍ NGHIỆP 2XÍ NGHIỆP 1 XÍ NGHIỆP 3 TỔ SỬA CHỮAĐỘI XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON XÍ NGHIỆP MAY 9 phục vụ ăn ca trong toàn Công ty, quản lý và đảm bảo phương tiện làm việc, phương tiện vận tải chung cho toàn công ty. Sơ đồ 1.13: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Thanh Từ ngày 01/01/1996 chấp hành nghiêm chỉnh quyết định số 114 TC/QĐ của Bộ Tài Chính Công ty Thanh đã tiến hành thực hiện chế độ kế toán mới. Mặc dù ban đầu còn gặp nhiều khó khăn nhưng dần dần công tác kế toán đã đi vào nề nếp. a. Bộ máy kế toán của Công ty Bộ máy kế toán của Công ty Thanh được tổ chức theo hình thức tập trung. Mọi hoạt động về tài chính của Công ty và xí nghiệp đều được phản ánh về phòng tài chính- kế toán. Hoàng Thị Bích Ngọc 10 Tại các xí nghiệp thành viên, tài chính có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc xí nghiệp về các mặt hạch toán, quản lý thu chi tài chính trong phạm vi các khoản mục và tỷ lệ chi phí được công ty phân cấp. Hàng tháng tính tiền lương, thưởng, BHXH cho CB-CNV thuộc xí nghiệp mình quản lý theo sự chỉ đạo của công ty. Thực hiện đối chiếu, thanh quyết toán các khoản vay nợ, thu hộ, chi hộ giữa xí nghiệp với công ty và đơn vị bạn. Cụ thể: Tại xí nghiệp thành viên Các kho công ty (cung cấp vật liệu cho các xí nghiệp thành viên) tuân thủ chế độ ghi chép ban đầu, căn cứ vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho ghi vào thẻ kho, cuối tháng lên báo cáo “nhập, xuất, tồn” và từ ngày 3 đến ngày 5 tháng sau chuyển báo cáo lên phòng kế toán công ty. Ngoài ra phải chấp hành nội quy hạch toán nội bộ công ty về cấp phát nguyên vật liệu theo định mức, công tác đo đếm nguyên vật liệu trước khi cấp phát cho các xí nghiệp. Nhân viên kế toán xí nghiệp theo dõi từ khâu nguyên vật liệu từ khi đưa vào sản xuất đến lúc giao thành phẩm cho công ty. Nội dung hạch toán như sau: Các xí nghiệp theo dõi:  Từng chủng loại nguyên vật liệu đưa vào sản xuất theo từng mặt hàng  Số lượng bán thành phẩm được cấp phát cho từng tổ sản xuất  Tình hình sản xuất nhập kho thành phẩm và các phần việc sản xuất đạt được để tính lương cho từng công nhân Cuối tháng lập báo cáo và chuyển lên phòng kế toán (bao gồm các báo cáo sau  Báo cáo chế biến bán thành phẩm  Báo cáo thanh toán nguyên vật liệu  Báo cáo sản phẩm dở dang và thành phẩm Tóm lại, hạch toán ở các xí nghiệp là hạch toán đơn Tại phòng kế toán công ty Hoàng Thị Bích Ngọc [...]... hng: Cụng ty 20 B Quc phũng a ch: 35 Phan ỡnh Giút Phng Lit - Thanh Xuõn - H Ni MST: 0100109339 - 1 in thoi: H tờn ngi mua hng: Anh Thuyờn Tờn n v: Cụng ty Thanh H - Cc Hu cn a ch: H2 Phng Mai - ng a H Ni Mó s thu: 0100837666 1 Hình thức thanh toán: CK ST Tên hàng T hoá, dịch vụ A 1 Đơn vị tính B Vải phin rêu C m Số lợng 1 62.459 Đơn giá 2 15.390 Thành tiền 3 = 1x 2 961.244.010 Cộng tiền hàng 961.244.010... sn phm hon thnh, xỏc nh kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty S 1.14: B mỏy k toỏn ca cụng ty Thanh H K toỏn trng K toỏn TGNH v thanh toỏn t thnh phm tin lng TSCD toỏn giỏ thnh tng hpTh qu K toỏn vt K toỏn K Ti chớnh cỏc xớ nghip thnh viờn 5 c im t chc cụng tỏc k toỏn ca Cụng ty Thanh H 5.1 Chớnh sỏch k toỏn ỏp dng ti Cụng ty Cụng ty hin nay ỏp dng ch k toỏn theo Quyt nh s 114/TC/BTC ngy 01/01/1996... lu chuyn tin t 5.5.4 Thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh II Thc trng k toỏn nguyờn vt liu ti Cụng ty Thanh H Hong Th Bớch Ngc 19 2 1.c im, phõn loi, v qun lý NVL may ti Cụng ty 2.1.1 c im NVL ti Cụng ty Cụng ty Thanh H - Cc Hu cn l mt doanh nghip cú ngnh may chim t trng ln nht trong tng doanh thu Sn phm u ra ca Cụng ty ch yu l mt hng quõn trang nh qun ỏo, chn Do vy vt liu dựng sn xut cỏc mt hng trờn cng a... nghip thnh viờn, theo s phõn cp ca Cụng ty: Phiu thu, chi tin mt do k toỏn thanh toỏn lp -> trng ban ký -> Giỏm c Xớ nghip ký Hng thỏng Xớ nghip lp bng thanh toỏn chi phớ sn xut theo nh mc khoỏn ca Cụng ty v cỏc Bng thanh toỏn tin lng, Bng chm cụng, Bng thanh toỏn BHXH, Bng cõn i tin lng, chuyn v Phũng K hoch - T chc sn xut duyt -> Cỏc chng t vcỏc bng phõn b tng hp v thanh toỏn phũng Ti chớnh-k toỏn kim... thỡ mi mt doanh nghip phi tỡm cho mỡnh mt cỏch tớnh toỏn hp lý nht, hin nay Cụng ty Thanh H, phn ỏnh ỳng giỏ tr NVL may k toỏn ca Cụng ty ó s dng phng phỏp tớnh giỏ thc t i vi NVL nhp kho v ỏp dng phng phỏp nhp trc, xut trc 2.1.4.1 Tớnh giỏ NVL nhp kho Nguyờn, vt liu may ca cụng ty Thanh H ch yu l nhp hng ni b t Cụng ty 20- B Quc Phũng( Nhp xut ni b) vỡ vy giỏ vt liu nhp kho c tớnh: Giỏ thc t NVL... hng v cỏc c quan ti chớnh cp trờn v cụng tỏc ti chớnh k toỏn ca cụng ty K toỏn thanh toỏn ngõn hng: cú nhim v theo dừi v thanh toỏn ton b cụng n ca cỏc i tng nh khỏch hng, nh cung cp v ni b cụng ty Theo dừi cụng n vi ngõn hng v cỏc khon tin gi, tin mt, tin vay ca cụng ty Ngoi ra cũn theo dừi cỏc khon tin tm ng ca CB-CNV trong cụng ty K toỏn vt t thnh phm: cú nhim v theo dừi vic mua bỏn vi cỏc khỏch... toỏn s dng trong Cụng ty bao gm - Lao ng tin lng: Bng chm cụng; Bng thanh toỏn tin lng; Phiu ngh BHXH; Bng thanh toỏn BHXH - Hng tn kho: Phiu xut kho; Phiu nhp kho; Biờn bn kim nghim; Th kho; Biờn bn kim kờ vt t, sn phm hng húa - Bỏn hng: Húa n bỏn hng - Tin t: Phiu thu; Phiu chi; Giy ngh tm ng; Giy thanh toỏn tin tm ng; Bng kim kờ qu - Ti sn c nh: Biờn bn giao nhn TSC; Biờn bn thanh lý TSC; Biờn bn... xut , v dựng v sinh mỏy 2.1.3 Cụng tỏc qun lý NVL ti Cụng ty Do c im khỏc bit c th ca Cụng ty, tng loi NVL nh ó núi trờn, Cụng ty cú k hoch thu mua NVL mt cỏch hp lý d tr cho sn xut v va hn ch ng vn, gim tin vay Ngõn hng Cụng tỏc qun lý NVL c Cụng ty t ra l: Phi bo qun tt v s dng tit kim hiu qu ti a c bit l NVL chớnh Hiu rừ c iu ny Cụng ty ó t chc h thng kho tng lu gi NVL c tt hn, gn cỏc phõn... cộng tiền thanh toán 1.057.368.411 Số tiền viết bằng chữ : Một tỷ không trăm năm mơi bảy triệu ba trăm sáu mơi tám nghìn bốn trăm mời một Ngời mua hàng (Ký, họ tên) Hong Th Bớch Ngc Ngời bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên Thủ trởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 25 Biu 2.1b HO N GI TR GIA TNG Liờn 2 giao khỏch hng Ngy 2 thỏng 11 nm 2007 Mu s: 01 GTKT 3LL LQ/2005B 0094797 n v bỏn hng: Cụng ty may 20... hng: Cụng ty may 20 - B Quc phũng a ch: 35 - Phan ỡnh Giút - Phng Lit - Thanh Xuõn - HN MST: 0100109339 - 1 in thoi: H tờn ngi mua : Anh Thuyờn Tờn n v: Cụng ty Thanh H - Cc Hu cn a ch: H2 - Phng Mai - ng a - H Ni Mó s thu: 0100837666 - 1 Hỡnh thc thanh toỏn: CK STT A 1 2 3 Tờn hng hoỏ, dch v B Ch Tiger rờu Cỳc nha 15li Nhón mỏc Cty n v tớnh C m cỏi cỏi S lng n giỏ 1 655.000 32.150 11.200 2 5 135 168 . 1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THANH HÀ CỤC HẬU CẦN I.Những đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của Công ty Thanh Hà- Cục Hậu. công ty. Sơ đồ1.14: Bộ máy kế toán của công ty Thanh Hà 5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty Thanh Hà 5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Công
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THANH HÀ CỤC HẬU CẦN, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY THANH HÀ CỤC HẬU CẦN,

Hình ảnh liên quan

Cụng ty Thanh Hà BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT  LIỆU TẠI CÔNG TY THANH HÀ CỤC HẬU CẦN

ng.

ty Thanh Hà BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU Xem tại trang 35 của tài liệu.
Bảng phõn bổ NVL, CCDC, bảng kờ số 3, sổ cỏi tài khoản 152 được in theo thỏng, cuối mỗi thỏng trờn bảng phõn bổ NVL, CCDC, chớnh là phần xuất dựng trờn bảng kờ số 3. - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT  LIỆU TẠI CÔNG TY THANH HÀ CỤC HẬU CẦN

Bảng ph.

õn bổ NVL, CCDC, bảng kờ số 3, sổ cỏi tài khoản 152 được in theo thỏng, cuối mỗi thỏng trờn bảng phõn bổ NVL, CCDC, chớnh là phần xuất dựng trờn bảng kờ số 3 Xem tại trang 44 của tài liệu.
Căn cứ vào sổ chi tiết cụng nợ, bảng phõn bổ NVL, bảng kờ số 3 để vào NKCT số 7-Tập hợp chi phớ sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT  LIỆU TẠI CÔNG TY THANH HÀ CỤC HẬU CẦN

n.

cứ vào sổ chi tiết cụng nợ, bảng phõn bổ NVL, bảng kờ số 3 để vào NKCT số 7-Tập hợp chi phớ sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp Xem tại trang 45 của tài liệu.

Từ khóa liên quan