0

Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

12 15 0
  • Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:14

[r] (1)(2)BÀI 14 TH C HÀNH:Ự BÀI 14 TH C HÀNH:Ự QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C TH QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C TH I M c tiêu:ụ - Nh n d ng ậ ạ đư c NST kì.ợ ở - Phát tri n kĩ nể ăng s d ng quan sát tiêu b n dử ụ ả ư i kinh hi n vi.ớ ể II Chu n b :ẩ - Các tiêu b n c ả ố đ nh NST c a m t s loài ị ủ ộ ố đ ng v t, th c v tộ ậ ự ậ - Kinh hi n vi quang hoc.ể - Tranh v NST.ẽ III Cách ti n hành.ế - HS làm vi c theo nhóm.ệ (3)BÀI 14 TH C HÀNH:Ự BÀI 14 TH C HÀNH:Ự QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C TH (4)TI T 14 TH C HÀNH:Ế TI T 14 TH C HÀNH:Ế QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C TH (5)(6)(7)TI T 14 TH C HÀNH:Ế TI T 14 TH C HÀNH:Ế QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C TH (8)(9)BÀI 14 TH C HÀNH:Ự BÀI 14 TH C HÀNH:Ự QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C TH (10)BÀI 14 TH C HÀNH:Ự BÀI 14 TH C HÀNH:Ự QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C TH (11)BÀI 14 TH C HÀNH:Ự BÀI 14 TH C HÀNH:Ự QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C TH (12)PHÂN T ADN
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện, Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI SC TH ỂQUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C THỄẮỂ - Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện
QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI SC TH ỂQUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C THỄẮỂ Xem tại trang 3 của tài liệu.
QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI SC TH ỂQUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C THỄẮỂ - Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện
QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI SC TH ỂQUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C THỄẮỂ Xem tại trang 4 của tài liệu.
QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI SC TH ỂQUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C THỄẮỂ - Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện
QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI SC TH ỂQUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C THỄẮỂ Xem tại trang 7 của tài liệu.
QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI SC TH ỂQUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C THỄẮỂ - Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện
QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI SC TH ỂQUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C THỄẮỂ Xem tại trang 9 của tài liệu.
QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI SC TH ỂQUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C THỄẮỂ - Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện
QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI SC TH ỂQUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C THỄẮỂ Xem tại trang 10 của tài liệu.
QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI SC TH ỂQUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C THỄẮỂ - Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện
QUAN SÁT HÌNH THÁI NHI SC TH ỂQUAN SÁT HÌNH THÁI NHI M S C THỄẮỂ Xem tại trang 11 của tài liệu.