0

skkn một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm ở trường tiểu học

32 15 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2021, 23:44

Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học PHẦN MỞ ĐẦU (ĐẶT VẤN ĐỀ) I Lý chọn đề tài Hiện có thay đổi tác động môi trường kinh tế xã hội môi trường giáo dục nhà trường phổ thông hoạt động giáo dục nhà trường, có hoạt động thuộc cơng tác giáo viên chủ nhiệm lớp Theo đó, cần thiết phải trọng đến công tác giáo viên chủ nhiệm lớp đề cao vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp Theo PGS.TS Nguyễn Dục Quang - Viện khoa học giáo dục Việt Nam, việc tực tiếp giảng dạy lớp chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm trước hết phải nhà giáo dục, người tổ chức hoạt động giáo dục, quan tâm tới học sinh, chăm lo đến việc rèn luyện đạo đức, hành vi, biến động tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng em Đồng thời, người giáo viên chủ nhiệm lớp nhân cách mình, gương tác động tích cực đến việc hình thành phẩm chất đạo đức, nhân cách học sinh Mặt khác, họ cầu nối tập thể học sinh với tổ chức - xã hội trường, người tổ chức phối hợp lực lượng giáo dục Họ người dẫn dắt, tổ chức cho HS tham gia hoạt động xã hội, góp phần xây dựng phát triển đất nước Người giáo viên chủ nhiệm lớp người đại diện cho quyền lợi đáng học sinh, bảo vệ học sinh mặt cách hợp lý Họ phản ánh trung thành nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng học sinh với Ban giám hiệu nhà trường, với giáo viên môn, với gia đình học sinh, với cộng đồng với đồn thể xã hội khác Trên sở xác định phẩm chất lực giáo viên chủ nhiệm lớp, cần ý đến điều kiện để người giáo viên làm cơng tác chủ nhiệm hiệu Các điều kiện đa dạng Đó trình đào tạo, sinh viên sư phạm phải trang bị sâu, kỹ lưỡng nghiệp vụ sư phạm, cần cập nhật thành tựu nghiên cứu tâm lý học, Giáo dục học, Phương pháp dạy học môn, đặc biệt phương thức thực hành Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học nghề nghiệp theo hướng gắn với thực tế phổ thông Bên cạnh đó, q trình lao động nghề nghiệp, giáo viên phải bồi dưỡng công tác chủ nhiệm lớp với nội dung như: phương pháp xây dựng hồ sơ công tác chủ nhiệm, kỹ làm công tác chủ nhiệm, kỹ tổ chức hoạt động xã hội… Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề mục tiêu, nhiệm vụ phát triển lĩnh vực giáo dục năm 2011-2015 phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ kinh tế tri thức Hiện nay, chất lượng giáo dục tồn diện nước ta có chuyển biến Sự nghiệp giáo dục ngày toàn xã hội quan tâm Điều 9-Luật Giáo dục năm 2005 ghi rõ: "Phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" Chất lượng giáo dục đặt lên hàng đầu hoạt động giáo dục Chất lượng giáo dục phản ánh mức độ thực mục tiêu giáo dục, nội dung, phương pháp giáo dục, trình tổ chức thực hoạt động giáo dục Chất lượng giáo dục khơng tốt mục tiêu giáo dục không đạt Trong thời gian gần đây, chất lượng giáo dục quan tâm, ý cấp, ngành người xã hội Vì vậy, giáo dục ngày phát triển qui mô, mạng lưới sở giáo dục phương thức giáo dục Đối với công tác giáo dục đào tạo đội ngũ giáo viên đóng vai trị quan trọng Điều 15- Luật giáo dục năm 2005 ghi: "Nhà giáo giữ vai trò định việc bảo đảm chất lượng giáo dục" Chính vậy, xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên nhiệm vụ cấp thiết ngành giáo dục tất nhà trường Ở trường Tiểu học, người giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trị quan trọng, lứa tuổi học sinh Tiểu học từ - 14 tuổi cần có giúp đỡ định hướng người lớn Nếu không, với vốn kinh nghiệm sống ỏi Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học mình, em khó tránh khỏi ảnh hưởng khơng lành mạnh, mặt trái kinh tế thị trường phát triển nước ta Xuất phát từ quan điểm đạo Đảng Nhà nước, với kinh nghiệm qua số năm làm công tác công tác chủ nhiệm, lại trang bị thêm lý luận nghiệp vụ quản lý Tôi chọn vấn đề “Một số biện pháp đạo giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp trường tiểu học” làm đề tài nghiên cứu khoa học II Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 1.1 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý hiệu trưởng biện pháp đạo công tác chủ nhiệm lớp năm học 2010-2011 ba trường: Trường tiểu học Thị trấn huyện Than Uyên, Trường tiểu học số xã Mường Kim, Trường tiểu học số Khoen On Thời gian nghiên cứu từ tháng 8/2011 đến tháng 5/2012 2.2 Đối tượng nghiên cứu * Đối tượng khảo sát: Công tác đạo công tác chủ nhiệm lớp ở ba trường: Trường tiểu học Thị trấn huyện Than Uyên, Trường tiểu học số xã Mường Kim, Trường tiểu học số Khoen On * Đối tượng thực nghiệm: Trường Tiểu học số xã Khoen On III Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề tài để đề biện pháp có tính khả thi đạo cơng tác chủ nhiệm lớp trường tiểu học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hình thành, bồi dưỡng phát triển nhân cách cho học sinh tiểu học giai đoạn IV Điểm kết nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng cơng tác đạo, bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm lớp nhà trường đề biện pháp quản lí, đạo công tác chủ Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học nhiệm lớp trường tiểu học góp phần nâng cao hiệu chất lượng giáo dục hình thành, bồi dưỡng phát triển nhân cách cho học sinh PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu Mục tiêu bậc tiểu học: Hình thành cho học sinh sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài tình cảm, trí tuệ, thể chất kỹ để học tiếp trung học vào sống lao động Như vậy, học xong tiểu học học sinh phải đạt số yêu cầu sau: Có lòng nhân mang sắc người Việt Nam: u q hương đất nước, u hồ bình cơng bác ái, kính nhường dưới, đồn kết sẵn sàng hợp tác với người; có ý thức bổn phận người thân bạn bè, cộng đồng môi trường sống; tôn trọng thực pháp luật qui định nhà trường, khu dân cư, nơi công cộng; sống hồn nhiên, mạnh dạn tự tin, trung thực Có kiến thức tự nhiên xã hội, người thẩm mĩ, có kĩ nghe, nói, đọc, viết, tính tốn; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh bảo vệ sức khoẻ Biết cách học tập, biết tự phục vụ, biết sử dụng số đồ dùng gia đình cơng cụ lao động thơng thường; biết vận dụng làm số việc giúp gia đình Mục tiêu giáo dục tiểu học quán triệt hoạt động thể qua nội dung giáo dục Nội dung giáo dục tiểu học bao gồm nội dung dạy học nội dung hoạt động lên lớp Hiệu trưởng trường tiểu học: Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học Là người lựa chọn số giáo viên có tín nhiệm trị, đạo đức chun mơn, có lực quản lý trường học (có tầm nhìn xa đặc biệt có khả tạo giá trị) Hiệu trưởng trường tiểu học Chủ tịch Ủy ban nhân huyện bổ nhiệm theo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo sở lấy tín nhiệm tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường Là thủ trưởng trường tiểu học, đại diện cho nhà trường mặt pháp lý, có trách nhiệm có thẩm quyền cao hành chun mơn nhà trường, chịu trách nhiệm trước phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức quản lý toàn hoạt động nhà trường Với vị trí hiệu trưởng trường tiểu học có nhiệm vụ sau: Lập kế hoạch nhiệm vụ năm học có lồng ghép nội dung cơng tác chủ nhiệm tổ chức đạo tập thể cán giáo viên nhà trường thực công tác giáo dục Trực tiếp quản lý giáo viên theo nhiệm vụ giao, thường xuyên kiểm tra giáo viên công tác giảng dạy hoạt động công tác chủ nhiệm lớp Chỉ đạo cơng tác hành chính, bảo đảm điều kiện vật chất - tài cho hoạt động giảng dạy giáo dục nhà trường Thường xuyên cải tiến công tác quản lý trường học theo tinh thần dân chủ hoá nhà trường đảm bảo hoạt động giáo dục tiến hành đồng có hiệu Người giáo viên tiểu học 3.1 Chức người giáo viên tiểu học Lao động người giáo viên tiểu học lao động mang tính khoa học, tính nghệ thuật cơng phu Giáo viên tiểu học hình ảnh trực quan gần gũi sinh động toàn diện để em học sinh noi theo học tập, góp phần hồn thiện nhân cách học sinh Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học Ở nhà trường tiểu học, người giáo viên làm cơng tác chủ nhiệm có chức sau: - Xây dựng, tổ chức tập thể thành đơn vị vững mạnh - Tổ chức quản lí, điều khiển lãnh đạo hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh lớp phụ trách - Thiết lập phát triển quan hệ với lực lượng giáo dục nhà trường để giáo dục học sinh 3.2 Nhiệm vụ người giáo viên tiểu học Thực nghiêm chỉnh, có chất lượng nhiệm vụ giảng dạy giáo dục toàn diện cho học sinh, giảng dạy đủ chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, soạn bài, chấm đầy đủ, lên lớp giờ, không tuỳ tiện bỏ giờ, bỏ buổi, quản lý chặt chẽ học sinh hoạt động học tập rèn luyện (ở nhà trường) Thường xuyên học tập văn hố, bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức tác phong để đáp ứng ngày cao theo tiêu chuẩn quy định người giáo viên tiêu học Chấp hành nghiêm chỉnh quy định Nhà nước, tôn trọng pháp luật, thực định phân công người hiệu trưởng cấp quản lý giáo dục Thương yêu tôn trọng học sinh, đối xử cơng với học sinh góp phần xây dựng tập thể sư phạm thành tập thể đoàn kết thân ái, giúp đỡ tiến Phối hợp chặt chẽ với Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, với gia đình học sinh tổ chức xã hội hoạt động giáo dục dạy học Những nội dung công tác chủ nhiệm lớp trường tiểu học Giáo viên chủ nhiệm lớp trường phổ thông nhà quản lý khơng có dấu đỏ! Theo đó, giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông, linh hồn lớp học Có thể Một số biện pháp đạo cơng tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học coi giáo viên chủ nhiệm người lĩnh xướng dàn nhạc bao gồm: nhạc cơng (giáo viên) hồn thành giao hưởng hình thành nhân cách tồn vẹn cho hệ trẻ Và ngày nay, với nhận thức quản lý giáo dục, coi giáo viên chủ nhiệm nhà quản lý với vai trò: Người lãnh đạo lớp học; Người điều khiển lớp học; Người làm công tác phát triển lớp học; Người làm công tác tổ chức lớp học; Người giúp hiệu trưởng bao quát lớp học; Người giúp hiệu trưởng thực việc kiểm tra tu dưỡng rèn luyện học sinh; Người có trách nhiệm phản hồi tình hình lớp… Trên thực tế, tranh tồn cảnh cơng tác chủ nhiệm lớp trường phổ thông, bên cạnh đóng góp tích cực, nhận diện số hạn chế Đó nhận thức giáo viên, cán quản lí giáo dục vai trị cơng tác chủ nhiệm có nơi, có lúc chưa tồn diện; Cơng tác quản lý, đạo công tác chủ nhiệm cấp quản lý hạn chế; Một số phận giáo viên phân công nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm hạn chế lực tổ chức, điều hành lớp chủ nhiệm; giáo viên chủ nhiệm giỏi chưa quan tâm mức, chưa có danh hiệu thi đua cho giáo viên chủ nhiệm giỏi; Sự phối hợp lực lượng giáo viên nhà trường lỏng lẻo, chưa thực hỗ trợ tích cực cho cơng tác chủ nhiệm lớp… Xuất phát từ yêu cầu mới, từ hoàn cảnh cụ thể xã hội, gia đình thời đại nay, vị trí giáo viên chủ nhiệm trường học có ý nghĩa đặc biệt Vấn đề đặt địi hỏi thầy giáo chủ nhiệm cần xác định chế hoạt động quyền hạn trách nhiệm cho phù hợp với thực tế Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm lớp cần: 4.1 Tìm hiểu phân loại học sinh Người giáo viên phải nắm vững đối tượng học sinh lớp phụ trách (trích yếu lý lịch học sinh, hồn cảnh em; đặc điểm kinh tế xã hội địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú; đặc điểm tâm sinh lý em điểm bật tính cách, khiếu hay hạn chế, 4.2 Xây dựng phát triển tập thể học sinh: Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học Tuân thủ quy luật trình phát triển tập thể học sinh; đề yêu cầu cụ thể tập thể học sinh lớp phụ trách; bồi dưỡng nhân tố tích cực; trọng cơng tác giáo dục học sinh cá biệt Tổ chức phong trào thi đua tự giác, tích cực tập thể học sinh theo chủ đề, chủ điểm cụ thể năm học Chỉ đạo việc học tập học sinh Giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh Giáo dục lao động, hướng nghiệp Tổ chức hoạt động vui chơi, văn nghệ, rèn luyện thể lực, bảo vệ sức khoẻ môi trường 4.3 Liên kết với lực lượng giáo dục nhà trường a Kết hợp tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thực mục tiêu giáo dục b Phối hợp với giáo viên khác trường để lắng nghe ý kiến đồng nghiệp lớp mình, hợp tác đồng với giáo viên khác việc giáo dục học sinh Mặt khác cần lắng nghe, theo dõi mặt hoạt động lớp đồng nghiệp đối chiếu với lớp để có điều chỉnh phù hợp c Cộng tác với hội cha mẹ học sinh, giúp cha mẹ học sinh hiểu rõ mục đích nội dung giáo dục bậc tiểu học nói chung khối lớp nói riêng Thường xun thơng báo kịp thời kết học tập rèn luyện học sinh tới gia đình để phối hợp giáo dục Tổ chức buổi họp phụ huynh nhằm để thống nội dung, phương pháp biện pháp giáo dục học sinh Thăm hỏi gia đình học sinh để hiểu rõ hồn cảnh, thiết lập mối quan hệ tốt với gia đình để phối hợp giáo dục học sinh Với phần lý luận trình bày cho thấy người giáo viên phụ trách lớp có tầm quan trọng đặc biệt: vừa phải nhà sư phạm, vừa nhà tâm lý, vừa bảo mẫu, vừa người tổ chức để giúp học sinh phát triển cách hài hồ tồn diện Vì vậy, lao động người thầy giáo tiểu học lao động vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật địi hỏi công phu Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học II Thực trạng đạo công tác chủ nhiệm trường Tiểu học: Tiểu học Thị trấn; Tiểu học số Mường Kim; Tiểu học số Khoen On Trường tiểu học Thị trấn Than Uyên: Là trường trọng điểm huyện có chất lượng giáo dục cao, có kết Ban giám hiệu nhà trường khơng ngừng nghiên cứu, tìm hiểu quy trình làm việc, phân công hợp lý cho giáo viên Trường trọng đạo công tác xây dựng nếp tự quản tập thể lớp học sinh công tác hoạt động xã hội cho học sinh Trong công tác này, trường tham gia hưởng ứng cách có hiệu cơng tác từ thiện, nhân đạo giúp bạn nghèo vượt khó Khi gặp trao đổi trực tiếp với đồng chí Hiệu trưởng Đồn Thị Thanh để tìm hiểu cơng tác đạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trường Đồng chí tâm chia sẻ: “Đây công tác quan trọng mà nhà quản lý trường học khơng quan tâm, vấn đề then chốt, chất lượng giáo dục có chiều hướng tăng hay giảm tuỳ thuộc nhiều vào tổ chức thực nếp hoạt động tập thể mà giáo viên chủ nhiệm lớp đóng vai trị định Nhà trường nghiên cứu kỹ phân công giáo viên chủ nhiệm lớp cẩn thận: Ngay từ cuối năm học trước nhà trường có kế hoạch, dự kiến phân công giáo viên chủ nhiệm lớp cho năm học sau, tuỳ thuộc kinh nghiệm, lực trình độ giáo viên để phân công cho hợp lý Ban giám hiệu vận dụng tất cách phân cơng để phù hợp tình hình thực tế trường, giáo viên Vì giáo viên hăng say nhiệt tình với lớp, nhà trường kết hợp chặt chẽ với tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh nhà trường để sơ kết, tổng kết đợt thi đua để phân, xếp loại lớp có khen thưởng động viên lớp Nhờ làm tốt thi đua phong trào thi đua Liên đội đạt hiệu cao, đặc biệt ý thức, nếp tự quản học sinh cao Bên cạnh đó, Ban giám hiệu thường xuyên tổ chức kiểm tra trao đổi Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học với giáo viên để từ bồi dưỡng giáo viên làm công tác chủ nhiệm giáo viên làm Tổng phụ trách Đội” Trường tiểu học số Mường Kim Là trường có số lượng lớp học sinh đơng việc quản lý đạo trường học gặp tương đối khó khăn phức tạp Nhìn chung trường trọng công tác xây dựng tập thể vững mạnh xây dựng nếp học sinh tự quản Để có vậy, hiệu trưởng quan tâm nhiều đến cách phân công giáo viên chủ nhiệm lớp đầu năm như: việc sử dụng hợp lý đội ngũ, phân giáo viên chủ nhiệm chuyên theo khối lớp kết hợp với cách phân theo ưu tiên Khi hỏi đến vấn đề hiệu trưởng Nông Thị Đào chia sẻ: Công tác đạo bồi dưỡng giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp xem nhiệm vụ nằm kế hoạch nhiệm vụ nhà trường, Giáo viên phần lớn nhiệt tình say mê với cơng việc bên cạnh có số giáo viên (phần ít) có suy nghĩ chủ nghĩa trung bình nên chưa tích cực, chủ động cơng tác Bên cạnh cịn vài giáo viên quan niệm: giảng dạy tốt việc phải làm, phải phấn đấu Từ dẫn đến thực cơng tác cịn hình thức, khn mẫu chưa có tính sáng tạo Tuy nhà trường có nhiều biện pháp để giải vấn đề khó khăn trước mắt công tác đạo vấn đề địi hỏi người quản lý cần tính kiên trì, bền bỉ Trường tiểu học số Khoen On Năm học vừa qua, nhà trường ln bị Phịng Giáo dục - Đào tạo huyện nhắc nhở Ban giám hiệu làm việc chưa có kế hoạch khoa học, xem nhẹ vai trị cơng tác chủ nhiệm quan tâm đến đội ngũ giáo viên phụ trách lớp Mặt khác, Hiệu trưởng có kinh nghiệm đạo việc lên kế hoạch kiểm tra chưa thống ví dụ như: lên kế hoạch đầy đủ, công tác kiểm tra bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chưa thường xuyên làm khơng theo kế hoạch Bên cạnh đó, cịn có số nhận thức chưa toàn diện 10 Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học - Phân công ưu tiên Mỗi cách phân cơng có ưu nhược điểm Người hiệu trưởng cần vào tình hình thực tế để phân công cho phù hợp: Với khối lớp 1, em khối đầu cấp tất bắt đầu việc ổn định nề nếp đầu năm khó khăn, nhiên em biết lời, bắt chước nhanh Vì cần chọn giáo viên với kiểu “bảo mẫu” để đưa em hoà đồng vào tập thể Ở khối lớp giáo viên cần nhẹ nhàng, kiên trì, yêu trẻ phải có cách tổ chức lớp khoa học giúp em vào làm quen với hoạt động Mặt khác học sinh lứa tuổi hay bắt chước giáo viên cần phải mẫu mực thận trọng hành động Như vậy, yêu cầu lựa chọn giáo viên khối lớp đồng chí vừa biết dạy vừa biết dỗ Với lớp khối 4-5 em học sinh lớn có nếp, thói quen thực hoạt động giáo dục trường, lứa tuổi em biết suy nghĩ, lựa chọn cách thức làm việc cho cá nhân, tổ, nhóm Ngược lại, học sinh cá biệt, nhiệm vụ khó khăn việc chinh phục em đòi hỏi giáo viên khối lớp phải nhanh nhạy, linh hoạt có nhiều cách tổ chức hoạt động giáo dục lớp tốt để khơi gợi đưa học sinh vào hoạt động với tinh thần tự quản, tự giác cao, biết thi đua tập thể lớp với lớp khác khối Bên cạnh địi hỏi người giáo viên chủ nhiệm khối lớp phải có thái độ dứt khốt, rõ ràng để giúp học sinh khơng cẩu thả chây lười công việc (nhất học sinh cá biệt tiêu cực) Học sinh khối lớp 4-5 lực lượng chủ yếu tham gia góp phần nâng cao hoạt động bề nhà trường tham gia công tác xã hội Do vậy, bố trí giáo viên làm cơng tác chủ nhiệm khối lớp cần chọn đồng chí vững vàng chun mơn, có lực công tác quản lý, tổ chức hoạt động Tránh tình trạng phân cơng giáo viên trẻ giáo viên thiếu kinh nghiệm khối 18 Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học Để có chất lượng, thực phân công cho giáo viên hiệu trưởng cần tranh thủ ý kiến đóng góp xây dựng tổ chức nhà trường hội phụ huynh, tổ chun mơn giáo viên có kinh nghiệm Sau học kỳ hiệu trưởng cần kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm để làm tảng cho năm học sau Trường tiểu học Thị trấn Than Uyên thực theo kiểu phân công này, kết đem lại cao Biện pháp nhiều nhà quản lý quan tâm áp dụng cho đơn vị trường Hiệu trưởng đạo hướng dẫn giáo viên thực nội dung công tác chủ nhiệm lớp 3.1 Cách tìm hiểu phân loại học sinh Hiệu trưởng đạo hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm lớp điều tra học sinh từ đầu năm học, điều tra nhiều hình thức: Nghiên cứu lý lịch học sinh hồ sơ học sinh để biết hồn cảnh gia đình, nghề nghiệp bố mẹ, thu nhập gia đình, lực kết học tập, rèn luyện cá nhân học sinh năm học trước Mặt khác, cần trao đổi với em học sinh để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, sở thích, thái độ quan hệ tập thể lớp Trao đổi với giáo viên năm học trước, thông qua việc tham gia hoạt động học sinh để có thêm thơng tin xác Việc tìm hiểu cá nhân học sinh việc làm liên tục, thường xuyên vừa, cần thiết khoảng thời gian định, lại vừa có tính giai đoạn sau: Giai đoạn thứ nhất: tiến hành điều tra tình hình học sinh nói chung, cá nhân học sinh nói riêng Giai đoạn thứ hai: Theo dõi kiểm tra tính đắn phân loại đối tượng học sinh để giáo dục giai đoạn thứ nhất, có chưa xác ta tiếp tục phân loại tiếp Giai đoạn thứ ba: Giai đoạn hồn chỉnh việc tìm hiểu học sinh Các giai đoạn dài thời gian nên giáo viên chủ nhiệm thường xuyên bổ sung tìm hiểu học sinh qua hình thức sau: quan sát 19 Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học học sinh hoạt động, kết học tập học sinh hoạt động khác Từ thông tin đầy đủ nhất, rõ ràng học sinh giúp giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng đề tác động sư phạm phù hợp với tập thể, cá nhân học sinh lớp chủ nhiệm nhằm xây dựng giáo dục tập thể học sinh có hiệu như: tìm cá nhân điển hình để lựa chọn đội ngũ cán lớp để tham gia hoạt động Liên đội tổ chức xây dựng tập thể học sinh tự quản 3.2 Hiệu trưởng đạo giáo viên chủ nhiệm xây dựng tập thể học sinh tự quản a Lựa chọn đội ngũ học sinh làm cán lớp đủ uy tín có lực điều khiển tập thể lớp Ở lớp tiểu học thường giáo viên chủ nhiệm lớp định hướng để học sinh bình bầu, lựa chọn đội ngũ cán lớp tập thể học sinh để chọn bạn xứng đáng vào Ban cán lớp Khi em yêu mến, tin tưởng bầu bạn em tuân thủ định cán lớp b Tổ chức huấn luyện đội ngũ cán lớp: Sau hoàn thành khung ban cán lớp, giáo viên chủ nhiệm cần tập hợp đội ngũ ban cán lớp để nói rõ mục tiêu, ý nghĩa phương thức hoạt động nhằm xây dựng tập thể vững mạnh; vai trò nhiệm vụ cán lớp công việc xây dựng tập thể lớp Qua đó, em tự thấy trách nhiệm, vai trị việc với giáo viên chủ nhiệm xây dựng tập thể lớp Giáo viên giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên ban cán lớp cán chức Yêu cầu em ghi nhiệm vụ vào sổ Giáo viên giúp học sinh phương pháp tiến hành, riêng khối lớp 1,2 giáo viên phải kỹ hướng dẫn nhắc nhở em tuần Sau học sinh có ý thức với cơng việc việc dễ dàng c Tổ chức xây dựng nếp, bồi dưỡng cho lớp nội dung tập thể lớp tự quản 20 Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học - Tự quản lớp - Tự quản sinh hoạt tập thể hàng tuần - Tự quản đầu giờ, hoạt động khác Ví dụ: buổi lao động lớp chia làm khu vực để làm việc, giáo viên lúc mà đạo ba khu vực lớp tự quản tốt buổi lao động nhanh hơn, hiệu Muốn làm tốt vấn đề giáo viên phân chia cán lớp phụ trách theo mặt hoạt động như: cán phụ trách lao động, cán phụ trách văn thể với tổ trưởng để đạo tổ thực hiện; cán lớp theo dõi phải có sổ sách cuối tuần cho em tự nhận xét, phê bình, góp ý cho nhau, từ em có ý thức khơng có giáo viên em tự giác làm việc d Tổ chức hoạt động thực tế để học sinh rèn luyện kỹ tự quản Các hoạt động nên tổ chức theo phương châm “Thầy lui dần hậu trường” để “trò tự quản lý điều khiển” giáo viên với tư cách người cố vấn, điều chỉnh hướng cho em tổ chức để học sinh tự đánh giá kết sau lần tập thể học sinh trưởng thành Ví dụ như: Tổ chức hoạt động lao động vào chiều thứ thứ hàng tuần Ban đầu giáo viên tham gia trực tiếp vào việc đạo, hướng dẫn điều khiển học sinh tham gia đánh giá kết quả, sau giao dần cho đội ngũ cán lớp, giáo viên lúc người cố vấn, điều chỉnh cho em, tổ chức để học sinh tự đánh giá kết rút kinh nghiệm Qua đó, em đấu tranh giúp đỡ để xây dựng tập thể tự quản 3.3 Chỉ đạo giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp nhằm tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh 21 Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học Nhân cách hình thành thơng qua hoạt động Vì Hiệu trưởng đạo cho giáo viên tổ chức nhiều hình thức hoạt động phong phú đa dạng như: Hoạt động xã hội: Giúp đỡ bạn nghèo vượt khó VD: quyên góp sách vở, bút mực tặng bạn; Giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ: Tổ chức thăm hỏi, lao động giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ ; Xây dựng bảo vệ mơi trường: Trồng chăm sóc bồn hoa, cảnh bóng mát khn viên nhà trường, giữ trường xanh đẹp, không vất rác bừa bãi ; Phòng chống tệ nạn xã hội: Ma tuý, hút thuốc trò chơi điện tử ; Hoạt động văn hoá, văn nghệ: Tổ chức đêm văn nghệ, Hội thi nét đẹp đội viên, ; Hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao: Thi văn nghệ chào, điền kinh, cầu lơng, bóng đá, số trò chơi dan gian khác; Hoạt động lao động: lớp dọn vệ sinh hay lớp trồng chăm sóc vườn hoa, cảnh Thơng qua hoạt động học sinh củng cố, bổ sung mở rộng thêm tri thức học, phát triển óc thẩm mỹ, tăng cường thể chất, nhận thức xã hội, ý thức cơng dân, tình u q hương đất nước Từ đó, hình thành cho học sinh tháo độ tích cực, tinh thần đồn kết, ý thức chung tay cộng đồng Những hoạt động nhà trường tiến hành nhiều dạng theo chủ điểm, tiết sinh hoạt, chào cờ dạng hoạt động có quan hệ mật thiết với nhau, thống với trình giáo dục 3.4 Hiệu trưởng đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với lực lượng giáo dục nhà trường a Sự phối hợp chặt chẽ giáo viên chủ nhiệm với tổng phụ trách Đội: Tổng phụ trách đội có vai trị đặc biệt quan trọng, vừa người tham mưu vừa người tổ chức hoạt động Chính giáo viên chủ nhiệm cần kết hợp với tổng phụ trách đội, bí thư chi đồn việc tổ chức hoạt động theo chủ đề phù hợp với tháng năm thông qua ngày lễ kỷ niệm 22 Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học như: 20/11; 8/3; 26/3 mà Hiệu trưởng người cố vấn, định hướng cho tổng phụ trách Giáo viên kết hợp chặt chẽ với tổng phụ trách đội nắm bắt tình hình kế hoạch hoạt động từ triển khai lớp mình, quan tâm tổng phụ trách đội hoạt động lớp góp ý điều chỉnh kịp thời nhằm đưa phong trào lớp lên Mặt khác giáo viên chủ nhiệm phải giúp đỡ tổ chức Đồn, Đội tơn trọng tính độc lập, tự quản tổ chức để tạo nên mối quan hệ tốt đẹp, bên cạnh thơng qua tổng phụ trách Đội để nắm bắt tình hình lớp nhà trường để điều chỉnh thành viên chi đội, đội viên, phong trào lớp b Hiệu trưởng hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh việc giáo dục toàn diện Đối với cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm cần thơng báo cụ thể tình hình lớp học, yêu cầu chung nhà trường cha mẹ học sinh nội dung chương trình khối lớp phụ trách từ đầu năm học để từ thống với gia đình u cầu nội dung, biện pháp, hình thức giáo dục - Hiệu trưởng hướng dẫn giáo viên thông báo kết học tập tu dưỡng học sinh cách thường xuyên qua sổ liên lạc Việc làm giúp gia đình kịp thời hiểu em để có biện pháp tác động phù hợp động viên khuyến khích em đạt kết tốt, có hành vi tốt, nhắc nhở kịp thời em có biểu cần uốn nắn - Hiệu trưởng động viên giáo viên tổ chức thăm số gia đình học sinh có hồn cảnh khó khăn, gia đình có học sinh cá biệt để có thơng tin cụ thể Việc làm nhằm thắt chặt tình cảm, quan tâm lẫn từ gia đình học sinh có thiện chí với việc làm giáo viên giúp giáo viên hoàn thành nhiệm vụ 23 Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học Trong thực tế giáo viên tạo mối quan hệ với phụ huynh học sinh thuận tiện hoạt động Ngoài việc phối hợp với giáo viên để giáo dục học sinh, hoạt động khác tổ chức cắm trại 26/3; ngày lễ kỷ niệm 20/11, 8/3; tổ chức đêm trung thu phụ huynh cố vấn giúp đỡ tổ chức, trình bày, trang trí có họ hoạt động tốt đẹp họ chia sẻ với nỗi khó khăn vất vả người giáo viên Tuy nhiên không nên lạm dụng giáo viên chủ nhiệm cần tạo mối quan hệ tốt đẹp với hội cha mẹ học sinh 3.5 Hiệu trưởng đạo giáo viên đánh giá kết giáo dục học sinh Đánh giá kết giáo dục học sinh nội dung lớn quan trọng công tác chủ nhiệm lớp Đánh giá động lực giúp học sinh nỗ lực rèn luyện tu dưỡng, phát huy ưu điểm khích lệ động viên học sinh phấn đấu vươn lên để hồn thiện Nói cách khác, đánh giá đúng, mang tính giáo dục, mang lại kết giáo dục ngược lại đưa lại hậu xấu, phản giáo dục đánh giá thiếu xác, khơng cơng Đánh giá đúng, khách quan u cầu có tính ngun tắc việc đánh giá thành tích học sinh tập thể lớp Vì hiệu trưởng cần đạo giáo viên chủ nhiệm thực việc đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 32/BGD&ĐT ngày 27/10/2010 Hiệu trưởng kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp Với trường tiểu học hiệu trưởng áp dụng hình thức kiểm tra sau: - Kiểm tra đầu xem lớp có sinh hoạt khơng? Nội dung cách thức sinh hoạt nào? đồ dùng học tập, sách vở, vệ sinh thân thể học sinh chuẩn bị nào? - Kiểm tra qua dự hoạt động chuyên môn sinh hoạt cuối tuần lớp Qua dự kết luận lớp đạt tự quản hay chưa?, - Kiểm tra qua chào cờ, nề nếp xếp hàng vào lớp 24 Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học - Kiểm tra trực tiếp hồ sơ học sinh: ghi; giáo viên: sổ điểm, sổ chủ nhiệm; hồ sơ tổng phụ trách đội đội đỏ - Kiểm tra hoạt động ngồi lên lớp thi tìm hiểu, thi văn nghệ-thể dục thể thao, báo tường Hiệu trưởng làm tốt công tác kiểm tra để nhằm nhắc nhở, động viên điều chỉnh kịp thời hoạt động công tác lớp Thực tế cho thấy tất hoạt động có kiểm tra, thi đua hoạt động sơi nổi, nghiêm túc, có ý thức đạt kết cao Vì đạo hiệu trưởng phải ý đến công tác kiểm tra Nhưng đánh giá đánh giá phải khách quan cơng có sức thuyết phục quần chúng, song phải cần có nghệ thuật (nhận xét thành công giáo viên trước mặt đồng nghiệp, cịn phê bình nên nói riêng trừ trường hợp vi phạm nhiều lần Đặc biệt không khiển trách giáo viên trước mặt học sinh phụ huynh học sinh) Hiệu trưởng với công tác thi đua khen thưởng Trong quản lý việc động viên khen thưởng có ý nghĩa to lớn, kích thích mạnh mẽ đến tính thần người làm cho người thoải mái, thích hoạt động vươn tới điều tốt đẹp Việc động viên khen thưởng hay trách phạt phải ý đến hai hình thức: cho tập thể cho cá nhân Ở trường học thường khen thưởng vào dịp cuối đợt thi đua đợt 20/11; 26/3 cuối kỳ 1; cuối năm Những quy định, mức độ khen thưởng - trách phạt thống từ đầu năm học hội đồng sư phạm nhà trường Ví dụ: Trong đợt 26/3 nhà trường tổ chức thi hoạt động: thi nghi thức đội, TDTT trò chơi dân gian, văn nghệ Mỗi hoạt động giải nhất, giải nhì khen thưởng theo hình thức nào? (tuỳ điều kiện nhà trường), cuối đợt 25 Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học thi đua cộng lại xem lớp nhất? lớp nhì? từ kết lớp có phần thưởng động viên giáo viên chủ nhiệm Sau đó, tổng kết cuối năm lớp thực tốt hoạt động giáo viên danh hiệu gì? lớp chưa thực thực cho xong có hình thức xử lý nào? trách nhiệm giáo viên Song cần phải coi trọng nguyên tắc khen người, việc, đảm bảo dân chủ, công khai đánh giá khen thưởng Hiệu trưởng quan tâm đến đời sống giáo viên Nếu tập thể sư phạm có tinh thần đoàn kết, tương thân tương tạo nên sức mạnh để vượt qua khó khăn trở ngại thực nhiệm vụ sống, đặc biệt điều kiện kinh tế thị trường Muốn giáo viên trường giúp đỡ nhau, yêu thương có trách nhiệm với trước hết Hiệu trưởng phải xây dựng tập thể sư phạm đồn kết mà hiệu trưởng mắt xích để kết nối đồng nghiệp lại gần gũi biến tập thể sư phạm thành gia đình thứ hai đồng chí Hiệu trưởng cần phối hợp với cơng đồn quan tâm tới giáo viên đồng chí có hồn cảnh khó khăn, chia sẻ buồn vui kịp thời Chăm lo đến đời sống giáo viên chung đời sống ổn định có điều kiện để thực tốt nhiệm vụ trường Giáo viên trường giúp cách huy động giáo viên toàn trường giúp làm kinh tế gia đình giúp đỡ lúc khó khăn Hiệu trưởng quan tâm đến vấn đề tác động mạnh mẽ, khích lệ giáo viên thực tốt cơng tác giao Mặt khác dựa vào hoàn cảnh thực tế cá nhân mà phân công lao động hợp lý tạo điều kiện cho họ làm việc Bên cạnh đó, cần xây dựng tập thể sư phạm đầm ấm làm chỗ dựa tinh thần để giáo viên an tâm công tác Hiệu trưởng bồi dưỡng giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp 26 Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học Thứ nhất, muốn bồi dưỡng cho giáo viên trước hết hiệu trưởng cần phải tự bồi dưỡng, tự rèn luyện nghiên cứu nội dung công tác quản lí đạo để gương cho đồng nghiệp noi theo Thứ hai, tạo điều kiện để giáo viên tự học tập tự nghiên cứu trường như: nhà trường cần sắm đầy đủ tập san giáo dục, số đầu sách viết cơng tác chủ nhiệm, sách hướng dẫn tổ chức trị chơi, tổ chức hoạt động giáo dục tập thể học sinh nhằm phục vụ cho công tác chủ nhiệm lớp Từ để giáo viên có cách nhìn sáng tạo khơng rập khn máy móc, có nhiều phương pháp hình thức để lơi kéo học sinh vào hoạt động giáo dục Thứ ba, bồi dưỡng giáo viên thông qua tổ chức thi để giáo viên chủ nhiệm tham gia hoạt động hội thi “giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp trường mở hội thảo chun đề, báo cáo điển hình cơng tác chủ nhiệm lớp, Sau thi có đánh giá, khen thưởng, động viên rút kinh nghiệm Từ thi giáo viên có ý thức, phấn đấu công tác chủ nhiệm lớp, qua hội thảo chuyên đề để có điều kiện thảo luận, đóng góp ý để đến thống chung Thứ tư, tổ chức cho giáo viên tham quan, học tập kinh nghiệm trường trọng điểm, trường bạn để học hỏi đúc rút kinh nghiệm Mặt khác, đưa giáo viên tham quan để thay đổi không khí căng thẳng thời gian làm việc Hiệu trưởng cần phải xác định bồi dưỡng việc làm cần thiết từ đề kế hoạch bồi dưỡng, nên bồi dưỡng thêm phần nào? cho giáo viên nào? Bồi dưỡng để có hiệu Đó câu hỏi mà nhà quản lý cần phải trăn trở IV Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Với số biện pháp trên, áp dụng thực trường Tiểu học số Khoen On bước đầu đạt kết sau: 27 Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học - Nhận thức Hiệu trưởng nhà trường nâng lên Đó là: Đồng chí hiệu trưởng trăn trở quan tâm, lựa chọn áp dụng biện pháp đạo giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp như: vận dụng tất cách phân công giáo viên phụ trách lớp cho phù hợp, trọng đến công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ Đồng thời tăng cường cơng tác kiểm tra nói chung đặc biệt quan tâm đến cơng tác chủ nhiệm nói riêng Vì thế, học kỳ I - năm học 2011-2012 nhà trường có bước tiến triển cơng tác nâng cao hiệu chất lượng công tác giáo dục so với cuối học 2011-2012 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP, HỌC KÌ I-NĂM HỌC 2011-2012 CỦA TRƯỜNG Hoạt động Chủ nhiệm giỏi Số lớp Số lớp có nề cấp trường nếp tốt 15/24 15/24 24 Số lớp có hoạt Tỷ lệ chuyên động ngoại cần học khoá tốt sinh 15/24 98,7% BẢNG TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ KHOEN ON, GIỮA HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2011 – 2012 Mơn học Giỏi Khá Trung bình Yếu Toán 61/270= 22,6% 100/270= 37% 78/270= 29% 31/270= 11,4% Tiếng Việt 15/270= 5,5% 84/270=31,1% 143/270= 53% 28/270= 10,4% PHẦN KẾT LUẬN I Những học kinh nghiệm Công tác đạo thực nội dung phương pháp giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cần thiết thiếu Để công tác chủ nhiệm lớp nhà trường có hiệu vào chiều sâu cần phải bồi dưỡng, ni dưỡng giáo viên yêu nghề mến trẻ, trách nhiệm sáng tạo 28 Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học Hiệu trưởng cần phải có biện pháp để đạo, lẽ hiệu trưởng đạo tốt ngược lại giáo viên khơng có ý thức trách nhiệm với tập thể khó hồn thành nhiệm vụ Vì vậy, người hiệu trưởng nhà trường tiểu học phải đầu tư song song hai, vừa bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đồng thời phải lựa chọn biện pháp hợp lý để tác động vào đội ngũ nhằm thúc đẩy phát triển Việc làm vô công phu phức tạp đòi hỏi hiệu trưởng phải nghiên cứu, sáng tạo cương đạo đồng thời phải kiên trì tránh nơn nóng II Ý NGHĨA CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Trong trường Tiểu học giáo viên chủ nhiệm lớp đóng vai trị vơ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhân cách học sinh bậc Tiểu học Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm thúc đẩy, phát huy nếp tự quản học sinh tạo tình cảm thân thiện thầy- trò, tạo niềm tin cấp lãnh đạo phụ huynh học sinh Và đào tạo hệ học sinh có phát triển tồn diện, đủ đức tài sau làm nịng cốt công xây dựng quê hương III KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG, TRIỂN KHAI Một số trường Tiểu học huyện Than Uyên IV NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Để công tác chủ nhiệm trường tiểu học thực tốt đưa số đề xuất nhỏ: - Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo: Tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm/lần - Đối với nhà trường cần bồi dưỡng giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp cần mở hội thảo chuyên đề công tác chủ nhiệm lớp Tổ chức thi 29 Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường có chế độ khen thưởng, tôn vinh giáo viên chủ nhiệm giỏi tạo động lực nghề nghiệp cho giáo viên - Các nhà xuất sách: Cần biên soạn sách, tài liệu tham khảo dành riêng cho bậc Tiểu học biện pháp đạo, nội dung phương pháp tổ chức hoạt động công tác chủ nhiệm phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xã hội TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo Giáo dục & Thời đại Điều lệ trường tiểu học Phạm Minh Hạc: Tâm lý học - NXB Giáo dục Nguyễn Thị Tuyết Hạnh: “Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm trường 30 Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học tiểu học” - Bài giảng dành cho lớp CBQLGD Luật Giáo dục năm 2005 Một số tạp chí Giáo dục tiểu học Thơng tư 32/TT-BGĐ-ĐT việc hướng dẫn đánh giá xếp, loại học sinh bậc Tiểu học MỤC LỤC Phần mở đầu (Đặt vấn đề) I Lí chọn đề tài II Phạm vi đối tượng nghiên cứu III Mục đích nghiên cứu IV Điểm kết nghiên cứu Phần giải vấn đề I Cơ sở lí luận II Thực trạng đạo công tác chủ nhiệm trường Tiểu học 31 3 Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học III Một số biện pháp đạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm trường Tiểu học 12 IV Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 28 Phần kết luận I Những học kinh nghiệm II Khả nawg ứng dụng, triển khai 29 III Những kiến nghị, đề xuất 29-30 32 ... giải vấn đề I Cơ sở lí luận II Thực trạng đạo công tác chủ nhiệm trường Tiểu học 31 3 Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học III Một số biện pháp đạo bồi dưỡng đội... nhiện lớp trường Tiểu học II Thực trạng đạo công tác chủ nhiệm trường Tiểu học: Tiểu học Thị trấn; Tiểu học số Mường Kim; Tiểu học số Khoen On Trường tiểu học Thị trấn Than Uyên: Là trường trọng... viên làm công tác chủ nhiệm lớp cần mở hội thảo chuyên đề công tác chủ nhiệm lớp Tổ chức thi 29 Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiện lớp trường Tiểu học giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường có
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm ở trường tiểu học ,

Từ khóa liên quan