Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

28 47 0
Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm, SKKN - Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” I TÁC GIẢ SÁNG KIẾN: Họ tên: Nguyễn Thị Quế Chức vụ: Giáo viên Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Khánh Nhạc B E-mail: quenguyena@gmail.com Số điện thoại: 0983812399 II TÊN SÁNG KIẾN, LĨNH VỰC ÁP DỤNG: -Tên sáng kiến: "Rèn kĩ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4" - Lĩnh vực áp dụng: Môn Tiếng Việt III NỘI DUNG SÁNG KIẾN: A Đặt vấn đề Lý chọn đề tài: Sự phát triển kinh tế xã hội thực đặt Giáo dục - Đào tạo trước hội thách thức Văn kiện đại hội XI Đảng khẳng định; “ GD-ĐT lĩnh vực quan trọng thúc đẩy nghiệp CNH-HĐH đất nước, điều kiện để phát huy nguồn lực người, yếu tố để phát triển xã hội.” Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Mục tiêu giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ để học sinh tiếp tục học trung học sở Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ giáo viên, xuất phát từ mong muốn thân, tơi chọn viết lên kinh nghiệm cịn lẽ việc rèn đọc diễn cảm cho học sinh công việc mà thân tâm huyết q trình cơng tác nghiệp giáo dục Qua thực nhiệm vụ tơi có Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” rút chút kinh nghiệm nhỏ trình dạy rèn kỹ đọc cho học sinh Từ lý chọn vấn đề : “ Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, thực mục tiêu phát triển GD Tiểu học Mục đích nghiên cứu: Tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn Tập đọc cho học sinh lớp Phạm vi nghiên cứu: Môn Tiếng Việt Đối tượng nghiên cứu: -Học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Khánh Nhạc B Phương pháp nghiên cứu: -Tổng hợp lý luận kinh nghiệm thực tiễn -Điều tra, khảo sát, thống kê -Phương pháp thử nghiệm B Giải vấn đề Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu: Đất nước ta thời kì đổi phát triển Xã hội đặt số yêu cầu ngày cao hệ thống giáo dục đào tạo Mà bậc Tiểu học coi bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân Chất lượng giáo dục phổ thông phụ thuộc nhiều vào kết giáo dục bậc Tiểu học Do yêu cầu giáo dục Tiểu học phải làm để giảng dạy có kết tốt Thực trạng vấn đề nghiên cứu: Tiếng Việt môn học quan trọng học sinh Tiểu học, có vai trị hình thành lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh Tập đọc phân môn có vị trí quan trọng hàng đầu chương trình Tiếng Việt tiểu học Dạy tốt phân môn rèn luyện cho học sinh kỹ đọc mà phát triển cho em vốn từ ngữ phong phú, tạo điều kiện để em học tốt phân môn khác Qua việc đọc, học sinh chiếm lĩnh văn Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” hoá dân tộc, tiếp thu văn minh lồi người thơng qua sách Qua việc đọc, học sinh biết đánh giá sống xã hội, tư Cũng qua hoạt động đọc, tình cảm, thẩm mỹ em nâng lên cao, tầm hiểu biết em nhìn giới xung quanh trình nhận thức có chiều sâu Phân mơn Tập đọc Tiểu học nói chung lớp nói riêng đặt nhiệm vụ quan trọng: đọc rành mạch, lưu loát văn đoạn văn dài (khoảng 100 - 120 tiếng/ phút), bước đầu đọc có biểu cảm văn, thơ ngắn, hiểu nội dung, ý nghĩa đọc Song thực tế, chất lượng đọc học sinh chưa đáp ứng yêu cầu trên, yêu cầu đọc diễn cảm Qua tìm hiểu thực trạng tình hình đọc đọc diễn cảm học sinh lớp trường tiểu học Khánh Nhạc B, thấy đa số em biết đọc trơn văn bản, bước đầu nắm nội dung toàn Một số em bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật, biết thể ngữ điệu song chưa hay.Còn lại da số em giọng đọc đều, chưa tìm giọng đọc cho tồn bài, chưa biết thay đổi giọng đọc để phù hợp với nội dung, với tâm trạng nhân vật Việc nhấn mạnh từ ngữ quan trọng hạn chế, đặc biệt đọc diễn cảm Nhận thức vấn đề trên, giáo viên đứng bục giảng tơi ln tâm niệm khơng ngừng nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn đổi phương pháp giảng dạy, cho đạt hiệu Xuất phát từ trước tơi rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp trường tiểu học Khánh Nhạc B sau: Các biện pháp cũ thường làm: 3.1.Các bước rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4: 3.1.1 Hướng dẫn học sinh đọc ngữ điệu - Đọc ngữ điệu bao gồm lên giọng, xuống giọng, nhấn giọng, chuyển giọng, ngắt hơi, cường độ trường độ giọng đọc Như đọc ngữ điệu ý nghĩa, nội dung từ, câu, đoạn phong cách chức văn em đọc để người nghe thấy hay, đẹp nội dung nghệ thuật đọc Đọc ngữ điệu thể hài Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” hịa âm hưởng đọc Nó có giá trị lớn để bộc lộ cảm xúc, đọc ngữ điệu quan trọng, giúp học sinh bước đầu thâm nhập vào văn bản, làm việc với văn Chính để rèn kỹ đọc “Diễn cảm” cho học sinh, giáo viên cần ý rèn luyện cho học sinh đọc ngữ điệu Chẳng hạn học sinh đọc giáo viên hướng dẫn cụ thể, thể loại sau: + Hướng dẫn đọc câu đối thoại, lời nhận vật Ví dụ: Khi dạy bài: “Những hạt thóc giống” - Tiếng Việt - Phần - Tôi hướng dẫn cụ thể sau: để học sinh biết đọc lời nhân vật, cho học sinh đọc thầm lượt Hỏi: - Bài có nhận vật? Đó nhận vật nào? - Lời nhân vật đọc nào? - Giáo viên đọc mẫu lời nhân vật Lời Chôm : Ngây thơ, lo lắng: “Tâu bệ hạ! khơng cho hạt thóc Người nảy mầm ạ.'' Lời Nhà vua: - Khiêm tốn (lúc giải thích thóc giống luộc) - Khi dõng dạc (Lúc ca ngợi bé Chôm): “Trung thực đức tính quý người Ta truyền cho bé trung thực dũng cảm này” Sau hướng dẫn đọc mẫu, giáo viên cho học sinh đọc phân vai (người dẫn chuyện, Nhà vua, bé) Hướng dẫn đọc nhấn giọng từ ngữ hình ảnh quan trọng Ví dụ: Khi dạy “Đôi giày ba ta màu xanh” - Tiếng Việt lớp 4- Phần Bài có đoạn: Đoạn 1: Tả vẻ đẹp đôi giày cần đọc giọng Đoạn 2: Đọc giọng để thấy tâm trạng cậu bé - Đoạn 1: Đọc giọng hồi tưởng, nhẹ nhàng nhấn giọng số từ : Chao ôi!/ đôi giày đẹp làm sao!/ cổ giày cao,/ ôm sát chân,/ thân giày làm vải cứng,/ dáng thon thả,/ màu vàng màu da trời Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” - Đoạn 2: Nhấn giọng từ ngữ tả xúc động niềm vui sướng cậu bé Hôm nhận giày, tay Lái run run,/ mơi cậu mấp máy,/ mắt hết nhìn đơi giày,/ lại nhìn xuống đơi chân,/ Lái cột hai giày vào với nhau,/ đeo vào cổ,/ nhảy tưng tưng Ví dụ 1: Khi dạy “Truyện cổ nước mình” (Tác giả: Lâm Thị Mỹ Dạ - Tiếng Việt - Phần 1) Thơ lục bát: Thể thơ lục bát cần đọc giọng thong thả, trầm tĩnh, sâu lắng Sự ngắt nhịp câu thơ đa dạng, phù hợp với nội dung câu thơ như: -Tôi yêu/ truyện cổ nước tôi// Vừa nhân hậu/ lại tuyệt vời sâu xa// Thương người/ thương ta// Yêu nhau/ dù cách xa/ tìm// -Vàng nắng, trắng mưa// Con sơng chảy/ có rặng dừa nghiêng soi// Câu nhịp 3/5, câu 2/4, câu lại nhịp 2/2/2 câu nhịp 3/3 Khi dạy, cho học sinh thấy ngắt nhịp gieo vần dòng thơ Thơ lục bát thường tiếng câu gieo vần với tiếng thứ câu thứ (Vần “ơi” tiếng gieo với vần “ơi” tiếng vời ) Ví dụ 2: Khi dạy “Dịng sơng mặc áo” (Tiếng Việt lớp 4- phần II - Tác giả: Nguyễn Trọng Tạo) Để thấy niềm vui bất ngờ tác giả phát vẻ đẹp đổi thay muôn màu dịng sơng qua ngắt nhịp câu thơ Sáng ra/ thơm đến ngẩn ngơ/ Dịng dơng mặc bao giờ/ áo hoa/ Ngước lên/ gặp la đà/ Ngàn hoa bưởi nở nhòa/ áo ai/ Thơ tự : Khi dạy “Tuổi ngựa” tác giả: Xuân Quỳnh (Tiếng Việt lớp - Phần 1) Bài thơ dòng gồm tiếng Yêu cầu học sinh đọc ngắt nhịp khác với Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” thơ lục bát Để miêu tả ước vọng lãng mạn đứa Lắng lại đầy trìu mến tình cảm mẹ con, thể rõ ngắt nhịp, nhấn giọng như: Mẹ ơi/con phi/ nhịp 2/3 Qua bao nhiêu/ngọn gió/ nhịp 3/2 Gió xanh/miền Trung du/ nhịp 2/3 Gió lộng/vùng đất đỏ nhịp 2/3 Gió xanh hút/đại ngàn/ nhịp 3/2 Con/mang về/ cho mẹ/ nhịp 1/2/2 Ngọn gió của/ trăm miền.// nhịp 3/2 Như vậy, để rèn luyện kỹ đọc “diễn cảm” cho học sinh, việc rèn đọc âm, vần đọc cần ngữ điệu văn, thơ Bên cạnh đó, cần rèn cho học sinh biết đọc hiểu 3.1.2 Hướng dẫn học sinh đọc hiểu Đọc hiểu thông qua đọc, người đọc hiểu nội dung tư tưởng chủ đề đơn giản Nhận biết đề tài, chủ đề đơn giản Nắm dàn ý sơ lược, tóm tắt nội dung bài, đoạn, phát giá trị tác phẩm việc biểu đạt nội dung Hiểu ý nghĩa Hình thành kỹ đọc lướt nắm ý lựa chọn thông tin Biết ghi thông tin cần thiết Chính để rèn kỹ đọc cho học sinh, ý rèn kỹ đọc hiểu * Rèn luyện kỹ tìm hiểu nội dung đoạn Rèn luyện kỹ tìm hiểu nội dung bài, đoạn Tôi cho học sinh dựa vào câu hỏi sách giáo khoa để tìm hiểu như: Ví dụ 1: Khi dạy “Trung thu độc lập” (Tác giả: Thép Mới - Tiếng việt - phần 1) Học sinh đọc đoạn em thấy cảnh đẹp đất nước qua câu văn miêu tả Trung thu độc lập đất nước “ Trăng ngàn gió núi bao la khiến lịng anh ” Đoạn 2: Đây mơ tưởng anh chiến sĩ - Mơ ước anh đẹp ước mơ thành thực Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” “ Mươi mười lăm năm dòng thác nước chảy xuống làm chạy máy phát điện” Đoạn 3: Học sinh đọc thấy niềm tin anh chiến sĩ tết Trung thu sau niềm tin vào tương lai “Anh mừng cho em Tết Trung thu sau cịn tươi đẹp hơn” Ví dụ 2: Khi dạy “Chợ tết” (Tác giả: Đoàn Văn Cừ - Tiếng Việt lớp - phần II) Thông qua đọc, học sinh hiểu thấy vẻ đẹp thơ tranh giàu mầu sắc vô sinh động ngòi bút tác giả Bức tranh nói lên sống vui vẻ, hạnh phúc người dân quê: Mặt trời lên làm đỏ dần dải mây trắng sương sớm Núi đồi làm duyên, núi uốn áo the xanh; đồi thoa son Những tia nắng nghịch ngợm nhảy hoài ruộng lúa Bức tranh giàu màu sắc chợ tết tạo màu: Trắng, đỏ, hồng, lam, xanh, biếc, thắm, vàng, tím, son Ngay màu đỏ có nhiều cung bậc: (hồng, đỏ, tía, thắm, son ) Học sinh hiểu đọc đoạn, thông qua câu hỏi gợi ý sách giáo khoa giáo viên đưa Ví dụ 3: Khi dạy “Hoa học trị” (Tác giả: Xuân Diệu - Tiếng việt lớp - Phần II) Để học sinh cảm nhận vẻ đẹp độc đáo hoa phượng qua ngòi bút miêu tả tài tình tác giả Tơi cho học sinh đọc đoạn, đọc gợi ý hệ thống câu hỏi để học sinh tìm hiểu nội dung như: + Tại tác giả gọi hoa phượng hoa học trị? Vì: Phượng loại gần gũi, quen thuộc với học trò Phượng thường trồng nhiều sân trường nở vào mùa thi học trò Hoa phượng nở nghĩ đến kỳ thi ngày hè + Vẻ đẹp hoa phượng có đặc biệt: Hoa phượng đỏ rực, đẹp đóa mà loạt, vùng, góc trời đỏ rực; sắc màu mn ngàn bướm thắm + Màu hoa phượng thay đổi theo thời gian? Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” Lúc đầu đỏ nhạt, gặp mưa hoa tươi Dần dần số hoa tăng, màu đỏ đậm dần theo thời gian + Em nêu cảm nhận đọc văn (Học sinh tự nói cảm nghĩ mình) Như vậy, thơng qua đọc học sinh thấy được, hiểu được, cảm nhận nội dung, ý nghĩa văn mà thấy giá trị nghệ thuật văn bản, đưa nhận xét, đánh giá chúng Đây giải pháp để hướng dẫn học sinh lớp đọc diễn cảm tốt Tôi thấy vô cần thiết, để góp phần khơng nhỏ vào việc cảm thụ văn học Đọc diễn cảm tốt truyền nội dung cảm xúc văn, thơ tới người nghe mà chưa cần phải giảng 3.2 Khảo sát chất lượng học sinh hai năm liền thực hiên: Năm học Năm học Đánh giá - Đọc tiếng, từ, ngắt 2013 - 2014 2014 - 2015 nghỉ dấu câu Tốc độ đọc đạt 85% 90% 30% 45% yêu cầu - Đọc đúng, ngắt nghỉ Đọc có biểu cảm, tốc độ đọc đạt yêu cầu 3.3 Ưu điểm giải pháp cũ: Dạy đọc diễn cảm giải pháp tương đối tốt Học sinh rèn đọc âm vần đọc ngữ điệu văn , thơ, bước đầu nắm nội dung toàn Một số em bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật ,biết thể ngữ điệu Một số em bước đầu có khả đọc to, rõ ràng, lưu lốt, diễn cảm, có sức hấp dẫn với người nghe, tạo điều kiện tốt cho khă giao tiếp, thương lượng, hùng biện sau này, Từ góp phần tạo người cơng dân có trình độ học vấn, có trí tuệ, có lực sáng tạo, có khả áp dụng điều học vào thực tế sống Thông qua đọc học sinh thấy được, hiểu được, cảm nhận nội dung, ý nghĩa văn mà thấy giá trị nghệ thuật Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” văn bản, đưa nhận xét, đánh giá chúng 3.4 Tồn giải pháp cũ: Mặc dù kết dạy đọc diễn cảm giải pháp tương đối tốt, song chưa vận dụng hết mục tiêu giải pháp nên kết chưa cao.Vẫn cịn có hạn chế : a Việc dạy giáo viên : - Đối với đa số giáo viên, chưa nhận thức hết tầm quan trọng phân môn Tập đọc nên chưa thực cố gắng việc tìm tịi phương pháp, nghiên cứu nội dung, học hỏi kinh nghiệm, đặc biệt việc đổi phương pháp giảng dạy “lấy học sinh làm trung tâm” Bên cạnh đó, yếu tố khách quan, số giáo viên khơng có chất giọng tốt để đọc hay đọc nên kết cho thấy học sinh chưa đọc hay (đọc diễn cảm) đọc - Một số giáo viên dạy Tập đọc dạy Văn trước nên thời lượng dành cho phần luyện đọc cịn (q sâu vào việc tìm hiểu bài) Ngược lại, số giáo viên cho học sinh hiểu cảm thụ văn hạn chế nên việc đọc diễn cảm chưa có hiệu cao - Chưa coi trọng việc luyện đọc theo cặp nên việc học sinh hỗ trợ hạn chế - Việc rèn kỹ đọc cho học sinh (nhấn giọng từ ngữ; cách ngắt, nghỉ, cách lên giọng, xuống giọng, ) số giáo viên làm sơ sài, hình thức, mang tính áp đặt khơng có sở khoa học - Những em đọc chậm, đọc yếu chưa quan tâm thích đáng, thời gian cho em luyện đọc khơng nhiều sợ gọi em đọc “mất nhiều thời gian”, ảnh hưởng đến học - Nhiều giáo viên dạy tập đọc coi trọng việc sửa cho học sinh cách phát âm cho học sinh phát âm to, rõ ràng, lưu loát văn cụ thể chưa quan tâm nhiều đến kỹ thuật đọc, giọng đọc, cách đọc diễn cảm học sinh hay việc đọc mẫu giáo viên Nhìn chung phương pháp dạy cịn mang tính áp đặt, xem nhẹ phần luyện đọc, đặc biệt luyện đọc diễn cảm Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” b Về phía học sinh: Học sinh khơng quan tâm đến phương pháp đọc mình, em yếu lực di chuyển kĩ đọc hình thành lớp trước, trước để giải vấn đề đặt Các em đọc thành tiếng, phát âm rõ tiếng có vần khó Nhưng đọc để thể nội dung đọc cịn thấp Khi đọc, nhiều em chưa hiểu ý đoạn, bài, em ngắt nghỉ câu văn, ngắt nhịp câu thơ chưa xác, chưa thể nội dung tình cảm đọc sắc thái giọng đọc vui, buồn, trầm, bổng, gợi cảm Kĩ đọc lướt để dung chưa tìm hiểu nội tốt đa số em, ảnh hưởng phương ngữ: tình trạng phát âm lẫn lộn phụ âm, ngã sắc, nặng nề Phần đông chưa trọng đến việc đọc, em quan tâm đến làm tập Một số học sinh ngại học Tiếng Việt mà thích học Tốn Xuất phát từ tơi định tìm giải pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 Các biện pháp cải tiến: 4.1.Các bước rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4: 4.1 Rèn kỹ đọc đúng: - Những tiếng, từ có phụ âm đầu hay nhầm lẫn: l-n, s-x, ch-tr, d-rgi, âm hay nhầm lẫn: ngã, sắc thường từ khó học sinh Cho nên, bước rèn đọc cho học sinh, tơi cho em đọc thầm tồn đọc cá nhân 10 Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” Một số đồng chí giáo viên có hỏi: Trong tập đọc tập trung hướng dẫn đọc từ có chứa phụ âm l - n tiếng khó khác rèn vào lúc nào? Tơi cho rằng: Một cặp phụ âm hay nhầm lẫn l / n trở thành cố tật khơng học sinh mà nhân dân địa phương Nếu tiết tập đọc có chủ định rèn cho học sinh cặp phụ âm mà khơng thực kĩ khơng thể đạt đích đặt Cịn từ khó khác ta hướng dẫn em đọc từ theo trình tự: giáo viên học sinh đọc mẫu sau gọi học sinh khác đọc lại Cách thức rèn cho học sinh đọc tiếng có ngã tiếng có sắc tương tự Rèn cho học thói quen đọc từ có phụ âm mà học sinh hay nhầm lẫn việc làm khơng đơn giản Bản thân phân mơn Tập đọc khó giải Do vậy, theo tất học hoàn cảnh giao tiếp tơi lực lượng nịng cốt tơi gồm học sinh không mắc lỗi giúp em sửa Có giải vấn đề Với cặp phụ âm cịn lại, tơi tiến hành rèn cho học sinh theo bước Đến học kì I mức độ sai từ có phụ âm hay nhầm lẫn nêu giảm rõ rệt: Các lỗi l/ n x/ s ch/ tr d/ r/ gi Thanh ngã/Thanh sắc Tỷ lệ mắc lỗi 12,2% 11,1% 11,1% 14,8% 22,3% Từ kinh nghiệm năm học trước thời gian cịn lại tơi tin tưởng giải triệt để lỗi lại 4.1.2 Rèn kỹ đọc ngắt, nghỉ cho học sinh: Khi đọc, thông thường học sinh biết ngắt gặp dấu phảy, dấu chấm phảy nghỉ gặp dấu chấm Nhưng gặp câu văn dài khơng có dấu câu, học sinh thường lúng túng, khơng biết ngắt nghỉ Vì trường hợp hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ theo cụm từ 14 Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” Ví dụ: Trong vườn, lắc lư chùm xoan vàng lịm không trông thấy cuống, chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng Nếu tính mặt âm tiết câu văn có 24 âm tiết, 19 từ, cụm từ Khi học sinh tập đọc không để em đọc rời rạc âm tiết kiểu đọc nhát gừng Nếu để học sinh đọc theo từ chưa diễn đạt ý câu văn nên phải hướng dẫn học sinh đọc theo cụm từ Trong vườn,/ lắc lư /những chùm xoan vàng lịm / không trông thấy cuống,/ chuỗi tràng hạt bồ đề / treo lơ lửng // Cách hướng dẫn học sinh đọc theo cụm từ sau: + Tôi viết câu văn bảng phụ (đã chuẩn bị từ trước) + Tôi hướng dẫn học sinh theo cụm chủ ngữ, cụm vị ngữ cụm động từ, cụm tính từ, cụm danh từ Căn vào học sinh biết cách ngắt nghỉ câu văn, câu thơ dài khác + Với câu văn khó, tơi đọc mẫu theo cách nghỉ cho thật chuẩn Sau tơi cho học sinh phát chỗ ngắt nghỉ cô, dùng phấn màu gạch chéo sau từ cần ngắt Nếu học sinh chưa phát tơi đọc mẫu lần thứ câu để học sinh nhận Đồng thời củng cố kỹ đọc gặp dấu chấm (phải nghỉ hơi), gặp dấu phẩy phải ngắt Khi nhận cách ngắt nghỉ sau cụm từ, sau dấu phẩy, sau dấu chấm gọi số học sinh đọc, sau gọi em hay đọc ê a ngắc ngứ lên đọc Có thể lần, hai lần nhiều lần thời gian Đồng thời phải sửa cách triệt để hết cụm từ chuyển sang cụm từ khác theo trình tự Cuối cho học sinh đọc lại đoạn văn 15 Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” Giáo viên đọc mẫu + Khi đọc câu văn dài, học sinh biết ngắt hơi, ngắt thời gian điều cần phải hướng dẫn em Thông thường, hướng dẫn em ngắt sau cụm từ thời gian ngắt gặp dấu phẩy dấu chấm phẩy đương nhiên thời gian phải thời gian nghỉ đọc gặp dấu chấm Tránh tình trạng học sinh ngắt nghỉ lâu làm cho người nghe cảm thấy rời rạc + Một số người lầm tưởng hướng dẫn đọc ngắt nhịp thơ hướng dẫn đọc diễn cảm Không phải vậy, mà cách đọc thơ mà Vậy muốn hướng dẫn học sinh đọc ngắt nhịp thơ giáo viên 16 Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” phải nắm vững cách đọc thể thơ Các thơ sách Tiếng Việt thường viết theo thể thơ tự Vì vậy, ngắt nhịp thơ phụ thuộc vào cách cảm nhận cá nhân Tuy nhiên, giáo viên cần hướng học sinh cảm nhận theo cách khai thác giá trị nội dung giá trị thẩm mĩ cao Do vậy, tơi muốn nói hướng dẫn học sinh ngắt nhịp thơ giáo viên cần phải cho học sinh nhận biết thơ viết thể thơ nào? Cách ngắt nhịp chung toàn sao? Song cần phải phát câu, đoạn có cách ngắt nhịp khác biệt để hướng dẫn học sinh Thực chất ngắt nhịp thơ dựa sở ngắt nhịp theo cụm từ Do vậy, ngắt nhịp thơ không câu thơ trở nên tối nghĩa khó cảm nhận nội dung Khi đọc văn văn xuôi cần ý tới ngắt nhịp, ý nghỉ ngắn câu ngắn (ví dụ: Gió thơm Cây cỏ thơm Đất trời thơm.) nhằm thể nhịp thở người hít vào để cảm nhận mùi hương lan không gian.Tôi tổ chức cho học sinh đọc theo nhóm đơi để em giúp đỡ tiến 17 Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” Học sinh đọc nhóm đơi Số học sinh mắc lỗi đọc ê a, ngắc ngứ không nhiều nên sau tuần kiên trì rèn đọc cho em loại lỗi khơng cịn lớp tơi Các em đọc trơi chảy, lưu lốt tự có khả xác định chỗ ngắt, nghỉ câu văn dài 4.1.3 Rèn kỹ đọc diễn cảm: Chúng ta biết đọc diễn cảm không dễ Đọc diễn cảm khơng địi hỏi phát âm đúng; đọc lưu lốt; biết ngắt, nghỉ mà cịn phải biết lên, xuống giọng cho Thực tế nhiều học sinh khơng có kỹ đọc diễn cảm cố đọc nên xảy tình trạng em đọc nâng cao, hạ thấp hay nhấn giọng cách tùy tiện khiến cho đọc nghe khó chịu Theo tơi muốn khắc phục tình trạng giáo viên phải hướng dẫn học sinh: + Ta thường hay nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm (cũng từ láy, từ ghép) 18 Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” Ví dụ, “Tre Việt Nam” (TV4- tập I/41), hướng dẫn học sinh nhấn giọng số từ ngữ đoạn sau: Nòi tre đâu chịu mọc cong Chưa lên nhọn chông lạ thường Lưng trần phơi nắng phơi sương Có manh áo cộc, tre nhường cho Măng non búp măng non Đã mang dáng thẳng thân tròn tre Năm qua đi, tháng qua Tre già măng mọc có lạ đâu + Cách đọc kiểu câu: Câu kể: cuối câu có dấu chấm đọc thường xuống giọng cuối câu Câu hỏi: cuối câu có dấu chấm hỏi, đọc ta phải lên giọng cuối câu Câu kể có dấu chấm lửng: đọc phải kéo dài giọng Câu cảm, cầu cầu khiến: cuối câu có dấu chấm than đọc cần phải lên giọng cuối câu Ví dụ: Trong "Ơng Trạng thả diều” (TV4, tập 1, tr.104) hướng dẫn học sinh cách đọc loại câu sau: - Chép đoạn văn lên bảng phụ - Hỏi học sinh đoạn văn có câu văn câu hỏi, câu kể, câu cảm, câu cầu khiến cách đọc loại câu này, giáo viên dùng phấn mầu ghi ký hiệu lên giọng & , xuống giọng & cuối loại câu Sau tơi học sinh đọc mẫu theo cách đọc cho học sinh em đọc chưa tốt luyện đọc Việc làm phải tiến hành thường xuyên gặp tập đọc có kiểu câu vậy, có hình thành thói quen đọc Sau khoảng thời gian tháng số học sinh mắc lỗi giảm 2/22 em Ngoài yếu tố ra, đọc diễn cảm đòi hỏi người đọc phải nắm nội dung đoạn, bài, tâm tình lời nói nhân vật để diễn tả cho tinh thần câu văn, văn Cho nên, mục đích đọc diễn cảm 19 Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” bộc lộ chất nội dung sở muốn truyền đạt ý nghĩ tình cảm tác giả Muốn đọc diễn cảm tốt phải hiểu kỹ nội dung tập đọc phải truyền đạt tốt hiểu biết tới người nghe Học sinh đọc diễn cảm chưa tốt có phần nguyên nhân: giáo viên chưa giúp học sinh cảm thụ tốt nội dung tập đọc Giúp học sinh hiểu rõ văn, thơ văn phải đọc gốc để giúp học sinh đọc diễn cảm tốt Điều cho thấy việc đọc hiểu phần đọc diễn cảm có quan hệ mật thiết với Học sinh có khả đọc hiểu tốt tạo điều kiện cho học sinh đọc diễn cảm tốt Song học sinh đọc diễn cảm tốt học sinh nghe giáo đọc hay, đọc truyền cảm Giọng đọc hấp dẫn thứ phương tiện trực quan có hiệu giúp trị đọc tốt Để rèn cho khả đọc diễn cảm, thường soạn thật kỹ Bài soạn không dựa gợi ý sách giáo viên mà chủ yếu vào tình hình thực tế lớp (về trình độ nhận thức khả đọc học sinh) để có soạn phù hợp nhất, cân đối phần rèn đọc cảm thụ Xem lại toàn nội dung soạn trước lên lớp để nắm nội dung bài, thẩm thấu toàn nội dung nắm suy nghĩ, tình cảm tác giả gửi gắm văn, đặt vào hồn cảnh tác giả Từ giọng đọc cầu nối tác giả người nghe Với bước tiến hành rèn luyện với kiên trì luyện đọc mà lần đọc mẫu thực hút em ý vào nội dung bài, học sinh thấy thích thú với đọc cung muốn đọc hay Từ em cố gắng luyện đọc cho hay hơn, tốt Ngồi tập đọc, tơi thường xun quan tâm đến em rụt rè, nhút nhát, kịp thời khuyến khích động viên để em có khả đọc tốt Tôi hướng dẫn học sinh đọc tư thể đứng phải đứng thẳng Nếu đọc tư ngồi phải ngồi ngắn, đầu ngẩng cao chút, phát âm to tương ứng với nốt La âm nhạc Kết hợp với việc đọc mẫu giáo viên, cho em đọc tốt khác đọc mẫu để em học tập lẫn Đặc biệt 20 Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” Tập đọc, tạo cho lớp học khơng khí thoải mái để em phấn khởi học tập Trong việc rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh tơi khơng sử dụng gị ép, áp đặt, mà thường xuyên sử dụng phương pháp gợi mở để phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo học sinh, có thi đua, khen thưởng để khích lệ Từ em có điều kiện thể giọng đọc cách tốt 4.1 Tích hợp rèn đọc qua hoạt động khác: a Rèn đọc qua môn học khác: Tất môn học liên quan tới phân môn đọc VD: đề Toán yêu cầu em phải đọc hiểu nội dung tốn cho gì, hỏi Hay đề tập làm văn yêu cầu em đọc hiểu u cầu Từ em làm yêu cầu Hay môn học Khoa, Sử, Địa học sinh đọc phát âm sai, đọc chưa đúng, đọc ngắc ngứ làm cho nội dung, ý nghĩa không liên kết bắt buộc giáo viên phải sửa cho em để em hiểu nội dung b Học đọc qua hoạt động ngoại khóa: VD: Qua trò chơi hái hoa dân chủ học sinh đọc sai, đọc chậm bắt buộc GV phải hướng dẫn em khắc phục tình trạng để kịp với tốc độ mà trò chơi yêu cầu - Khi tham gia sinh hoạt chủ điểm, em phải nói to, nói rõ ràng, có sức truyền cảm hấp dẫn người nghe 21 Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” Học sinh đọc nhóm Trên số kinh nghiệm việc rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp chủ nhiệm, với phương pháp dạy học giúp em lớp học tốt phân mơn Tập đọc Các em có phương pháp để sửa chữa lỗi mà thường mắc phải 4.2 Kết quả: Với biện pháp nêu với nỗ lực cố gắng em học sinh từ năm học 2013- 2014 học kì I năm học 2015- 2016 tơi thu kết đọc thành tiếng lớp sau: Năm học Năm học Năm học Đánh giá 2013 - 2014 - 2015 2015- 2016 - Đọc tiếng, từ, ngắt 2014 85% 95% 100% nghỉ dấu câu Tốc độ đọc 22 Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” đạt yêu cầu - Đọc đúng, ngắt nghỉ Đọc có biểu cảm, tốc độ đọc đạt yêu 30% 40% 50% cầu Từ kết thấy việc rèn kỹ đọc cho học sinh góp phần bước nâng cao chất lượng học môn Tiếng Việt nói riêng chất lượng học mơn khác nói chung Với cách rèn hi vọng tin chất lượng dạy học môn Tiếng Việt ngày khả quan hơn! Bằng thực tế giảng dạy, để đạt kết "Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” tự rút số kinh nghiệm sư phạm sau: - Muốn rèn cho học sinh đọc diễn cảm tốt, trước hết việc đọc mẫu thầy phải chuẩn mực, thầy gương sáng, mẫu mực cách đọc diễn cảm để học sinh soi vào Chính vậy, thầy phải có chuẩn bị chu đáo, từ ngữ thầy nói, đọc phải xác chuẩn mực - Thầy cần phải nghiên cứu, tìm tịi, học hỏi để nắm nội dung chương trình sách giáo khoa để giúp học sinh hiểu cảm thụ đọc Thực tế cho thấy sách dùng cho học sinh, cho giáo viên có nhiều ưu điểm bật đa số giáo viên nắm phương pháp giảng dạy, song vào cụ thể cịn lúng túng khơng Do vậy, nắm vững sách, hiểu ý đồ người biên sọan quan trọng, song chưa đủ, đòi hỏi đến vai trò chủ động sáng tạo tài ứng xử linh hoạt giảng dạy - Phải nắm đối tượng học sinh để có biện pháp phù hợp với đối tượng, nhằm phát huy tính tích cực học tập, nâng cao ý thức tự giác để từ em “Học vui, vui học” hiệu học tập cao - Người giáo viên phải có tâm huyết nghề, nhiệt tình soạn, giảng, quan tâm đến đối tượng học sinh học sinh học yếu, đọc sai, đọc ngọng để kịp thời uốn nắn, sửa chữa cho học sinh thật tận tình, chu em khắc phục - Ln động viên, khích lệ em có kĩ đọc diễn cảm tốt để em 23 Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” ngày đọc tốt Động viên em chép câu văn, câu thơ, văn, thơ hay vào sổ tay mình; khuyến khích em nói, đọc trước đám đơng Tổ chức cho em thi kể chuyện, ngâm thơ, đọc diễn cảm lớp vào ngoại khố - Bên cạnh đó, muốn rèn đọc cho học sinh có hiệu người giáo viên phải nắm phương pháp dạy đọc bao gồm: a, Phương pháp đọc rõ văn xuôi: Hướng dẫn học sinh đọc xác (phát âm đúng, đọc tiếng có vần khó, tiếng có dấu học sinh hay nhầm lẫn, hướng dẫn học sinh biết đọc ngắt theo cụm từ, đọc kiểu câu) b, Phương pháp dạy đọc rõ văn vần (đó cách ngắt nhịp thể thơ) c, Phương pháp dạy đọc to đọc thầm: Cần phải lưu ý có đọc to đọc thầm Do đó, khâu hướng dẫn đọc phải tiến hành trước phải làm thật tốt Trong tập đọc, em định đọc to đồng thời giáo viên yêu cầu em khác luyện đọc thầm theo bạn Như tập đọc có khoảng 15 em đọc lớp luyện đọc thầm 15 lần d, Phương pháp dạy đọc diễn cảm: Cơ sở để giúp học sinh luyện đọc tốt phải hiểu cảm thụ nội dung Đồng thời phải tạo cho em tâm trạng bình tình, tự nhiên thoải mái đọc Các em đọc diễn cảm trạng thái sợ sệt, hồi hộp, lo lắng Vận dụng tốt phương pháp dạy đọc nêu nhằm mục đích đạt yêu cầu đọc là: đọc xác, đọc lưu lốt, đọc thầm, đọc diễn cảm Bốn yêu cầu phải thâm nhập vào nhau, hỗ trợ mà khơng nên tách rời nâng cao hiệu tập đọc - Trong tập đọc, giáo viên cần khéo léo tổ chức để thu hút tất học sinh làm việc với sách giáo khoa, ý vào nội dung tập đọc Muốn làm điều đó, nghĩ cần: a, Phải xây dựng cho lớp nề nếp học tập nghiêm túc, có tính kỉ luật cao 24 Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” b, Giáo viên phải luyện cho khả đọc mẫu thật tốt để hút học sinh ý vào nội dung c, Trong tập đọc, giáo viên cần phải coi trọng hai yêu cầu rèn đọc cho học sinh giúp em cảm thụ tốt nội dung tập đọc Hai yêu cầu cần phải bổ sung, hỗ trợ lẫn nên tách bạch phần riêng lẻ Vì thế, soạn bài, giáo viên cần lựa chọn đưa hệ thống câu hỏi cho phù hợp với đối tượng học sinh lớp Có câu hỏi khó dành cho học sinh có khiếu, có câu hỏi dễ dành cho học sinh yếu để học sinh có hội thể khả mà khơng cảm thấy nhàm chán sức d, Cần sử dụng có hiệu nhiều hình thức đọc khác nhau: đọc to, đọc thầm, đọc mấp máy môi, đọc nối tiếp, đọc phân vai… để thay đổi khơng khí lớp học, thu hút học sinh vào e, Để tạo khơng khí vui tươi, hồn nhiên, nhẹ nhàng, sinh động học tơi thường tổ chức cho học sinh chơi trị chơi “Thả thơ” dùng dạy tập đọc thơ; trò chơi “Ai tinh, nhanh” dùng dạy tập đọc văn xi Những trị chơi tiến hành khoảng thời gian từ 3- phút hấp dẫn học sinh mang lại kết tốt cho dạy Rèn luyện kĩ cho học sinh tiểu học nói chung học sinh lớp nói riêng cơng việc khó khăn Giáo viên phải có kiến thức vững, phải đọc mẫu hay phải kiên trì, bền bỉ, tâm huyết với nghề thành cơng 4.3 Ưu điểm giải pháp : Với cách tổ chức dạy học theo biện pháp nêu hiệu dạy nâng lên rõ rệt Học sinh hứng thú học tập, học động tích cực hơn, mạnh dạn tự tin đọc bài.Học sinh rèn đọc âm vần đọc ngữ điệu văn , thơ, bước đầu nắm nội dung toàn Học sinh biết đọc phân biệt lời nhân vật ,biết thể ngữ điệu Học sinh có khả đọc to, rõ ràng, lưu lốt, diễn cảm, có sức hấp dẫn với người nghe, tạo điều kiện tốt cho khă giao tiếp, thương lượng, hùng biện sau này, Từ góp phần tạo 25 Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” người cơng dân có trình độ học vấn, có trí tuệ, có lực sáng tạo, có khả áp dụng điều học vào thực tế sống, chắn có nhà lãnh đạo tài ba, có phát biểu hùng hồn đầy tính thuyết phục.Thông qua đọc học sinh thấy được, hiểu được, cảm nhận nội dung, ý nghĩa văn mà thấy giá trị nghệ thuật văn bản, đưa nhận xét, đánh giá chúng Số em đọc chưa đạt yêu cầu giảm đi, số em đọc diễn cảm nâng lên rõ rệt 4.4 Tính sáng tạo giải pháp: Hướng dẫn bước để luyện cho học sinh đọc phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh Học sinh hứng thú học tập, hoạt động tích cực hơn, mạnh dạn tự tin đọc Giúp học sinh hiểu rõ văn, thơ văn gốc để giúp học sinh đọc diễn cảm tốt Đọc diễn cảm tốt giúp em có điều kiện học tốt mơn học khác, phát triển trí tuệ cho học sinh Thơng qua việc đọc diễn cảm giúp cho học sinh khám phá tác phẩm văn chương, hiểu rõ giá trị đích thực tác phẩm văn học Đọc diễn cảm phương tiện giáo dục bồi dưỡng đạo đức, thẩm mĩ cho em, giúp em cảm thụ hay, đẹp văn chương làm cho em yêu thích văn học Từ có ý thức luyện đọc diễn cảm C Kết thúc vấn đề Rèn đọc diễn cảm cho học sinh làm cho chất lượng học sinh nâng lên, học sinh đọc tốt Học sinh có khả đọc to, rõ ràng, lưu loát, diễn cảm, có sức hấp dẫn với người nghe, tạo điều kiện tốt cho khă giao tiếp, thương lượng, hùng biện sau này, hiểu văn tốt, có khả áp dụng điều học vào thực tế sống, Rèn đọc diễn cảm cho học sinh làm cho học sinh mạnh dạn tự tin giao tiếp Học sinh đọc tốt học tốt môn học khác Và rèn đọc diễn cảm cho học sinh làm cho phụ huynh học sinh phấn khởi thấy em học có tiến rõ rệt V Hiệu kinh tế xã hội dự kiến đạt được: 26 Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” Hiệu kinh tế Sau năm áp dụng chất lượng đọc diễn cảm học sinh nâng lên rõ rệt, Kỹ sống, kỹ giáo tiếp phát triển hơn, em tự tin, mạnh dạn, hợp tác tốt cuối năm học lớp tơi có 50% số học sinh khen mơn Tiếng Việt góp phần chung cho chất lượng giáo dục nhà trường Tỷ lệ học sinh hồn thành chương trình lớp học đạt 100% Hiệu xã hội Trong thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước, bối cảnh kinh tế giới khu vực phát triển theo hướng hội nhập mạnh mẽ đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải vững chun mơn nghiệp vụ có kinh nghiệm thực tiễn để đáp ứng với yêu cầu đất nước VI Điều kiện khả áp dụng kinh nghiệm giảng dạy: Giáo viên phải người có lực, nhiệt tình trách nhiệm tâm huyết với nghề Kinh nghiệm nêu áp dụng với lớp bậc Tiểu học địa bàn nước VII Kết luận kiến ngh Thông qua thực tế giảng dạy, ®Õn kÕt ln: Mn rÌn ®äc diƠn c¶m cho häc sinh tốt điều kiện quan trọng ngời thầy Bởi thầy ngời hớng dẫn em cách đọc đọc hay Vì thầy phải hớng dẫn thật cụ thể chu đáo t, cm t với đối tợng học sinh Đặc biệt đọc mẫu thầy có vai trò quan trọng việc đọc diễn cảm trò Muốn đạt đợc điều đòi hỏi thầy phải ngời có tâm thực quan tâm đến trò nhiệt tình phơng pháp soạn giảng, trau dồi nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao chất lợng giảng dạy môn học, đặc biệt phân môn Tập đọc - Tng cng khả nhận thức giáo viên tầm quan trọng việc rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh 27 Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B Kinh nghiệm “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” - Thường xuyên dự đồng nghiệp để nắm vững phương pháp giảng dạy, từ khắc phục kịp thời tồn để thống phương pháp giảng dạy đặc biệt việc rèn đọc diễn cảm - Khơi dậy phong trào thi ngâm thơ, kể chuyện, đọc diễn cảm cho học sinh, giáo viên khối, trường - Trao đổi kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh để áp dụng thực tế giảng dạy, từ nhân rộng phạm vi áp dụng đề tài trường, huyện Trên vài kinh nghiệm nhỏ việc “Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4” Do kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều nên tránh khỏi khiếm khuyết Tơi mong đóng góp ý kiến đồng nghiệp cấp lãnh đạo để giảng dạy tốt hơn! Tôi xin chân thành cảm ơn! Khánh Nhạc, ngày 25 tháng năm 2016 Xác nhận Ban lãnh đạo Người viết Nguyễn Thị Quế 28 Nguyễn Thị Quế - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Nhạc B ... điều học vào thực tế sống, Rèn đọc diễn cảm cho học sinh làm cho học sinh mạnh dạn tự tin giao tiếp Học sinh đọc tốt học tốt môn học khác Và rèn đọc diễn cảm cho học sinh làm cho phụ huynh học sinh. . .Kinh nghiệm ? ?Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4? ?? rút chút kinh nghiệm nhỏ trình dạy rèn kỹ đọc cho học sinh Từ lý chọn vấn đề : “ Rèn kỹ đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4? ?? Để góp... Điều cho thấy việc đọc hiểu phần đọc diễn cảm có quan hệ mật thiết với Học sinh có khả đọc hiểu tốt tạo điều kiện cho học sinh đọc diễn cảm tốt Song học sinh đọc diễn cảm tốt học sinh nghe giáo đọc

Ngày đăng: 29/12/2020, 21:47

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan