0

skkn Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp

23 788 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 14:27

. giáo dục hiện nay. III. Một số biện pháp cơ bản chỉ đạo đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học 1. Biện pháp thứ nhất: Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp phải nắm vững vị. áp dụng các biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp, nghiệp vụ giáo viên chủ nhiệm lớp được nâng lên, kết quả xếp loại giáo viên chủ nhiệm năm 2014 – 2015: có 17 giáo viên chủ nhiệm trong. dung và phương pháp tổ chức hoạt động công tác chủ nhiệm phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế và xã hội hiện nay. Trên đây là một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp mà bản thân
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp, skkn Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp,

Từ khóa liên quan