0

GIÁO AN ÂM NHẠC LỚP NĂM HỌC KÌ 2

35 729 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 12:11

Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Âm nhạc Lớp: Năm Tiết: 19 Học hát : Bài HÁT MỪNG   I. MỤC TIÊU  !"#$%  &'($)*"#+!( , % , -% II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN  ./ , 0#12$34-, % 567+ !7,8(9:(;<, % (1+"#=769*7"#+;7( >> ?@A(, B(C III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn dịnh tổ chức -DE;=3FD7#% 2. Kiểm tra bài cũ GHE 6+I, JK3B% G$A/:% 3. Bài mới Hoạt động 1 : 6,  : Hát mừng . GH B#, 7 87IL, % ME!,5 +NGH$O"#+"$O   3PLNEA("Q!2,  6 O$R(",% MSTU)PR"03BLNE  "S70#12IV% E&A(/, ;"PE 6WX "0I7"#$2, %GHUY( "WEZ [# ;=U!+  3"S - EA\]"Y)F, # M 78B( !"% -E!A/:%  ESTD!% -E!,5+N! GH +N% E"Q!2% EA( OST) 24$STU) &P % E ]7P+7 7A( 07 R(% 0 #12$341 87( +*Q Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng GHA/:% Hoạt động 2  &'($)*"#+ GHBLNE &'($)*"#+! 27!( !Y(% 3BLNE &'(*"#+!2  M+S 72% ^/////// 3BLNE *"#+!(  M+S 72% ^/////// 3BLNE$A"IY(!Y(% S73; ;(8% 4. củng cố -GH_E, 7 8, $OQ% - ME"`J6, &'($)* "#+!( % a+b&0U, $W+!+ ,% 5. Nhận xét - Dặn dò -L34]7P+7 0#RQ% I$DKU!+3A(% HW J, $OA(% % E!A/:% E !"&'($) !2%  &'(*"#+! (  E;=L9(   $A"IY(! Y(%  +O.   M8B("`0#6 , $OQ&'($) *"#+!( % E&WU, + !+,% E!$B$W \#!X-GH% Ghu chu ́ - Bô ̉ sung Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Âm nhạc Lớp: Năm Tiết: 20 - Ôn tập bài hát HÁT MỪNG - TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 5 I. MỤC TIÊU  !"#$"S%  &'($A"I(9Q% Q6:(,ERC II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN -(1+"#=769*7"#+;7( 7R_>%% -cI$"I $A"I(96!IL-,% -;RC-G% III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định tổ chức - DE;=3FD 2. Kiểm tra bài cũ -d0+"/!SJA( 3. Bài mới - Hoạt động 1eA(,Hát mừng. - GH"#+"+K,5!6"#,  , 7;"P_EA,, f 8 , f - 3BLNEJ6, ,gW[`  A(07 h/3B$Q7]7P+7  >%% - Hoạt động 2 : &'($"I(96% 3BLNE &'($"I $A"I(9 6$'T !+\h$"I $A"I (96, % cE,0Li3BB( &'($A "I(96 &'(*"#+,g69* % GHA/: Hoạt động 3Q,;RC - EA\]"Y)F E!"#$8  Hát mừng. % % E A(07 h/3B $ Q7P+7  % E &'(*"#+! ( 72% EST!L*% E\h$"I (9 6, % E,0Li3BB(% E!A/:% Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng GH!,;RC,8EZ; $8  Y([fGF+PUR[fMP[Rf 3BLNE#"Q"I,MaV GVjVM% GH3BLNE#A(2,;RC &'($)*"#+!2% 3BLNE"Q6&'(:(, ;RC% MB(@=k="Q6k= ; "P"]6&'(*"#+k?  GHA/: 4. củng cố - GH"#+"E 6, "bJ &'(* "#+!( % E"Q6 &'(*"#+,;RC +IX% 5. Nhận xét - Dặn dò - L34]7P+7 0#RQ% I$DKU!+3A(% HWJ6, $OJ7A("Q,TĐN số 5 &'(*"#+!( $:(,;RC$ $K% EFD7A\7 S T!L*$8% Y(@lm% GF+ RMaGjM [R!7D7R +P"4% E#A("I% E#A(2&'( *7$)"#+2 E"Q6&'(  ,;RC% cI="Q6k=  ;"P"]6&'(* "#+!? % E!A/:% E !"&'(* "#+!( % - E"Q6 &'(* "#+% E!$B$W \#!X-GH% Ghu chu ́ - Bô ̉ sung KẾ HOẠCH BÀI HỌC Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng Môn: Âm nhạc Lớp: Năm Tiết: 21 Học hát : Bài TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC 6$nGoMpM I. MỤC TIÊU  !"#$%  &'($)*"#+!Y(, % E,, 6-Q1% G L9Eq&1 F% II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN  ./ , 0#12$34-, % 567+ !7,8(9:(;<, % (1+"#=769*7"#+;7( >> ?mA(, B(C III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn dịnh tổ chức -DE;=3FD7#% 2. Kiểm tra bài cũ GHE 6+I, JK3B% G$A/:% 3. Bài mới Hoạt động 1 : 6,  : Tre ngà bên lăng Bác. GH B#, 7 87IL, % ME!,5 +NGH$O"#+"$O   3PLNEA("Q!2,  6 O$R(",% MSTU)PRL?C( "0 3BLNE "S70#12% E&A(/, ;"PE 6WX "0I7"#$2, %GHUY( "WEZ [# ;=U!+  3"S GHA/:% Hoạt động 2  &'($)*"#+ GHBLNE &'($)*"#+! - EA\]"Y)F, # M 78B( !"% -E!A/:%  ESTD!% -E!,5+N! GH +N% E"Q!2% EA( OST) 24$STU) &P % E ]7P+7 7A( 07 R(% 0 #127(  +*Q% E!A/:% EST!L*% Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng 27!( !Y(% 3BLNE &'(*"#+!2  5 FP"J&P+!% ^//////// 3BLNE *"#+!Y( 5 FP"J&P+!% ^/// 3BLNE$A"IY(!Y(% S73; ;(8% 4. củng cố -GH_E, 7 8, $OQ% - ME"`J6, &'($)* "#+!( % EP8+A-+[&!, Tre ngà bên lăng Bác . 5. Nhận xét - Dặn dò -L34]7P+7 0#RQ% I$DKU!+3A(% HW J, $OA(% E !"&'($) !2%  &'(*"#+! Y(% E;=L9(   $A"IY(! Y(% !,5  6$Q1% M8B("`0#6 , $OQ&'($) *"#+!( % EP8+A- +[&!, % E!$B$W \#!X- GH% Ghu chu ́ - Bô ̉ sung KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Âm nhạc Lớp: Năm Tiết: 22 - Ôn tập bài hát TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng - TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 6 I. MỤC TIÊU  !"#$"S%  &'($A"I(9Q% "Q,6ERr% II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN -(1+"#=769*7"#+;7( 7R_>%% -cI$"I $A"I(96!IL-,% -;Rr-G% III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định tổ chức - DE;=3FD 2. Kiểm tra bài cũ -d0+"/!SJA( 3. Bài mới - Hoạt động 1eA(,Tre ngà bên lăng Bác. - GH"#+"+K,5!6"#,  , 7;"P_EA,, f 8 , f - 3BLNEJ6, ,gW[`  A(07 h/3B$Q7]7P+7  >%% - Hoạt động 2 : &'($"I(96% 3BLNE &'($"I $A"I(9 6$'T !+\h$"I $A"I (96, % cE,0Li3BB( &'($A"I (96 &'(*"#+,g69*% GHA/: Hoạt động 3Q,;Rr GH!,;Rr,8EZ; $8 Y([fGF+PUR[fMP[Rf - EA\]"Y)F E!"#$8  Tre ngà bên lăng Bác. 6$Q1% E A(07 h/3B $ Q7P+7  % E &'(*"#+! ( 72% EST!L*% E\h$"I  (96, % E,0Li3BB(% E!A/:% EFD7A\7 S T!L*$8% Y(@lm% GF+ RMaG% [R!7D7R Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng 3BLNE#"Q"I,MaV G% GH3BLNE#A(2,;Rr& '($)*"#+!2% 3BLNE"Q6&'(:(, ;Rr% MB(@=k="Q6k= ; "P"]6&'(*"#+k?  GHA/: 4. củng cố - GH"#+"E 6, "bJ &'(* "#+!( % E"Q6 &'(*"#+,;Rr+I X% 5. Nhận xét - Dặn dò - L34]7P+7 0#RQ% I$DKU!+3A(% HWJ6, $OJ7A("Q,TĐN số 6 & '(*"#+!( $:(,;Rr$$K% +P"4% E#A("I% E#A(2&'( *7$)"#+2 E"Q6&'(  ,;Rr% cI="Q6k=  ;"P"]6&'(* "#+!? % E!A/:% E !"&'(* "#+!( % - E"Q6 &'( *"#+% E!$B$W \#!X-GH% Ghu chu ́ - Bô ̉ sung KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Âm nhạc Lớp: Năm Tiết: 23 - Ôn tập 2 bài hát : - HÁT MÙNG - TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC - ÔN TẬP TĐN SỐ 6 Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng I. MỤC TIÊU  !"#$"S%  &'($A"I(9Q% "Q$:(,ERr% Q6 &'(*"#+"S,;Rr% II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN -(1+"#=769*7"#+;7( 7R_>%% -57"h6+ !6%% III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định tổ chức -DE;=3FD 2. Kiểm tra bài cũ -d0+"/!SJA( 3. Bài mới -Hoạt động 1 1.eA(, Hát mừng - GH"#+"+K,5!6"#,  , 7;"P_EA,, f 8 , f -3BLNEJ6, ,gW[`  "47;7P+_>%% 2. eA(, Tre ngà bên lăng Bác - GH"#+"+K,5!6"#,  , 7;"P_EA,, f 8 , f 3BLNEJA(,g[`47;7 R(%% Hoạt động 2e;Rr GH!,;Rr% ME#"Q"I R,;Rr% #A(2,;Rr% MEJQ"S"I73"Is"Q6$ :(% E"Q&'(*( % E"Q6&'(" Y(@lm - EA\]"Y)F E!"#$8   Hát mừng.  % E "4;7P+ _% E &'(*"#+! ( 72% E!$8  Tre ngà bên lăng Bác 6$Q1% E E7"47R( % EZ; % #A("I% #A(2% Q"S"I73"I7 "Q6$:(% Q6&'(*( % Q6&'(" Y( Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng GHA/: 4. củng cố -GH"#+"E 6+I@, $OJk X &'(*"#+!Y(% 5. Nhận xét - Dặn dò -L34]7P+7 0#RQ% I$DKU!+3A(% HWJ6@, $OJ %l% @lm E!A/:% E !"&'(* "#+!Y(% E!$B$W \#!X-GH% Ghu chu ́ - Bô ̉ sung KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Âm nhạc Lớp: Năm Tiết: 24 Học hát : Bài He ̀ vê ̀ vui qua ́ I. MỤC TIÊU  !"#$%  &'($)*"#+!( , % [...]... Bổ sung KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Âm nhạc Lớp: Năm ́ Tiết: 25 - Ôn tập bài hát HÈ VỀ VUI QUA - TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 7 I MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Hát kết hợp vận động phụ họa Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng - Biết đọc bài TĐN số 7 II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN -Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, đệm ( song loan, thanh phách, trống nhỏ…... HOẠCH BÀI HỌC Môn: Âm nhạc Lớp: Năm Tiết: 26 Học hát : Bài EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA Nhạc và lời : Thanh Sơn I MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách bài hát II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN -Đàn hát chuẩn xác bài hát thể hiện tính chất trong sáng của bài hát Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng -Băng nhạc, máy...Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN -Đàn hát chuẩn xác bài hát thể hiện tính chất trong sáng của bài hát -Băng nhạc, máy nghe, bảng phụ chép sẳn lời ca -Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, đệm ( song loan, thanh phách……) -Tranh trang 39 tập bài hát lớp 5 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên 1 Ổn dịnh tổ... Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng - Hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN -Đàn hát chuẩn xác bài hát thể hiện tính chất trong sáng của bài hát -Băng nhạc, máy nghe, bảng phụ chép sẳn lời ca -Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, đệm ( song loan, thanh phách……) -Tranh trang 49 tập bài hát lớp 5 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo. .. BÀI HỌC Môn: Âm nhạc Lớp: Năm Tiết: 32 - Học hát : Bài Tự chọn TRỪƠNG EM MẾN THƯƠNG Nhạc và lời : Nguyễn Tôn Nghiệp I MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Hát kết hợp vỗ tay, gõ, đệm cho bài hát II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN -Đàn hát chuẩn xác bài hát thể hiện tính chất trong sáng của bài hát -Băng nhạc, máy nghe, bảng phụ chép sẳn lời ca Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc. .. bài TĐN số 7, số 8 - Nghe nhạc I MỤC TIÊU - Biết hát lại những bài hát đã học - Biết đọc nhạc hát lời bài TĐN Số 7, Số 8 - Nghe 1 bài dân ca hoặc trích đoạn nhạc không lời II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN -Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, đệm ( song loan, thanh phách, trống nhỏ… ) -Băng đĩa nhạc, máy nghe nhạc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Hoạt động của giáo viên 1 Ổn định tổ chức... TĐN số 8 Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng -Tuyên dương tổ, nhóm, cá nhân thể hiện tốt tiết học -HS nghe và ghi nhớ về nhà thực -Động viên nhắc nhở những em chưa tập trung hiện theo yêu cầu của GV -Về nhà ôn lại 2 bài TĐN số 7, số 8 Ghu chú - Bổ sung KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Âm nhạc Lớp: Năm Tiết: 30 Học hát : Bài DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ Nhạc : Lê Minh Châu Lời... máy nghe, bảng phụ chép sẳn lời ca -Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, đệm ( song loan, thanh phách……) -Tranh trang 42 tập bài hát lớp 5 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên 1 Ổn dịnh tổ chức -Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2 Kiểm tra bài cũ -Luyện thanh Giọng C GV hỏi HS bài hát đã học ở tiết trước, tác giả bài hát? -Cho cả lớp, cá nhân ôn hát lại bài hát GV đệm đàn HS hát hoà cùng... nhạc -Bảng phụ có kẻ sẳn khuông nhạc Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng -Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, đệm và tranh ảnh minh hoạ cho các bài hát và câu chuyện -Đĩa nhạc của Bét-Tô- Ven III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên 1 Ổn dịnh tổ chức -Nhắc HS sửa tư thế ngồi học ngay ngắn 2 Kiểm tra bài cũ -Kiểm tra an xen trong lúc ôn tập 3 Bài... bài hát II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN -Máy nghe, băng, đĩa nhạc -Bảng phụ có kẻ sẳn khuông nhạc -Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, đệm và bảng phụ bài TĐN số 8 Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên 1 Ổn dịnh tổ chức -Nhắc HS sửa tư thế ngồi học ngay ngắn 2 Kiểm tra bài cũ -Kiểm tra an xen trong lúc ôn tập . sung KẾ HOẠCH BÀI HỌC Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn: Hà Minh Tùng Môn: Âm nhạc Lớp: Năm Tiết: 21 Học hát : Bài TRE. KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Âm nhạc Lớp: Năm Tiết: 22 - Ôn tập bài hát TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC Trường Tiểu Học: Mỹ Hội 1 Kế hoạch bài học Môn Âm nhạc Người soạn:
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO AN ÂM NHẠC LỚP NĂM HỌC KÌ 2, GIÁO AN ÂM NHẠC LỚP NĂM HỌC KÌ 2,

Từ khóa liên quan