0

SKKN một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp theo mô hình trường học mới ở trường tiểu học

23 98 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2020, 19:17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sáng kiến cải tiến kĩ thuật: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP THEO MƠ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Lệ Thủy, ngày 21 tháng năm 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sáng kiến cải tiến kĩ thuật: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CƠNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP THEO MƠ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI Ở TRƯỞNG TIỂU HỌC Họ tên: Nguyễn Văn Dũng Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị: Trường Tiểu học số An Thủy Lệ Thủy, ngày 21 tháng năm 2015 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn sáng kiến Từ trước đến công tác chủ nhiệm có vị trí vai trò quan trọng việc xây dựng nề nếp, giáo dục học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường Đến có ý nghĩa trò quan định việc thực dạy học theo mơ hình trường học hưởng ứng phong trào xây dựng "Trường học thân thiện - học sinh tích cực" Trong nhiều năm qua, Phòng Giáo dục Đào tạo Lệ Thủy coi trọng triển khai đổi phương pháp dạy học, có việc đổi không gian lớp học việc xây dựng nếp lớp học theo mơ hình trường học Thực đạo cấp trên, xác định tầm quan trọng việc đổi phương pháp dạy học, có cơng tác chủ nhiệm lớp, năm qua, nhà trường tập trung đổi đối việc đạo công tác chủ nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu việc xây dựng nề nếp, giáo dục học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực tốt phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" Sự hình thành phát triển tồn diện nhân cách học sinh có giáo viên, giáo viên chủ nhiệm nhà trường có biện pháp giáo dục đắn, phù hợp, hiệu tác động đến học sinh, lớp học nhà trường Song địa phương nào, trường nào, giáo viên thực tốt vấn đề Trong giai đoạn nay, vai trò giáo viên chủ nhiệm quan trọng việc giáo dục học sinh Họ đại diện Hiệu trưởng quản lí hoạt động học tập, sinh hoạt lớp học nhà trường Vì giáo viên chủ nhiệm coi “hiệu trưởng nhỏ” Họ cầu nối hiệu trưởng (Ban giám hiệu), tổ chức trường, giáo viên môn với tập thể học sinh lớp chủ nhiệm Nói cách khác, giáo viên chủ nhiệm người đại diện hai phía, mặt đại diện cho lực lượng giáo dục nhà trường, mặt khác đại diện cho tập thể học sinh Với tư cách nhà sư phạm (đại diện cho tập thể nhà sư phạm), giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm truyền đạt tới học sinh lớp chủ nhiệm tất yêu cầu, kế hoạch giáo dục nhà trường tới tập thể học sinh lớp chủ nhiệm mệnh lệnh mà thuyết phục, cảm hóa, gương mẫu người giáo viên chủ nhiệm, để mục tiêu giáo dục học sinh chấp nhận cách tự giác, tự nguyện Với kinh nghiệm sư phạm uy tín mình, giáo viên chủ nhiệm có khả biến chủ trương, kế hoạch đào tạo nhà trường thành chương trình hành động tập thể lớp học sinh Mặt khác, giáo viên chủ nhiệm lớp người tập hợp ý kiến, nguyện vọng học sinh lớp phản ánh với hiệu trưởng, với tổ chức nhà trường với giáo viên môn Giáo viên chủ nhiệm người thường xuyên tiếp nhận thông tin từ học sinh để đảm bảo tính khách quan, tính trung thực dư luận, ý kiến tập thể học sinh Khi tiếp nhận thơng tin, người giáo viên chủ nhiệm lớp xử lí kịp thời thơng tin với tư cách nhà sư phạm, điều có ảnh hưởng lớn hình thành phát triển nhân cách trẻ Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm có phương pháp tốt để quản lý lớp; chí, khơng giáo viên tỏ lúng túng số tình sư phạm Một phần chưa xác định vai trò, vị trí mình, phần chưa trọng cơng tác nên hiệu công tác chủ nhiệm chưa cao Thực tế cho thấy, giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp chất lượng giáo dục lớp cao Trên thực tế có nhiều nhà giáo dục đưa nhiều giải pháp nhằm bồi dưỡng lực chủ nhiệm lớp cho giáo viên Tuy nhiên, tác giả dừng lại giải pháp chung chưa sâu vào giải pháp cụ thể địa phương, vùng miền Để nâng cao lực cho đội ngũ, Ban giám hiệu nhà trường chủ động tất khâu q trình quản lí, từ việc lập kế hoạch, bồi dưỡng lực kỹ sống cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ; tổ chức triển khai nội dung, đạo thực hiện, kiểm tra đánh giá theo hướng đổi Vì vậy, tơi mạnh dạn vận dụng “Một số biện pháp đạo công tác chủ nhiệm lớp theo mơ hình trường học trường tiểu học” nhằm khẳng định việc làm thân trường tơi nói riêng, đồng thời trao đổi kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng cơng tác chủ nhiệm lớp, chất lượng giáo dục trường tiểu học địa bàn huyện nói chung 1.2 Điểm sáng kiến Điểm sáng kiến biện pháp cụ thể đạo công tác chủ nhiệm lớp theo mơ hình trường học nhằm góp phần nâng cao chất lượng cơng tác chủ nhiệm lớp, chất lượng giáo dục toàn diện trường tiểu học địa bàn huyện Lệ Thủy nói riêng huyện khác tỉnh nói chung 1.3 Phạm vi áp dụng sáng kiến Do điều kiện thời gian không cho phép nên sáng kiến tập trung nghiên cứu số biện pháp đạo công tác chủ nhiệm lớp theo mơ hình trường học nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, chất lượng giáo dục giáo dục trường tiểu học mà công tác PHẦN NỘI DUNG 2.1 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CƠNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYÊN NHÂN THỰC TRẠNG 2.1.1 Thực trạng tình hình cơng tác chủ nhiệm trường tiểu học 2.1.1.1 Về phía cán quản lí Để tìm hiểu thực trạng tình hình cơng tác chủ nhiệm lớp, tơi tiến hành khảo sát ý kiến cán quản lí trường tơi cơng tác số trường bạn qua mẫu phiếu điều tra thu kết sau: Bảng Mức độ quan tâm cán quản lí cơng tác chủ nhiệm lớp giáo viên Mức độ quan tâm CBQL Số lượng Tỉ lệ (%) Rất quan tâm 87,5 Quan tâm 12,5 quan tâm 0 Không quan tâm 0 Từ bảng thống kê 1, nhận thấy : Hầu hết cán quản lí quan tâm đến cơng tác chủ nhiệm giáo viên Tỉ lệ 87,5% cán quản lí quan tâm tỉ lệ tương đối cao Điều cho thấy, cán quản lí trường trọng đến việc giáo dục toàn diện cho học sinh Mức độ quan tâm họ ảnh hưởng đến việc lựa chọn nội dung xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp giáo viên Bảng Hiệu đạo công tác chủ nhiệm lớp cán quản lí Hiệu đạo công tác chủ nhiệm lớp cán quản lí Số lượng Tỉ lệ (%) Hiệu cao 12,5 Hiệu cao 37,5 Hiệu bình thường 50,0 Qua bảng thống kê cho thấy: Có 12,5% đạt hiệu cao 37,5% đạt hiệu cao việc đạo công tác chủ nhiệm lớp Có 50,0% đạt hiệu bình thường Điều cho thấy hiệu đạo cơng tác chủ nhiệm trường học khiêm tốn 2.1.1.2 Về phía giáo viên Để tìm hiểu thực trạng công tác chủ nhiệm, tiến hành khảo sát ý kiến 13 giáo viên chủ nhiệm trường công tác qua mẫu phiếu điều tra thu kết sau: Bảng Vai trò công tác chủ nhiệm việc nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện Vai trò của cơng tác chủ nhiệm việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Số lượng giáo viên Tỉ lệ (%) Rất quan trọng 10 76,9 Quan trọng 23,1 Không quan trọng 0 Qua bảng thống kê nhận thấy : Khơng có giáo viên cho vai trò của cơng tác chủ nhiệm việc nâng cao chất lượng giáo dục không quan trọng (tỉ lệ 0%) Điều cho thấy, hầu hết giáo viên ý thức tầm quan trọng việc làm Trong đó, tỉ lệ giáo viên xác định vai trò quan trọng (76,9%) quan trọng (23,1%) Việc xác định hay không xác định vai trò cơng tác chủ nhiệm việc nâng cao chất lượng giáo dục phần ảnh hưởng đến chất lượng dạy học mơn học nói chung nếp học tập lớp học nói riêng Qua để khẳng định : Vai trò cơng tác chủ nhiệm việc nâng cao chất lượng giáo dục, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy học môn học nếp học tập lớp học Bảng : Mức độ quan tâm GVCN công tác chủ nhiệm việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Mức độ quan tâm giáo viên Số lượng GV Tỉ lệ (%) Rất quan tâm 11 84,6 Quan tâm 15,4 quan tâm 0 Không quan tâm 0 Từ bảng thống kê trên, nhận thấy : Hầu hết giáo viên quan tâm đến vai trò cơng tác chủ nhiệm việc nâng cao chất lượng giáo dục Tỉ lệ 84,6% giáo viên quan tâm tỉ lệ tương đối cao Mức độ quan tâm giáo viên ảnh hưởng đến việc lựa chọn nội dung xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp nhằm nâng cao chất lượng dạy học xây dựng nếp học tập Bảng : Hiệu công tác chủ nhiệm lớp việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Hiệu công tác chủ nhiệm lớp việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Số lượng giáo viên Tỉ lệ (%) Hiệu cao 7,7 Hiệu cao 23,1 Hiệu bình thường 69,2 Hiệu thấp 0 Qua bảng thống kê cho thấy: Có 30,8% giáo viên đạt hiệu cao cao việc nâng cao chất lượng giáo dục lớp chủ nhiệm, 23,1% đạt hiệu cao Có 69,2% giáo viên làm chủ nhiệm đạt hiệu bình thường 0% đạt hiệu thấp Điều cho thấy hiệu cơng tác chủ nhiệm việc nâng cao chất lượng giáo dục khiêm tốn 2.1.2 Nguyên nhân 2.1.2.1 Về phía cán quản lí Mặc dù có khơng cán quản lí quan tâm đến cơng tác chủ nhiệm giáo viên, đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp Tuy nhiên, cán quản lí làm tốt điều Từ thực trạng nêu trên, tơi nhận thấy có nguyên nhân sau: - Một phận cán quản lí chưa trọng nâng cao nhận thức giáo viên chủ nhiệm vai trò, vị trí người giáo viên chủ nhiệm - Việc đạo giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch chủ nhiệm chưa đảm bảo khoa học, hợp lí, thiếu cụ thể - Chưa xây dựng tổ chủ nhiệm tổ giáo viên giảng dạy lớp để phối hợp việc giáo dục học sinh - Chưa lượng hoá tiêu chí đánh giá xếp loại lớp giáo viên chủ nhiệm theo tuần, học kì năm - Chưa đạo tổ chức họp để lấy ý kiến học sinh, phụ huynh công tác chủ nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp cách thường xuyên - Việc tổ chức tập huấn công tác chủ nhiệm lớp thi giáo viên chủ nhiệm giỏi hạn chế -Việc tơn vinh khen thưởng giáo viên chủ nhiệm giỏi làm hình thức, chưa tương xứng với công sức giáo viên bỏ - Công tác kiểm tra, đánh giá kế hoạch kiểm tra nội nhà trường chưa trọng đến công tác chủ nhiệm lớp 2.1.2.2 Về phía giáo viên - Một số giáo viên chủ nhiệm chưa xây dựng kế hoạch chủ nhiệm đảm bảo khoa học, hợp lí, cụ thể; thiếu điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế - Chưa tổ chức họp để lấy ý kiến học sinh, phụ huynh công tác quản lí cách thường xun để rút kinh nghiệm, điều chỉnh biện pháp quản lí học sinh - Công tác chủ nhiệm lớp lâu coi nhiệm vụ kiêm nhiệm Nhiều giáo viên tâm vào bồi dưỡng chun mơn, chưa quan tâm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác chủ nhiệm lớp - Do việc coi nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên nên nhiều giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp mà không nắm vững : vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, biện pháp người giáo viên chủ nhiệm lớp Cho nên thiếu quan tâm quan tâm thiếu biện pháp xây dựng lớp trở thành tập thể vững mạnh, khó việc phát huy tính tích cực hoạt động học sinh - Trong q trình quản lí tổ chức lớp thiếu nghiệp vụ cơng tác chủ nhiệm lớp, thiếu tình cảm, trách nhiệm nên tỏ thái độ không mức với tập thể lớp, thường mệnh lệnh, thiếu dân chủ, chưa tơn trọng học sinh, áp dụng hình thức trách phạt nhiều giáo dục hướng dẫn, bảo động viên em 2.1.3 Nhận xét chung Qua khảo sát cho thấy hầu hết cán quản lí quan tâm đạo công tác chủ nhiệm lớp Tuy nhiên, chưa có giải pháp hữu hiệu nên chất lượng công tác chủ nhiệm lớp chưa cao Mặt khác, mức độ nhận thức giáo viên vai trò giáo viên chủ nhiệm giáo dục học sinh ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục khác Từ nhận thức khác vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp nên có giáo viên chủ nhiệm chưa thực đầu tư cho công tác chủ nhiệm lớp dẫn tới kết giáo dục lớp chưa cao Bên cạnh đó, số giáo viên trẻ thiếu kiến thức thực tế, kinh nghiệm làm cơng tác giáo dục Tóm lại, thực trạng cho thấy vấn đề quản lí đạo bồi dưỡng nghiệp vụ làm công tác chủ nhiệm cho giáo viên trở nên cấp thiết, đặc biệt phương pháp quản lí giáo dục học sinh, giáo dục kỹ sống cho em 2.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP THEO MƠ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Từ thực trạng nêu trên, nhằm cải tiến việc đạo công tác chủ nhiệm để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thực hiệu phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", năm học vừa qua, mạnh dạn vận dụng số biện pháp đạo công tác chủ nhiệm trường công tác đây: 2.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức giáo viên vai trò, vị trí nhiệm vụ người giáo viên chủ nhiệm Nhận thức vai trò quan trọng giáo viên chủ nhiệm việc nâng cao chất lượng giáo dục, thân Ban giám hiệu nhà trường trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ làm công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên Cụ thể: Tôi đề xuất nhà trường tổ chức buổi học tập công tác chủ nhiệm lớp để giúp giáo viên nắm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giáo viên 10 chủ nhiệm, qua nâng cao nhận thức giáo viên vai trò quan trọng giáo viên chủ nhiệm Tôi tổ chức thực theo bước: Bước 1: Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu văn bản: Luật Giáo dục, Điều lệ Trường Tiểu học, tài liệu công tác chủ nhiệm lớp, … Bước 2: Cho giáo viên đối chiếu thông tin thu thập với trình thực nhiệm vụ chủ nhiệm lớp để rút kinh nghiệm Bước 3: Giới thiệu số gương tiêu biểu công tác chủ nhiệm, so sánh chất lượng giáo dục lớp có giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm với chất lượng lớp có giáo viên chủ nhiệm trẻ thiếu kinh nghiệm * Điều kiện thực Nhà trường cung cấp liệu cho giáo viên, có dẫn cụ thể bước cho giáo viên Tạo môi trường sinh hoạt thuận lợi phù hợp với điều kiện cụ thể giáo viên Việc tổ chức buổi tập huấn làm sáng tỏ đặc điểm, khó khăn, thuận lợi công tác giáo viên chủ nhiệm lớp bối cảnh đổi giáo dục Định hướng đổi nội dung, phương pháp công tác chủ nhiệm lớp trường phổ thông, tăng cường lực làm công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên nhà trường Các yêu cầu giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp nội dung phương pháp kỹ thực công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; kinh nghiệm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ; phương hướng, giải pháp tăng cường lực làm công tác chủ nhiệm cho giáo viên ; … Các nội dung tập huấn phân công cho số giáo viên chuẩn bị trước (TTCM, TPCM, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp), người chuẩn bị đến hai nội dung nội dung có - người chuẩn bị Thơng qua buổi tập huấn, giáo viên trường nhận thức vai trò, vị trí quan trọng người giáo viên chủ nhiệm việc giáo dục học sinh Việc nhận thức hay không nhận thức vai trò, vị trí nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu giáo dục tồn diện giáo viên nhà trường từ xây dựng kế hoạch năm học 11 2.2.2 Biện pháp 2: Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch chủ nhiệm cách khoa học, hợp lí từ đầu năm học Thực tế, nhiều giáo viên xem nhẹ việc lập kế hoạch làm công tác chủ nhiệm, kế hoạch xây dựng chiếu lệ, sơ sài dẫn tới mục tiêu không rõ, hiệu hoạt động giáo viên chủ nhiệm chưa cao Khi lập kế hoạch hoạt động lớp giáo viên chưa bám sát mục tiêu giáo dục toàn diện nhà trường đặt ra, hầu hết việc giải vụ chưa có kế hoạch tổng thể xuyên suốt năm học Một khâu quan trọng mà giáo viên thực trước lập kế hoạch định hướng cho ban cán lớp tự tổ chức hoạt động giáo dục Mỗi học sinh tự tổ chức hoạt động giáo dục thân mình, học sinh chưa tích cực thực họat động giáo dục Đây điểm yếu công tác xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm giáo viên Vì vậy, tơi mạnh dạn đạo giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch chủ nhiệm từ đầu năm học nhằm trang bị cho giáo viên kỹ xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp đáp ứng yêu cầu đổi Tôi hướng dẫn cho giáo viên thực nội dung quy trình sau: Bước 1: Hướng dẫn giáo viên khảo sát đối tượng học sinh lớp chủ nhiệm để giáo viên hiểu rõ điều kiện, hoàn cảnh sống, đặc điểm tâm lý học sinh; tình hình chất lượng học sinh, sở thích, nhu cầu, thói quen… Bước 2: Căn mục tiêu nhà trường, giáo viên xác định mục tiêu xuyên suốt năm học, chia nhỏ mục tiêu thực giai đoạn cụ thể phù hợp với tập thể lớp, với nhóm đối tượng học sinh… Bước 3: Chỉ đạo giáo viên dự kiến biện pháp thực để đạt mục tiêu đề ra, xác định điều kiện đảm bảo thực thành công kế hoạch, dự kiến giao phần nội dung cho nhóm, tổ học sinh Bước 4: Chỉ đạo giáo viên hướng dẫn tập thể lớp thảo luận kế hoạch Bước 5: Chỉ đạo xây dựng số kế hoạch mẫu, tổ chức thực thử nghiệm để giáo viên học tập, rút kinh nghiệm Bước 6: Đưa tiêu chí để thực hiện, triển khai đến tất giáo viên * Điều kiện thực biện pháp Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhận thức đầy đủ vai trò kế hoạch cơng tác chủ nhiệm, tâm huyết, trách nhiệm Có đội ngũ tư vấn giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp 12 Nhà trường đảm bảo điều kiện: thời gian; sở vật chất; tài Có thể nói, hiệu công tác chủ nhiệm cao hay thấp phần lớn phụ thuộc vào việc xây dựng kế hoạch chủ nhiệm Kế hoạch chủ nhiệm cụ thể, chi tiết, đảm bảo khoa học, hợp lí, phù hợp tình hình thực tiễn lớp học, nhà trường, địa phương hiệu cơng tác chủ nhiệm cao 2.2.3 Biện pháp 3: Xây dựng tổ chủ nhiệm tổ giáo viên giảng dạy lớp để phối hợp giáo dục học sinh 2.2.3.1 Xây dựng tổ giáo viên chủ nhiệm lớp Tổ giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức người làm công tác chủ nhiệm lớp khối lớp nhiều khối trường (nếu trường có số lớp ít) Đầu năm học ban giám hiệu nhà trường kết hợp với tổ chuyên môn chọn giáo viên chủ nhiệm cho lớp số giáo viên môn lớp có khả chun mơn giảng dạy vào loại trở lên Khi chọn giáo viên chủ nhiệm lớp, Ban giám hiệu nhà trường ý đến số điểm sau đây: Hoàn cảnh thân, sức khoẻ, trình độ chun mơn nghiệp vụ, trách nhiệm, định hướng nhà trường tương lai, đặc điểm lứa tuổi học sinh khối lớp Sau chọn xong giáo viên chủ nhiệm cho lớp, hiệu trưởng định thành lập tổ chủ nhiệm năm học, định công bố trước học sinh toàn trường ngày tựu trường đầu năm, đồng thời tổ chức lễ nhận học sinh học sinh nhận thầy cô chủ nhiệm lớp buổi tựu trường Nếu tổ chủ nhiệm thành lập theo khối lớp (hay liên khối) tổ trưởng giáo viên chủ nhiệm khối đảm nhận, xét thấy cần thiết có thêm phó tổ trưởng Tổ trưởng phó tổ trưởng giáo viên chủ nhiệm giỏi có kinh nghiệm cơng tác chủ nhiệm người có uy tín cao tổ hiệu trưởng bổ nhiệm năm học Nếu tổ chủ nhiệm thành lập theo liên khối trường tổ trưởng Phó Hiệu trưởng chun mơn đảm nhận, tổ có nhóm chủ nhiệm theo khối lớp, khối lớp có nhóm trưởng giáo viên chủ nhiệm giỏi có uy tín nhóm chọn cử giới thiệu cho tổ trưởng định Tổ chủ nhiệm sinh hoạt tháng lần, tương đương thời lượng tiết học Tôi định hướng việc xây dựng tổ chủ nhiệm nội dung sinh hoạt tổ chủ nhiệm sau: 13 Sơ kết tình hình hoạt động giáo viên chủ nhiệm, lớp tháng trước Xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác chủ nhiệm lớp tháng tới Xếp loại thi đua, xếp thứ lớp, giáo viên chủ nhiệm tháng Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp theo chủ đề hàng tháng chủ đề nghiệp vụ công tác chủ nhiệm lớp giáo viên định chuẩn bị báo cáo 2.2.3.2 Xây dựng tổ giáo viên lớp Là tổ chức giáo viên giảng dạy lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp làm tổ trưởng Trong năm học vừa qua, định hướng nhiệm vụ cho giáo viên giảng dạy lớp (giáo viên chuyên biệt giáo viên khác) sau: + Giảng dạy môn lớp theo phân công Ban giám hiệu nhà trường + Tổ chức xây dựng phong trào thi đua học tập học sinh lớp theo mơn phụ trách + Tham gia đánh giá kiến thức kĩ năng, lực phẩm chất cuối kì năm học sinh lớp sở đánh giá kiến thức kĩ năng, lực phẩm chất học sinh giáo viên chủ nhiệm Tổ giáo viên lớp sinh hoạt hai tuần lần (tiết sinh hoạt lớp) không thời điểm (vì giáo viên mơn tham gia nhiều tổ giáo viên lớp dạy nhiều lớp để việc sinh hoạt khơng chồng chéo ban giám hiệu lập lịch sinh hoạt cho tổ ổn định thời gian thời khoá biểu ổn định) Tôi đạo nội dung sinh hoạt tổ giáo viên lớp sau: + Các giáo viên mơn phản ánh tình hình học tập mơn, ý thức đạo đức, nề nếp, diễn biến không bình thường học sinh lớp tuần + Giáo viên chủ nhiệm đề xuất biện pháp, đối tượng học sinh cần quan tâm để giáo viên môn phối hợp giáo dục 2.2.4 Biện pháp : Lượng hố tiêu chí đánh giá xếp loại lớp giáo viên chủ nhiệm tuần, học kì năm Đây việc làm cần thiết để cán quản lí giáo viên có sở để đánh giá thi đua giáo viên lớp theo tuần, học kì năm Tơi đạo giáo viên thực việc lượng hóa tiêu chí đánh giá xếp loại lớp giáo viên chủ nhiệm sau: 2.2.4.1 Đối với lớp 14 2.2.4.1.1 Đánh giá nề nếp hàng ngày, hàng tuần lớp Điểm nề nếp ngày lớp cho theo định mức tối đa sau: - Đảm bảo sĩ số lớp, tỉ lệ chuyên cần 100%: điểm - Hội đồng tự quản điều hành hoạt động lớp tốt điểm - Vệ sinh lớp học buổi học : điểm - Trang phục lớp quy định, đầy đủ khăn quàng đỏ: điểm - Đi học giờ, khơng có học sinh chậm: điểm - Tập thể dục : nhanh, đúng, đẹp điểm - Cả buổi lớp học khơng có học sinh vi phạm nội quy, điều lệ điểm - Sinh hoạt 15 phút đầu trật tự, nội dung quy định điểm Việc theo dõi cho điểm hàng ngày lớp đội Cờ đỏ trường giáo viên tổng phụ trách thực Tùy mức độ bớt 0,5 – điểm Điểm nề nếp tuần lớp tính trung bình cộng điểm nề nếp tất buổi học tuần 2.2.4.1.2 Cho điểm học tập tiết, tuần: Điểm học tập tiết học cho theo định mức: - Đầy đủ đồ dùng sách theo môn học: điểm - Khơng có học sinh khơng nắm điểm - Lớp học nghiêm túc, hăng say, tích cực, tự giác điểm - Nhóm trưởng điều hành nhóm tốt điểm Điểm học tập tiết giáo viên chủ nhiệm giáo viên môn đánh giá cho điểm ghi vào sổ theo dõi lớp Tùy mức độ bớt từ 0,5 – điểm Điểm học tập tuần trung bình cộng điểm tất tiết học tuần 2.2.4.1.3 Đánh giá xếp loại lớp trao cờ thi đua hàng tuần Căn để đánh giá xếp loại lớp tuần điểm thi đua tuần lớp, điểm thi đua tuần lớp tính sau: Điểm thi đua tuần = (Điểm học tập x + Điểm nề nếp) : - Tiêu chuẩn xếp loại trao cờ thi đua hàng tuần cho lớp : + Loại Tốt: trao trao cờ thi đua điểm thi đua tuần đạt từ 9,0 điểm trở lên khơng có học sinh vi phạm nội quy, khơng có học sinh khơng nắm tuần + Loại khá: Điểm thi đua tuần đạt từ 7,5 đến 9,0 điểm + Loại TB : Điểm thi đua tuần đạt từ 6,0 đến 7,5 điểm 15 + Loại yếu : Điểm thi đua tuần đạt 6, điểm Trước xếp loại tuần, lớp có học sinh vi phạm nội quy nhà trường có học sinh khơng nắm tuần học sinh vi phạm phạt trừ vào điểm thi đua cuối tuần 2,0 điểm Điểm thi đua cuối tuần lớp Tổng phụ trách Đội phối hợp với giáo viên trực tuần tổng hợp từ sổ trực đội Cờ đỏ, sổ trực tuần sổ theo dõi lớp, đồng thời báo cáo công khai phiên giao ban cuối tuần buổi chào cờ đầu tuần Trong buổi chào cờ đầu tuần, Ban giám hiệu trao cờ thi đua cho lớp xếp loại tốt 2.2.4.1.4 Xếp loại lớp cuối học kì cuối năm: 2.2.4.1.4.1 Những đánh giá: - Kết cuối kì, cuối năm ba mặt giáo dục : Kiến thức – kĩ năng, lực phẩm chất - Kết thi đua tuần tháng kì Liên đội - Kết Hội thi, HKPĐ cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh (nếu có) - Kết tham gia phong trào, thi phát động năm 2.2.4.1.4.2 Định mức đánh giá xếp loại - Kết cuối kì, cuối năm ba mặt giáo dục : Kiến thức – kĩ năng, lực phẩm chất: xếp theo thứ tự 1, 2, 3, … - Kết thi đua tuần tháng kì, cuối năm Liên đội : xếp theo thứ tự 1, 2, 3, … - Kết Hội thi, HKPĐ cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh (nếu có) : xếp theo thứ tự 1, 2, 3, … - Kết tham gia phong trào, thi phát động năm : xếp theo thứ tự 1, 2, 3, … Kết thi đua cuối học kì cuối năm tính sau: Lớp xếp thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, … tương ứng với lớp có tổng nội dung nêu vị trí nhất, nhì, ba, …Thư kí hội động thi đua nhà trường có trách nhiệm tổng hợp kết thi đua cuối học kì cuối năm học để trình hội đồng thi đua nhà trường thẩm định số liệu điểm thi đua cuối kì, cuối năm lớp 2.2.4.2 Đối với giáo viên chủ nhiệm 2.2.4.2.1 Xếp loại giáo viên chủ nhiệm hàng tuần: Giáo viên chủ nhiệm xếp loại hàng tuấn xếp loaị lớp giáo viên làm công tác chủ nhiệm cụ thể sau: 16 - GVCN xếp loại Tốt: Nếu lớp xếp loại tuần loại Tốt nhận cờ - GVCN xếp loại Khá : Nếu lớp xếp loại tuần loại Khá Xếp loại lại tương tự 2.2.4.2.2 Xếp loại giáo viên chủ nhiệm cuối kì hay cuối năm: Tiêu chuẩn: - Giáo viên chủ nhiệm Giỏi: + Cuối kì hay cuối năm, lớp giáo viên chủ nhiệm xếp loại Tiên tiến + Được học sinh, phụ huynh đánh giá công tác chủ nhiệm : Tốt - Giáo viên chủ nhiệm Khá: + Cuối kì hay cuối năm, lớp giáo viên chủ nhiệm khen mặt nêu + Được học sinh, phụ huynh đánh giá công tác chủ nhiệm : Khá Tương tự, xếp loại lại Kết xếp loại GVCN lớp cuối học kì hay cuối năm học tiêu chí để xếp loại chuyên môn nghiệp vụ danh hiệu thi đua giáo viên cuối học kì năm học 2.2.5 Biện pháp : Chỉ đạo giáo viên tổ chức lấy ý kiến học sinh, phụ huynh công tác chủ nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp Việc tổ chức lấy ý kiến học sinh, phụ huynh công tác chủ nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp nhằm mục đích giúp giáo viên nắm bắt tình hình, đặc điểm lớp học, từ có biện pháp giáo dục phù hợp Trong năm học 2014 - 2015, định kì Ban giám hiệu nhà trường tổ chức đợt cho giáo viên lấy ý kiến học sinh, phụ huynh công tác chủ nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp nhiều hình thức khác nhau: sinh hoạt lớp, họp phụ huynh trao đổi trực tiếp với học sinh, phụ huynh lấy ý kiến học sinh, phụ huynh phiếu thăm dò tất lớp nội dung: Phản ánh công tác làm chủ nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp; tâm tư, nguyện vọng, đề xuất với nhà trường giáo viên chủ nhiệm lớp, … Trên sở ban giám hiệu có nhiều biện pháp đạo điều chỉnh hoạt động giáo viên chủ nhiệm lớp, đồng thời điều chỉnh kế hoạch, biện pháp nhà trường cho phù hợp với thực tế 2.2.6 Biện pháp 6: Tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, tôn vinh khen thưởng giáo viên chủ nhiệm giỏi 17 Đây việc làm thường xuyên năm nhà trường nhằm tạo phong trào thi đua sôi dịp để bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm Đồng thời qua đó, cán quản lí, giáo viên đúc rút kinh nghiệm làm cơng tác chủ nhiệm để hồn thành tốt nhiệm vụ Vì vậy, từ đầu năm học, tơi xây dựng kế hoạch tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi quán triệt đến tận giáo viên Cụ thể: Về đối tượng dự thi: Là giáo viên làm cơng tác chủ nhiệm trường có thời gian làm công tác chủ nhiệm lớp từ 02 năm trở lên Về nội dung dự thi: Bao gồm vấn đề có liên quan đến cơng tác chủ nhiệm lớp quy định cụ thể Điều lệ trường tiểu học, văn hành có liên quan đến giáo dục tiểu học số kỹ nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp thực tiễn Mỗi giáo viên phải trải qua phần thi sau: * Phần điều kiện: Hồ sơ giáo viên dự thi bao gồm: - Sổ chủ nhiệm năm học 2014-2015 (có xác nhận hiệu trưởng) - Sổ theo dõi chất lượng giáo dục lớp chủ nhiệm năm học 20142015 Nội dung sổ theo dõi chất lượng giáo dục lớp chủ nhiệm thực theo TT30 (có xác nhận hiệu trưởng) - Báo cáo thành tích cơng tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng năm dự thi năm trước liền kề Trong nêu rõ kết học tập rèn luyện học sinh lớp chủ nhiệm (có xác nhận hiệu trưởng) - Sáng kiến kinh nghiệm (viết theo mẫu Hướng dẫn thi đua năm vừa qua) sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có nội dung tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh công tác chủ nhiệm Hội đồng khoa học trường (giám khảo) đánh giá Những giáo viên đủ điều kiện phần Ban tổ chức thông báo để tham gia phần thi sau * Phần thi hiểu biết Giáo viên thực thi viết dạng tự luận, thời gian làm 120 phút với nội dung hiểu biết chủ trương, đường lối, định hướng đổi giáo dục nội dung đạo ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm; kĩ lập kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục 18 * Phần thi kể chuyện Giáo viên kể câu chuyện (một kỷ niệm) để lại ấn tượng sâu sắc thân q trình làm cơng tác chủ nhiệm Thời gian kể chuyện tối đa 05 phút * Phần thi ứng xử tình Mỗi giáo viên xử lý tình sư phạm công tác chủ nhiệm Ban giám khảo đưa theo hình thức bốc thăm trả lời trực tiếp Thời gian chuẩn bị tối đa 05 phút trả lời tối đa 02 phút Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đạt trung bình cộng phần thi từ điểm trở lên Giáo viên chủ nhiệm giỏi không tiêu chí để đánh giá xếp loại chun mơn nghiệp vụ hàng năm giáo viên, mà phải tôn vinh cách mức xứng đáng với cơng lao, sức lực trí tuệ họ đầu tư xây dựng lớp vững mạnh Cuối năm học, nhà trường tổ chức tôn vinh khen thưởng Giáo viên chủ nhiệm Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận khen thưởng theo quy định khen thưởng nhà trường ghi tên bảng vàng danh dự nhà trường 2.2.7 Biện pháp : Thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp kế hoạch kiểm tra nội nhà trường Trong năm học vừa qua, lãnh đạo nhà trường thường xuyên phân công tham gia, theo dõi điều chỉnh hoạt động đổi nói thơng qua vai trò Tổ trưởng, khối trưởng chủ nhiệm, đặc biệt thông qua việc tăng cường hoạt động kiểm tra đánh giá giáo viên kế hoạch kiểm tra nội nhà trường Công tác kiểm tra việc đổi phương pháp chủ nhiệm lớp biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực cần đổi theo hướng coi trọng chức phát để phòng ngừa, điều chỉnh, tư vấn cho giáo viên tập trung truy tìm sai sót Nhà trường kết hợp đánh giá cá nhân với đánh giá kết thi đua học sinh để xác định vấn đề chung cần giải tình hình thực đổi phương pháp chủ nhiệm lớp Thay lối kiểm tra hành thủ tục, coi trọng kiểm tra hoạt động giáo dục lớp giáo viên học sinh Đổi công tác đánh giá thi đua giáo viên chủ nhiệm lớp học sở trọng tiêu chí, quy định nhà trường việc tham gia 19 thực đổi phương pháp chủ nhiệm lớp cá nhân giáo viên Song song đó, cải tiến cơng tác thi đua nhà trường sở đánh giá có chế độ khuyến khích, động viên kịp thời hoạt động đổi phương pháp chủ nhiệm lớp biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực Tơi lưu ý biện pháp xây dựng hệ điều kiện cho đổi phương pháp chủ nhiệm lớp Nội dung thực việc đa dạng hóa, tích cực hóa hoạt động bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm nhà trường; phát huy vai trò tổ chức, lực lượng ngồi nhà trường làm tốt công tác thi đua khen thưởng 2.3 MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sau thời gian kiên trì tổ chức triển khai thực biện pháp nêu trên, công tác chủ nhiệm lớp trường thu kết định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện chất lượng đạo đức nếp học sinh, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" Những kết cụ thể đạt sau: - Năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp, phương pháp, kĩ thực công tác chủ nhiệm lớp đội ngũ giáo viên nhà trường nâng cao, đáp ứng vai trò chức giáo viên chủ nhiệm cầu nối ban giám hiệu tổ chức đồn thể đội ngũ giáo viên mơn lớp với học sinh, giáo viên chủ nhiệm người thay mặt chịu trách nhiệm toàn diện lớp trước ban giám hiệu trực tiếp thay mặt nhiệu trưởng quản lí lớp học sinh - Kỉ cương nề nếp học sinh nhà trường xây dựng vững chắc, thường xuyên, hiệu việc hạn chế số lượng tỉ lệ học sinh cá biệt, học sinh lười học - Phong trào thi đua lớp xây dựng cách vững có tính chất thường xuyên liên tục hàng tuần, hàng tháng, học kì năm học, năm học khơng xảy tình trạng học sinh vi phạm nội quy, quy định nhà trường - Chất lượng giáo dục nhà trường trì mức cao vững Cụ thể kết năm học 2014 – 2015 sau: + Có 100% em hồn thành kiến thức, kĩ mơn học 20 + Có 100% em đánh giá lực phẩm chất: đạt + Có 287 em khen cuối năm, tỉ lệ 83% + Số học sinh lên lớp thẳng đạt 100%, tăng 0,3% so với năm học 2013 – 2014 - Số lượng lớp tiên tiến 10 lớp, tỉ lệ 76,9%, so với năm học 2013 – 2014 tăng 25% - Có 13 giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, 01 giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện - Kết tham gia hội thi ngành tổ chức đạt cao - Hiệu kết phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực": Trường lớp ln ln giữ gìn xanh, đẹp Quan hệ thầy trò ln ln đảm bảo mực, thân thiện tôn trọng công Học sinh chủ động tích cực học tập, mạnh dạn, lễ phép tiếp xúc với thầy cô giáo nhân viên cán nhà trường Nhiều kĩ kiến thức sống, cách ứng xử văn minh có văn hố trò chơi dân gian giáo viên chủ nhiệm tổ chức triển khai cho lớp học sinh thực Môi trường sư phạm nhà trường lành văn hóa Kết phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhà trường tổ chức nhà trường UBND xã đánh giá đạt mức Xuất sắc Kết đạt cho thấy biện pháp nêu bước đầu đem lại hiệu tích cực việc đạo cơng tác chủ nhiệm trường tơi cơng tác nói riêng địa bàn huyện nhà nói chung 2.4 BÀI HỌC KINH NGHIỆM Mặc dù có khơng cán quản lí quan tâm đến cơng tác chủ nhiệm giáo viên, đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp Tuy nhiên, khơng phải cán quản lí làm tốt điều Từ thực tiễn đạo công tác chủ nhiệm, để đạo có hiệu cơng tác này, tơi nhận thấy người cán quản lí cần phải: - Chú trọng nâng cao nhận thức giáo viên chủ nhiệm vai trò, vị trí người giáo viên chủ nhiệm Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch chủ nhiệm đảm bảo khoa học, hợp lí, cụ thể, sát với tình hình lớp nhà trường 21 - Xây dựng tổ chủ nhiệm tổ giáo viên giảng dạy lớp để phối hợp việc giáo dục học sinh - Lượng hố tiêu chí đánh giá xếp loại lớp giáo viên chủ nhiệm theo tuần, học kì năm - Chỉ đạo tổ chức họp để lấy ý kiến học sinh, phụ huynh công tác chủ nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp cách thường xuyên - Tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi năm tôn vinh khen thưởng giáo viên chủ nhiệm giỏi tương xứng với công sức giáo viên bỏ - Công tác kiểm tra, đánh giá kế hoạch kiểm tra nội nhà trường cần trọng đến công tác chủ nhiệm lớp PHẦN KẾT LUẬN 3.1 Ý nghĩa sáng kiến Với phát triển nhanh đất nước đòi hỏi q trình giáo dục phải đào tạo người đáp ứng với thời cuộc, đặc biệt phải đào tạo từ Tiểu học Trình độ phát triển tư học sinh tiểu học phần lớn phụ thuộc vào nội dung phương pháp giảng dạy nhà trường phổ thơng Trong dạy học mơn học nói chung, việc trang bị cho học sinh kiến thức bản, giáo viên cần trọng hình thành nhân cách, giáo dục kĩ sống cho em Sự hình thành phát triển tồn diện nhân cách học sinh có giáo viên, giáo viên chủ nhiệm nhà trường có biện pháp giáo dục đắn, phù hợp, hiệu tác động đến học sinh, lớp học nhà trường Song địa phương nào, trường nào, giáo viên thực tốt vấn đề Trong giai đoạn nay, vai trò giáo viên chủ nhiệm quan trọng việc giáo dục học sinh Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm có phương pháp tốt để quản lý lớp; chí, khơng giáo viên tỏ lúng túng số tình sư phạm Một phần chưa xác định vai trò, vị trí mình, phần chưa trọng cơng tác nên hiệu 22 công tác chủ nhiệm chưa cao Thực tế cho thấy, giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp chất lượng giáo dục lớp cao Sáng kiến nhằm mục đích đưa biện pháp đạo nhằm giúp cán quản lí giáo viên nâng cao hiệu cơng tác chủ nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trường tiểu học địa bàn toàn huyện Qua triển khai sáng kiến sở bước đầu cho thấy biện pháp đem lại hiệu có tính khả thi Song điều kiện thời gian không cho phép nên sáng kiến tập trung đưa số biện pháp đạo công tác chủ nhiệm lớp theo mơ hình trường học nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm, chất lượng giáo dục trường tiểu học mà công tác 3.2 Kiến nghị đề xuất - Nên tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp năm - Tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo công tác chủ nhiệm lớp cấp năm Những kết đạt sáng kiến bước đầu Tác giả đề tài hi vọng tiếp tục nghiên cứu để khắc phục hạn chế mở rộng phạm vi ứng dụng sáng kiến Rất mong trao đổi, góp ý chuyên môn, đồng nghiệp bạn bè để giúp tơi hồn thiện sáng kiến Xin chân thành cảm ơn ! 23 ... thiết, đặc biệt phương pháp quản lí giáo dục học sinh, giáo dục kỹ sống cho em 2.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CƠNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP THEO MƠ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Từ thực trạng nêu... kiến tập trung đưa số biện pháp đạo công tác chủ nhiệm lớp theo mơ hình trường học nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm, chất lượng giáo dục trường tiểu học mà công tác 3.2 Kiến nghị đề...CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sáng kiến cải tiến kĩ thuật: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP THEO MƠ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI Ở TRƯỞNG TIỂU HỌC Họ tên: Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp theo mô hình trường học mới ở trường tiểu học ,

Từ khóa liên quan