0

2020)

2 7 0
  • 2020)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 13:22

Qua M kẻ đường vuông góc với OM cắt PA tại S và PB tại Q.[r] (1)TRƯỜNG THCS MĂNG ĐEN TỔ TỰ NHIÊN ĐỀ CƯƠNG TỰ ƠN TẬP TỐN LỚP 9 (HS làm tập vào tập toán) I Đại số Bài tâp 1: Giải phương trình          16 10 y x y x 11         12 y x y x         10 y x y x 12        y x y x         18 y x y x 13          y x y x         16 y x y x 14          10 3 y x y x          3 3 y x y x y x ) 15        y x y x         y x y x 16          5 y x y x            ) ( y x y x x y x 17        12 y x y x           10 ) ( y y x y x y x 18        10 y x y x          y x y x 19        10 y x y x 10         y x y x 20         12 y x y x Bài tâp 2: Giải phương trình           1 y x y x               3 1 y x y x y x y x             y x y x               , , y x y x y x y x (2)3               1 2 2 1 y x y x 7                1 3 1 2 y y x x y y x x 4               1 2 2 2 y x y x 8           15 1 1 4 1 y x y x II Hình học Bài tâp 1: Cho ∆ABC ( AB < AC) nội tiếp đường tròn (O) Lấy D cạnh BC, AD cắt cung BC E Chứng minh : a)AEC  AEB b) AB.CD=AD.CE Bài tâp 2: Cho ∆ABC nội tiếp đường tròn (O) Tia phân giác góc A cắt BC D cắt đường tròn E Chứng minh rằng: a) AB AC=AD AE b) BE2 =AE DE. Bài tâp 3: Từ điểm P nằm ngồi đường trịn (O; R), kẻ hai tiếp tuyến PA, PB đến (O) ( A, B hai tiếp điểm) Trên dây AB lấy M Qua M kẻ đường vng góc với OM cắt PA S PB Q Chứng minh rằng: MS=MQ Chú ý: Học sinh hoàn thành nội dung tập từ ngày 10/02/2020 đến 16/02/2020 Khi đi học trở lại trường đề nghị học sinh mang tập hoàn thành để giáo viên kiểm tra.
- Xem thêm -

Xem thêm: 2020), 2020)

Hình ảnh liên quan

II. Hình học - 2020)

Hình h.

ọc Xem tại trang 2 của tài liệu.