0

bài Trao duyên - Truyện Kiều - Nguyễn Du | Lớp 10, Ngữ văn - Ôn Luyện

33 17 0
  • bài Trao duyên - Truyện Kiều - Nguyễn Du | Lớp 10, Ngữ văn - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:15

- Cho thấy diễn biến tâm trạng đau khổ, tuyệt vọng của Kiều khi buộc phải phụ tình Kim Trọng.. Đại ý.[r] (1)(2)A Kiểm tra cũ A Kiểm tra cũ B Bài mới B Bài mới I Đọc hiểu khái quát I Đọc hiểu khái quát II II Đọc hiểu chi tiếtĐọc hiểu chi tiết 2 Đọc 2 Đọc 1 Vị trí đoạn trích 1 Vị trí đoạn trích 3 Bố cục 3 Bố cục 4 Đại ý 4 Đại ý 1 Đoạn một:10 câu đầu 1 Đoạn một:10 câu đầu 2 Đoạn hai: câu tiếp 2 Đoạn hai: câu tiếp III Củng cố III Củng cố (3)Câu 1 Câu Nguyễn Du sáng tác Nguyễn Du sáng tác Truyện KiềuTruyện Kiều theo tiểu theo tiểu thuyết chương hồi Thanh Tâm Tài Nhân có tên là: thuyết chương hồi Thanh Tâm Tài Nhân có tên là: A Kim Vân Kiều truyện A Kim Vân Kiều truyện B Kim Kiều truyện B Kim Kiều truyện C C Kim Kiều tân truyện Kim Kiều tân truyện D D Kim Vân Kiều tân truyệnKim Vân Kiều tân truyện (4)Kiều Kiều không đúng?là không đúng? A A Truyện KiềuTruyện Kiều ca tình yêu tự ước mơ cơng lýlà ca tình u tự ước mơ công lý B B Truyện KiềuTruyện Kiều tiếng khóc cho số phận ngườilà tiếng khóc cho số phận người C C Truyện KiềuTruyện Kiều lời than oán dập vùi định là lời than oán dập vùi định mệnh mệnh D D Truyện KiềuTruyện Kiều lời tố cáo mạnh mẽ, đanh théplà lời tố cáo mạnh mẽ, đanh thép (5)Câu 3. Câu Gọi Truyện Kiều “Gọi Truyện Kiều “một bách khoa thư muôn một bách khoa thư muôn vàn tâm trạng vàn tâm trạng” cách nhằm nhấn mạnh:” cách nhằm nhấn mạnh: A A Truyện KiềuTruyện Kiều thiếu căng thẳng, gay cấn, hấp dẫnthiếu căng thẳng, gay cấn, hấp dẫn B B Truyện KiềuTruyện Kiều tập thơ trữ tìnhchỉ tập thơ trữ tình C C Truyện KiềuTruyện Kiều trở thành tập sách khoa học tâm lýđã trở thành tập sách khoa học tâm lý D D Truyện KiềuTruyện Kiều đặc biệt thành công miêu tả tâm lý nhân vậtđặc biệt thành công miêu tả tâm lý nhân vật (6)(Trích Truyện Kiều) I Đọc hiểu khái quát 1 Vị trí đoạn trích Đoạn trích Đoạn trích thuộc phần thuộc phần (7)Truyện Truyện KiềuKiều Gặp Gặp gỡgỡ vàvà đính đính ướcước Gia Gia biếnbiến vàvà lưu lưu lạclạc ĐoànĐoàn tụtụ Đoạn Đoạn tríchtrích TraoTrao duyênduyên Từ Từ câucâu 723 723 đếnđến câucâu 765765 Vị trí đặc biệt: Khép lại sống ềm đềm, hạnh phúc; mở Vị trí đặc biệt: Khép lại sống ềm đềm, hạnh phúc; mở (8)Em kể kiện diễn trước đó Em kể kiện diễn trước đó?? - Sau đêm thề nguyền, Kim Trọng phải gấp hộ tang Liễu Dương - Gia đình Kiều gặp tai biến: cha em bị bắt, cải bị cướp (9)3 Bố cục 3 Bố cục Đoạn trích Đoạn trích được chia được chia thành thành đoạn? Em đoạn? Em hãy nêu nội hãy nêu nội dung dung của của đoạn? đoạn? Đoạn trích chia thành ba đoạn: Đoạn trích chia thành ba đoạn: Đoạn 1: 10 câu đầu: Đoạn 1: 10 câu đầu: Kiều nói lời Kiều nói lời trao duyên trao duyên Đoạn Đoạn 22: : 8 câu tiếp: câu tiếp: Kiều trao kỉ Kiều trao kỉ vật cho em vật cho em 2 Đọc 2 Đọc Nghe đoạn ngâm thơ nghệ sĩ ưu tú Trần Thị Tuyết (ngâm Nghe đoạn ngâm thơ nghệ sĩ ưu tú Trần Thị Tuyết (ngâm theo văn SGK cũ) theo văn SGK cũ) (10)- Miêu tả cách xử Thuý Kiều nhờ Thuý Vân trả nghĩa cho Kim Trọng. - Cho thấy diễn biến tâm trạng đau khổ, tuyệt vọng của Kiều khi buộc phải phụ tình Kim Trọng. 4 Đại ý (11)II Đọc hiểu chi tiết II Đọc hiểu chi tiết 1 1 ĐoạnĐoạn mộtmột:: ThuýThuý KiềuKiều traotrao duyênduyên + + KiềuKiều phảiphải đemđem tìnhtình yêuyêu mặnmặn nồngnồng đầuđầu đờiđời của mìnhmình traotrao chocho emem Tình Tình cảnhcảnh bibi kịchkịch củacủa KiềuKiều:: + + ChuyệnChuyện vợvợ chồngchồng làlà chuyệnchuyện hệhệ trọngtrọng cảcả đờiđời KhơngKhơng u u saosao cócó thểthể lấylấy làmlàm chồngchồng Tình cảnh bi Tình cảnh bi kịch Kiều kịch Kiều được thể được thể thế nào? Tại thế nào? Tại sao trao duyên sao trao duyên lại chuyện tế lại chuyện tế (12)THUÝ (13)Cậy Cậy chứchứ khơngkhơng phảiphải nhờnhờ VìVì:: + + CậyCậy cócó thanhthanh điệuđiệu trắctrắc gâygây điểm điểm nhấnnhấn lắnglắng đọngđọng chocho câucâu thơ thơ + + CậyCậy mangmang sứcsức nặngnặng củacủa niềmniềm tin, tin, làlà sựsự tintin cậycậy vàovào quanquan hệhệ ruột ruột thịtthịt Lời Lời lẽlẽ traotrao duyênduyên:: Qua câu thơ đầu Qua câu thơ đầu em thấy Kiều em thấy Kiều lựa chọn lời lẽ lựa chọn lời lẽ nào để nói với nào để nói với em? em? Chịu Chịu lờilời cứcứ khôngkhông phảiphải nhậnnhận lờilời ChịuChịu lờilời làlà mộtmột sựsự bắtbắt buộc, (14)- Bình thường trái đạo lí: Chị lạy em. Cử Kiều khi trao duyên Em có suy nghĩ Em có suy nghĩ gì cử lạy em gì cử lạy em của Kiều qua của Kiều qua lời thoại? lời thoại? Kiều lựa chọn lời lẽ chính xác, chặt chẽ, đầy thắt buộc mà tế nhị (15)Nàng Nàng đãđã thềthề nguyềnnguyền rấtrất sâusâu nặngnặng vớivới KimKim TrọngTrọng Nhưng Nhưng nàngnàng buộcbuộc phảiphải hihi sinhsinh chữchữ tìnhtình đểđể giữgiữ trọn trọn chữchữ hiếuhiếu Kiều Kiều đưađưa rara lílí dodo traotrao duyênduyên Kiều Kiều đãđã đưađưa rara lílí dodo traotrao dundun làlà gì,gì, bằngbằng lờilời lẽ,lẽ, lậplập luận luận nhưnhư thếthế nàonào đểđể VânVân hiểu?hiểu? Kiều (16)Qua lời trao duyên Qua lời trao duyên em thấy phẩm chất em thấy phẩm chất gì Kiều? gì Kiều? Thông minh, đoan trang, tế nhị, hiếu thảo, tình nghĩa. Trong hồn cảnh bi kịch, bối rối chọn lời lẽ chính xác, đầy sức thuyết phục (17)(18)Kiều trao kỉ vật cho em? Việc nhắc Kiều trao kỉ vật cho em? Việc nhắc lại kỉ niệm tình u có ý nghĩa gì? lại kỉ niệm tình u có ý nghĩa gì? Bức tờ mây, vành, nhắc đến phím đàn, mảnh hương nguyền. (19)Em hiểu Em hiểu là: là: Duyên Duyên giữ vật giữ vật chung? chung? Câu thơ Câu thơ cho thấy tâm cho thấy tâm trạng Kiều trạng Kiều khi trao kỉ vật cho khi trao kỉ vật cho em? em? Tâm Tâm trạngtrạng giằnggiằng xé,xé, đầyđầy mâumâu thuẫn, thuẫn, xótxót xaxa:: KhiKhi traotrao kỉkỉ vậtvật cho cho emem llàà khikhi nàngnàng sốngsống vớivới tình tình yêuyêu mặnmặn nồngnồng đầuđầu đờiđời LíLí trí trí buộcbuộc làmlàm nhưngnhưng concon timtim không không muốnmuốn Từ Từ ngữngữ:: củacủa chungchung nghenghe ththậtật xót xót xaxa:: kỉkỉ vvậtật tìnhtình yêuyêu làlà củacủa Thuý Thuý Kiều,Kiều, KimKim TrọngTrọng vàvà cảcả Thuý Thuý VânVân KiKiềuều traotrao duyênduyên chocho em (20)Nhóm 1 Nhóm 1 Trao duyên xong, Trao duyên xong, Kiều có dự cảm gì Kiều có dự cảm gì về thân phận ? về thân phận ? Hãy tìm từ Hãy tìm từ ngữ cho thấy Kiều ngữ cho thấy Kiều đã nghĩ đến chết đã nghĩ đến chết ? Việc tập trung dày ? Việc tập trung dày đặc từ ngữ đặc từ ngữ đó có ý nghĩa ? đó có ý nghĩa ? Nhóm 2 Nhóm 2 (21)Ngơn Ngơn ngữngữ trongtrong lờilời thoạithoại gợigợi rara cuộccuộc sốngsống ởở cõicõi âm,âm, đầy đầy mama mịmị:: Nàng Nàng coicoi nhưnhư mìnhmình đãđã chếtchết ĐóĐó làlà cáicái chếtchết củacủa tâmtâm hồn hồn VìVì nàngnàng ýý thứcthức hạnhhạnh phúcphúc củacủa mìnhmình đãđã hếthết rồi,rồi, đã đã chấmchấm dứtdứt Trông cỏ cây Trông cỏ cây Thấy hiu hiu gió hay chị về Thấy hiu hiu gió hay chị về Hồn mang nặng lời thề Hồn mang nặng lời thề Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai Dạ đài cách mặt khuất lời Dạ đài cách mặt khuất lời Rưới xin giọt nước cho người thác oan Rưới xin giọt nước cho người thác oan Kiều (22)Kiều Kiều đốiđối thoạithoại vớivới ThuýThuý Vân,Vân, vớivới KimKim Trọng,Trọng, độcđộc thoạithoại với với chínhchính mìnhmình tan tan vỡvỡ nàngnàng hồnhồn tồntồn trắngtrắng taytay vàvà coicoi nhưnhư đãđã chếtchết Ngôn Ngôn ngữngữ đốiđối thoạithoại Kim Kim TrọngTrọng:: Kiều Kiều gửigửi đếnđến chàngchàng trămtrăm nghìnnghìn lạylạy đểđể tạtạ tộitội NàngNàng gọigọi Kim Kim TrọngTrọng là tìnhtình quân,quân, KimKim lang,lang, chàngchàng KiềuKiều tựtự coicoi chàng chàng KimKim làlà chồngchồng nênnên mớimới đauđau đớnđớn quênquên mmấtất VânVân ngồi (23)Nỗi buồn đau chất chứa kìm nén lịng Kiều giờ tn trào thành tiếng khóc đành phải phụ tình người u: Ơi Kim lang! Hỡi Kim lang! Thơi thơi thiếp phụ chàng từ đây! Độc thoại nội tâm: Kiều tự ý thức thân phận lỡ làng, nổi lênh, dang dở, phiêu bạt…qua thành ngữ; từ ngữ và câu cảm thán: (24)Thời Thời giangian tâmtâm trạngtrạng nhưnhư mộtmột dòngdòng chảychảy miênmiên viễnviễn:: hiện hiện tạitại quáquá khứkhứ tươngtương lailai hưhư vôvô hiệnhiện tại tại Ý Ý nghĩanghĩa:: + + SựSự khủngkhủng hoảnghoảng tinhtinh thầnthần làmlàm KiềuKiều mấtmất ýý niệmniệm vềvề thờithời gian gian + + TâmTâm trạngtrạng nàngnàng giằnggiằng xé,xé, đauđau đớn,đớn, tìmtìm cáchcách trốntrốn tránhtránh nhưng nhưng vẫnvẫn khơngkhơng thốtthốt đượcđược thựcthực tạitại tìnhtình uu tantan vỡvỡ Kết (25)Tâm trạng phức tạp, đau khổ, tuyệt vọng Tâm trạng phức tạp, đau khổ, tuyệt vọng Trước Trước trao duyên trao duyên Khi Khi trao duyên trao duyên Sau Sau trao duyên trao duyên Tình Tình mình mình Trắng tayTrắng tay Sống với Sống với hiện tại hiện tại Sống với khứ Sống với khứ và tại và tại Sống với tương Sống với tương (26)Em Em hãyhãy tómtóm tắttắt nhữngnhững nétnét chínhchính vềvề nộinội dung dung vàvà nghệnghệ thuậtthuật của của đoạnđoạn tríchtrích?? Nội Nội dungdung Bi Bi kịchkịch tình tình yêuyêu Thân Thân phậnphận bất bất hạnhhạnh Nhân Nhân cáchcách cao cao đẹpđẹp 1 (27)Ngôn ngữ Ngôn ngữ Đối Đối thoại thoại Độc Độc thoại thoại Nửa độc Nửa độc thoại thoại Thời gian Thời gian tâm trạng tâm trạng Hiện tại Hiện tại Quá khứQuá khứ TươngTương lai lai Nghệ thuật Nghệ thuật Miêu tả nội Miêu tả nội (28)(29)Câu Của chung (trong câu Duyên giữ vật này chung) ai? A Thuý Kiều với Kim Trọng 2 Luyện tập D B Thuý Vân với Kim Trọng C Thuý Kiều với Thuý Vân (30)Câu Câu 22 DòngDòng nàonào dướidưới đâyđây xácxác địnhđịnh khơngkhơng đúngđúng vịvị trí trí củacủa sựsự việcviệc ThuýThuý KiềuKiều traotrao duyênduyên chocho ThuýThuý Vân? Vân? A Sau việc bọn sai nha ập tới bắt cha em trai A Sau việc bọn sai nha ập tới bắt cha em trai Kiều Kiều B Sau việc bán chuộc cha thu xếp xong B Sau việc bán chuộc cha thu xếp xong C Sau Kim Trọng phải hộ tang Liêu C Sau Kim Trọng phải hộ tang Liêu Dương Dương D Trước đêm Kim Trọng Thuý Kiều thề nguyền D Trước đêm Kim Trọng Thuý Kiều thề nguyền (31)Câu Câu 33 TừTừ lạylạy trongtrong câucâu NgồiNgồi lênlên chocho chịchị lạylạy rồirồi sẽsẽ thưa thưa đãđã gópgóp phầnphần tạotạo khơngkhơng khíkhí kháckhác thườngthường thế thế nàonào chocho câucâu chuyệnchuyện traotrao duyênduyên màmà KiềuKiều sắpsắp nói? nói? A Sự thay bậc đổi ngôi: chị thành nhỏ bé, em thành A Sự thay bậc đổi ngôi: chị thành nhỏ bé, em thành lớn lao. lớn lao. D D B Người nhà chịu ơn thành người chịu B Người nhà chịu ơn thành người chịu ơn em gái mình. ơn em gái mình. C Quan hệ C Quan hệ máu mủmáu mủ thông thường thành quan hệ thông thường thành quan hệ lời nước non. lời nước non. (32)Câu 4 Câu Thành công quan trọng đặc sắc Thành công quan trọng đặc sắc nghệ thuật Nguyễn Du đoạn trích nghệ thuật Nguyễn Du đoạn trích là gì? là gì? A Miêu tả tâm lí nhân vật A Miêu tả tâm lí nhân vật B Lựa chọn, sử dụng từ ngữ, hình ảnh B Lựa chọn, sử dụng từ ngữ, hình ảnh C Dựng đối thoại, độc thoại C Dựng đối thoại, độc thoại D Tạo tình đầy mâu thuẫn D Tạo tình đầy mâu thuẫn (33)Câu Câu 55 ThờiThời giangian trongtrong đoạnđoạn tríchtrích miênmiên manman nhưnhư mộtmột dòng dòng chảychảy:: hiệnhiện tạitại – quáquá khứkhứ tươngtương lailai hiệnhiện tại tại DịngDịng nàonào dướidưới đâyđây khơngkhơng đúngđúng khikhi nhậnnhận định định vềvề cáchcách xửxử lí thờithời giangian nóinói trêntrên củacủa táctác giảgiả Truyện Truyện KiềuKiều?? A A SựSự khủngkhủng hoảnghoảng tinhtinh thầnthần khiếnkhiến KiềuKiều mấtmất dầndần ýý niệm niệm vềvề thờithời giangian B Quá khứ, tại, tương lai không cịn ranh giới B Q khứ, tại, tương lai khơng cịn ranh giới đều thương đau. đều thương đau. C C XáoXáo trộntrộn ngẫungẫu nhiên,nhiên, khôngkhông theotheo mộtmột yêuyêu cầucầu hayhay dụng dụng ýý nàonào cảcả D Dòng chảy thời gian phải nương theo dòng D Dòng chảy thời gian phải nương theo dòng chảy cảm xúc chảy cảm xúc
- Xem thêm -

Xem thêm: bài Trao duyên - Truyện Kiều - Nguyễn Du | Lớp 10, Ngữ văn - Ôn Luyện, bài Trao duyên - Truyện Kiều - Nguyễn Du | Lớp 10, Ngữ văn - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

B. Lựa chọn, sử dụng từ ngữ, hình ảnhB. Lựa chọn, sử dụng từ ngữ, hình ảnh - bài Trao duyên - Truyện Kiều - Nguyễn Du | Lớp 10, Ngữ văn - Ôn Luyện

a.

chọn, sử dụng từ ngữ, hình ảnhB. Lựa chọn, sử dụng từ ngữ, hình ảnh Xem tại trang 32 của tài liệu.