0

Sinh sản sinh dưỡng do người | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

16 12 0
  • Sinh sản sinh dưỡng do người | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:01

[r] (1)(2)Chương V: Sinh s n sinh dả ưỡng Tranh th hi n sinh s n sinh ể ệ ả dưỡng t nhiên?ự (3)xét Tranh vi n xanh: Th hi n u gì?ề ể ệ ề Tranh vi n vàng: Sinh s n sinh ề ả (4)Bài 27: Sinh s n sinh d ưỡng người Quan sát T i cành rau ngót có kh t o r (5)xét Khi cành có đ m t, ch i đem c m xu ng đ t s ủ ắ ấ ẽ ra r phát tri n thành m i ễ (6)Giâm cành gì? Giâm cành c t m t đo n thân hay cành c a m , c m xu ng đ t m cho r ấ ẩ (7)Quan sát Hình 27.2 (A & B) cho bi t:ế 1 Chi t cành gìế , các bước th c hi n chi t cànhự ệ ế ? C s khoa h c c a t ng bọ ủ ước? 2 Vì cành chi t r ch có th m c t ế ễ ỉ ể ọ mép v phía c a v t c t?ỏ ủ ế ắ 3 K tên m t s tr ng b ng cách chi t ể ộ ố ằ ế cành? (8)Quan sát Hình 27.3 (Tr.90-SGK) cho bi t:ế 1 Người ta th c hi n ghép m t qua nh ng bự ệ ắ ữ ước nào? 2 Theo em ghép gì? Có m y cách ghép ấ cây? 3 M c đích c a vi c giâm cành, chi t cành, ụ ủ ệ ế ghép gì? Ghép cây (9)• M c đích c a vi c giâm cành, ghép cây, chiêt nhân gi ng tr ng. (10)Bài 27: Sinh s n sinh d ưỡng người • Ví d 1: T c khoai tây nhân gi ng vơ tính ụ tháng  Thu t m m gi ng đ tr ng cho 40 ỷ ầ ủ ồ ha. • Ví d 2: Nhân gi ng vơ tính Phong lan thu đụ ược hàng trăm m iớ Nhân gi ng (11)Nhân gi ng vơ tính (ni c y mơ) l y m t ố ph n r t nh c a mô phân sinh nuôi ầ ỏ ủ trong ng nghi m có môi trố ường dinh dưỡng đ t vô trùng ạ t o thành mô non ạ dùng ch t kích thích th c v t làm chúng phân hoá ấ thành vơ s có đ m i đ c tính ố ủ ọ ặ c a g c ban đ u.ủ Nhân gi ng vơ tính ph ương pháp t o nhi u m i t ớ ừ (12)Th hình th c sinh s n sinh dế ưỡng người (ch n câu tr l i nh t).ọ ả ờ A. Là hình th c SSSD ngứ ườ ại t o ra. B. Là hình th c SSSD x y t nhiên mà ngứ ười quan sát được. C. Là hình th c SSSD ngứ ười ch đ ng t o nh m ủ ộ nhân gi ng tr ng.ố D. Là hình th c SSSD nh : Giâm, Chi t, Ghép, Nhân gi ng ứ ư ế vơ tính Bài 27: Sinh s n sinh d ưỡng người (13)SSSD l iờ Các hình th c SSSDứ Ví dụ 1 SSSD t ự nhiên 2 SSSD người 1 … 2 … A Giâm cành B Chi t cànhế C B ng thân bòằ D B ng thân rằ ễ E B ng r cằ ễ ủ F B ng láằ G Ghép H Nhân gi ng vô tínhố a Rau má b G ngừ c C tranhỏ d Thu c láố e Cây thu c ố (14)(15)Chi t cành làm cho cành ế r r i m i đem ễ ồ ớ (16)Bài 27: Sinh s n sinh d ưỡng người Bước 1: Ch n cành đ tiêu chu nọ Các bước th c hi n Bước 2: L t m t đo n vộ Bước 3: Làm b u đ t quanh vùng b l t vầ ị ộ ỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh sản sinh dưỡng do người | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện, Sinh sản sinh dưỡng do người | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

SSSD iờ Các hình th c SSSD ứ Ví dụ - Sinh sản sinh dưỡng do người | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

i.

ờ Các hình th c SSSD ứ Ví dụ Xem tại trang 13 của tài liệu.