0

SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI LÀO CAI

7 55 3
  • SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI LÀO CAI

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:38

Trong các tiêu chí về phát huy vai trò trách nhiệm của người dân việc đóng góp ngày công lao động; Tự đánh giá mức độ phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong xây dựng nông thôn[r] (1)SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI LÀO CAI Hà Quang Trung1*, Nguyễn Thanh Hiếu1, Ngô Tất Thắng2 1Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên, 2Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn TĨM TẮT Nghiên cứu hài lòng người dân kết xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh Lào Cai nhằm mặt được, mặt chưa góc độ đánh giá người dân - chủ thể chương trình đối tượng thụ hưởng chương trình Cùng với việc phân tích tài liệu thứ cấp, viết sử dụng thang đo Likert khảo sát 60 hộ dân để đánh giá hài lịng chương trình xây dựng nông thôn Kết nghiên cứu số khía cạnh hoạt động xây dựng nông thôn cần quan tâm thúc đẩy như: vào doanh nghiệp chưa cao, hệ thống tín dụng phục vụ nơng nghiệp nơng thơn bất cập Những gợi ý giải pháp viết sử dụng tham khảo cho xây dựng nông giai đoạn Từ khóa: Sự hài lịng; người dân; kết quả; xây dựng nông thôn mới; Lào Cai Ngày nhận bài: 10/6/2020; Ngày hoàn thiện: 22/6/2020; Ngày đăng: 29/6/2020 ANALYSIS OF FARMERS’ SATISFACTION WITH THE NATIONAL TARGET PROGRAM ON NEW RURAL DEVELOPMENT: THE CASE OF LAO CAI Ha Quang Trung1*,Nguyen Thanh Hieu1, Ngo Tat Thang2 1 TNU - University of Agriculture and Forestry, 2Ministry of Agriculture and Forestry ABSTRACT Studying farmer’s satisfied behavior on results of new rural construction in Lao Cai province aims to assess achievements and constraints under local people’s viewpoint who are main actors and beneficiaries of the program In addition to secondary data and literature review, this study analyzed primary data of 60 local people to assess their satisfaction in new rural construction using Likert-scale method The study revealed several important aspects that need to be improved in the process, including limited participation of enterprises, issues related to agricultural development credit support systems Policy implications in the study could be good evidences to improve effectiveness of new rural construction program in the next phases Keywords: Satisfaction; local people; result; new rural construction; Lao Cai province Received: 10/6/2020; Revised: 22/6/2020; Published: 29/6/2020 (2)1 Đặt vấn đề Sau gần 10 năm thực Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng Nông thôn (NTM) theo tinh thần Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 Thủ tướng Chính phủ, mặt nơng thơn Việt Nam có nhiều nhiều thay đổi tích cực, đời sống người dân nâng cao, sở hạ tầng nông thôn cải thiện rõ rệt, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an sinh xã hội ngày ổn định, hệ thống trị ngày hồn thiện vững [1] Kết chương trình xây dựng nơng thơn (NTM) tồn quốc đạt vượt mục tiêu đích trước 18 tháng Tính đến tháng 10/2019, nước có 4.665 xã (52,4%) cơng nhận đạt chuẩn NTM, hoàn thành vượt 2,4% so với mục tiêu 10 năm (2010-2020) Đảng, Quốc hội Chính phủ giao Trong khu vực Miền núi phía Bắc đạt 28,6% hoàn thành vượt mục tiêu năm (2016-2020) Thủ tướng Chính phủ giao [2] Lào Cai từ tỉnh nghèo, miền núi bước vươn lên trở thành điểm sáng xây dựng NTM khu vực miền núi phía Bắc Trong giai đoạn 2010-2020, Trung ương giao tỉnh Lào Cai đến hết năm 2020, đạt 28% số xã đạt chuẩn NTM Theo báo cáo tổng kết 10 năm xây dựng NTM tỉnh Lào Cai, tính đến hết tháng 9/ 2019, có 48/143 xã đạt chuẩn NTM, vượt mục tiêu Trung ương giao [3] Để thấy tranh hài lòng người dân xây dựng NTM, nghiên cứu chọn địa bàn tỉnh Lào Cai để tiến hành khảo sát phân tích 2 Phương pháp nghiên cứu 2.1 Phương pháp thu thập số liệu Số liệu thứ cấp: Số liệu thứ cấp nhằm cung cấp thơng tin cần thiết cho việc phân tích kết xây dựng NTM toàn quốc địa phương Tài liệu thu thập từ văn phòng NTM từ Trung ương đến địa phương quan liên quan Số liệu sơ cấp: Được thu thập năm 2019, để đánh giá hài lòng người dân xây dựng NTM, nghiên cứu chọn hai huyện đại diện cho hai vùng: vùng thấp (có điều kiện thuận lợi) vùng cao, biên giới (có điều kiện khó khăn), huyện chọn 01 xã đạt chuẩn NTM 01 thôn đạt chuẩn NTM, thôn chọn 30 hộ để khảo sát, theo phương pháp bốc thăm ngẫu nhiên theo danh sách 2.2 Phương pháp xử lí thơng tin Thơng tin thu thập từ vấn hộ tổng hợp xử lý phần mềm Excel máy vi tính 2.3 Phương pháp phân tích Bên cạnh phương pháp phân tích truyền thống nghiên cứu kinh tế xã hội như: Phương pháp phân tổ thống kê, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh, nghiên cứu sử dụng thang đo Rennnis Likert - 1932 (thang đo bậc) để đánh giá hài lòng người dân xây dựng NTM địa bàn tỉnh Lào Cai Các mức độ đánh giá thang đo cụ thể: (i) Rất khơng hài lịng (1 điểm); (ii) Khơng hài lịng (2 điểm); (iii) Trung lập (3 điểm); (iv) Hài lòng (4 điểm); (v) Rất hài lịng (5 điểm) [4], [5], [6] Điểm bình qn tính cơng thức tính số bình qn cộng gia quyền: Trong đó: x - điểm bình quân xi - điểm đánh giá thứ i fi - số phiếu nhận điểm xi Với khoảng biến thiên từ 1-5, xác định bước nhảy công thức: R= (xmax - xmin)/5 = (5-1) = 0,8 Các kết luận tương ứng mức điểm bình quân [4], [5], [6]: 1,0-1,80: Rất khơng hài lịng; 1,81-2,60: Khơng hài lịng; 2,61-3,40: Trung lập; 3,41-4,20: Hài lòng; 4,21-5,0: Rất hài lòng    (3)3 Kết thảo luận 3.1 Kết xây dựng NTM tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2019 Chương trình MTQG XDNTM tỉnh Lào Cai sau gần 10 năm triển khai thực thu hái thành tựu đáng kể phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội địa phương: Số xã đạt chuẩn nông thôn đến 09/2019 48/143 xã, tăng 48 xã so với năm 2010; bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã, tăng 10,2 tiêu chí so với năm 2010; thu nhập bình qn đầu người khu vực nơng thơn đạt 23,46 triệu đồng/ người/ năm, tăng 16,02 triệu đồng so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nơng thơn theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều cịn 21%, giảm 22,85% so với năm 2015; tồn tỉnh có 70 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 96 thôn đạt thôn Nông thôn [3], [7] Kết XD NTM 19 tiêu chí cụ thể: (1) Về quy hoạch: có 143/143 xã đạt tiêu chí quy hoạch; (2) Về giao thông: Cơ thôn tỉnh có đường giao thơng tới trung tâm thơn, có 70/143 xã đạt tiêu chí giao thơng; (3) Về thủy lợi: có 143/143 xã đạt chuẩn tiêu chí về thủy lợi; (4) Về điện: có 109/143 xã đạt tiêu chí điện; (5) Về trường học: có 85 xã/143 xã đạt tiêu chí trường học; (6) Về sở vật chất văn hóa: có 72 xã/143 xã đạt tiêu chí sở vật chất văn hóa; (7) Về sở hạ tầng thương mại nơng thơn: có 131 xã/143 xã đạt tiêu chí hạ tầng thương mại nông thôn; (8) Về thông tin – truyền thơng: có 109/143 xã hồn thành tiêu chí thơng tin truyền thông; (9) Về nhà dân cư nơng thơn: có 78/143 xã đạt tiêu chí nhà dân cư; (10) Về thu nhập: có 59/143 xã đạt tiêu chí thu nhập; (11) Về tỉ lệ hộ nghèo: có 59/143 xã đạt tiêu chí hộ nghèo; (12) Về tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên: có 143 xã/143 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm; (13) Về hình thức tổ chức sản xuất: có 112/143 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất; (14) Về giáo dục đào tạo: có 115/143 xã đạt chuẩn tiêu chí giáo dục đào tạo; (15) Về Y tế: có 127/143 xã đạt chuẩn tiêu chí y tế; (16) Về văn hóa: có 120/143 xã đạt tiêu chí văn hóa; (17) Về Mơi trường an tồn thực phẩm: có 72/143 xã đạt tiêu chí mơi trường an tồn thực phẩm; (18) Hệ thống tổ chức trị tiếp cận pháp luật: có 52/143 xã đạt chuẩn tiêu chí hệ thống tổ chức trị tiếp cận pháp luật; (19) Tiêu chí Quốc phịng an ninh: có 131/143 xã đạt tiêu chí quốc phịng an ninh [3], [7] Những kết đạt XD NTM Lào Cai kết đồng thuận vào hệ thống trị, tổ chức xã hội, đặc biệt vai trò chủ thể người dân XD NTM 3.2 Đánh giá mức độ hài lòng người dân xây dựng nông thôn Thực phương châm XD NTM “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, chương trình MTQG XD NTM thực tạo chuyển biến tích cực kinh tế xã hội vùng nơng thôn Qua khảo sát hai thôn (Na Lo Nậm Dù) cho thấy người dân Khá hài lòng thành đem lại từ chương trình cho gia đình họ, kết khảo sát đánh giá hài lòng người dân giai đoạn 2011-2015 giai đoạn 2015-2020 thể bảng Bảng Mức độ hài lòng người dân giai đoạn 2015-2020 so với giai đoạn trước STT Nội dung đánh giá Kết Mức đánh giá 1 Điều kiện trang thiết bị hộ 3,77 Khá hài lòng 2 Thu nhập hộ gia đình 3,65 Khá hài lịng 3 Cơng ăn việc làm thành viên gia đình 3,48 Khá hài lòng Việc học tập con, em gia đình 3,11 Hài lịng Đánh giá chung 3,46 Khá hài lòng (Nguồn: Kết khảo sát năm 2019) Các nội dung thu nhập, điều kiện trang thiết bị công ăn việc làm người dân đánh giá Khá hài lòng (kết nhận từ 3,48-3,77) Tuy nhiên việc học tập em gia đình (4)Khảo sát hài lòng người dân trạng sở hạ tầng, hoạt động văn hóa – xã hội địa phương (thể bảng 2), kết quả cho thấy người dân Rất hài lòng (4,37) chất lượng đường giao thông địa bàn thôn xã đáp ứng tốt việc lại, sinh hoạt, sản xuất người dân Điều nói lên trình triển khai thực xây dựng đường giao thông địa bàn, tham gia người dân hoạt động quy hoạch, xây dựng kế hoạch, tham gia lựa chọn, tham gia thực hiện, tham gia giám sát cơng trình tạo tin tưởng tự giác người dân Trong việc xây dựng đường giao thông nông thôn có nhiều gương người dân hiến đất, tham gia lao động để thực hiện, hoạt động đáng trân q góp phần xây dựng nơng thơn ngày tươi đẹp Người dân Khá hài lòng số cơng trình như: Hệ thống điện (4,02); chất lượng nhà văn hóa (3,85); nhu cầu văn hóa, văn nghệ, thể thao (3,80); nhu cầu mua bán thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt (3,97); vệ sinh an toàn thực phẩm (3,90); chất lượng khám chữa bệnh địa phương (3,72) Một số công trình người dân đánh giá mức độ Hài lịng, như: hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu, phục vụ sản xuất sinh hoạt (3,05); điều kiện học tập em họ (2,85); hấp dẫn Bưu điện địa phương (3,33) Trong nội dung khảo sát, người dân thẳng thắn khẳng định Khơng hài lịng (2,35) chưa thường xuyên tham gia sinh hoạt, hội họp nhà văn hóa; người dân Khơng hài lịng việc hoạt động phục vụ bưu điện (2,35) Đánh giá chung người dân Khá hài lòng (4,10) kết Bảng Đánh giá hài lòng người dân cơng trình hạ tầng STT Nội dung đánh giá Kết Mức đánh giá Chất lượng đường giao thông địa bàn thơn, xã 4,37 Rất hài lịng Hệ thống điện phục vụ sinh hoạt sản xuất 4,02 Khá hài lòng Mức độ hài lòng nhu cầu mua bán hàng ngày 3,97 Khá hài lòng Mức độ yên tâm vệ sinh, an toàn thực phẩm 3,90 Khá hài lòng 5 Chất lượng nhà văn hóa thơn 3,85 Khá hài lịng 6 Mức độ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt nhà văn hóa thơn 3,80 Khá hài lịng Mức độ hài lòng với chất lượng khám, chữa bệnh 3,72 Khá hài lòng Mức độ thường xuyên đến bưu điện xã gia đình 3,33 Hài lịng Hệ thống thủy lợi phục vụ tưới, tiêu địa bàn 3,05 Hài lòng 10 Mức độ hài lòng điều kiện học tập em 2,85 Hài lòng 11 Mức độ đáp ứng công việc thực bưu điện 2,35 Khơng hài lịng 12 Các hoạt động cộng đồng nhà văn hóa thơn 2,35 Khơng hài lịng Đánh giá chung 4,10 Khá hài lòng (Nguồn: Kết khảo sát năm 2019) Bảng kết khảo sát hài lòng người dân phát triển sản xuất địa phương Có hai nội dung người dân Rất hài lòng mức độ thuận lợi việc mua vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh (4,20) hiệu sản xuất hiệu kinh tế hộ tham gia HTX (4,23) Bảng Sự hài lòng hoạt động phát triển sản xuất STT Nội dung đánh giá Kết Mức đánh giá Về hiệu sản xuất kinh tế hộ tham gia HTX 4,23 Rất hài lòng Mức độ thuận lợi việc mua vật tư phục vụ SXKD 4,20 Rất hài lòng Về giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ đầu vào 3,90 Khá hài lịng Về trình độ, kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất thành viên 3,93 Khá hài lịng Về việc tập huấn, cung cấp thơng tin thị trường, dịch bệnh 3,87 Khá hài lòng Hộ gia đình có thành viên HTX nơng nghiệp địa bàn 3,87 Khá hài lòng Thuận lợi việc bán sản phẩm 3,85 Khá hài lòng 8 Về giá thị trường đầu 3,32 Hài lòng 9 Thuận lợi việc vay vốn ngân hàng phục vụ SXKD 2,37 Khơng hài lịng Đánh giá chung 4,17 Khá hài lòng (5)Người dân Khá hài lòng giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ đầu vào (3,90); mức độ thuận lợi việc bán sản phẩm (3,85); trình độ, kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất thành viên hộ gia đình (3,93); việc tập huấn, cung cấp thông tin thị trường, dịch bệnh, kỹ thuật sản xuất (3,87); gia đình có thành viên HTX nông nghiệp địa bàn (3,87) Tuy nhiên giá thị trường đầu ảnh hưởng nhiều nguyên nhân có phụ thuộc nhiều vào trung gian nên người dân không chủ động giá bán họ chấp nhận mức đánh giá Hài lòng (3,32); đáng kể hoạt động tín dụng cho vay vốn phục vụ SXKD ngân hàng chưa thuận lợi nên người dân Không hài lịng (2,37) người dân khơng hài lịng độ thuận lợi việc vay vốn ngân hàng phục vụ SXKD; Đánh giá chung, người dân Khá hài lòng (4,17) hoạt động phát triển sản xuất Quá trình triển khai XD NTM có ảnh hưởng quan trọng, có tính chất định, khẳng định phù hợp chương trình, sáng tạo tổ chức thực đồng thuận hệ thống trị xã hội Việc tổ chức thực nơi, lúc có vận dụng sáng tạo địa phương cho phù hợp với thực tiễn, thơng qua để có hình thức tổ chức, phương pháp tiếp cận phù hợp Kết khảo sát người dân cho thấy trình triển khai hoạt động XD NTM Lào Cai người dân đánh giá cao Kết khảo sát hài lịng q trình triển khai xây dựng nông thôn thể bảng Trong với nội dung vai trị cấp ủy đảng, quyền, đồn thể xây dựng NTM và công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin cho người dân xây dựng nông thôn mới, người dân Rất hài lòng (4,27); người dân Khá hài lịng nội dung tính cơng khai minh bạch hoạt động xây dựng nông thôn (4,07) việc thực quy chế dân chủ sở, phát huy vai trò người dân theo tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” (4,17), vai trị Ban phát triển thơn tun truyền, vận động tổ chức thực hoạt động xây dựng NTM (3,98) Doanh nghiệp với vai trò động lực cho phát triển kinh tế, nhiên đến thời điểm vai trò doanh nghiệp xây dựng NTM nói chung phát triển sản xuất nông nghiệp chưa rõ nét, người dân đánh giá mức Hài lòng vai trò doanh nghiệp phát triển kinh tế (3,10) Với kết Khơng hài lịng (2,30) Vai trị tổ chức tín dụng cho thấy vào tổ chức tín dụng xây dựng nơng thơn cịn mờ nhạt, chưa thực vào thực tiễn đời sống người dân Kết khảo sát bảng phản ánh khách quan hài lòng người dân vai trị trách nhiệm xây dựng NTM Tiêu chí Người dân tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến nội dung xây dựng nông thôn người dân đánh giá mức Khá hài lòng (4,10); Người dân đánh giá Khá hài lòng tiêu chí Người dân bàn bạc định lựa chọn cơng trình, thi cơng cơng trình thơn, ấp (4,07); Việc huy động đóng góp người dân tiền (4,02); Việc vận động người dân hiến đất để thi công các cơng trình hạ tầng (3,77) Bảng Sự hài lịng q trình triển khai xây dựng nông thôn STT Nội dung đánh giá Kết Mức đánh giá Vai trị cấp ủy đảng, quyền, đồn thể 4,27 Rất hài lịng Cơng tác tun truyền, phổ biến thơng tin cho người dân 4,27 Rất hài lịng Việc thực “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” 4,17 Khá hài lòng Tính cơng khai, minh bạch hoạt động 4,07 Khá hài lòng Vai trò Ban phát triển thơn xây dựng NTM 3,98 Khá hài lịng Vai trò doanh nghiệp phát triển kinh tế 3.10 Hài lòng 7 Vai trò tổ chức tín dụng 2,30 Khơng hài lịng Đánh giá chung 4,07 Khá hài lòng (6)Trong tiêu chí phát huy vai trị trách nhiệm người dân việc đóng góp ngày công lao động; Tự đánh giá mức độ phát huy vai trị, trách nhiệm gia đình xây dựng nơng thơn mới; Mức độ tích cực tham gia xây dựng nông thôn cộng đồng dân cư địa bàn thơn tồn xã người đánh giá cao mức Rất hài lòng (4,23 – 4,33) Số liệu chi tiết thể bảng Bảng Sự hài lòng vai trò trách nhiệm người dân STT Nội dung đánh giá Kết Mức đánh giá Mức độ phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân gia đình 4,33 Rất hài lịng Việc huy động người dân tham gia ngày công lao động 4,32 Rất hài lịng Mức độ tích cực tham gia xây dựng nông thôn cộng đồng 4,23 Rất hài lòng Được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến 4,10 Khá hài lịng Được bàn bạc định chọn cơng trình, thi cơng cơng trình 4,07 Khá hài lịng Việc huy động đóng góp người dân tiền 4,02 Khá hài lòng 7 Việc vận động người dân hiến đất 3,77 Khá hài lòng Đánh giá chung 4,27 Rất hài lòng (Nguồn: Kết khảo sát năm 2019) 3.3 Một số học kinh nghiệm XD NTM rút từ Lào Cai Trước hết, xác định rõ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn chương trình tổng hợp trị - kinh tế - xã hội Để thực thành cơng Chương trình hệ thống trị phải có tâm cao, với cấp ủy, đảng, quyền có kế hoạch đạo cụ thể, chủ động, sáng tạo, sâu sát liên tục Thứ hai, có quan tâm lãnh đạo, đạo thường xuyên sâu sát, liệt cấp ủy, quyền, tham gia tích cực phối hợp chặt chẽ ban, ngành, đồn thể Trong đó, người đứng đầu cấp ủy quyền có vai trò quan trọng Thực tiễn cho thấy nơi cấp ủy, quyền, đồn thể thực quan tâm vào thường xun, liệt hồn cảnh cịn nhiều khó khăn tạo chuyển biến rõ nét Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán người dân nông thôn, nâng cao chất lượng phong trào thi đua chuyên đề xây dựng nông thôn Thường xuyên cập nhật, phổ biến mơ hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến kinh nghiệm hay xây dựng nông thôn để nhân diện rộng Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu cán bộ, Đảng viên, cán thơn, bản, người có uy tín Thứ tư, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn phát triển tồn diện lĩnh vực trị, kinh tế xã hội cho khu vực nông thôn cần phải gắn nội dung xây dựng nông thôn với tái cấu nông nghiệp thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương Thứ năm, tổ chức lồng ghép sử dụng có hiệu quả nguồn lực, có nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước nguồn lực khác; việc huy động, đóng góp người dân phải thực sở thực tự nguyện, bàn bạc dân chủ không gượng ép sức dân Thứ sáu, để nâng cao hiệu công tác tuyên truyền vận động phục vụ xây dựng nơng thơn cần phải phát huy có hiệu vai trò Mặt trận Tổ quốc tổ chức đồn thể trị - xã hội, đa dạng hóa hình thức, nội dung hoạt động; đồng thời đẩy mạnh việc đổi phương pháp triển khai để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình 3.4 Một số giải pháp XD NTM cho giai đoạn Một là, tiếp tục khẳng định phát huy vai (7)Hai là, đẩy mạnh chương trình phát triển kinh tế nông thôn, triển khai có hiệu chương trình Mỗi xã sản phẩm – OCOP, coi trọng tâm giải pháp phát triển kinh tế nơng thơn chương trình xây dựng NTM Ba là, việc thực tiêu chí nơng thơn mới nâng cao nông thôn kiểu mẫu nên phân cấp nhiều tiêu chí, tiêu cụ thể cho địa phương, phân cấp đến cấp huyện để phát huy tính cộng đồng vùng, phong tục tập quán đồng bào sở đảm bảo tiêu chí “cứng” quốc gia Bốn là, cần xây dựng sách chế phù hợp để thu hút doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao; Năm là, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu phát triển sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật Sáu là, đổi phương pháp tiếp cận, rà sốt quy trình cơng tác thực sách tín dụng, hỗ trợ tiếp cận tín dụng cho đối tượng sách người sản xuất nông nghiệp 4 Kết luận Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn sau 10 năm triển khai thực thực khẳng định tính phù hợp, tính cấp thiết chương trình Trong trình triển khai thực chương trình, nhiều địa phương có nhiều sáng tạo, vận động tồn hệ thống trị đông đảo nhân dân tham gia Qua ý kiến hài lòng người dân nội dung triển khai chương trình xây dựng NTM Lào Cai, cần có giải pháp vừa có tính cơ, vừa có tính đột phá để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Kết xây dựng nông thơn học thực tiễn có giá trị sâu sắc tính đắn, tính sáng tạo sức mạnh nhân dân Các giải pháp tác giả thơng tin mở, dùng làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] The Prime Minister, Decision No 800/QD-TTg of June 04, 2010, on approving the national target program on building a new countryside during 2010-2020, 2010 [2] Ministry of Agriculture and Forestry, Summarizing 10 years of the National Target Program on New Rural Program - Working paper - The national Conference: Summarize 10 years of the National Target Program on New Rural program in the period of 2010-2020, 2019 [3] Lao Cai People’s Committee, Summaring report of the National Target Program on New Rural Development of Lao Cai period 2010-2019 – Working paper, 2019 [4] D N Le, and T L Truong, “People’s satsfaction with new rural development program in Ea Tieu commune, Cu Kuin district, Dak Lak province,” Hue University Journal of Science, vol 126, no 5A, pp 219-227, 2017 [5] R Likert, A Technique for the Measuremant of Attitudes, In the Science press, New York, 1932 [6] T H Pham, and D H Le, “Factors influencing satisfaction of people for quality of public adminstatration services in Cam My distrist, Dong Nai provin,” Jouranal of Forestry Science and Technology, vol 3, pp 28-38, 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI LÀO CAI, SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI LÀO CAI

Hình ảnh liên quan

lao động có việc làm; (13) Về hình thức tổ chức - SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI LÀO CAI

lao.

động có việc làm; (13) Về hình thức tổ chức Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 2. Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các công trình hạ tầng - SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI LÀO CAI

Bảng 2..

Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các công trình hạ tầng Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 3 là kết quả khảo sát về sự hài lòng của người dân về phát triển sản xuất ở địa phương - SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI LÀO CAI

Bảng 3.

là kết quả khảo sát về sự hài lòng của người dân về phát triển sản xuất ở địa phương Xem tại trang 4 của tài liệu.
Kết quả khảo sát trong bảng 4 đã phản ánh khách quan sự hài lòng của người dân về vai trò  trách  nhiệm  của  mình  trong  xây  dựng  NTM - SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI LÀO CAI

t.

quả khảo sát trong bảng 4 đã phản ánh khách quan sự hài lòng của người dân về vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 5. Sự hài lòng về vai trò trách nhiệm của người dân - SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI LÀO CAI

Bảng 5..

Sự hài lòng về vai trò trách nhiệm của người dân Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan