0

GIẢI PHÁP CẢI THIỆN THÔNG ĐIỆP CỦA BÁO ĐIỆN TỬ VỀ HÌNH ẢNH TÂY BẮC DƯỚI GÓC NHÌN TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

7 7 0
 • GIẢI PHÁP CẢI THIỆN THÔNG ĐIỆP CỦA BÁO ĐIỆN TỬ VỀ HÌNH ẢNH TÂY BẮC DƯỚI GÓC NHÌN TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:40

Kết quả nghiên cứu cho thấy hình ảnh vùng Tây Bắc xuất hiện mờ nhạt trên các báo điện tử; các báo điện tử đang tập trung nhiều vào việc thông tin về những khó khăn, bất cập của Tây Bắ[r] (1)GIẢI PHÁP CẢI THIỆN THÔNG ĐIỆP CỦA BÁO ĐIỆN TỬ VỀ HÌNH ẢNH TÂY BẮC DƯỚI GĨC NHÌN TRUYỀN THƠNG PHÁT TRIỂN Trương Thị Phương1*, Nguyễn Thị Loan2 1Trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông – ĐH Thái Nguyên 2Đại học Thái Nguyên TÓM TẮT Bài báo giới thiệu kết nghiên cứu gần với mục tiêu: (1) Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng tác động thông điệp báo điện tử phát triển bền vững vùng Tây Bắc (2) Đề xuất định hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu thông điệp báo điện tử mục tiêu phát triển bền vững vùng Tây Bắc Phương pháp nghiên cứu lịch sử sử dụng tài liệu thứ cấp, phương pháp phân tích nội dung, mơ hình truyền thơng phát triển áp dụng để phân tích 619 tin, đăng số báo điện tử Kết nghiên cứu cho thấy hình ảnh vùng Tây Bắc xuất mờ nhạt báo điện tử; báo điện tử tập trung nhiều vào việc thơng tin khó khăn, bất cập Tây Bắc mà tập trung vào nội dung dẫn đầu tư, tiềm năng, mạnh phát triển vùng Tây Bắc, hình thức truyền tải thông tin đơn điệu, đa phần chữ viết, bảng, biểu, sơ đồ, đồ thị minh họa… Dựa kết đó, nhóm tác giả đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động báo chí truyền thơng mục tiêu phát triển bền vững vùng Tây Bắc Từ khóa: Truyền thơng phát triển; phát triển bền vững; vùng Tây Bắc; truyền thông dân tộc; thông điệp báo điện tử Ngày nhận bài: 20/5/2020; Ngày hoàn thiện: 24/6/2020; Ngày đăng: 29/6/2020 SOLUTIONS FOR IMPROVING THE ONLINE NEWSPAPER’S MESSAGE ON THE NORTHWEST IMAGE FROM THE PERSPECTIVE OF DEVELOPMENT COMMUNICATION Truong Thi Phuong1*, Nguyen Thi Loan2 1 TNU - University of Information and Communication Technology 2 Thai Nguyen University ABSTRACT The paper introduces the results of recent research with the aims to: (1) Research, survey and evaluate the situation as well as the impact of online newspaper’s newspaper on the Northwest sustainable development (2) Propose orientations and solutions to improve the quality and effectiveness of online newspaper’s messages on the Northwest sustainable development The researching method includes: history researching & secondary documents using, content analyzing Moreover, development communication model was applied to analyze 619 news, articles published in several internet newspapers The results show that the Northwest image appears faintly in online newspapers The online newspapers are focusing more on the difficulties and inadequacies of the Northwest, but less on the contents of its investment guidelines, potentials and development strengths The forms of information are monotonous, mostly in written words, very few tables, diagrams, graphs illustrating Based on the results, the authors have proposed solutions to improve quality and efficiency of media activities for the sustainable development of the Northwest region Keywords: Development Communication; sustainable development; the Northwest region; ethnic communication; message on the online newspaper Received: 20/5/2020; Revised: 24/6/2020; Published: 29/6/2020 (2)1 Đặt vấn đề Hội nghị Ban đạo Tây Nam Bộ, Tây Bắc Tây Nguyên ngày 30/9/2016, tổ chức Đà Lạt (Lâm Đồng), đại biểu rõ tuyến thông tin tuyên truyền vùng đặc biệt vùng Tây Bắc cịn yếu, hạn chế thiếu tồn diện như: nội dung thể chưa phong phú, đa dạng, hình ảnh Tây Bắc truyền thông chưa hấp dẫn nhà đầu tư, am hiểu văn hóa dân tộc thiểu số cịn bất cập [1] Báo chí truyền thơng cần phản ánh trạng Tây Bắc, ghi nhận thành công Tây Bắc trình phát triển bền vững, phản ánh hạn chế, bất cập Tây Bắc nhằm giúp quan hoạch định sách, nhà đầu tư, doanh nghiệp cộng đồng công chúng xã hội hiểu Tây Bắc, từ đó, chung tay giúp sức hợp tác với Tây Bắc để đưa Tây Bắc phát triển bền vững Việc nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá thực trạng hình ảnh Tây Bắc báo điện tử thực trạng, thói quen, tâm lý tiếp nhận ý kiến đánh giá công chúng Tây Bắc với nội dung, hình thức sản phẩm truyền thông dành cho họ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng truyền thông phục vụ phát triển bền vững Tây Bắc việc làm cấp thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn to lớn 2 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, nhóm tác giả sử dụng số phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lịch sử sử dụng tài liệu thứ cấp: Nhóm tác giả tiến hành sưu tập văn kiện, thị, tư liệu Đảng nhà nước liên quan đến việc xã hội hóa thơng tin báo chí, nhằm tìm hiểu chủ trương, đường lối, định hướng Đảng Nhà nước vấn đề phát triển Tây Bắc Bên cạnh đó, tài liệu thứ cấp thu thập từ tài liệu cơng bố thức đề tài KHCN.TB14X/13-18 “Truyền thông dân tộc, truyền thông phát triển – Những vấn đề lý luận thực tiễn”, báo cáo, tài liệu, số liệu điều tra, sách báo, tạp chí, văn pháp quy, Website có liên quan Phương pháp phân tích nội dung: Nhóm tác giả khảo sát, phân tích nội dung hình thức tin, số báo điện tử (báo Đầu tư điện tử, báo VnExpress, báo Dân tộc) để đánh giá thực trạng, thành công hạn chế báo điện tử việc đưa thông tin Tây Bắc 3 Kết thảo luận 3.1 Vài nét khái quát truyền thông phát triển vùng Tây Bắc Truyền thông phát triển Truyền thông phát triển (hay truyền thông phục vụ phát triển) kiểu truyền thơng, tất chủ thể tham gia tự đối thoại có quyền tiếp cận kênh truyền thơng, tham gia vào q trình quảng bá tiếp nhận thông tin kiến thức chủ thể Về bản, truyền thông phát triển kết hợp của: Truyền thông nhằm phổ biến kiến thức/truyền bá Lý thuyết phổ biến kiến thức/truyền bá phát triển dựa giả thuyết cho rằng, việc thiếu ý tưởng dẫn đến phát triển truyền thông sử dụng cơng cụ để thuyết phục nhóm cơng chúng mục tiêu (thông qua phương tiện truyền thông đại chúng phi đại chúng, người lãnh đạo dư luận (opinion leaders), ) [2] Tuy nhiên, truyền thông phát triển phê phán lý thuyết phổ biến kiến thức tính chiều, áp đặt khơng xem xét đến yếu tố địa phương, văn hóa Vùng Tây Bắc (3)Sơn, Mường Lát, Bá Thước, Lang Chánh, Cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh 10 huyện phía Tây Nghệ An gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thanh Chương Tổng diện tích tồn vùng 7.488.031 km2, đó, đất nơng nghiệp tồn khu vực chiếm tỷ lệ nhỏ, lại phần lớn rừng núi [1] 3.2 Thực trạng nội dung hình thức thơng điệp báo điện tử hình ảnh Tây Bắc dưới góc nhìn truyền thông phát triển Để làm rõ thông điệp báo điện tử hình ảnh Tây Bắc góc nhìn truyền thơng phát triển, nhóm tác giả khảo sát tần suất tin, báo điện tử tiến hành phân tích nội dung, hình thức tin, truyền thông vùng Tây Bắc Kết hình cho thấy, số địa danh thuộc vùng Tây Bắc, Lào Cai xuất nhiều với 141 tin, chiếm 22,8% tổng số tin, bài, tiếp Yên Bái với 84 tin, chiếm 13,6% tổng số tin bài, Lạng Sơn địa phương xuất nhiều với số tin 62 tin, chiếm 10% Trong đó, địa phương Bắc Kạn có 16 tin, chiếm 2,6% tổng số tin, bài, Cao Bằng có 13 tin, chiếm 2,1% tổng số tin bài, xếp cuối tỉnh Điện Biên, có tin, chiếm 1,5% tổng số tin, Hình Biểu đồ thể số lượng tin, các báo điện tử viết địa danh Tây Bắc Trung bình ngày báo VnExpress có khoảng 500 tin bài, năm báo có khoảng 182.500 tin, Tuy nhiên, theo kết khảo sát nhóm tác giả, có 426 tin, viết Tây Bắc giai đoạn 2018 - 2019, chiếm 0,2% số lượng tin, năm báo VnExpress Số lượng tin mà báo VnExpress viết Tây Bắc năm không số lượng tin, báo ngày Trên báo Dân tộc tương tự, số lượng tin, hình ảnh Tây Bắc chiếm 3,2% tổng số tin, báo năm, báo Đầu tư 3,6% Mặt khác, dựa lý thuyết tâm lý tiếp nhận công chúng [2], địa lý, địa danh xuất nhau, đơn vị tỉnh, nhiên, truyền thông, tần suất xuất địa phương lại không giống nhau, điều dẫn đến hệ quả, địa phương xuất nhiều truyền thông người biết đến nhiều hơn, địa phương xuất khiến cơng chúng khơng biết đến Ngoài việc đo tần suất xuất địa danh thuộc vùng Tây Bắc, nhóm tác giả tổng hợp, phân tích số liệu thống kê số lượng tác phẩm dựa tiêu chí nội dung: tiềm - thành tựu, khó khăn - bất cập hình ảnh người dân Tây Bắc Kết thể chi tiết bảng Bảng Số lượng tin, báo điện tử thơng tin nội dung liên quan đến truyền thơng hình ảnh vùng Tây Bắc STT Tên báo điện tử Số lượng tin, Tổng số tin, bài Tiềm năng - thành tựu Khó khăn - bất cập Hình ảnh người dân Tây Bắc 1 VnExpress 107 258 61 426 Dân tộc 59 39 24 122 3 Đầu tư 47 15 71 4 Tổng số (4)khăn, bất cập vùng Tây Bắc Tiếp đó, nội dung thông tin tiềm năng, thành tựu với 213 tin, bài, chiếm 34,4% tổng số tin, Cuối nội dung thơng tin hình ảnh người dân vùng Tây Bắc có 94 tin, chiếm 15,2% tổng số tin, 3.2.1 Thực trạng nội dung thông tin báo điện tử vùng Tây Bắc Nội dung thông tin tiềm - thành tựu Đặc thù tỉnh vùng Tây Bắc phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nơng nghiệp, diện tích khơng lớn, suất trồng, vật ni chưa cao, địa hình đồi đất chia cắt, lại hay xảy thiên tai Bên cạnh đó, trình độ canh tác đồng bào cịn hạn chế, chưa có thói quen sản xuất hàng hóa, trồng lúa gạo cịn mang tính tự cung tự cấp, thu nhập người dân nông thôn đạt 400.000 đ/tháng, thấp so với mặt chung [3] Trước thực trạng đó, báo điện tử thơng tin tiềm năng, vùng Tây Bắc thường tập trung khai thác khía cạnh sản xuất nơng nghiệp mơ hình nơng nghiệp ưu việt hiệu bà Những tin, thường nằm phần Nông nghiệp thuộc chuyên mục Thời báo điện tử Vnexpress Hoặc tin, viết nét đẹp Tây Bắc số thành tựu địa phương vùng Tây Bắc Bắc “Tương cổ truyền Dục Mỹ thơm ngon nhờ gió đơng”, “4.000 mận hậu Sơn La to nhờ kỹ thuật tỉa cành”, “Vị ngon thơm đặc trưng mía tím Hịa Bình”, “Đồi chè Tam Đường nghìn trồng để xuất khẩu”, “Chè đen đặc sản xuất tỉnh Tuyên Quang”, “Hơn 700 rau Mộc Châu bán Hà Nội”, “Ni cá lịng hồ thủy điện thu tỷ đồng năm”,… Khi thông tin tiềm du lịch, viết mạnh du lịch vùng Tây Bắc theo motif tin ảnh, biết có nội dung đơn giản, mang tính giới thiệu, viết phân tích theo chiều sâu với hướng khai thác phát triển tiềm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch gắn với nông nghiệp Tuy nhiên, qua phân tích, nhóm tác giả nhận thấy, thơng tin tiềm – thành tựu vùng Tây Bắc chưa báo trọng Số lượng viết chủ đề khiêm tốn, đa phần viết tin, phản ánh, nội dung chưa sâu, chưa đáp ứng thông tin dạng tư vấn, dẫn đầu tư [4] Cụ thể, nội dung tin nghèo nàn so với tiềm tài nguyên vốn có vùng Các tiềm vùng Tây Bắc lên qua báo điện tử tập trung nhiều tiềm du lịch, nông sản chủ yếu, nhiều tiềm năng, mạnh Tây Bắc nhắc đến khống sản, thủy điện, lâm sản, thảo dược Các địa phương nhắc đến nhiều báo chưa đồng đều, chủ yếu địa danh Lào Cai, Lai Châu, Sơn La Nội dung thơng tin khó khăn - bất cập Hình ảnh Tây Bắc báo điện tử lên vùng đất nhiều thiên tai với lũ ống, sạt lở đất vào mùa mưa, băng giá, sương muối vào mùa khô, chồng chất khó khăn đường sá ngoằn nghèo, nguy hiểm, thường xuyên xảy tai nạn Đây vùng đất đứng đầu nước tệ nạn tội phạm ma túy Các hủ tục tồn ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển người nơi Và đặc biệt, tình trạng tham nhũng, bê bối xuất hầu khắp máy quyền địa phương Tây Bắc Số liệu chi tiết lượng tin, viết vấn đề khó khăn, bất cập Tây Bắc thể hình (5)Số viết khó khăn, bất cập chiếm nửa tổng số lượng viết mà báo điện tử viết vùng Tây Bắc gấp 1,5 lần so với thông tin tiềm năng, lợi phát triển vùng Mặt khác, viết khó khăn, bất cập lại khắc họa rõ nét hình thức đa dạng video, ảnh động, phóng sự… khiến cho hình ảnh Tây Bắc lên nghèo nàn thiếu bền vững Nội dung thông tin hình ảnh người dân Tây Bắc Khảo sát báo điện tử VnExpress - báo điện tử có đơng độc giả tờ Dân tộc, Đầu tư giai đoạn 2018 - 2019, nhóm tác giả có số nhận xét sau: Thống kê khái quát tần suất đăng tải viết dân tộc thiểu số tờ báo điện tử nằm diện nghiên cứu phần cho thấy khiêm tốn mảng đề tài Trong số 619 viết đưa vào phân tích, có 94 tin, viết người dân tộc, cho thấy đề tài dân tộc thiểu số coi đặc biệt quan trọng hay thu hút ý đặc biệt độc giả Nguyên nhân vấn đề lý giải kết khảo sát Thông xã Việt Nam (TTXVN) vấn 80 phóng viên quan báo chí Đài THVN, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài TH VTC, đài TH Hà Nội, Báo Nhân dân, Công An nhân dân, Sinh viên, Đời sống pháp luật, Tiền Phong, Sài Gịn Giải phóng có viết liên quan đến đề tài dân tộc thiểu số, cho biết, quan báo chí chưa có ưu tiên với tuyến thông tin đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, lượng tin, viết đề tài chiếm từ 5-10% tin, mà họ viết năm qua [5] Hình ảnh người dân tộc thiểu số báo điện tử, tỉ lệ thấp khoảng 18% viết mơ tả trường hợp điển hình có điều kiện kinh tế giả biết cách làm ăn, phần lớn mơ tả người dân tộc thiểu số tình trạng nghèo đói, túng thiếu (58,4%) nghèo (32,8%) Các từ “nghèo”, “đói” từ dùng phổ biến Đặc biệt nữa, lý giải nguyên nhân nghèo đói hầu hết viết xoay quanh nguyên nhân thiếu vốn, thiếu đất, thời tiết khắc nghiệt, không áp dụng khoa học kỹ thuật, lạc hậu… Khi vùng Tây Bắc chịu tổn thất nặng nề mưa lũ liên tiếp, có tin, đề cập đến hoạt động hỗ trợ hình ảnh người dân tộc thiểu số chủ yếu lên người hoàn cảnh khó khăn, thụ động chí ỷ lại vào trợ giúp từ bên ngồi tự tìm cách vượt qua khó khăn Các động từ phản ánh rõ chênh lệch vị “cứu trợ”, “hỗ trợ”, “giúp”, “mong”, “quan tâm”, “trao”,… sử dụng phổ biến, khắc sâu phân biệt miền núi - miền xuôi, người đa số - người thiểu số Ngồi ra, vụ bn bán ma túy, hình ảnh người dân tộc lên phần lớn làm thuê, bị kẻ xấu lợi dụng Như vậy, thấy hình ảnh người dân tộc chưa phác họa chân thực, nhu cầu họ chưa thấu hiểu trọn vẹn, lực họ chưa đánh giá mức lí khiến nhiều dự án phát triển, chương trình hỗ trợ cho cộng đồng tộc người thiểu số chưa đạt hiệu mong đợi 3.2.2 Thực trạng hình thức thông tin báo điện tử vùng Tây Bắc Kết thể loại mà báo điện tử diện khảo sát sử dụng để thông tin vấn đề phát triển bền vững vùng Tây Bắc giới thiệu hình Hình Các thể loại mà báo điện tử sử dụng để thông tin vấn đề phát triển (6)Hình thức truyền tải thông tin đơn điệu, đa phần chữ viết, bảng, biểu, sơ đồ, đồ thị minh họa… Trong thể loại báo chí, để có hiệu cao dẫn, thu hút đầu tư, thơng tin cần thể nhiều hình thức: vấn, phân tích, tổng hợp, đối thoại… chí qua nhân vật có tầm ảnh hưởng doanh nhân thành đạt chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm đầu tư thành công, cách thức lựa chọn lĩnh vực đầu tư, phương án đầu tư hiệu quả…[6] Tuy nhiên, đa phần thông tin tiềm năng, hội Tây Bắc báo điện tử chủ yếu tin, phản ánh Trong khó khăn, bất cập lại khắc họa sâu phóng sự, phân tích… Vì vậy, thơng tin Tây Bắc báo điện tử chưa đáp ứng đủ yêu cầu dẫn đầu tư phục vụ phát triển bền vững Tây Bắc [7] 3.3 Đề xuất giải pháp cải thiện thông điệp báo điện tử hình ảnh Tây Bắc Nhóm giải pháp 1: Nhóm giải pháp nhận thức Mục đích: Đổi nhận thức vai trò, chức báo điện tử phục vụ phát triển bền vững Tây Bắc Nội dung tổ chức thực hiện: - C oi trọng công tác tuyên truyền: Lãnh đạo bộ, ban, ngành liên quan lãnh đạo quan báo điện tử cần bám sát định hướng, chủ trương đường lối Đảng, Nhà nước vấn đề phát triển bền vững vùng Tây Bắc để từ xác định rõ cơng tác tuyên truyền nội dung liên quan ưu tiên lớn, đòi hỏi phải quán triệt phương châm, nhiệm vụ, nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền thời kỳ - Nâng cao nhận thức vấn đề truyền thông phát triển: + Ban biên tập quan báo chí cần xác định nội dung chủ yếu, từ đẩy mạnh thông tin sâu, đậm nét kết hợp với việc không ngừng mở rộng phạm vi thông tin, đảm bảo cho thông tin vấn đề phát triển bền vững vùng Tây Bắc có trọng tâm, trọng điểm bao quát tất tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phịng vùng + Lộ trình truyền thông vấn đề phát triển bền vững vùng Tây Bắc tiến hành theo trình tự, kế hoạch, chiến lược truyền thơng khoa học Nhóm giải pháp 2: Nhóm giải pháp nghiệp vụ Mục đích: Củng cố vị thế, nâng cao vai trò, đề cao trách nhiệm tăng cường lực báo điện tử xây dựng phát triển bền vững Tây Bắc Nội dung tổ chức thực hiện: - Tăng cường số lượng chất lượng tin, báo Nội dung tin, phải trọng đổi theo chiều hướng nội dung tin cần sâu, mở rộng làm rõ vấn đề không đơn phản ánh thực tế Người làm báo cần phải theo sát thực tế để thông tin viết đậm màu sắc Tây Bắc - Nâng cao chất lượng tin, từ khâu quy trình sản xuất tin, để giảm bớt thời gian biên tập tiếp theo, từ đẩy nhanh thời gian sản xuất tin, cho đảm bảo tính thời đạt chất lượng cao - Các báo cần hình thành, xây dựng chuyên trang, chuyên mục chất lượng, khoa học có nội dung chuyên biệt vấn đề phát triển bền vững vùng Tây Bắc tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả theo dõi tin, bài, kiện - Các tin, cần hạn chế thuật ngữ khoa học nên thẳng vào vấn đề, tăng cường yếu tố phi ngơn ngữ (hình ảnh, đồ họa, bảng biểu ) Cần sáng tạo cách viết, tránh lối mịn, dập khn, tiêu chí dễ nhớ, dễ hiểu, dễ áp dụng Trong thông điệp truyền thông phát triển, đặc thù ngơn ngữ (nói, viết hình ảnh, âm ) phải thiết kế vừa phù hợp với nội dung thông tin, vừa phù hợp với đặc thù ngơn ngữ, văn hóa, tập qn lối sống người dân địa (7)giới họ sống Từ người làm báo hiểu trân trọng giá trị văn hóa, kiến thức địa để có báo nói lên tiếng nói người dân vùng Tây Bắc - Cần quan tâm xây dựng hệ thống thông tin dẫn đầu tư phát triển bền vững Tây Bắc báo điện tử Mỗi lĩnh vực đưa phải bao gồm lớp thông tin: Thời (bài viết phóng viên), bình luận phân tích (của chuyên gia), số liệu tra cứu Trên báo điện tử, mảng thông tin tập hợp dần giúp nhà đầu tư tra cứu hồ sơ đầy đủ vùng miền, ngành nghề muốn đầu tư Nhóm giải pháp 3: Nhóm giải pháp công tác tổ chức – cán Mục đích: Xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên phụ trách nội dung liên quan đến vấn đề phát triển bền vững vùng Tây Bắc Nội dung tổ chức thực hiện: Các báo điện tử cần thống kê, rà soát đội ngũ phóng viên, biên tập viên để chọn phóng viên, biên tập viên có khả thông tin vấn đề phát triển bền vững vùng Tây Bắc tốt Đào tạo, bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên phải trọng thực tốt ba công đoạn: Đào tạo người làm báo sở đào tạo chuyên nghiệp; Các quan báo chí xắp xếp, bố trí để thực công tác đào tạo bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên cơng tác viên; Mỗi phóng viên, nhà báo, công tác viên phải tự giác học tập, rèn luyện, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ người dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Như vậy, sở đào tạo Báo chí truyền thông cần đưa vào giảng dạy môn học liên quan vấn đề truyền thông cho người dân tộc Cụ thể: - Đưa vấn đề dân tộc thiểu số miền núi vào chương trình đào tạo người làm báo - Tổ chức tập huấn, hội thảo bổ sung, nâng cao kiến thức chuyên mơn, nghiệp vụ văn hóa dân tộc thiểu số miền núi cho phóng viên - Xây dựng hệ thống sở liệu điện tử dân tộc đường lối, sách có liên quan để phóng viên tra cứu dễ dàng cần 4 Kết luận Đề tài nỗ lực bước đầu việc nghiên cứu thực trạng thông tin vấn đề phát triển bền vững vùng Tây Bắc báo điện tử, từ đó, nhóm tác giả vào hiểu biết điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa xã hội vùng Tây Bắc, lý thuyết phát triển bền vững, truyền thông phát triển kiến thức lý luận báo chí truyền thơng để có đánh giá, nhận xét thành cơng hạn chế q trình thơng tin báo điện tử vấn đề phát triển bền vững vùng Tây Bắc Dựa sở thành cơng hạn chế đó, nhóm tác giả đưa giải pháp mang tính điển góp ý để báo điện tử xem xét áp dụng Mấu chốt thảo luận truyền thơng phát triển việc áp dụng mơ hình truyền thông vào thực tiễn, phục vụ chiến lược phát triển bền vững quốc gia, địa phương cộng đồng Tuy nhiên, vấn đề phát triển bền vững nói chung truyền thơng phát triển Việt Nam cịn lĩnh vực mẻ vấn đề cần quan tâm nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] Ethnic Committee, Proceedings of the sustainable development forum in the mountains of Vietnam, Agriculture, 2016 [2] M Lee, “Special report Africa: Unlock the potential of development,” Communication World, vol 103, no, 6, pp 363-369, Mar/ April 2010 [3] T L McPhail, Development Communication: Reframing the role of the Media, Wiley – Blackwell, West Sussex, UK, 2009 [4] M E McCombs, and D L Shaw, “The agenda-setting function of mass media,” Public Opinion Quarterly, vol 362, no 7, pp 176-187, 1972 [5] T B Bui, Development media - ethnic media: Theoretical and practical issues, Ha Noi national university, 2018 [6] G Laverack, and H D Dao, “Transforming information, education and communication in Vietnam,” Heal Education, vol 103, no 6, pp 363-369, 2003
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN THÔNG ĐIỆP CỦA BÁO ĐIỆN TỬ VỀ HÌNH ẢNH TÂY BẮC DƯỚI GÓC NHÌN TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN, GIẢI PHÁP CẢI THIỆN THÔNG ĐIỆP CỦA BÁO ĐIỆN TỬ VỀ HÌNH ẢNH TÂY BẮC DƯỚI GÓC NHÌN TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

Hình ảnh liên quan

Hình ảnh Tây Bắc trên các báo điện tử hiện lên là một vùng đất nhiều thiên tai với lũ ống, sạt lở đất vào mùa mưa, băng giá, sương muối vào mùa khô, và chồng chất những khó khăn về đường sá ngoằn nghèo, nguy hiểm, thường xuyên xảy ra tai nạn - GIẢI PHÁP CẢI THIỆN THÔNG ĐIỆP CỦA BÁO ĐIỆN TỬ VỀ HÌNH ẢNH TÂY BẮC DƯỚI GÓC NHÌN TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

nh.

ảnh Tây Bắc trên các báo điện tử hiện lên là một vùng đất nhiều thiên tai với lũ ống, sạt lở đất vào mùa mưa, băng giá, sương muối vào mùa khô, và chồng chất những khó khăn về đường sá ngoằn nghèo, nguy hiểm, thường xuyên xảy ra tai nạn Xem tại trang 4 của tài liệu.
Nội dung thông tin về hình ảnh người dân Tây Bắc - GIẢI PHÁP CẢI THIỆN THÔNG ĐIỆP CỦA BÁO ĐIỆN TỬ VỀ HÌNH ẢNH TÂY BẮC DƯỚI GÓC NHÌN TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN

i.

dung thông tin về hình ảnh người dân Tây Bắc Xem tại trang 5 của tài liệu.