0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

31 286 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 2.1Mối quan hệ giữa đặc điểm chung của công ty với kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp. Công ty cổ phần LILAMA 10 trước đây được gọi là công ty Lắp máy Xây dựng số 10, tiền thân là Xí nghiệp lắp máy số 10 thuộc liên hiệp các Xí nghiệp Lắp máy Bộ xây dựng thành lập năm 1983. Công ty Lắp máy Xây dựng số 10 được thành lập theo Quyết định số 004/BXD – TCLD ngày 27 tháng 01 năm 1993 Quyết định số 05/BXD – TCLD ngày 12 tháng 01 năm 1996 tên giao dịch quốc tế là “ MACHINERY ERECTION AND CONTRUCTION COMPANY- No.10”, viết tắt là EEC.10. Đây là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA), hạch toán độc lập đủ tư cách pháp nhân. Trong tháng 1 năm 2007 Công ty Lắp máy Xây dựng số 10 chính thức chuyển hình thức sở hữu, từ Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần, đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp, dưới đây gọi là Công ty Cổ phần Lilama 10. Hiện nay tổng giá trị cổ phiếu của công ty tính theo mệnh giá là 90.000.000 VNĐ. Đây là một Công ty lớn về quy mô, là một Công ty chủ đạo của Tổng Công ty Lắp máy Xây dựng Việt Nam. Các công trình Công ty đã đang thi công xây dựng rất đa dạng từ các công trình công nghiệp, thủy điện, thủy lợi, các công trình gia công lắp máy xây dựng, các công trình dân dụng…Việc thi công xây lắp các công trình này đều đặc điểm chung là: sản xuất ở những địa điểm khác nhau, sản phẩm khác nhau; sản phẩm giá trị lớn, thời gian xây lắp dài; bộ phận sản xuất phụ cung cấp vật liệu, cấu kiện, bê tông…cho xây lắp, giống như trong sản xuất công nghiệp; đội xe giới thi công , được tổ chức thành đơn vị hạch toán trực thuộc, vừa phục vụ thi công vừa cung cấp dịch vụ cho bên ngoài. Do đặc thù sản xuất kinh doanh cũng như quy mô hoạt động của Công ty nên tổ chức bộ máy quản lý điều hành sản xuất kinh doanh được thiết kế theo mô hình vừa tập Đấu thầu, thương thảo ký kết hợp đồng Phân giao nhiệm vụ thành lập công trường Bóc tách bản vẽ, lập dự toán biện pháp thi công an toànMua vật tư, điều động thiết bị, vật tưThi công, chế tạo lắp đặtGiám sát kỹ thuật, kiểm tra chất lượng, nghiệm thu công trình Nghiệm thu, bàn giao Quyết toán, thanhhợp đồng trung vừa phân tán, nhiều đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp 10-1, Xí nghiệp 10-2, Xí nghiệp 10-4, Nhà máy chế tạo thiết bị kết cấu thép. Công ty cổ phần LILAMA 10 là Doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực xây lắp, do đó công ty đã xây dựng được một quy trình công nghệ sản xuất hợp lý hoàn toàn phù hợp với đặc điểm kinh doanh của mình. Công nghệ thi công xây lắp của Công ty kết hợp giữa thủ công, giới sản xuất giản đơn. Nhìn chung, các sản phẩm của Công ty quy trình công nghệ tổng quan như sau: Sơ đồ 07: Quy trình tổ chức, chế tạo, lắp đặt Căn cứ vào đặc điểm sản xuất của ngành xây dựng đặc điểm quy trình tổ chức lắp đặt, đối tượng theo dõi, quản lý chi phí tính giá thành là các công trình. Nhưng vì các công trình thường giá trị lớn, khối lượng công việc thi công hoàn thành nhiều nên Công ty sẽ chia thành các phần công việc nhỏ hơn để dễ dàng theo dõi quản lý. Với mỗi khoản mục chi tiết, Công ty thể lập kế hoạch, dự toán cụ thể. Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức nửa tập trung nửa phân tán. Tại từng tổ đội sản xuất trực tiếp tại công trình trực thuộc các xí nghiệp các nhân viên kế toán làm nhiệm vụ thu thập kiểm tra chứng từ liên quan đến việc thuê mua, sử dụng nguyên vật liệu theo từng công trình; tập hợp các số liệu liên quan; định kì hàng tháng gửi lên phòng tài chính kế toán của công ty. Tại nhà máy chế tạo thiết bị kết cấu thép bộ phận kế toán riêng, bộ phận này thực hiện toàn bộ công tác kế toán liên quan đến đơn vị mình, sau đó lập Báo cáo kế toán gửi lên phòng Tài chính kế toán tại Công ty. Tại Công ty phòng Tài chính kế toán, nhiệm vụ tổng hợp tất cả các số liệu của toàn Công ty, lập các báo cáo kế toán định Việc tổ chức bộ máy kế toán như vậy là hoàn toàn phù hợp với nhưng đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty, do công ty nhiều xí nghiệp đơn vị thành viên, các công trình thi công trong thời gian dài, việc tập hợp nguyên vật liệu của quá trình sản xuất mang những đặc điểm riêng của đơn vị xây lắp. Mặt khác sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất còn các điều kiện sản xuất (xe máy, thiết bị thi công, người lao động .) phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm. Đặc điểm này làm cho công tác quản lý sử dụng, hạch toán tài sản, vật tư rất phức tạp do ảnh hưởng của điều kiện thiên nhiên, thời tiết dễ mất mát hư hỏng . Vì vậy đòi hỏi phải bộ phận kế toán trực tiếp tại công trường để đảm bảo tính hiệu quả kịp thời của công tác kế toán. - Hình thức kế toán: Hiện tại công ty đang áp dụng hình thức nhật kí chung. Với công tác kế toán của công ty là rất lớn thì hình thức này là hoàn toàn phù hợp. - Niên độ kế toán: bắt đầu từ 01/01 kết thúc vào 31/12 hàng năm. - Đơn vị tiền tệ được sử dụng để lập chứng từ, ghi sổ kế toán là đồng Việt Nam. Việc chuyển đổi các đồng tiền khác sang VNĐ tại thời điểm phát sinh theo tỷ giá Ngân hàng Nhà nước công bố. - Thuế GTGT: khai theo phương pháp khấu trừ - Ghi nhận TSCĐ theo giá gốc, khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao theo hướng dẫn tại QĐ206/ 2003 TC- BTC ngày 12/12/2003 về chế độ quản lý, sử dụng tính khấu hao TSCĐ của Bộ Tài chính. - Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên, trị giá hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền, trị giá nguyên vật liệu, hàng hoá xuất kho là giá thực tế đích danh. - Tình hình trích lập dự phòng: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho căn cứ vào tình hình tồn kho đầu năm, tình hình nhập, xuất kho trong năm tình hình biến động giá cả vật tư, hàng hoá để xác định trị giá thực tế hàng tồn kho trích lập dự phòng. - Phương pháp xác định doanh thu phương pháp xác định phần công việc đã hoàn thành của hợp đồng xây dựng: Doanh thu xác định theo giá trị khối lượng thực hiện từng công trình, hạng mục công trình được nhà thầu xác nhận. Phần công việc đã hoàn thành của hợp đồng xây dựng sử dụng phương pháp đánh giá. • Quy trình ghi sổ: Hàng ngày khi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, kế toán nhập dữ liệu vào máy tính, chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin vào sổ kế toán tổng hợp ( Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái…) các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. Cuối tháng ( hoặc vào bất kỳ một thời điểm cần thiết nào ) kế toán thể thực hiện các thao tác cộng khoá sổ lập Báo cáo tài chính. Cuối tháng chương trình sẽ tự động lập các bút toán kết chuyển, phân bổ lên các báo cáo, biểu tổng hợp ( Sổ Cái, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng Cân đối kế toán ). Cuối tháng, cuối năm, sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng thành quyển thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay. 2.1.1 Đặc điểm chung về kế toán chi phí sản xuất 2.1.1.1Phân loại chi phí sản xuất Chi phí sản xuất tại Công ty rất đa dạng phức tạp. Để giảm bớt khó khăn trong công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, Công ty phân loại chi phí theo khoản mục. Chi phí sản xuất bao gồm: chi phí sản xuất chung, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công. 2.1.1.2 Đối tượng phương pháp hạch toán chi phí sản xuất Với tính chất phức tạp của công nghệ sản phẩm sản xuất mang tính đơn chiếc, cấu tạo vật chất riêng, mỗi công trình, hạng mục công trình dự toán thiết kế thi công riêng nên đối tượng hạch toán chi phí sản xuất của Công ty là các công trình, hạng mục công trình Công ty tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp trực tiếp, các chi phí trực tiếp liên quan đến công trình nào thì tập hợp trực tiếp cho công trình đó. Nếu các chi phí không thể tập hợp trực tiếp được vì nó liên quan đến nhiều công trình hoặc là chi phí chung toàn doanh nghiệp thì tập hợp theo từng nhóm đối tưọng. Cuối kỳ, kế toán phân bổ theo các tiêu thức hợp lý (thường là căn cứ vào giá trị sản lượng từng công trình). Công ty cổ phần LILAMA 10 tổ chức hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty như sau: - Khi phát sinh các khoản chi phí về nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung liên quan đến từng công trình, hạng mục công trình, kế toán tiến hành tập hợp các chi phí. - Các khoản chi phí liên quan đến nhiều công trình, hạng mục công trình, kế toán tiến hành phân bổ chi phí theo tiêu thức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. - Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ tính giá thành cho từng công trình, hạng mục công trình.  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm toàn bộ giá trị thực tế của nguyên vật liệu cần thiết trực tiếp tạo ra sản phẩm hoàn thành như là giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, vật kết cấu, giá trị thiết bị kèm theo vật kiến trúc… Các loại vật liệu này thường được mua ngoài về nhập kho hoặc xuất thẳng đến công trình. Đối với các doanh nghiệp xây lắp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí cũng như giá thành (thường chiếm khoảng 70% - 80% tổng chi phí). Chi phí NVL trực tiếp tại Công ty bao gồm các NVL phục vụ cho xây dựng như: sắt, thép, cát, gạch, xi măng, nhựa đường, xăng, dầu… Do sản phẩm của công ty phân bổ rải rác ở nhiều nơi nên để thuận tiện cho việc thi công hạn chế trong vận chuyển, công ty đã xây dựng các kho vật liệu phân tán, tuy nhiên không phải trong kho vật liệu nào lúc nào cũng thể cung ứng đủ số lượng chủng loại phục vụ cho thi công cho nên đối với những loại vật liệu không sẵn trong kho này công ty sẽ tiến hành mua ngoài, hầu hết NVL được công ty cung cấp theo hình thức nhập thẳng đến tận công trình, với một số thiết bị mua vào với khối lượng lớn mà chưa sử dụng ngay thì vẫn tiến hành nhập kho.  Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản tiền lương, tiền công phải trả theo khối lượng công việc hay số ngày công của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công việc công trình, bao gồm: tiền lương bản, phụ cấp lương, phụ cấp làm thêm giờ các khoản tiền công trả cho lao động thuê ngoài. Việc tính đầy đủ tiền công, phân phối tiền lương một cách hợp lý sẽ khuyến khích người lao động trách nhiệm hơn đối với công việc được giao. Chi phí nhân công trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn thứ hai ( sau chi phí NVL trực tiếp) trong giá thành của công trình hoàn thành, vì vậy việc hạch toán chi phí nhân công trực tiếp cần được đặc biệt chú trọng vì nó không những ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô giá thành mà còn ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người lao động. Cũng như NVL, khi công trình mới, chủ nhiệm công trình căn cứ vào dự toán khối lượng tiến độ công việc sẽ lập tờ trình xin điều chuyển công nhân. Giám đốc căn cứ vào đó viết lệnh điều chuyển công nhân theo yêu cầu của công trình. Trong trường hợp số công nhân không đủ đáp ứng theo yêu cầu công ty sẽ tiến hành thuê nhân công ở ngoài. Hiện nay công ty đang áp dụng hai hình thức trả lương đó là lương sản phẩm ( lương khoán ) lương thời gian. + Lương sản phẩm ( lương khoán ): được áp dụng đối với những công nhân trực tiếp sẩn xuất theo khối lượng công việc cụ thể với đơn giá lương khoán khi công việc hoàn thành được tính giá. Đây là hình thức trả lương tính cho những công việc định mức hao phí nhân công được thể hiện trên các hợp đồng giao khoán. Chứng từ ban đầu dùng để tính trả lương theo hình thức này là bảng chấm công hợp đồng làm khoán. Tiền lương theo sản phẩm = Đơn giá khoán × Khối lượng thi công thực tế. Việc tính thanh toán tiền lương khoán của đội thi công công trình là do kế toán đội thực hiện sự theo dõi của đội trưởng, phòng tổ chức, phòng kế toán của công ty ( khi thanh toán chứng từ ). + Lương thời gian ( lương tháng ): Được áp dụng cho ban quản lý tổ, đội công tình. Các chứng từ ban đầu làm sở pháp lý cho việc tính trả lương theo hình thức này là cấp bậc lương, Tiền lương tháng = Mức lương tối thiểu × Hệ số lương  Chi phí sử dụng máy thi công Chi phí sử dụng máy thi công: là tổng hợp toàn bộ chi phí liên quan đến sử dụng máy thi công bao gồm: chi phí nhiên liệu chạy máy, tiền lương nhân công lái máy phục vụ máy, chi phí khấu hao, sửa chữa máy móc…Ngoài ra đối với những loại máy công ty không hoặc giá thuê ngoài rẻ hơn, công ty sẽ bỏ ra một khoản tiền để thuê máy thi công bên ngoài. Khoản tiền này cũng là chi phí sử dụng máy thi công. Máy móc dùng trong thi công ( gọi chung là xe máy ) là một phần tài sản cố định của công ty, để tạo quyền chủ động cho các đội công trình, công ty đã giao tài sản xe máy cho các đội. Việc điều hành theo dõi sự hoạt động của xe máy được đặt dưới sự điều khiển trực tiếp của các đội, sự giám sát của công ty. Chi phí sử dụng máy thi công là tổng hợp toàn bộ chi phí liên quan đến sử dụng máy thi công bao gồm: chi phí nhiên liệu chạy máy, chi phí nhân công lái máy phục vụ máy, chi phí khấu hao, sửa chữa máy móc… Ngoài ra đối với những loại máy mà Công ty không hoặc giá thuê ngoài rẻ hơn, Công ty sẽ phải bỏ ra một khoản tiền để thuê máy thi công ngoài. Khoản tiền này cũng là chi phí sử dụng máy thi công, được hạch toán vào chi phí sản xuất chung.  Chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung: Là các chi phí phục vụ cho quá trình sản xuất nhưng mang tính chất phục vụ cho toàn công ty. Đó là tất cả những chi phí liên quan đến bộ máy điều hành của các đội thi công, các khoản trích theo lương, khấu hao TSCĐ các khoản chi phí bằng tiền khác. Chi phí sản xuất chung phát sinh cho công trình nào được tập hợp trực tiếp cho công trình đó theo chi phí thực tế phát sinh 2.1.2 Đặc điểm chung về kế toán tính giá thành sản xuất 2.1.2.1 Đối tượng, kỳ tính giá thành Công ty lựa chọn đối tượng tính giá thành là từng công trình, hạng mục công trình. Kỳ tính giá thànhCông ty thực hiện là theo từng quý. Song tuỳ thuộc vào thời điểm bàn giao công trình, hạng mục công trình đã được quy định trong hợp đồng mà Công ty thực hiện kỳ tính giá thành sản phẩm khác nhau 2.1.2.2 Phương pháp tính giá thành Kế toán tiến hành tính giá thành của công trình đó vào cuối mỗi quý hoặc khi công trình hoàn thành nghiệm thu bàn giao thanh toán hồ sơ quyết toán công trình hoặc Biên bản thanhhợp đồng giao thầu. Kế toán tiến hành tính giá thành của công trình đó. Tính giá thành sản phẩmcông tác cuối cùng của quá trình tập hợp chi phí sản xuất. Để tính giá thành được đầy đủ, chính xác cần phải phương pháp tính giá thành thích hợp. Trong điều kiện thực tế của mình, Công ty áp dụng phương pháp trực tiếp để tính giá thành công trình, hạng mục công trình. Phương pháp trực tiếp được áp dụng phổ biến trong doanh nghiệp xây lắp do đối tượng hạch toán chi phí xây lắp trùng với đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp. Hơn nữa, áp dụng phương pháp này cho phép cung cấp kịp thời số liệu giá thành trong mỗi kỳ báo cáo cách tính đơn giản, dễ thực hiện. Theo phương pháp này, chi phí sản xuất tập hợp trực tiếp cho một công trình hoặc hạng mục công trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành chính là giá thành thực tế của công trình, hạng mục công trình đó. 2.2. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Lilama 10. Việc phân tích nhận biết được ảnh hưởng của từng yếu tố chi phí trong cấu giá thành là đặc biệt quan trọng. Bất kỳ công trình nào, trước khi thi công công ty đều phải lập đơn giá chi tiết cho từng hạng mục công trình theo từng khoản mục chi phí, trên sở đó ban lãnh đạo công ty hội đồng giao khoán sẽ xét duyệt đi đến quyết định ký kết hợp đồng giao nhận thầu. Để phân tích được việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm một cách cụ thể hơn, trong giới hạn của bài viết này em chỉ đề cập được việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của công trình Thủy điện Sơn La Quá trình hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Lilama 10 được tiến hành như sau. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - tự do - hạnh phúc -----***----- THOẢ THUẬNHỢP ĐỒNG TỔNG THẦU XÂY DỰNG Dự án xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La Số: 106/ATĐSL-KH-HĐ ngày 09 tháng 11 năm 2007 Căn cứ: - Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI , kì họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005; - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kì họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003; ………. Hôm nay, ngày 09 tháng 11 năm 2007 tại Hà Nội, các Bên gồm:\ 1. BÊN GIAO THẦU TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM mà ĐẠI DIỆN LÀ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN SƠN LA 2. BÊN NHẬN THẦU TỔ HỢP NHÀ THẦU DO TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ LÀ TỔNG THẦU XÂY DỰNG CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA TRONG TỔ HỢP NHÀ THẦU LÀ: (1) TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM đại diện là CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 Hai bên cùng nhau kí kết Hợp đồng tổng thầu xây dựng dự án xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La với các nội dung sau đây: Điều 1 Các bên cùng kí tên BÊN NHẬN THẦU ĐẠI DIỆN LILAMA 10 ĐẠI DIỆN TỔNG THẦU ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU Trước tiên, sau khi dự thầu trở thành chủ đầu tư (đơn vị trúng thầu – Bên B) thì hai bên lập hợp đồng xây lắp ( biểu 1) dựa vào các điều kiện đã được thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên. 1.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Để tập hợp chi phí NVL trực tiếp, kế toán sử dụng TK 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, tài khoản này được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình. Tại công trình thủy điện Pleikrong TK sử dụng là 62145. Khi trúng thầu hoặc được giao thầu một công trình, công ty sẽ tiến hành bàn giao khối lượng công việc cho các xí nghiệp, tổ, đội thi công. Căn cứ vào khối lượng công việc theo thiết kế ban đầu, các tổ đội phải bóc tách khối lượng vật tư, lập bảng dự trù mua vật tư trình Giám đốc. ( Biểu 2) Sau khi trình Giám đốc phê duyệt, đội trưởng đội thi công sẽ lập tờ trình xin mua vật tư phục vụ thi công. Cán bộ cung ứng trình giấy đề nghị tạm ứng để mua hàng. Người mua hàng phải lấy ít nhất 3 giấy báo giá của ba nhà cung cấp, nhà cung cấp nào đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công ty sẽ được lựa chọn tiến hành mua hàng, sau đó trình hóa đơn GTGT để tiến hành thanh toán số còn lại. Với những nhà cung cấp mà công ty đã uy tín lâu năm thì thể lấy hàng mà không cần ứng hay trả trước công ty thể thanh toán bằng chuyển khoản sau khi đã hoá đơn GTGT.(Biểu 3). Sau đó trình hoá đơn để thanh toán tạm ứng (Biểu 4). GIẤY DỰ TRÙ VẬT TƯ Hà Nội, ngày15 tháng 11 năm 2007 Kính gửi: Ông giám đốc Công ty Lắp máy & Xây dựng số 10. Phòng Vật tư - thiết bị Công ty. Tổng công ty Lắp máy Việt Nam Công ty Lắp máy & Xây dựng số 10 -----***----- [...]... dự toán = x + Giá trị khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ theo dự toán 2.2.6 Kế toán giá thành sản phẩm Tại công ty hiện nay, cách tính giá thànhtoàn bộ chi phí phát sinh tại công trình, hạng mục công trình từ khi khởi công cho đến lúc hoàn thành Giá thành thực tế Chi phí Tổng các chi phí thực tế công trình, hạng = dở dang + phát sinh trong kỳ mục công trình đầu kỳ hoàn thành trong kỳ _ để thi công. .. ngoài CT Sơn La 2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung Công ty sử dụng TK 627 để tập hợp chi phí sản xuất chung và được chi tiết thành 3 tài khoản: + TK 6271: Chi phí nhân viên đội + TK 6274: Chi phí khấu hao TSCĐ + TK 6278: Chi phí sử dụng máy thi công, Chi phí NVL, công cụ, dụng cụ, chi phí dịch vụ mua ngoài Tại công ty chi phí sản xuất chung được chi tiết bao gồm: - Chi phí nhân viên đội ( 6271) : Bao... để thi công công trình hạng mục công trình Chi phí dở dang cuối kỳ Để tính giá thành sản phẩm, kế toán sử dụng TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Cuối kỳ, kế toán tiến hành kết chuyển các chi phí đã được tập hợp trên sổ cái các TK 621, TK 622, TK 627 (chi phí máy thi công 6278) chi tiết theo từng công trình để tính giá thành cho mỗi công trình theo định khoản - Kết chuyển chi phí NVL trực... - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Chi tiết CT) TK 62145 - Chi phí NVL trực tiếp - Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp: Nợ TK 15445 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Chi tiết CT) TK 62245 - Chi phí nhân công trực tiếp - Kết chuyển chi phí sản xuất chung: Nợ TK 15445- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Chi tiết CT) TK 62745 - Chi phí sản xuất chung (Có chi phí MTC) Cuối quí, kế. .. 627845 2.2.5 .Tập hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang của doanh nghiệp Cuối mỗi quý các khoản mục chi phí sản xuất đã được tập hợp trong quý được kết chuyển sang TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tài khoản này được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình Việc kết chuyển chi phí được thực hiện theo từng tiểu khoản Sau khi kế toán thực hiện các bút toán kết chuyển tự... dụng máy thi công như: chi phí nhiên liệu chạy máy, chi phí nhân công lái máy phục vụ máy, sửa chữa máy móc Ngoài ra, đối với những loại máy Công ty không hoặc giá thuê ngoài rẻ hơn, Công ty sẽ phải bỏ ra một khoản tiền để thuê máy thi công ngoài Chi phí dịch vụ mua ngoài tại Công ty bao gồm chi phí về tiền điện, nước, điện thoại phục vụ thi công công trình quản lý tại Công ty, tiền chi mua văn... văn phòng phẩm (bút, mực, giấy,…), tiền phôtô, in ấn…, chi phí giao dịch, tiếp khách; lệ phí cầu phà của ô tô tải; chi phí thuê giáo, thuê máy vận thăng,… Định kỳ, kế toán đội tập hợp các chứng từ liên quan đến các chi phí sản xuất chung của công trình thuỷ điện PleiKrong lên phòng kế toán của Công ty Trên sở đó kế toán nhập dữ liệu vào máy tính, chương trình phần mềm kế toán sẽ tự động vào Sổ nhật... thực tế cho công trình, đồng thời tiến hành ghi sổ phản ánh chính xác các loại vật tư đã nhập xuất tại kho công trình Sau khi các chứng từ gốc được xác minh là hợp lý, hợp lệ sẽ là căn cứ để kế toán công trình vào sổ chi tiết vật tư Định kỳ (7 đến 10 ngày) kế toán công trình tập hợp các chứng từ gốc các sổ kế toán liên quan gửi lên phòng kế toán Công ty cập nhập số liệu vào máy tính Sau khi kế. .. công trình, sau đó mới phân bổ cho từng công trình theo nguyên tắc máy nào thi công cho công trình nào sẽ được phân bổ cho công trình đó TK sử dụng 6274 – Chi phí khấu hao máy thi công Tại công ty, kế toán sử dụng TK 6278 để hạch toán tổng hợp chi phí sử dụng máy thi công chi phí mua ngoài khác Đối với máy thi công thuê ngoài: Khi không loại xe máy phù hợp, phục vụ cho việc thi công hoặc chi. .. bảng chấm công Kết thúc công việc kế toán lập bảng tính lương cho công nhân điều khiển máy hạch toán trực tiếp vào chi phí cho công trình đó + Chi phí khấu hao máy thi công: Máy thi công khi thi côngcông trình sẽ được theo dõi ở phòng kế toán thông qua bảng trích khấu hao trong đó đăng ký đầy đủ thông tin về từng loại TSCĐ mức trích khấu hao của từng loại đó Với máy thi công, công ty lập chung . THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 2.1Mối quan hệ giữa đặc điểm chung của công ty với kế toán. toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Công ty cổ phần LILAMA 10 trước đây được gọi là công ty Lắp máy và Xây dựng số 10, tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10,

Hình ảnh liên quan

Do Công ty tổ chức thi công công trình theo hình thức khoán gọn cho các đơn vị nội bộ không tổ chức bộ máy kế toán riêng - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

o.

Công ty tổ chức thi công công trình theo hình thức khoán gọn cho các đơn vị nội bộ không tổ chức bộ máy kế toán riêng Xem tại trang 13 của tài liệu.
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ Xem tại trang 16 của tài liệu.
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ Xem tại trang 16 của tài liệu.
Biểu 9:Bảng tính và thanh toán lương Công trình thuỷ điện Sơn La tháng 11/2007ST - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

i.

ểu 9:Bảng tính và thanh toán lương Công trình thuỷ điện Sơn La tháng 11/2007ST Xem tại trang 18 của tài liệu.
Biểu 14 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG: Quý IV/2007Công trình Nhà máy thuỷ điện Sơn LaĐvt: đồng - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

i.

ểu 14 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG: Quý IV/2007Công trình Nhà máy thuỷ điện Sơn LaĐvt: đồng Xem tại trang 23 của tài liệu.
Người lập bảng chấm công là kế toán công trình, căn cứ vào số công trên bảng chấm công, kế toán công trình lập bảng tính lương ( Biểu 16 ) cho ban quản lý công trình - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

g.

ười lập bảng chấm công là kế toán công trình, căn cứ vào số công trên bảng chấm công, kế toán công trình lập bảng tính lương ( Biểu 16 ) cho ban quản lý công trình Xem tại trang 25 của tài liệu.
BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10
BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ Xem tại trang 27 của tài liệu.

Từ khóa liên quan