0

ĐỀ số 1 PHIÊN bản THÁNG 6 IN LIVE

6 18 0
  • ĐỀ số 1 PHIÊN bản THÁNG 6 IN LIVE

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:27

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 - MÔN: SINH HỌC BIÊN SOẠN: THẦY THỊNH NAM - ĐỀ SỐ: (Phiên tháng 6) (Đề thi bám sát ma trận xu đề thi THPT Quốc gia năm 2018) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Lưu ý: Thầy THỊNH NAM chữa trực tuyến đề vào 21h, ngày 2/6/2018 Tại nhóm: Học Sinh Thầy THỊNH NAM Linh nhóm: https://www.facebook.com/groups/205701369769977/ Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81: Kiến làm tổ kiến mối quan hệ A hội sinh B cộng sinh C kí sinh D hợp tác Câu 82: Màu sắc hoa loa kèn gen nằm tế bào chất quy định, hoa vàng trội hoàn toàn so với hoa xanh Lấy hạt phấn hoa màu vàng thụ phấn cho hoa màu xanh F1 Cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình đời F2 là: A 100% hoa màu vàng B 100% hoa màu xanh C 75% hoa màu vàng; 25% hoa màu xanh D có hoa vàng hoa xanh Câu 83: Mỗi chuỗi thức ăn sinh vật cạn thường có mắt xích A Các lồi thân thuộc khơng ăn lẫn B Tiêu hao lượng qua bậc dinh dưỡng lớn C Quần xã có độ đa dạng thấp D Giữa lồi có mối quan hệ hỗ trợ cịn có mối quan hệ cạnh tranh Câu 84: Một alen dù có lợi bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể tác động nhân tố sau đây? A Chọn lọc tự nhiên B Giao phối không ngẫu nhiên C Các yếu tố ngẫu nhiên D Giao phối ngẫu nhiên Câu 8: Khi nói tiêu hóa thức ăn phận ống tiêu hóa người, phát biểu sau sai? A Ở ruột già có tiêu hóa học tiêu hóa hóa học B Ở dày có tiêu hóa hóa học tiêu hóa học C Ở miệng có tiêu hóa học tiêu hóa hóa học D Ở ruột non có tiêu hóa học tiêu hóa hóa học Câu 86: Nguyên tố sau nguyên tố vi lượng? A Cácbon B Nitơ C Molipiden D Oxi Câu 87: Khi nói đột biến gen, kết luận sau khơng ? A Q trình nhân đơi khơng tn theo ngun tắc bổ sung dẫn tới đột biến gen B Đột biến gen trội dạng dị hợp gọi thể đột biến C Đột biến gen phát sinh mơi trường có tác nhân đột biến D ADN khơng nhân đơi khơng phát sinh đột biến gen Câu 88: Cơ quan hơ hấp nhóm động vật thường có hiệu trao đổi khí đạt hiệu suất cao nhất? A Phổi chim B Phổi da ếch nhái C Phổi bò sát D Bề mặt da giun đất Câu 89: Cơ chế truyền đạt thông tin di truyền HIV thể sơ đồ: A ADN → ARN → Prơtêin → Tính trạng B ARN → ADN → ARN → Prôtêin C ARN → ADN → Prôtêin D ADN → ARN → Tính trạng → Prơtêin Câu 90: CLTN làm thay đổi tần số alen vi khu n nhanh so với quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội : A Vật chất di truyền vi rút ARN cấu tạo mạch đơn nên d bị thay đổi B Sinh vật nhân thực lưỡng bội gen tồn thành t ng cặp nên khơng bị biến đổi C Vì vi khu n có gen khơng ổn định mà thường xun thay đổi tác động môi trường D Các alen gen khác biểu kiểu hình Câu 91: Cơ quan nước : A Cành B Lá C Thân D R Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang Câu 92: Ở loài thú, cho biết kiểu gen: AA quy định lông quăn nhiều, Aa quy định lơng quăn ít, aa quy định lơng thẳng Một quần thể đạt trạng thái cân di truyền có tần số alen A quần thể 0,4 Tỉ lệ thú lơng quăn quần thể A 16% B 36% C 48% D 24% Câu 93: Trong quan hệ hai loài, đặc trưng mối quan hệ cạnh tranh là: A lồi sống bình thường, gây hại cho lồi khác sống chung với B hai lồi kìm hãm phát triển C lồi bị hại thường có kích thước nhỏ, số lượng đơng, lồi có lợi D lồi bị hại thường có kích thước lớn, số lượng ít, lồi có lợi Câu 94: Trong phép lai cá thể có kiểu gen AaBBDd x aaBbDd (mỗi gen quy định tính trạng, gen trội hồn tồn) có: A loại kiểu hình : loại kiểu gen B loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen C loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen D loại kiểu hình : 27 loại kiểu gen Câu 95 Trong giai đoạn hô hấp hiếu khí thực vật, giai đoạn tạo nhiều lượng nhất? A Đường phân B Chu trình Crep C Chuỗi truyền electron D Quá trình lên men Câu 96: Khi nói đột biến đảo đoạn nhi m sắc thể, phát biểu sau đúng? A Đột biến đảo đoạn nhi m sắc thể làm thay đổi chiều dài nhi m sắc thể B Đột biến đảo đoạn nhi m sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố gen nhi m sắc thể C Đột biến đảo đoạn nhi m sắc thể làm cho số gen nhi m sắc thể chuyển sang nhi m sắc thể khác D Đột biến đảo đoạn nhi m sắc thể làm gia tăng số lượng gen nhi m sắc thể Câu 97: Kỉ sau không thuộc đại cổ sinh: A Xilua B Đêvôn C Than đá D Giura Câu 98: Khi nói cân độ pH máu, có phát biểu sau đúng? (1) Độ pH máu người trì ổn định t 7,35 đến 7,45 (2) Khi thể vận động mạnh làm giảm độ pH máu (3) Khi thể nín thở làm tăng độ pH máu (4) Khi độ pH máu giảm tác động lên hóa thụ quan, dẫn tới hình thành xung thần kinh làm tăng nhịp tim, tăng nhịp hô hấp A B C D Câu 99: Cho nhận định sau: (1) Trong số đột biến điểm phần lớn đột biến thay cặp nuclêơtít gây hại cho thể sinh vật (2) Đột biến điểm biến đổi đồng thời nhiều điểm khác gen cấu trúc (3) Trong trường hợp nào, tuyệt đại đa số đột biến điểm có hại (4) Đột biến điểm cung cấp nguyên liệu cho q trình tiến hóa sinh vật (5) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường tổ hợp gen mà tồn Có nhận định nói đột biến điểm? A B C D Câu 100: Trong mối quan hệ sau, có mối quan hệ mà có lồi có lợi? (1) Cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động vi sinh vật môi trường xung quanh (2) Cây tầm gửi sống thân gỗ (3) Cây phong lan sống bám gỗ r ng (4) Cây nắp ấm bắt ruồi làm thức ăn (5) Cá ép sống bám cá lớn A B C D Câu 101: Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Ổ sinh thái lồi nơi lồi II Ổ sinh thái đặc trưng cho loài III Các loài sống sinh cảnh sử dụng nguồn thức ăn chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái IV Kích thước thức ăn, loại thức ăn loài tạo nên ổ sinh thái dinh dưỡng A B C D Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang Câu 102: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định dài Cho hai (P) giao phấn với nhau, thu F1 gồm 448 cây, có 112 thân thấp, dài Biết không xảy đột biến Trong phép lai sau đây, có phép lai phù hợp với kết trên? I AaBb × Aabb II Aabb × Aabb III AaBb × AaBb IV aaBb × aaBb V aaBb × AaBB VI aabb × aaBb VII AaBb × aabb VIII Aabb × aabb A B C D Câu 103: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói quan điểm học thuyết tiến hóa tổng hợp đại? (1) Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng nhịp điệu trình tiến hóa (2) Các chế cách li thúc đ y phân hóa vốn gen nhóm cá thể quần thể (3) Giao phối gần không làm thay đổi tần số tương đối alen quần thể (4) Đột biến tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa (5) Giao phối ngẫu nhiên khơng có ý nghĩa với q trình tiến hóa A B C D Câu 104: Hình mô tả biến động số lượng cá thể quần thể thỏ (quần thể mồi) quần thể mèo r ng Canađa (quần thể sinh vật ăn thịt) Phân tích hình 4, có phát biểu sau đúng? I Sự biến động số lượng cá thể quần thể thỏ biến động không theo chu kì cịn quần thể mèo r ng Canađa biến động theo chu kì II Sự tăng hay giảm số lượng cá thể quần thể mèo r ng Canađa phụ thuộc vào tăng hay giảm số lượng cá thể quần thể thỏ III Sự tăng hay giảm số lượng cá thể quần thể thỏ tỉ lệ thuận với tăng hay giảm số lượng cá thể quần thể mèo r ng Canađa IV Kích thước quần thể thỏ ln lớn kích thước quần thể mèo r ng Canađa A B C D Câu 105: Tác dụng kích tố insulin glucagon chế điều hịa đường huyết I Insulin có tác dụng đưa lượng glucozo t máu vào tế bào làm hạ đường huyết sau bữa ăn đến mức 1,2 gam/ lít II Glucagon có tác dụng đồng hóa, làm hạ đường huyết đến mức 1,2 gam/lít III Khi hoạt động nhiều, lượng đường glucozo máu giảm xuống, glucagon có tác dụng chuyển hóa chất dự trữ thành đường, làm tăng lượng đường đến mức 1,2 gam/ lít IV Khi đường huyết hạ, insulin tháo gỡ chất dự trữ, biến thành đường glucozo, làm tăng lượng đường đến mức 1,2 gam/ lít Số phương án A B C D Câu 106: Khi nói q trình quang hợp, có phát biểu đúng? I Quang hợp trình phân giải chất chất hữu thành chất vô tác dụng ánh sáng II Quá trình quang hợp xảy tất tế bào xanh III Quá trình quang hợp xanh ln có pha sáng pha tối IV Pha tối quang hợp không phụ thuộc nhiệt độ môi trường A B C D Câu 107: Trong quần xã có lưới thức ăn gồm loài A, B, C, D, E, G, H Trong lồi A sinh vật sản xuất Các lồi cịn lại sinh vật tiêu thụ Các lồi quần xã có mối quan hệ dinh dưỡng sơ đồ sau: Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang (1) Chuỗi thức ăn dài có bậc dinh dưỡng (2) Trong lưới thức ăn có chuỗi thức ăn (3) Khi kích thước quần thể lồi E giảm số lượng cá thể lồi B, D tăng (4) Khi loài A bị nhi m độc lồi H có khả nhi m độc nặng Có bao nhận định nói lưới thức ăn nói A B C D Câu 108: Trong phát biểu sau, có phát biểu đúng? (1) Một mã di truyền mã hóa cho loại axit amin (2) Trong cấu trúc phân tử mARN tARN có liên kết hiđrơ (3) Trong q trình dịch mã, ribơxơm dịch chuyển phân tử mARN theo chiều 5' → 3' (4) Trong trình nhân đơi ADN, mạch khn 5' → 3' mạch tổng gián đoạn (5) Đơn phân cấu trúc phân tử ARN gồm loại nuclêôtit A, U, G, X (6) Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp mạch theo chiều 3' → 5' A B C D Câu 109: Khi nói trình nhân đơi AND sinh vật nhân sơ, số kết luận là: (1) Quá trình nhân đơi có tham gia enzim ARN polimeraza (2) Q trình nhân đơi bắt đầu đồng thời nhiều vị trí phân tử AND (3) Q trình nhân đôi tuân theo nguyên tắc bổ sung bán bảo toàn (4) Nucleotit tổng hợp vào đầu 3’ OH mạch (5) Enzim AND polimeraza di chuyển mạch theo chiều 5’ – 3’ (6) Quá trình nhân đơi có sử dụng loại nucleotit làm nguyên liệu A B C D Câu 110: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định trịn trội hồn tồn so với alen d quy định dài Cho thân cao, hoa đỏ, tròn (P) tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ: thân cao, hoa đỏ, tròn : thân cao, hoa đỏ, dài : thân thấp, hoa trắng, tròn : thân thấp, hoa trắng, dài Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Cây P có kiểu gen AB Dd ab (2) Đời F1 có tối đa kiểu gen (3) Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa trắng, tròn F1 Xác suất thu chủng 1/3 (4) Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa đỏ, tròn F1 Xác suất thu dị hợp cặp gen 4/9 A B C D Câu 111: Ở loài thực vật, màu sắc hoa chịu chi phối ba gen A, B, D nằm cặp nhi m sắc thể thường khác quy định Trong kiểu gen có mặt ba gen trội cho kiểu hình hoa vàng, thiếu ba gen ba gen cho hoa màu trắng Lấy hạt phấn hoa vàng (P) thụ phấn với hai cây: Phép lai 1: lai với có kiểu gen aabbDD thu đời có 50% hoa vàng Phép lai 2: lai với có kiểu gen aaBBdd thu đời có 25% hoa vàng Theo lí thuyết, có kết luận sau đúng? (1) Hoa vàng chủng tạo t hai phép lai chiếm 25% (2) Đời phép lai có ba kiểu gen quy định hoa vàng (3) Cả hai phép lai xuất kiểu gen quy định hoa trắng chủng đời (4) Kiểu gen (P) AaBBDd (5) Nếu cho hoa vàng (P) tự thụ phấn đời tối đa có kiểu gen (6) Nếu cho ba giao phấn ngẫu nhiên với tỉ lệ hoa trắng thu đời sau 41,67% Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang A B C D Câu 112: Ở phép lai ♂AaBb x ♀AaBB, trình giảm phân thể đực, số tế bào có cặp NST mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I chiếm 16%, di n biến lại giảm phân bình thường Trong số bốn kết luận sau có kết luận sai phép lai trên? - Trong số hợp tử tạo F1 aaBb hợp tử không đột biến - Trong số hợp tử tạo F1 aaBb hợp tử đột biến - Hợp tử aaBb chiếm tỉ lệ 30,2% - Hợp tử aaBb chiếm tỉ lệ 10,5% - Hợp tử chứa aa chiếm tỉ lệ 21% A B C D Câu 113: Ở loài động vật, cho P chủng đực chân cao giao phối với chân thấp thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: chân cao; chân thấp Cho cá thể F1 giao phối ngẫu nhiên với thu F2 có kiểu hình chân cao chiếm 50% tổng số cá thể Biết F1 F2 phân li kiểu hình giới đực giới có khác nhau; tính trạng gen có alen quy định Trong nhận xét sau có nhận xét đúng? (1) Tính trạng di truyền liên kết giới tính, gen nằm vùng khơng tương đồng NST X (2) Gen quy định tính trạng nằm NST thường phụ thuộc giới tính (3) Ở F2 tỉ lệ phân li kiểu hình giới đực chân cao : chân thấp; giới chân cao : chân thấp (4) Ở F2 tỉ lệ phân li kiểu hình giới đực chân cao : chân thấp; giới chân cao : chân thấp (5) Tỉ lệ phân li kiểu hình chung F1 F2 thu : A B C D Câu 114: Một loài thú, cho cá thể lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen Cho biết gen quy định tính trạng khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Các gen quy định tính trạng xét nằm nhi m sắc thể giới tính II Trong trình phát sinh giao tử F1 xảy hoán vị gen với tần số 20% III F2 có 20% số cá thể dị hợp tử cặp gen IV Các cá thể có kiểu hình lơng quăn, đen F2 có loại kiểu gen A B C D Câu 115: Cho sơ đồ phả hệ: Có nhận định đúng? (1) Xác suất sinh bình thường cặp vợ chồng II-4 II-5 41.67% (2) Có người chắn xác định kiểu gen phả hệ (3) Người phụ nữ II-3 kết hôn với người bị mắc bệnh lọai G H, họ có tối đa kiểu hình (4) Gen quy định bệnh G H gen trội nằm NST giới tính X khơng có alen tương ứng Y A B C D Câu 116: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen Aa Bb quy định hai cặp tính trạng màu sắc hoa hình dạng Cho chủng hoa đỏ, tròn lai với chủng hoa vàng, bầu dục thu F1 có 100% hoa đỏ, trịn Cho F1 lai với thu F2 có loại kiểu hình, hoa đỏ, bầu dục chiếm tỉ lệ 16% Cho nhận xét sau: Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang (1) F2 có 10 kiểu gen (2) Ở F2 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, tròn (3) F1 dị hợp tử hai cặp gen (4) Nếu thể đực khơng có hốn vị gen tần số hốn vị gen thể 36% Có nhận xét ? A B C D Câu 117: Ở lồi thú, alen A quy định lơng đen trội hồn tồn so với alen a quy định lơng trắng; alen B quy định lơng xoăn trội hồn tồn so với alen b quy định lơng thẳng Cho hai nịi chủng lông đen, xoăn lông trắng, thẳng giao phối với thu F1 Cho F1 lai phân tích, theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu hình Fa là: (1) lơng đen, thẳng : lông trắng, xoăn (2) lông đen, thẳng : lông trắng, xoăn : lông đen, xoăn : lông trắng, thẳng (3) 1cái lông đen, xoăn : đực lông trắng, thẳng (4) lông đen, xoăn : lông trắng, thẳng : 1đực lông đen, xoăn : đực lông trắng, thẳng (5) đực lông đen, xoăn : đực lông trắng, xoăn : 1cái lông đen, thẳng : lông trắng, thẳng Biết q trình giảm phân khơng xảy tượng trao đổi chéo Số phương án là: A B C D Câu 118: Một quần thể thực vật trạng thái cân di truyền, xét hai cặp gen Aa Bb phân li độc lập, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn tồn, tần số alen là: A = 0,3, a = 0,7, B = 0,4, b = 0,6 Theo lí thuyết có phát biểu quần thể (1) Quần thể có kiểu gen đồng hợp cặp gen (2) Trong kiểu gen quần thể, loại kiểu gen AaBb chiếm tỉ lệ cao (3) Lấy ngẫu nhiên cá thể mang tính trạng trội, xác suất thu cá thể chủng 3/68 (4) Cho tất cá thể có kiểu hình aaB_ tự thụ phấn thu đời có tỉ lệ kiểu hình phân li theo tỉ lệ 5:1 A B C D Câu 119: Có phát biểu sau mã di truyền: (1) Với bốn loại nuclêotit tạo tối đa 64 cođon mã hóa axit amin (2) Mỗi cođon mã hóa cho loại axit amin gọi tính đặc hiệu mã di truyền (3) Với ba loại nuclêotit A, U, G tạo tối đa 27 cođon mã hóa axit amin (4) Anticođon axit amin mêtiônin 5’AUG3’ Có nội dung đúng? A B C D Câu 120: Xét di truyền tính trạng, tính trạng gen gồm alen qui định, gen trội lặn hoàn tồn, khơng xảy đột biến Một phép lai thực hiện, kết người ta thu đời có kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1 Cho quy luật di truyền sau: I Quy luật phân li II Quy luật phân li độc lập III Liên kết gen IV Tương tác gen Số quy luật di truyền cho kết A B C D HẾT TẤT CẢ VÌ HỌC THÂN U Món q thầy THỊNH NAM mong em học tập hiệu quả! T ngày 1/6/2018: Mỗi ngày thầy THỊNH NAM tặng đề thi thử chữa trực tuyến qua livestream Thứ 3, 5, 7: chữa nhóm Học Sinh thầy THỊNH NAM https://www.facebook.com/groups/205701369769977/ Thứ 2, 4, 6: chữa nhóm Luyện đề lớp offline thầy THỊNH NAM https://www.facebook.com/groups/757231881332002/ Lưu ý: Đề đăng trước 24 tiếng để em làm Ví dụ: đề chữa vào 21h00 thứ 3, đăng vào 21h00 thứ Sau chữa xong, đề đăng vào khoá: Luyện đề đặc biệt 2018 mơn Sinh học Hoc24h.vn Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang ... ngày 1/ 6/ 2 018 : Mỗi ngày thầy THỊNH NAM tặng đề thi thử chữa trực tuyến qua livestream Thứ 3, 5, 7: chữa nhóm Học Sinh thầy THỊNH NAM https://www.facebook.com/groups/2057 013 69 769 977/ Thứ 2, 4, 6: ... Luyện đề lớp offline thầy THỊNH NAM https://www.facebook.com/groups/7572 318 813 32002/ Lưu ý: Đề đăng trước 24 tiếng để em làm Ví dụ: đề chữa vào 21h00 thứ 3, đăng vào 21h00 thứ Sau chữa xong, đề. .. thức ăn (5) Cá ép sống bám cá lớn A B C D Câu 10 1: Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Ổ sinh thái lồi nơi lồi II Ổ sinh thái đặc trưng cho loài III Các loài sống sinh cảnh sử dụng nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ số 1 PHIÊN bản THÁNG 6 IN LIVE , ĐỀ số 1 PHIÊN bản THÁNG 6 IN LIVE

Hình ảnh liên quan

khác nhau quy định. Trong kiểu gen nếu có mặt cả ba gen trội cho kiểu hình hoa vàng, thiếu một trong ba gen hoặc cả ba gen đều cho hoa màu trắng - ĐỀ số 1 PHIÊN bản THÁNG 6 IN LIVE

kh.

ác nhau quy định. Trong kiểu gen nếu có mặt cả ba gen trội cho kiểu hình hoa vàng, thiếu một trong ba gen hoặc cả ba gen đều cho hoa màu trắng Xem tại trang 4 của tài liệu.
100% cá thể lông quăn, đen. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể cái lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng :  5% cá thể đực lông thẳ - ĐỀ số 1 PHIÊN bản THÁNG 6 IN LIVE

100.

% cá thể lông quăn, đen. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể cái lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳ Xem tại trang 5 của tài liệu.