0

Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 4

4 27 2
  • Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 4

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 12:19

Hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết cho 12.[r] (1)TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH BÀI KIỂM TRA VÀO LỚP MƠN TỐN Năm học 2020 - 2021 Thời gian làm : 60 phút Họ tên học sinh: ……… … ……Ngày sinh:……… Trường:……… Số báo danh: ….……Phịng số:… Giáo viên trơng kiểm tra: ……… Số phách: Số phách: TT Câu hỏi Trả lời Đáp số 1 Tính 11 3× 1 8 × 1 1 15 × 1 24 × … … × 1 99 2 Tìm x biết (x+3) + (x+7) + (x+11) + … + (x+79) = 860 3 Một tam giác có diện tích 120cm 2 Nếu kéo dài đáy thêm 3cm diện tích tăng 30cm2 Tính cạnh đáy tam giác 4 Lớp 5A có tổ, tổ trồng 15 cây, tổ trồng nhiều tổ cây, tổ trồng nhiều trung bình cộng ba tổ Hỏi tổ trồng cây? 5 Khi nhân số với 105, bạn A quên chữ số nên tích tìm giảm 11250 so với tích Tìm tích 6 Một ô tô dự kiến từ A với vận tốc 45 km/h đến B lúc 12h trưa Nhưng thời tiết xấu nên xe 35 km/h đến B chậm 40 phút so với dự kiến Tính quãng đường AB 7 Đường kính bánh xe tơ 0,8m Ơ tơ mét nếu bánh xe lăn mặt đất 10 vòng ? 8 Một người gửi 10 000 000 đ vào ngân hàng với lãi suất 8% năm Sau năm người rút hết tiền Hỏi người nhận tiền? 9 Ở trung tâm ngoại ngữ, số người học tiếng Hàn 2 số người học tiếng Nhật, số người học tiếng Nhật 3 số người học tiếng Anh Hỏi mơn có người học, biết số người học tiếng Anh nhiều tiếng Hàn 100 người ? Mã đề: 003 Điểm: (2)10 Tìm 𝑎𝑏̅̅̅ biết 𝑎𝑏̅̅̅ = 𝑏𝑎̅̅̅ ×3 + 11 Trong tháng có ba ngày thứ ngày chẵn Hỏi ngày thứ 12 tháng thứ mấy? 12 Tìm x,y biết số 3x41y̅̅̅̅̅̅̅̅ chia hết cho 2, chia hết cho chia dư 13 Một ca nơ xi dịng từ A đến B ngược dòng từ B A Hỏi đám bèo trôi từ A đến B 14 Một sân chơi hình vng, mở rộng bốn phía bên thêm 4m diện tích sân tăng thêm 192 m2 Tính diện tích sân ban đầu 15 Cách năm tuổi mẹ gấp lần tuổi tổng số tuổi hai mẹ lúc bằng 32 tuổi Hỏi sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi ? 16 Cho tam giác ABC có diện tích 180 cm2 Điểm M cạnh AB cho AM = BM Điểm N cạnh AC cho CN = 2NA Tính diện tích tứ giác BMNC ? 17 Có 10 người làm 80 sản phẩm hết Hỏi có người làm 70 sản phẩm hết ? ( suất người nhau) 18 Một số tự nhiên viết 2020 chữ số liền Hỏi phải cộng thêm vào số đơn vị để số chia hết cho 12 19 Bạn Nam chia 79 viên bi thành 12 nhóm cho nhóm có số bi khác nhau Hỏi nhóm có số bi nhiều viên ? (3)TT Câu hỏi Trả lời Đáp số 1 Tính 11 3× 1 8 × 1 1 15 × 1 24 × … … × 1 99 20/11 2 Tìm x biết (x+3) + (x+7) + (x+11) + … + (x+79) = 860 x=2 3 Một tam giác có diện tích 120cm 2 Nếu kéo dài đáy thêm 3cm diện tích tăng 30cm2 Tính cạnh đáy tam giác 12cm 4 Lớp 5A có tổ, tổ trồng 15 cây, tổ trồng nhiều tổ cây, tổ trồng nhiều trung bình cộng ba tổ Hỏi tổ trồng cây? 26 5 Khi nhân số với 105, bạn A qn chữ số nên tích tìm giảm 11250 so với tích Tìm tích 13 125 6 Một ô tô dự kiến từ A với vận tốc 45 km/h đến B lúc 12h trưa Nhưng thời tiết xấu nên xe 35 km/h đến B chậm 40 phút so với dự kiến Tính quãng đường AB 105 km 7 Đường kính bánh xe tơ 0,8m Ơ tơ mét nếu bánh xe lăn mặt đất 10 vòng ? 25,12 m 8 Một người gửi 10 000 000 đ vào ngân hàng với lãi suất 8% năm Sau năm người rút hết tiền Hỏi người nhận tiền? 11 664 n 9 Ở trung tâm ngoại ngữ, số người học tiếng Hàn 2 số người học tiếng Nhật, số người học tiếng Nhật 3 số người học tiếng Anh Hỏi mơn có người học, biết số người học tiếng Anh nhiều tiếng Hàn 100 người ? H-N-A 20-40-120 10 Tìm 𝑎𝑏̅̅̅ biết 𝑎𝑏̅̅̅ = 𝑏𝑎̅̅̅ ×3 + 51 11 Trong tháng có ba ngày thứ ngày chẵn Hỏi ngày thứ 12 tháng thứ mấy? Thứ 12 Tìm x,y biết số 3x41y̅̅̅̅̅̅̅̅ chia hết cho 2, chia hết cho chia dư x=2,y=8 13 Một ca nô xuôi dòng từ A đến B ngược dòng từ B A giờ Hỏi đám bèo trôi từ A đến B 15 14 Một sân chơi hình vng, mở rộng bốn phía bên thêm 4m diện tích sân tăng thêm 192 m2 Tính diện tích sân ban đầu 64m2 (4)16 Cho tam giác ABC có diện tích 180 cm2 Điểm M cạnh AB cho AM = BM Điểm N cạnh AC cho CN = 2NA Tính diện tích tứ giác BMNC ? 150 cm2 17 Có 10 người làm 80 sản phẩm hết Hỏi có người làm 70 sản phẩm hết ? ( suất người nhau) 50 18 Một số tự nhiên viết 2020 chữ số liền Hỏi phải cộng thêm vào số đơn vị để số chia hết cho 12 11 19 Bạn Nam chia 79 viên bi thành 12 nhóm cho nhóm có số bi khác nhau Hỏi nhóm có số bi nhiều viên ? 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 4, Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 4

Hình ảnh liên quan

Một sân chơi hình vuông, khi mở rộng bốn phía mỗi bên thêm 4m thì diện tích sân tăng thêm 192 m2 - Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 4

t.

sân chơi hình vuông, khi mở rộng bốn phía mỗi bên thêm 4m thì diện tích sân tăng thêm 192 m2 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Một sân chơi hình vuông, khi mở rộng bốn phía mỗi bên thêm 4m thì diện - Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 4

t.

sân chơi hình vuông, khi mở rộng bốn phía mỗi bên thêm 4m thì diện Xem tại trang 3 của tài liệu.
5 Khi nhân một số với 105, bạn A đã quên chữ số ở giữa nên tích tìm được - Đề minh họa thi vào lớp 6 Lương Thế Vinh năm học 2020 - 2021 - Đề số 4

5.

Khi nhân một số với 105, bạn A đã quên chữ số ở giữa nên tích tìm được Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan