0

Đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2017 trường thpt chuyên hưng yên lần 3 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

6 9 0
  • Đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2017 trường thpt chuyên hưng yên lần 3 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 13:59

Tìm giá trị m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị và hai điểm đó cách đều đường thẳng x = 2... Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 6 nghìn đồng.[r] (1)(Câu 26,27 đề gốc) Câu 1: Cơ số x để logx103= - 0,1 A x =3 B 3 x = C x = - D 3 x= -Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z- 1+ = -i z 2i A Đường trịn có phương trình (x+1) (2+ y+2)2=3 B Đương trịn có phương trình (x- 1) (2+ y- 2)2=3 C Đường thẳng có phương trình x+3y- 1=0 D Đường thẳng có phương trình x- 3y+ =1 Câu 3: Trong hàm số sau, hàm số nguyên hàm hàm f x( )=lnx? A F x( )=lnx x- B F x( )=x xln +1 C F x( )=x(lnx- 1) D F x( )=lnx x C- + Câu 4: Cho hàm số y=logax Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A f( ) cos   0 B Hàm số khơng có cực trị C '( ) ln f x x   D Hàm số đồng biến (0;+¥ ) Câu 5: Cho số phức z= + (trong a bi a b, số thực) thỏa mãn 3z- (4 )+ i z= - 17 11+ i Tính ab A ab = - B ab = - C ab =3 D ab =6 Câu 6: Cho hình trụ có hai đáy hình trịn ( )O ( ')O Trên hai đường tròn lấy hai điểm A B, cho gốc AB mặt phẳng chứa đường tròn đáy 450 khoảng cách đến trục ' OO 2 a Biết bán kính đáy a, tính thể tích khối trụ theo a A 3 2 a V =p B V = pa3 2. C 3 2 a V D 3 2 a V Câu 7: Cho số thực 0< ¹a hai hàm số f x( ) =log ,ax g x( ) =ax Xét mệnh đề sau (I) Đồ thị hai hàm số cắt điểm (II) Hai hàm số đơn điệu tập xác định (III) Đồ thị hai hàm số đối xứng qua đường thẳng y=x (IV) Tập xác định hai hàm số ¡ Số mệnh đề mệnh đề là: A 2 B 4 C D 1 Câu 8: Cho hàm số f x có đạo hàm   é ùê úë ûa b; f a( ) =f b( ) Hỏi mệnh đề sau A '( ) ( ) b f x a f x e dx = ò B '( ) ( ) b f x a f x e dx=e ò C b '( ) f x( ) a f x e dx = ò D b '( ) f x( ) ln( ) a f x e dx= b aCâu 9: Cho hàm số 1, 3 1, 2            x y y x x x y x x x Trong hàm số , có bao nhiêu hàm số đơn điệu R (2)Câu 10: Cho số phức zthỏa mãn 1 z z + - số ảo.Tìm z ? A z =2 B z =1 C 2 z = D z =4 Câu 11: Cho tích phân 3 I d x = + ò x Khẳng định sau đúng? A 3 4 3 . 3 I = òdt p p B . I = òtdt p p C I = òdt p p D . dt I t = ò p p Câu 12: Trong hàm số nêu phương án A B C D, , , đồ thị hàm số nhận đường thẳng x =2 y =1 đường tiệm cận? A 2 x y x + = - B 2. x y x -= - C 1 . 2 y x x = - - D 1. x y x + = -Câu 13: Cho hàm số y=x ax b3 (a b Î ¡, ) có hai điểm cực trị x x Hỏi khẳng định sau1, đúng? A Tổng hai giá trị cực đại hàm số 2b B Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị đối xứng qua trục hoành. C Tổng hai giá trị cực trị hàm số 0. D Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị đối xứng qua trục tung. Câu 14: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y x 2x2 1 trục Ox A S 1. B S =2 C 2 S = D 16 15 S = Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyzcho mặt phẳng ( ) : 3P x+4y+5z+ =8 đường thẳng d giao tuyến hai mặt phẳng ( ) :a x- 2y+ =1 0,( ) :b x- 2z- 3=0Gọi j là góc đường thẳng d mặt phẳng ( )P Tính j A 450 B 300 C 600 D 900 Câu 16: Cho mệnh đề sau: (I) Nếu a= bc 2lna=lnb+lnc (II) Cho số thực 0< ¹a 1.Khi (a- 1)logax³ 0Û x³ (III) Cho số thực 0< ¹a 1,b>0,c>0.Khi blogac=clogab (IV) lim x xđ+Ơ ổửữ ỗ ữ = - Ơ ỗ ữ ỗ ữ ỗố ứ S mệnh đề mệnh đề : A 2 B 4 C 3 D 1 Câu 17: Cho số phức z= +a ib, trong a b số thực Khẳng định sau sai? A z số ảo  ab0.0,  B z số ảo  a C z số thực  b D z số ảo  số ảo.z Câu 18: Nếu f x dx( ) ln 2x C x = + + ị hàm số f x  A   2 f x x x   B ( ) 2 1 1. f x x x = - + C f x( ) 12 ln ( )x x = + D ( ) 12 2 f x x x (3)Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu  S :xyz 2x4y6z  Viết phương trình mặt phẳng   chứa trục Oy cắt mặt cầu ( )S theo thiết diện đường trịn có chu vi 8p A 3x z  B 3x z   C 3x z  D x- 3z=0 Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho a=(3;2;1 ,) b= -( 2;2; 4- ) r r Tính a br- r A 50. B 5 C 3. D 2 Câu 21: Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho phương trình ( ) 2 2 2 2 4 2 5 x +y +z - m+ x+ my- mz+ m + = Tìm m để phương trình phương trình mặt cầu A 5- <m< B 1 m < - m > C 1 m £ - 5 m ³ 1 D m >1. Câu 22: Phương trình log2(x- 3) +2log 3.log4 3x=2 có nghiệm ? A Vơ nghiệm. B 2 nghiệm C vô số nghiệm. D 1 nghiệm Câu 23: Tìm đồ thị hàm số y  x2 4x hai điểm phân biệt mà chúng đối xứng với2 qua trục tung A Không tồn tại B A 2;2 B -( 2;2) C A -( 1; 1- ) B(1; 1- ) D A3; 13  B 3; 13 Câu 24: Cho mặt cầu ( )S tâm I Một mặt phẳng ( )P cách I khoảng 5 cm( ) cắt mặt cầu ( )S theo đường tròn qua ba điểm A B C, , Biết ( ) ( ) ( ) 6 , , 10 AB = cm BC = cm CA = cm Tính diện tích xung quanh mặt cầu ( )S . A S =100 2p ( )cm2 B S =100p( )cm2 C 100 ( )2 3 S = p cm D S =200p( )cm2 Câu 25: Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy hình chữ nhật với AB =a AD, =a Biết đỉnh S cách đỉnh A B C, , góc cạnh SD mặt đáy 60 0 Tính thể tích khối chópS ABCD theo a A 3 a V = B 3 3 a V = C V =a3 D V =a3 3. Câu 26: Cho hàm số y=f x( ) liên tục R \ 0{ } có bảng biến thiên hình Khẳng định sau A Hàm số đồng biến khoảng (0;+¥ ) B Hàm số có giá trị nhỏ 2 C Đường thẳng x =2là đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số D f -( )5 > ( )- (4)A y'=(5x+11 ln2) B y'= 5x5+1 C y'=(5x+51 ln2) D y'= 5x+51ln2 Câu 28: Tính thể tích khối trịn xoay cho hình phẳng giới hạn parabol ( )P :y=x2+1, tiếp tuyến ( )P điểm A( )1;2 trục Oy quay quanh trục Ox A V = p B 28 15 V = p C 15 V = p D 5 V = p Câu 29: Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy hình vng tâm O cạnh 2a Gọi I là trung điểm SO Biết khoảng cách từ I đến mặt phẳng SBC 3 a Tính thể tích V khối chóp S ABCD A V 8a3. B 3 8 a V. C V 4a3. D 3 4 a V. Câu 30: Cho hàm số f x   x2 Tìm tập nghiệm bất phương trình f x   f x  A S    ; 22; B S   1; 2 C S    ; 22; C S = - ¥ -( 2ù éú êëûÈ 2;+¥ ). Câu 31: Cho khối nón có bán kính đáy 3a Cắt khối nón mợt mặt phẳng vng góc với trục bỏ phần khối nón(phần chứa đỉnh khối nón) Biết thiết diện hình trịn có bán kính a đợ dài phần đường sinh cịn lại 29 10 a Tính thể tích phần cịn lại khối nón theo a A 3 a V =p B 3 6 27 a V = p C 3 29 10 a V = p D 3 91 10 a V = p Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng : 2 y d x- = = vàz 1 : 2 1 x d y t z            Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Có mợt đường thẳng cắt vng góc với d d B Có vơ số đường thẳng cắt vng góc với d d¢. C Khơng có đường thẳng cắt vng góc với d d D Có hai đường thẳng cắt vng góc với d d Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng : 1 2     x y z d điểm ( 3;4;3) K - Viết phương trình đường thẳng d¢ song song với d, cách d khoảng cách điểm K khoảng nhỏ A 2 2 x+ y- z -= = B 2 x- y+ z+ = = C 2 x- =y- z = D 2 x+ =y- =z - Câu 34: Cho số thực x y z, , khác thỏa mãn 3x 4y 12z Tính giá trị biểu thức    P xy yz zx. (5)( ) ( ) 3 2 2 2 1 3 m y= + x - m+ x + m- x+ đơn điệu R A 0 B 2 C 4 D 5 Câu 36: Trong giải tích, hàm số f x( )liên tục D a b; có đồ thị đường cong (C) độ dài đường cong (C) tính cơng thức b 1 ' 2 a L f x dx Tính độ dài Parabol (P): 0   x y é ùê úë û1;2 ( lấy giá trị gần đến chữ số thập phân) A L =5,2 B L =2,2 C L3, D L1,3 Câu 37: Cho ba tia Ox,Oy,Ozđơi vng góc Một điểm M cố định khoảng từ điểm M đến mặt phẳng (Oxy) (, Oyz) (, Ozx)lần lượt a b c, , Biết tồn mặt phẳng ( )P qua M cắt ba tia Ox,Oy,Oz A B C, , cho thể tích khối tứ diện OABC nhỏ Tính giá trị nhỏ A 2 abc V = B 6 abc V = C V =27abc D 3 abc V = Câu 38: Cho số thực , , 1;1 a b cỴ ê úé ùê ú ë û Tìm giá trị lớn biểu thức :           a b b c c a P abc A 2 2   MaxP B MaxP2 C 2 2 MaxP = - D MaxP =0 Câu 39: Có giá trị nguyên mđể bất phương trình ( ) ( ) log5 log+ x + ³1 log mx +4x+m nghiệm với x" Î ¡ A Vô số B 3 C 2 D 1 Câu 40: Một vi sinh đặc biệtX có cách sinh sản vơ tính kì lạ.Tại thời điểm 0hX , với X , sống tới thứ n ( với n số nguyên dương) thời điểm đẻ lần 2n X khác Tuy nhiên chu kì X ngắn nên sau đẻ xong lần thứ chết Hỏi lúc 01h phút có sinh vật X sống? A 4992 B 3712 C 19264 D 5008 Câu 41: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + y + z – = hai điểm A(3; 3; 1), B(0; 2; 1) Tìm toạ độ điểm I thuộc đường thẳng AB (I khác B) cho khoảng cách từ I đến (P) khoảng cách từ B đến (P) A I -( 3;1;1) B 5; ;1 2 I ổỗỗỗ ửữữữữ ỗố ứ C 8 2; ;1 3 I ổỗỗỗ ửữữữữ ỗố ứ D I A Cõu 42: Cho hai số thực a > b > Biết phương trình a3x x- 2-2=b có hai nghiệm phân biệt, hỏi mệnh đề sau ? A a >4b B a b C a b D a 4b. Câu 43: Cho số hàm số y=x3- 3mx2+3mx+m m, Î ¡ Tìm giá trị m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị hai điểm cách đường thẳng x = (6)Câu 44: Một tạp chí bán 25 nghìn đồng Chi phí xuất x tạp chí (bao gồm: lương cán bộ, cơng nhân viên, …) cho công thức C x( ) =0,0001x3- 0,2x+11000 , C x( ) tính theo đơn vị vạn đồng Chi phí phát hành cho nghìn đồng Các khoản thu bán tạp chí bao gồm tiền bán tạp chí 100 triệu đồng nhận từ quảng cáo Giả sử số in bán hết Tính số tiền lớn có bán tạp chí A 100.000.000 đồng. B 100.250.000 đồng. C 71.000.000 đồng. D 100.500.000 đồng. Câu 45: Cho số phức z thoả mãn z- 4- i = 5.Gọi M m gia trịn lớn giá trị nhỏ bểu thức P = +z 22- z i- 2.Tính modun số phức w=M +mi A w =2 314 B w 2 309 C w  1258 D w 3 137 Câu 46: Tìm giá trị thực m để phương trình 23-x2.52x+m =2 có hai nghiệm phân biệt 1, x x thoả mãn x1- x2 =2 A m =2 B m = C m = - log 52 D m =log 25 Câu 47: Để làm cốc thủy tinh hinh trụ với đáy cốc dày 1 5, cm( ), thành xung quanh cốc dày 2, cm( ) tích thật (thể tích cốc đựng được) 480π cm( 3) người ta cần cm thủy tinh?3 A 71,16p cm( 3) B 85,41p cm( 3) C 84,64p cm( 3) D 75,66p cm( 3) Câu 48: Cho hình chóp .S ABCD có đáy hình chữ nhật với AD=2AB=2 Cạnh bên SAa vng góc với đáy Gọi M N, trung điểm SB SD Biết khoách cách từ S đến mặt phẳng (AMN) 3 a , tính thể tích khối chóp S ABCD theo a A V = a 3 2 9 B 3 V = a C 3 3 a V = D 3 3 a V = Câu 49: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba đường thẳng 1 3 1 1 1 0 : , : , : x t x x d y d y d y t z t z ì ì = ï = ì = ï ï ï ï ï ï ï ï ï =- ï =- ï = í í í ï ï ï ï = ï = ï = ï ï ï ï ï ï ỵ ỵ î Viết pương trình mặt phẳng quaM(1 3; ; ) cắt ba đường thẳng d d d1, ,2 3lần lượt A, B, C cho M trực tâm tam giác ABC A y+ -z 0= B x- -z 14 0= C 2x+2y- -z 0= D x+ + -y z 0= Câu 50: Cho số phức w , biết z1= -w 2i z =2 2w- 4là hai nghiệm phương trình 2 0 z + + =az b với a b, số thực Tính T= z1+z2 . A 10 T = B 3 T = C T =5 D 37 T =
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2017 trường thpt chuyên hưng yên lần 3 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện, Đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2017 trường thpt chuyên hưng yên lần 3 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 14: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 4 2 x2 1 và trục Ox. - Đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2017 trường thpt chuyên hưng yên lần 3 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

14: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 4 2 x2 1 và trục Ox Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 25: Cho hình chóp tứ giác S ABC D. có đáy là hình chữ nhật với AB =a AD ,= a3. Biết đỉnh S cách đều các đỉnh A B C, , và góc giữa cạnh SD và mặt đáy bằng  60  - Đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2017 trường thpt chuyên hưng yên lần 3 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

25: Cho hình chóp tứ giác S ABC D. có đáy là hình chữ nhật với AB =a AD ,= a3. Biết đỉnh S cách đều các đỉnh A B C, , và góc giữa cạnh SD và mặt đáy bằng 60 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 28: Tính thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi parabol P: y= x2 + 1, tiếp tuyến của  ( )P tại điểm A( )1;2 và trục Oy quay quanh trục Ox. - Đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2017 trường thpt chuyên hưng yên lần 3 | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

28: Tính thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi parabol P: y= x2 + 1, tiếp tuyến của ( )P tại điểm A( )1;2 và trục Oy quay quanh trục Ox Xem tại trang 4 của tài liệu.