0

Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 3

4 430 18
  • Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 3

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 12:19

Hỏi đến năm nào thì tuổi của mẹ gấp đôi tuổi của Minh.. Hỏi tấm vải ban đầu dài bao nhiêu mét.[r] (1)TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH BÀI KIỂM TRA VÀO LỚP MƠN TỐN Năm học 2020 - 2021 Thời gian làm : 60 phút Họ tên học sinh: ……… … ……Ngày sinh:……… Trường:……… Số báo danh: ….……Phịng số:… Giáo viên trơng kiểm tra: ……… Số phách: Số phách: TT Câu hỏi Đáp số 1 Cho hai phân số có tổng 2 3 hiệu 9 Tìm hai phân số 2 Biết giá áo nhập 80 000 đồng bán với giá 96 000 đồng Hỏi lãi phần trăm? 3 Cửa hàng có 15 hộp bút chì, cửa hàng bán hết 84 bút lại hộp Hỏi trước bán cửa hàng có bút 4 Tích sau có tận chữ số 17 27 37 2007    5 Có 10 bạn tham gia thi cờ vua Mỗi bạn phải đấu với ván Hỏi có tất bao nhiêu ván đấu? 6 Một hình lập phương có diện tích xung quanh 36 cm Tính thể tích hình lập phương 7 Thương hai số 1, tích hai số 0,49 Tìm hai số 8 Một vườn rau hình chữ nhật có chu vi chu vi ao cá hình vng cạnh m Tính diện tích vườn rau Biết chiều dài lớn chiều rộng m 9 Hai tỉnh A B cách 105 km, người khởi hành từ A xe máy với vận tốc 42 km/h Hỏi người muốn đến B lúc 11 phải khởi hành từ A lúc giờ? 10 Tính 0, 25 36 0,1 110   0,5150 0, 96 : 4   Mã đề: 003 Điểm: (2)11 Số tiền Bình An có tổng 56 000 đồng Sau Bình tiêu hết 4 số tiền của An tiêu hết 3 số tiền số tiền cịn lại hai người Tính số tiền người 12 Chu vi hồ hình trịn 25,12 m, xung quanh hồ người ta làm đường rộng m Tính diện tích đường 13 Cho dãy số 7; 8; 10; 13; 17; ….Hỏi số hạng thứ 50 dãy bao nhiêu? 14 Cho tam giác ABC có diện tích 56 cm Gọi M trung điểm AB, gọi N trung điểm AC Tính diện tích tam giác AMN 15 Tìm x, biết: 74, 25 x 131,5 18,5          16 Tìm số abc biết abc 17 2abc 17 Mẹ sinh Minh lúc mẹ 26 tuổi Biết đến năm 2010 tổng số tuổi mẹ Minh 48 tuổi Hỏi đến năm tuổi mẹ gấp đơi tuổi Minh 18 Để đánh số trang sách, người ta phải dùng tất 792 chữ số Hỏi sách có trang? 19 Một người bán vải lần thứ bán 5 vải, lần thứ hai bán 7 chỗ vải lại vải cịn 12 m Hỏi vải ban đầu dài mét? 20 (3)TT Câu hỏi Đáp số 1 Cho hai phân số có tổng 3 hiệu 9 Tìm hai phân số 7 18 5 18 2 Biết giá áo nhập 80 000 đồng bán với giá 96 000 đồng Hỏi lãi phần trăm? 20 % 3 Cửa hàng có 15 hộp bút chì, cửa hàng bán hết 84 bút lại hộp Hỏi trước bán cửa hàng có bút 180 bút 4 Tích sau có tận chữ số 17 27 37 2007    5 Có 10 bạn tham gia thi cờ vua Mỗi bạn phải đấu với ván Hỏi có tất ván đấu? 45 ván 6 Một hình lập phương có diện tích xung quanh 36 cm Tính thể tích hình lập phương 27 cm 7 Thương hai số 1, tích hai số 0,49 Tìm hai số 0,7 0,7 8 Một vườn rau hình chữ nhật có chu vi chu vi ao cá hình vng cạnh m Tính diện tích vườn rau Biết chiều dài lớn hơn chiều rộng m 60 m 2 9 Hai tỉnh A B cách 105 km, người khởi hành từ A xe máy với vận tốc 42 km/h Hỏi người muốn đến B lúc 11 thì phải khởi hành từ A lúc giờ? 7 30 phút 10 Tính 0, 25 36 0,1 110   0,5150 0, 96 : 4   4 11 Số tiền Bình An có tổng 56 000 đồng Sau Bình tiêu hết 4 số tiền An tiêu hết 3 số tiền số tiền cịn lại hai người Tính số tiền người Bình: 32 000 đ An: 24 000 đ 12 Chu vi hồ hình trịn 25,12 m, xung quanh hồ người ta làm đường rộng m Tính diện tích đường 28,26 m 2 13 Cho dãy số 7; 8; 10; 13; 17; ….Hỏi số hạng thứ 50 dãy bao nhiêu? 1232 14 Cho tam giác ABC có diện tích 56 cm Gọi M trung điểm AB, gọi N trung điểm AC Tính diện tích tam giác AMN 14 2 (4)15 Tìm x, biết: 3 74, 25 x 131,5 18,5 4          2 16 Tìm số abc biết abc 17 2abc 125 17 Mẹ sinh Minh lúc mẹ 26 tuổi Biết đến năm 2010 tổng số tuổi mẹ Minh 48 tuổi Hỏi đến năm tuổi mẹ gấp đơi tuổi Minh Năm 2025 18 Để đánh số trang sách, người ta phải dùng tất 792 chữ số Hỏi sách dầy trang? 300 trang 19 Một người bán vải lần thứ bán 5 vải, lần thứ hai bán 7 chỗ vải lại vải cịn 12 m Hỏi vải ban đầu dài mét? 35 m 20 An mang hồng đổi lấy táo lê Cứ hồng đổi táo lê Cứ táo đổi lê Nếu đổi hết số hồng mang theo 18 táo 15 lê Hỏi An mang bao
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 3, Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 3

Hình ảnh liên quan

Một hình lập phương có diện tích xung quanh bằng 2 - Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 3

t.

hình lập phương có diện tích xung quanh bằng 2 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Chu vi của một cái hồ hình tròn là 25,12 m, xung quanh hồ người ta làm một con đường rộng 1 m - Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 3

hu.

vi của một cái hồ hình tròn là 25,12 m, xung quanh hồ người ta làm một con đường rộng 1 m Xem tại trang 2 của tài liệu.
Một hình lập phương có diện tích xung quanh bằng 2 - Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 3

t.

hình lập phương có diện tích xung quanh bằng 2 Xem tại trang 3 của tài liệu.