0

Bài giảng Pháp luật lao động – ThS. Nguyễn Minh Hằng

38 60 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:23

Bài giảng Pháp luật lao động được biên soạn bởi ThS. Nguyễn Minh Hằng với mục tiêu cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái quát về luật Lao động Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động; các chế độ chính sách đối với người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo! ... của  người  sử dụng? ?lao? ?động  Những hành vi bị nghiêm cấm 2.  Các  chế  độ  chính  sách  đối  với  người? ?lao? ?động Luật? ?lao? ?động/ Bộ? ?luật? ?lao? ?động? ? Quan hệ? ?lao? ?động? ?  Người? ?lao? ?động? ? Các khái niệm... 1. Quyền, nghĩa vụ của  người? ?lao? ?động 2. Quyền, nghĩa vụ của người  sử dụng? ?lao? ?động  Những hành vi bị nghiêm cấm 1. Phân biệt đối xử trong? ?lao? ?động 2.  Ngược  đãi  người  lao? ? động,   cưỡng  bức  lao? ?động 3. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc... NGƯỜI? ?LAO? ?ĐỘNG Cơ sở? ?pháp? ?lý:  Bộ? ?luật? ?lao? ?động, ? ?Luật? ?Bảo hiểm xã hội ? ?Luật? ?BHYT, „ Luật? ?việc làm,  Các văn bản hướng dẫn thi hành? ?luật? ? BLLĐ,? ?Luật? ?BHXH,? ?Luật? ?BHYT, … CH Ế ĐỘ LÀM  Click icon to add picture
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Pháp luật lao động – ThS. Nguyễn Minh Hằng,

Hình ảnh liên quan

 Các hình th c x  lý KLLĐ ử - Bài giảng Pháp luật lao động – ThS. Nguyễn Minh Hằng

c.

hình th c x  lý KLLĐ ử Xem tại trang 33 của tài liệu.