0

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm ở trường Tiểu học đạt hiệu quả

14 2,224 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2015, 09:30

công tác chủ nhiệm . của thủ trưởng đơn vị Ngô Minh Hiển Thanh Hóa, ngày 15 tháng 3 năm 2014 Tôi xin cam đoan SKKN này không copy của ai. Người viết SKKN Lê Thị Thúy Dung 12 MỤC LỤC Trang A. Đặt vấn đề 1 B. Giải. dục, xây dựng được mối quan hệ với hội cha mẹ học sinh và các tổ chức đoàn thể xã hội. Bên cạnh đó một số ít giáo viện chủ nhiệm còn chưa nhận thúc đươc hết vai trò quan trọng của công tác. cộng đồng dân cư để từ đó phối hợp giáo dục các em. 8 - Tạo mối quan hệ mật thiết với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ,các cơ quan đoàn thể, các tổ chức kinh tế, các đoàn thể quần chúng bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm ở trường Tiểu học đạt hiệu quả,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan