0

Bài giảng Pháp luật lao động – ThS. Nguyễn Minh Hằng

38 17 0
  • Bài giảng Pháp luật lao động – ThS. Nguyễn Minh Hằng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:23

Bài giảng Pháp luật lao động được biên soạn bởi ThS. Nguyễn Minh Hằng với mục tiêu cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái quát về luật Lao động Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động; các chế độ chính sách đối với người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo! TRƯỜNG TC NGHỀ & ĐÀO TẠO CÁN  BỘ  HỢP TÁC XàMIỀN NAM PHÁP  LUẬT LAO  ĐỘNG Trà Vinh, ngày 31/7­01/8/2020 GV. Ths. Nguyễn Minh Hằng Kết cấu: 2 phần (Lý thuyết & thực  hành)  I. LÝ THUYẾT 1.  Khái  quát  về  LLĐ  Việt  Nam; 2.Quyền  và  nghĩa  vụ  của  NLĐ,  Người SDLĐ 3.  Các  chế  độ  chính  sách  đối  với người lao động II.THỰC HÀNH PHẦN I­A KHÁI QT VỀ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM Ngày thơng qua: 20/11/2019  (Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8) Ngày hiệu lực: 01/01/2021 Kết cấu: 17 chương, 220 điều NỘI DUNG 1. Các khái niệm  Phạm vi điều chỉnh  Đối tượng điều chỉnh Quyền, nghĩa vụ của NLĐ   Quyền,  nghĩa  vụ  của  người  sử dụng lao động  Những hành vi bị nghiêm cấm 2.  Các  chế  độ  chính  sách  đối  với  người lao động Luật lao động/Bộ luật lao động  Quan hệ lao động   Người lao động  Các khái niệm Người làm việc khơng có quan  hệ lao động Người SD lao động  Tập thể lao động  Tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở  Tổ chức đại diện NSD lao động  Đối tượng điều chỉnh của LLĐ Các  QHXH  phát  sinh  trong  quá  trình  sử  dụng  và  thuê  mướn  lao  động,  bao  gồm:  Quan  hệ  lao  động  và  các  quan  hệ  khác  liên  quan  đến  quan  hệ  lao  động  (QH  việc làm, QH học nghề,…) Phạm vi điều chỉnh của LLĐ  Tiêu chuẩn lao động v  Quyền và nghĩa vụ của: NLĐ, người  SDLĐ,  tổ  chức  đại  diện  tập  thể  lao  động,  tổ  chức  đại  diện  người  SDLĐ  trong QHLĐ và các quan hệ khác liên  quan trực tiếp đến QHLĐ   Quản  lý  nhà  nước  về  lao  động,  thanh tra NN về lao động 1. Quyền, nghĩa vụ của  người lao động 2. Quyền, nghĩa vụ của người  sử dụng lao động  Những hành vi bị nghiêm cấm 1. Phân biệt đối xử trong lao động 2.  Ngược  đãi  người  lao  động,  cưỡng  bức  lao động 3. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc 4. Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề  để  trục  lợi,  bóc  lột  sức  lao  động  hoặc  lơi  kéo,  dụ  dỗ,  ép  buộc  người  học  nghề,  người  tập  nghề  vào  hoạt  động  trái  pháp  luật  Những hành vi bị nghiêm cấm 5. Sử dụng LĐ chưa qua đào tạo hoặc  chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc  gia  đối  với  nghề,  cơng  việc  phải  sử  dụng LĐ đã được đào tạo hoặc phải có  chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 6. Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo  gian  dối  hoặc  thủ  đoạn  khác  để  lừa  gạt NLĐ hoặc để tuyển dụng NLĐ với  mục  đích  mua  bán  người,  bóc  lột,  cưỡng bức LĐ hoặc lợi dụng DV việc  làm, hoạt động đưa NLĐ đi làm việc  ở  10 nước  ngồi  theo  HĐ  để  thực  hiện  K1, Điều 40 Luật BHXH 2014 quy định:  lao động nữ khi sinh có có thể đi làm  trước thời hạn nghỉ thai sản khi đáp  ứng đủ các điều kiện sau đây:  Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất  được 04 tháng;  ­ Phải báo trước và được người sử dụng  lao động đồng ý 24 † † † † Chế độ ốm đau  Chế độ tai nạn lao động, bệnh  nghề nghiệp  Chế độ hưu trí  Chế độ tử tuất †  Chế độ tiền lương Vùng Người làm  Người đã qua  Người đã qua  Người đã qua học  việc trong  học nghề,  học nghề, ĐT  nghề, đào tạo nghề  điều kiện  đào tạo nghề nghề làm việc  làm việc trong điều  bình thường trong ĐK nặng  kiện đặc biệt nặng  nhọc, độc hại,  nhọc, độc hại, nguy  nguy hiểm hiểm Vùng  4.420.000 I Vùng  3.920.000 II Vùng  3.430.000 III Vùng  3.070.000 IV 4.729.400 4.965.870 5.060.458 4.194.400 4.404.120 4.488.008 3.670.100 3.853.605 3.927.007 3.284.900 3.449.145 3.514.843 Mức lương tối thiểu vùng là mức  thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp  và người lao động thỏa thuận và  trả lương. Hiện tại, Quy định về  mức lương tối thiểu vùng được thực  hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ­CP  ngày 15/11/2019 27 Phần II THỰC HÀNH Khái niệm, Hợp đồng  lao động Phụ lục  Hợp  đồng lao  động Các loại HĐLĐ, Nguyên tắc giao kết, Thẩm quyền giao  kết, Nội dung HĐLĐ, Hiệu lực, Biểu mẫu HĐLĐ Nội dung, Biểu mẫu 28 Thực hiện  HĐLĐ Chuyển NLĐ làm cơng việc khác so  với CV thỏa thuận ghi trong HĐ Tạm hỗn HĐ Sửa đổi, bổ sung HĐ 29 Chấm dứt HĐLĐ Các trường hợp chấm dứt HĐLĐ Quyền đơn phương chấm dứt  HĐLĐ của NLĐ Quyền đơn phương chấm dứt  HĐLĐ của NSDLĐ Đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái  pháp luật Trợ cấp thôi việc Trợ cấp mất việc 30 Hợp đồng lao động vô hiệu &  xử lý HĐLĐ vô hiệu Các trường hợp vô hiệu Thẩm quyền tuyên bố HĐLĐ  vô hiệu Xử lý HĐLĐ vô hiệu 31 NỘI QUY LAO ĐỘNG Điều kiện ban hành Nội dung Đăng ký Hiệu lực 32 KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ  XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO  ĐỘNG Khái niệm KLLĐ Các hình thức xử lý KLLĐ Xóa KL, giảm thời hạn chấp  hành KLLĐ Tạm đình chỉ cơng việc 33 TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT Bồi thường thiệt hại Xử lý bồi thường thiệt hại 34 TRANH CHẤP LAO ĐỘNG &  GIẢI QUYẾT TCLĐ Khái niệm TCLĐ Các dạng TCLĐ Nguyên tắc giải quyết Thẩm quyền giải quyết Trình tự thủ tục giải quyết 35 ĐÌNH CƠNG & GIẢI QUYẾT  ĐÌNH CƠNG Khái niệm Quyền đình cơng;  Trình tự đình cơng Đình cơng bất hợp pháp và xử lý đình  cơng bất hợp pháp Quyền lợi của NLĐ trong thời gian đình  cơng 36 Các hành vi bi nghiêm cấm AN TOÀN­VỆ SINH LAO  Đ NG ịnh của Nhà nước Ộ Quy đ Trách nhiệm của NLĐ và  người SDLĐ 37 MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VỀ  LAO ĐỘNG TRONG HỢP  TÁC Xà  Xã viên HTX có được giam gia BHXH khơng?  Thuộc đối tượng nào  Sự khách nhau cơ bản giữa quan hệ lao động và  quan hệ giữa xã viên HTX với HTX  Xã viên của HTX Nơng nghiệp kiêm kế tốn cho  Hợp tác xã thuộc đối tượng nào khi tham gia BHXH  Hợp tác xã A kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách,  hàng hóa. mới thành lập tháng 6/2020, muốn th  người làm giám đốc để quản lý điều hành hoạt  động của HTX. Hỏi: Việc th người như vậy có  đúng khơng? Giám đốc có buộc phải là thành viên  38 HTX không? ... của  người  sử dụng? ?lao? ?động  Những hành vi bị nghiêm cấm 2.  Các  chế  độ  chính  sách  đối  với  người? ?lao? ?động Luật? ?lao? ?động/ Bộ? ?luật? ?lao? ?động? ? Quan hệ? ?lao? ?động? ?  Người? ?lao? ?động? ? Các khái niệm... 1. Quyền, nghĩa vụ của  người? ?lao? ?động 2. Quyền, nghĩa vụ của người  sử dụng? ?lao? ?động  Những hành vi bị nghiêm cấm 1. Phân biệt đối xử trong? ?lao? ?động 2.  Ngược  đãi  người  lao? ? động,   cưỡng  bức  lao? ?động 3. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc... NGƯỜI? ?LAO? ?ĐỘNG Cơ sở? ?pháp? ?lý:  Bộ? ?luật? ?lao? ?động, ? ?Luật? ?Bảo hiểm xã hội ? ?Luật? ?BHYT, „ Luật? ?việc làm,  Các văn bản hướng dẫn thi hành? ?luật? ? BLLĐ,? ?Luật? ?BHXH,? ?Luật? ?BHYT, … CH Ế ĐỘ LÀM  Click icon to add picture
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Pháp luật lao động – ThS. Nguyễn Minh Hằng, Bài giảng Pháp luật lao động – ThS. Nguyễn Minh Hằng

Hình ảnh liên quan

 Các hình th c x  lý KLLĐ ử - Bài giảng Pháp luật lao động – ThS. Nguyễn Minh Hằng

c.

hình th c x  lý KLLĐ ử Xem tại trang 33 của tài liệu.

Từ khóa liên quan