0

Bài đọc 14. Kế toán tài chính – 6th ed.. Chương 2: Bảng cân đối tài sản: Thể hiện hoạt động đầu tư và nguồn tài chính công ty

35 10 0
  • Bài đọc 14. Kế toán tài chính – 6th ed.. Chương 2: Bảng cân đối tài sản: Thể hiện hoạt động đầu tư và nguồn tài chính công ty

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:57

Thông lệ kế toán qui định số tiền của các nghĩa vụ nợ này trên bảng cân đối tài sản sẽ là số tiền mà công ty nhận được, chứ không phải chi phí kỳ vọng của việc xuất bản tạp chí hay tổ c[r] (1)Chương B BNNGG CCÂÂNN ĐĐIITTÀÀIISSNN:: TTHH HHIINN HHOOTT ĐĐNNGG Đ ĐUU TTƯƯ VVÀÀ NNGGUUNN TTÀÀIICCHHÍÍNNHH CCAA CCƠƠNNGG TTYY Stickney & Weil, Kế tốn Tài chính: Giới thiệu khái niệm, phương pháp công dụng, Nhà xuất Dryden, năm 1997 Bản dịch tiếng Việt Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright thuộc Đại học Kinh tế TP.HCM biên soạn thực Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright chịu trách nhiệm tính xác việc dịch thuật Trong trường hợp có khác biệt tài liệu nguyên gốc sử dụng làm Mục tiêu học tập 1 Tìm hiểu khái niệm kế tốn tài sản, nghĩa vụ nợ, vốn cổ đông, bao gồm điều kiện mà cơng ty cơng nhận khoản mục (vấn đề công nhận), số liệu mà công ty báo cáo khoản mục (vấn đề đánh giá), cách thức công ty cáo bạch khoản mục bảng cân đối tài sản (vấn đề phân loại) 2 Hiểu phương pháp kế toán ghi sổ kép học cách áp dụng vào giao dịch, tiến đến kết sau bảng cân đối tài sản 3 Xây dựng kỹ phân tích bảng cân đối tài sản, trọng vào mối quan hệ tài sản, nghĩa vụ nợ, vốn cổ đông mà người ta mong muốn để công ty lành mạnh tài (2)CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Chương giới thiệu bảng cân đối tài sản, ba báo cáo tài Thuật ngữ phổ biến số nước gọi báo cáo tài báo cáo vị tài Bảng cân đối tài sản tiêu biểu cho ảnh chụp nhanh vụ đầu tư (các tài sản) công ty việc huy động vốn cho vụ đầu tư (nghĩa vụ nợ vốn cổ đông) vào thời điểm cụ thể Bảng cân đối tài sản thể cân sau đây: Tài sản = Nghĩa vụ nợ + Vốn cổ đơng Phương trình nói lên tài sản công ty cân với nguồn vốn huy động cho tài sản từ người cho vay chủ sở hữu Bảng cân đối tài sản trình bày nguồn lực từ hai góc độ: danh mục hình thức cụ thể nguồn lực mà công ty nắm giữ (ví dụ, tiền mặt, hàng kho, máy móc thiết bị); danh mục người cung ứng nguồn lực họ có quyền tài sản (ví dụ, nhà cung ứng hàng, người lao động, phủ, cổ đơng) Các nhà kế toán thường gọi tổng nghĩa vụ nợ vốn cổ đông là tổng nguồn vốn Việc giới thiệu bảng cân đối tài sản chương để lại số câu hỏi chưa giải đáp: 1 Những nguồn lực công ty công nhận tài sản? 2 Công ty thực việc đánh tài sản này? 3 Công ty phân loại, hay xếp thành nhóm tài sản bảng cân đối tài sản nào? 4 Các quyền tài sản công ty thể nghĩa vụ nợ bảng cân đối tài sản? 5 Công ty thực việc đánh nghĩa vụ nợ này? Công ty phân loại nghĩa vụ nợ bảng cân đối tài sản? 7 Công ty thực việc đánh vốn cổ đông, công ty công bố vốn cổ đông bảng cân đối tài sản? Để trả lời câu hỏi này, ta phải xem xét số khái niệm kế toán làm tảng cho bảng cân đối tài sản Phần thảo luận không mang đến sở để tìm hiểu bảng báo cáo trình bày mà cịn cho phép người đọc đánh giá phương pháp khác để xác định vị tài CƠNG NHẬN CÁC TÀI SẢN Tài sản nguồn lực có tiềm mang lại lợi ích kinh tế cho cơng ty tương lai – khả tạo dòng ngân lưu vào tương lai hay làm giảm dòng ngân lưu tương lai Công ty công nhận nguồn lực tài sản (1) cơng ty có quyền sử dụng nguồn lực tương lai kết giao dịch hay trao đổi khứ, (2) công ty đo lường hay định lượng lợi ích tương lai với độ xác hợp lý Mọi tài sản lợi ích tương lai; khơng phải lợi ích tương lai tài sản Ví dụ Cơng ty Miller bán hàng nhận giấy hẹn trả tiền từ khách hàng, thỏa thuận trả 2000 vòng tháng Giấy hẹn trả tiền, hay chứng từ nợ phải thu tài sản cơng ty Miller cơng ty có quyền nhận số tiền mặt định tương lai kết việc bán hàng trước Ví dụ Cơng ty Miller mua máy móc thiết bị sản xuất trị giá 40.000 thỏa thuận trả tiền cho (3)thiết bị chuyển giao cho công ty Miller Cho dù công ty Miller không sở hữu quyền hợp pháp thiết bị năm, thiết bị tài sản công ty cơng ty có quyền trách nhiệm sở hữu trì quyền mà cơng ty tốn theo định kỳ Ví dụ Cơng ty Miller xây dựng uy tín với người lao động, khách hàng và cư dân cộng đồng Ban giám đốc kỳ vọng tiếng tăm mang lại lợi ích cho cơng ty hoạt động kinh doanh tương lai Tuy nhiên, tên tuổi hay tiếng tăm cơng ty nói chung khơng phải tài sản tài Cho dù cơng ty Miller tốn nhiều chi phí khứ để xây dựng tên tuổi mình, thật khó mà định lượng lợi ích tương lai với độ xác đủ phép cơng ty Miller cơng nhận tên tuổi tài sản Ví dụ Cơng ty Miller lên kế hoạch mua đội xe tải năm tới để thay cho đội xe cũ hao mòn Những xe tải tài sản cơng ty Miller chưa thực việc mua bán với nhà cung ứng, chưa thiết lập quyền sử dụng xe tải tương lai Phần lớn khó khăn mà nhà kế tốn gặp phải định cơng nhận khoản mục tài sản liên quan đến hợp đồng không thực hay thực phần Trong ví dụ 4, giả sử cơng ty Miller ký hợp đồng với nhà buôn xe tải để mua xe tải năm tới với mức giá tiền mặt 60.000 Cơng ty Miller có quyền lợi ích tương lai, hợp đồng chưa thực Việc hạch tốn nói chung khơng thừa nhận hợp đồng chưa thực hiện, gọi hợp đồng chưa thi hành Công ty Miller công nhận xe tải tài sản công ty nhận xe vào năm tới Để minh họa thêm bước nữa, ta giả định công ty Miller trả trước cho nhà buôn 15.000 tổng số tiền mua hàng vào thời điểm ký kết hợp đồng Công ty Miller có quyền lợi ích tương lai trao đổi tiền mặt Thơng lệ kế tốn hành xử lý khoản trả trước 15.000 để mua thiết bị tài sản với tên gọi khoản trả trước cho nhà cung ứng Tuy nhiên, xe tải tài sản thời điểm này, cơng ty Miller chưa nhận đủ quyền tương lai để giải thích cho việc đưa xe tải vào bảng cân đối tài sản Những vấn đề việc công nhận tài sản tương tự phát sinh công ty thuê nhà xưởng thiết bị để sử dụng riêng hợp đồng cho thuê dài hạn hay công ty ký hợp đồng với công ty vận tải để chuyên chở tồn sản phẩm cơng ty cho khách hàng thời gian vài năm Trong chương sau, thảo luận vấn đề đầy đủ ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN Kế toán phải gán giá trị tiền cho tài sản bảng cân đối tài sản Nhà kế tốn dùng vài phương pháp để tính tốn giá trị Chi phí mua hay chi phí lịch sử Khoản toán tiền mặt (hay giá trị tương đương tiền (4)Chi phí thay Mỗi tài sản xuất bảng cân đối tài sản theo chi phí tại để thay tài sản Vì chi phí thay tiêu biểu cho số tiền cần phải có để có quyền nhận lợi ích tương lai từ tài sản, nên nhà kế tốn gọi giá trị nhập vào Đối với tài sản mua thường xuyên, hàng kho, nhà kế toán thường tính chi phí thay cách tham khảo bảng giá nhà cung ứng hay danh mục giá Nhưng chi phí thay khoản mục mua thường xuyên hơn, đất đai, nhà xưởng, trang thiết bị khó mà đo lường giá Một trở ngại cho việc dùng chi phí thay làm sở đánh giá thiếu vắng thị trường hàng qua sử dụng tổ chức tốt cho nhiều loại tài sản Khi cơng ty khơng thể tìm tài sản qua sử dụng tương tự bán, việc xác định chi phí thay địi hỏi phải tìm chi phí tài sản tương tự điều chỉnh giảm số tiền xuống ứng với dịch vụ tài sản sử dụng Tuy nhiên, việc tìm tài sản khó khăn Cùng với cải tiến công nghệ thay đổi chất lượng khác, thiết bị mua khác với thiết bị mà cơng ty mua từ 10 năm trước sử dụng Do đó, khơng có sẵn thiết bị tương tự thị trường để biểu thị chi phí thay Như lựa chọn, chi phí thay tài sản cụ thể khơng có sẵn, nhà kế tốn thay chi phí thay tài sản có khả mang lại dịch vụ tương đương Tuy nhiên, phương pháp dẫn đến tính chủ quan việc nhận diện tài sản có tiềm phục vụ tương đương Giá trị bán Số tiền ròng (giá bán trừ chi phí bán) mà cơng ty có thể thu bán riêng tài sản giá trị thực tế (ròng) Số tiền giá trị lý phản ánh số tiền mà cơng ty nhận lý tài sản hay từ bỏ quyền sở hữu Khi đo lường giá trị thực rịng tại, nói chung người ta giả định công ty bán tài sản điều kiện bình thường khơng phải thơng qua việc bán miễn cưỡng tình trạng giá sa sút (bị ép giá) Việc đo lường giá trị thực rịng gặp khó khăn tương tự khó khăn mà ta gặp phải đo lường chi phí thay Khơng có thị trường hàng qua sử dụng tổ chức tốt, nhà kế tốn khơng dễ đo giá trị thực ròng tại, đặc biệt thiết bị thiết kế riêng theo nhu cầu công ty Trong trường hợp này, giá bán tài sản (giá trị trao đổi) nói chung thấp giá trị lợi ích tương lai công ty sử dụng tài sản (giá trị sử dụng) Hiện giá ngân lưu tương lai ròng Một sở đánh giá khác giá ngân lưu ròng tương lai Tài sản nguồn lực mang lại lợi ích tương lai Lợi ích tương lai khả tài sản tạo khoản thu tiền mặt ròng hay giảm chi tiêu tiền mặt ròng tương lai Ví dụ, khoản phải thu từ khách hàng trực tiếp dẫn đến thu tiền mặt tương lai Cơng ty bán hàng kho để lấy tiền mặt hay giấy hẹn trả tiền Cơng ty dùng thiết bị để sản xuất sản phẩm bán thu tiền Một tồ nhà mà cơng ty sở hữu giúp làm giảm khoản chi tiền mặt tương lai để trả tiền th nhà Vì ngân lưu (hay dịng tiền mặt) tiêu biểu cho dịch vụ hay lợi ích tương lai tài sản nên nhà kế tốn đánh giá tài sản sở ngân lưu (5)điểm lập bảng cân đối tài sản Trong chương 10, chương 11 phần phụ lục, thảo luận phương pháp luận Ví dụ sau trình bày phương pháp tổng quát Ví dụ Cơng ty Miller bán hàng cho khách hàng đáng tin cậy, công ty General Models, khách hàng cam kết trả 10.000 năm sau ngày bán Công ty General Models ký giấy hẹn trả tiền mục đích trao giấy hẹn trả tiền cho công ty Miller Công ty Miller đánh giá lãi suất vay mượn công ty General Models 10%/năm; nghĩa là, công ty Miller cho công ty General Models vay tiền khoản cho vay hưởng lãi suất 10% Cơng ty Miller thu 10.000 năm sau kể từ hôm Khoản tiền 10.000 bao gồm số tiền cho vay ban đầu cộng với tiền lãi phát sinh từ số tiền năm Giá trị ngày hôm 10.000 nhận năm sau 10.000 mà vào khoảng 9.090; nghĩa 9.090 cộng với 10% tiền lãi 9.090 10.000 (= 1.10 x 9.090) Do vậy, giá 10.000 nhận năm sau 9.090 (Công ty Miller cho nhận 9.090 ngày hơm tương đương với việc nhận 10.000 vào năm sau.) Tài sản thể qua giấy hẹn trả tiền cơng ty General Models có giá 9.090 Nếu bảng cân đối tài sản trình bày giấy hẹn trả tiền theo giá ngân lưu tương lai, xuất bảng cân đối tài sản xấp xỉ 9.090 vào ngày bán hàng Dùng ngân lưu chiết khấu việc đánh giá tài sản đòi hỏi phải giải số vấn đề Một khó khăn phát sinh tình trạng không chắn khoản ngân lưu tương lai Số tiền mà cơng ty nhận phụ thuộc vào việc liệu đối thủ cạnh tranh có giới thiệu sản phẩm hay chăng, vào tỷ lệ lạm phát, yếu tố khác Vấn đề thứ hai việc phân bổ khoản thu từ việc bán hàng kho cho tất tài sản có liên quan q trình sản xuất phân phối (ví dụ, thiết bị, nhà xưởng, xe ô tô nhân viên bán hàng) Vấn đề thứ ba việc chọn lãi suất thích hợp để chiết khấu ngân lưu tương lai Liệu lãi suất mà cơng ty vay có phải suất chiết khấu thích hợp khơng? Hay công ty nên dùng lãi suất mà công ty thu đầu tư lượng tiền mặt dư thừa? Hay lãi suất thích hợp chi phí sử dụng vốn công ty (một khái niệm giới thiệu giáo trình tài kế tốn quản trị)? Trong ví dụ trên, lãi suất thích hợp lãi suất vay General Models CHỌN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ THÍCH HỢP Cơ sở đánh giá chọn tuỳ thuộc vào mục đích báo cáo tài Ví dụ Cơng ty Miller chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cho năm hành Bộ luật thuế qui định rằng doanh nghiệp phải dùng chi phí mua hay chi phí mua có điều chỉnh làm sở đánh giá hầu hết trường hợp Ví dụ Một vụ hỏa hoạn thiêu huỷ xí nghiệp sản xuất, trang thiết bị hàng kho công ty Miller Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn công ty qui định đền bù khoản tiền với chi phí thay tài sản bị thiệt hại Chi phí thay vào thời điểm hỏa hoạn thích hợp để hỗ trợ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm Ví dụ Công ty Miller lập kế hoạch lý phân ban sản xuất hoạt động khơng có lãi Khi định mức giá thấp chấp nhận cho phân ban này, công ty xem xét giá trị rịng bán tài sản Ví dụ Cơng ty Brown xem xét việc mua lại công ty Miller Mức giá cao mà công ty (6)Ví dụ 10 Cơng ty Miller phát nhu cầu đất đai mà công ty sở hữu giảm nhiều chi phí mua đất ban đầu vượt tổng khoản thu kỳ vọng nhận từ việc cho thuê đất tương lai vơ hạn Các ngun tắc kế tốn chấp nhận chung (GAAP) qui định công ty Miller phải thể đất đai công ty bảng cân đối tài sản giá ròng ngân lưu kỳ vọng, chiết khấu lãi suất có điều chỉnh rủi ro ngân lưu kỳ vọng – ngân lưu chắn lãi suất chiết khấu thấp CÁC CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN KẾ TOÁN ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN CHUNG Các sở đánh giá tài sản thích hợp cho báo cáo tài phát hành cho cổ đơng nhà đầu tư khác có lẽ rõ rệt Các báo cáo tài lập cho cơng ty có cổ phần niêm yết thường sử dụng hai sở đánh giá cho tài sản không bị giảm giá trị đáng kể từ cơng ty thu tài sản đó, sở cho tài sản tiền sở khác cho tài sản không tiền Tài sản tiền tiền mặt khoản phải thu nói chung xuất bảng cân đối tài sản theo giá ròng – giá trị tiền mặt tại, hay giá trị tương đương tiền mặt Tiền mặt xuất theo số tiền mặt công ty giữ hay nằm ngân hàng Các khoản phải thu từ khách hàng thể theo số tiền mà công ty kỳ vọng thu tương lai Nếu thời gian lúc công ty thu khoản phải thu nhiều năm, công ty chiết khấu khoản tiền mặt tương lai giá trị Hầu hết công ty thu khoản phải thu vòng từ đến tháng Số tiền ngân lưu tương lai xấp xỉ gần với giá ngân lưu, nên kế tốn bỏ qua q trình chiết khấu Các tài sản tiền hàng kho, đất đai, nhà xưởng, thiết bị nói chung xuất bảng cân đối tài sản theo chi phí mua, số trường hợp điều chỉnh giảm xuống để phản ánh dịch vụ tài sản tiêu thụ hay việc giảm giá trị thị trường Chương 3, thảo luận điều chỉnh này, gọi khấu hao công ty sử dụng phần dịch vụ từ tài sản phát sinh lỗ giá trị thị trường giảm chí nhiều khấu hao Chi phí mua tài sản bao gồm nhiều giá hố đơn Chi phí mua bao gồm chi phí thực hay giao ước phát sinh nhằm đưa tài sản vào sử dụng Chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt, chi phí đóng gói, chi phí hợp lý cần thiết khác phát sinh công ty đưa tài sản vào phục vụ phần tổng chi phí gán cho tài sản Ví dụ, nhà kế tốn tính chi phí mua thiết bị sau: Giá hoá đơn thiết bị 12.000 Trừ đi: Giảm giá cho tiền mặt trả (240) Giá hố đơn rịng 11.760 Chi phí vận chuyển 326 Chi phí lắp đặt 735 Tổng chi phí thiết bị 12.821 Nhà kế toán ghi chép chi phí mua thiết bị 12.821$ (7)đối tượng mang trao đổi hay giá trị thị trường tài sản nhận được, hai giá trị thị trường mà nhà kế toán đo lường cách đáng tin cậy Ví dụ 11 Cơng ty Miller phát hành 1.000 cổ phần thường để mua cỗ máy qua sử dụng Cổ phần bán thị trường cổ phiếu với giá 15$/cổ phần vào ngày trao đổi Nhà kế tốn ghi vào sổ sách cơng ty Miller cỗ máy trị giá 15.000 Cơ sở để áp dụng chi phí mua Việc sử dụng chi phí mua làm sở đánh giá tài sản không phải tiền mặt dựa vào ba khái niệm hay qui ước quan trọng Thứ nhất, kế tốn giả định cơng ty hoạt động liên tục lâu dài Nói cách khác, kế tốn giả định cơng ty trì hoạt động đủ lâu dài để thực kế hoạch Trong chiều hướng hoạt động bình thường, giá trị thị trường tài sản mà công ty nắm giữ tăng lên công ty đạt mức giá cao sản phẩm Nói chung, kế toán giả định giá trị tài sản riêng lẻ không quan trọng Thứ hai, việc đánh giá theo chi phí mua có tính khách quan phương pháp đánh giá khác Tính khách quan kế toán ngụ ý khả người đo lường độc lập với đến kết luận đánh giá tài sản Các nhà kế tốn khác dễ dàng thống chi phí mua tài sản Họ khơng trí với giá trị sử dụng phương pháp chi phí thay tài sản, giá trị bán tại, hay giá ngân lưu tương lai Để nhà kế toán độc lập đến trí việc kiểm tốn, báo cáo tài địi hỏi phải có tính khách quan Thứ ba, chi phí mua nói chung thường định giá tài sản (và đo lường thu nhập) cách thận trọng so với phương pháp đánh giá khác Nhiều nhà kế toán tin báo cáo tài đỡ làm người sử dụng lạc đường bảng cân đối tài sản trình bày số tiền thấp thay cao Như vậy, tính thận trọng tiến hố thơng lệ hay qui ước để giải thích cho sở đánh giá theo chi phí mua (và điều chỉnh theo xu hướng giảm bớt, không tăng lên) Sự chấp nhận chung sở đánh giá khơng giải thích cho chúng Việc nghiên cứu khơng giúp hướng dẫn thêm cho việc sở đánh giá thích hợp cho người sử dụng báo cáo tài – chi phí mua, chi phí thay tại, giá trị thực ròng tại, hay giá ngân lưu tương lai PHÂN LOẠI TÀI SẢN Việc phân loại tài sản bảng cân đối tài sản báo cáo công bố hàng năm khác biệt Phần thảo luận sau trình bày chủng loại tài sản Tài sản hành Tài sản hành tiền mặt tài sản khác mà công ty kỳ vọng nhận dạng tiền mặt, bán, hay tiêu thụ chu kỳ hoạt động kinh doanh bình thường, thường năm Chu kỳ hoạt động thời đoạn mà cơng ty chuyển tiền mặt thành hàng hoá dịch vụ để bán, bán hàng hoá dịch vụ cho người tiêu dùng, nhận tiền mặt từ khách hàng để chi trả cho việc mua hàng Tài sản hành bao gồm tiền mặt, chứng khốn mua bán nhanh ngắn hạn, khoản phải thu, hàng kho, nguyên vật liệu, vật tư, sản phẩm dở dang, thành phẩm chi phí hoạt động trả trước, phí bảo hiểm trả trước, tiền thuê trả trước Các chi phí trả trước, hay ứng trước, tài sản hành cơng ty không trả trước khoản này, công ty phải dùng tài sản hành chu kỳ hoạt động để có dịch vụ Đầu tư Phần thứ hai bảng cân đối tài sản gọi đầu tư, bao gồm đầu tư dài hạn (8)thường công ty lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác, để tiếp quản cơng ty nhằm đa dạng hố hoạt động Khi công ty (công ty mẹ) sở hữu 50% cổ phiếu có quyền bỏ phiếu cơng ty khác (công ty con), công ty mẹ thường lập báo cáo tài hợp riêng biệt; nghĩa là, công ty mẹ sáp nhập, hay hợp tài sản, nghĩa vụ nợ, doanh thu, chi phí cụ thể với cơng ty vào báo cáo tài Do đó, chứng khốn trình bày phần Đầu tư bảng cân đối tài sản thể khoản đầu tư vào công ty mà tài sản nghĩa vụ nợ cơng ty khơng hợp vào cơng ty mẹ Chương 13 trình bày báo cáo tài hợp Nhà xưởng, máy móc thiết bị Cụm từ nhà xưởng, máy móc thiết bị (đơi cịn gọi nhà xưởng, hay tài sản cố định) tài sản hữu hình, lâu dài, sử dụng hoạt động của công ty thời đoạn nhiều năm nói chung khơng phải mua để bán lại Nhóm bao gồm đất đai, nhà xưởng, ô tô, trang bị nội thất, máy tính, trang thiết bị khác Bảng cân đối tài sản trình bày khoản mục (ngoại trừ đất đai) theo chi phí mua trừ khấu hao tích luỹ từ tài sản mua về, trừ tài sản giảm giá trị đáng kể từ lúc mua Thông thường có số dư rịng, hay giá trị sổ sách xuất bảng cân đối tài sản Đất đai thường trình bày theo chi phí mua Tài sản vơ hình Những khoản mục phát minh, thương hiệu, giấy phép nhượng quyền, và uy tín tài sản vơ hình Nói chung nhà kế tốn khơng cơng nhận chi phí mà công ty phải tiêu tốn để xây dựng tài sản vơ hình tài sản, khó khăn xác định hữu lợi ích tương lai Tuy nhiên, thơng lệ kế tốn đặc biệt cơng nhận tài sản vơ hình thu thơng qua trao đổi thị trường từ đơn vị khác – ví dụ mua lại phát minh từ người giữ – tài sản BÀI TỰ LUYỆN 2.1 Công nhận đánh giá tài sản Các giao dịch liệt kê liên quan đến công ty Coca Cola Theo GAAP (các nguyên tắc kế toán chấp nhận chung), cho biết giao dịch sau có dẫn đến tài sản công ty hay khơng Nếu kế tốn cơng nhận tài sản, cho biết tên tài khoản giá trị a Cơng ty chi $10 triệu để phát triển thức uống Chưa triển khai sản phẩm khả thi mặt thương mại, công ty hy vọng sản phẩm phát triển tương lai gần b Công ty ký hợp đồng với công ty United Can để mua triệu lon chứa nước giải khát Công ty toán trước 400.000 sau ký hợp đồng c Công ty chi $2 triệu cho mục quảng cáo tháng qua: $500.000 quảng cáo cho thương hiệu Coca Cola $1.500.000 để quảng cáo mặt hàng cụ thể, loại nước giải khát không đường Diet Coke d Công ty phát hành 50.000 cổ phần thường, giá trị thị trường $2,5 triệu , để mua tồn cổ phiếu lưu hành cơng ty Coring Glass, nhà cung ứng chai thủy tinh đựng nước giải khát e Công ty chi tiêu $800.000 cho chương trình hỗ trợ giáo dục cho nhà quản lý bậc trung công ty để lấy thạc sĩ Trong khứ, 80% người lao động tham gia chương trình nhận thạc sĩ sau lại làm việc cho cơng ty 10 năm hay lâu (9)CÔNG NHẬN NGHĨA VỤ NỢ Một nghĩa vụ nợ phát sinh cơng ty hưởng lợi ích hay dịch vụ thông qua cam kết trả cho người cung ứng hàng hoá hay dịch vụ số tiền xác định hợp lý vào thời điểm tương lai xác định hợp lý Công ty thường trả tiền mặt trao đổi hàng hố hay dịch vụ Mọi nghĩa vụ nợ giao ước; giao ước nghĩa vụ nợ kế tốn Ví dụ 12 Cơng ty Miller mua hàng thoả thuận trả cho nhà cung ứng 8.000 vòng 30 ngày Giao ước nghĩa vụ nợ cơng ty Miller nhận hàng phải trả số tiền định vào thời điểm tương lai xác định hợp lý Ví dụ 13 Cơng ty Miller vay triệu $ thông qua phát hành trái phiếu dài hạn Công ty phải trả lãi hàng năm 10% số tiền vay vào ngày 31-12 năm phải bồi hoàn số vốn vay triệu $ sau 20 năm Giao ước nghĩa vụ nợ công ty Miller nhận tiền mặt phải trả khoản nợ xác định vào thời điểm tương lai xác định Ví dụ 14 Cơng ty Miller cung ứng dịch vụ bảo hành sản phẩm năm Giao ước bảo hành sản phẩm theo kế hoạch bảo hành tạo nghĩa vụ nợ Giá bán sản phẩm ngầm bao hàm khoản phí dịch vụ bảo hành tương lai Khi khách hàng trả tiền mua hàng theo giá bán, công ty Miller nhận lợi ích (tức khoản tiền mặt thu vào) Kinh nghiệm khứ mang đến sở để ước lượng số tiền nghĩa vụ nợ Cơng ty Miller ước lượng tỷ lệ khách hàng muốn tìm dịch vụ theo thỏa thuận bảo hành chi phí kỳ vọng việc cung ứng dịch vụ bảo hành Như vậy, cơng ty Miller đo lường số tiền giao ước với độ xác hợp lý trình bày nghĩa vụ nợ Ví dụ 15 Cơng ty Miller ký thỏa thuận với liên đoàn lao động, cam kết tăng lương thêm 6% và cung cấp bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm y tế Cho dù thỏa thuận tạo giao ước, nhưng không tạo nghĩa vụ nợ tức thời Người lao động chưa cung ứng dịch vụ lao động mà địi hỏi cơng ty phải trả lương bảo hiểm Khi người lao động làm việc, nghĩa vụ nợ phát sinh Những vấn đề rắc rối việc công nhận nghĩa vụ nợ liên quan đến giao ước hợp đồng không thực Thỏa thuận với liên đoàn lao động ví dụ 15 hợp đồng chưa thực Những ví dụ khác bao gồm hợp đồng thuê, cam kết đặt mua hàng, hợp đồng lao động Thơng lệ kế tốn thường khơng cơng nhận giao ước tạo hợp đồng chưa thực nghĩa vụ nợ Chương 11 thảo luận việc xử lý kế toán thỏa thuận tài khơng thể bảng cân đối tài sản ĐÁNH GIÁ NGHĨA VỤ NỢ Hầu hết nghĩa vụ nợ tiền, yêu cầu phải toán khoản tiền cụ thể Những nghĩa vụ nợ đến hạn vịng năm hay trình bày theo số tiền mà công ty kỳ vọng trả để chấm dứt nghĩa vụ nợ Nếu ngày tốn vượt q năm tương lai (ví dụ trường hợp trái phiếu ví dụ 13), nghĩa vụ nợ trình bày theo giá ngân lưu chi tương lai (10)bóng đá nhận tiền mặt để cung cấp vé theo mùa cho khán giả cam kết có chỗ cho người mua vé buổi diễn tương lai Chủ đất nhận tiền trước cam kết cho người thuê đất sử dụng tài sản Những giao ước không tiền nghĩa vụ nợ Thơng lệ kế tốn qui định số tiền nghĩa vụ nợ bảng cân đối tài sản số tiền mà công ty nhận được, khơng phí kỳ vọng việc xuất tạp chí hay tổ chức biểu diễn sân khấu hay thể thao Tên gọi thường dùng cho nghĩa vụ nợ thuộc loại “Trả trước từ khách hàng.” PHÂN LOẠI NGHĨA VỤ NỢ Bảng cân đối tài sản thường phân loại nghĩa vụ nợ vào loại sau: Nghĩa vụ nợ hành Nghĩa vụ nợ hành giao ước mà công ty kỳ vọng chi trả hay chấm dứt chu kỳ hoạt động bình thường cơng ty, thường năm Nói chúng, công ty dùng tài sản hành để trả cho nghĩa vụ nợ hành Chủng loại bao gồm nghĩa vụ nợ người cung ứng hàng, người lao động, quan nhà nước Nó bao gồm trái phiếu phải trả chừng mực mà trái phiếu đòi hỏi phải sử dụng tài sản hành năm tới Nợ dài hạn Nợ dài hạn giao ước có thời hạn nhiều năm sau lập bảng cân đối tài sản Nợ dài hạn bao gồm trái phiếu, khoản vay có bảo đảm dài hạn, khoản nợ tương tự, số giao ước hợp đồng thuê dài hạn Các nghĩa vụ nợ dài hạn khác Nghĩa vụ nợ dài hạn khác giao ước không xem là nghĩa vụ nợ hành hay nợ dài hạn, bao gồm khoản mục thuế thu nhập trả sau số giao ước hưu bổng BÀI TỰ LUYỆN 2.2 Công nhận đánh giá nghĩa vụ nợ Các giao dịch liệt kê liên quan đến công ty New York Times Theo GAAP, cho biết giao dịch có dẫn đến nghĩa vụ nợ công ty hay không Nếu công ty công nhận nghĩa vụ nợ, cho biết tên tài khoản số tiền nghĩa vụ nợ a Công ty nhận $10 triệu từ người đăng ký mua báo thời gian năm tháng tới b Công ty nhận hoá đơn trị giá $4 triệu từ quan quảng cáo cho mục quảng cáo truyền hình trình chiếu hồi tháng trước nhằm quảng bá tờ báo New York Times c Công ty ký hợp đồng năm để thuê phương tiện giao báo Công ty trả $40.000 số tiền thuê $80.000/một năm vừa ký kết d Các luật sư báo cho công ty biết cư dân thành phố New York bị tai nạn nghiêm trọng phương tiện giao báo công ty gây ra, kiện cơng ty địi bồi thường $10 triệu Các luật sư cơng ty dự đốn tịa qui trách nhiệm cho cơng ty vụ kiện, cơng ty có đủ bảo hiểm để đền bù tổn thất e Xem câu d Bây giả định cơng ty khơng có bảo hiểm trước thiệt hại (11)ĐÁNH GIÁ VÀ CÁO BẠCH VỐN CỔ ĐÔNG Vốn cổ đông công ty khoản lợi ích cịn lại; nghĩa là, chủ sở hữu cơng ty có quyền tất tài sản mà không bị trưng cầu để đáp ứng trái quyền người cho vay Do đó, việc đánh giá tài sản nghĩa vụ nợ bảng cân đối tài sản xác định việc đánh giá tổng vốn cổ đơng Vấn đề cịn lại liên quan đến cách cáo bạch vốn cổ đơng Kế tốn phân biệt vốn chủ sở hữu đóng góp thu nhập giữ lại cơng ty Nói chung, bảng cân đối tài sản công ty tách biệt số tiền mà cổ đơng đóng góp trực tiếp vào công ty để hưởng lãi (tức cổ phần thường), thu nhập mà sau cơng ty thực vượt cổ tức (tức thu nhập giữ lại) Ngoài ra, bảng cân đối tài sản thường phân chia số tiền số tiền cổ đông nhận thành mệnh giá hay giá trị khai báo cổ phần số vốn góp vượt mệnh giá Mệnh giá hay giá trị khai báo cổ phần số tiền ấn định phù hợp với luật công ty tiểu bang với giá trị thị trường cổ phần vào thời điểm công ty phát hành Kết phân biệt mệnh giá vốn góp vượt mệnh giá khơng có giá trị thơng tin, mà chẳng có tầm quan trọng kinh tế (Chương 12 thảo luận chi tiết việc hạch tốn vốn cổ đơng.) Ví dụ 16 Cơng ty Stephen thức thành lập vào ngày tháng năm Công ty phát hành 15.000 cổ phần thường mệnh giá $10, thu $10 cổ phần Trong năm 1, công ty Stephen tạo thu nhập ròng $30.000 chia cổ tức $10.000 cho cổ đông Mục vốn cổ đông bảng cân đối tài sản công ty Stephen vào ngày 31-12 năm sau: Cổ phần thường (mệnh giá 10, số lượng 15.000 cổ phần phát hành lưu hành) 150.000 Thu nhập giữ lại 20.000 Tổng vốn cổ đơng 170.000 Ví dụ 17 Thay phát hành cổ phần thường mệnh giá $10 ví dụ 16, công ty Stephen phát hành 15.000 cổ phần mệnh giá $1 thu $10 cổ phần (Giá trị thị trường cổ phần thường tuỳ thuộc vào giá trị kinh tế công ty, không phụ thuộc vào mệnh giá cổ phần.) Mục vốn cổ đông bảng cân đối tài sản công ty Stephen vào ngày 31-12 năm sau: Cổ phần thường (mệnh giá 1$, số lượng 15.000 cổ phần phát hành lưu hành) 15.000 Vốn đóng góp vượt mệnh giá 135.000 Thu nhập giữ lại 20.000 Tổng vốn cổ đông 170.000 Những công ty đăng ký theo luật dạng doanh nghiệp hợp danh hay cá thể khơng phân biệt vốn đóng góp thu nhập giữ lại bảng cân đối tài sản Đúng hơn, mục vốn chủ sở hữu bảng cân đối tài sản kết hợp phần vốn góp chủ sở hữu phần lợi nhuận chủ sở hữu vượt mức phân chia Ví dụ 18 Tham khảo ví dụ 16 17 Giả định William Kinsey Brenda Stephen tổ chức (12)William Kinsey, vốn 85.000 Brenda Stephen, vốn 85.000 Tổng vốn sở hữu 170.000 Theo định nghĩa, doanh nghiệp cá thể có chủ sở hữu Q TRÌNH KẾ TỐN ĐỂ LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN Sau có khái niệm làm sở cho bảng cân đối tài sản, xem thử làm áp dụng khái niệm vào việc lập bảng báo cáo tài Chúng tơi muốn giúp bạn có hiểu biết đầy đủ trình kế tốn liên quan đến việc lập bảng cân đối tài sản cho bạn diễn giải phân tích báo cáo lập nên ẢNH HƯỞNG HAI MẶT CỦA CÁC GIAO DỊCH ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH CÂN ĐỐI TÀI SẢN Phương trình cân đối tài sản trì cân tổng tài sản tổng nghĩa vụ nợ cộng với vốn cổ đông thông qua báo cáo ảnh hưởng giao dịch theo hai mặt Bất kỳ giao dịch riêng lẻ có ảnh hưởng sau đây, kết hợp ảnh hưởng sau: 1 Làm tăng tài sản nghĩa vụ nợ hay vốn cổ đông Làm giảm tài sản nghĩa vụ nợ hay vốn cổ đông Làm tăng tài sản làm giảm tài sản khác 4 Làm tăng nghĩa vụ nợ hay vốn cổ đông làm giảm nghĩa vụ nợ khác hay vốn cổ đông Để hiểu ảnh hưởng hai mặt giao dịch khác phương trình cân đối tài sản, ta xem xét giao dịch công ty Miller tháng 1: (1) Vào ngày 1-1, công ty phát hành 10.000 cổ phần thường mệnh giá $10 để thu $100.000 tiền mặt (2) Công ty mua thiết bị trị giá $60.000 trả tiền mặt vào ngày 5-1 (3) Vào ngày 15-1, công ty mua hàng (để bán) trị giá $15.000 từ nhà cung ứng với phương thức trả chậm (4) Vào ngày 21-1, công ty trả nhà cung ứng $8.000 số tiền nợ giao dịch (3) (5) Nhà cung ứng giao dịch (3) chấp nhận 700 cổ phần thường tính theo mệnh giá để tốn số tiền $7.000 cịn nợ (6) Vào ngày 31, công ty trả $600 tiền mặt tiền phí bảo hiểm năm tính từ ngày 1-2 (7) Ngày 31-1, công ty Miller nhận 3.000 từ khách hàng tốn cho tiền hàng mà cơng ty giao tháng Bảng 2.1 minh họa ảnh hưởng hai mặt giao dịch phương trình cân đối tài sản Lưu ý sau giao dịch, tài sản luôn với nghĩa vụ nợ cộng vốn cổ đông (13)BẢNG 2.1 Công ty Miller Minh họa ảnh hưởng hai mặt giao dịch phương trình cân đối tài sản: Giao dịch Tài sản = Nghĩa vụ nợ + Vốn cổ đông (1) Ngày 1-1, công ty Miller phát hành 10.000 cổ phần thường mệnh giá 10 để lấy 100.000 tiền mặt Tổng ……… +100.000 100.000 = 0 + + 100.000 100.000 (2) Ngày 5-1, công ty mua thiết bị trị giá 60.000 tiền mặt Tổng ……… -60.000 +60.000 100.000 = + 100.000 (3) Ngày 15-1, công ty mua hàng trả chậm trị giá 15.000 Tổng …… ……… +15.000 115.000 = +15.000 15.000 + 100.000 (4) Ngày 21-1, công ty trả cho nhà cung ứng 8.000 số nợ giao dịch (3) Tổng … ……… -8.000 107.000 = -8.000 7.000 + 100.000 (5) Nhà cung ứng giao dịch (3) nhận 700 cổ phần thường theo mệnh giá để tốn số nợ 7000 cịn lại Tổng……… 107.000 = -7.000 0 + 7.000 107.000 (6) Ngày 31-1, công ty trả 600 tiền phí bảo hiểm năm 1-2 Tổng ……… +600 -600 107.000 = + 107.000 (7) Ngày 31-1, công ty nhận 3.000 từ khách hàng cho hàng giao tháng Tổng số, ngày 31-1……… +3.000 110.000 = +3.000 3.000 + 107.000 tiền mặt Công ty tiến hành chi tiêu đầu tư nhận trang thiết bị Công ty cam kết trả tiền mặt tương lai cho nhà cung ứng nhận hàng Hầu hết giao dịch kiện báo cáo hệ thống kế tốn hình thành từ trao đổi Số liệu kế tốn phản ánh dịng vào dòng phát sinh từ trao đổi MỤC ĐÍCH VÀ SỬ DỤNG CÁC TÀI KHOẢN Chúng ta lập bảng cân đối tài sản cho công ty Miller vào ngày 31-1 thông tin Tổng tài sản $110.000 Tuy nhiên, việc lập bảng cân đối tài sản đòi hỏi phải theo dõi ảnh hưởng giao dịch tổng tài sản nhằm xác định phần số $110.000 tiền mặt, hàng kho, trang thiết bị Tương tự, ảnh hưởng giao dịch tổng nghĩa nợ vốn cổ đơng địi hỏi phải theo dõi lại để đánh giá xem tổng số $110.000 tạo thành từ nghĩa vụ nợ số tiền vốn cổ đông Thậm chí vài giao dịch kỳ kế tốn làm cho phương pháp lập bảng cân đối tài sản trở nên rắc rối Hàng ngàn giao dịch kỳ kế tốn hầu hết cơng ty địi hỏi phải có phương pháp thực tế để ghi chép giá trị bảng cân đối tài sản Để tích luỹ thay đổi diễn trong khoản mục bảng cân đối tài sản, kế tốn dùng cơng cụ gọi tài khoản Yêu cầu tài khoản Một khoản mục bảng cân đối tài sản tăng, (14)khoản bổ sung kỳ làm tăng số dư mang sang từ báo cáo trước (số dư đầu kỳ), tổng khoản giảm kỳ làm giảm số dư đó, kết số dư bảng cân đối tài sản Hình thức tài khoản Tài khoản có nhiều hình thức, thơng lệ kế tốn thường dùng số hình thức Có lẽ hình thức hữu ích tài khoản cho sách giáo khoa, tập thi tài khoản chữ T Trong thực hành, người ta khơng dùng hình thức tài khoản này, có lẽ ngoại trừ bản ghi nhớ phân tích sơ Tuy nhiên, tài khoản chữ T thỏa mãn yêu cầu tài khoản dễ sử dụng Như tên gọi cho thấy, tài khoản chữ T trông giống chữ T, với đường nằm ngang chia đôi đường thẳng đứng Tên tài khoản xuất đường nằm ngang Một phía khơng gian tạo đường thằng đứng ghi chép gia tăng khoản mục phía bên ghi chép khoản giảm khoản mục Ngày tháng thông tin khác trình bày Hình thức tài khoản kế toán thực tế tuỳ thuộc vào loại hệ thống kế tốn sử dụng Trong hệ thống thủ cơng, tài khoản có hình thức trang giấy rời với cột ghi khoản tăng giảm; hệ thống vi tính, tài khoản nhóm khoản mục có mã số tương tự tập tin Bất luận hình thức nào, tài khoản phải có số dư đầu kỳ khoản tăng giảm hình thành từ giao dịch kỳ Đưa khoản tăng hay giảm vào tài khoản Với tài khoản gồm có hai bên cho, ta phải chọn bên để ghi khoản tăng bên để ghi khoản giảm Tập quán lâu thường tuân theo qui tắc sau: 1 Kế toán đưa khoản tăng tài sản vào bên trái khoản giảm tài sản vào bên phải 2 Kế toán đưa khoản tăng nghĩa vụ nợ vào bên phải khoản giảm nghĩa vụ nợ vào bên trái 3 Kế toán đưa khoản tăng vốn cổ đông vào bên phải khoản giảm vốn cổ đông vào bên trái Tập quán phản ánh kiện phương trình cân đối tài sản, tài sản xuất bên trái dấu (=), nghĩa vụ nợ vốn cổ đơng phía bên phải dấu Theo cách trình bày này, số dư tài sản xuất phía bên trái tài khoản; số dư nghĩa vụ nợ vốn cổ đông xuất phía bên phải Số dư tài sản xuất phía bên trái phía bên trái tài khoản ghi khoản tăng tài sản Tương tự, số dư nghĩa vụ nợ vốn cổ đơng xuất phía bên phải phía bên phải tài khoản ghi khoản tăng nghĩa vụ nợ vốn cổ đông Khi nhà kế tốn phân tích thỏa đáng giao dịch theo ảnh hưởng hai mặt phương trình cân đối tài sản tuân theo nguyên tắc ghi chép giao dịch trên, giao dịch dẫn đến việc ghi chép số tiền vào phía bên trái phía bên phải tài khoản khác Ghi nợ ghi có Các nhà kế toán dùng hai ký hiệu thuận tiện – ghi nợ (debit - Nợ) ghi có (credit – Có) Ghi nợ, dùng động từ, có nghĩa “nhập số liệu vào phía bên trái Tên tài khoản (15)tài khoản”, nợ, dùng tính từ hay danh từ, có nghĩa “một khoản ghi vào phía bên trái tài khoản.” Ghi có, dùng động từ, có nghĩa “nhập số liệu vào phía bên phải tài khoản”, có, dùng tính từ hay danh từ, có nghĩa “một khoản ghi vào phía bên phải tài khoản” Tuy nhiên, thông thường nhà kế tốn dùng từ “charge” (tính) thay cho “ghi nợ”, danh từ động từ Đối với khoản mục bảng cân đối tài sản, khoản ghi nợ thể hiện: (1) khoản tăng tài sản, (2) khoản giảm của nghĩa vụ nợ, hay (3) khoản giảm vốn cổ đơng Một khoản ghi hiện: (1) khoản giảm tài sản, (2) khoản tăng nghĩa vụ nợ, hay (3) khoản tăng vốn cổ đơng Để trì cân phương trình cân đối tài sản, nhà kế toán phải bảo đảm giao dịch, số tiền ghi nợ vào tài khoản phải với số tiền ghi có vào tài khoản khác Tương tự, tổng số dư tài khoản có số dư nợ vào cuối kỳ phải tổng số dư tài khoản có số dư có Tóm tắt thuật ngữ q trình kế tốn Các tài khoản chữ T sau tóm tắt việc sử dụng hình thức tài khoản theo thơng lệ thuật ngữ nợ có: Tài khoản tài sản Tài khoản nghĩa vụ nợ  Số dư đầu kỳ Tăng + Nợ Giảm - Có Giảm - Nợ Số dư đầu kỳ Tăng + Có   Số dư cuối kỳ Số dư cuối kỳ  Tài khoản vốn cổ đông Giảm - Nợ Số dư đầu kỳ Tăng + Có  Số dư cuối kỳ  Theo thông lệ, dấu  tài khoản biểu thị số dư PHẢN ÁNH ẢNH HƯỞNG HAI MẶT CỦA CÁC GIAO DỊCH TRONG CÁC TÀI KHOẢN Bây thấy ảnh hưởng hai mặt giao dịch làm thay đổi tài khoản Chúng ta dùng tài khoản chữ T riêng biệt: cho tài sản, cho nghĩa vụ nợ cho vốn cổ đông Anh hưởng hai mặt giao dịch công ty Miller tháng mơ tả chương trình bày tài khoản chữ T bảng 2.2 BẢNG 2.2 Cơng ty Miller Tóm tắt tài khoản chữ T biểu thị giao dịch tháng Tài sản = Nghĩa vụ nợ + Vốn cổ đông Tăng (Nợ) Giảm (Có) Giảm (Nợ) Tăng (Có) Giảm (Nợ) Tăng (Có) (1) Phát hành cổ phiếu thường lấy tiền mặt ……… 100.000 100.000 (2) Mua thiết bị tiền mặt (16)……… 15.000 15.000 (4) Trả tiền cho nhà cung ứng trong (3) ……… 8.000 8.000 (5) Phát hành cổ phiếu thường cho nhà cung ứng (3)… 7.000 7.000 (6) Trả trước phí bảo hiểm ……… 600 600 (7) Thu trước tiền mặt từ khách hàng ……… 3.000 3.000 Số dư ………  110.000 3.000  107.000  BẢNG 2.3 Công ty Miller - Các tài khoản chữ T thể giao dịch: Tiền mặt (tài sản) Khoản phải trả (nghĩa vụ nợ) Tăng (Nợ) (1) 100.000 (7) 3.000 Giảm (Có) 60.000 (2) 8.000 (4) 600 (6) Giảm (Nợ) (4) 8.000 (5) 7.000 Tăng (Có) 15.000 (3) Số dư 34.400 Số dư Hàng kho (tài sản) Trả trước từ khách hàng (nghĩa vụ nợ) Tăng (Nợ) (3) 15.000 Giảm (Có) Giảm (Nợ) Tăng (Có) 3.000 (7) Số dư 15.000 3.000 Số dư Bảo hiểm trả trước (tài sản) Cổ phiếu thường (vốn cổ đông) Tăng (Nợ) (6) 600 Giảm (Có) Giảm (Nợ) Tăng (Có) 100.000 (1) 7.000 (5) Số dư 600 107.000 Số dư Thiết bị (tài sản) Tăng (Nợ) (2) 60.000 Giảm (Có) Số dư 60.000 Ứng với giao dịch, số tiền ghi vào bên trái (ghi nợ) tài khoản với số tiền ghi vào bên phải (ghi có) tài khoản Việc ghi chép nợ có cho giao dịch bảo đảm phương trình cân đối tài sản ln ln cân Vào cuối tháng 1, tài khoản tài sản có số dư nợ $110.000 Các số dư tài khoản nghĩa vụ nợ tài khoản vốn cổ đơng cộng lại cho ta số dư có $110.000 Việc tính tốn trực tiếp số tiền khoản mục tài sản, nghĩa vụ nợ vốn cổ đơng địi hỏi phải có tài khoản riêng cho khoản mục bảng cân đối tài sản, khơng phải có tài khoản chung cho ba chủng loại nói Tiến trình ghi chép tương tự, khác ghi nợ ghi có cho tài khoản tài sản hay vốn sở hữu cụ thể (17)dịch tháng công ty Miller Hầu hết nhà kế toán dùng dấu  để biểu thị số dư bảng 2.2, không viết thành lời làm bảng 2.3 Tổng tài sản công ty Miller $110.000 vào ngày 31-1 bao gồm $34.400 tiền mặt, $15.000 hàng kho, $600 bảo hiểm trả trước, $60.000 trị giá thiết bị Tổng nghĩa vụ nợ vốn cổ đông công ty $110.000 bao gồm $3.000 trả trước từ khách hàng $107.000 cổ phiếu thường Ta lập bảng cân đối tài sản số tiền thể số dư tài khoản chữ T Bảng cân đối tài sản công ty Miller sau giao dịch tháng biểu thị bảng 2.4 BẢNG 2.4 Bảng cân đối tài sản Công ty Miller, ngày 31-1 – Đơn vị tính: đơ-la TÀI SẢN Tài sản hành Tiền mặt 34.400 Hàng kho 15.000 Bảo hiểm trả trước 600 Tổng tài sản hành 50.000 Nhà xưởng, máy móc, thiết bị Thiết bị 60.000 Tổng tài sản $110.000 NGHĨA VỤ NỢ VÀ VỐN CỔ ĐÔNG Nghĩa vụ nợ hành Trả trước từ khách hàng 3.000 Vốn cổ đông Cổ phiếu thường 107.000 Tổng nghĩa vụ nợ vốn cổ đông $110.000 BÀI TỰ LUYỆN 2.3: Tài khoản chữ T cho giao dịch khác Lập tài khoản chữ T cho tài khoản sau: * Tiền mặt * Thiết bị * Hàng kho * Khoản phải trả * Tiền thuê trả trước * Trái phiếu phải trả * Đất đai * Cổ phiếu thường – mệnh giá * Nhà xưởng * Vốn góp vượt mệnh giá Hãy cho biết tài khoản nói khoản mục tài sản, hay nghĩa vụ nợ, hay vốn cổ đông, nhập giao dịch mô tả vào tài khoản chữ T (1) Công ty phát hành 20.000 cổ phần thường mệnh giá $10 để lấy $12/cổ phần (2) Công ty phát hành 100.000 trái phiếu theo giá trị vốn gốc để thu $100.000 tiền mặt (3) Công ty dùng $220.000 tiền mặt mua miếng đất trị giá $40.000 xây nhà trị giá $180.000 (18)(6) Công ty trả 28.000 cho nhà cung ứng giao dịch (4) TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH KẾ TỐN Khung hạch tốn sổ kép ghi chép kết giao dịch kiện khác tài khoản để giúp lập báo cáo tài định kỳ Một cách khái quát, hệ thống kế toán thiết kế quanh khung hạch toán liên quan đến hoạt động sau: 1 Nhập kết giao dịch vào sổ, gọi nhật ký sổ cái, hình thức một mục nhật ký sổ cái, trình gọi ghi nhật ký sổ 2 Chép lại số tiền từ mục nhật ký nhật ký sổ vào tài khoản sổ cái, trình gọi vào tài khoản sổ 3 Lập bảng cân đối thử cho tài khoản sổ 4 Điều chỉnh sửa sai mục nhật ký sổ vào tài khoản liệt kê bảng cân đối thử nhập mục vào tài khoản sổ 5 Lập báo cáo tài từ bảng cân đối thử sau điều chỉnh sửa sai mục Hình 2.1 trình bày hoạt động này, mà phần sau mô tả thêm minh họa giao dịch công ty Miller tháng Hình 2.1 Tóm tắt q trình kế tốn GHI NHẬT KÝ (JOURNALIZING) Trước tiên, giao dịch ghi vào nhật ký kế toán hình thức mục nhật ký Mục nhật ký tiêu chuẩn sau: Ngày Tài khoản ghi nợ Số tiền ghi nợ Tài khoản ghi có Số tiền ghi có Giải thích giao dịch hay kiện ghi nhật ký Đôi ngày tháng trình bày dịng riêng Nhật ký sổ hay tập hồ sơ chứa danh mục gồm nhiều mục ghi chép hàng ngày theo thứ tự thời gian, giống nhật ký Nhật ký thường gọi số nhập gốc, chứa đựng ghi chép giao dịch hệ thống kế toán Các mục nhật ký cho giao dịch công ty Miller tháng sau: Kết giao dịch kiện Ghi vào nhật ký Nhập vào tài khoản thích hợp sổ Lập bảng cân đối thử chưa điều chỉnh Sửa sai điều chỉnh bảng cân đối thử Lập báo cáo tài (19)(1) Ngày 1-1 Tiền mặt 100.000 Cổ phiếu thường 100.000 Phát hành 10.000 cổ phiếu thường mệnh giá 10 lấy tiền mặt (2) Ngày 5-1 Thiết bị . 60.000 Tiền mặt 60.000 Mua thiết bị trị giá 60.000 tiền mặt (3) Ngày 15-1 Hàng kho . 15.000 Khoản phải trả 15.000 Mua hàng trị giá 15.000 trả chậm (4) Ngày 21-1 Khoản phải trả . 8.000 Tiền mặt 8.000 Trả nghĩa vụ nợ 8.000 tiền mặt (5) Ngày 21-1 Khoản phải trả . 7.000 Cổ phiếu thường 7.000 Phát hành 700 cổ phiếu thường mệnh giá 10 để toán 7.000 khoản phải trả (6) Ngày 31-1 Bảo hiểm trả trước 600 Tiền mặt 600 Đóng trước phí bảo hiểm hỏa họan năm 600 (7) Ngày 31-1 Tiền mặt 3.000 Trả trước từ khách hàng 3.000 Nhận 3.000 khách hàng trả trước cho hàng giao tháng Ghi nhật ký bước học giúp bạn hiểu tác động giao dịch khác báo cáo tài cơng ty chuẩn bị giải đáp cho tốn cuối chương Bạn khơng thể chắn hiểu giao dịch kinh doanh bạn phân tích giao dịch vào khoản ghi nợ ghi có, lập mục ghi chép nhật ký thích hợp Sau này, bạn thấy sau nhà kế toán ghi chép mục nhật ký, tất bước cịn lại q trình kế tốn có tính chất thủ tục, khơng địi hỏi phân tích trí tuệ Một nhà kế tốn ghi chép mục nhật ký thích hợp cho giao dịch, báo cáo tài có sau tất bước ghi chép học phản ánh thỏa đáng ảnh hưởng giao dịch Trong tồn sách này, dùng mục nhật ký làm cơng cụ phân tích NHẬP VÀO TÀI KHOẢN SỔ CÁI (POSTING TO GENERAL LEDGER) Vào thời điểm định kỳ (ví dụ, hàng tuần hay hàng tháng), nhà kế toán ghi giao dịch nhật ký sổ vào tài khoản riêng sổ Trong phương pháp thủ công, sổ sổ với trang tách biệt cho tài khoản Trong hệ thống vi tính, sổ có dạng số truy cập tập tin vi tính Tài khoản chữ T mơ tả đóng vai trị đại diện hữu ích cho tài khoản sổ Bảng 2.3 trình bày việc nhập mục nhật ký từ sổ nhật ký công ty Miller vào tài khoản sổ Cũng mục nhật ký, tài khoản chữ T giúp chuẩn bị giải đáp cho toán kế toán xuất sách LẬP BẢNG CÂN ĐỐI THỬ TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH (TRIAL BALANCE) Bảng cân đối thử liệt kê tài khoản sổ với số dư vào ngày cụ thể Cân đối thử (20)Sự cân tổng dư nợ tổng dư có giúp ta kiểm tra tính xác số học tiến trình hạch tốn kép thực kỳ Nếu bảng cân đối khơng cân bằng, người ta phải dị lại bước tiến hành việc xử lý số liệu kế tốn để tìm nguồn gốc sai số BẢNG 2.5 Công ty Miller Bảng cân đối thử trước điều chỉnh, ngày 31-1 Đơn vị tính: đơ-la Tài khoản Số tiền các tài khoản có số dư nợ Số tiền các tài khoản có số dư có Tiền mặt 34.400 Hàng kho 15.000 Bảo hiểm trả trước 600 Thiết bị 60.000 Trả trước từ khách hàng 3.000 Cổ phiếu thường 107.000 Tổng 110.000 110.000 BẢNG CÂN ĐỐI THỬ SAU KHI ĐIỀU CHỈNH VÀ SỬA SAI Nhà kế toán phải sửa chữa sai số dị tìm xử lý số liệu kế tốn Loại điều chỉnh thường xuyên thường xảy kiện không ghi chép mà giúp người ta đo lường thu nhập ròng kỳ vị tài vào cuối kỳ Ví dụ, vào cuối tháng 2, nhà kế toán điều chỉnh giảm tài khoản bảo hiểm trả trước để phản ánh phần dịch vụ bảo hiểm hết hạn tháng Chương chương thảo luận loại điều chỉnh đầy đủ Hầu hết điều chỉnh sửa sai liên quan đến việc lập mục nhật ký, ghi mục vào nhật ký sổ vào tài khoản sổ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Người ta lập bảng cân đối tài sản báo cáo thu nhập từ bảng cân đối thử sau điều chỉnh sửa sai Vì cơng ty Miller khơng cần phải sửa sai hay điều chỉnh mục, nên bảng cân đối tài sản trình bày bảng 2.4 thể Các chương sau xem xét tiến trình kế tốn để lập báo cáo thu nhập báo cáo ngân lưu Kết giao dịch kiện khác lưu chuyển hệ thống kế toán bắt đầu việc ghi nhật ký sổ kết thúc báo cáo tài Việc kiểm tốn báo cáo tài kiểm toán viên độc lập thường theo chiều ngược lại Kiểm toán viên bắt đầu báo cáo tài lập nhà quản lý theo dõi khoản mục khác ngược trở lại thông qua tài khoản chứng từ gốc (ví dụ, hố đơn bán hàng, séc toán) mà hỗ trợ cho mục nhật ký nhật ký sổ Như người ta tới lui chứng từ gốc, mục nhật ký, tài khoản sổ cái, báo cáo tài TÊN CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN (21)quyển sách hay xuất báo cáo tài cơng ty có cổ phần niêm yết Nhiều sinh viên trở nên lo lắng thái việc dùng từ xác cho tên tài khoản Chúng ta yêu cầu sinh viên tên tài khoản phải có tính miêu tả khơng mơ hồ, sinh viên phải dùng tên tài khoản thống (hay tương tự) cho khoản mục (hay tương tự nhau) TÀI SẢN Tiền mặt: Tiền đồng tiền giấy khoản mục séc ngân hàng, lệnh trả tiền (các khoản mục đơn quyền đòi tiền cá nhân hay tổ chức theo thói quen gọi tiền mặt), tiền gửi ngân hàng mà cơng ty ký phát séc, tiền gửi có kỳ hạn, thường tài khoản tiết kiệm giấy chứng nhận tiền gửi Chứng khốn mua bán nhanh: Trái phiếu phủ hay cổ phiếu trái phiếu công ty mà công ty dự định nắm giữ thời gian tương đối ngắn Từ mua bán nhanh ngụ ý cơng ty dễ dàng mua bán thị trường chứng khốn, ví dụ thị trường chứng khốn New York Khoản phải thu: Số tiền khách hàng cịn nợ việc bán hàng hố hay dịch vụ Việc thu tiền diễn ra thời gian sau bán hàng Tài khoản gọi tài khoản thu hay tài khoản mở Thuật ngữ “khoản phải thu” dùng bảng cân đối tài sản mô tả số liệu tiêu biểu cho tổng số tiền thu từ tất khách hàng Dĩ nhiên, cơng ty có sổ sách ghi chép riêng cho cơng nợ khách hàng Tín dụng phải thu: Số tiền nợ khách hàng hay người khác mà công ty cho vay hay cung ứng tín dụng Khách hàng hay người vay khác lập văn xác nhận nợ hình thức văn tự nợ thức (khác với quyền địi nợ hình thức khoản phải thu nói trên) Lãi phải thu: Tiền lãi từ tài sản giấy hẹn trả tiền hay trái phiếu tích lũy (hay phát sinh) thời gian trôi qua mà công ty chưa thu vào ngày lập bảng cân đối tài sản Hàng kho: Hàng mua để bán, thực phẩm đóng hộp kệ cửa hàng tạp hoá hay quần áo giá cửa hàng trang phục Nguyên vật liệu kho: Nguyên vật liệu chưa dùng đến để chế tạo sản phẩm Vật tư kho: Dầu nhớt, giấy nhám, vật liệu phụ khác dùng hoạt động sản xuất chế tạo; bao bì, dây buộc, hộp, vật liệu đóng gói khác; xăng dầu, phụ tùng thay thế, vật tư khác Sản phẩm dở dang kho: Sản phẩm chế tạo chưa hoàn tất Thành phẩm kho: Sản phẩm sản xuất hoàn chỉnh chưa bán Bảo hiểm trả trước: Phí bảo hiểm trả trước để bảo hiểm tương lai (22)Tiền thuê trả trước: Tiền thuê toán trước để sử dụng nhà, đất, hay thiết bị tương lai Ngoài tên tài khoản trên, tài khoản gọi “Trả trước cho người cho thuê” Đầu tư vào chứng khoán: Trái phiếu hay cổ phần thường hay cổ phần ưu đãi mà công ty dự định nắm giữ thời gian tương đối dài, thường lâu năm Đất đai: Đất sử dụng hoạt động kinh doanh xây dựng nhà xưởng dùng hoạt động kinh doanh Nhà xưởng: Xưởng chế tạo, nhà kho, nhà để xe, v.v… Máy móc thiết bị: máy tiện, lị đốt, máy cơng cụ, nồi hơi, máy vi tính, thùng chứa, cần trục, băng chuyền, xe ô tô v.v… Trang bị nội thất đồ dùng: bàn làm việc, bàn ghế, quầy hàng, kệ bày hàng, cân, trang bị văn phòng bán hàng khác Khấu hao lũy kế: Số tiền tích lũy chi phí tài sản dài hạn (như nhà xưởng máy móc thiết bị) phân bổ vào chi phí sản xuất hay vào thời đoạn trước để xác định thu nhập ròng Số tiền tài khoản làm giảm chi phí mua tài sản dài hạn liên quan đến đo lường giá trị sổ sách rịng tài sản trình bày bảng cân đối tài sản Tài sản thuê theo hợp đồng: Quyền sử dụng tài sản người khác sở hữu Chi phí tổ chức: Số tiền trả cho khoản chi phí pháp lý đồn thể, để in giấy chứng nhận cổ phiếu, để hạch tốn, chi phí khác phát sinh tổ chức việc kinh doanh để hoạt động Bằng phát minh: Quyền hạn thời gian 17 năm phủ liên bang trao cho để loại trừ người khác không chế tạo, sử dụng, hay bán qui trình hay dịch vụ định Theo GAAP hành, công ty phải hạch tốn chi phí nghiên cứu phát triển năm phát sinh không công nhận tài sản với lợi ích tương lai Kết cơng ty tự xây dựng phát minh thông thường phát minh tài sản Mặt khác, cơng ty mua phát minh từ công ty khác hay từ cá nhân cơng nhận phát minh tài sản Chương thảo luận cách xử lý không quán phát minh tự phát triển nội phát minh mua lại từ bên Thương hiệu hay uy tín (good will): Khi doanh nghiệp mua lại cơng ty khác, kế tốn ghi nhận vào khoản phần chênh lệch mà số tiền mua vượt tổng giá trị có xác định tài sản riêng lẻ Kế toán nói chung khơng cơng nhận danh tiếng thuộc tính đáng mong đợi khác mà cơng ty tự tạo hay tự xây dựng tài sản Tuy nhiên, công ty tiếp quản công ty khác, kế tốn lại cơng nhận thuộc tính đáng mong muốn tài sản tới mức mà chúng làm cho số tiền phải trả để tiếp quản công ty cao giá trị tất tài sản xác định việc tiếp quản NGHĨA VỤ NỢ (23)Tín dụng phải trả: Mệnh giá văn tự nợ (giấy hẹn trả tiền) gắn liền với khoản vay từ ngân hàng hay với việc mua hàng hoá dịch vụ Những khoản mục xuất tài khoản Tín dụng phải thu sổ sách người cho vay hay người bán Lãi phải trả: Lãi khế ước vay phát sinh hay tích luỹ thời gian trôi qua công ty chưa trả vào ngày lập bảng cân đối tài sản Nghĩa vụ lãi thường xuất tách biệt với mệnh giá khế ước vay Chính khoản mục xuất tài khoản Lãi phải thu sổ sách người cho vay Thuế thu nhập phải trả: Nghĩa vụ nộp thuế thu nhập ước tính, tích lũy chưa nộp, dựa thu nhập chịu thuế công ty từ đầu năm chịu thuế ngày lập bảng cân đối tài sản Trả trước từ khách hàng: Tên chung dùng để khoản thu trước cho hàng hố dịch vụ mà cơng ty cung cấp cho khách hàng tương lai; nghĩa vụ nợ khơng tiền Cơng ty có nghĩa vụ phải giao hàng hoá hay dịch vụ, trả lại tiền Tuy thế, công ty ghi nghĩa vụ nợ theo số tiền mà công ty nhận Nếu công ty không nhận tiền khách hàng đặt hàng, cơng ty khơng ghi nhận nghĩa vụ nợ; hợp đồng chưa thi hành Trả trước từ người thuê, hay Tiền cho thuê thu trước: Đây ví dụ khác nghĩa vụ nợ khơng tiền Ví dụ, cơng ty sở hữu tồ nhà mà cơng ty cho th Người thuê trả trước tiền thuê vài tháng Ở thời điểm lập bảng cân đối tài sản, công ty xem số tiền áp dụng cho tương lại phần thu nhập, công ty thực dịch vụ cho thuê theo thời gian Như vậy, khoản tiền thu trước dẫn đến nghĩa vụ nợ phải trả dịch vụ (nghĩa việc sử dụng nhà) Trong sổ sách người thuê, khoản tiền xuất tài sản, gọi Tiền thuê trả trước (hay Ứng trước cho chủ nhà) Tín dụng dài hạn chấp: Các chứng từ nợ dài hạn mà người vay (công ty) bảo đảm toán cách chấp tài sản cụ thể chứng khoán Nếu người vay không trả nợ hay lãi vay thỏa thuận, người cho vay yêu cầu bán tài sản chấp để lấy tiền toán khoản vay Trái phiếu phải trả: Số tiền công ty vay thời đoạn tương đối dài dựa vào văn tự giao ước thức trái phiếu Người vay thường nhận khoản tiền vay từ số người cho vay, tất người nhận văn tự trái phiếu làm chứng cho khoản tiền họ cho vay Trái phiếu chuyển đổi: Trái phiếu phải trả mà người giữ trái phiếu chuyển sang hay đổi lấy cổ phần thường Trên văn tự giao ước trái phiếu có qui định số cổ phần mà người cho vay nhận họ chuyển trái phiếu thành cổ phiếu, ngày diễn việc chuyển đổi chi tiết khác Khế ước thuê tài quy thành vốn đầu tư: Hiện giá cam kết toán tương lai để đổi lấy quyền sử dụng tài sản thuộc sở hữu người khác Chương 11 thảo luận điều kiện cơng ty cơng nhận khế ước thuê nghĩa vụ nợ (24)VỐN CỔ ĐÔNG Cổ phiếu thường: Số tiền công ty thu với mệnh giá loại cổ phiếu có quyền bỏ phiếu cơng ty Cổ phiếu ưu đãi: Số tiền công ty thu ứng với mệnh giá loại cổ phiếu có số ưu đãi so với cổ phiếu thường, thông thường cổ tức tài sản trường hợp lý công ty Đôi người giữ cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi cổ phiếu thành cổ phiếu thường Vốn góp vượt mệnh giá: Khi phát hành cổ phiếu thường hay cổ phiếu ưu đãi, số tiền thu vượt mệnh giá cổ phiếu (Thường ghi tắt APIC – Additional Paid-In Capital) Thu nhập giữ lại: Từ lúc công ty bắt đầu hoạt động, phần tăng thêm tài sản ròng (= tổng tài sản – tổng nghĩa vụ nợ) hình thành từ thu nhập tạo vượt tài sản ròng (thường tiền mặt) phân phối dạng công bố cổ tức Khi công ty công bố cổ tức, tài sản ròng giảm (nghĩa vụ nợ cổ tức phải trả tăng lên) thu nhập giữ lại giảm lượng tương đương Như trong chương chương 12 thảo luận, cơng ty nhìn chung khơng giữ tài sản rịng tạo từ thu nhập giữ lại dạng tiền mặt Cổ phiếu ngân quỹ: Chi phí cổ phần mà công ty phát hành ban đầu sau thu hồi lại Cổ phiếu ngân quỹ khơng hưởng cổ tức, nhà kế tốn khơng thừa nhận chúng cổ phiếu lưu hành Chi phí mua cổ phiếu ngân quỹ gần ln ln xuất bảng cân đối tài sản khoản trừ tổng tài khoản vốn cổ đông khác Trong chương 12, thảo luận việc hạch toán cổ phần ngân quỹ BÀI TỰ LUYỆN 2.4 Ghi nhật ký, tài khoản chữ T, lập bảng cân đối tài sản Công ty Thiết bị Điện tử bắt đầu hoạt động vào ngày 1-9 Công ty thực giao dịch sau tháng 9: (1) Ngày 1-9: Phát hành 4.000 cổ phần thường mệnh giá 10 để thu vào 12$ tiền mặt cổ phần (2) Ngày 2-9: Công ty trao 600 cổ phần thường mệnh giá 10 cho luật sư để toán cho dịch vụ pháp lý mà luật sư thực để tổ chức thành lập cơng ty Hố đơn tốn dịch vụ 7.200 (3) Ngày 5-9: Công ty trả trước tiền thuê nhà tháng 10.000 để thuê nhà xưởng năm ngày 1-10 Tiền thuê nhà hàng tháng 5.000 (4) Ngày 12-9: Mua nguyên vật liệu trả chậm trị giá 6.100 (5) Ngày 15-9: Nhận séc 900 từ khách hàng trả trước cho đơn hàng đặc biệt thiết bị mà công ty dự định sản xuất Giá hợp đồng 4.800 (6) Ngày 20-9: Mua thiết bị văn phòng với giá niêm yết 950 Sau trừ khoản giảm giá 25$ nhờ trả tiền ngay, công ty ký séc toán đầy đủ (7) Ngày 28-9: Công ty trả trước tiền mặt tổng cộng 200 cho ba nhân viên bắt đầu làm việc vào ngày 1-10 (8) Ngày 30-9: Công ty mua máy móc thiết bị sản xuất trị giá 27.500 Cơng ty ký phát séc tốn 5.000 chấp nhận nghĩa vụ nợ có bảo đảm dài hạn cho số tiền lại (9) Ngày 30-9: Công ty trả 450 tiền công lao động lắp đặt thiết bị giao dịch (8) (25)b Lập tài khoản chữ T nhập giao dịch giao dịch vào tài khoản chữ T c Lập bảng cân đối tài sản cho Công ty Thiết bị Điện tử vào ngày 30-9 PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN Bảng cân đối tài sản phản ánh tác động định công ty đầu tư nguồn vốn Nói chung, cơng ty cố gắng cân đối cấu thời hạn nguồn vốn với cấu thời hạn hoạt động đầu tư (nghĩa là, dùng nguồn vốn ngắn hạn để mua tài sản ngắn hạn nguồn vốn dài hạn để mua tài sản dài hạn) Cơ cấu thời hạn thời gian phải trôi qua trước tài sản trở thành tiền mặt trước nghĩa vụ nợ hay khoản mục vốn cổ đơng địi hỏi phải có tiền mặt Một cơng cụ nghiên cứu cấu thời hạn tài sản công ty cấu thời hạn các nguồn vốn công ty bảng cân đối tài sản theo qui mô chung Trong bảng cân đối tài sản theo qui mơ chung, nhà phân tích trình bày khoản mục theo tỷ lệ phần trăm tổng tài sản hay tổng nghĩa vụ nợ cộng vốn cổ đông Bảng 2.6 trình bày bảng cân đối tài sản theo qui mô chung chuỗi cửa hàng Wal-Mart, hãng hàng không American Airlines, công ty dược phẩm Merck, công ty dịch vụ quảng cáo Interpublic Group BẢNG 2.6 Bảng cân đối tài sản theo qui mô chung công ty chọn lọc Wal-Mart American Airlines Merck Interpublic Group TÀI SẢN Tiền mặt 0,2% 7,7% 14,9% 9,9% Khoản phải thu 2,7 5,0 16,3 61,2 Hàng kho 47,8 3,8 10,4 Chi phí trả trước 4,8 0,8 3,8 1,9 Tổng tài sản hành 55,5% 17,3% 45,4% 73,0% Đầu tư vào chứng khoán 11,0 1,0 Nhà xưởng máy móc thiết bị 41,6 68,2 36,9 6,8 Tài sản vơ hình 2,9 14,5 6,7 19,2 Tổng tài sản 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% NGHĨA VỤ NỢ VÀ VỐN CỔ ĐÔNG Khoản phải trả 22,4% 6,2% 14,7% 52,3% Tín dụng phải trả 3,2 6,4 3,6 5,6 Nghĩa vụ nợ hành khác 6,8 16,7 11,3 8,7 Tổng nợ hành 32,4% 29,3% 29,6% 66,6% Nợ dài hạn 21,2 36,3 5,2 6,1 Nghĩa vụ nợ dài hạn khác 1,1 11,0 13,4 6,2 Tổng nghĩa vụ nợ 54,7% 76,6% 48,2% 78,9% Vốn cổ đông 45,3 23,4 51,8 21,1 Tổng nghĩa vụ nợ vốn cổ đông 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Chuỗi cửa hàng Wal-Mart trì tỷ lệ lớn tài sản hạng hàng kho, mà công ty kỳ vọng bán thời gian hay tháng Do họ dùng tỷ lệ cao nguồn huy động ngắn hạn (nghĩa khoản phải trả) (26)cổ đông để mua máy móc thiết bị (1) máy móc thiết bị đóng vai trị vật chấp cho việc vay mượn (nghĩa người cho vay chiếm hữu hay tịch thu thiết bị hãng hàng không không trả nợ hạn), (2) nợ dài hạn thường có chi phí thức thấp công ty so với vốn cổ đông Merck đầu tư tỷ phần cao tài sản họ vào nhà xưởng, máy móc thiết bị Các cơng ty dược có xu hướng trì phương tiện sản xuất tự động hoá, thâm dụng vốn để bảo đảm kiểm tra chất lượng sản phẩm họ Tuy nhiên, không hãng hàng không, công ty dược khơng có xu hướng vay nhiều nợ dài hạn Một lý khơng có nhiều nợ dài hạn chất nguồn lực công ty dược Nguồn lực then chốt bao gồm nhà khoa học nghiên cứu, người lìa bỏ cơng ty vào lúc nào, phát minh dược phẩm, mà đối thủ cạnh tranh làm cho trở nên vô dụng cách phát triển sản phẩm ưu việt Ứng với rủi ro cố hữu nguồn lực mà bảng cân đối tài sản này, cơng ty dược có xu hướng khơng muốn chấp nhận thêm rủi ro phía bên bảng cân đối tài sản cách vay nợ, mà đòi hỏi phải trả vốn lãi cố định Ngồi ra, cơng ty dược theo truyền thống thường có tỷ lệ lợi nhuận ngân lưu hoạt động cao tất ngành, nên họ không cần phải vay mượn để tài trợ cho hoạt động kinh doanh đầu tư Intepublic Group cung ứng dịch vụ quảng cáo cho khách hàng Họ mua thời gian không gian phương tiện truyền thông (truyền hình, báo chí, tạp chí), họ phát sinh giao ước (Khoản phải trả) Họ xây dựng phiên quảng cáo cho khách hàng bán cho khách hàng không gian thời gian để quảng bá sản phẩm, tạo thành khoản phải thu từ khách hàng (Khoản phải thu) Tài sản công ty dịch vụ Inerpublic khơng khác người lao động họ, mà kế tốn lại khơng cơng nhận tài sản Do vậy, Khoản phải thu hành thống lĩnh bên tài sản bảng cân đối tài sản Khoản phải trả hành chiếm lĩnh phía bên nguồn vốn bảng cân đối tài sản Các nhà phân tích tài trở nên lo lắng tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn bắt đầu vượt tỷ lệ tài sản hành Những công ty dùng vốn ngắn hạn để đầu tư cho tài sản dài hạn Cũng hiệp hội tiết kiệm cho vay vào đầu thập niên 90, cơng ty gặp khó khăn việc thu đủ lượng tiền mặt từ tài sản dài hạn để đáp ứng cam kết ngắn hạn người cho vay Công ty bảng 2.6 có cấu huy dộng vốn cân đối theo cách American Airlines QUAN ĐIỂM QUỐC TẾ (27)Thuật ngữ dùng bảng 2.7 Thuật ngữ phổ biến dùng Hoa Kỳ Tài sản cố định hữu hình Nhà xưởng, máy móc, thiết bị Tài sản tài Đầu tư vào chứng khoán Thương mại phải thu Khoản phải thu Tiền khoản Tiền mặt Vốn đăng ký Cổ phiếu thường Vốn dự trữ Vốn góp vượt mệnh giá Lợi nhuận dự trữ, Thu nhập ròng dành để phân phối Thu nhập giữ lại Trái phiếu Trái phiếu phải trả Nợ ngân hàng Tín dụng phải trả cho ngân hàng Thương mại phải thu Khoản phải thu BẢNG 2.7 Bảng cân đối tài sản BMW (đơn vị: triệu mác Đức) Ngày 31-12 Năm Năm 10 TÀI SẢN Tài sản vơ hình Tài sản cố định hữu hình 6.163 6.339 Tài sản tài 198 363 Tổng tài sản cố định 6.369 6.707 Hàng kho 2.390 2.544 Tiền cho thuê phải thu 5.294 6.306 Thương mại phải thu 2.006 2.284 Chứng khoán ngắn hạn 2.084 2.138 Tiền khoản 2.227 2.205 Tổng tài sản hành 14.001 15.477 Các khỏan trả trước tài sản khác 319 317 Tổng tài sản 20.689 22.501 VỐN CỔ ĐÔNG VÀ NGHĨA VỤ NỢ Vốn đăng ký 835 849 Vốn dự trữ 749 775 Lợi nhuận dự trữ 3.593 4.037 Thu nhập ròng dành để phân phối 194 199 Tổng vốn cổ đông 5.371 5.860 Trái phiếu 6.158 7.003 Nợ ngân hàng 543 604 Thương mại phải trả 1.335 1.463 Các nghĩa vụ nợ khác 7.282 7.571 Tổng nghĩa vụ nợ 15.318 16.641 Tổng vốn cổ đông nghĩa vụ nợ 20.689 22.501 Ở Anh, dạng phương trình sau dùng cho bảng cân đối tài sản: Tài sản dài hạn + ( Tài sản hiện hành - Nghĩa vụ nợ hiện hành ) - Nghĩa vụ nợ dài hạn = Vốn cổ đông (28)Ranks Hovis McDougall PLC bố trí lại hình thức thảo luận chương Lưu ý số tiền nghĩa vụ nợ hành gần số tiền tài sản hành, tổng nghĩa vụ nợ dài hạn vốn cổ đông gần số tiền tài sản dài hạn BẢNG 2.8 Ranks Hovis McDougall PLC Bảng cân đối tài sản so sánh theo hình thức Anh (đơn vị tính: triệu bảng) Ngày 31-8 Năm Năm Tài sản cố định Thương hiệu 678,0 Tài sản hữu hình 422,3 463,7 Đầu tư 3,4 0,7 Tổng tài sản cố định 425,7 1.142,4 Tài sản hành Hàng kho 168,6 184,6 Khoản phải thu 215,6 234,3 Tiền mặt 46,2 65,2 Khỏan phải trả thời hạn năm Nợ phải trả (53,0) (45,1) Nợ khác (286,7) (347,3) Tài sản hành ròng 90,7 91,7 Tổng tài sản trừ nghĩa vụ nợ hành 516.4 1.234,1 Khỏan phải trả với thời hạn năm Nợ phải trả (133,7) (139,8) Nợ khác (78,6) (96,6) Hợp đồng nghĩa vụ nợ (38,9) (19,0) 265,2 978,7 Vốn dự trữ Vốn góp 91,4 93,2 Vốn góp vượt mệnh giá 28,0 27,5 Đánh giá lại dự trữ 24,9 622,6 Dự trữ khác 107,3 184,9 Lợi nhuận cổ đông thiểu số 13,6 50,5 265,2 978,7 Thuật ngữ sử dụng bảng cân đối tài sản bảng 2.8 khác với thuật ngữ thảo luận chương Thuật ngữ dùng bảng 2.8 Thuật ngữ phổ biến dùng Hoa Kỳ Tài sản hữu hình Nhà xưởng, máy móc, thiết bị Hàng kho Hàng kho Khoản phải thu Khoản phải thu Nợ phải trả Tín dụng phải trả, trái phiếu phải trả Vốn góp Cổ phần thường Vốn góp vượt mệnh giá Vốn góp vượt mệnh giá (29)BẢNG 2.9 Ranks Hovis McDougall PLC Bảng cân đối tài sản theo hình thức Hoa Kỳ (đơn vị tính: triệu bảng) Ngày 31-8 Năm Năm TÀI SẢN Tiền mặt 46,2 65,2 Khoản phải thu 215,6 234,3 Hàng kho 168,6 184,6 Tổng tài sản hành 430,4 484,1 Đầu tư 3,4 0,7 Tài sản hữu hình 422,3 463,7 Thương hiệu - 678,0 Tổng tài sản 856,1 1.626,5 NGHĨA VỤ NỢ VÀ VỐN CỔ ĐÔNG Khỏan phải trả 53,0 45,1 Nợ khác 286,7 347,3 Tổng nghĩa vụ nợ hành 339,7 392,4 Nợ phải trả 133,7 139,8 Nợ khác 78,6 96,6 Hợp đồng nghĩa vụ nợ 38,9 19,0 Tổng nghĩa vụ nợ 590,9 647,8 Vốn cổ đông Vốn góp 91,4 93,2 Vốn góp vượt mệnh giá 28,0 27,5 Đánh giá lại dự trữ 24,9 622,6 Dự trữ khác 107,3 184,9 Lợi nhuận cổ đông thiểu số 13,6 50,5 Tổng vốn cổ đông 265,2 978,7 Tổng nghĩa vụ nợ vốn cổ đông 856,1 1.626,5 Hai tài khoản báo cáo bảng 2.8 xuất bảng cân đối tài sản Hoa Kỳ hầu hết nước: “Thương hiệu” “Đánh giá lại dự trữ” Theo thông lệ chung, hầu ghi chép tài sản không tiền (như hàng kho, nhà xưởng, máy móc, thiết bị) theo chi phí mua hay chi phí lịch sử Thơng lệ chung khơng thừa nhận chi tiêu công ty để xây dựng thương hiệu, danh tiếng, yếu tố vô hình khác tài sản Các tiêu chuẩn kế tốn Anh vài nước khác cho phép có đánh giá lại theo định kỳ nhà xưởng, máy móc, thiết bị theo giá trị thị trường hành Các công ty thẩm định giá trị thị trường tài sản cố định hữu hình sau khoản thời gian định kỳ (ba hay năm năm) Sau họ phản ánh đánh giá lại tài khoản mục nhật ký sau: Tài sản cố định hữu hình Số tiền Đánh giá lại dự trữ Số tiền Đánh giá lại tài sản hữu hình theo giá trị thị trường hành (30)Các tiêu chuẩn kế toán Anh cho phép ghi nhận giá trị thị trường hành thương hiệu Công ty phải thẩm định cách độc lập giá trị Công ty Ranks Hovis McDougall PLC công nhận thương hiệu tài sản lần vào năm Công ty ghi chép mục nhật ký sau: Thương hiệu 678,0 Đánh giá lại dự trữ 678,0 Công nhận giá trị thị trường hành thương hiệu Tài khoản Đánh giá lại dự trữ thay đổi sau năm 8: Đánh giá lại dự trữ, ngày 31-8 năm 24,9 Cộng Công nhận thương hiệu 678,0 Trừ Giảm giá trị thị trường tài sản cố định hữu hình (80,3) Đánh giá lại dự trữ, ngày 31-8 năm 622,3 Nhà phân tích chuyển bảng cân đối tài sản cơng ty Ranks Hovis McDougall PLC theo tiêu chuẩn kế toán Hoa Kỳ báo cáo lại sau: Cuối năm 7: Đánh giá lại dự trữ 24,9 Tài sản cố định hữu hình 24,9 Chuyển tài sản cố định hữu hình từ giá trị thị trường hành thành chi phí lịch sử Cuối năm 10: Đánh giá lại dự trữ 622,6 Tài sản cố định hữu hình 55,4 Thương hiệu 678,0 Chuyển tài sản cố định hữu hình từ giá trị thị trường hành thành chi phí lịch sử lấy thương hiệu khỏi tài sản Có thể bạn thấy phần thảo luận hình thức khác bảng cân đối tài sản, thuật ngữ mục báo cáo lại phần tương đối khó mà theo dõi bạn bắt đầu nghiên cứu kế tốn tài Thơng điệp phần là: nắm khái niệm quan trọng bảng cân đối tài sản thảo luận xuyên suốt chương này, cho phép bạn áp dụng khái niệm vào bảng cân đối tài sản khác với thông lệ thường sử dụng Hoa Kỳ TÓM TẮT Bảng cân đối tài sản gồm ba loại khoản mục: tài sản, nghĩa vụ nợ, vốn cổ đông (31)Việc hạch toán sổ kép ảnh hưởng giao dịch trì cân tổng tài sản tổng nghĩa vụ nợ cộng vốn cổ đông Công thức sau tóm tắt khung hạch tốn sổ kép: Tài khoản tài sản = Tài khoản nghĩa vụ nợ + Tài khoản vốn cổ đơng Tăng (Nợ) Giảm (Có) Giảm (Nợ) Tăng (Có) Giảm (Nợ) Tăng (Có) Đầu tiên, người làm kế toán ghi ảnh hưởng hai mặt giao dịch vào nhật ký kế tốn hình thức mục nhật ký Theo định kỳ, nhà kế toán chuyển số tiền mục nhật ký vào tài khoản tài sản, nghĩa vụ nợ vốn cổ đơng thích hợp sổ Nhà kế toán lập bảng cân đối thử cho số dư cuối kỳ tài khoản sổ để kiểm tra tính xác số học tiến trình hạch tốn sổ kép Vào cuối kỳ kế toán, nhà kế toán điều chỉnh hay sửa sai số dư tài khoản bảng cân đối thử cần cách lập mục nhật ký nhật ký nhập mục vào tài khoản sổ Khi đó, bảng cân đối thử điều chỉnh sửa sai cung cấp thông tin cần thiết để lập báo cáo tài Chương thảo luận tiến trình chuẩn bị bảng báo cáo thu nhập Chương thảo luận báo cáo ngân lưu Khi phân tích bảng cân đối tài sản, người ta tìm cân xứng cấu thời hạn tài sản so với cấu thời hạn nghĩa vụ nợ vốn cổ đông Tỷ phần nguồn vốn ngắn hạn so với nguồn vốn dài hạn nên có quan hệ với tỷ phần tài sản hành tài sản dài hạn ĐÁP ÁN CỦA CÁC BÀI TỰ LUYỆN ĐÁP ÁN GỢI Ý CHO BÀI TỰ LUYỆN 2.1 (Công ty Coca Cola; công nhận đánh giá tài sản.) a Theo GAAP, kế tốn khơng cơng nhận chi tiêu nghiên cứu phát triển tài sản tính khơng chắn lợi ích tương lai mà cơng ty đo với độ xác hợp lý b Trả trước cho nhà cung ứng $400.000 cho lon chứa nước giải khát Đây hợp đồng thực phần, mà nhà kế tốn cơng nhận phần thực tài sản c Cho dù GAAP cho phép cơng ty chuyển hố vốn chi tiêu quảng cáo thành tài sản, nhưng thông lệ kế tốn hạch tốn chi phí tức thời cho chi phí quảng cáo tính khơng chắn lợi ích tương lai mà cơng ty đo với độ xác hợp lý d Đầu tư vào cổ phiếu thường $2,5 triệu Như chương 13 thảo luận đầy đủ hơn, việc tiếp quản cơng ty cho góp chung lợi ích, mà việc đánh giá khác với $2,5 triệu e Kế tốn khơng cơng nhận tài sản, lý giống câu (a) f Đất đai nhà xưởng, $150 triệu Điều cần thiết phải phân bổ giá mua đất đai và nhà xưởng nhà xưởng khấu hao, cịn đất đai khơng có khấu hao ĐÁP ÁN GỢI Ý CHO BÀI TỰ LUYỆN 2.2 (Công ty New York Times; công nhận đánh giá nghĩa vụ nợ.) a Phí đăng ký thu trước, $10 triệu b Khoản phải trả, $4 triệu Các tên khác tài khoản chấp nhận (32)d Kế tốn khơng cơng nhận nghĩa vụ nợ ứng với phạm vi thỏa thuận bảo hiểm, có xác suất thấp xảy việc công ty khoản tiền mặt tương lai e GAAP yêu cầu công nhận nghĩa vụ nợ khoản chi tiền mặt “có thể xảy ra” GAAP không đưa hướng dẫn cụ thể xác suất xảy phải cơng nhận nghĩa vụ nợ Những chứng có tính giai thoại cho thấy nhà kế toán thực hành thường dùng mức xác suất 80 đến 85% f Có thể $2 triệu trước ghi vào tài khoản Phí đăng ký thu trước Vụ đình cơng làm trễ thời gian giao báo thêm hai tuần Như vậy, công ty công nhận nghĩa vụ nợ ĐÁP ÁN GỢI Ý CỦA BÀI TỰ LUYỆN 2.3 (Tài khoản chữ T cho giao dịch khác nhau.) Tiền mặt (A) Hàng kho (A) Tiền thuê trả trước (A) (1) 240.000 (2) 100.000 220.000 (3) 1.500 (5) 28.000 (6) (4) 12.000 (5) 1.500 Đất đai (A) Nhà xưởng (A) Thiết bị (A) (3) 40.000 (3) 180.000 (4) 25.000 Khoản phải trả (L) Trái phiếu phải trả (L) Cổ phiếu thường, theo mệnh giá (SE) (6) 28.000 37.000 (4) 100.000 (2) 200.000 (1) Vốn góp vượt mệnh giá (SE) 40.000 (1) (A): Tài sản (L): Nghĩa vụ nợ (SE): Vốn cổ đông ĐÁP ÁN GỢI Ý CỦA BÀI TỰ LUYỆN 2.4 (Ghi nhật ký, tài khoản chữ T, lập bảng cân đối tài sản.) a Các mục nhật ký sổ cho giao dịch sau: (1) Ngày 1-9 Tiền mặt 48.000 Cổ phiếu thường 40.000 Vốn góp vượt mệnh giá 8.000 Phát hành 4.000 cổ phần thường mệnh giá $10 lấy tiền mặt $12 cổ phần (2) Ngày 2.9 Chi phí tổ chức 7.200 Cổ phiếu thường 6.000 Vốn góp vượt mệnh giá 1.200 Phát hành 600 cổ phần thường mệnh giá $10 để toán $7.200 cho luật sư việc tổ chức công ty (3) Ngày 5-9 Tiền thuê trả trước 10.000 Tiền mặt 10.000 Trả trước tiền thuê nhà xưởng tháng 10 11 (4) Ngày 12-9 Nguyên vật liệu kho 6.100 Khoản phải trả 6.100 Mua nguyên vật liệu trị giá $6.100 trả tiền sau (5) Ngày 15-9 Tiền mặt 900 Trả trước từ khách hàng 900 Nhận $900 khách hàng trả trước để mua thiết bị mà công ty sẽ sản xuất tương lai (33) Tiền mặt 925 Mua thiết bị với giá niêm yết $950, sau giảm giá 925$ (7) Ngày 28-9 Ứng trước cho người lao động 200 Tiền mặt 200 Trả trước $200 tiền mặt cho người lao động bắt đầu làm việc vào ngày 1-10 (8) Ngày 30-9 Máy móc thiết bị 27.500 Tiền mặt 5.000 Tín dụng dài hạn có bảo đảm phải trả 22.500 Mua thiết bị $5.000 tiền mặt chấp nhận nghĩa vụ nợ có bảo đảm $22.500 ứng với phần cịn lại giá mua (9) Ngày 30-9 Máy móc thiết bị 450 Tiền mặt 450 Trả chi phí lắp đặt $450 cho thiết bị mua giao dịch b Bảng 2.10 biểu thị tài khoản chữ T công ty Thiết bị Điện tử việc ghi chép mục nhật ký vào tài khoản Các ký hiệu A, L, SE theo sau tên tài khoản biểu thị loại tài khoản: tài sản, nghĩa vụ nợ vốn cổ đông c Bảng 2.11 biểu thị bảng cân đối tài sản vào ngày 30-9 BẢNG 2.10 Công ty Thiết bị Điện tử, Tài khoản chữ T giao dịch tháng (Bài tập 2.4 tự nghiên cứu) Tiền mặt (A) Trả trước cho công nhân (A) Nguyên vật liệu trong kho (A) Tiền thuê trả trước (A) (1) 48.000 (2) 900 10.000 (3) 925 (6) 200 (7) 5.000 (8) 450 (9) (7) 200 (4) 6.100 (3) 10.000 32.325  200  6.100 10.000 Thiết bị (A) Chi phí tổ chức (A) Khoản phải trả (L) Trả trước từ khách hàng (L) (6) 925 (8) 27.500 (9) 450 (2) 7.200 6.100 (4) 900 (5) (34)Tín dụng dài hạn có thế chấp (L) Cổ thường (SE) phiếu Vốn góp vượt mệnh giá (SE) 22.500 (8) 40.000 (1) 6.000 (2) 8.000 (1) 1.200 (2) 22.500  46.000  9.200  (A): Tài sản – (L): Nghĩa vụ nợ – (SE): Vốn cổ đông BẢNG 2.11 Công ty Thiết bị Điện tử Bảng cân đối tài sản, ngày 30-9 (Bài tự luyện 2.4) TÀI SẢN NGHĨA VỤ NỢ VÀ VỐN CỔ ĐÔNG Tài sản hành Nghĩa vụ nợ hành Tiền mặt ……… 32.325 Khoản phải trả ……… 6.100 Trả trước cho người lao động 200 Trả trước từ khách hàng ……… 900 Nguyên vật liệu kho 6.100 Tổng nghĩa vụ nợ hành 7.000 Tiền thuê trả trước ……… 10.000 Nợ dài hạn Tổng tài sản hành …… 48.625 Tín dụng dài hạn b.đảm phải trả 22.500 Tổng nghĩa vụ nợ ……… 29.500 Nhà xưởng máy móc thiết bị Vốn cổ đơng Thiết bị ……….……… 28.875 Cổ phiếu thường, mệnh giá 10 46.000 Tài sản vơ hình Vốn góp vượt mệnh giá …… 9.200 Chi phí tổ chức ……… 7.200 Tổng vốn cổ đông ……… 55.200 Tổng tài sản ……… 84.700 Tổng nghĩa vụ nợ vốn cổ đông 84.700 KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ THEN CHỐT Hợp đồng chưa thực Tài sản vơ hình Chi phí mua (chi phí lịch sử) Mệnh giá Chi phí thay (giá trị nhập vào) Tài khoản chữ T Giá trị rịng bán (giá trị lý) Ghi nợ Hiện giá Ghi có Tài sản tiền Mục nhật ký kế tốn Tài sản khơng phải tiền Sổ nhật ký kế toán Hoạt động liên tục Sổ Tính khách quan Bảng cân đối thử Tính thận trọng Cơ cấu thời hạn Tài sản cố định Bảng cân đối tài sản phần trăm CÂU HỎI 1 Xem lại ý nghĩa khái niệm thuật ngữ phần Khái niệm thuật ngữ then chốt 2 Nói chung, tính thận trọng xem thơng lệ kế tốn Hãy cho biết thơng lệ làm thiệt hại cho 3 Một tiêu chí để cơng nhận tài sản hay nghĩa vụ nợ phải có trao đổi (giao dịch) Bạn giải thích cho u cầu nào? 4 Kế tốn thường khơng cơng nhận hợp đồng chưa đôi bên thi hành nghĩa vụ nợ hay tài sản Bạn giải thích cho cách xử lý nào? (35)6 Một nhóm nhà đầu tư sở hữu tồ nhà văn phịng mà họ cho th khơng có đồ đạc Họ mua tồ nhà năm trước từ công ty xây dựng Vào lúc đó, họ kỳ vọng tồ nhà có thời gian sử dụng 40 năm Hãy cho biết tiến trình mà bạn thực để xác định giá trị tòa nhà theo phương pháp đánh giá sau: a Chi phí mua b Chi phí mua có điều chỉnh c Chi phí thay d Giá trị bán ròng e Hiện giá ngân lưu ròng tương lai 7 Một số tài sản công ty tương ứng với nghĩa vụ nợ cơng ty khác Ví dụ, khoản phải thu bảng cân đối tài sản người bán khoản phải trả bảng cân đối tài sản người mua Đối với khoản mục sau đây, bạn cho biết xem tài sản hay nghĩa vụ nợ, cho biết tên tài khoản tương ứng bảng cân đối tài sản phía bên vụ giao dịch: a Trả trước từ khách hàng b Trái phiếu phải trả c Lãi phải trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 14. Kế toán tài chính – 6th ed.. Chương 2: Bảng cân đối tài sản: Thể hiện hoạt động đầu tư và nguồn tài chính công ty, Bài đọc 14. Kế toán tài chính – 6th ed.. Chương 2: Bảng cân đối tài sản: Thể hiện hoạt động đầu tư và nguồn tài chính công ty

Hình ảnh liên quan

BẢNG 2.1 - Bài đọc 14. Kế toán tài chính – 6th ed.. Chương 2: Bảng cân đối tài sản: Thể hiện hoạt động đầu tư và nguồn tài chính công ty

BẢNG 2.1.

Xem tại trang 13 của tài liệu.
BẢNG 2.2 - Bài đọc 14. Kế toán tài chính – 6th ed.. Chương 2: Bảng cân đối tài sản: Thể hiện hoạt động đầu tư và nguồn tài chính công ty

BẢNG 2.2.

Xem tại trang 15 của tài liệu.
BẢNG 2.3 - Bài đọc 14. Kế toán tài chính – 6th ed.. Chương 2: Bảng cân đối tài sản: Thể hiện hoạt động đầu tư và nguồn tài chính công ty

BẢNG 2.3.

Xem tại trang 16 của tài liệu.
Ta có thể lập bảng cân đối tài sản bằng những số tiền thể hiện là các số dư trong các tài khoản chữ T - Bài đọc 14. Kế toán tài chính – 6th ed.. Chương 2: Bảng cân đối tài sản: Thể hiện hoạt động đầu tư và nguồn tài chính công ty

a.

có thể lập bảng cân đối tài sản bằng những số tiền thể hiện là các số dư trong các tài khoản chữ T Xem tại trang 17 của tài liệu.
LẬP BẢNG CÂN ĐỐI THỬ TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH (TRIAL BALANCE) - Bài đọc 14. Kế toán tài chính – 6th ed.. Chương 2: Bảng cân đối tài sản: Thể hiện hoạt động đầu tư và nguồn tài chính công ty
LẬP BẢNG CÂN ĐỐI THỬ TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH (TRIAL BALANCE) Xem tại trang 19 của tài liệu.
BẢNG 2.5 - Bài đọc 14. Kế toán tài chính – 6th ed.. Chương 2: Bảng cân đối tài sản: Thể hiện hoạt động đầu tư và nguồn tài chính công ty

BẢNG 2.5.

Xem tại trang 20 của tài liệu.
c. Lập bảng cân đối tài sản cho Công ty Thiết bị Điện tử vào ngày 30-9. - Bài đọc 14. Kế toán tài chính – 6th ed.. Chương 2: Bảng cân đối tài sản: Thể hiện hoạt động đầu tư và nguồn tài chính công ty

c..

Lập bảng cân đối tài sản cho Công ty Thiết bị Điện tử vào ngày 30-9 Xem tại trang 25 của tài liệu.
BẢNG 2.9 - Bài đọc 14. Kế toán tài chính – 6th ed.. Chương 2: Bảng cân đối tài sản: Thể hiện hoạt động đầu tư và nguồn tài chính công ty

BẢNG 2.9.

Xem tại trang 29 của tài liệu.
Nhà phân tích khi chuyển bảng cân đối tài sản của công ty Ranks Hovis McDougall PLC theo các tiêu chuẩn kế toán của Hoa Kỳ sẽ báo cáo lại như sau:  - Bài đọc 14. Kế toán tài chính – 6th ed.. Chương 2: Bảng cân đối tài sản: Thể hiện hoạt động đầu tư và nguồn tài chính công ty

h.

à phân tích khi chuyển bảng cân đối tài sản của công ty Ranks Hovis McDougall PLC theo các tiêu chuẩn kế toán của Hoa Kỳ sẽ báo cáo lại như sau: Xem tại trang 30 của tài liệu.
(Ghi nhật ký, tài khoản chữ T, và lập bảng cân đối tài sản.) a.  Các mục nhật ký sổ cái cho 9 giao dịch như sau: - Bài đọc 14. Kế toán tài chính – 6th ed.. Chương 2: Bảng cân đối tài sản: Thể hiện hoạt động đầu tư và nguồn tài chính công ty

hi.

nhật ký, tài khoản chữ T, và lập bảng cân đối tài sản.) a. Các mục nhật ký sổ cái cho 9 giao dịch như sau: Xem tại trang 32 của tài liệu.
c. Bảng 2.11 biểu thị bảng cân đối tài sản vào ngày 30-9. - Bài đọc 14. Kế toán tài chính – 6th ed.. Chương 2: Bảng cân đối tài sản: Thể hiện hoạt động đầu tư và nguồn tài chính công ty

c..

Bảng 2.11 biểu thị bảng cân đối tài sản vào ngày 30-9 Xem tại trang 33 của tài liệu.
b. Bảng 2.10 biểu thị các tài khoản chữ T của công ty Thiết bị Điện tử và việc ghi chép 9 mục nhật ký vào các tài khoản - Bài đọc 14. Kế toán tài chính – 6th ed.. Chương 2: Bảng cân đối tài sản: Thể hiện hoạt động đầu tư và nguồn tài chính công ty

b..

Bảng 2.10 biểu thị các tài khoản chữ T của công ty Thiết bị Điện tử và việc ghi chép 9 mục nhật ký vào các tài khoản Xem tại trang 33 của tài liệu.
BẢNG 2.11 - Bài đọc 14. Kế toán tài chính – 6th ed.. Chương 2: Bảng cân đối tài sản: Thể hiện hoạt động đầu tư và nguồn tài chính công ty

BẢNG 2.11.

Xem tại trang 34 của tài liệu.