0

Giáo án Âm nhạc 3 bài 24 Ôn tập hát Em yêu trường em | Âm nhạc, Lớp 3 - Ôn Luyện

3 12 0
  • Giáo án Âm nhạc 3 bài 24 Ôn tập hát Em yêu trường em | Âm nhạc, Lớp 3 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:56

[r] (1)Ngày so n Ngày gi ng:. Bài 24 ÔN T P BÀI HÁT: Ậ EM YÊU TRƯỜNG EM CÙNG MÚA HÁT DƯỚI TRĂNG T P NH N BI T TÊN M T S N T NH C TRÊN KHUÔNG Ố Ố NH C I/ M c tiêu:ụ - Ơn t p đ trình bày t t hát thu n t c h n, HS nh n bi t đậ ể ố ầ ụ ậ ế ượ c tên n t hình n t khng nh c.ố ố - Hát chu n xác giai u l i ca k t h p kĩ hát hòa gi ng, lĩnhẩ ệ ế ợ ọ xướng, t p v n đ ng theo nh p 3/8.ậ ậ ộ ị II/ Chu n b :ẩ GV: - Tranh nh minh h a n i dung hát.ả ọ ộ - Đàn, đài, đĩa nh c.ạ - Chép KN s nh c c đ gi i thi u tên n t nh c hìnhố ụ ể ệ ố n t khuông nh c ố HS : - Đ y đ đ dùng h c t p.ầ ủ ọ ậ III/ Các ho t đ ng day h c:ạ ộ n đ nh:Ổ ị Ki m tra:ể - HS hát Cùng múa hát dứơi trăng. - GV nh n xét đánh giá.ậ Bài m iớ : (2) - Hôm s ôn l i hát ẽ Em yêu trường em Cùng múa hát dưới trăng, ngồi em cịn nh n bi t tên n t nh c, hình n t nh cậ ế ố ố v trí n t khuông nh c.ị ố * Ph n ho t đ ng:ầ ộ N i dungộ Ho t đ ng Th yạ ộ Ho t đ ng Tròạ ộ + Ho t đ ng 1:ạ ộ Ôn hát + Ho t đ ng 2:ạ ộ Nh n bi t m tậ ế ộ * Ôn hát: Em yêu trườ ng em. - GV treo tranh h i:ỏ ? B c tranh n i dung c a bàiứ ộ ủ hát h c?ọ - GV đàn cho HS ôn l i hát.ạ - Cho HS hát v n đ ng nhậ ộ (ti t 22) g i nhóm lênế ọ trình bày * Ơn hát Cùng múa hát dưới trăng. - M đĩa cho HS nghe l i giaiở u hát.ệ ? Bài hát có tên gì? tác gi c a hát?ả ủ ? Em nói v n i dung c aề ộ ủ hát? - GV đàn cho HS hát vài l n.ầ - Làm m u hẫ ướng d n HSẫ hát k t h p v n đ ng ph h aế ợ ậ ộ ụ ọ nh chu n b ẩ ị - M i s em lên trình bày.ờ ố - GV nh n xét.ậ - HS quan sát - HS tr l i.ả - HS hát vài l n.ầ - HS th c hi n.ự ệ - HS nghe - HS tr l i.ả - HS hát - Th c hi n theo hự ệ ướ ng d n c a GV.ẫ ủ - HS bi u di n.ể ễ (3)s n t nh c trênố ố khuông nh c.ạ - GV treo b ng ph có khốả ụ son n t nh c.ố N t nh cố - GV hướng d n GT t ng n t,ẫ ố tên n t, khuông nh c…ố - Cho l p t p k khuông nh cớ ậ ẻ vi t khoá son, tên n t.ế ố Nôt a nh cạ - HS nghe tr l i.ả * Ph n k t thúc:ầ ế C ng c :ủ ố - GV nh n xét gi h c.ậ ọ D n dò:ặ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 3 bài 24 Ôn tập hát Em yêu trường em | Âm nhạc, Lớp 3 - Ôn Luyện, Giáo án Âm nhạc 3 bài 24 Ôn tập hát Em yêu trường em | Âm nhạc, Lớp 3 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

dưới trăng, ngoài ra các em còn được nh n bi t tên nt nh c, hình nt nh ạ - Giáo án Âm nhạc 3 bài 24 Ôn tập hát Em yêu trường em | Âm nhạc, Lớp 3 - Ôn Luyện

d.

ưới trăng, ngoài ra các em còn được nh n bi t tên nt nh c, hình nt nh ạ Xem tại trang 2 của tài liệu.
- V nhà tp vi nt Đô nt Si hình nt móc đ n. ơ - Giáo án Âm nhạc 3 bài 24 Ôn tập hát Em yêu trường em | Âm nhạc, Lớp 3 - Ôn Luyện

nh.

à tp vi nt Đô nt Si hình nt móc đ n. ơ Xem tại trang 3 của tài liệu.