0

Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 8

13 19 0
  • Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 12:43

Gọi D, E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MP. a) Chứng minh tứ giác MDHE là hình chữ nhật. Chứng minh tam giác DEA vuông.. Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức [r] (1)ĐỀ 01 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TỐN Thời gian: 90 phút Bài (2.5 điểm) Cho biểu thức 2 3 1 . : 2 x x x P x x x x              a) Tìm điều kiện x để P có nghĩa rút gọn b) Tìm giá trị nhỏ biểu thức P c) Tìm số nguyên x để P x( 21) Bài (2 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: A x( ) 2 x2 x B a b c( ; ; ) ( a b b c c a )(  )(  )abc Bài (1 điểm) Cho hai đa thức P x( )x3ax b Q x( )x23x 2 Xác định hệ số a, b cho với giá trị x P x Q x ( ) ( ) Bài (3.5 điểm) Cho tam giác MNP vuông M, đường cao MH Gọi D, E chân đường vuông góc hạ từ H xuống MN MP a) Chứng minh tứ giác MDHE hình chữ nhật b) Gọi A trung điểm HP Chứng minh tam giác DEA vng c) Tam giác MNP cần có thêm điều kiện để DE = 2EA Bài (1 điểm) (2)ĐỀ 02 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian làm bài: 90 phút Bài (2 điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử: a 2x350x b x26x  9 4y2 c x27x 10 Bài (1,5 điểm): a Làm tính chia: (12x y6 49x y5 315x y2 3):3x y2 3 b Rút gọn biểu thức: (x22)(1x) ( x 3)(x23x 9) Bài (2,5 điểm): Cho biểu thức: 22 3         x x A x x x ( với x  -3 x  3) a Rút gọn A b Tính giá trị biểu thức A x  2 c Tìm giá trị nguyên x để biểu thức A có giá trị số nguyên Bài (3,5 điểm): Cho tam giác ABC vuông A, gọi M trung điểm AC Gọi D điểm đối xứng với B qua M a Chứng minh tứ giác ABCD hình bình hành b Gọi N điểm đối xứng với B qua A Chứng minh tứ giác ACDN hình chữ nhật c Kéo dài MN cắt BC I Vẽ đường thẳng qua A song song với MN cắt BC K Chứng minh: KC= BK d Qua B kẻ đường thẳng song song với MN cắt AC kéo dài E (3)Bài (0,5 điểm): Cho a thỏa mãn a25a 2 0. Tính giá trị biểu thức: 5 18 9 5 2017 ( 40 4):a2          (4)ĐỀ 03 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Toán – Lớp Thời gian làm bài: 90 phút Bài (2.5 điểm) Cho biểu thức 3 2 1 : 1 1 x x x A x x x x                    a) Tìm điều kiện x để A có nghĩa rút gọn A b) Tìm x để A=3 c) Tìm x nguyên cho A nhận giá trị nguyên Bài (2 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x4x24xy 4y2 b) (x 1)(x 2)(x 7)(x 8) 8 Bài (2 điểm) Cho số thực x, y thỏa mãn x y 1, x3y32 Tính giá trị biểu thức: a) M = xy b) N x 5y5 Bài (3 điểm) Cho hình vng ABCD có AC cắt BD O Gọi E, F theo thứ tự điểm đối xứng với O qua AD BC a) Chứng minh tứ giác AODE, BOCF hình vuông b) Nối EC cắt DF I Chứng minh OI ⏊ CD c) Biết diện tích hình lục giác ABFCDE Tính độ dài cạnh hình vuông ABCD d) (dành riêng cho lớp 8A – 0.5đ) Lấy K điểm cạnh BC Gọi G trọng tâm ΔAIK Chứng minh điểm G thuộc đường thẳng cố định K di chuyển cạnh BC (5)2 2 ( )( ) ( )( ) ( )( ) a b c P a b a c b a b c c a c b    (6)ĐỀ 04 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Toán – Lớp Thời gian làm bài: 90 phút Bài (2 điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 6x23xy b) x2y26x 9 c) x25x 6 Bài (1 điểm): Thực phép tính: a) (x 2) (2 x 3)(x 1) b)(x 23 x25x 10):(x 2) Bài (2,5 điểm): Cho biểu thức: 4 x A x    2 2 5 2 50 2 10 x x x x B x x x x          ( ĐK: x0, x 4, x5) a) Tính giá trị A x23x 0 b) Rút gọn B c) Tìm giá trị nguyên x để P =A: B có giá trị nguyên Bài (3,5 điểm): Cho tam giác ABC cân A, đường cao AD O trung điểm AC, điểm E đối xứng với điểm D qua O a) Chứng minh tứ giác ADCE hình chữ nhật b) Gọi I trung điểm AD, chứng tỏ I trung điểm BE c) Cho AB = 10cm, BC= 12cm, tính diện tích tam giác OAD d) Đường thẳng OI cắt AB K Tìm điều kiện tam giác ABC để tứ giác AEDK hình thang cân Bài (0,5 điểm): Tính giá trị biểu thức sau, biết abc 2016 2 2016 4032 3 2016 3 4032 2016 bc b ac P c bc b ab ac a      (7)ĐỀ 05 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Mơn: Tốn – Lớp Thời gian làm bài: 90 phút Bài (2 điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x24y26x 9 c) x3x23x 27 b) x3x24x 4 d) x54x35x Bài (1đ) Tìm x biết: a) x3x23x  3 0 b) (x 1)(x 2)(x 3)(x 4) 24  Bài (3đ) Cho biểu thức 2 2 3 : 1 3 x x x x P x x x x                       a) Rút gọn P b) Tìm giá P biết: 2x25x  2 0 c) Tìm giá trị nguyên x để P có giá trị nguyên dương Bài (3,5đ) Cho Δ ABC vuông A Goi M, N, P lầ lượt trung điểm BC, AC, AB a) Chứng minh AM = PN b) Gọi I trung điểm MN Chứng minh C, I, P thẳng hàng c) Gọi D điểm đối xứng với M qua N Tứ giác AMCD hình gì? C/m d) Gọi E giao điểm CP AM Tính SAPMN ? Biết 2 MEI S  cm Bài 5(0.5đ) Tìm GTLN GTNN biểu thức 22 x Q x   (8)ĐỀ 06 KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN: TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút Bài (2 điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử: c) (x 9)(x  7) c x2y2xz yz d) x32x23x 6 d x3 x 3x y2 3xy2y3y Bài (2đ) : Tìm x, biết: a 3x 1 2 x  7 x 1 6 x  5 16 b 2x 3 22 2x 3 2 x  5 2x 52x26x 64 c x42x310x 25 : x2 5 3 Bài (2đ) Cho biểu thức: P = 22 1 1 x x x x x x      a Tìm x để biểu thức P có nghĩa b Rút gọn P c Tìm giá trị nguyên x để P có giá trị nguyên Bài (3,5đ) Cho hình bình hành MNPQ có MN = 2MQ M 120 Gọi I, K trung điểm MN, PQ A điểm đối xứng Q qua M a) Tứ giác MIKQ hình gì? Vì sao? b) Chứng minh tam giác AMI tam giác đều; c) Chứng minh tứ giác AMPN hình chữ nhật Bài 5(0.5đ) Cho số a, b thoả mãn đẳng thức 5a25b28ab 2a 2b 0    (9)ĐỀ 07 KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN: TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút Bài (2 điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x2y210x 10y b) 2x 122 4 x2 1 2x 12 Bài (2đ) : Thực phép tính: a) 18 5 5 x x x x x x         b) 2 : 2 10 x x x x x x             Bài (2đ) Cho biểu thức: 2 2 1 : 2 3 x x A x x x x                     a) Rút gọn biểu thức A b) Tính giá trị biểu thức A với x = c) Tìm giá trị x để A = 7 Bài (3,5đ) Cho ∆ ABC vng A (AB< AC) có AM trung tuyến, đường cao AH Trên tia đối tia MA lấy điểm D cho MD = MA (10)Bài 5(0.5đ) Cho x a b c   ; b y c a   ; c z a b   Tính giá trị biểu thức (11)ĐỀ 08 KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN: TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút Bài (2,5 điểm): Cho 4 2 2 . 2 1 x x x x A x x x               với x1 a Rút gọn A b Tính giá trị A x23x  2 0 c Tìm GTLN A Bài (2đ) : Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 2 2 2 25 4 x  xy  y  c) x y x2  2 y 1 b) x26x 8 d) 4x2y24x 1 Bài (2đ) a) Thực phép tính: (2x45x2x3 3 ):(x x23) b) Tìm x, biết: (x x  1) 2(x 1) 0  Bài (3đ) Cho tam giác nhọn ABC có BC = 2AB Gọi D trung điểm đoạn thẳng BC Từ D kẻ tia Dx // AB từ A kẻ tia Ay // BC cho tia Dx cắt tia Ay E a) Chứng minh rằng: tứ giác ABDE hình thoi b) Chứng minh rằng: tứ giác AECD hình bình hành BE  CE (12)ĐỀ 09 KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN: TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút Bài (2,5 điểm): Cho biểu thức P = 42 2 : 22 3 2 2                x x x x x x x x x x a) Tìm điều kiện xác định rút gọn P b) Tính giá trị biểu thức P biết x  5 c) Tìm giá trị lớn biểu thức Q P  Bài (1,5đ) : Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x3x y2 9x 9y c) x2y26y 9 b) 2x29x 5 Bài (1,5đ) a) Thực phép tính: (x32x25x 10):(x 2) b) Tìm x, biết: (x 4)236 0 Bài (3,5đ) Cho tam giác ABC cân A (A900 ) Hai đường cao AM, BN cắt nhau H Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa A vẽ tia Cx vuông góc với AC cắt tia AM I Vẽ BK⏊Cx (KCx) a) Chứng minh tứ giác BNCK hình chữ nhật b) Chứng minh tứ giác BHCI hình thoi c) Vẽ hình chữ nhật ACIE Tứ giác AEBI hình gì? Vì sao? d) Cho AB=5cm; BC= 6cm Tính diện tích tứ giác BNCK Bài 5(1đ) Cho a, b, c khác a b c  0 , rút gọn biểu thức: 2 2 2 2 2 2 2 a b c A a b c b c a c a b    (13)ĐỀ 10 KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN: TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút Bài (2,5 điểm): Cho biểu thức: 2 2 9 . 3 9 x x x H x x x x                     ( với x 3; x -3; x -2) a Rút gọn H b Tính giá trị H x = -6 c Tìm giá trị nguyên x để H nhận giá trị nguyên Bài (2đ) : Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 20x45x220x3 c) x3x23x 27 b) x225 4 xy 4y2 d) x26x 16 Bài (2đ) Thực phép tính: a) (2x 1)2(4x 3)(x 2) b) (x33x26x 18):(x 3) Bài (3,5đ) Cho tam giác ABC cân A, trung tuyến AM, điểm I, K, E theo thứ tự trung điểm AC, AB, AM Gọi N điểm đối xứng M qua I a Chứng minh tứ giác AKMI hình thoi b Tứ giác AMCN, MKIC hình gì? Vì sao? c Chứng minh E trung điểm BN d Tìm điều kiện ΔABC để tứ giác AMCN hình vng Bài 5(0.5đ) Cho tam giác ABC Lấy điểm M, N, P thuộc AC, AB, BC cho 3 CM BP AN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 8,

Hình ảnh liên quan

c) Gọi D là điểm đối xứng với M qua N. Tứ giác AMCD là hình gì? C/m. d)Gọi E là giao điểm của CP là AM - Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 8

c.

Gọi D là điểm đối xứng với M qua N. Tứ giác AMCD là hình gì? C/m. d)Gọi E là giao điểm của CP là AM Xem tại trang 7 của tài liệu.