0

BAI GIANG DANH GIA DAT DAI

118 10 0
  • BAI GIANG DANH GIA DAT DAI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:37

Khi xây dựng 1 LMU ta cần tìm hiểu các đặc tính, tính chất của các khoanh đất cần xác định. Chúng phản ánh những điều kiện tự nhiên, những điều kiện thể hiện khả năng sản xuất cho các [r] (1)CHƢƠNG - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ ĐẤT (Tổng số tiết: tiết , lý thuyết: tiết , thực hành, thảo luận: tiết) 1.1 Giới thiệu môn học 1.1.1 Cấu trúc môn học Môn đánh giá đất đai cấu trúc gồm bốn chƣơng Chƣơng Những vấn đề chung đánh giá đất đai nhằm giới thiệu kiến thức khái quát đánh giá đất đai, mục đích yêu cầu mối quan hệ đánh giá đất đai với môn học khác Tổng quan tình hình đánh giá đất đai giới nƣớc, phƣơng pháp đánh giá đất đai theo FAO, Phƣơng pháp, nguyên tắc quy trình đánh giá đất đai theo FAO Học xong chƣơng ngƣời học nhận thức đƣợc tầm quan trọng đánh giá đất đai, tiếp cận đƣợc phƣơng pháp đánh giá đất đai khoa học Tổng hợp mà FAO đƣa đƣợc nhiều nƣớc giới vận dụng Chƣơng Đơn vị đồ đất đai Chƣơng nhằm giới thiệu cho ngƣời học hiểu đƣợc đơn vị đất đai đơn vị đồ đất đai cách xác định phƣơng pháp xây dựng đồ đơn vị đất đai Học xong chƣơng ngƣời học hiểu đƣợc đơn vị đất đai biết mô tả đơn vị đất đai, ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng đồ đơn vị đất đai Chƣơng Xác định loại hình sử dụng đất Chƣơng giúp ngƣời học biết đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất địa phƣơng, biết lựa chọn mơ hình sử dụng đất đại diện điển hình nằm cấu trồng địa phƣơng đƣợc xác định Nghị đại hội Đảng Hội đồng nhân dân địa phƣơng Học chƣơng yêu cầu ngƣời học vận dụng kiến thức chƣơng chƣơng vào thực tiễn tình hình sử dụng đất cho địa bàn cụ thể, biết mô tả số kiểu sử dụng đất phổ biến, biết đánh giá, phân tích, nhận xét xác định yêu cầu loại hình sử dụng đất để đạt tiêu chí sử dụng đất hiệu sản xuất bền vững (2)Chƣơng giúp ngƣời học biết vận dụng kiến thức chƣơng 1, 2, để Phân hạng thích hợp đất đai cho địa bàn cụ thể Đối chiếu, so sánh đặc tính yêu cầu sử dụng đất đai cho loại hình sử dụng đất, xếp hạng yếu tố chuẩn đoán yêu cầu sử dụng đất 1.1.2 Mối liên quan môn học “đánh giá đất” với môn học khác Môn học "Đánh giá đất đai" môn học chuyên môn quan trọng, cần thiết cho việc đánh giá tiềm sử dụng đất đai để đề xuất quy hoạch sử dụng đất, định giá đất, thu thuế sử dụng đất quản lý đất đai Nhà nƣớc Nó liên quan với mơn nhƣ tốn lý, hóa sinh, môn sở nhƣ Thổ nhƣỡng, Trắc địa, Bản đồ, Viễn thám, Hệ thống thông tin địa lý, Hệ thống nông nghiệp, tin học ứng dụng quản lý đất đai liên quan chặt chẽ với môn chun mơn khác nhƣ Quy hoạch, quản lý hành đất đai, Định giá đất bất động sản, Thị trƣờng bất động sản, Quy hoạch đô thị khu dân cƣ nơng thơn… 1.1.3 Mục đích, u cầu mơn học 1.1.3.1 Mục đích a.Lý thuyết: + Nâng cao hiểu biết nhận thức đánh giá đất theo phƣơng pháp FAO cho sinh viên ngành quản lí đất đai; + Giúp sinh viên hiểu vận dụng đƣợc phƣơng pháp kĩ thuật tiên tiến bƣớc đánh giá đất đai; + Giúp sinh viên vận dụng đƣợc kết đánh giá đất phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất quản lí hiệu nguồn tài nguyên đất sản xuất nông – lâm nghiệp b Kỹ năng: + Xây dựng đƣợc đồ đơn vị đất đai dẫn đồ đơn vị đất đai; + Biết chọn lọc mô tả kiểu sử dụng đất; + Xác định đƣợc yêu cầu sử dụng đất đai cho kiểu sử dụng đất chọn lọc; chọn yếu tố chuẩn đốn từ đặc tính đất đai cho kiểu sử dụng đất tƣơng ứng với chất lƣợng đất đai/yêu cầu sử dụng đất đai; (3)c Thái độ: + Tham gia học, thảo luận nhóm đầy đủ, nhiệt tình lý thuyết thực hành lớp; + Vận dụng theo quy trình hƣớng dẫn FAO trình thực tập thực hành 1.1.3.2 Yêu cầu - Quán triệt phƣơng pháp, nguyên tắc quy trình đánh giá đất đai theo FAO; - Nắm vững điều tra, mô tả đơn vị đất đai, loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp; - Đề xuất sử dụng hợp lý tài nguyên quan điểm sinh thái phát triển bền vững phục vụ công tác quy hoạch đất đai 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu đánh giá đất 1.2.1 Trên giới Tiếp theo phát triển ngành khoa học đất phân loại đất, công tác đánh giá đất cần thiết, đƣợc nhiều nƣớc giới quan tâm Mỗi hệ thống phân loại hình thành hệ thống đánh giá đất riêng, trƣớc suy thoái đất tồn cầu địi hỏi phải có tổng hợp trí tuệ để hoạch định chiến lƣợc sử dụng đất tƣơng lai Các phƣơng pháp đánh giá đất phát triển thành lĩnh vực nghiên cứu liên ngành mang tính hệ thống (tự nhiên-kinh tế-xã hội) nhằm kết hợp kiến thức khoa học tài nguyên đất sử dụng đất Hiện giới có phƣơng pháp đánh giá đất chính: - Đánh giá đất theo định tính: chủ yếu dựa vào mơ tả xét đốn tính chất đất đai, đƣa vào xếp hệ thống đánh giá - Đánh giá đất theo phƣơng pháp thông số: áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, phần mềm máy tính để tìm hiểu mối tƣơng quan yếu tố thông số để tổng hợp đánh giá ALES - Automatic Land Evaluation System - Đánh giá đất theo định lƣợng: dựa mơ hình, mơ làm định hƣớng để xác định đánh giá (4)+ Đánh giá đất Liên Xô (cũ): Liên Xô (cũ) sử dụng phƣơng pháp đánh giá đất định tính Dựa đặc tính đất đai nhƣ: khí hậu, địa hình, địa mạo, thổ nhƣỡng, nƣớc ngầm thực vật nhằm đánh giá thống kê chất lƣợng đất đai với mục đích xây dựng chiến lƣợc quản lý sử dụng đất cho đơn vị hành Phƣơng pháp chƣa sâu cách cụ thể vào loại sử dụng đất nông nghiệp mà tập trung đánh giá yếu tố tự nhiên đất đai chƣa có quan tâm cân nhắc tới điều kiện kinh tế xã hội + Đánh giá khả sử dụng đất Mỹ: Dựa hệ thống phân loại đất soil-Taxonomy, phân loại định lƣợng đặc tính tầng chẩn đốn đặc trƣng mang tính thực tiễn cao quản lý sử dụng đất Nguyên tắc phƣơng pháp dựa vào đặc tính tính chất đất để phân loại Phƣơng pháp không sâu cụ thể vào loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu kinh tế - xã hội, song lại quan tâm đến yếu tố hạn chế bất lợi sử dụng đất nhƣ biện pháp bảo vệ đất, điểm mạnh phƣơng pháp với mục đích trì sử dụng đất bền vững + Ở nhiều nƣớc Châu Âu: Đánh giá đất dựa sở biến đổi phƣơng pháp đánh giá đất Liên Xô (cũ) Mỹ Nghiên cứu yếu tố tự nhiên để xác định tiềm sản xuất đất nghiên cứu yếu tố kinh tế xã hội nhằm xác định sức sản xuất thực tế đất đai + Ở Ấn Độ số nƣớc Châu Phi: Thƣờng áp dụng phƣơng pháp tham biến, biểu thị mối quan hệ yếu tố dƣới dạng phƣơng trình tốn học, dựa sở tƣơng quan yếu tố với suất + Đánh giá đất đai theo FAO: (5)đƣợc nhiều nƣớc giới quan tâm, thử nghiệm vận dụng vào công tác đánh giá đất nƣớc Đến năm 1983 năm tiếp theo, đề cƣơng đƣợc bổ sung, chỉnh sửa với hàng loạt tài liệu hƣớng dẫn đánh giá đất chi tiết cho vùng sản xuất khác nhau: 1983 - Đánh giá đất cho nông nghiệp nƣớc trời 1984 - Đánh giá đất cho vùng đất rừng 1985 - Đánh giá đất cho nông nghiệp đƣợc tƣới 1989 - Đánh giá đất cho đồng cỏ chăn thả 1990 - Đánh giá đất cho su nghiệp phát triển nông nghiệp 1992 - Đánh giá đất phân tích hệ thống canh tác cho quy hoạch sử dụng đất Đề cƣơng tài liệu hƣớng dẫn đánh giá đất FAO mang tính khái qt tồn ngun tắc nội dung nhƣ bƣớc tiến hành quy trình đánh giá đất với gợi ý ví dụ minh hoạ giúp cho nhà khoa học đất nƣớc khác tham khảo, tuỳ theo điều kiện sinh thái, đất đai sản xuất nƣớc mà vận dụng tài liệu FAO cho phù hợp có kết nƣớc * Nhận định phƣơng pháp đánh giá đất giới: + Những điểm chung: - Nhằm phục vụ cho việc sử dụng quản lý đất đai có hiệu bền vững - Mỗi phƣơng pháp đánh giá đất có thích ứng linh hoạt việc xác định đặc tính yếu tố hạn chế có liên quan q trình đánh giá đất, dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện vùng, địa phƣơng - Các phƣơng pháp đảm bảo cho việc cung cấp thông tin có liên quan đến yếu tố thổ nhƣỡng, mơi trƣờng đất đai kỹ thuật áp dụng loại sử dụng đất Điều có ý nghĩa cho việc xác định mục đích sử dụng đất hợp lý, có hiệu - Hệ thống phân vị phƣơng pháp cho phép dễ dàng áp dụng mức độ phạm vi khác nhau, từ vùng rộng lớn (phạm vi quốc gia, tỉnh, huyện) trang trại sản xuất trực tiếp Tuy nhiên loại đất có nhiều yếu tố hạn chế khó cân nhắc, tính tốn đƣợc tác động tƣơng hỗ yếu tố hạn chế với nhau, khó xếp vị trí, mức độ theo tiêu chuẩn đƣợc thiết lập (6)- Phƣơng pháp đánh giá đất Liên Xô Mỹ chƣa trực tiếp sâu vào đối tƣợng sử dụng đất cụ thể nhƣ đánh giá đất FAO mà xác định mức chung chung loại sử dụng đất - Trong phƣơng pháp đánh giá đất Liên Xô Mỹ dẫn thích hợp đất đai cho hệ thống trồng riêng rẽ hay yêu cầu loại sử dụng đất cụ thể sản xuất Do khó vận dụng vào việc đánh giá mức độ chi tiết khác biệt yêu cầu loại trồng đất khác nhau, số yếu tố đƣợc xác định đánh giá đƣợc coi yếu tố hạn chế hay khơng thích hợp cho loại hình sử dụng này, song lại khơng phải yếu tố hạn chế cho loại hình sử dụng đất khác - Trong phƣơng pháp đánh giá đất thích hợp FAO, đánh giá riêng rẽ loại sử dụng nên kết nhìn nhận, đánh giá yếu tố đƣợc thể cách rõ ràng cụ thể - Phƣơng pháp đánh giá đất Liên Xô phƣơng pháp đánh giá đất Mỹ dựa chủ yếu vào khả thích hợp điều kiện tự nhiên loại hình sử dụng khơng quan tâm đến yếu tố kinh tế-xã hội, điều đƣa đến sai lệch áp dụng kết đánh giá chúng khơng phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội vùng nghiên cứu Phƣơng pháp đánh giá đất FAO đề cập đến tiêu kinh tế-xã hội có liên quan đến khả sử dụng đất khả sinh lợi nhuận chúng Đây thơng tin có ý nghĩa cho việc xác định lập kế hoạch sử dụng đất - Việc nhấn mạnh yếu tố hạn chế sử dụng quản lý đất có tính đến vấn đề môi trƣờng phƣơng pháp đánh giá đất Mỹ FAO có ý nghĩa cho việc tăng cƣờng bảo vệ môi trƣờng sinh thái, đặc biệt loại đất có vấn đề dễ bị suy thối Tóm lại: Phƣơng pháp đánh giá đất FAO kế thừa, kết hợp đƣợc điểm mạnh hai phƣơng pháp đánh giá đất Liên Xô Mỹ, đồng thời có bổ sung hồn chỉnh phƣơng pháp đánh giá đất thích hợp 1.2.2 Tại Việt Nam (7)dân biết đánh giá đất tốt hay đất xấu dựa vào màu sắc đất, mức độ làm đất khó hay dễ xuất trồng Vào thời nhà Lý (năm 1002-1225) biết đạc điền, lập điền bạ đánh thuế ruộng đất Vào thời nhà Lê (thế kỷ 15) biết phân hạng điền khác để phục vụ cho sách thuế quản lý đất đai Thời nhà Nguyễn (Gia Long - 1802) có phân chia "Tứ hạng điền, lục hạng thổ" Trong thời kỳ thống trị thực dân Pháp, việc nghiên cứu đánh giá đất đƣợc tiến hành vùng đất đai phì nhiêu, vùng đất có khả khai phá với mục đích xác định tiềm sử dụng để lựa chọn đất lập đồn điền Sau hồ bình lập lại 1954, phía Bắc, Vụ Quản lý ruộng đất Viện Thổ nhƣỡng Nơng hố, sau Viện quy hoạch thiết kế nơng nghiệp có cơng trình nghiên cứu quy trình phân hạng đất vùng sản xuất nông nghiệp nhằm tăng cƣờng công tác quản lý độ màu mỡ đất xếp hạng thuế nông nghiệp Dựa vào tiêu điều kiện sinh thái tính chất đất vùng sản xuất nông nghiệp, đất đƣợc phân chia thành hạng theo phƣơng pháp xếp điểm Nhiều tỉnh xây dựng đƣợc đồ phân hạng đất đai đến cấp xã, góp phần đáng kể cho cơng tác quản lý đất đai giai đoạn kế hoạch hoá sản xuất Trên thực tế công tác đánh giá phân hạng đất thực phát triển từ sau hồ bình lập lại đến năm 80 Nguyên tắc đánh giá phân hạng đất dựa sở sau: - Yếu tố chất đất, độ phì đất mức độ thích hợp khác chúng đối tƣợng sản xuất nông nghiệp (cây, con) - Vị trí khoảng cách so với nơi cƣ trú ngƣời sử dụng đất - Địa hình tƣơng đối: Mơ tả bề mặt đất: phẳng, dốc, úng, trũng: Vàn, Vàn Cao, Cao, Vàn Thấp, Trũng (“vàn” áp dụng cho tỉnh Miền Tây đánh giá đất đai vùng trũng thấp) - Điều kiện khí hậu, thời tiết khu vực: nhiệt độ, lƣợng mƣa hàng năm, điều kiện sinh thái… (8)Bản đồ đơn vị đất đai phạm vi nƣớc tỷ lệ 1/1.000.000 dựa vào tiêu chí để đánh giá đất đai Trên sở yếu tố đƣa tiến hành phân tích chia thành mức độ khác nhau, tính điểm, phân chia điểm cho mức độ yếu tố, sau cộng dồn điểm cho khoanh đất phân hạng theo mức tùy tiêu mà chia đến mức khác từ cao đến thấp Dƣới tiêu chí phân hạng đất theo Nghị định 73CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 Phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Việc phân hạng đất dùng để đánh thuế đƣợc tiến hành phạm vi trồng trọt đối tƣợng trồng khác nhau: lúa, màu, ăn …Đối với đất trồng lúa STT Tiêu chuẩn yếu tố Điểm 1 Chất đất 1 Đất có độ phì cao 10 2 Đất có độ phì trung bình 3 Đất có độ phì thấp 4 Đất có độ phì qúa thấp, phải cải tạo sử dụng đƣợc 2 Vị trí đất 1 Cách nơi cƣ trú hộ sử dụng đất < km 2 Cách nơi cƣ trú hộ sử dụng đất 3-5 km 3 Cách nơi cƣ trú hộ sử dụng đất 5-8 km 4 Cách nơi cƣ trú hộ sử dụng đất > 8km 3 Địa hình tƣơng đối 1 Vàn (bằng phẳng) 2 Vàn cao 3 Vàn thấp 4 Cao – Trũng 4 Điều kiện khí hậu thời tiết 1 Thuận lợi cho trồng lúa khơng có hạn chế 10 Tƣơng đối thuận lợi cho trồng lúa, có điều kiện hạn chế Tƣơng đối thuận lợi cho trồng lúa, có 2-3 điều kiện hạn chế Khơng thuận lợi cho trồng lúa, có từ điều kiện hạn chế (bão, lũ, sƣơng muối, gió lào) 2 Điều kiện tƣới tiêu 1 Chủ động > 70 % thời gian cần tƣới tiêu 10 2 Chủ động 50 - 70 % thời gia cần tƣới tiêu 3 Chủ động < 50 % thời gia cần tƣới tiêu (9)Căn để tiến hành phân hạng dựa số điểm khoanh đất vốn có Hạng đất Tổng số điểm yếu tố I > 39 II 33-38 III 27-32 IV 21-26 V 15-20 VI < 15 Ngoài việc đánh giá trực tiếp dựa sở điều tra cho điểm dùng yếu tố suất để tham khảo phân hạng đất Hạng đất Tổng số điểm yếu tố Số vụ sản xuất năm Năng suất bình quân/vụ (kg/ha) > vụ vụ I > 39 1-2 > 5500 > 3000 II 33-38 1-2 4500-5500 2500-3000 III 27-32 1-2 3500-4500 2000-2500 IV 21-26 1-2 2700-3500 < 2000 V 15-20 2000-2700 < 2000 VI < 20 < 2000 < 2000 Bằng phƣơng pháp tính đƣợc hạng cho sản xuất nƣớc mặn, nƣớc lợ, nuôi trồng thủy sản cho sản xuất công nghiệp lâu năm, ăn quả… Đối với lâu năm phân thành hạng (10)Đây lý áp dụng phƣơng pháp đánh giá đất FAO, ngày phƣơng pháp đánh giá đất FAO có ƣu để phục vụ cho công tác quản lý, quy hoạch bảo vệ đất Nội dung phƣơng pháp đánh giá đất FAO đƣợc vận dụng có kết Việt Nam, phục vụ hiệu cho chƣơng trình quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn nhƣ cho dự án quy hoạch sử dụng đất địa phƣơng Các quan nghiên cứu đất Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, vận dụng phƣơng pháp đánh giá đất FAO vào vùng nông lâm nghiệp khác phù hợp với điều kiện sinh thái, cấp tỷ lệ đồ, đặc biệt với điều kiện kinh tế-xã hội để nhanh chóng hồn thiện quy trình đánh giá đất phân hạng thích hợp đất đai cho Việt Nam 1.3 Khái quát phƣơng pháp đánh giá đất đai theo FAO 1.3.1 Hƣớng dẫn FAO đánh giá đất 1.3.1.1 Định nghĩa Đất đai có ý nghĩa quan trọng việc đánh giá đất đai để sử dụng hợp lý đƣợc tất Quốc Gia tế giới quan tâm đặc biệt Tổ chức Nông Lƣơng Thế giới (FAO) Khái niệm đánh giá đất đai đa dạng với nhiều quan điểm khác dƣới số khái niệm: Đánh giá khả thích nghi đất đai hay gọi đánh giá đất đai (Land Evaluation) đƣợc định nghĩa nhƣ sau: “Qúa trình đốn định tiềm đất đai sử dụng cho mục đích cụ thể”Hay dự đốn tác động đơn vị đất đai loại hình sử dụng đất Theo FAO (1976): Đánh giá đất đai trình so sánh đối chiếu tính chất vốn có vạt đất cần đánh giá với tính chất đất đai mà loại sử dụng đất yêu cầu phải có Theo A.Young: Đánh giá đất đai q trình đốn định tiềm đất cho loại sử dụng đất đƣợc chia để lựa chọn (11) Chúng ta đồng khái niệm đƣợc chăng? Đánh giá đất đai nhƣ đánh giá đó? Một Vấn đề đánh giá để làm gì? Từ mục tiêu đặt để đƣa khái niệm cụ thể xác ví dụ đánh giá ngƣời mục tiêu để bố trí cơng việc hợp lý nhằm sử dụng khai thác trí tuệ nội lực ngƣời cho cơng việc đơn vị đảm nhiệm“dụng nhân nhƣ dụng mộc” Hay cần thực công việc quan trọng nhà quản lý chọn số ngƣời để đánh giá, cân nhắc giao việc cho ngƣời đƣợc lựa chọn Nhƣ hiểu khái niệm mà FAO tác giả đƣa cách tóm tắt nhƣ sau: Đánh giá đất đai đối chiếu tiêu chí (tính chất) cần đánh giá vốn có lô (vạt) đất với loại sử dụng đất yêu cầu Việc đánh giá đất cho vùng sinh thái vùng lãnh thổ khác nhằm tạo sức sản xuất ổn định Theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền, đất đai đánh giá đất đƣợc hiểu nhƣ “Một khoanh đất đƣợc xác định bề mặt địa lý, diện tích bề mặt trái đất với thuộc tính tƣơng đối ổn định thay đổi có tínhh chất chu kỳ dự đốn đƣợc môi trƣờng bên trên, bên bên dƣới nhƣ khơng khí, loại đất, điều kiện địa chất, thuỷ văn, động vật, thực vật, hoạt động trƣớc ngƣời, chừng mực mà thuộc tính có ảnh hƣởng đáng kể đến việc sử dụng khoanh đất tƣơng lai” Nhƣ đánh giá đất phải đƣợc xem xét phạm vi rộng, bao gồm không gian, thời gian, điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội Đặc điểm đánh giá đất FAO tính chất đất đai đo lƣờng, định lƣợng đƣợc, cần phải có lựa chọn tiêu đánh giá đất thích hợp, có vai trị tác động trực tiếp có ý nghĩa tới vấn đề sử dụng đất khu vực nghiên cứu 1.3.1.2 Mức độ đánh giá Đề cƣơng đánh giá đất FAO nhƣ tài liệu hƣớng dẫn đánh giá đất cụ thể cho đối tƣợng sản xuất nơng lâm nghiệp có mức độ đánh giá: Sơ lƣợc, bán chi tiết chi tiết, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể khu vực nghiên cứu (12)phải có tiếp cận, điều tra thực địa so sánh thực tế đồ, tỷ lệ đồ thƣờng dùng 1/25.000, 1/10.000, 1/5000… 1.3.1.3 Mục đích đánh giá đất FAO: Muc đích tài liệu FAO xuất đánh giá đất nhằm: - Tăng cƣờng nhận thức hiểu biết phƣơng pháp đánh giá đất khuôn khổ quy hoạch sử dụng đất quan điểm tăng cƣờng lƣơng thực cho số nƣớc giới - Giữ gìn nguồn tài ngun đất khơng bị thối hố, sử dụng đất đƣợc bền vững 1.3.1.4 Yêu cầu đánh giá đất: Mục tiêu đánh giá đất theo FAO gắn liền đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất, coi đánh giá đất phần trình quy hoạch sử dụng đất Yêu cầu: - Thu thập thông tin xác điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội khu vực nghiên cứu Có nhiều phƣơng pháp để điều tra: + Điều tra sơ thảo bƣớc đầu (Field trip) + Điều tra nhanh nông thôn RRA (Rapid Rural Appraisal) + Điều tra thực địa + Phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp: vấn nông hộ theo Bộ phiếu điều tra (số liệu thô) + Phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp: điều tra, thu thập số liệu, tài liệu từ quan chức có liên quan đến, từ tài liệu chuyên ngành khác, Internet, + Điều tra nơng thơn có tham gia ngƣời dân PRA (Participatory Rural Appraisal) - Đánh giá đƣợc thích hợp vùng đất với mục tiêu sử dụng khác theo mục đích nhu cầu ngƣời - Xác định đƣợc mức độ chi tiết đánh giá đất theo quy mơ phạm vi quy hoạch là: tồn quốc, tỉnh, huyện, xã sở sản xuất - Mức độ thực đánh giá đất phụ thuộc vào cấp tỷ lệ đồ Ví dụ: Cấp quốc gia 1/1.000.000 (13) Cấp huyện 1/50.000 - 1/10.000 Cấp xã > 1/10.000-1/5000 1.3.1.5 Nội dung đánh giá đất - Xác định tiêu quy trình xây dựng đồ đơn vị đất đai - Xác định mô tả loại hình sử dụng đất yêu cầu sử dụng đất Ví dụ: Lúa nƣớc thích hợp trồng nơi có địa hình phẳng, đủ nƣớc, TPCG từ thịt nặng đến thịt nhẹ Cây chè khơng cần có nhiều nƣớc, thích hợp với nơi đất chua (pH<4) - Hệ thống cấu trúc phân hạng đất đai - Tiến hành phân hạng thích hợp đất đai 1.3.1.6 Các bƣớc đánh giá đất Theo FAO, qui trình đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất bao gồm bƣớc nhƣ sau: 1 Xác định mục tiêu Thu thập tài liệu Xác định loại hình sử dụng đất Đánh giá khả thích hợp Xác định trạng kinh tế - xã hội môi trƣờng Xác định loại sử dụng đất thích hợp Quy hoạch sử dụng đất Áp dụng kết đánh giá đất đai Xác định đơn vị đất đai Trong từ bƣớc đến bƣớc đánh giá đất, bƣớc bƣớc bƣớc chuyển tiếp sang quy hoạch sử dụng đất: 1.3.2 Các khái niệm đánh giá đất theo FAO 1.3.2.1 Đặc tính đất đai tính chất đất đai: Khi xây dựng LMU ta cần tìm hiểu đặc tính, tính chất khoanh đất cần xác định Chúng phản ánh điều kiện tự nhiên, điều kiện thể khả sản xuất cho loại hình sử dụng đất Đặc tính tính chất đất đai đặc thù LMU, sở xác định u cầu sử dụng đất loại hình sử dụng đất đánh giá đất (14)Đặc tính đất đai thể rõ điều kiện đất cho loại hình sử dụng đất, nhƣ: chế độ cung cấp dinh dƣỡng đất, khả thoát nƣớc đất, mức độ sâu lớp đất, địa hình ảnh hƣởng đến xói mịn đất giới hóa, khả canh tác,… Các đặc tính đất đai yếu tố định tính, câu trả lời trực tiếp cho yêu cầu sử dụng đất LUT Các đặc tính đất đai tiêu để xây dựng đồ đơn vị đất đai khu vực đánh giá đất Tùy theo mục đích, yêu cầu, phạm vi tỷ lệ đồ mà xác định tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực đánh giá Tính chất đất đai: thuộc tính đất đo đếm ƣớc tính đƣợc Hay tính chất đất đai số liệu cụ thể hóa, chi tiết hóa, đơn vị hóa đặc tính đất đai Tính chất đất đai đƣợc dùng để phân biệt LMU với đê mơ tả đặc tính đất đai, đƣợc dùng để phân cấp tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai Tính chất đất đai yếu tố thể cụ thể hóa, chi tiết hóa yêu cầu sử dụng đất LUT; yếu tố chẩn đoán dùng để đối chiếu, so sánh, xếp hạng phân hạng thích hợp đất đai cho LUT 1.3.2.2 Chất lƣợng đất đai (Land Quality - LQ): thuộc tính đất có ảnh hƣởng tới tính bền vững đất đai kiểu sử dụng cụ thể nhƣ: đất cát, đất mặn, đất phèn, đất phù sa (loại đất), độ dốc (0 – 30; >3 – 80; ), vv 1.3.2.3 Kiểu sử dụng đất đai (Major kind of Land use): phần phân nhỏ chủ yếu sử dụng đất nông nghiệp nhƣ: đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác 1.3.2.4 Loại sử dụng đất đai (Land Utilization Type - LUT): Một kiểu sử dụng đất đai đƣợc miêu tả hay xác định theo mức độ chi tiết kiểu sử dụng đất Loại sử dụng đất đai có liên quan tới mùa vụ, kết hợp mùa vụ hệ thống trồng với phƣơng pháp quản lý tƣới xác định môi trƣờng kỹ thuật kinh tế xã hội định (15)sản phẩm, lao động, chi phí sản xuất, lợi nhuận thu đƣợc, Tuỳ theo mức độ đánh giá đất đai, phân loại sử dụng đất theo cấp nhƣ kiểu sử dụng đất đai (Major Kind of Land Use), loại sử dụng đất đai (Land Utilization Type), Hay loại sử dụng đất đai mô tả loại trồng nhóm trồng chu kỳ kinh tế Ví dụ: 2, vụ lúa, cà phê, cao su, chè,…(một loại trồng) lúa + màu, màu + lúa, đậu xen cà phê,… (một nhóm trồng) 1.3.2.5 Yêu cầu sử dụng đất đai (Land Use Requirement - LUR): Là điều kiện tự nhiên có ảnh hƣởng đến suất ổn định loại sử dụng đất đai hay đến tình trạng quản lý thực loại sử dụng đất đai Những yêu cầu sử dụng đất đai thƣờng đƣợc xem xét từ chất lƣợng đất đai vùng nghiên cứu Hay yêu cầu sử dụng đất đai đƣợc định nghĩa nhƣ điều kiện tự nhiên cần thiết để thực thành công bền vững loại sử dụng đất 1.3.2.6 Hạng đất: Là khoảnh đất có giá trị, khả sinh lợi khả sản xuất, sản xuất lƣợng sản phẩm, điều kiện trình độ tƣơng tự Trên sở đồng nhất, đặc trƣng chất lƣợng; đất, khoảnh đất đƣợc chia thành hạng Phân hạng đất đai: Là so sánh, đánh giá, thống kê phẩm chất khả đất đai, xếp theo khoảnh đất để định hạng dựa vào tiêu, yếu tố phân hạng khoảnh đất ấy, điều kiện tự nhiên, trình độ, chế độ sử dụng đất thông thƣờng địa bàn nghiên cứu thời điểm tiến hành phân hạng 1.3.2.7 Đất đai (Land) Đất đai (land) diện tích bề mặt trái đất, đặc tính bao gồm thuộc tính tƣơng đối ổn định dự báo theo chu kỳ sinh bên bên dƣới nhƣ; khơng khí, thổ nhƣỡng, địa chất, thủy văn, quần thể động thực vật Đất đai kết hoạt động ngƣời khứ tại, mà thuộc tính có ảnh hƣởng đáng kể tới việc sử dụng đất ngƣời tƣơng lai (16) Đánh giá đất đai: Là trình xác định tiềm đất cho hay nhiều mục đích sử dụng đƣợc lựa chọn Phân loại đất đai (land classification) đƣợc hiểu đồng nghĩa với đánh giá đất đai nhƣng có tính chuyên sâu hơn, chủ yếu phân loại đất đai thành nhóm Cũng hiểu đánh giá đất đai phận phân loại đất đai sở phân loại xác định mức độ thích hợp việc sử dụng đất Theo quan điểm FAO đất đai đƣợc nhìn nhận nhân tố sinh thái, với khái niệm đất đai bao gồm tất thuộc tính sinh học tự nhiên bề mặt trái đất có ảnh hƣởng đến trạng tiềm sử dụng đất Theo đất đai bao gồm: - Khí hậu - Địa hình, địa mạo - Thổ nhƣỡng - Thuỷ văn - Thảm thực vật tự nhiên: loại cỏ, rừng… - Các loại động vật tự nhiên - Các loại hình sử dụng đất ngƣời hình thành lên: trồng rừng, trồng ngắn ngày, chăn nuôi… Trong đánh giá đất loại hình sử dụng đất phải đƣợc xác định cách cụ thể, khoanh đất cụ thể Những khoanh đất có đặc tính tính chất đất đai nhƣ loại đất, độ dốc, địa hình, chế độ nƣớc, chế độ nhiệt,… đƣợc xếp vào đơn vị đồ đất đai, lúc vùng nghiên cứu đƣợc chia thành đơn vị đồ đất đai Đặc điểm đánh giá đất FAO tính chất đất đai đo lƣờng, định lƣợng đƣợc, cần phải có lựa chọn tiêu đánh giá đất thích hợp, có vai trị tác động trực tiếp có ý nghĩa tới vấn đề sử dụng đất khu vực nghiên cứu Đất đai bao gồm tài nguyên đất (soil), nƣớc, khí hậu điều kiện tự nhiên có liên quan đến sử dụng đất Đánh giá đất đai liên quan đến lĩnh vực gồm: Tài nguyên đất đai (Land resources), sử dụng đất đai (Land use) kinh tế xã hội Socioeconomic (17)Kinh tế xã hội: Bao gồm đặc điểm khái quát kinh tế xã hội ảnh hƣởng đến trình sử dụng đất (giá trị sản xuất, thu nhập, đầu tƣ, tập quán canh tác ) Đánh giá thích nghi có hai loại; Thích nghi tự nhiên thích nghi kinh tế Đánh giá thích nghi tự nhiên: mức độ thích hợp loại hình sử dụng đất điều kiện tự nhiên khơng tính đến yếu tố kinh tế Nếu khơng thích nghi điều kiện tự nhiên khơng thể lý giải thích nghi kinh tế Đánh giá thích nghi kinh tế: Các định sử dụng đất đai thƣờng đƣợc cân nhắc mặt kinh tế dùng để so sánh loại hình sử dụng đất có mức độ thích hợp hiệu hai loại hình sử dụng đất Tính thích hợp mặt kinh tế đánh giá yếu tố: Tổng giá trị sản xuất, lãi dòng, chi phí, lợi nhuận, tỷ lệ nội hồn Sản phẩm quan trọng đánh giá đất đai đồ thích nghi đồ đề xuất sử dụng đất Đơn vị đất đai: Là diện tích đất định có điều kiện tƣơng đối đồng đặc điểm đất đai, yếu tố tự nhiên khác ví dụ loại đất, độ dày tầng đất, độ dốc, độ cao so mặt biển, lƣợng mƣa, v.v Việc lựa chọn yếu tố đơn vị đất đai phụ thuộc vào tầm quan trọng yếu tố tới kiểu sử dụng đất, mức độ tƣ liệu hố để hình thành đồ đơn vị đất đai Đơn vị đất đai tảng sử dụng để đánh giá đất đai 1.3.2.8 Sử dụng đất Sử dụng đất (land use): Đó mục đích tác động vào đất đai nhằm đạt kết mong muốn Trên thực tể có nhiều kiểu sử dụng đất khác có kiểu sử dụng đất chủ yếu nhƣ trồng hàng năm, lâu năm, đồng cỏ, trồng rừng, cảnh quan du lịch, v.v Ngồi cịn có sử dụng đa mục đích với hai hay nhiều kiểu sử dụng đất chủ yếu diện tích đất Kiểu sử dụng đất nhƣng tƣơng lai, điều kiện kinh tế xã hội, sở hạ tầng, tiến khoa học công nghệ thay đổi Trong kiểu sử dụng đất Nông - Lâm nghiệp thƣờng gắn với trồng cụ thể Theo FAO: Đất đai đƣợc sử dụng theo nhiều dạng khác nhau: - Trực tiếp sản xuất: loại trồng, đồng cỏ, rừng (18)- Mục đích bảo vệ: chống suy thoái đất, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ loài quý hiếm… - Sử dụng đất theo chức đặc biệt: khu dân cƣ, phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, giao thông, thuỷ lợi … Đánh giá đất quan tâm đến mối quan hệ LMU với loại hình sử dụng đất thích hợp vùng Loại hình sử dụng đất tranh mô tả thực trạng sử dụng đất vùng đất với phƣơng thức quản lý sản xuất điều kiện kinh tế-xã hội kỹ thuật đƣợc xác định Những loại hình sử dụng đất hiểu nghĩa rộng loại hình sử dụng đất (Major type of land use) mơ tả chi tiết với khái niệm loại hình sử dụng đất (Land use type) Loại hình sử dụng đất chính: Là phân chia việc sử dụng đất khu vực vùng nông lâm nghiệp, chủ yếu dựa sở phƣơng thức: - Sử dụng đất nhờ nƣớc trời - Sử dụng đất nhờ nƣớc tƣới - Trồng rừng - Chăn nuôi gia súc kết hợp với thuộc tính yếu tố tự nhiên sinh học, phân chia sử dụng đất nông nghiệp thành lâu năm, hàng năm; lâm nghiệp; đồng cỏ… Theo FAO loại sử dụng đất thƣờng áp dụng cho việc điều tra mang tính tổng hợp, thể tỷ lệ đồ nhỏ, thực tế việc xác định loại hình sử dụng đất không trả lời đƣợc vấn đề thực tiễn sản xuất quy mô nhỏ, cấp trang trại, cấp xã…, Các loại hình sử dụng khơng xác định đƣợc loại trồng cụ thể, điều quan trọng loại trồng có yêu cầu đất đai khác (19)Ví dụ: cấp tỷ lệ đồ nhỏ 1/1.000.000 xác định đƣợc loại trồng cụ thể Ví dụ: Các loại hình sử dụng đất nơng lâm nghiệp đƣợc thể bảng Bảng 1.1: Các loại hình sử dụng đất nơng lâm nghiệp (Young, 1976) 1 Cây hàng năm Cây lâu năm Lúa nƣớc Canh tác nhờ nƣớc mƣa 4 Các trồng cần tƣới Canh tác có tƣới 5 Trồng cỏ đại trà Trồng cỏ thâm canh Chăn thả 7 10 Rừng thƣơng mại Rừng công cộng Rừng bảo vệ mơi trƣờng Rừng giải trí Lâm nghiệp 11 12 13 14 Du lịch Bảo vệ động vật hoang dã Bảo vệ nƣớc Xây dựng đƣờng sá Những loại sử dụng đất khác Để trả lời đƣợc vấn đề trên, cần phải có mô tả chi tiết việc sử dụng đất, khái niệm “ loại hình sử dụng đất - LUT”đƣợc xác định đánh giá đất Loại hình sử dụng đất (Land Use Type - LUT): Là loại hình đƣợc phân chia nhỏ riêng biệt từ loại hình sử dụng đất Nó loại hình đặc biệt sử dụng đất đƣợc mô tả chi tiết rõ ràng theo thuộc tính định nhƣ: thuộc tính sinh học, quy trình sản xuất, đặc tính quản lý đất đai (sức kéo làm đất, đầu tƣ vật tƣ kỹ thuật…) đặc tính kinh tế, kỹ thuật, xã hội (định hƣớng thị trƣờng, vốn đầu tƣ, thâm canh, lao động, vấn đề sở hữu đất đai) Khơng phải tất thuộc tính đƣợc đề cập đến nhƣ dự án đánh giá đất mà việc lựa chọn thuộc tính mức độ mô tả chi tiết phụ thuộc vào tình hình sử dụng đất địa phƣơng nhƣ cấp độ, yêu cầu chi tiết mục tiêu dự án đánh giá đất khác Ví dụ: Lúa; Lúa; Lúa Màu; Chuyên Màu; Lúa Cá; Cây ăn quả; (20)Kiểu sử dụng đất: Các kiểu sử dụng đất đƣợc phân chia từ LUT, thể diện loại trồng theo cấu mùa vụ, cách chi tiết thể diện loại trồng Hiểu cách khác kiểu sử dụng đất cấu hệ thống trồng khu vực đƣợc phân chia đến mức độ cuối Đƣợc áp dụng cho đánh giá đất cấp chi tiết, tỷ lệ đồ lớn > 1/10.000 Ví dụ: Lúa Xuân-Lúa Mùa; Lúa Xuân-Lúa Ngô Đông; Lúa Xuân-Lúa Mùa-Khoai lang Đông;… 1.3.2.9 Hệ thống sử dụng đất (Land Use System - LUS) LUS đƣợc xác định kết hợp đơn vị đồ đất đai loại hình sử dụng đất tƣơng lai Mỗi hệ thống sử dụng đất có hợp phần đất đai hợp phần sử dụng đất đai - Hợp phần đất đai LUS đặc tính LMU: thời vụ trồng, độ dốc %, thành phần giới, loại đất, chế độ tƣới tiêu … - Hợp phần sử dụng đất LUS mô tả LUT thuộc tính: quy trình sản xuất; đặc tính quản lý đất đai: sức kéo làm đất, đầu tƣ vật tƣ kỹ thuật; đặc tính kinh tế kỹ thuật: định hƣớng thị trƣờng, vốn đầu tƣ, thâm canh, lao động, sở hữu đất đai… Các đặc tính LMU thuộc tính LUT ảnh hƣởng đến tính thích hợp đất đai Vì đánh giá đất không đánh giá đất (thổ nhƣỡng) sử dụng đất mà đánh giá hệ thống sử dụng đất (cả vấn đề đất sử dụng đất) Trong đánh giá đất, LUS phần hệ thống canh tác, hệ thống canh tác lại phần hệ thống khu vực (thôn, xã, huyện…) Một hệ thống canh tác từ LMU LUT - LUS khác nhau, ví dụ: có LMU , có LUT: Lúa 2vụ Chuyên màu cho ta LUS cần đánh giá sau: lúa 2vụ; chuyên màu; lúa 2vụ; chuyên màu Trên thực tế, hệ thống canh tác vùng ảnh hƣởng đáng kể đến LUS nhƣ: nguồn lao động, hoạt động khuyến nông, phƣơng thức canh tác, vốn đầu tƣ sản xuất … (21) - Các phƣơng thức sản xuất hệ thống canh tác có thoả mãn điều kiện đất đai thuộc tính sử dụng đất LUS? Sơ đồ 1: Hệ thống sử dụng đất đai với tác động ngƣời (Beck, 1978; Dent (22)Sơ đồ 2: Hệ thống sử dụng đất mối quan hệ với hệ thống khu vực hệ thống (23)Bảng 1.2 Một số hệ thống sử dụng đất đồng sông Cửu Long Đơn vị đất hay gọi đơn vị đồ đất (LMU) Là vùng đất tƣơng ứng 1.3.3 Khái quát quy trình đánh giá đất Quy trình đánh giá đất theo FAO có nội dung sau: 1) Xác định mục tiêu quy mơ chương trình đánh giá đất Thu thập tài liệu, số liệu, thông tin điều kiện tự nhiên-kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu (24)Bên cạnh phải xác định đƣợc mục tiêu dự kiến phát triển, đồng thời nắm bắt đƣợc hạn chế gặp thực mục tiêu đề Các tài liệu điều kiện tự nhiên: đồ địa hình, đồ trạng sử dụng đất, đồ đất, thuỷ văn, nƣớc ngầm, khí hậu … Các điều kiện kinh tế-xã hội: dân số, sở hạ tầng, dịch vụ, tình hình sử dụng đất, bình quân thu nhập …, dự án có liên quan, mụctiêu phát triển sách … 2) Xây dựng đồ đơn vị đất đai (Điều tra thu thập tài liệu để xây dựng đồ đơn vị đất) Căn vào điều kiện thực tế xác định yếu tố cho việc xây dựng đồ đơn vị đất đai mô tả LMU sở xác định tổng hợp yếu tố điều kiện khí hậu, địa hình, loại đất, chế độ nƣớc, lƣợng mƣa… Mỗi LMU có đặc tính yếu tố tƣơng đồng khác bảo với LMU khác Ví dụ: Đơn vị đồ đất đai đƣợc xây dựng tính chất đất đai gồm; Loại đất, thành phần giới đất, độ dốc, độ dày tầng đất, lƣợng mƣa Kết chồng xếp đồ đơn tính có đƣợc đơn vị đất có tiêu chí tƣơng đối đồng 3) Chuyển đổi đặc tính LMU thành tính chất đất đai định lƣợng đƣợc tính chất có ảnh hƣởng trực tiếp đến loại hình sử dụng đất Phân cấp đặc tính đất đai, chuyển đổi thành tính chất đất đai lƣờng, định lƣợng đƣợc… Đồng thời nghiên cứu xác định yêu cầu sử dụng đất loại hình sử dụng đất cụ thể Ví dụ: Phân chia tính chất đất đai nhƣ đồ đơn vị đất đai xã cụ thể đó… 4) Xác định mơ tả loại hình sử dụng đất-LUT Việc mô tả LUT liên quan đến thuộc tính sau: - Các sách mục tiêu phát triển vùng đánh giá đất - Những vấn đề hạn chế sử dụng đất - Những nhu cầu ngƣời sử dụng đất - Các điều kiện kinh tế, xã hội điều kiện sinh thái vùng nghiên cứu 5) Quyết định yêu cầu sử dụng đất (tự nhiên, sinh học, quản lý bảo vệ) (25)Yêu cầu sử dụng đất điều kiện đất đai cần thiết đảm bảo cho loại hình sử dụng đất đƣợc phát triển bền vững - Dựa vào kết điều tra điều kiện tự nhiên tình hình sử dụng đất, xác định yếu tố tự nhiên có tác động trực tiếp sử dụng đất - Căn vào đặc tính sinh lý, yêu cầu sinh thái trồng thuộc loại hình sử dụng đất cần đánh giá - Dựa vào đặc điểm yếu tố tạo lập đơn vị đất đai tiêu phân cấp chúng 6) Đối chiếu xếp hạng LUT sở so sánh yêu cầu sử dụng đất các LUT với tính chất đất đai LMU, nhằm xác định mức độ phù hợp tính chất đất đai LMU cho LUT Dựa hệ thống đánh giá mức độ đất đai để phân mức: S1- Rất thích hợp S2- Thích hợp S3- Thích hợp N - Khơng thích hợp Q trình đối chiếu tiền đề nội dung phân hạng thích hợp LMU cho LUT Tiến hành phân hạng thích hợp đất đai cho LUT đối chiếu 7) Đề xuất hệ thống sử dụng đất tối ưu giải pháp tạo LUT thích hợp phục vụ quy hoạch sử dụng đất tăng cƣờng công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên đất vùng đánh giá đất Sau có kết việc đánh giá đất đề xuất loại hình sử dụng đất có hiệu bền vững phục vụ cho công tác quy hoạch đất đai, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý bảo vệ tài nguyên đất đai Nhƣ đánh giá đất dựa sở so sánh liệu tài nguyên đất với yêu cầu sử dụng đất loại hình sử dụng đất Nó cung cấp thơng tin thích hợp đất đai cho việc sử dụng đất, có nghĩa cung cấp thơng tin thích hợp sử dụng đất cho công tác quy hoạch sử dụng đất (26)- Nó cung cấp nguyên tắc, khái niệm quy trình đánh giá đất để sử dụng đất cách cụ thể hợp lý cho sản xuất nông lâm nghiệp bảo vệ điều kiện tự nhiên - Nó đƣợc áp dụng cho đồ tỷ lệ từ toàn cầu đến địa phƣơng, áp dụng tất nƣớc phát triển phát triển giới - Nó đƣa đƣợc ý thích đáng đất đai, yếu tố sinh thái khía cạnh kinh tế - xã hội - kỹ thuật sử dụng đất Vì kết đánh giá đất cung cấp thông tin cần thiết cho quy hoạch sử dụng đất - Nó đƣợc dùng làm dẫn để chuẩn hoá hệ thống đánh giá đất ứng dụng kết hệ thống 1.3.4 Những nguyên tắc đánh giá đất theo FAO Có nguyên tắc sau: 1) Nguyên tắc thích nghi: Mức độ thích hợp đất đai đƣợc đánh giá phân hạng cho loại hình sử dụng đất cụ thể 2) Nguyên tắc kinh tế: Việc đánh giá cần phải có so sánh lợi nhuận thu đƣợc đầu tƣ cần thiết loại đất khác nhau: phân bón, lao động, thuốc trừ sâu, máy móc , đánh giá kinh tế, xã hội môi trƣờng 3) Nguyên tắc đa ngành: Yêu cầu phải có quan điểm tổng hợp, nghĩa có phối hợp ngành 4) Nguyên tắc kinh tế, xã hội môi trƣờng: Việc đánh giá đất phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực đánh giá đất 5) Nguyên tắc bền vững: Khả thích hợp sử dụng đất đƣợc đƣa phải dựa quan điểm sinh thái phát triển bền vững loại hình sử dụng đất nơng nghiệp, lâm nghiệp bền vững môi trƣờng 6) Nguyên tắc so sánh kiểu sử dụng: Đánh giá đất phải dựa sở so sánh nhiều loại hình sử dụng đất khác nhau, từ lựa chọn đƣợc loại hình sử dụng đất tối ƣu 1.3.5 Mức độ chi tiết tỷ lệ đồ điều tra đánh giá đất đai Đánh giá đất đƣợc chia thành nhiều cấp mức độ khác tuỳ theo mục đích mức độ chi tiết mà việc đánh giá đất cần đạt đƣợc, mức độ đƣợc thể tỷ lệ đồ tƣơng ứng theo quy định (27)Đánh giá đất phạm vi rộng, đồ đánh giá đất dựa sở tổng hợp điều tra toàn giới khu vực rộng nhƣ vùng Đông Nam Á, tỷ lệ thƣờng 1/1.000.000 nhỏ đến 1/5.000.000 Chúng thƣờng đƣợc dùng cho việc đánh giá theo định tính, bánđịnh lƣợng cách rộng rãi Mức đánh giá mang tính chất tổng hợp có tính khái quát cao, cho phép sai số lớn Ví dụ: Đánh giá tài nguyên đất giới, khả suy thối đất phạm vi tồn cầu, đánh giá tiềm đất nhằm giải vấn đề lƣơng thực giới 2) Điều tra mở rộng Phạm vi nhỏ so với mức LE tổng hợp, mở rộng cho vùng sinh thái nông nghiệp, dựa sở tổng hợp liệu có để cung cấp thơng tin cho vùng chƣa biết đến Phạm vi cho cấp toàn quốc nhiều quốc gia Ví dụ: Vùng sinh thái nhiệt đới ẩm vùng Đông Nam Châu Á: Trung Quốc, Việt Nam Vùng sinh thái hạ lƣu sông Mê Kông: Trung Quốc, Thái Lan,Việt Nam, Lào, Campuchia, Mianma Tỷ lệ đồ áp dụng cho mức 1/ 2.000.000 đến 1/ 250.000 đƣợc dùng cho đánh giá đất định tính 3) Điều tra thăm dị Thƣờng áp dụng để điều tra tài nguyên cho vùng phạm vi quốc gia Các mục tiêu thƣờng rộng rãi, kết thu đƣợc mang tính định tính bán định lƣợng Kết điều tra xác định sơ số lƣợng chất lƣợng tiêu đất chính, điều cần thiết cho việc chọn lựa ƣu tiên sử dụng đất phát triển vùng đất có triển vọng sản xuất Trên sở có định hƣớng phát triển phạm vi quốc gia Kết thƣờng đƣợc thể đồ có tỷ lệ từ 1/500.000 đến 1/100.000, thƣờng đƣợc áp dụng tỉnh tiểu vùng sinh thái 4) Điều tra bán chi tiết (28)Điều tra bán chi tiết cần cho việc định dự án có đƣợc khả thi hay khơng? 5) Điều tra chi tiết Đƣợc dùng đánh giá đất theo điều tra bán chi tiết có kết dự án có tính khả thi Mức điều tra mang tính định lƣợng cao, cần thiết cho công việc tiếp cận vùng dự án định hƣớng bƣớc đƣợc thực kịp thời, phục vụ cho quy hoạch cấp huyện, xã, trạm, trại… Tỷ lệ đồ đƣợc sử dụng từ 1/25.000 đến 1/10.000 6) Điều tra nhạy bén (cá biệt) Thƣờng đƣợc áp dụng cho dự án nghiên cứu nhỏ có liên quan đến việc quản lý đất đai, quy hoạch đất đai, quy hoạch nƣớc tƣới, cải thiện độ phì đất đai vùng nhỏ theo mục đích dự án đề Tỷ lệ đồ thƣờng lớn 1/10.000 1.3.6 Các phƣơng pháp thực quy trình đánh giá đất Có phƣơng pháp sau: 1) Phương pháp bước - Đánh giá đất tự nhiên - Phân tích yếu tố kinh tế, xã hội, mơi trƣờng Phƣơng pháp tiến hành theo trình tự rõ ràng, linh động thời gian cho hoạt động huy động cán tham gia Áp dụng cho đánh giá đất cấp sơ lƣợc 2) Phương pháp song song: Đồng thời tiến hành đánh giá đất tự nhiên phân tích điều kiện kinh tế,xã hội, mơi trƣờng Phƣơng pháp có ƣu điểm nhóm cán đa ngành làm việc bao gồm nhà khoa học tự nhiên kinh tế-xã hội Phƣơng pháp thƣờng đƣợc dùng cho đánh giá đất chi tiết bán chi tiết Cả phƣơng pháp có mục tiêu đánh giá đất nhƣng khác trình tự Có thể kết hợp phƣơng pháp này, ví dụ: phƣơng pháp bƣớc cho cấp điều tra thăm dò tiếp đến phƣơng pháp song song điều tra chi tiết bán chi tiết (29)+ Bƣớc thứ gồm điều tra điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội vùng nghiên cứu, sau phân hạng thích hợp dạng định tính hay bán bán định lƣợng Phân hạng thích hợp phân mức hạng đất thích hợp với loại trồng + Bƣớc thứ hai gồm phân tích điều kiện kinh tế-xã hội khu vực nghiên cứu, điều tra toàn trạng, sở hạ tầng khu vực nghiên cứu Điều kiện kinh tế-xã hội có liên quan đến trình độ kỹ thuật ngƣời dân Cơ sở hạ tầng có liên quan đến đời sống vật chất ngƣời dân Cuối phân hạng thích hợp đất đai theo định tính định lƣợng - Phương pháp song song: Kết hợp điều tra tự nhiên điều tra kinh tế-xã hội: + Điều tra + Phân hạng thích hợp theo định lƣợng định tính kết hợp đồng thời với phân tích kinh tế-xã hội Bƣớc cuối phƣơng pháp việc vận dụng kết đánh giá đất để định cho quy hoạch (30)(31)CHƢƠNG – ĐƠN VỊ BẢN ĐỒ ĐẤT ĐAI (Tổng số tiết: 12 tiết , lý thuyết: tiết , thực hành, thảo luận: tiết) 2.1 Khái niệm đơn vị đồ đất đai (LMU) Mục 1.3.2 chƣơng nêu khái niệm Đơn vị đất đai: Là diện tích đất định có điều kiện tƣơng đối đồng đặc điểm đất đai, yếu tố tự nhiên khác ví dụ loại đất, độ dày tầng đất, độ dốc, độ cao so mặt biển, lƣợng mƣa, v.v Đơn vị đất đai hay gọi đơn vị đồ đất đai, đơn vị đất đƣợc thể đồ theo tỷ lệ định Tùy tỷ lệ đồ diện tích đơn vị đất mà thể đơn vị đất đai địa phƣơng Đơn vị đồ đất đai hợp phần hệ thống sử dụng đất đánh giá đất Bởi hệ thống sử dụng đất (LUS) kết hợp đơn vị đồ đất đai LMU loại hình sử dụng đất LUT tương lai LUS = LMU + LUT Vậy LMU gì? Ta có định nghĩa sau: Đơn vị đồ đất đai (Land Mapping Unit – LMU) nhiều khoanh đất/thửa đất đƣợc xác định cụ thể đồ đơn vị đất đai với đặc tính tính chất đất đai riêng biệt đồng thích hợp cho LUT, có điều kiện quản lý đất, khả sản xuất cải tạo đất + Ở hiểu thêm khoanh đất: Khái niệm khoanh đất mang ý nghĩa "đất đai" với thuộc tính tác động khí hậu, thổ nhƣỡng, thuỷ văn, địa chất… Đất đai đánh giá đất theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền đƣợc hiểu là: " Một khoanh đất xác định mặt địa lý diện tích bề mặt trái đất với thuộc tính tƣơng đối ổn định thay đổi có tính chất chu kỳ dự đốn đƣợc sinh bên trên, bên bên dƣới nhƣ: khơng khí, đất (thổ nhƣỡng), điều kiện địa chất, thủy văn, thực vật động vật cƣ trú, hoạt động trƣớc ngƣời mức độ mà thuộc tính có ảnh hƣởng đáng kể tới việc sử dụng khoanh đất ngƣời tƣơng lai" (32)Ví dụ: Ở xã tất ruộng có TPCG, độ dày, địa hình, khả tƣới tiêu nhƣ có loại trồng v.v ta xếp vào đơn vị đồ đất đai Các ruộng đứng liền kề nhau, đứng độc lập Chúng ta tìm hiểu thêm khái niệm điều kiện quản lý đất, khả sản xuất cải tạo đất:  Cùng điều kiện quản lý đất: Cùng khả canh tác: phù hợp với sử dụng lao động thủ công, sức kéo gia súc hay máy móc canh tác Cùng điều kiện dọn làm đất Cùng chế độ cung cấp nƣớc, tiêu nƣớc Cùng khả đầu tƣ, ảnh hƣởng điều kiện kinh tế-xã hội Cùng chịu ảnh hƣởng vấn đề sâu bệnh Cùng điều kiện đƣờng giao thông, thuỷ lợi…  Cùng khả sản xuất: Cùng chế độ khí hậu: lƣợng mƣa, nắng, gió, nhiệt độ, độ ẩm, lƣợng bốc Đạt đƣợc mức suất cao, ổn định loại sử dụng đất thích hợp khoanh đất Cùng khả cung cấp chất dinh dƣỡng đất cho trồng Cùng loại đất, địa hình, TPCG…  Cùng khả cải tạo đất: Có khả chống suy thoái, thoái hoá đất Cùng khả chống xói mịn đất vùng đất dốc Cấu trúc đất, độ xốp lƣợng dinh dƣỡng đất không đƣợc giảm quy định thời điểm Cùng hoạt động làm thay đổi có lợi đến chất lƣợng đất, từ việc thay đổi loại sử dụng đất (33)Ví dụ: - Đơn vị đất đai có đặc tính : loại đất đất xám feralit, độ cao 800m, độ dốc > 25 0, độ dày tầng đất > 50 cm thích hợp với LUT lâm nghiệp, nƣơng rẫy, trồng ngô, - Trên địa bàn huyện có vùng đồng bằng, vùng thấp trũng đồi núi đơn vị đất đai khu vực đồng có đặc tính tính chất đất đai thích hợp với loại trồng hàng năm, ngắn ngày nhƣ lúa nƣớc, rau màu mà khơng thích hợp với LUT lúa - cá, LUT nuôi trồng thuỷ sản LUT lâm nghiệp Các đơn vị đất đai khu vực đồi núi có đặc tính tính chất đất đai thích hợp với LUT lâm nghiệp, LUT cơng nghiệp mà khơng thích hợp với LUT trồng hàng năm nhƣ lúa nƣớc, chuyên màu LUT lúa - cá; Các đơn vị đất đai khu vực vùng thấp trũng có đặc tính tính chất đất đai thích hợp với LUT nuôi trồng thuỷ sản, LUT lúa - cá, mà khơng thích hợp với LUT lâm nghiệp hay LUT rau màu Tuỳ theo mục đích, phạm vi, quy mô tỷ lệ đồ khu vực đánh giá đất mà xác định đơn vị đồ đất đai cho phù hợp, định đến định hình khoanh đất số lƣợng khoanh đất đồ Qua ta rút đƣợc đặc điểm LMU, nhƣ sau: (1) Các LMU có diện tích, có vị trí, có toạ độ cụ thể đồ đơn vị đất đai (2) Các LMU có đặc tính tính chất đất đai riêng biệt (3) Các LMU thể điều kiện sản xuất, khả sản xuất, khả quản lý cho LUT (4) Các LMU thể yêu cầu sử dụng đất LUT * Ý nghĩa LMU: - Các LMUcó ý nghĩa quan trọng đánh giá đất, thể rõ điều kiện tự nhiên, điều kiện môi trường sinh thái khu vực nghiên cứu - Các LMU sở xác định yêu cầu sử dụng đất cho loại hình sử dụng đất, đồng thời sở xếp hạng yếu tố chẩn đốn phân hạng thích hợp đất đai (34)Do địi hỏi xây dựng đồ đơn vị đất đai phải đảm bảo độ xác, phù hợp với mục tiêu, phạm vi điều kiện tự nhiên, sinh thái khu vực đánh giá đất Để xây dựng đồ đơn vị đất đai cần phải tuân thủ dẫn sau đây: 1) LMU cần phải bảo đảm tính đồng tối đa Nếu khơng đƣợc thể đồ phải đƣợc mô tả chi tiết 2) Các LMU phải có ý nghĩa thực tiễn cho loại hình sử dụng đất đƣợc đề xuất lựa chọn 3) Các LMU phải có diện tích đủ lớn để vẻ thể đƣợc đồ theo tỷ lệ định đặt 3) Các LMU phải đƣợc xác định cách đơn giản dựa đặc điểm quan sát trực tiếp đồng ruộng qua sử dụng kỹ thuật ảnh máy bay, viễn thám 4) Các đặc tính LMU phải đặc tính tính chất ổn định chúng nhu cầu sử dụng đất thích hợp cho loại hình sử dụng đất LE 2.2 Xác định đơn vị đồ đất đai Định nghĩa: Tập hợp đơn vị đồ đất đai khu vực đánh giá đất đƣợc thể đồ đơn vị đất đai, hay nói cách khác đồ đơn vị đất đai tập hợp đơn vị đất đai khu vực đánh giá đất đƣợc xác định khung địa lý có ranh giới cụ thể Mỗi LMU ln có toạ độ, diện tích đƣợc xác định đồ đơn vị đất đai 2.2.1 Thông tin, liệu vùng sinh thái nông nghiệp tài nguyên đất Nhƣ nói trên, đơn vị đồ đất đai với đặc tính tính chất riêng biệt có liên quan đặc biệt đến điều kiện sinh thái môi trƣờng tự nhiên vùng (35)điều tra hồn thiện, chƣa có địi hỏi dự án đánh giá đất phải thực điều tra Các tài liệu liệu thông tin số liệu kỹ thuật quan trọng để xác định tiêu chất lƣợng LMU nhƣ tiêu phân cấp xây dựng đồ đơn vị đất đai 1) Vùng sinh thái nông nghiệp Là vùng khu vực tƣơng đối đồng điều kiện tự nhiên sinh thái thích hợp cho trồng trọt, chăn ni lâm nghiệp VSTNN đƣợc coi đơn vị đất đai - LMU với khái niệm rộng, chúng thƣờng đƣợc thể đồ tỷ lệ nhỏ (bé 1/25.000) xác định LMU cho cấp quốc gia, cấp khu vực gồm nhiều quốc gia: hạ lƣu sông MêKông (Việt Nam, Lào, Campuchia ) VSTNN bao trùm cho vùng rộng, chủng loại địa điểm địa mạo, loại đất thực vật đƣợc ý đến Vì VSTNN đƣợc mơ tả phạm vi yếu tố đất đồng cho vùng rộng, yếu tố thứ chủ yếu đƣợc xem xét đến VSTNN khí hậu VSTNN đƣợc xác định theo nghiên cứu mặt mà tổng hợp liệu, đồ ảnh viễn thám, vệ tinh có Những liệu thƣờng gồm: khí hậu, địa hình, loại đất, thảm thực vật tự nhiên trạng sử dụng đất, nƣớc Các tiêu để xem xét cho VSTNN khí hậu, đất nước, khí hậu nhân tố tầm vĩ mơ, khó thay đổi, khó cải tạo nên cần xem xét đến tính thích hợp Các nhân tố đất nước mức độ định cải tạo đƣợc biện pháp kỹ thuật Phân vùng sinh thái nông nghiệp tạo sở cho việc sử dụng tài ngun nơng nghiệp có hiệu tối đa, phát huy đầy đủ tiềm sinh thái vùng, đồng thời quan trọng cho việc lựa chọn bƣớc đầu LUT trồng, chăn nuôi lâm nghiệp Ví dụ: Ở Việt Nam chia vùng sinh thái nông nghiệp khác nhau: (1) Vùng Tây Bắc (6) Vùng Tây Nguyên (2) Vùng Đông Bắc (7)Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (36)(4) Vùng Đồng Sông Hồng (9) Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (5) Vùng Duyên hải Bắc Trung Bộ Trong vùng lại chia tiểu vùng, phạm vi nhỏ nhƣ cấp tỉnh phải phân chia để đạt đƣợc độ đồng cao nhất, cách phân chia khác so với phân chia đồ tỷ lệ lớn Ví dụ: tỉnh chia tiểu vùng tiểu vùng cao núi đá, tiểu vùng cao núi đất, tiểu vùng đồng bằng, tiểu vùng ven biển.v.v Các điều tra nhƣ điều tra tài nguyên đất cần thiết để xác định mô tả chi tiết đơn vị đất đai có vùng sinh thái nơng lâm nghiệp 2) Điều tra tài nguyên đất (thổ nhưỡng) Các số liệu cần điều tra bao gồm: hình thái đất, đặc tính đất, tính chất đất, thảm thực vật, trạng sử dụng đất… Điều tra nguồn nƣớc đất: thủy văn, nƣớc ngầm, hệ thống thủy lợi, chế độ nƣớc đất trồng Trong đánh giá đất nông nghiệp, cần thông tin về: nguồn nƣớc (nƣớc mặt, nƣớc ngầm), hình thái đất, loại đất, địa mạo, trạng đất, sử dụng đất Trong đánh giá đất lâm nghiệp đồng cỏ rộng lớn, điều tra rừng tự nhiên, xác nhận suất rừng điều tra thảm thực vật Các số liệu đƣợc thu thập qua phƣơng pháp điều tra thực địa khai thác từ ảnh hàng không, ảnh viễn thám đƣợc thể đồ đất, đồ trạng sử dụng đất 2.2.2 Xác định đơn vị đồ đất đai Các đơn vị đồ đất đai đƣợc xác định theo phƣơng pháp tổng hợp nhiều loại đồ thể đặc tính tính chất khác đất gọi đồ đơn tính (bản đồ chuyên đề), đồ phải đƣợc xây dựng dựa đồ nền, có tỉ lệ thống (37)Phương pháp thủ công: Bằng tay, khoanh vẽ, sử dụng bàn kính để chồng ghép, tuân theo quy định xây dựng đồ Phương pháp dùng phần mềm chuyên dụng chồng ghép máy tính Ứng dụng phần mềm Hệ thông thông tin địa lý – GIS để chồng ghép đồ đơn tính Trƣớc chồng ghép phải quét đồ giấy dƣới dạng file ảnh raster lƣu giữ máy vi tính, sau số hóa đồ đơn tính theo tiêu đề Mỗi đồ đơn tính ta lƣu giữ tệp (table) riêng nhƣng file Sau số hóa xong ta tiến hành chồng ghép đồ đơn tính lệnh có sẵn phần mềm GIS Tùy theo tỉ lệ đồ mà ta đƣa độ phân giải thích hợp chồng ghép, để đảm bảo cho nội dung đồ đạt tiêu chuẩn quy định 2.2.3 Các đặc tính tính chất đất đai đơn vị đồ đất đai 2.2.3.1 Khái quát Khi xây dựng LMU ta cần tìm hiểu đặc tính, tính chất khoanh đất cần xác định Chúng phản ánh điều kiện tự nhiên, điều kiện thể khả sản xuất cho loại hình sử dụng đất Đặc tính tính chất đất đai đặc thù LMU, sở xác định yêu cầu sử dụng đất loại hình sử dụng đất đánh giá đất Đặc tính đất đai thuộc tính đất tác động trực tiếp đến tính thích hợp đất loại sử dụng đất riêng biệt Đặc tính đất đai thể rõ điều kiện đất cho loại hình sử dụng đất, nhƣ: chế độ cung cấp dinh dƣỡng đất, khả thoát nƣớc đất, mức độ sâu lớp đất, địa hình ảnh hƣởng đến xói mịn đất giới hóa, khả canh tác,… Các đặc tính đất đai yếu tố định tính, câu trả lời trực tiếp cho yêu cầu sử dụng đất LUT Các đặc tính đất đai tiêu để xây dựng đồ đơn vị đất đai khu vực đánh giá đất Tùy theo mục đích, yêu cầu, phạm vi tỷ lệ đồ mà xác định tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực đánh giá (38)Tính chất đất đai đƣợc dùng để phân biệt LMU với đê mô tả đặc tính đất đai, đƣợc dùng để phân cấp tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai Tính chất đất đai yếu tố thể cụ thể hóa, chi tiết hóa yêu cầu sử dụng đất LUT; yếu tố chẩn đoán dùng để đối chiếu, so sánh, xếp hạng phân hạng thích hợp đất đai cho LUT 2.2.3.2 Lựa chọn đặc tính tính chất đất đai xác định đơn vị đồ đất đai a) Lựa chọn đặc tính đất đai Để lựa chọn đặc tính đất đai phải dựa sở cân nhắc yêu cầu sử dụng đất LUT đƣợc xác định Từ phân chia chúng hạng mục giống với yêu cầu sử dụng đất, ý tới đặc tính tƣơng xứng với yêu cầu sử dụng đất đƣợc lựa chọn Để xác định đƣợc đặc tính đất đai xác phải dựa sở sau: - Phải dựa vào đặc điểm sinh thái vùng Ví dụ: vùng đồng hay đồi núi, vùng tƣới nƣớc chủ động hay nhờ nƣớc trời Vì đặc điểm sinh thái định đến hệ thống trồng LUT - Phải dựa vào điều kiện sản xuất vùng đó, khoanh đất đó: điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Ví dụ nhƣ: loại đất, độ dốc, địa hình, khí hậu,…; trình độ dân trí, tập quán sản xuất, sách đất đai,… Các đặc tính đất đai tác động đến sử dụng đất trƣớc, sau thời vụ không liên quan đến thời vụ - Các đặc tính ảnh hưởng trước thời vụ: + Khả sản xuất đất: đất sử dụng để trồng trọt đƣợc hay không? + Làm đất yêu cầu dọn quang đất, vệ sinh đồng ruộng - Các đặc tính có ảnh hưởng suốt thời vụ: Liên quan đến yêu cầu sinh trƣởng phát triển - Các đặc tính có ảnh hưởng sau thời vụ: Tác động đến vấn đề bảo quản phát triển - Các đặc tính có liên quan phần khơng liên quan đến thời vụ: + Khả giới hóa + Vị trí sản xuất (39)* Ưu, nhược điểm dùng đặc tính đất đai: + Ưu điểm: - Các đặc tính đất đai có liên quan trực tiếp đến yêu cầu sử dụng đất loại hình sử dụng đất - Các đặc tính đất đai kết tƣơng tác yếu tố sinh thái môi trƣờng - Tổng số đặc tính đất đai đƣợc xác định số tính chất đất đai Để đánh giá tính thích hợp đất, có khoảng 25 đặc tính mà thực tế sử dụng thừ đến 10 đặc tính có ảnh hƣởng rõ nét đến yêu cầu sử dụng đất Trong sử dụng tính chất đất đai phải so sánh đến hàng trăm tính chất khác + Nhược điểm: Đánh giá đặc tính phức tạp đặc tính phải đƣợc tính trung bình từ tiêu tính chất đất đai b) Lựa chọn tính chất đất đai Tính chất đất đai dùng trực tiếp cho đánh giá đât dùng gián tiếp làm yếu tố chẩn đốn đánh giá đặc tính đất đai Việc lựa chon tính chất đất đai thơng thƣờng địi hỏi số lƣợng tính chất đất phải nhiều số lƣợng cần lựa chọn đảm bảo cho mức độ đánh giá xác Ƣu, nhƣợc điểm dùng tính chất đất đai: + Ưu điểm: Quy trình đánh giá LMU đơn giản trực tiếp, khơng phải tính trung bình từ giá trị khác + Nhược điểm: - Số lƣợng tính chất đất đai vùng lớn, khó so sánh, khó đánh giá mối tƣơng tác - Nhiều tính chất đất đai khơng ảnh hƣởng rõ rệt đến loại sử dụng đất Ví dụ nhƣ khoảng cách từ gia đình đến ruộng, thị trƣờng – chợ,… 2.3 Xây dựng đồ đơn vị đất đai 2.3.1 Xác định tiêu phân cấp đồ đơn vị đất đai * Nguyên tắc lựa chọn: Việc xác định đơn vị đất đai phải thoả mãn đƣợc yêu cầu loại sử dụng đất, có nghĩa tiêu xác định đơn vị đất đai phải đáp ứng đƣợc mục tiêu đánh giá mức độ thích hợp đơn vị đất đai với loại sử dụng đất: (40)- Mang tính phổ biến cao - Xuất phát từ thực tế sản xuất - Phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội - Đáp ứng đƣợc mục tiêu chiến lƣợc phát triển nông nghiệp nông thôn - Phù hợp với nguồn tài liệu có khả bổ sung - Phù hợp với tỷ lệ đồ cần xây dựng * Những tiêu để xác định đơn vị đất đai - Đặc điểm tự nhiên vùng nghiên cứu gồm: khí hậu, địa hình, thuỷ văn (nƣớc mặt, nƣớc ngầm), loại đất, thảm thực vật tự nhiên, - Các kết điều tra điều kiện tự nhiên sử dụng đất 1) Các tiêu khí hậu thời tiết - Tổng lƣợng bốc trung bình tháng năm - Nhiệt độ khơng khí trung bình tháng, năm - Nhiệt độ khơng khí trung bình tối cao tháng, năm - Nhiệt độ khơng khí trung bình tối thấp tháng, năm - Độ ẩm tƣơng đối không khí trung bình tháng, năm - Lƣợng mƣa trung bình tháng, năm - Cân ẩm - Số nắng trung bình tháng, năm - Số tháng khô hạn - Số ngày mƣa phùn năm - Số ngày sƣơng muối năm 2) Các tiêu số lượng chất lượng đất Các tiêu đất mối quan hệ với đơn vị đất đai cần đƣợc đƣa sở kết điều tra lập đồ đất đánh giá chất lƣợng đất: - Các tiêu số lƣợng đất đƣợc tổng hợp từ đồ đất - loại đất, tầng dày, địa hình tƣơng đối, thành phần giới, mức độ độ sâu xuất gley, mức độ độ sâu xuất kết von, đá lẫn, đá lộ đầu,… đƣợc tổng hợp từ đồ đất xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam, có áp dụng phƣơng pháp phân loại đất định lƣợng FAO-UNESCO phù hợp với tỷ lệ đồ cần xây dựng (41)(me/100g đất); độ dẫn điện – EC (mS/cm) vùng đất mặn; Cl- (%), SO42- (%) vùng đất phèn; Al3+ (mg me/100g đất), Fe3+ (mg me/100g đất) vùng đất đồi núi Tuỳ thuộc vào mục tiêu, đối tƣợng nghiên cứu yêu cầu xác định đơn vị đất đai mà lựa chọn, phân cấp số tiêu Một điều cần lƣu ý để có đƣợc tiêu đánh giá chất lƣợng đất khoanh đồ đất phải có mẫu phân tích - Thống kê loại đất vùng nghiên cứu tiến hành xây dựng thang đánh giá tiêu đất theo loại trồng - Phân nhóm đất phục vụ xác định đơn vị đất đai cần có bảng thống kê loại đất vùng nghiên cứu; mơ tả tính chất đặc điểm đất - Khi phân nhóm loại đất phải tuân theo quy định chung Mỗi nhóm đất phải có đặc điểm phát sinh tính chất nơng học gần - Những đặc điểm để tập hợp đơn vị phân loại đất khác thành nhóm đất để đánh giá là: + Thuộc phạm vi đơn vị sinh thái vùng, tiểu vùng địa lý thổ nhƣỡng + Nguồn gốc phát sinh gần, phản ánh qua giống cấu tạo phẫu diện đất, thành phần giới, lý tính, hóa tính, chế độ nƣớc, chế độ khí, chế độ nhiệt hàm lƣợng chất dinh dƣỡng + Sự đồng điều kiện địa hình: khả áp dụng biện pháp cải tạo bảo vệ đất đảm bảo điều kiện thuận lợi cho trồng phát triển tƣơng đối đồng với loại sử dụng đất vùng nghiên cứu + Sự đồng đặc tính làm giảm độ phì nhiêu khả sử dụng đất, nói cách khác yếu tố hạn chế (mặn, phèn, xói mịn, lẫn nhiều đá ) có ảnh hƣởng định tới nhu cầu áp dụng biện pháp cải tạo khác Khi phân nhóm đất, phải tính đến tính chất biến động định độ phì nhiêu tự nhiên đất Mỗi nhóm đất phải có điều kiện phát triển trồng tƣơng đối đồng loại sử dụng đất vùng nghiên cứu (42)+ Ở cấp lãnh thổ đối tƣợng nghiên cứu trƣớc tiến hành phân nhóm đất để đánh giá, cần phải rà sốt lại phù hợp nhóm so với quy định phân nhóm đất quốc gia hành + Các số liệu tính chất đặc điểm đơn vị phân loại đất đƣợc xử lý, tổng hợp theo nhóm đất, cấp lãnh thổ đối tƣợng nghiên cứu + Xác định tiêu trung bình tính chất đặc tính nhóm đất phƣơng pháp xử lý dãy biến số Loại bỏ trƣờng hợp khơng điển hình, đánh giá mức độ sai lệch, phân bổ trƣờng hợp so với phân bố chuẩn Tính tốn độ xác xác định giá trị trung bình + Có thể đánh giá mức độ chuẩn phân bố trƣờng hợp theo chƣơng trình có sẵn máy tính Sau có thông số đánh giá đất, tiến hành xây dựng thang đánh giá đất tổng hợp theo loại trồng 3) Các tiêu địa hình, độ dốc: sử dụng tiêu độ cao đồ địa hình; sử dụng tiêu độ dốc địa hình tƣơng đối phân chia đồ đất Nếu trƣờng hợp đồ đất chƣa có độ dốc, khoanh vẽ cấp độ dốc dựa vào đồ địa hình cách sử dụng modun 3D - ANALYSIS phần mềm Arc/View (xem mục 3.4.1, tập Đại cƣơng đất, phân loại lập đồ đất) 4) Các tiêu chế độ tưới tiêu nước - Về chế độ tƣới: trƣớc tiên nên chia vùng đƣợc tƣới khơng đƣợc tƣới Sau đó, vùng đƣợc tƣới nên chia chi tiết theo chế độ tuới nhƣ: tƣới chủ động, tƣới bán chủ động, tƣới khó khăn, tƣới khó khăn,… - Về chế độ tiêu nƣớc: trƣớc tiên chia vùng có khả tiêu nƣớc vùng khơng có khả tiêu nƣớc Sau đó, vùng có khả tiêu thoát nƣớc nên chia chi tiết theo chế độ tiêu nƣớc nhƣ: tiêu chủ động, tiêu bán chủ động, tiêu khó khăn, tiêu khó khăn,… 5) Các tiêu chế độ ngập hạn: (43)- Về chế độ hạn: vào tài liệu đồ có để xác định vùng khơng bị hạn vùng bị hạn Sau đó, vùng bị hạn phân chia chi tiết theo thời gian hạn Việc phân chia chế độ ngập hạn phụ thuộc vào điều kiện tƣới, tiêu khí hậu thời tiết vùng cụ thể nên cần có phân chia cho phù hợp Trong thực tế, để vừa tiết kiệm chi phí vừa hạn chế số lƣợng đồ chuyên đề sử dụng chồng ghép xây dựng đồ đơn vị đất đai, thƣờng thể thông tin tƣới hạn đồ thông tin tiêu ngập đồ 6) Các tiêu xâm nhập mặn (đối với vùng ven biển) mức độ phèn hoá: cần xem xét tiêu thời gian xâm nhập mặn, thời gian bị phèn hoá Căn vào đồ chuyên đề thu thập đƣợc, số liệu tổng hợp điều tra để xây dựng tiêu cho đơn vị đất đai vùng nghiên cứu Tất tiêu lựa chọn đƣợc phân cấp mã hóa chữ viết tắt ví dụ (bảng 1) Bảng 2.1 Ví dụ phân cấp mã hố tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai Yếu tố tiêu Ký hiệu phân cấp 1 Loại đất G Đất Cát ven sông (Cb) Đất Phù sa đƣợc bồi trung tính, chua (Pbe) Đất Phù sa đƣợc bồi trung tính, chua (Pe) Đất Phù sa không đƣợc bồi, chua (Pc) Đất Phù sa glây (Pg) Đất Phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng (Pf) Đất Phù sa úng trũng (Pj) Đất Đen sản phẩm bồi tụ cacbonat (RDv) Đất Đỏ nâu đá vôi (Fv) Đất nâu vàng đá vôi (Fn) 10 Đất đỏ vàng đá phiến sét (Fs) 11 2 Thành phần giới lớp đất mặt TE Sét (g) Thịt nặng (e) Thịt trung bình (d) Thịt nhẹ (c) Cát pha (b) 3 Địa hình tƣơng đối E Cao Vàn cao Vàn (44)Trũng 4 Độ dốc (o) SL 0 – 30 3 – 80 8 – 150 15 – 200 20 – 250 25 – 300 30 – 350 > 350 5 Tầng dày (cm) D > 100 70 - 100 50 – 70 30 - 50 < 30 6 Điều kiện tƣới I Chủ động 1 Bán chủ động Khó khăn Khơng đƣợc tƣới 7 Điều kiện tiêu nƣớc DRA Chủ động 1 Bán chủ động Khó khăn Khơng có khả tiêu nƣớc 8 pHKCl pH <5,0 5,0 – 6,0 6,0 – 7,0 >7,0 9 Hàm lƣợng hữu (%) OM > 1 – 2 <1 10 Tổng cation kiềm trao đổi (me/100g đất) S >8 4 – <4 11 Tổng cation trao đổi (me/100g đất) T >15 10 - 15 <10 (45)tiêu lựa chọn đƣợc phân cấp ghi ký hiệu Mỗi yếu tố đặc trƣng, phân cấp phân vị phải thoả mãn điều kiện: - Có tác động định sản xuất nông - lâm nghiệp thuỷ sản - Có phân biệt mức độ cho phép bố trí loại sử dụng đất - Có thể khoanh vẽ đƣợc đồ dùng đánh giá đất đai - Phù hợp với đặc điểm sử dụng đất (46)Bảng 2.2 Các yếu tố tạo lập đơn vị đất đai chia theo mức độ chi tiết đồ Chỉ tiêu Chia theo tỷ lệ đồ 1/50.000 - 1/100.000 1/25.000 - 1/10.000 >1/10.000 1 Địa hình Độ dốc: - cấp (*) Độ cao địa hình Độ dốc: cấp Địa hình tƣơng đối (3 cấp) Độ dốc: cấp Địa hình tƣơng đối (5 cấp) VI địa hình (khả tiêu nƣớc) 2 Yếu tố đất Nhóm đất phụ (Sub-soil groups, tổ hợp đơn vị đất có đặc điểm sử dụng tƣơng tự) Độ dày tầng đất hữu hiệu (3 - cấp) TPCG (3 - cấp) Đá lộ đầu (2 cấp) Đơn vị đất (Soil Units) Độ dày tầng hữu hiệu (5 cấp) TPCG (3 - cấp) Độ phì nhiêu (2 - tiêu) Đá lộ đầu (3 cấp) Đơn vị đất phụ (Sub-soil Units) Độ dày tầng hữu hiệu (5 cấp) TPCG (6 cấp) Độ phì nhiêu (3 - cấp) Đá lộ đầu (3 cấp) 3 Khí hậu 1 Nhiệt độ - Nhiệt độ trung bình năm 1 Nhiệt độ - Nhiệt độ trung bình năm - Số tháng có nhiệt độ > 200 C 1 Nhiệt độ - Nhiệt độ trung bình năm - Số tháng có nhiệt độ < 120 C > 350C - Số tháng có nhiệt độ > 200C Mƣa - Lƣợng mƣa trung bình năm 2 Mƣa - Số ngày mƣa năm 2 Mƣa - Số ngày mƣa năm - Thời gian canh tác nhờ mƣa 4 Nƣớc 1 Tƣới - Khơng tƣới - Có tƣới 1 Tƣới - Không tƣới - Tƣới chủ động - Tƣới bán chủ động - Tƣới nƣớc ngầm 1 Tƣới - Không tƣới - Tƣới tự chảy - Tƣới động lực - Tƣới đập dâng - Tƣới nƣớc ngầm Ngập - Độ sâu ngập (4 cấp) - Thời gian ngập (4 cấp) 2 Ngập - Độ sâu ngập (6 cấp) - Thời gian ngập (6 cấp) 2 Ngập (47)Bảng 2.3 Các yếu tố phân cấp tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai toàn quốc tỉ lệ 1/500.000 1/1.000.000 Chỉ tiêu Phân cấp Ký hiệu 1.Thổ nhƣỡng 1.1 Nhóm đất cát ( cồn cát, bải cát, giồng) 1.2 Nhóm đất phù sa 1.3 Nhóm đất mặn:  Mặn mùa khô  Mặn thƣờng xuyên 1.4 Nhóm đất phèn (có/ khơng mặn): - Phèn nặng (hoạt động/ tiềm tàng) - Phèn nhẹ trung bình (hoạt động/ tiềm tàng) 1.5 Nhóm đất xám 1.6 Nhóm đất thung lũng, dốc tụ 1.7 Nhóm đất đen đất than bùn 1.8 Nhóm đất đỏ (trên macma bazo trung tính) 1.9 Nhóm đất đỏ vàng đá khác 1.10 Nhóm đất mùn vàng đỏ núi đá đất mùn núi cao 1.11 Nhóm đất xói mịn trơ sỏi đá G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 2.Độ dày tầng đất 1.4 >100cm 1.5 50 – 100cm 1.6 <50cm D1 D2 D3 3 Độ dốc 1.7 <150 1.8 15 - 250 1.9 >250 SL1 SL2 SL3 4.Lƣợng mƣa /năm 1.10 >2500mm 1.11 1500 – 2500mm 1.12 <1500mm R1 R2 R3 5 Thủy văn nƣớc mặt 1.13 Không bị ngập, ngập nông (<30m) 1.14 Ngập 30 – 60cm 1.15 Ngập >60cm 1.16 Ngập triều hang ngày Xâm nhập mặn (SA) 4g/lít 1.17 Khơng bị xâm nhập mặn 1.18 Xâm nhập mặn dƣới tháng/năm 1.19 Xâm nhập mặn tháng/năm 1.20 Xâm nhập mặn thƣờng xuyên F1 F2 F3 F4 SA.1 SA.2 SA.3 SA.4 Tƣới tiêu 1.21 Có tƣới 1.22 Nhờ nƣớc trời I.1 I.2 Nhiệt độ (0C) (tổng tích ơn) 1.23 >8000 1.24 7000 – 8000 1.25 <7000 (48)2.3.2 Xây dựng đồ chuyên đề 2.3.2.1 Khái niệm đồ chuyên đề Bản đồ chuyên đề đồ mà nội dung thể một, hai đối tƣợng tƣợng địa lý Khác với đồ địa lý chung, đồ chuyên đề tập trung thể tƣợng riêng biệt tự nhiên , kinh tế xã hội So với đồ địa lý chung đồ chuyên đề phong phú đa dạng chủ đề, thể loại phƣơng pháp biểu 2.3.2.2 Phân loại Theo đề mục, đồ chuyên đề đƣợc phân thành nhóm (1) Bản đồ chuyên đề hoàn cảnh tự nhiên (địa lý tự nhiên) gồm: + Bản đồ địa chất (địa tầng, nham thạch, kiến tạo, trầm tích đệ tứ, thuỷ địa chất, khống sản có ích ) + Bản đồ địa vật lý + Bản đồ địa hình bề mặt trái đất (bản đồ địa mạo, đồ độ cao ) + Bản đồ tƣợng khí (bản đồ khí tƣợng, khí hậu ) + Bản đồ thuỷ (thuỷ đại cƣơng, nƣớc lục địa ) + Bản đồ thổ nhƣỡng + Bản đồ động thực vật (2) Bản đồ dân cư gồm: + Bản đồ phân bố dân cƣ + Bản đồ thành phần dân cƣ (dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo, tuổi tác, giới tính ) + Bản đồ vận động tự nhiên (sinh tử) + Bản đồ di cƣ, nhập cƣ (3) Bản đồ kinh tế + Bản đồ tài nguyên tự nhiên với đánh giá chung mặt kinh tế + Bản đồ công nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp + Bản đồ giao thông vận tải phƣơng tiện liên hệ + Bản đồ thƣơng nghiệp: nội thƣơng, ngoại thƣơng (4) Bản đồ văn hoá, kỹ thuật (49)+ Bản đồ du lịch Nhƣ đồ chuyên đề phong phú đa dạng nhƣng chúng có đặc điểm nội dung sau: 1) Trên đồ chuyên đề có phân chia thành phần phụ Những đối tƣợng thuộc thành phần đƣợc ƣu tiên thể hiện, đối tƣợng phụ có tính chất làm rõ nét thành phần giúp cho việc đọc đồ đƣợc dễ dàng đƣợc tổng quát hoá cao 2) Bản đồ chuyên đề thường sâu vào nội dung bên tƣợng, khi đồ địa lý chung phản ánh đƣờng nét bên tƣợng 2.3.2.3 Các loại đồ chuyên đề quản lý đất đai + Bản đồ sử dụng đất + Bản đồ diện tích rừng + Bản đồ hệ thống tƣới tiêu + Bản đồ độ ngập nƣớc + Bản đồ thổ nhƣỡng + Bản đồ độ dày tầng đất + Bản đồ độ dốc… 2.3.2.4 Đặc điểm thiết kế đồ chuyên đề: Khi thành lập BĐCĐ có nhiều vấn đề có liên quan cần phải giải quyết: mục đích, đề tài, thể loại đồ Trong mối liên hệ đó, thiết kế khoa học kỹ thuật BĐCĐ gồm giai đoạn công việc sau: - Soạn thảo đề tài mục đích đồ - Thiết kế sở toán học đồ - Xác định yếu tố nội dung đồ nguyên tắc tổng quát hoá chúng - Lựa chọn phƣơng pháp biểu thị thiết kế hệ thống ký hiệu - Soạn thảo giải cho BĐCĐ - Thiết kế phần trình bày đồ - Soạn thảo tƣ liệu nội dung chuyên đề - Xác định công nghệ thực công việc biên tập thành lập, chuẩn bị in đồ (50) - Biểu thị lĩnh vực môi trƣờng quanh ta; mở rộng khái niệm chuyên đề sở áp dụng phƣơng pháp mới, công nghệ - Soạn thảo nguồn đồ mới, thiết kế BĐCĐ với lƣợng thông tin lớn, loại đồ theo mục đích sử dụng hình thức trình bày Xác định đề tài mục đích đồ đƣợc thực để đáp ứng yêu cầu sử dụng Lựa chọn đề tài đặt ra, xác định tập hợp đối tƣợng, tƣợng cần thể đồ ý tƣởng, ý nghĩa hình ảnh đồ Cơng việc liên quan chặt chẽ với xác định kiểu, loại đồ mục đích đồ để từ xác định tên gọi đồ Nguyên tắc hệ thống đồ học chuyên đề cho phép xác định vị trí đồ tập đồ hay sêri đồ Mục đích đồ để xác định đặc điểm lĩnh vực sử dụng đồ, yêu cầu độ xác phƣơng tiện biểu thị Đề tài đồ phụ, đồ thị, biểu đồ, khái niệm khác đồ, sơ đồ bố cục đồ, Thiết kế sở toán học cho đồ lựa chọn cho phép chiếu đồ, tỷ lệ bố cục đồ, Phép chiếu đồ đƣợc chọn tƣơng ứng với mục đích, nội dung, đặc điểm địa lý vùng lãnh thổ Thông thƣờng ngƣời ta chọn phép chiếu đồ số phép chiếu có sẵn Tốt sử dụng đƣợc phép chiếu đồ địa lý chung hay đồ địa hình tƣ liệu Khi soạn thảo bố cục BĐCĐ theo phân chia hành chính, lãnh thổ, theo phân vùng địa lý tự nhiên hay kinh tế - xã hội Trên bố cục BĐCĐ cịn phải ý bố trí cho bảng biểu, đồ thị, tranh ảnh, Trong sản xuất đồ soạn thảo bố cục đồ đồng thời xác định ln kích thƣớc đồ có tính đến khả cơng nghệ in ấn xuất thông số kinh tế - kỹ thuật Xác định yếu tố nội dung BĐCĐ giai đoạn thiết kế BĐCĐ Để giải vấn đề ngƣời ta đặt nhiệm vụ liên quan với nhau: 1) Xác định nguyên tắc biểu thị thống từ chung đến riêng Đặt nhân (51)2) Đặt cách phân loại đối tượng, tƣợng đƣợc thể hiện, số đặc trƣng chúng, nguyên tắc khái quát khái niệm, lựa chọn thang bậc tƣơng ứng 3) Xác định mức độ đầy đủ chi tiết cần thiết thể đối tƣợng, tƣợng, đặt tiêu định mức lựa chọn yếu tố nội dung Kết thiết kế BĐCĐ yếu tố nội dung, phân loại chúng phác thảo giải đồ, sơ đồ biên tập, dẫn tổng quát hoá (nằm kế hoạch biên tập đồ) Lựa chọn phƣơng pháp biểu thị đồ, thiết kế hệ thống ký hiệu có ý nghĩa quan trọng thành lập BĐCĐ Trên đồ này, bắt gặp tất phƣơng pháp thể đồ Nhƣ vậy, để lựa chọn đƣợc hƣớng giải tối ƣu thiết kế BĐCĐ cần dựa sở: - Thực công việc nghiên cứu, biên tập thử nghiệm bƣớc trình soạn thảo nội dung đồ trình bày màu sắc - Tiến hành xử lý tƣ liệu nội dung chuyên đề rút ngắn hồn thành cơng nghệ giai đoạn thành lập gốc chuẩn bị in đồ 2.3.2.5 Đặc điểm thành lập BĐCĐ Những đặc điểm thành lập BĐCĐ gồm có: - Trên gốc biên vẽ (bản gốc tác giả) ngƣời ta nhận đƣợc hình ảnh nội dung chuyên đề - Các gốc nội dung chuyên đề sản phẩm quan khác nhau, tổ chức khác (khơng thuộc ngành đồ) đòi hỏi mức độ khác Bản gốc biên vẽ thành lập dạng tách riêng (bản gốc nội dung chuyên đề - sở địa lý) hay tổng hợp Thành lập gốc nội dung chuyên đề quan chuyên ngành phi đồ hay quan thuộc chuyên ngành trắc địa - đồ (52) Trong thực tế gốc nội dung chuyên đề chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu nêu qúa trình thành lập gốc biên vẽ hay chuẩn bị in đồ ngƣời ta tiến hành chỉnh sửa cho đáp ứng yêu cầu đồ (phép chiếu, kích thƣớc ký hiệu, màu sắc trình bày, ) Nếu chất lƣợng gốc nội dung chuyên đề không tốt (chất lƣợng đồ hoạ kém, nội dung không xác, ), khơng thể sử dụng đƣợc Cơ quan đồ đặt hàng, yêu cầu với quan hữu quan phận cung cấp tƣ liệu để thực công việc sau: - Tiếp nhận gốc nội dung chun đề thể xác vị trí khơng gian đối tƣợng đƣợc thành lập hệ thống ký hiệu xác định nhƣng khác thơng số cần cho đồ (phép chiếu, kích thƣớc ký hiệu, ) - Tiếp nhận xử lý sơ gốc nội dung chuyên đề Việc lựa chọn sơ đồ công nghệ thực công việc dựa sở xác định dẫn thành lập nêu (thành lập gốc tách hay tổng hợp, sử dụng gốc nội dung chuyên đề xử lý hay dùng makét, sơ đồ) 2.3.3 Sử dụng công nghệ GIS xây dựng đồ đơn vị đất đai Ngày việc ứng dụng GIS ngày đƣợc áp dụng rộng rãi quản lý đất đai nhƣ ứng dụng GIS biên tập thông tin chuyên đề: thổ nhƣỡng, độ dốc tầng dày, khả tƣới, thành phần giới đất Ngoài ra, dùng phần mềm chuyên dụng để chồng lớp thông tin chuyên đề để tạo đồ đơn vị đất đai quản lý thuộc tính, khơng gian lớp liệu (53)2.3.4 Mô tả LMU đồ Sau xác định đƣợc LMU từ kết chồng ghép đồ đơn tính, tiến hành mơ tả LMU Mục đích việc mô tả đơn vị đồ đất đai nhằm: - Thống kê số lƣợng diện tích LMU đồ đơn vị đất đai - Thống kê số khoanh đất LMU mức độ phân bố chúng vùng nghiên cứu - Mơ tả đặc tính tính chất đất đai LMU Sau mô tả đồ đơn vị đất đau lựa chọn đƣợc thơng tin cần thiết đặc tính tính chất đơn vị đất đai, sở để so sánh, đối chiếu với yêu cầu loại hình sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho xếp hạng yếu tố chẩn đoán phân hạng thích hợp đất đai Mơ tả đơn vị đồ thƣờng đƣợc đƣa vào phần giải đồ đơn vị đất đai phần thuyết minh đánh giá tài nguyên đất chƣơng trình đánh giá đất đai Nội dung mức độ chi tiết mô tả đơn vị đất đai tùy thuộc vào tiêu lựa chọn mức độ loại đồ Ví dụ 1: Có khoanh đất với yếu tố xây dựng đồ đơn vị đất đai khác nhau, khoanh đất xa nhƣng có yếu tố phân cấp giống đƣơc xếp vào LMU Các yếu tố tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai là: loại đất, địa hình tƣơng đối, chế độ tƣới, chế độ tiêu Ví dụ 2: Xây dựng đồ đơn vị đất đai xã từ đồ đơn tính sau: đồ đất, đồ địa hình tƣơng đối, đồ độ dốc, đồ TPCG, đồ tƣới - Bản đồ đất gồm loại đất đƣợc ký hiệu nhƣ sau: G1: Đất phù sa trung tính chua điển hình G2: Đất phù sa chua Glây sâu G3: Đất xám feralit kết von nông G4: Đất phù sa chua Glây nơng - Bản đồ địa hình tƣơng đối gồm: (54)SL1: <50 SL2: 5-80 SL3: 8-150 - Bản đồ thành phần giới gồm: C1: Nhẹ C2: Trung bình C3: Nặng - Bản đồ tƣới gồm: I1: Rất chủ động I2: Khó khăn Sau chồng ghép ta xác định đƣợc đơn vị đất đai sau: LMU1: G1 E1 SL1 C1 I1 LMU2: G2 E3 SL1 C3 I1 LMU3: G3 E2 SL1 C2 I1 LMU4: G4 E2 SL1 C2 I1 …… Mô tả đơn vị đất đai: LMU1: đất phù sa trung tính chua điển hình, địa hình cao, độ dốc bé 50 , thành phần giới nhẹ, tƣới chủ động (55)CHƢƠNG – XÁC ĐỊNH CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT (Tổng số tiết: 13 tiết , lý thuyết: tiết , thực hành, thảo luận: tiết) 3.1 Lựa chọn mơ tả loại hình sử dụng đất 3.1.1 Khái niệm: Loại hình sử dụng đất tranh mơ tả thực trạng sử dụng đất vùng đất với phương thức sản xuất & quản lý điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội & kỹ thuật xác định Loại hình sử dụng đất hoạt động sản xuất ngƣời tác động vào đất đai, tuỳ thuộc vào mục đích ý nghĩa mà loại hình sử dụng đất đa dạng Nói cách khác loại hình sử dụng đất tranh mơ tả thực trạng sử dụng đất vùng đất với phƣơng thức quản lý sản xuất điều kiện kinh tế-xã hội kỹ thuật đƣợc xác định Các loại hình sử dụng đất có liên quan đến hoạt động sau: - Sản xuất sản phẩm sơ cấp cụ thể: lúa, ngô, khoai, cà phê, cao su… - Sản xuất sản phẩm thứ cấp: sản phẩm chăn nuôi; trứng, thịt, sữa, giống … - Có thể sử dụng vào mục đích bảo vệ: bảo vệ mơi trƣờng, đa dạng hố sinh học, chống xói mịn rửa trơi … - Có thể sử dụng vào mục đích khác: xây dựng khu dân cƣ, khu thị, khu giải trí, khu cơng nghiệp, giao thơng, thuỷ lợi … 3.1.2 Lựa chọn loại hình sử dụng đất 3.1.2 Đánh giá trạng sử dụng đất Hiện trạng sử dụng đất vùng sản xuất nông nghiệp thƣờng biểu thị diện loại trồng Khi tiến hành điều tra đánh giá đất khu vực cần phải tiến hành điều tra trạng sử dụng đất tranh mơ tả thực trạng sử dụng đất vùng nghiên cứu Điều cần thiết cho lựa chọn mô tả LUT Trên thực tế tất xã toàn quốc, tất sở sản xuất nơng nghiệp nƣớc ta có đồ trạng sử dụng đất Khi tiến hành điều tra, cần phải tham khảo đồ HTSDĐ khu vực nghiên cứu (56)- Sự phân bố diện tích sản xuất chúng Bản đồ HTSDĐ cịn thiếu thơng tin cụ thể điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến trạng sử dụng đất để mô tả xác định đƣợc loại sử dụng đất thích hợp cho khu vực nghiên cứu Do cần phải lựa chọn LUT trƣớc mô tả đánh giá đất, thông qua việc kết hợp với điều tra phiếu (phỏng vấn nông hộ) Sau điều tra, đánh giá trạng sử dụng đất xác định đƣợc nhiều LUT khu vực nghiên cứu 3.1.2.2 Lựa chọn loại hình sử dụng đất Trên thực tế sản xuất khu vực nghiên cứu có nhiều LUT khác nhau, điều kiện sản xuất LMU khác hiệu sử dụng LUT khác Đồng thời mục tiêu việc QHSDĐ khu vực khác nên mục đích việc lựa chọn LUT nhằm giúp loại trừ LUT khơng có liên quan đến mục tiêu đánh giá đất Các LUT đƣợc xác định lựa chọn đánh giá đất phải dựa sở sau: - Mục tiêu phạm vi nghiên cứu đánh giá đất - Các nhu cầu phát triển thay đổi sử dụng đất địa phƣơng: vào nhu cầu Nhà nƣớc, địa phƣơng, ngƣời sử dụng đất… - Các khả điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội tiến kỹ thuật đƣợc đề xuất cho phát triển thay đổi sử dụng đất đó: quỹ đất đai, chất lƣợng đất đai, điều kiện khí hậu, thời tiết, lực lƣợng lao động, vấn đề đầu tƣ, tiền vốn, ứng dụng kỹ thuật… 3.1.2.3 Mục tiêu phạm vi nghiên cứu đánh giá đất - Để phục vụ cho chƣơng trình quy hoạch tổng thể, quy hoạch sử dụng đất cấp tồn quốc vùng cần phải lựa chọn xác định loại hình sử dụng đất cấp tồn quốc vùng sinh thái nơng nghiệp: đất rừng, nông nghiệp nƣớc trời, nông nghiệp nƣớc tƣới, đồng cỏ, thủy sản… với loại lâm nghiệp, công nghiệp lâu năm, hoa màu công nghiệp hàng năm, lƣơng thực ngắn ngày… (57)- Để phục vụ cho dự án phát triển sản xuất phân bổ sử dụng đất cho cấp huyện, xã nông trại, cần phải lựa chọn xác định kiểu sử dụng đất - cấu trồng đất: lúa xuân-lúa mùa, lúa xuân- lúa mùa-rau đông/ ngô đông/ khoai tây, ngô-lạc-khoai… 3.1.2.4 Các nhu cầu phát triển thay đổi sử dụng đất - Các nhu cầu Nhà nƣớc: gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhƣ đảm bảo an toàn lƣơng thực toàn quốc, nâng cao thu nhập quốc dân, tăng giá trị xuất khẩu, giảm thất nghiệp, bảo vệ môi trƣờng… - Các nhu cầu địa phƣơng sử dụng đất có hiệu nhất: khắc phục vấn đề thiếu lƣơng thực, áp lực đất đai (chặt phá rừng), gây xói mịn rửa trơi đất, gây thối hố đất, suất trồng thấp đầu tƣ sản xuất thấp, trình độ quản lý, kỹ thuật thấp, nguy thiên tai mùa… - Các nhu cầu ngƣời sử dụng kết lựa chọn xác định LUT: + Các quan Nhà nƣớc: Cục khuyến nông, khuyến lâm, cục thuỷ nông, quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, quan lãnh đạo địa phƣơng, tỉnh, huyện, xã… + Các nông hộ trực tiếp sản xuất vùng khác có loại trồng khác nhau, đặc biệt nông dân vùng cao, vùng xa, vùng đồi núi đất dốc, chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp… 3.1.2.5 Lựa chọn LUT từ loại sử dụng đất có triển vọng Khi nghiên cứu loại sử dụng đất có sẵn thuộc tính chúng, ta thƣờng làm bảng liệt kê danh mục loại sử dụng đất thuộc tính chúng Các thuộc tính liệt kê cịn đƣợc mơ tả sơ cách định tính nhƣ lực lƣợng lao động cao, trung bình, thấp, thiết bị kỹ thuật đầu tƣ tốt, vừa phải hay kém… Thiếu liệt kê mô tả thuộc tính khó lựa chọn xác định loại sử dụng đất đáp ứng nhu cầu Bảng liệt kê loại sử dụng đất gồm: - Các loại sử dụng đất có ý nghĩa thực tiễn vùng (58)- Các loại sử dụng đất có triển vọng dựa vào kinh nghiệm nhà khoa học nông nghiệp nông dân - Các loại sử dụng đất có triển vọng dựa vào kết nghiên cứu thí nghiệm vùng 3.1.2.6 Lựa chọn LUT trình chắt lọc Sau liệt kê LUT mô tả sơ thuộc tính chúng, ta lựa chọn phƣơng pháp chắt lọc loại sử dụng đất, đánh dấu vào loại sử dụng đất có triển vọng cần đánh giá theo tiêu chuẩn sau: - Đƣợc xác nhận nhà khoa học nông nghiệp quản lý sản xuất vùng cho loại sử dụng đất tốt cho vùng - Có thể giải đƣợc lựclƣợng lao động chỗ vùng thời điểm mùa vụ LUT - Các LUT đáp ứng đƣợc nhu cầu thị trƣờng với giá hợp lý ổn định khơng - có hiệu kinh tế - Các LUT có đạt hiệu điều kiện phƣơng thức sử dụng đất Luật đất đai - Các LUT lựa chọn đƣợc ngƣời nơng dân chấp nhận có phù hợp với hệ thống canh tác tƣơng lai họ - Các vấn đề đầu tƣ, chuyển giao kỹ thuật, tín dụng, phƣơng tiện vận chuyển … cho LUT có đƣợc đáp ứng suốt qúa trình thực chúng khơng? Nhƣ để lựa chọn xác định LUT đánh giá đất theo đề cƣơng FAO, việc mơ tả thuộc tính loại sử dụng đất quan trọng Muốn vậy, phƣơng pháp kết hợp mô tả thuộc tính với phân tích hệ thống canh tác có ý nghĩa tính tốn theo cách hệ thống hố, ƣớc tính tiềm năng, hội hạn chế việc sử dụng đất ngƣời nơng dân Các thuộc tính định sách kinh tế-xã hội đóng vai trò quan trọng việc lựa chọn LUT 3.1.3 Mơ tả loại hình sử dụng đất 3.1.3.1 Khái quát (59)Nội dung mô tả LUT chủ yếu dựa vào đặc tính tính chất đất đai LMU thuộc tính LUT Các đặc tính tính chất đất đai LMU đƣợc trình bày chƣơng trƣớc, thuộc tính LUT đƣợc trình bày theo thuộc tính Số LUT mơ tả mức độ mơ tả phụ thuộc trƣớc hết vào mục đích điều tra tỷ lệ đồ đánh giá đất Có thuộc tính chính: + Thuộc tính sinh học: Các sản phẩm lợi ích khác, đặc tính sinh học, sinh thái loại trồng + Thuộc tính kinh tế - xã hội: Định hƣớng thị trƣờng, Khả vốn, Khả lao động, Kỹ thuật, kiến thức quan điểm sản xuất,Thông tin kinh tế có liên quan đến đầu vào đầu + Thuộc tính kỹ thuật quản lý: Sử dụng đất đai quy mô quản lý đất, Sức kéo (cơ giới hoá), Các đặc điểm trồng trọt, Đầu tƣ vật tƣ, Công nghệ đƣợc sử dụng, Năng suất sản lƣợng, - Thuộc tính sở hạ tầng: Các yêu cầu hạ tầng sở 3.1.3.2 Mơ tả thuộc tính LUT a Thuộc tính sinh học Các sản phẩm phúc lợi thu đƣợc từ LUT: - Các sản phẩm nhƣ trồng hàng năm, lâu năm, lâm nghiệp, đồng cỏ - Sự phúc lợi đƣợc mang lại nhƣ rừng bảo vệ, rừng quốc gia, khu cơng viên giải trí Chú ý: Khi giống đặc biệt có ảnh hƣởng đáng kể đến suất sản phẩm đến quản lý LUT giống phải đƣợc mơ tả cụ thể Liên quan đến yêu cầu sinh học (tự nhiên), sinh thái sinh trƣởng loại trồng Mơ tả đặc tính sinh học trồng, cụ thể đòi hỏi điều kiện tự nhiên, chế độ dinh dƣỡng, chế độ nƣớc, điều kiện đất đai … b Thuộc tính kinh tế – xã hội: (60)Để mô tả thuộc tính theo định lƣợng, cần sử dụng loại tiêu sau: - Sản xuất tự túc - Sản xuất tự túc với hàng hoá phụ - Sản xuất hàng hoá với hàng hoá phụ - Sản xuất hàng hố Ví dụ: sản xuất tự túc 60% sản xuất hàng hoá 40%… Để mơ tả định tính, định hƣớng thị trƣờng đƣợc biểu thị % tƣơng đối (2) Khả vốn đầu tƣ đƣợc đánh giá đánh giá đất tổng giá trị đầu tƣ (tổng chi phí) cho LUT Bao gồm tất khoản đầu tƣ cho LUT từ bắt đầu đến kết thúc Trong mô tả định tính, thuộc tính đƣợc phân loại thành cao, thấp, trung bình: - Chi phí sản xuất cao: thƣờng LUT sản xuất hàng hoá ngắn ngày nhƣ rau, lâu năm, công nghiệp - Chi phí sản xuất trung bình: thƣờng LUT hàng năm nhƣ lƣơng thực, loại ngắn ngày hộ gia đình nơng dân có mức thu nhập trung bình - Chi phí sản xuất thấp: thƣờng LUT sản xuất tự túc truyền thống nông dân nghèo, đầu tƣ sản xuất nhỏ Mô tả định lƣợng đƣợc dùng để phân tích tiêu kinh tế tổng vốn đầu tƣ cho phạm vi (3) Khả lao động thuộc tính đƣợc biểu thị số cơng lao động/LUT theo mùa vụ, theo năm theo thời điểm lao động mùa vụ, bao gồm lao động nông hộ lao động thuê mƣớn Trong mô tả định tính, sử dụng cấp “cao – trung bình – thấp” mức lao động, cấp đƣợc phân chia phù hợp với điều kiện địa phƣơng, Ví dụ nhƣ: - Cấp cao: 10 tháng cơng lao động/ha/năm - Cấp trung bình: 4-10 tháng công lao động/ha/năm - Cấp thấp: < tháng công lao động/ha năm (61)điểm lao động cần đƣợc ý trình lựa chọn LUT Ví dụ thời điểm lao động LUT (lúa nƣớc điều) trùng khó khăn thời vụ thu hoạch, khó khả thi mặt tiến hành quy hoạch loại sử dụng thời điểm (4) Kiến thức, trình độ kỹ thuật, quan điểm sản xuất chủ sử dụng đất đƣợc thể qua trình độ giáo dục phổ cập, trình độ kỹ thuật nhƣ hiệu tiếp thu đổi thay đổi tập qn sản xuất Thuộc tính đƣợc mơ tả định tính Ví dụ: Mơ tả thuộc tính nhƣ sau: “ chủ sử dụng đất phần lớn khơng có trình độ kỹ thuật cao, sản xuất theo phƣơng pháp cổ truyền thay đổi tập quán canh tác…” hay “ phần lớn chủ sử dụng đất có trình độ phổ thơng sở, họ mong muốn đƣợc tiếp thu tiến khoa học kỹ thuật mới: loại trồng có suất cao, chất lƣợng tốt…” hay “ ngƣời nơng dân có trình độ biết cách tiếp cận áp dụng tiến KHKT cách dễ dàng so với ngƣời nông dân trình độ” (5) Thơng tin kinh tế cần thiết cho yêu cầu phân tích kinh tế cho LUT nhằm tính hiệu sử dụng đất Thơng tin kinh tế mang tính thời điểm, địi hỏi phải cập nhập đầy đủ thông tin kinh tế để đảm bảo độ tin cậy cho đánh giá, phân tích kinh tế/tài c Thuộc tính kỹ thuật quản lý: (1) Sử dụng đất đai quy mô quản lý sản xuất Thuộc tính nƣớc ta đƣợc Luật đất đai quy định quyền sử dụng đất Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nƣớc đại diện chủ sở hữu, thống quản lý theo quy hoạch kế hoạch Ngƣời dân đƣợc giao quyền sử dụng đất Trên giới sở hữu đất đai đƣợc phân loại rõ ràng: - Sở hữu tƣ nhân: chủ đất tự do, chủ trang trại - Sở hữu tập thể: đất làng xã, tôn giáo, nhà thờ, miếu thờ họ, hợp tác xã… - Sở hữu nhà nƣớc: nông trƣờng, rừng bảo vệ, rừng đặc dụng, phòng hộ, khu bảo tồn, phúc lợi công cộng… + Thuê đất: thuê tiền, lao động, hoa lợi… (62)Ngƣời sử dụng đƣợc giao hạn mức sử dụng theo pháp luật, sở tài nguyên đất đai, dân số (số lao động) vùng (2) Sức kéo, sử dụng giới hoá Thuộc tính cần có phân biệt rõ phƣơng thức sản xuất việc sử dụng nhân công, sức kéo gia súc hay máy móc Thuộc tính đƣợc mơ tả định tính phân loại nhƣ sau: - Dùng nhân cơng tồn bộ, có khơng có sức kéo gia súc - Sức kéo gia súc kết hợp với nhân cơng, có phần khơng có máy móc - Cơ giới hố phần sản xuất - Cơ giới hoá tồn Khi mơ tả cần ý liệt kê tồn loại dụng cụ máy móc phục vụ sản xuất cho LUT (3) Các đặc điểm trồng trọt, giống đặc điểm thời vụ Cần mô tả loại hệ thống trồng LUT: - Độc canh: trồng loại cây/ năm / đơn vị diện tích - Đa canh: trồng hai nhiều loại cây/ năm /một đơn vị diện tích - Cây lâu năm: trồng loại chiếm diện tích đất từ năm trở lên Đối với LUT có thời kỳ bỏ hố ruộng từ hay nhiều năm thơng tin mơ tả cần dựa vào yếu tố trồng trọt Đối với hệ thống đa canh cần chia tiếp nhƣ sau: - Trồng xen hỗn hợp: trồng hai nhiều loại đồng thời ruộng mà không cần theo hàng riêng biệt cho loại - Trồng xen theo hàng: trồng hai nhiều loại trồng đồng thời ruộng, loại theo hàng riêng biệt - Trồng xen theo vạt - Trồng xen nối tiếp - Trồng luân canh: trồng hai nhiều loại trồng nối tiếp năm Đối với loại trồng lâu năm khơng mơ tả theo hệ thống trồng nhƣ mà mô tả theo bƣớc phát triển cây: số năm sinh trƣởng, số năm đến lƣợt thu hoạch lần đầu, số năm cho sản lƣợng cao thời kỳ phải trồng lại (63)Mơ tả thuộc tính theo thể loại vật tƣ mức đầu tƣ cho LUT: kg giống gieo trồng, kg phân bón, số lần phun thuốc trừ sâu, trừ cỏ dại/ ha… (đầu tƣ dựa vào thuộc tính kỹ thuật quản lý) Mơ tả thuộc tính thƣờng có mức đầu tƣ: - Đầu tƣ thấp: nông hộ nhỏ nghèo, đầu tƣ tối thiểu giống, phân bón thuốc trừ sâu bệnh - Đầu tƣ trung bình: nơng hộ hơn, đầu tƣ thêm tiến kỹ thuật khuyến cáo Tuy nhiên họ bị thiếu vốn đầu tƣ sản xuất, họ thƣờng khơng đạt đƣợc hiệu kinh tế tối đa sản xuất - Đầu tƣ cao: nơng hộ có tiềm lực kinh tế lao động, đầu tƣ vật tƣ, giới hố, khuyến cáo có mức thu nhập tối đa kinh tế (5) Sử dụng kỹ thuật sản xuất Kỹ thuật sản xuất gồm toàn khâu thực tế đƣợc áp dụng quản lý LUT nơng nghiệp, là: - Kỹ thuật vệ sinh thiết kế đồng ruộng - Kỹ thuật làm đất: số lần cày, bừa, thực giới hoá… - Kỹ thuật canh tác: thời vụ, giống, chế độ chăm sóc, thu hoạch… + Thời vụ gieo trồng: ƣơm giống, thời điểm gieo cấy … + Chế độ bón phân: thời gian, liều lƣợng cách bón… + Làm cỏ: thời gian làm cỏ, phƣơng pháp làm cỏ… + Bảo vệ trồng: Loại thuốc trừ sâu bệnh, số lần phun thuốc, liều lƣợng phun… + Thu hoạch: thủ cơng hay giới hố, cách vận chuyển sản phẩm… - Kỹ thuật bảo quản chế biến sản phẩm sau thu hoạch Cùng với mục mô tả vốn đầu tƣ (mục 3, mục 9) việc mơ tả thuộc tính khâu kỹ thuật sản xuất nông nghiệp quan trọng để dự tính suất Việc bố trí thời gian thực khâu sản xuất có liên quan đến lịch thời vụ trồng định lịch trình lao động LUT, cụ thể số ngày công lao động cho tháng vụ/hệ thống trồng Lịch trình lao động cho thấy thời điểm lao động cao hay thấp LUT so sánh LUT với thấy đƣợc toàn nhu cầu lao động LUT vùng (64)- Kỹ thuật trồng rừng (tạo rừng tái tạo rừng) + Phƣơng pháp trồng cấy, bón phân, trừ sâu bệnh… + Bảo dƣỡng rừng nhƣ: làm cỏ, tỉa cây, rặm cây… - Kỹ thuật thu hoạch: phƣơng pháp đốn cây, việc sử dụng máy móc - Kỹ thuật bảo vệ, phòng chống cháy rừng, biện pháp ngăn ngừa phá rừng bất hợp pháp (6) Năng suất sản lƣợng Năng suất trồng đầu đơn vị diện tích đất đai LUT, thƣờng tính Sản lƣợng đƣợc coi đầu hệ thống sử dụng đất nông trại, nơng trƣờng, lâm trƣờng Việc dự tính suất đầu quan trọng đánh giá đất Năng suất sản lƣợng thể hiệu tự nhiên/hiệu sinh học LUT LMU - Năng suất thực thu trồng kết tƣơng tác LUT LMU Kết chịu tác động việc quản lý sản xuất, đầu tƣ vật tƣ khâu kỹ thuật khác Năng suất mức đầu tƣ vừa cao gấp 3-5 lần so với mức đầu tƣ truyền thống Vì mơ tả thuộc tính LUT, cần phân biệt chi tiết nội dung tác động nhƣ loại cây, giống, mức đầu tƣ, phƣơngthức quản lý sản xuất … - Mô tả LUT, ƣớc tính, dự tính suất dựa vào số liệu điều tra kinh nghiệm sản xuất từ nhiều năm/ vụ trƣớc Việc ƣớc tính suất thƣờng đƣợc dùng mô tả LUT tƣơng lai phân hạng thích hợp Ví dụ: Sau phân tích số liệu suất, dự tính suất cho hạng thích hợp LUT tƣơng lai theo mức đầu tƣ khác nhƣ sau: - LUT S1: Đầu tƣ phân đạm 200 kg/ha, dự tính suất 5-7 thóc/ha Đầu tƣ phân đạm 100 kg/ha, dự tính suất từ 4-5 thóc/ - LUT S2: Đầu tƣ phân đạm 100 kg/ha, dự tính suất từ 2-3 /ha d, Thuộc tính hạ tầng sở (1) Các yêu cầu sở hạ tầng (65)khuyến lâm, tín dụng, dịch vụ giống, phân bón, bảo vệ thực vật, trang thiết bị sở bảo quản sau thu hoạch, trang thiết bị nhà máy chế biến nông lâm sản… * Các tiêu kinh tế cần phân tích: - Tổng chi phí (C): Bao gồm tổng loại chi phí phục vụ cho LUT hay cho hệ thống sản xuất C = IE+Dp+LĐg C: Tổng chi phí (tính lao động gia đình) IE: Chi phí trung gian (khơng tính LĐ gia đình) Dp: Khấu hao tài sản cố định LĐg: Lao động gia đình IE = VC+DVP+LĐt+LV VC: Chi phí vật chất (giống, phân bón, thuốc BVTV) DVP: Dịch vụ phí (làm đất, thủy lợi, BVTV, vận tải, khuyến nông, ) LĐt: Lao động thuê LV: Lãi vay ngân hàng - Tổng thu nhập (Giá trị sản xuất - GO): đƣợc quy tiền mặt, tính theo sản lƣợng thu đƣợc LUT, so với giá sản phẩm thời điểm điều tra GO = SL x GB GO: Giá trị sản xuất SL: Sản lƣợng thu đƣợc GB: Giá bán sản phẩm - Thu nhập (Lợi nhuận - Pr): Tổng thu nhập – Tổng chi phí (bao gồm chi phí cơng lao động) Pr = GO – C Pr = MI – LĐg GO: Giá trị sản xuất (Tổng thu nhập) C: Tổng chi phí (tính LĐ gia đình) MI: Thu nhập hỗn hợp (tính LĐ gia đình) LĐg: Lao động gia đình - Thu nhập hỗn hợp: Tổng thu nhập – Tổng chi phí trung gian khấu hao tài sản cố định (không kể chi phí cơng lao động gia đình) (66)* Các tiêu xã hội cần phân tích: Gồm tiêu định tính: - Đảm bảo an tồn lƣơng thực, gia tăng lợi ích cho ngƣời nông dân - Đáp ứng mục tiêu chiến lƣợc phát triển kinh tế sử dụng đất vùng - Thu hút lao động nông nghiệp, giải việc làm cho ngƣời nông dân - Tăng cƣờng sản phẩm hàng hoá xuất - Vấn đề định canh định cƣ, chuyển giao tiến KH-KT vào sản xuất nông nghiệp * Các tiêu môi trường: Đánh giá đất FAO quan tâm đến thuộc tính mơi trƣờng phân tích ảnh hƣởng loại sử dụng đất đến môi trƣờng nhằm tìm hiểu khả suy thối mơi trƣờng độ phì đất sử dụng chúng Thƣờng phân tích tác động chính: - Xói mịn: + Lƣợng mƣa cƣờng độ mƣa + Độ che phủ thảm thực vật + Độ dốc + Biện pháp canh tác + Các tính chất lý, hóa, sinh chế độ nƣớc đất - Ngun nhân gây thối hóa đất đai: + Xói mịn rửa trơi + Bón phân phân khơng đầy đủ không cân đối + Chế độ luân canh khơng hợp lý - Ngun nhân mặn hóa, phèn hóa + Chế độ tƣới tiêu + Chế độ luân canh trồng - Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trƣờng + Ảnh hƣởng chất thải cơng nghiệp, thị hóa, khai khống, sản xuất phân bón, (67)3.2 Yêu cầu sử dụng đất đai loại hình sử dụng đất 3.2.1 Khái quát yêu cầu sử dụng đất đai Yêu cầu sử dụng đất đòi hỏi, yêu cầu đặc điểm tính chất đất đai để đảm bảo cho loại sử dụng đất dự kiến phát triển đƣợc bền vững Mỗi loại sử dụng đất đai có yêu cầu khác nhau, phải xác định cụ thể riêng cho loại sử dụng Để công việc phân hạng mức độ sử dụng thích hợp đƣợc chuẩn xác việc xác định yêu cầu sử dụng đất đai loại sử dụng đất đai loại sử dụng phải đƣợc cân nhắc, xem xét xác định cho sát phù hợp với thực tế Yêu cầu sử dụng đất đai đƣợc xác định dựa sở nhóm tiêu sau: - Các yêu cầu sinh trƣởng sinh thái: yêu cầu sinh lý LUT cần thiết cho sinh trƣởng sống LUT, gồm có đặc tính, tính chất đất đai (bao gồm đất, nƣớc, khí hậu), chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên - Các yêu cầu quản lý: yêu cầu liên quan đến thuộc tính kỹ thuật quản lý LUT - Các yêu cầu bảo vệ: yêu cầu nhằm đảm bảo LUT sở bền vững, bảo vệ đất, chống thối hố đất mơi trƣờng Để thuận tiện cho việc xác định phân hạng đất đai, yêu cầu sử dụng đất đai thực theo yếu tố tiêu phân cấp xác định đơn vị đồ đất đai Theo FAO yêu cầu sử dụng đất đai đƣợc xác định theo hƣớng mức độ thích nghi từ cao xuống thấp theo hƣớng mức độ hạn chế từ thấp đến cao Thực chất hai hƣớng chí một, có khác theo chiều thuận chiều nghịch Phổ biến áp dụng theo hƣớng xác định mức độ thích nghi S1, S2, S3, N dễ hiểu dễ làm Bảng 3.1: Yêu cầu sử dụng đất đai cho đánh giá đất đai nông nghiệp sử dụng nƣớc t r i 1 A Yêu c ầu trồng: - Chế độ xạ - Chế độ nhiệt - Khả ẩm độ - Khả oxigen (điều kiện thóat nƣớc) - Khả giữ nƣớc mặt - Khả dinh dƣỡng - Khả kiềm giữ dinh dƣỡng - Điều kiện rễ phát triển - Điều kiện cho mầm (68)10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 - Ẩm độ khơng khí ảnh hƣởng đến sinh trƣởng - Điều kiện chín - Nguy hại lũ - Nguy hại khí hậu - Nguy hại mặn - Nguy hại phèn hay độc chất - Nguy hại dịch hay bệnh B Yêu c ầu quản lý: - Khả làm đất - Tiềm cho giới hóa - Điều kiện sửa soạn đất hay dọn - Điều kiện tồn trữ chế biến - Điều kiện ảnh hƣởng thời gian sản xuất - Tiến đến đơn vị sản xuất - Kích cỡ đơn vị tiềm quản lý - Vị trí C Yêu c ầu bảo vệ: - Nguy hại xối mịn - Nguy hại đất thối hóa - Sƣơng muối - Bảo - Độ mặn - Sodic hóa - Hiện - Tiềm 3.2.2 Yêu cầu giới hạn xác định yêu cầu sử dụng đất Theo khung đánh giá việc quản lý đất đai hội thảo quốc tế năm 1991 có ngun tắc tảng cho việc sử dụng đất bền vững: 1) Duy trì nâng cao sản lƣợng 2) Giảm tối thiểu mức rủi ro sản xuất 3 Bảo vệ tiềm tài nguyên tự nhiên ngăn chặn thối hóa đất 4) Có thể tồn lâu dài mặt kinh tế 5) Có thể chấp nhận đƣợc mặt xã hội Từ nguyên tắc chung trên, nƣớc ta, loại hình sử dụng đất đƣợc xem bền vững phải đạt yêu cầu sau: 1) Bền vững kinh tế: trồng cho hiệu kinh tế cao, đƣợc thị trƣờng chấp nhận 2) Bền vững môi trƣờng: Loại hình sử dụng đất phải bảo vệ đƣợc độ màu mỡ đất Ngăn chặn thối hóa đất bảo vệ môi trƣờng sinh thái đất (69)Ba yêu cầu để xem xét đánh giá loại hình sử dụng đất Các đặc trƣng để xác định loại hình sử dụng đất: - Đơn vị đất đai, loại thực bì trạng trồng - Sản phẩm, sản lƣợng - Các loại hoạt động sản xuất, thực tiễn đầu tƣ - Điều kiện xã hội: sở hữu đất đai, quan niệm pháp lý, quy mô nông trại, lực lƣợng sản xuất, trình độ quản lý - Điều kiện kinh tế: khả vốn, yếu tố đầu tƣ thu hoạch Các đặc trƣng đƣợc so sánh với nhu cầu ngƣời sử dụng đất Có thể loại hình sử dụng đất đơn vị đất đai nhƣng mức đầu tƣ quản lý sản xuất khác Tùy thuộc mục tiêu nghiên cứu đánh giá đất mà việc phân chia mơ tả loại hình sử dụng đất khái quát hay chi tiết Nếu có kế hoạch nghiên cứu loại hình sử dụng đất để phục vụ quy hoạch cần mơ loại hình sử dụng đất cho tƣơng lai sở loại hình sử dụng đất 3.2.2.1 Các yêu cầu sinh trƣởng Các yêu cầu LUT có liên quan đến sinh trƣởng, hầu hết dùng cho LUT nông nghiệp lâm nghiệp Đối với đối tƣợng sản xuất nơng nghiệp nhóm u cầu điều kiện sinh trƣởng quan trọng nhất: Trên vùng lớn điều kiện: khí hậu, nhiệt độ, lƣợng mƣa, nhóm đất, chế độ nƣớc… Trên vùng nhỏ có liên quan đến độ dốc, địa hình tƣơng đối, loại đất (đơn vị, đơn vị phụ), độ phì, thành phần giới, chế độ tƣới, chế độ tiêu,… Các yêu cầu đối tƣợng trồng LUT cần phải xác định yếu tố sinh thái cần phải phân chia theo mức: Thích hợp nhất, trung bình thích hợp Qua so sánh với điều kiện đất đai đơn vị đất đai (LMU) mà dự định áp dụng LUT (70)lựa chọn vùng đánh giá đất Các cán khuyến nông, nhà quản lý đất đai cung cấp thơng tin có giá trị yêu cầu sử dụng đất chuẩn xác khu vực họ đƣợc phân công quản lý Các trƣởng thơn nơng dân giàu kinh nghiệm cung cấp thông tin quan trọng yêu cầu trồng có vai trị quan trọng địa phƣơng Một số yêu cầu sinh thái có liên quan đến chu kỳ sống trồng thƣờng đƣợc quan tâm nhƣ: - Độ ẩm - Khả giữ nƣớc tầng mặt - Khả cung cấp khơng khí ơxy cho tầng rễ trồng - Khả cung cấp chất dinh dƣỡng N, P, K… - Độ sâu tầng đất - Khả nguy bị ngập úng Nhận xét ảnh hƣởng số điều kiện sinh thái trồng: Yêu cầu nƣớc loại trồng thấp suốt thời kỳ đầu phát triển (cho đến chúng bao phủ 20-30% đất) Nhiều loại chịu đƣợc hạn giai đoạn mà không giảm suất Nhƣng nhu cầu nƣớc lớn nhiều vào thời kỳ hoa để hình thành suất thiếu nƣớc giaiđoạn làm ảnh hƣởng đến suất trồng bị giảm rõ rệt Việc cung cấp dinh dƣỡng đầy đủ giai đoạn đầu có tác động tốt hẳn so với giai đoạn sau, nhiên việc tăng suất lại định thời điểm bón thúc trƣớc lúc hoa Một số loại trồng khơng chịu đƣợc tình trạngúng nƣớc thiếu oxy giai đoạn mọc, song giai đoạn sau tƣợng úng ảnh hƣởng đến suất Ngay lúa chịu đựng đƣợc thời gian ngập ngắn từ 5-7 ngày giai đoạn từ lúc cấy đến đẻ nhánh mà không ảnh hƣởng tới tốc độ sinh trƣởng phát triển, nhƣng mức độ nghiêm trọng giai đoan làm địng trỗ bơng… 3.2.2.2 Các u cầu quản lý sản xuất Các yêu cầu điều kiện quản lý: có liên quan đến hoạt động ngƣời tác động vào đất trình áp dụng LUT cụ thể Hay dựa sở thuộc tính quản lý kỹ thuật LUT Các yêu cầu quản lý bao gồm: (71)- Các khả làm đất: điều kiện giới hoá, khả đƣa máy móc vào sử dụng, làm đất thủ cơng, sức kéo trâu bị… - Các điều kiện phục vụ cho thu hoạch chế biến: thu hoạch giới hay thủ công, bảo quản nông sản trang thiết bị đại hay thông thƣờng… Các yêu cầu quản lý LUT trồng hàng năm nhƣ lúa, ngô, công nghiệp ngắn ngày khác hẳn với loại dài ngày nhƣ càphê, cao su, chè… Các yêu cầu dài ngày nhƣ cao su, cà phê lâm nghiệp rộng, không cụ thể Hầu hết nhu cầu quản lý bị ảnh hƣởng điều kiện địa hình: dốc, đá lẫn khô hạn, yêu cầu quan trọng cho LUT lâm nghiệp quy mô đơn vị quản lý Đối với yêu cầu quản lý điều kiện đƣợc chia theo mức độ nhƣ: - Mức quản lý tối ƣu - Mức chấp nhận đƣợc/trung bình - Mức khơng đảm bảo Các mức độ không liên quan đến mức đánh giá suất Việc chấp nhận mức dựa vào tác động qua lại chi phí thuận lợi Ngƣời ta đánh giá yêu cầu quản lý thuộc tính quản lý LUT đƣợc xác định cách rõ ràng Các yêu cầu quản lý không đánh giá đƣợc khơng xác định đƣợc mặt tính tốn kỹ thuật, nhƣ: mức độ lẫn đá có đất gây cản trở cho việc đƣa máy móc vào làm đất nhƣng khơng ảnh hƣởng nhiều đến việc làm đất công cụ gia súc Hay đánh giá việc thu hoạch lúa mùa mƣa khơng gặp khó khăn có hệ thống thiết bị sấy khô Việc đánh giá điều kiện giao thông, vấn đề thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm… yêu cầu quan trọng LUT sản phẩm cồng kềnh nhƣ mía, gỗ, củi đốt nhƣ sản phẩm dễ hỏng nhƣ rau, hoa, quả… (72)3.2.2.3 Các yêu cầu bảo vệ LUT Đây yêu cầu để thực loại hình sử dụng dựa sở sử dụng bền vững nhƣ tránh đƣợc suy thoái đất đai thảm thực vật (xác định tỷ lệ xói mịn đất chấp nhận đƣợc, mức độ cho phép thoái hoá thảm thực vật mức độ bị nhiễm mặn) đảm bảo tính bền vững cho LUT Các u cầu áp dụng cho LUT nông nghiệp lâm nghiệp là: - Tỷ lệ đất, chia trung bình theo chu kỳ quay vòng trồng (gồm năm đất bỏ hoá) chu kỳ lâm nghiệp có nằm ngƣỡng an tồn/cho phép khơng? - Cấu trúc đất, độ xốp lƣợng dinh dƣỡng đất không đƣợc giảm nhiều/ngƣỡng cho phép thời điểm sử dụng LUT - Năng suất bình qn LUT khơng đƣợc giảm - Ngập lụt từ bên ngồi lắng đọng khơng đƣợc tăng, lƣợng nƣớc cho vụ khô không đƣợc giảm Tính thích hợp LUT với điều kiện bất lợi từ thiên nhiên phải rộng - Nguồn gen trồng có ích động vật đặc biệt cần đƣợc bảo tồn Đối với LUT bảo vệ rừng, việc sử dụng khái niệm “yêu cầu sử dụng đất” có khác với LUT nông nghiệp lâm nghiệp Trong LUT bảo vệ lâm nghiệp, yêu cầu không quy suất sản lƣợng thực tiễn có liên quan đến việc giới thiệu LUT Sự đánh giá thƣờng dựa sở của: - Những điều kiện bất lợi cho ảnh hƣởng môi trƣờng LUT không đƣợc thực hiện? - Các LUT có ảnh hƣởng nhƣ để bảo vệ đất chống lại ảnh hƣởng bất lợi ? (73)Yêu cầu LUT chun màu cơng nghiệp ngắn ngày: Thích hợp với tất đất phù sa, đất bạc màu đất đỏ vàng Thành phần giới từ trung bình đến nhẹ Đất tơi xốp, nƣớc tốt, tầng đất không mỏng, cần mƣa nhiều, nhiệt độ cao, không ngập lụt, không nhiễm mặn phèn Đặc biệt sử dụng với địa hình phẳng: độ dốc dƣới 15o để tránh xói mịn rửa trơi Yêu cầu LUT lâu năm: Thích hợp với nhiều loại đất: loại đất đỏ vàng, mùn vàng đỏ núi, đất xám đất cát biển… trồng tới độ dốc 20-25o, nhƣng độ dày tầng đất tối thiểu phải dày 50 cm để trồng phát triển đƣợc lâu dài Yêu cầu nhiệt độ tuỳ thuộc loại trồng (nhiệt đới ơn đới), nhƣng nhìn chung cần mƣa nhiều để có đủ ẩm (trừ điều thích hợp với mƣa vừa) Một số trồng dài ngày cần phải tƣới nhƣ cà phê, dâu tằm, tiêu… Nhƣng nhìn chung không chịu ngập đất không nhiễm mặn, nhiễm phèn (trừ dừa nƣớc chịu mặn đƣợc vừa phải, dứa chịu đựng đƣợc hơn…) Yêu cầu LUT nông lâm kết hợp: Là loại sử dụng đất đa canh, đa dạng hoá trồng, kết hợp hài hồ trồng nơng nghiệp trồng lâm nghiệp hệ sinh thái, đảm bảo đƣợc phát triển bền vững bảo vệ môi trƣờng Đây hệ canh tác sử dụng hợp lý đất đai, phối hợp mục đích: thân gỗ đƣợc trồng sinh trƣởng loại đất canh tác nông nghiệp chăn thả ngƣợc lại: trồng nông nghiệp đƣợc trồng đất canh tác lâm nghiệp Hai hệ thống trồng đƣợc xếp hợp lý không gian theo thời gian Giữa chúng có tác động qua lại với phƣơng diện sinh thái kinh tế Chính yêu cầu sử dụng đất đai loại hình sử dụng đất nơng lâm kết hợp rộng loại trồng nông nghiệp thuần, nhƣ độ dốc cao tầng đất mỏng tận dụng bố trí đƣợc… u cầu LUT ni trồng thủy sản: phƣơng thức canh tác có truyền thống lâu đời ngày phát triển mạnh quy mô rộng đại Đối tƣợng sản xuất đa dạng nƣớc nƣớc lợ với nhiều loại tôm, cá, tảo, cua… Phƣơng thức canh tác từ quảng canh, bán thâm canh đến thâm canh cao Ngồi cịn có kiểu ni cá lồng động, phát triển khắp nơi Điều kiện thích cho ni trồng thủy sản cịn cần đƣợc nghiên cứu chuyên sâu cụ thể (74)cách chắn thu thập đƣợc đầy đủ liệu theo đặc tính đất phù hợp Dữ liệu đặc tính đất cần để xác định điều kiện đất đai vùng nghiên cứu nhằm đảm bảo cho yêu cầu sử dụng đất Các yêu cầu lao động vốn không phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng đất, tiêu khơng đƣợc coi định lƣợng đặc trƣng đất Chúng đƣợc tính tốn khi: lựa chọn LUT; mơ tả LUT đƣợc lựa chọn; phân tích kinh tế kết đánh giá đất 3.2.3 Lựa chọn yêu cầu sử dụng đất Sự lựa chọn cần phải dựa vào hiểu biết điều kiện đất đai vùng nghiên cứu Bƣớc đầu lựa chọn yêu cầu, hiểu biết đƣợc giới hạn cho thông tin khái quát nhƣ thông tin vùng sinh thái nông nghiệp Các yêu cầu sử dụng đất LUT đƣợc chọn cho đánh giá đất có điều kiện sau: - Ảnh hƣởng điều kiện đất đai không thoả mãn yêu cầu LUT đƣợc biết đƣợc dự đoán - Các điều kiện đất đai đƣợc không thoả mãn yêu cầu tại, cho vùng đất nghiên cứu - Có thể đánh giá yêu cầu, nghĩa liệu thu thập đƣợc vùng nghiên cứu để xác định phạm vi mà yêu cầu đƣợc thoả mãn LMU khác Quy trình lựa chọn liệt kê tất yêu cầu sử dụng đất Mỗi yêu cầu sau đƣợc đánh giá theo vấn đề sau: 3.2.3.1 Các ảnh hƣởng điều kiện đất đai đến LUT - Rộng: LUT nhạy bén với điều kiện không thoả mãn đầy đủ yêu cầu - Vừa: LUT nhạy bén vừa phải - Không áp dụng đƣợc: LUT không nhạy bén 3.2.3.2 Nảy sinh điều kiện chuẩn hoá đất đai - Thƣờng xun: Các điều kiện chuẩn hố có ảnh hƣởng quan trọng đến tính bền vững LUT, đƣợc tin phần quan trọng vùng (75) - Hiếm không bao giờ: điều kiện chuẩn hố khơng xảy vùng, xuất khu vực nhỏ mà thực tế bị lãng quên 3.2.3.3 Thu nhận nguồn thơng tin từ thực tế - Có thể thu nhận đƣợc: liệu cần để đánh giá phạm vi yêu cầu đƣợc thoả mãn đƣợc thu nhận từ đồ tài liệu có thu nhận đƣợc từ điều tra - Khơng thu nhận đƣợc: khơng có thực tế để thu nhận liệu 3.3 Kết xác định loại hình sử đất Việt Nam 3.3.1 Tài nguyên đất Việt Nam Theo cục thống kê cho biết tổng diện tích đất nƣớc ta 33.095.700 ha, đất sử dụng 22.896.796 ha, đất chƣa sử dụng 10027265 (Thống kê năm 2000), đứng thứ 59 200 nƣớc giới Đất có khoảng triệu ha, đất dốc 25 triệu ha, 70% đất đồi núi đất độ phì kém, đất bạc màu gần triệu ha, 5,76 triệu đất trơ sỏi đá, đất mặn 0,91 triệu ha, đất dốc 250 chiếm 12,4 triệu Dân số đông (khoảng 78 triệu ngƣời) diện tích đất bình qn ngƣời vào loại thấp (0,4 ha) xếp vào thứ 159 Đất tốt có đất bazan 2,4 triệu chiếm 7,2%, đất phù sa 3,0 triệu chiếm 8,7% Nhìn chung đất tốt đƣợc xấp xỉ 20% Đất nông nghiệp khoảng 7,36 triệu ha, 5,9 triệu trồng ngắn ngày nhƣ lúa, hoa màu, lƣơng thực thực phẩm (số liệu năm 1994) Đất rừng khoảng 9,91 triệu Diện tích đất nơng nghiệp năm qua có tăng nhiều nhƣng so với tỉ lệ tăng dân số sụt giảm Khả mở rộng đất nông nghiệp hạn chế điều kiện tự nhiên kỹ thuật Ngoài đất chuyên dùng nhƣ đất xây dựng, giao thông, thủy lợi, đất ngày tăng làm thu hẹp đất nông nghiệp Trừ hai vùng đồng sông Cửu Long, sông Hồng đất Tây Nguyên đất tốt, vùng đất lại có tiềm năng suất thấp, lại bị rửa trơi, xói mịn, nhiễm mặn, nhiễm phèn; nhiều đất phì nhiêu bị thối hóa Hơn triệu bị xói mịn trơ sỏi đá, laterit hóa (76)Cơ cấu sử dụng đất Việt Nam có xu hƣớng giống giới: tăng đất nông nghiệp, giảm đất rừng, tăng đất chuyên dùng đất trống đồi trọc 55% diện tích đất tự nhiên đƣợc sử dụng vào mục đích bản: nơng nghiệp, lâm nghiệp, chuyên dụng khu dân cƣ Khoảng triệu đất (21,13% diện tích đất tự nhiên) đƣợc sử dụng vào nông nghiệp nhƣ trồng hàng năm (5,5 triệu ha), trồng lâu năm (1,1 triệu ha), đồng cỏ chăn nuôi (0,35 triệu ha) Việt Nam nằm vùng nhiệt đới, mƣa nhiều, nhiệt độ khơng khí cao, khống hóa mạnh, dễ bị rửa trơi, xói mịn, ruộng đất dễ bị thối hóa, khó khơi phục lại trạng thái ban đầu (77)3.3.2 Các loại hình sử dụng đất nƣớc ta Tổng diện tích Đơn vị nghìn chia ra: Đất giao cho các đối tƣợng sử dụng đối tƣợng quản lý Đất giao cho 33095.7 25070.4 8025.3 26226.4 22812.6 3413.8 Đất sản xuất nông nghiệp 10126.1 10006.9 119.2 Đất trồng hàng năm 6437.6 6384.7 52.9 Đất trồng lúa 4120.2 4106.8 13.4 Đất cỏ dùng vào chăn nuôi 44.4 33.0 11.4 Đất trồng hàng năm khác 2273.0 2244.9 28.1 Đất trồng lâu năm 3688.5 3622.2 66.3 Đất lâm nghiệp 15366.5 12084.2 3282.3 Rừng sản xuất 7431.9 5975.9 1456.0 Rừng phòng hộ 5795.5 4112.1 1683.4 Rừng đặc dụng 2139.1 1996.2 142.9 Đất nuôi trồng thuỷ sản 689.8 678.6 11.2 Đất làm muối 17.9 17.2 0.7 Đất nông nghiệp khác 26.1 25.7 0.4 3705.0 1737.5 1967.5 Đất 683.9 678.7 5.2 Đất đô thị 133.7 131.5 2.2 Đất nông thôn 550.2 547.2 3.0 Đất chuyên dùng 1823.8 870.1 953.7 Đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp 19.2 18.9 0.3 Đất quốc phòng, an ninh 337.9 337.6 0.3 (78)Đất có mục đích cơng cộng 1206.6 264.0 942.6 Đất tơn giáo, tín ngƣỡng 14.7 14.5 0.2 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 101.1 93.9 7.2 Đất sông suối mặt nƣớc chuyên dùng 1077.5 77.6 999.9 Đất phi nông nghiệp khác 4.0 2.7 1.3 3164.3 520.3 2644.0 Đất chƣa sử dụng 237.7 8.4 229.3 Đất đồi núi chƣa sử dụng 2632.7 504.2 2128.5 (79)3.3.3 Cơ cấu đất sử dụng phân theo địa phƣơng (Tính đến 01/01/2011) Đơn vị: % Tổng diện tích Trong Đất sản xuất nông nghiệp Đất lâm nghiệp Đất chuyên dùng Đất CẢ NƢỚC 100.0 30.6 46.4 5.5 2.1 Đồng sông Hồng 100.0 37.0 24.7 14.5 6.6 Hà Nội 100.0 45.7 7.3 20.7 10.8 Vĩnh Phúc 100.0 40.5 26.4 15.3 6.6 Bắc Ninh 100.0 52.1 0.7 21.0 12.2 Quảng Ninh 100.0 8.3 63.7 6.8 1.6 Hải Dƣơng 100.0 51.6 6.6 18.1 9.4 Hải Phòng 100.0 33.0 13.9 16.8 8.8 Hƣng Yên 100.0 57.9 18.8 10.8 Thái Bình 100.0 61.0 0.9 16.7 8.2 Hà Nam 100.0 51.1 7.4 17.8 6.4 Nam Định 100.0 56.7 2.6 15.1 6.5 Ninh Bình 100.0 43.9 21.1 14.2 4.4 (80)Hà Giang 100.0 19.3 67.0 1.6 0.8 Cao Bằng 100.0 14.1 79.7 2.1 0.7 Bắc Kạn 100.0 7.5 77.4 2.6 0.7 Tuyên Quang 100.0 14.1 76.2 4.1 1.0 Lào Cai 100.0 13.1 51.3 3.0 0.6 Yên Bái 100.0 15.7 69.0 2.1 0.7 Thái Nguyên 100.0 31.0 50.9 5.6 3.7 Lạng Sơn 100.0 12.8 67.2 3.1 0.8 Bắc Giang 100.0 33.1 36.6 13.5 5.9 Phú Thọ 100.0 27.9 50.5 7.5 2.7 Điện Biên 100.0 16.2 63.0 1.1 0.5 Lai Châu 100.0 9.8 44.2 1.0 0.5 Sơn La 100.0 18.4 44.1 1.3 0.5 Hoà Bình 100.0 14.2 62.0 5.3 4.2 Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung 100.0 19.3 57.4 5.8 1.9 Thanh Hoá 100.0 22.2 53.9 6.4 4.7 Nghệ An 100.0 15.7 59.0 3.9 1.2 Hà Tĩnh 100.0 20.1 58.5 7.2 1.5 Quảng Bình 100.0 9.9 78.5 3.4 0.7 (81)Thừa Thiên Huế 100.0 11.8 63.0 5.7 3.5 Đà Nẵng 100.0 6.1 46.0 31.9 4.7 Quảng Nam 100.0 10.8 65.4 3.3 2.0 Quảng Ngãi 100.0 26.4 51.8 3.9 2.0 Bình Định 100.0 21.7 50.7 4.9 1.3 Phú Yên 100.0 25.4 49.7 4.8 1.3 Khánh Hoà 100.0 17.8 41.2 16.0 1.3 Ninh Thuận 100.0 22.1 55.6 5.2 1.4 Bình Thuận 100.0 40.2 46.7 6.5 1.0 Tây Nguyên 100.0 35.7 52.4 3.7 1.0 Kon Tum 100.0 20.2 68.2 2.7 0.9 Gia Lai 100.0 38.8 47.8 4.0 1.1 Đắk Lắk 100.0 40.5 45.7 4.8 1.1 Đắk Nông 100.0 47.1 42.9 3.4 0.7 Lâm Đồng 100.0 32.4 59.6 2.7 0.9 Đông Nam Bộ 100.0 57.4 21.7 9.7 3.2 Bình Phƣớc 100.0 64.0 25.7 7.4 0.9 Tây Ninh 100.0 66.3 17.8 6.5 2.2 Bình Dƣơng 100.0 71.4 5.6 12.9 5.1 (82)Bà Rịa - Vũng Tàu 100.0 52.9 16.8 17.0 2.9 TP.Hồ Chí Minh 100.0 34.4 16.3 15.8 11.3 Đồng sông Cửu Long 100.0 64.5 7.7 6.3 3.0 Long An 100.0 68.8 9.8 9.6 5.3 Tiền Giang 100.0 70.9 2.5 8.5 3.6 Bến Tre 100.0 60.6 1.8 4.4 3.3 Trà Vinh 100.0 63.5 2.9 5.7 1.9 Vĩnh Long 100.0 77.6 6.6 4.1 Đồng Tháp 100.0 76.3 3.4 7.6 5.0 An Giang 100.0 79.0 3.9 7.6 4.3 Kiên Giang 100.0 71.9 14.4 3.7 1.9 Cần Thơ 100.0 80.8 0.1 7.7 4.5 Hậu Giang 100.0 83.7 3.2 6.0 2.3 Sóc Trăng 100.0 62.9 3.2 7.0 1.8 Bạc Liêu 100.0 41.7 1.9 4.2 1.7 (83)3.3.4 Hiện trạng sử dụng đất nƣớc theo địa phƣơng Nghìn Tổng diện tích Trong Đất sản xuất nơng nghiệp Đất lâm nghiệp Đất chuyên dùng Đất 33095.7 10126.1 15366.5 1823.9 683.9 2106.8 779.8 519.4 305.7 138.0 Hà Nội 332.9 152.2 24.3 68.9 35.8 Vĩnh Phúc 123.7 50.1 32.6 18.9 8.2 Bắc Ninh 82.3 42.9 0.6 17.3 10.0 Quảng Ninh 610.2 50.9 388.4 41.4 9.9 Hải Dƣơng 165.6 85.4 10.9 30.0 15.6 Hải Phòng 152.3 50.3 21.2 25.6 13.4 Hƣng Yên 92.6 53.6 17.4 10.0 Thái Bình 157.0 95.8 1.4 26.2 12.8 Hà Nam 86.1 44.0 6.4 15.3 5.5 Nam Định 165.1 93.6 4.3 25.0 10.7 Ninh Bình 139.0 61.0 29.3 19.7 6.1 (84)Hà Giang 791.5 152.7 530.4 12.4 6.7 Cao Bằng 670.8 94.6 534.3 14.0 5.0 Bắc Kạn 486.0 36.5 376.1 12.6 3.3 Tuyên Quang 586.7 82.7 447.1 23.9 5.6 Lào Cai 638.4 83.9 327.8 19.1 3.8 Yên Bái 688.6 107.9 474.8 14.3 4.9 Thái Nguyên 353.1 109.3 179.8 19.7 13.0 Lạng Sơn 832.1 106.7 559.2 25.8 6.8 Bắc Giang 384.4 127.3 140.8 52.0 22.7 Phú Thọ 353.3 98.7 178.4 26.4 9.4 Điện Biên 956.3 154.5 602.5 10.4 4.7 Lai Châu 906.9 89.1 401.2 9.5 4.2 Sơn La 1417.4 261.4 624.4 18.4 7.4 Hồ Bình 460.9 65.3 285.9 24.2 19.3 9583.8 1851.7 5496.7 551.6 179.3 Thanh Hoá 1113.2 247.6 600.1 70.8 52.0 Nghệ An 1649.4 258.7 972.4 65.1 20.0 Hà Tĩnh 599.7 120.6 350.9 42.9 8.7 Quảng Bình 806.5 79.5 633.5 27.1 5.3 (85)Thừa Thiên Huế 503.3 59.3 317.3 28.7 17.8 Đà Nẵng 128.6 7.8 59.1 41.0 6.1 Quảng Nam 1043.8 112.8 682.3 34.2 21.1 Quảng Ngãi 515.3 135.8 266.8 20.2 10.2 Bình Định 605.1 131.5 306.7 29.4 8.1 Phú Yên 506.1 128.8 251.3 24.5 6.6 Khánh Hoà 521.7 92.7 214.9 83.5 6.6 Ninh Thuận 335.8 74.1 186.6 17.3 4.7 Bình Thuận 781.3 314.0 364.6 50.4 7.8 5464.1 1952.8 2864.1 200.2 52.5 Kon Tum 969.0 195.3 660.3 26.2 8.4 Gia Lai 1553.7 603.5 743.0 62.1 16.7 Đắk Lắk 1312.5 531.1 599.7 63.0 14.4 Đắk Nông 651.6 306.7 279.3 22.3 4.5 Lâm Đồng 977.3 316.2 581.8 26.6 8.5 2359.8 1354.7 512.8 228.3 75.1 Bình Phƣớc 687.2 439.5 176.6 50.8 6.1 Tây Ninh 404.0 268.0 72.0 26.1 9.0 Bình Dƣơng 269.4 192.3 15.1 34.8 13.7 (86)Bà Rịa - Vũng Tàu 199.0 105.2 33.4 33.9 5.8 TP.Hồ Chí Minh 209.5 72.1 34.1 33.0 23.7 4054.8 2616.5 310.8 255.4 122.2 Long An 449.2 309.2 43.9 43.2 23.9 Tiền Giang 250.8 177.8 6.3 21.2 9.1 Bến Tre 236.1 143.1 4.2 10.3 7.7 Trà Vinh 234.1 148.6 6.7 13.4 4.4 Vĩnh Long 149.7 116.1 9.9 6.1 Đồng Tháp 337.7 257.8 11.4 25.8 16.8 An Giang 353.7 279.3 13.9 26.8 15.2 Kiên Giang 634.8 456.7 91.3 23.8 12.2 Cần Thơ 140.9 113.8 0.2 10.9 6.4 Hậu Giang 160.2 134.1 5.1 9.6 3.7 Sóc Trăng 331.2 208.2 10.7 23.3 6.1 Bạc Liêu 246.9 103.0 4.8 10.3 4.3 (87)3.3.5 Số trang trại năm 2011 phạm vi nƣớc năm 2011 Tổng số Trang trại trồng hàng năm Trang trại trồng lâu năm Trang trại chăn nuôi 20078 2587 6048 6267 3512 24 19 2439 Hà Nội 1123 13 919 Vĩnh Phúc 79 10 Bắc Ninh 311 266 Quảng Ninh 63 61 Hải Dƣơng 289 272 Hải Phòng 398 299 Hƣng Yên 189 177 Thái Bình 524 169 Hà Nam 215 176 Nam Định 306 76 Ninh Bình 15 14 593 3 35 519 Hà Giang 7 (88)Bắc Kạn Tuyên Quang 23 10 Lào Cai Yên Bái 137 123 Thái Nguyên 270 1 268 Lạng Sơn 2 Bắc Giang 137 123 Phú Thọ 65 43 Điện Biên Lai Châu Sơn La 29 29 Hồ Bình 53 16 37 1750 101 655 507 Thanh Hoá 374 18 14 200 Nghệ An 159 17 86 Hà Tĩnh 14 Quảng Bình 531 285 32 Quảng Trị Thừa Thiên Huế 20 11 (89)Quảng Nam 86 72 Quảng Ngãi Bình Định 17 14 Phú Yên 45 19 15 Khánh Hoà 56 18 31 Ninh Thuận 45 16 13 Bình Thuận 386 19 315 34 2528 97 2037 370 Kon Tum 55 53 Gia Lai 577 19 545 13 Đắk Lắk 535 69 302 146 Đắk Nông 985 965 13 Lâm Đồng 376 172 198 5389 144 3286 1851 Bình Phƣớc 1237 1144 88 Tây Ninh 856 82 732 37 Bình Dƣơng 1223 878 341 Đồng Nai 1764 58 462 1177 Bà Rịa - Vũng Tàu 199 67 120 (90)6306 2218 16 581 Long An 564 301 250 Tiền Giang 167 123 Bến Tre 82 78 Trà Vinh 19 Vĩnh Long 32 21 Đồng Tháp 219 170 An Giang 663 604 Kiên Giang 568 521 10 Cần Thơ 28 Hậu Giang 1 Sóc Trăng 325 198 64 Bạc Liêu 3613 406 26 Cà Mau 22 (91)Năm Ngơ Mía Bơng Lạc 2000 730.2 302.3 18.6 244.9 2001 729.5 290.7 27.7 244.6 2002 816.0 320.0 34.1 246.7 2003 912.7 313.2 27.8 243.8 2004 991.1 286.1 28.0 263.7 2005 1052.6 266.3 25.8 269.6 2006 1033.1 288.1 20.9 246.7 2007 1096.1 293.4 12.1 254.5 2008 1140.2 270.7 5.8 255.3 2009 1089.2 265.6 9.6 245.0 2010 1125.7 269.1 9.1 231.4 (92)3.3.7 Diện tích lƣơng thực có hạt phân theo địa phƣơng Nghìn 1995 2008 2009 2010 Sơ 2011 CẢ NƢỚC 7324.3 8542.2 8527.4 8615.9 8769.5 Đồng sông Hồng 1336.3 1251.7 1228.3 1247.8 1240.5 Hà Nội 65.7 232.6 225.3 229.7 229.1 Hà Tây 185.8 Vĩnh Phúc 88.3 76.4 68.4 77.1 76.1 Bắc Ninh 82.7 78.7 77.2 76.9 76.5 Quảng Ninh 47.9 52.5 51.4 51.4 50.3 Hải Dƣơng 159.3 131.3 130.9 132.2 130.8 Hải Phòng 94.2 85.0 84.3 83.5 82.2 Hƣng Yên 99.9 90.9 88.4 90.5 90.6 Thái Bình 177.9 177.6 175.6 175.6 174.9 Hà Nam 78.7 78.1 76.5 78.8 78.6 Nam Định 170.4 161.3 163.0 163.9 163.4 (93)Trung du miền núi phía Bắc 823.0 1118.8 1114.1 1127.5 1136.1 Hà Giang 67.1 83.4 84.1 84.4 87.5 Cao Bằng 65.9 70.0 67.8 69.2 69.1 Bắc Kạn 21.3 37.9 37.8 37.7 39.1 Tuyên Quang 52.5 61.4 60.4 62.1 61.8 Lào Cai 52.4 57.1 58.7 60.8 63.0 Yên Bái 44.6 57.0 59.7 63.6 66.1 Thái Nguyên 64.4 89.5 87.3 87.7 89.8 Lạng Sơn 55.8 69.9 70.1 69.8 70.5 Bắc Giang 117.6 125.5 123.4 124.5 123.2 Phú Thọ 79.8 91.0 87.7 89.5 91.1 Điện Biên 72.1 74.4 75.5 77.3 Lai Châu 74.6 48.8 48.9 49.7 48.8 Sơn La 68.8 177.9 178.0 177.3 171.7 Hồ Bình 58.2 77.3 75.8 75.7 77.1 Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung 1297.3 1430.5 1424.0 1427.5 1436.9 Thanh Hoá 281.9 315.2 311.8 308.0 309.9 Nghệ An 212.9 244.6 238.4 246.3 243.9 (94)Quảng Bình 48.3 55.4 55.5 56.7 57.5 Quảng Trị 43.9 50.9 51.4 51.7 52.1 Thừa Thiên Huế 49.2 52.5 54.7 55.3 55.2 Đà Nẵng 13.5 8.9 8.7 8.1 7.3 Quảng Nam 111.9 98.2 99.1 98.4 100.8 Quảng Ngãi 92.0 84.4 83.3 83.0 82.8 Bình Định 119.5 123.3 121.9 120.9 120.9 Phú Yên 61.8 63.1 63.3 63.4 63.7 Khánh Hoà 43.2 51.4 51.9 50.2 51.5 Ninh Thuận 37.0 52.9 54.5 52.4 54.8 Bình Thuận 72.2 119.4 122.5 125.9 128.7 Tây Nguyên 221.9 445.2 459.4 454.6 455.4 Kon Tum 22.0 31.4 32.0 30.4 29.9 Gia Lai 69.2 123.8 127.1 127.3 121.2 Đắk Lắk 88 .5 193.7 198.7 195.8 199.4 Đắk Nông 45.4 50.3 51.1 54.1 Lâm Đồng 42.2 50.9 51.3 50.0 50.8 (95)Bình Phƣớc 28.1 19.9 22.2 21.3 18.7 Tây Ninh 127.9 158.5 161.7 160.1 160.7 Bình Dƣơng 30.7 12.3 10.9 10.6 10.6 Đồng Nai 129.5 131.7 127.6 117.1 118.6 Bà Rịa - Vũng Tàu 36.7 43.0 43.6 40.5 41.3 TP.Hồ Chí Minh 80.2 31.1 28.4 25.3 22.6 Đồng sông Cửu Long 3212.7 3899.5 3907.2 3983.6 4128.1 Long An 325.8 462.1 467.6 476.3 491.4 Tiền Giang 271.0 249.5 251.1 248.7 245.9 Bến Tre 93.9 79.9 82.0 81.1 77.9 Trà Vinh 171.0 232.2 237.5 237.9 238.4 Vĩnh Long 206.7 178.5 177.9 171.3 182.8 Đồng Tháp 363.2 473.2 455.0 468.8 505.0 An Giang 402.5 576.0 566.5 596.4 614.3 Kiên Giang 380.3 609.2 622.2 642.7 686.9 Cần Thơ 402.8 219.6 209.9 210.4 225.8 Hậu Giang 205.0 193.2 212.5 214.4 Sóc Trăng 278.0 326.0 338.5 353.3 352.6 Bạc Liêu 130.2 155.2 166.6 158.4 162.5 (96)3.3.8 Gía trị sản phẩm tính bình qn Triệu đồng Đất trồng trọt Mặt nƣớc nuôi trồng thuỷ sản 2004 21.1 42.5 2005 23.6 47.4 2006 26.4 55.4 2007 31.6 67.4 2008 43.9 77.4 2009 45.5 87.1 2010 54.6 103.8 2011 72.2 135.2 2.3.9 Năng suất số hàng năm Tạ/ha Lúa Ngơ Mía Bơng Lạc Đậu tƣơng 2000 42.4 27.5 497.7 10.1 14.5 12.0 2001 42.9 29.6 504.2 12.1 14.8 12.4 2002 45.9 30.8 535.0 11.7 16.2 13.0 2003 46.4 34.4 538.1 12.6 16.7 13.3 2004 48.6 34.6 547.0 10.0 17.8 13.4 2005 48.9 36.0 561.3 13.0 18.1 14.3 (97)2007 49.9 39.3 592.9 13.3 20.0 14.7 2008 52.3 40.1 596.4 13.8 20.8 13.9 2009 52.4 40.1 587.7 12.6 20.9 14.6 2010 53.4 41.1 600.6 13.7 21.1 15.1 (98)CHƢƠNG – PHÂN HẠNG THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI (Tổng số tiết: 13 tiết , lý thuyết: tiết, thực hành, thảo luận: 5tiết) 4.1 Đối chiếu, so sánh đặc tính yêu cầu sử dụng đất đai cho loại hình sử dụng đất Khi đánh giá riêng biệt đặc tính đất đai kết số “các thích hợp phần” LMU cho LUT Để phân hạng thích hợp đất, số thích hợp phần phải đƣợc kết hợp lại thành tính thích hợp chung (yêu cầu sử dụng đất) LMU cho LUT tiến hành đối chiếu, so sánh Các q trình xem xét kỹ thích hợp LUT đặc tính (kể khả cải tạo) đất đƣợc xếp theo trình tự/thứ tự đƣợc gọi đối chiếu Sau đối chiếu, yêu cầu sử dụng đất (khả thích hợp) đặc tính đất đai (đƣợc cải tạo) đƣợc so sánh lại để xem xét xem đất thích hợp cho LUT hay chƣa Phải dựa vào tiêu chuẩn, định mức để so sánh để xác định đƣợc mức độ thích hợp LUT đặc tính, tính chất đất đai LMU Ở có việc so sánh đầu vào đầu hệ thống sử dụng đất (phân tích kinh tế) Các đầu vào chi phí cho cải tạo đất lớn nhỏ, đầu mức suất mức tin cậy suất Khi tiến hành so sánh đặc tính đất đai yêu cầu sử dụng đất, thƣờng xảy vấn đề nhiều yêu cầu sử dụng đất khơng đủ thoả mãn chọ thích hợp LUT Nếu nhƣ vậy, trƣớc hết cần phải xem xét cháp nhận cấp độ cho LUT Ví dụ Nếu yếu tố ôxy đất bị hạn chế mùa vụ việc lựa chọn loại trồng giống trồng khác giải đƣợc; trƣờng hợp vấn đề hạn chế canh tác đất khó khăn xét đến việc cải tiến cơng cụ sản xuất, giới thiệu số biện pháp cải tạo đất thứ yếu nằm tiềm lực chủ sử dụng đất Tuỳ tình hình điều kiện sản xuất địa phƣơng mà biện pháp cải tạo đất đƣợc coi thứ yếu vùng lại chủ yếu vùng khác Các chƣơng trình cải tạo đất chính/ lớn nhỏ/ thứ yếu đƣợc phân biệt đầu tƣ tác động vào tính thích hợp LUT (99)Ngƣợc lại cải tạo đất chính/lớn nhƣ cơng trình thuỷ lợi, khai hoang đắp đê, thau chua rửa mặn vùng ven biển, xây dựng đồng ruộng quy mô lớn… nhà nƣớc đầu tƣ xây dựng, khơng hồn lại đƣợc nhƣng lại tạo nên thay đổi bền vững tính thích hợp LUT Sau đối chiếu thuộc tính LUT nhƣ so sánh đặc tính đất đai yêu cầu sử dụng đất ta biết đƣợc mức độ thích hợp LMU LUT Có thể dùng biện pháp kỹ thuật để nâng cấp LUT thích hợp, tăng hiệu sử dụng đất Nhƣ phân hạng LUT đƣợc nâng cấp khi: - Thay đổi đặc trƣng LUT: ví dụ trồng theo luống làm tăng khơng khí cho vùng rễ tăng suất (LUT hạng S3 nâng lên S2) Nếu thay đổi LUT nhƣ thay loại trồng (từ mía sang lúa thâm canh, đất địa hình thấp, trũng thích hợp cho trồng lúa) nâng cấp từ S3 lên S1 - Thay đổi tính chất đất LMU: ví dụ nhƣ xây dựng mạng lƣới kênh mƣơng thoát nƣớc cải thiện đƣợc đặc tính bị úng ngập, bí chặt dễ bị ngập lụt đất nâng cấp hạng S3 lên S2 S1 LUT trồng cạn, lúa Nhƣ việc cải tiến, thay đổi LUT cải tạo LMU LUT có tính khả thi kỹ thuật kinh tế, đƣợc chấp nhận có tác dụng nâng hạng thích hợp đất Đối chiếu, so sánh dẫn đến: + Các thay đổi thuộc tính LUT + Các thay đổi đặc tính đất đai biện pháp phù hợp 4.2 Xếp hạng yếu tố chuẩn đoán – yêu cầu sử dụng đất 4.2.1 Khái quát Việc xếp hạng yếu tố chẩn đoán tập hợp giá trị mà giá trị cho biết yêu cầu sử dụng nhƣ thoả mãn điều kiện để tƣơng xứng với đặc tính đất đai LUT (100)Do yêu cầu sử dụng đất LUT khác nên xếp hạng yếu tố khác từ LUT sang LUT khác Xếp hạng yếu tố chẩn đốn có liên quan đến ảnh hƣởng đặc tính đất đai cho LUT Ví dụ ảnh hƣởng chế độ nhiệt, chế độ ẩm đến sinh trƣởng bông, ảnh hƣởng địa hình tƣơng đối, độ dốc đến loại trồng… 4.2.2 Cấu trúc xếp hạng yếu tố chẩn đoán cho LUT Sự xếp hạng yếu tố chẩn đoán đƣợc biểu thị: + S1 – thích hợp + S2 – thích hợp trung bình + S3 – thích hợp + N – khơng thích hợp (Dựa vào suất dự kiến trung bình suất điều kiện thích hợp đáp ứng đầy đủ cho yêu cầu LUT) Cần phân biệt tránh nhầm lẫn việc xếp hạng thích hợp yếu tố chẩn đốn với bƣớc phân hạng thích hợp đất đai trình đánh giá đất Xếp hạng thích hợp đất đai đƣợc biểu thị trung bình tập hợp giá trị tiêu chuẩn dựa vào mức độ thích hợp đặc tính LMU so với yêu cầu LUT - Ranh giới S1/S2 tập hợp điều kiện hạn chế thấp điều kiện thích hợp cao Có thể coi điều kiện hạn chế thấp điều kiện mà chủ sử dụng đất quan tâm đến mức an tồn (>80%) Ví dụ: Độ sâu tối đa cho rễ ngơ 120 cm, ranh giới S1/S2 đƣợc tính nơi mà hạn chế độ sâu rễ ngô bắt đầu bị ảnh hƣởng rõ rệt, từ 75 cm từ 100 cm - Ranh giới S2/S3 tập hợp điều kiện hạn chế mà trồng sinh trƣởng sử dụng đầu vào LUT nhƣng điều kiện hạn chế đó mà suất bị giảm sút (tới 40%) - Ranh giới S3/N tập hợp điều kiện hạn chế mà từ việc sử dụng đất trồng khơng có thực tế khơng kinh tế Muốn sản xuất loại đất cần phải tính tốn đến việc đầu tƣ quản lý sản xuất để khắc phục đƣợc điều kiện hạn chế (giảm tới 40% so với mức trên, 20%) (101)xét đặc tính đất đai ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm thu hoạch (đặc biệt loại trồng nhƣ thuốc lá, chè, cà phê, nho…) chất lƣợng chúng ảnh hƣởng định đến giá (hiệu kinh tế) Về lĩnh vực dễ dàng đánh giá phạm vi cá đặc tính tự nhiên LUT song dùng để tínhtốn đánh giá thích hợp kinh tế Bảng 4.1 Các dẫn cấu trúc xếp hạng yếu tố chuẩn đốn (H Huzing, 1993) Xếp hạng thích hợp Xác định phạm vi suất: Năng suất dự kiến trung bình NS điều kiện tốt thiếu đầu tƣ đặc biệt cho đặc tính đất có sẵn Xác định phạm vi đầu tƣ: đầu tƣ biện pháp quản lý, đặc biệt cho đặc tính đất có sẵn, cần phải đạt NS 80% điều kiện tốt S1- thích hợp > 80% Khơng S2- thích hợp TB 40 - 80% Cần đầu tƣ cho kinh tế về quản lý S3- thích hợp 20 – 40% Cần đầu tƣ quản lý kinh tế điều kiện thuận lợi N- khơng thích hợp 20% Các hạn chế khó khơng khắc phục đƣợc đầu tƣ quản lý Bình quân suất đƣa làm ví dụ khác với điều kiện kinh tế Nhƣ suất giảm đến 40% so với tối đa đƣợc nông dân chấp nhận không đƣợc quan thƣơng mại chấp nhận Bảng 4.2 Thí dụ xếp hạng yếu tố chuẩn đoán LUT trồng ngô (H Huzing, 1993) Yêu cầu trồng Xếp hạng yếu tố Chất lƣọng đất Yếu tố chuẩn đốn Đơn vị Rất thích hợp S1 Thích hợp TB S2 ít thích hợp S3 Khơng thích hợp N Đủ ơxy Lớp đất thoát nƣớc Lớp thoát nƣớc tốt tốt Thốt nƣớc vừa phải Thốt nƣớc khơng hồn tồn Thốt nƣớc - Các điều kiện sâu dƣới đất Độ sâu có hiệu cm > 120 50 - 120 30 - 50 < 30 đầy đủ chất dinh dƣỡng Phản ứng đất pH 5,5-7,5 4,8-5,5 7,5-8,0 4,5-4,8 8,0-8,5 (102)Từ ví dụ xếp hạng yếu tố chẩn đốn LUT trồng ngơ cho thấy: - Điều kiện độ sâu lớp đất cho rễ ngơ: thích hợp cao > 120cm, khơng thích hợp < 30 cm Đây biến số liên tục, giá trị thích hợp nàm phía cuối thang chia - Độ pH đất: thích hợp cao từ 5,5 – 7,5; khơng thích hợp <4,5 >8,5, biến số liên tục nhƣng giá trị thích hợp lại nằm - Độ nƣớc đất mơ tả trƣờng hợp yếu tố chẩn đốn khơng liên tục phân hạng thích hợp phụ thuộc vào lớp riêng biệt Bảng 4.3 Ví dụ xếp hạng yếu tố chẩn đoán cho đồn điền cao su Các yêu cầu sử dụng đất Các yếu tố chẩn đoán Xếp hạng yếu tố S1 S2 S3 N Đủ độ ẩm Nguồn nƣớc ngầm(mm) >150 90-150 60-90 <60 Đủ khí oxy Thốt nƣớc (lớp) MW-W MW-W I P Đủ dinh dƣỡng pH 5,0-6,0 6,0-7,0 4,5-6,0 7,0-8,0 3,8-4,5 >8,0 <3,8 Điều kiện độ sâu Độ sâu đất có hiệu (cm) >100 70-100 50-70 >50 Nguy ngập lụt Thời gian ngập (ngày), chu kỳ ngập (năm) <3 >5 <3 >5 <3 >5 <3 >5 Yêu cầu khoảng trống/dọn quang Số lƣợng đất rừng LMU (%) >20 20-60 >60 >60 Nguy xói mịn Mức độ xói mịn Thấp Vừa phải Vừa phải -cao Cao W : Tốt MW: Tốt trung bình I : Khơng hồn tồn P : Nghèo 4.3 Phân hạng thích hợp đất đai 4.3.1 Các phƣơng pháp phân hạng Phân hạng thích hợp đất đai sản phẩm cuối nội dung đánh giá đất theo FAO (103)Phân hạng thích hợp đất đai xác định đƣợc cấp phân hạng chung khả thích hợp LMU LUT Có phƣơng pháp để phân hạng thích hợp đất đai: - Phƣơng pháp kết hợp chủ quan - Phƣơng pháp điều kiện hạn chế - Phƣơng pháp tham số 4.3.1.1 Phƣơng pháp kết hợp chủ quan yếu tố Đƣợc áp dụng nơi mà ngƣời đánh giá đất đai có nhiều kinh nghiệm kiến thức hiểu biết sinh thái kỹ thuật kiểu sử dụng đất đai, kết hợp đánh giá chất lƣợng đất đai ri êng rẽ thành tổng thích nghi cách điều chỉnh yếu tố Thí dụ nhƣ kiến thức v kinh nghiệm vùng nghiên cứu xác định có hai chất lƣợng đất đai đƣợc đánh giá S2 mà có hai yếu tố hạn chế th ì đánh giá tổng cộng trở n ên S3 Sự bất tiện cách đánh giá kết hợp n ày là: thứ tất định giống chƣa luôn đạt đến mức đồng ý giống nhau, đặc biệt có hai hai ngƣời đánh giá chung với nhau; thứ hai độ tin cậy kết tùy thuộc nhiều vào khả kiến thức trồng ngƣời đánh giá 4.3.1.2 Phƣơng pháp điều kiện hạn chế Một phƣơng pháp đơn giản theo hệ thống lấy đánh giá thích hợp nhƣ giới hạn Do có ba chất lƣợng đất đai đƣợc đánh giá mức độ thích nghi s1, s2, s3 t hì tổng thích nghi S3 Tính hệ thống phƣơng thức không sử dụng điều kiện tối hảo liên quan đến chế độ nhiệt, khả hữu dụng ẩm độ điều kiện rễ bị giới hạn Phƣơng thức đƣợc thực thông qua luật “ giới hạn tối thiểu” nông nghiệp, mà trạng thái trồng với suất đƣợc xác định dinh dƣởng trồng mức độ cung cấp phân bón thấp Phƣơng pháp sử dụng điều kiện giới hạn phải đƣợc luôn theo yêu cầu đánh giá N, khơng th ích nghi (104)khơng tính đƣợc cách khác tác động chất lƣợng đất đai 4.3.1.3 Phƣơng pháp tham số Phƣơng pháp tham số bao gồm đánh giá đặc tính khác đất đai cho giá trị khác tùy theo tính quan trọng đặc tính đó, thứ hai kết hợp yếu tố giá trị số theo luật tốn học để tính toán tƣơng quan tác động yếu tố đến sản xuất phát triển nơng nghiệp mà đất đai yếu tố phân cấp cho giá trị nông nghiệp Trong phƣơng pháp tham số, đánh giá ri êng biệt biểu số, đƣợc liên kết phƣơng pháp cộng phƣơng pháp nhân Trong phƣơng pháp nhân, cấp thích nghi đƣợc chia th ành cấp giá trị từ cho S1 đến cho N Hầu hết giá trị thích hợp thay đổi từ v ùng nầy đến vùng khác điều chỉnh thử nghiệm Những giá trị đề nghị S1= 1,0; S2= 0,8; S3= 0,6; N=0 Các giá tr ị cho điểm cấp thích nghi chất lƣợng đất đai quan trọng v quan trọng trung bình đƣợc nhân với nhau, kết nhân đƣợc chia toàn giá trị cho điểm cấp thích nghi theo tỉ lệ suất mùa vụ, 0,8-1.0 = S1 ; 0,4-0,8 = S2 ; 0,2-0,4 =S3; 0,0-0,2 = N (Võ Quang Minh, 1996) Tiện lợi phƣơng pháp lƣợng hóa số liệu cho máy tính Theo phƣơng pháp địi hỏi số liệu suất phải đáng tin cậy để tính tốn điều chỉnh đồng thời c ó thể chuyển từ vùng sang vùng khác Khơng có số liệu suất điều chỉnh hợp lý nguy hiểm và kết đƣợc tính tốn khơng ph ù hợp với thực tế v ùng (105)là yêu cầu hàm lƣợng đạm cao, th ì kết hợp loại màu có tính giải đƣợc giới hạn n ày Tất đánh giá thích nghi đạt đƣợc cách áp dụng phƣơng pháp trình bày đƣợc kiểm tra cách so sánh với số liệu ngo ài thực tế đồng, suất trồng đầu tƣ 4.3.1.4 Thí dụ kết thích nghi đất đ sau đối chiếu Kết phân hạng khả thích nghi đất đai vùng ven sông nhiễm mặn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Phân hạng khả thích nghi đất đai đƣợc thực theo quy trình đánh giá đất đai FAO (1976) Kết có đƣợc so sánh chất lƣợng đất đai đơn vị đồ đất đai với yêu cầu sử dụng đất đai kiểu sử dụng đất đai đƣợc diễn tả dƣới dạng phân cấp yếu tố Trƣớc hết đánh giá cho loại trồng, sau kết hợp lại theo cấu để có thích nghi chung Một cách tổng quát, khả thích nghi hệ thống trồng ao gồm nhiều loại trồng th ì tổng thích nghi mức giới hạn thấp loại trồng 4.3.2 Cấu trúc phân hạng thích hợp đất đai theo FAO Theo hƣớng dẫn FAO, phân hạng thích hợp đất đai đƣợc phân chia thành cấp: loại, hạng, hạng phụ đơn vị a) Loại / (order) Cấp đƣợc chia thành: S - thích hợp N - khơng thích hợp áp dụng cho đánh giá đất mức độ vĩ mô, tỷ lệ đồ bé mang tính định tính - Loại thích hợp “S” có nghĩa LUT có suất cao có đầu tƣ khơng chịu ảnh hƣởng rủi ro gây thiệt hại đến tài nguyên đất - Loại khơng thích hợp “N” có nghĩa đất có yếu tố hạn chế khắc nghiệt mà loại “S” khơng có, khó khơng thể khắc phục đƣợc LUT b) Hạng (class) Đƣợc phân chia từ Loại thích hợp Hạng: áp dụng cho đánh giá đất mức bán chi tiết (106)+ S1, S2, S3: hạng thích hợp đất đai + Sc: hạng thích hợp đất đai có điều kiện +N1 - N2: hạng khơng thích hợp * S1: Hạng thích hợp: đặc tính đất đai khơng thể yếu tố hạn chế thể mức độ nhẹ, dễ khắc phục không ảnh hƣởng đến suất LUT Sản xuất hạng đất dễ dàng, thuận lợi cho suất cao * S2: Hạng thích hợp trung bình: đặc tính đất đai số yếu tố hạn chế mức độ trung bình khắc phục đƣợc biện pháp khoa học kỹ thuật tăng mức đầu tƣ cho LUT Sản xuất hạng đất khó khăn đầu tƣ tốn hạng S1 nhƣng cho suất sản lƣợng Nếu có đầu tƣ cao cải tạo đất số hạng S2 đƣợc nâng lên hạng S1 cho LUT định * S3: Hạng thích hợp: đặc tính đất đai xuất nhiều yếu tố hạn chế yếu tố hạn chế nghiêm trọng khó khắc phục (ví dụ: đất có độ cao, tầng đất mỏng có nhiều đá lộ đầu…) Tuy nhiên yếu tố hạn chế chƣa đến mức phải từ bỏ LUT Trong sản xuất, có khó khăn, đầu tƣ chi phí tốn nhƣng có suất có lãi Đây hạng đất dễ khai thác sử dụng sau hạng S1 S2, nhiều cần thiết phải chuyển đổi loại sử dụng đất LUT cho thích hợp * Sc: Hạng thích hợp có điều kiện: áp dụng với quy mô hẹp biện pháp cải tạo nhỏ Để đánh giá khả thích hợp hệ thống trồng LMU, trƣớc hết đánh giá thích hợp cho loại trồng, sau khả thích hợp hệ trồng giá trị phân hạng thấp trồng hệ Ví dụ: LUT hệ thống trồng ngô lạc, ngơ S2, với lạc S1 hạng thích hợp hệ S2 Tuy nhiên thay đổi quy định S2 ngô tiêu dinh dƣỡng phân hạng S1 lạc họ đậu làm tăng lƣợng Nitơ cho ngô (107)có nƣớc đất trở thành hạng thích hợp cho lúa, chí cịn thành hạng thích hợp cho LUT hai vụ lúa * N2: Hạng khơng thích hợp vĩnh viễn: đất có yếu tố hạn chế nghiêm trọng khắc phục đƣợc biện pháp kỹ thuật kinh tế để trở thành hạng thích nghi LUT dự tính tƣơng lai Đất không nên đƣa vào sử dụng lẫn tƣơng lai sử dụng khơng cho hiệu quả, chí cịn gây tác hại mơi trƣờng sinh thái Ví dụ: Đối với LMU đất có độ dốc q cao khơng thích hợp LUT nông nghiệp, không cho suất gây xói mịn rửa trơi nghiêm trọng cho vùng đồi núi (gây nên tƣợng đất trống đồi núi trọc) * NR: Hạng khơng thích hợp không liên quan: loại đất không thuộc mục tiêu đánh giá cho sản xuất nông nghiệp nhƣ đất lâm nghiệp, đất thổ cƣ, đất chuyên dùng, núi đá… c) Hạng phụ thích hợp (subclass) Đƣợc phân chia từ Hạng thích hợp Hạng phụ thích hợp phản ánh yếu tố hạn chế hạn chế khả sử dụng đất vùng nghiên cứu Các yếu tố hạn chế hạng phụ chủ yếu điều kiện tự nhiên Ký hiệu yếu tố hạn chế chữ Latinh viết thƣờng: g, e, i, d, l, Thể mức độ chi tiết Ví dụ: Hạng phụ thích hợp LUT S2g, có nghĩa LUT có phân hạng thích hợp trung bình có hạn chế loạiđất S3e: thích hợp địa hình tƣơng đối Có hạn chế nhƣ: loại đất, ngập lụt, tƣới tiêu, lƣợng mƣa, địa hình… d) Đơn vị thích hợp (unit) áp dụng rong chƣơng trình đánh giá đất cấp chi tiết/nhạy bén (xã, phạm vi dự án nhỏ), hạng phụ đƣợc phân cấp thành đơn vị Đƣợc phân chia từ hạng phụ thích hợp Các yếu tố hạn chế hạng phụ yếu tố tự nhiên LMU cịn có yếu tố hạn chế quản lý sản xuất đầu tƣ sản xuất, xem xét đến yếu tố kinh tế, xã hội vùng tác động đến loại hình sử dụng đất (108)Các yếu tố hạn chế quản lý kinh tế phụ thuộc vào nơng hộ Để nhận biết đơn vị thích hợp đất đai, việc quản lý chi tiết đƣợc điều tra cụ thể đồng ruộng cho nơng hộ Ví dụ: Phân hạng đơn vị thích hợp đất đai S2d-2: thích hợp trung bình, có khoảng cách từ ruộng đến kênh mƣơng tƣới nƣớc trung bình S2g-(I); S3e-(II); S3n-(III), S2g-(a1); S3e-(a2); S3n-(a3), Nhƣ vậy, theo cấu trúc phân hạng thích hợp đất đai FAO tuỳ thuộc vào mức độ chi tiết chƣơng trình đánh giá đất quốc gia, vùng nghiên cứu, tuỳ thuộc vào phân cấp tỷ lệ đồ mà định cấp mức độ phân hạng, gọi đánh giá mức độ thích hợp Mức độ thích hợp số đo nói lên chất lƣợng đơn vị đất đai đảm bảo tốt đến mức độ nhu cầu LUT Mức độ thích hợp đƣợc đánh giá cho LUT LMU dựa sở: - Xác định yêu cầu sử dụng đất đai loại đất điều kiện sinh thái LMU - Phân cấp tiêu để xác định mức độ thích hợp LUT Qua nghiên cứu thử nghiệm đánh giá phân hạng mức độ thích hợp đất đai Việt Nam cho thấy mức độ phân hạng chi tiết nhƣ sau: + Với cấp vùng toàn quốc tỷ lệ đồ 1/25.000 đến 1/1.000.000 phân hạng thích hợp theo cấp mức hạng S1, S2, S3 N phù hợp Nếu phân hạng đất cho sản xuất nông lâm nghiệp khơng dùng đến NR + Với cấp tỉnh, huyện vùng chuyên canh lớn đồ 1/25.000 đến 1/10.000 phân hạng thích hợp từ mức hạng, hạng phụ cần thiết đến mức đơn vị + Với cấp xã mô hình sản xuất cụ thể đồ tỷ lệ từ 1/10.000 đến lớn thiết phải phân cấp đến mức độ chi tiết đơn vị thích hợp Cần phải xem xét kỹ phƣơng pháp điều tra chi tiết xác định tiêu phân hạng cụ thể, hợp lý cho địa phƣơng (109)Tập trung vào phân hạng thích hợp đất đai phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp, chủ yếu nơng nghiệp: đặc tính, tính chất đất đai loại hình sử dụng đất vùng nghiên cứu b) Phạm vi phân hạng Phạm vi khơng gian: Diện tích, quy mơ vùng nghiên cứu Phạm vi thời gian: Phạm vi phân hạng thích hợp đất đai đƣợc xác định cho mức độ thích hợp sử dụng đất tại/ đánh giá trạng sử dụng đất cho tƣơng lai/ đánh giá mức độ thích hợp tiềm 4.3.4 Nội dung phƣơng pháp phân hạng 4.3.4.1 Phƣơng pháp tiêu chuẩn xác định hạng - Xác định yếu tố trội: yếu tố có ảnh hƣởng lớn đến yêu cầu sử dụng đất LUT, có ý nghĩa định phân hạng thay đổi đƣợc Ví dụ: Loại đất, địa hình, độ dốc, độ dày tầng đất, TPCG đất, khả tƣới đối với trồng cần tƣới Các yếu tố khác trƣờng hợp đƣợc gọi yếu tố bình thƣờng, ảnh hƣởng đến việc định hạng - Tiêu chuẩn định hạng: + Nếu yếu tố trội có mức giới hạn cao (yếu tố hạn chế lớn nhất) xếp hạng theo mức độ hạn chế + Nếu có yếu tố bình thƣờng mức giới hạn cao tất yếu tố trội bình thƣờng khác mức độ giới hạn thấp xếp hạng tăng lên cấp Ví dụ: có yếu tố bình thƣờng mức S3, cịn tất yếu tố khác mức S2 S1 LUT đƣợc xếp lên hạng S2 (hoặc từ N lên S3, từ S2 lên S1) + Nếu có hai yếu tố bình thƣờng mức S3 nhƣng tất yếu tố trội mức S1 LUT đƣợc xếp lên hạng S2 (hoặc N1 lên S3, S2 lên S1) (110)4.3.4.2 Nội dung cơng tác phân hạng thích hợp đất đai Việt Nam Từ kết nghiên cứu áp dụng phân hạng thích hợp đất đai chƣơng trình đánh giá đất cấp Việt Nam, tóm tắt nội dung cơng tác phân hạng thích hợp đất đai nhƣ sau: 1) Kiểm tra, xem xét kết xác định đơn vị đất đai, loại hình sử dụng đất đai yêu cầu sử dụng đất đai LUT Phải trình bày đầy đủ rõ ràng hai bảng đặc tính, tính chất đơn vị đất đai yêu cầu sử dụng đất LUT 2) Xác định quy luật yếu tố trội yếu tố bình thƣờng xếp theo thứ tự 3) Tuần tự so sánh xác định mức độ thích hợp loại hình sử dụng đất theo yếu tố định hạng theo quy định tiêu chuẩn định hạng trình bày mục 4) Tổng hợp kết phân hạng thích hợp LUT vùng nghiên cứu Bảng tổng hợp bảng dẫn đồ phân hạng thích hợp đất đai 5) Tổng hợp diện tích mức độ thích hợp theo loại sử dụng đất đai 6) Xem xét, kiểm tra thực địa số liệu xử lý để chỉnh sửa định hạng thức 7) Xây dựng đồ phân hạng thích hợp đất đai 8) Viết báo cáo kết phân hạng thích hợp: - Diện tích, phân bố phân hạng thích hợp LUT - Mơ tả tóm tắt đặc điểm chung hạng đất - Các giải pháp đƣợc áp dụng: Khả cải tạo để nâng hạng tƣơng lai 9) Kiểm tra nghiệm thu kết cuối 4.3.5 Các thể loại phân hạng thích hợp đất đai Trong đánh giá đất cần sử dụng thể loại phân hạng thích hợp đất đai: định tính định lƣợng a) Phân hạng thích hợp đất đai định tính Các kết ghi nhận đƣợc phạm vi định tính, khơng có dự đốn đặc biệt đầu (năng suất), đầu vào chi phí đƣợc chi trả Các hạn chế hạng thích hợp đƣợc xác nhận phạm vi định tính (111) Các kết đƣợc nghi nhận phạm vi số lƣợng cho phép so sánh tính thích hợp LUT khác Có cách đánh giá định lƣợng: tự nhiên kinh tế - Đánh gía định lƣợng theo tự nhiên: cung cấp dự đoán định lƣợng lợi nhuận suất sản lƣợng Để đánh giá đƣợc cần phải định rõ số lƣợng đầu vào, nhƣ lƣợng phân bón, số lƣợng thuốc trừ cỏ, số lần phun thuốc Việc xác nhận hạn chế hạng thích nghi bao gồm dự đoán suất cho đầu tƣ quản lý riêng biệt - Phân hạng thích hợp đất đai theo kinh tế: kết đƣợc ghi nhận cuối cùng, phạm vi kinh tế tài việc sử dụng giá trị tiền tệ chi phí đầu vào giá đầu Các hạn chế hạng thích hợp đƣợc xác định phần phạm vi kinh tế Nhƣ vậy, đánh giá định tính thƣờng đƣợc ƣu tiên cho nghiên cứu độ nhạy thấp vùng đất rộng, kết xác định khu vực cho sử dụng đất riêng biệt nhƣ cho dự án sử dụng đất khả thi Các đánh giá đất định tính có giá trị tƣơng đối lâu dài, nghĩa kết có giá trị cho vài năm Các đánh giá đất định lƣợng tự nhiên đƣợc xem xét cho nghiên cứu đất cần có dự đốn sản lƣợng Các dự tính sản lƣợng tự nhiên thƣờng có kèm theo phân tích kinh tế tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu sử dụng đất thích hợp Ví dụ: đánh giá đất quy hoạch việc mở rộng sản lƣợng ngũ cốc vùng đất Phân tích kinh tế / tài đánh giá đất định lƣợng cần thiết cho hầu hết dự án khả thi thực thi Các đánh giá kinh tế có giá trị tƣơng đối ngắn, số liệu thƣờng biến động nhanh thay đổi chi phí giá 4.3.6 Phân tích kinh tế/tài phân hạng thích hợp (112)cho kết đánh giá Phân tích kinh tế đƣợc ứng dụng cho hệ thống sử dụng đất a) Thời gian hoạt động kinh tế đánh giá đất Phƣơng pháp song song kết hợp thu thập liệu kinh tế điều tra đánh giá tài nguyên đất điều kiện tự nhiên cho phép trao đổi liên tục thông tin nhà khoa học tự nhiên xã hội đánh giá đất Nhƣ kết nghiên cứu xác hơn, có định hƣớng cho trồng thích hợp tự nhiên thị trƣờng b) Các nguồn liệu Yêu cầu để thực phân tích kinh tế thu nhận liệu xác đầu tƣ, chi phí giá Tại nƣớc phát triển, thơng tin thƣờng có đƣợc từ nguồn xuất thơng tin từ Chính phủ Tại nƣớcđang phát triển, tài liệu thƣờng đƣợc thu thập từ nghiên cứu hệ thống nơng nghiệp c) Các phương pháp phân tích Các tính tốn kinh tế khái qt thƣờng đƣợc nhấn mạnh vào phân tích tổng thu nhập Trong hệ thống sử dụng đất đai nơi mà đầu tƣ vốn đƣợc định từ trƣớc (phát triển thuỷ nơng, làm đất định hình lâm nghiệp) chi phí/ phân tích lợi nhuận dựa vào lƣợng tiền khấu hao thích hợp Các kết phân tích đƣợc ghi nhận giá trị lãi thực, lợi nhuận, quay vòng vốn tỷ lệ chi trả nội Nhƣ vậy, phân tích kinh tế/tài tạo khả để xác định hạng thích hợp đất đai lĩnh vực kinh tế Ví dụ: Hạng thích hợp đất đai theo phân tích kinh tế Ấn Độ Hạng thích hợp đất đai Tổng thu nhập ($/ha) giá năm 1986 S1 >200 S2 100-200 S3 50-100 N <50 Có vấn đề phân tích kinh tế đánh giá đất cần đƣợc làm rõ: (113)- Các phân tích kinh tế không cung cấp biện pháp đơn độc, thích hợp đất đai Tổng thu nhập đƣợc xác định theo ngày công, tháng công theo khu vực đơn vị đất đai cho LUT khác - Đánh giá kinh tế khơng phải vấn đề tính tốn đơn giản từ số liệu cố định mà khẳng định tổng thu nhập 4.3.7 Đánh giá tác động môi trƣờng phân hạng Các ảnh hƣởng việc sử dụng đất thay đổi sử dụng đất đến mơi trƣờng thuận lợi không thuận lợi Cần phân biệt nhóm ảnh hƣởng này: Những ảnh hƣởng nội (ảnh hƣởng đến LMU có sử dụng) Những ảnh hƣởng bên ngồi + Ví dụ ảnh hưởng bất lợi nội tại: Dọn thảm thực vật kể thực vật động vật quý Giảm hàm lƣợng hữu lớp đất mặt chuyển đổi cấu trồng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất (đồng cỏ tự nhiên thành đất trồng ) Xói mịn bạc màu hố lớp đất mặt Ơ nhiễm nƣớc ngầm ảnh hƣởng phân bón, có ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc … Hầu hết ảnh hƣởng nội đƣợc xem xét đánh giá đất Khi nhận thấy đất đất có tƣợng thối hố sử dụng đất cần phải phân hạng khơng thích hợp Nếu việc cải tạo đất có triển vọng nâng lên hạng thích hợp Một số nhƣợc điểm ảnh hƣởng đƣợc xem xét phúc lợi kinh tế xã hội việc sử dụng đất quan trọng Tuy nhiên thoái hoá đất nghiêm trọng dẫn đến phá huỷ hoàn toàn đất đai khơng thể cho phép + Ví dụ ảnh hưởng bên bất lợi: - Ngập lụt vào mùa mƣa, tích luỹ bùn hệ thống thuỷ nông gây thiếu nƣớc mùa khô - Hiện tƣợng kiềm hoá mặn hoá dịng sơng hồ ao, việc sử dụng phân bón gây ô nhiễm đất đai quần thể động thực vật (114)4.3.8 Phân hạng thích hợp đất đai tƣơng lai a) Phân hạng thích hợp đất đai Là phân hạng đánh giá LUT đƣợc sử dụng lựa chọn thực tế sản xuất hệ thống sử dụng đất khu vực đánh giá đất Cơ sở phân hạng thích hợp LUT đặc tính sẵn có LMU thuộc tính, yêu cầu LUT Nguyên tắc phân hạng tìm yếu tố trội gây nên hạn chế LUT tại, hay nói cách khác phát yếu tố hạn chế LUT Các đơn vị đất đƣợc phân hạng theo thích hợp chúng với hàng loạt phƣơng thức sử dụng đất LUT, so sánh mức độ thích hợp chúng LMU, xác định suất, phân tích hiệu kinh tế, bền vững môi trƣờng… Nhƣ vậy, phân hạng thích khơng vào yếu tố tự nhiên mà quan trọng dựa vào yếu tố kinh tế, xã hội sách vùng nghiên cứu Phân hạng thích hợp đất đai giúp cho nhà sử dụng đất đánh giá đƣợc tính bền vững loại hình sử dụng đất, khả phát triển LUT bền vững cách ổn định hệ thống sử dụng đất đồng thời tìm nguyên nhân LUT không bền vững sinh thái môi trƣờng kinh tế-xã hội Ví dụ: - LUT bền vững môi trƣờng, kinh tế-xã hội có ý nghĩa sản xuất nơng nghiệp nƣớc ta LUT trồng 2lúa-1màu vùng đồng bằng, LUT cho hiệu kinh tế cao đáp ứng yêu cầu LUT bền vững hệ thống sử dụng đất, đồng thời thoả mãn đƣợc quan điểm sản xuất đa dạng hóa trồng vùng đồng - Những LUT không bền vững kinh tế: LUT vụ lúa/năm, cho hiệu kinh tế thấp, nguyên nhân hạn chế tăng vụ ngập úng nƣớc mùa mƣa bị hạn, thiếu nƣớc mùa khơ khơng có cơng trình thuỷ lợi, địa hình đất cao, đất nghèo dinh dƣỡng… (115)b) Phân hạng thích hợp đất đai tƣơng lai Trong đánh giá đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất đai cần phải phân hạng thích hợp LUT cho tƣơng lai Đó mô tả, lựa chọn phân hạng LUT sở trì LUT đƣợc đánh giá bền vững, có hiệu thay đổi LUT với dự tính thay đổi yêu cầu sử dụng đất thuộc tính LUT có biện pháp kỹ thuật kinh tế-xã hội đƣợc áp dụng Thƣờng LUT tƣơng lai đƣợc lựa chọn dự án quy hoạch sử dụng đất có dự án nhỏ cải tạo đặc tính hạn chế đất, thay đổi sách kinh tế, xã hội hợp lý đƣa tiến kỹ thuật vào quy trình sản xuất … Căn vào phƣơng án quy hoạch thực thi cho vùng nghiên cứu, đề xuất biện pháp khắc phục yếu tố hạn chế phân hạng để tạo LUT có cấp phân hạng thích hợp tốt điều kiện địa phƣơng Các biện pháp là: - Biện pháp thuỷ lợi cải tạo hệ thống tƣới tiêu - Biện pháp cải tạo đất, kiến thiết đồng ruộng, quy hoạch đồng ruộng - Bố trí lại LUT cho LMU -Tăng khả đầu tƣ phát triển sản xuất Phƣơng pháp phân hạng thích hợp tƣơng lai giống nhƣ phân hạng thích hợp tại, khác sau kết phân hạng đặc điểm tính chất đất đai LMU thay đổi LUT đƣợc bổ sung thêm giảm bớt so với phân hạng Nhƣ phân hạng thích hợp đất đai tƣơng lai đề xuất gía trị đánh giá đất cho quy hoạch sử dụng đất nơng nghiệp có hiệu Ví dụ: Từ LUT chủ yếu lúa vùng đồng bằng, tƣơng lai có thêm LUT 2lúa-1màu, nghĩa quy hoạch sử dụng đất có thêm diện tích trồng hoa màu (hƣớng sản xuất đa dạng hoá trồng, thu nhập kinh tế nông hộ tăng, họ đậu cịn góp phần tăng độ phì đất) Để đƣợc nhƣ vậy, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phƣơng vùng phải có dự án thuỷ lợi cung cấp nƣớc vụ đông, tăng cƣờng dịch vụ khuyến nơng, tín dụng, xây dựng đƣờng giao thông đặc biệt định hƣớng thị trƣờng đắn (116)Luật đất đai, vấn đề giao đất giao rừng cho nông hộ, dich vụ hỗ trợ vốn sản xuất cho nông dân vùng sâu, vùng xa, kỹ thuật canh tác đất dốc, tăng cƣờng công tác khuyến nông, giáo dục đào tạo nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc… TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Nguyễn Khang, Đào Châu Thu (1998), Giáo trình đánh giá đất, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 2 Đỗ Đình Sâm, Ngơ Đình Quế, Vũ Tấn Phƣơng (2005), Hệ thống đánh giá đất lâm nghiệp, NXB KHKT, Hà Nội 3 Trần An Phong nnk (1995), Đánh giá trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền, đề tài KT 02-09, NXBNN, Hà Nội 4 Viện Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp (1994), Nghiên cứu quy trình đánh giá đất cho vùng lãnh thổ Việt Nam, Hà Nội 5 FAO and Agriculture Organization (1976), A framework for land evaluation, Rome FAO and Agriculture Organization (1976), Land evaluation for developtment, Rome (117)MỤC LỤC CHƢƠNG - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ ĐẤT 1.1 Giới thiệu môn học 1.1.1 Cấu trúc môn học 1.1.2 Mối liên quan môn học “đánh giá đất” với mơn học khác 1.1.3 Mục đích, yêu cầu môn học 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu đánh giá đất 1.2.1 Trên giới 1.2.2 Tại Việt Nam 1.3 Khái quát phƣơng pháp đánh giá đất đai theo FAO 10 1.3.1 Hƣớng dẫn FAO đánh giá đất 10 1.3.2 Các khái niệm đánh giá đất theo FAO 13 1.3.3 Khái quát quy trình đánh giá đất 23 CHƢƠNG – ĐƠN VỊ BẢN ĐỒ ĐẤT ĐAI 31 2.1 Khái niệm đơn vị đồ đất đai (LMU) 31 2.2 Xác định đơn vị đồ đất đai 34 2.2.1 Thông tin, liệu vùng sinh thái nông nghiệp tài nguyên đất 34 2.2.2 Xác định đơn vị đồ đất đai 36 2.2.3 Các đặc tính tính chất đất đai đơn vị đồ đất đai 37 2.3 Xây dựng đồ đơn vị đất đai 39 2.3.1 Xác định tiêu phân cấp đồ đơn vị đất đai 39 2.3.2 Xây dựng đồ chuyên đề 48 2.3.3 Sử dụng công nghệ GIS xây dựng đồ đơn vị đất đai 52 2.3.4 Mô tả LMU đồ 53 CHƢƠNG – XÁC ĐỊNH CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT 55 3.1 Lựa chọn mơ tả loại hình sử dụng đất 55 3.1.1 Khái niệm: 55 3.1.2 Lựa chọn loại hình sử dụng đất 55 3.1.3 Mơ tả loại hình sử dụng đất 58 3.2 Yêu cầu sử dụng đất đai loại hình sử dụng đất 67 3.2.1 Khái quát yêu cầu sử dụng đất đai 67 3.2.2 Yêu cầu giới hạn xác định yêu cầu sử dụng đất 68 (118)3.3 Kết xác định loại hình sử đất Việt Nam 75 3.3.1 Tài nguyên đất Việt Nam 75 3.3.2 Các loại hình sử dụng đất nƣớc ta 77 3.3.3 Cơ cấu đất sử dụng phân theo địa phƣơng (Tính đến 01/01/2011) 79 3.3.4 Hiện trạng sử dụng đất nƣớc theo địa phƣơng 83 3.3.5 Số trang trại năm 2011 phạm vi nƣớc năm 2011………87 3.3.7 Diện tích lƣơng thực có hạt phân theo địa phƣơng 92 3.3.8 Gía trị sản phẩm tính bình qn 96 2.3.9 Năng suất số hàng năm 96 CHƢƠNG – PHÂN HẠNG THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI 98 4.1 Đối chiếu, so sánh đặc tính yêu cầu sử dụng đất đai cho loại hình sử dụng đất 98 4.2 Xếp hạng yếu tố chuẩn đoán – yêu cầu sử dụng đất 99 4.2.1 Khái quát 99 4.2.2 Cấu trúc xếp hạng yếu tố chẩn đoán cho LUT 100 4.3 Phân hạng thích hợp đất đai 102 4.3.1 Các phƣơng pháp phân hạng 102 4.3.2 Cấu trúc phân hạng thích hợp đất đai theo FAO 105 4.3.3 Đối tƣợng phạm vi phân hạng thích hợp đất đai 108 4.3.4 Nội dung phƣơng pháp phân hạng 109 4.3.5 Các thể loại phân hạng thích hợp đất đai 110 4.3.6 Phân tích kinh tế/tài phân hạng thích hợp 111 4.3.7 Đánh giá tác động môi trƣờng phân hạng 113 4.3.8 Phân hạng thích hợp đất đai tƣơng lai 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI GIANG DANH GIA DAT DAI, BAI GIANG DANH GIA DAT DAI

Hình ảnh liên quan

3. Địa hình tƣơng đối - BAI GIANG DANH GIA DAT DAI

3..

Địa hình tƣơng đối Xem tại trang 8 của tài liệu.
Ví dụ: Lúa nƣớc thích hợp trồng những nơi có địa hình bằng phẳng, đủ nƣớc, TPCG từ thịt nặng đến thịt nhẹ - BAI GIANG DANH GIA DAT DAI

d.

ụ: Lúa nƣớc thích hợp trồng những nơi có địa hình bằng phẳng, đủ nƣớc, TPCG từ thịt nặng đến thịt nhẹ Xem tại trang 13 của tài liệu.
Ví dụ: Các loại hình sử dụng đất chính trong nông lâm nghiệp đƣợc thể hiện trong bảng 1 - BAI GIANG DANH GIA DAT DAI

d.

ụ: Các loại hình sử dụng đất chính trong nông lâm nghiệp đƣợc thể hiện trong bảng 1 Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng 1.2. Một số hệ thống sử dụng đất ở đồng bằng sông Cửu Long - BAI GIANG DANH GIA DAT DAI

Bảng 1.2..

Một số hệ thống sử dụng đất ở đồng bằng sông Cửu Long Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng 2.1. Ví dụ về phân cấp và mã hoá chỉ tiêu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai - BAI GIANG DANH GIA DAT DAI

Bảng 2.1..

Ví dụ về phân cấp và mã hoá chỉ tiêu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 2.2. Các yếu tố tạo lập đơn vị đất đai chia theo mức độ chi tiết của bản đồ - BAI GIANG DANH GIA DAT DAI

Bảng 2.2..

Các yếu tố tạo lập đơn vị đất đai chia theo mức độ chi tiết của bản đồ Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 2.3. Các yếu tố và phân cấp chỉ tiêu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai toàn quốc tỉ - BAI GIANG DANH GIA DAT DAI

Bảng 2.3..

Các yếu tố và phân cấp chỉ tiêu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai toàn quốc tỉ Xem tại trang 47 của tài liệu.
3.2. Yêu cầu sử dụng đất đai của các loại hình sử dụng đất 3.2.1. Khái quát về yêu cầu sử dụng đất đai  - BAI GIANG DANH GIA DAT DAI

3.2..

Yêu cầu sử dụng đất đai của các loại hình sử dụng đất 3.2.1. Khái quát về yêu cầu sử dụng đất đai Xem tại trang 67 của tài liệu.
Từ những nguyên tắc chung trên, ở nƣớc ta, một loại hình sử dụng đất đƣợc xem là bền vững phải đạt 3 yêu cầu sau:  - BAI GIANG DANH GIA DAT DAI

nh.

ững nguyên tắc chung trên, ở nƣớc ta, một loại hình sử dụng đất đƣợc xem là bền vững phải đạt 3 yêu cầu sau: Xem tại trang 68 của tài liệu.
Bảng 4.1. Các chỉ dẫn cấu trúc xếp hạng các yếu tố chuẩn đoán (H. Huzing, 1993) - BAI GIANG DANH GIA DAT DAI

Bảng 4.1..

Các chỉ dẫn cấu trúc xếp hạng các yếu tố chuẩn đoán (H. Huzing, 1993) Xem tại trang 101 của tài liệu.