0

(Luận văn thạc sĩ) dạy học chương nitơ photpho hóa học 11 theo phương pháp bàn tay nặn bột

113 27 0
  • (Luận văn thạc sĩ) dạy học chương nitơ   photpho hóa học 11 theo phương pháp bàn tay nặn bột

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2020, 09:41

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ NGA DẠY HỌC CHƯƠNG NITƠ - PHOTPHO HÓA HỌC 11 THEO PHƯƠNG PHÁP “BÀN TAY NẶN BỘT” LUẬN VĂN THẠC SỸ SƯ PHẠM HÓA HỌC HÀ NỘI – 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ NGA DẠY HỌC CHƯƠNG NITƠ - PHOTPHO HÓA HỌC 11 THEO PHƯƠNG PHÁP “BÀN TAY NẶN BỘT” LUẬN VĂN THẠC SỸ SƯ PHẠM HÓA HỌC Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MƠN HĨA HỌC) Mã số: 60.14.01.11 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Trịnh Ngọc Châu HÀ NỘI – 2014 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu trường Đại học Giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội, phòng sau đại học, q thầy tận tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi để học viên khác học tập, nghiên cứu hồn thành khóa học Đặc biệt, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: - PGS.TS Trịnh Ngọc Châu dành nhiều thời gian hướng dẫn, động viên, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn - Các thầy cô giáo trường THPT Lê Hồng Phong, THPT Ngơ Quyền, THPT Đồng Hịa nhiệt tình cộng tác, giúp đỡ tơi q trình thực nghiệm sư phạm Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln ủng hộ, động viên tơi hồn thành tốt luận văn Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Nga i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BTNB: Bàn tay nặn bột CT: Công thức CTCT: Công thức cấu tạo ĐC: Đối chứng ĐH: Đồng Hòa ĐT: Đào tạo GD: Giáo dục GV: Giáo viên HS: Học sinh LHP: Lê Hồng Phong NQ: Ngô Quyền PGS.TS: Phó giáo sư - Tiến sĩ PTHH: Phương trình hóa học PT: Phương trình SGK: Sách giáo khoa STT: Số thứ tự TB: Trung bình TBDH: Thiết bị dạy học THPT: Trung học phổ thông TN: Thực nghiệm ii MỤC LỤC Lời cảm ơn… ……………………………………………………………………… i Danh mục viết tắt… …………………………………………………………………ii Mục lục…… ……………………………………………………………………… iii Danh mục bảng… ………………………………………………………………… v Danh mục hình… …………………………………………………………… ……vi MỞ ĐẦU…… ………………………………………………………………………1 Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI …………………5 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu… ………………………………………………… 1.1.1 Khái quát phương pháp “Bàn tay nặn bột”… …………………………… 1.1.2 Sự đời phát triển phương pháp BTNB Pháp giới………….5 1.1.3 Phương pháp BTNB Việt nam… ………………………………………….6 1.1.4 Một số đề tài nghiên cứu báo phương pháp BTNB ……………… 1.2 Phương pháp “Bàn tay nặn bột” ……………………………………………… 1.2.1 Cơ sở khoa học phương pháp BTNB… ………………………………….7 1.2.2 Các nguyên tắc phương pháp BTNB………………………… 16 1.2.3 Tiến trình dạy học theo phương pháp BTNB…………………………… 17 1.2.4 Mối quan hệ phương pháp BTNB với phương pháp dạy học khác …………………………………………………………………………………….21 1.2.5 Các kỹ thuật dạy học rèn luyện kỹ cho HS phương pháp BTNB ………………………………………………………………………………24 1.2.6 Thuận lợi khó khăn vận dụng phương pháp BTNB… ……………….37 1.2.7 Thực trạng việc sử dụng phương pháp BTNB trường THPT Hải Phòng… ……………………………………………………………………………39 Tiểu kết chương ………………………………………………………………….41 Chương 2: THIẾT KẾ VÀ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT VÀO CHƯƠNG NITƠ - PHOTPHO - HÓA HỌC 11 …………………42 2.1 Giới thiệu chương nitơ - photpho - Hóa học 11 THPT ……………………….42 2.1.1 Mục tiêu dạy học… ………………………………………………………….42 2.1.2 Cấu trúc logic ……………………………………………………………… 43 iii 2.2 Vận dụng phương pháp BTNB dạy học hóa học trường THPT …….43 2.2.1 Lựa chọn chủ đề dạy học theo phương pháp BTNB… …………………… 43 2.2.2 Lựa chọn sử dụng thiết bị dạy học phương pháp BTNB ………….44 2.3 Tổ chức hoạt động quan sát thí nghiệm phương pháp BTNB ……….47 2.3.1 Một số nguyên tắc thiết kế quy trình hoạt động quan sát, thí nghiệm theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh ……………………………………… 48 2.3.2 Ví dụ quy trình tổ chức hoạt động quan sát, thí nghiệm theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh…… ………………………………………………50 2.4 Lựa chọn chủ đề dạy học theo phương pháp BTNB chương nitơ - photpho SGK Hóa học 11… ………………………………………………………………………53 2.5 Thiết kế giáo án chủ đề dạy học theo phương pháp BTNB thuộc chương nitơ - photpho…… …………………………………………………………………53 Tiểu kết chương 2…… …………………………………………………………….79 Chương 3: THỰC NGHIỆM… ………………………………………………….80 3.1 Mục đích thực nghiệm… …………………………………………………… 80 3.2 Đối tượng thực nghiệm…… ………………………………………………… 80 3.3 Tiến trình thực nghiệm…… ………………………………………………… 81 3.4 Phương pháp xử lí kết thực nghiệm… ……………………………………81 3.4.1 Phương pháp định lượng… ………………………………………………….82 3.4.2 Phương pháp định tính… ……………………………………………………82 3.5 Kết thực nghiệm… ……………………………………………………… 82 3.5.1 Kết kiểm tra định lượng… …………………………………………… 82 3.5.2 Kết thực nghiệm định tính… ………………………………………….91 Tiểu kết chương 3……… ……………………………………………………… 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ… ………………………………………….95 Kết luận 95 Khuyến nghị 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC…………… ………………………………………………………….100 iv DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1 Danh sách trường tổ chức thực nghiệm… ………………………….81 Bảng 3.2 Thống kê điểm số lớp TN - ĐC (bài kiểm tra số 1) ……………… 83 Bảng 3.3 Phân phối tần số, tần suất lũy tích lớp TN - ĐC (bài kiểm tra số 1) 84 Bảng 3.4 Phân loại kết học tập lớp TN - ĐC (bài kiểm tra số 1) …………85 Bảng 3.5 Các thông số lớp TN - ĐC (bài kiểm tra số 1)………………85 Bảng 3.6 Thống kê điểm số lớp TN - ĐC (bài kiểm tra số 2) ……………… 85 Bảng 3.7 Phân phối tần số, tần suất lũy tích lớp TN - ĐC (bài kiểm tra số 2) 86 Bảng 3.8 Phân loại kết học tập lớp TN - ĐC (bài kiểm tra số 2)… ………87 Bảng 3.9 Các thông số lớp TN - ĐC (bài kiểm tra số 2)………………87 Bảng 3.10 Thống kê điểm số lớp TN - ĐC (bài kiểm tra số 3)… …………….87 Bảng 3.11 Phân phối tần số, tần suất lũy tích lớp TN - ĐC (bài kiểm tra số 3) 88 Bảng 3.12 Phân loại kết học tập lớp TN - ĐC (bài kiểm tra số 3) ………89 Bảng 3.13 Các thông số lớp TN - ĐC (bài kiểm tra số 3)… …………89 Bảng 3.14 Thống kê điểm số lớp TN - ĐC… ……………………………… 89 Bảng 3.15 Phân phối tần số, tần suất lũy tích lớp TN – ĐC …………………90 Bảng 3.16 Phân loại kết học tập lớp TN – ĐC ………………………… 91 Bảng 3.17 Các thông số lớp TN - ĐC… …………………………… 91 Bảng 3.18 Ý kiến HS ưu điểm học tập theo phương pháp BTNB… …… 92 v DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Đồ thị đường lũy tích lớp TN - ĐC (bài kiểm tra số 1)… …………85 Hình 3.2 Đồ thị đường lũy tích lớp TN - ĐC (bài kiểm tra số 2)… …………87 Hình 3.3 Đồ thị đường lũy tích lớp TN - ĐC (bài kiểm tra số 2) ……………89 Hình 3.4 Đồ thị đường lũy tích lớp TN - ĐC … ……………………………91 vi MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời đại ngày nay, mục đích giáo dục không truyền đạt cho người học tri thức kinh nghiệm mà quan trọng hình thành lực phẩm chất cần thiết để người học tự học tập suốt đời; sống, làm việc, thích nghi với biến đổi xã hội Từ việc xác định mục đích giáo dục trên, năm gần đây, ngành giáo dục nước ta có đổi sâu rộng nhiều mặt mà trọng tâm đổi phương pháp dạy học Nhiều phương pháp dạy học tích cực đưa áp dụng giảng dạy tất cấp học, bậc học Tuy nhiên phương pháp chưa thực sâu vào thực tế giảng dạy nhà trường, chưa lôi đông đảo giáo viên áp dụng đặc biệt chưa tạo hứng thú học tập cho học sinh BTNB hiểu phương pháp tạo cho học sinh tích cực, chủ động học tập Học sinh phải tự làm thực nghiệm để tiếp thu kiến thức khoa học Các em tiếp cận tri thức khoa học trình nghiên cứu thân Vai trị giáo viên phương pháp truyền thụ kiến thức khoa học dạng thuyết trình, trình bày mà giúp xây dựng kiến thức cách hành động với học sinh BTNB phương pháp dạy học tích cực Phương pháp vận dụng, phát triển có ảnh hưởng sâu rộng đến giáo dục khoa học nhiều khu vực, nhiều nước khác giới có khu vực Đông Nam Á Ở nước ta, Bộ GD ĐT triển khai thử nghiệm phương pháp từ năm 2011 thức triển khai đại trà cấp tiểu học trung học sở từ năm học 2013-2014 Xuất phát từ yêu cầu đào tạo xã hội, yêu cầu tất yếu đổi phương pháp dạy học nói chung mơn hóa học nói riêng, tơi chọn đề tài: “Dạy học chương nitơ - photphoHóa học 11 theo phương pháp “bàn tay nặn bột”” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu việc tổ chức hoạt động dạy học theo phương pháp BTNB vào số thuộc chương sách giáo khoa Hóa học 11 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận q trình dạy học, xu hướng đổi phương pháp dạy học THPT - Tìm hiểu sở lí luận phương pháp BTNB - Tìm hiểu thực trạng dạy học theo phương pháp BTNB nước nước ta - Nghiên cứu xây dựng tài liệu tổng quan lý thuyết dạy học theo phương pháp BTNB, mô hình triển khai phương pháp dạy học theo BTNB - Nghiên cứu cấu trúc logic nội dung kiến thức chương 2-Hóa học lớp 11 trung học phổ thơng - Nghiên cứu vận dụng phương pháp BTNB để thiết kế số giáo án thuộc chương 2-Hóa học 11 - Điều tra thực tế - Tiến hành thực nghiệm sư phạm trường THPT Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Đồng Hịa thành phố Hải Phịng từ rút học kinh nghiệm Khách thể, đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu - Q trình giảng dạy mơn hóa học trường trung học phổ thông 4.2 Đối tượng nghiên cứu - Cơ sở lí luận thực tiễn phương pháp BTNB giảng dạy môn khoa học tự nhiên - Một số nội dung kiến thức thuộc chương nitơ-photpho Hóa học 11 - Phương pháp BTNB áp dụng vào giảng dạy chương nitơ-photpho Hóa học 11 - Độ lệch chuẩn so với điểm trung bình kiểm tra lớp TN (1.58) nhỏ lớp ĐC (1.86), chứng tỏ điểm lớp TN phân tán Như kết học tập HS lớp TN cao đồng so với lớp ĐC Điều cho thấy việc dạy học theo phương pháp BTNB có tác dụng tích cực đến chất lượng dạy học 3.5.2 Kết thực nghiệm định tính * Kết phiếu điều tra học sinh Vào cuối đợt thực nghiệm, tiến hành phát phiếu điều tra nhằm thu thập ý kiến phản hồi từ HS lớp TN để đưa số kết luận khoa học tác dụng tích cực phương pháp BTNB là: tạo nên tính tị mị, ham muốn khám phá say mê khoa học, rèn luyện kỹ xã hội Kết thống kê bảng sau: Bảng 3.18.Ý kiến học sinh ưu điểm học tập theo phương pháp BTNB S Nội dung Số HS đánh giá mức độ T Rất T Đúng TB Đúng Phân Không vân phần Giúp HS rèn luyện phát 61 58 0 4.43 HS phát huy lực thân 41 57 25 4.08 Việc học tập diễn cách 38 62 21 4.05 66 49 11 0 4.44 Khơng khí lớp học sôi 49 52 21 2 4.14 Tăng cường đoàn kết 55 53 15 4.27 56 44 19 4.15 triển kỹ xã hội (làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình, định, giải mâu thuẫn thoải mái, không gị bó, áp lực Tạo nên tính tị mị, ham muốn khám phá say mê khoa học HS với HS Cải thiện mối quan hệ HS 91 với GV Phương pháp BTNB giúp tăng 51 52 18 4.18 hiệu học tập Nhận xét: Qua việc học tập theo phương pháp BTNB, HS thấy số ưu điểm bật phương pháp sau: - HS tiếp thu kiến thức cách chủ động, tích cực - Bầu khơng khí lớp học sơi nổi, hào hứng - HS có tâm lý học tập thoải mái, khơng bị gị bó, áp lực đem lại hiệu cao - Tạo điều kiện tốt để HS rèn luyện, phát triển kỹ xã hội (hoạt động nhóm, giao tiếp, lắng nghe, giải mâu thuẫn, thuyết trình,…) - Tạo cho HS tính tị mị, ham muốn khám phá say mê khoa học * Kết vấn GV Chúng tiến hành vấn GV tham gia dạy lớp TN để thu nhận ý kiến phản hồi nhằm rút học kinh nghiệm cho việc áp dụng phương pháp BTNB vào thực tế giảng dạy trường THPT Câu hỏi đặt là: - Xin thầy, cô cho biết ý kiến ưu điểm phương pháp BTNB? - Thầy cô rút học kinh nghiệm cách tổ chức, quản lí HS,… để việc thực dạy học theo phương pháp BTNB thành công? Kết vấn cho thấy tất GV nhận thấy ưu điểm phương pháp BTNB Các GV cịn tham gia đóng góp ý kiến, kinh nghiệm thực tế thân để nâng cao hiệu học Các ý kiến phản hồi GV tập trung vào vấn đề sau: - Nội dung học phải GV chọn lọc kỹ Kiến thức học phải kiến thức HS biết đến lớp trước đặc biệt phải có thí nghiệm Lượng kiến thức học phải vừa phải 92 - Cần có q trình tập huấn cho HS hiểu phương pháp BTNB,cách ghi chép vào thí nghiêm, tập huấn kỹ làm thí nghiệm, kỹ hoạt động nhóm để HS khơng bỡ ngỡ, lúng túng hoạt động hiệu - Nên sử dụng hình thức thi đua nhóm để thu hút HS tham gia nhiệt tình, làm cho lớp học sinh động - Cần thiết phải có phiếu ghi cho học sinh * Một số học kinh nghiệm Từ thực tế giảng dạy trình thực nghiệm sư phạm cung cấp cho nhiều học kinh nghiệm để sử dụng phương pháp BTNB đạt hiệu cao Đó là: HS phải GV môn bồi dưỡng cho kỹ cần thiết làm thí nghiệm (kỹ tiến hành thí nghiệm, quan sát thí nghiệm,…), kỹ hoạt động nhóm(kỹ lãnh đạo, phân cơng, lập kế hoạch, chia sẻ thông tin, thảo luận, thống ý kiến, biết lắng nghe, nhận xét, đánh giá,…) HS phải làm quen trước với phương pháp BTNB, phải hướng dẫn cách ghi thí nghiệm Phần lựa chọn chủ đề dạy học theo phương pháp BTNB, GV nên lựa chọn chủ đề mà HS có nhiều quan niệm chúng, HS phải tự đề xuất phương án thí nghiệm tự lực tiến hành thí nghiệm tìm tịi- nghiên cứu Trong q trình dạy học, nên chọn nhóm HS HS có quan niệm sai lầm phát biểu trước, nhóm khác bổ sung hồn thiện sau Trong q trình nhóm hoạt động, GV ln phải theo dõi, động viên, khuyến khích, giải đáp thắc mắc, điều chỉnh cần thiết Việc theo dõi hướng dẫn nhóm hoạt động cịn tạo sở để đánh giá HS Bài kiểm tra nên chọn hình thức trắc nghiệm khách quan Nếu đủ thời gian GV cho HS chấm chéo thơng báo kết tiết học GV nên thiết kế phiếu ghi cho HS 93 Tiểu kết chương Trong chương tiến hành công việc sau: - Chúng tiến hành thực nghiệm trường THPT địa bàn thành phố Hải Phịng: Lê Hồng Phong, Ngơ Quyền, Đồng Hịa.Ở trường có lớp dạy thực nghiệm theo phương pháp BTNB lớp đối chứng dạy theo phương pháp truyền thống, lớp GV đảm nhiệm - Tiến hành cho HS kiểm tra 15 phút: số (saukhi học xong chủ đề 1,2), số (sau học xong chủ đề 3,4), số (sau học xong chủ đề 5), hình thức kiểm tra trắc nghiệm - Thống kê số liệu thực nghiệm - Phân tích định tính định lượng kết thực nghiệm Từ rút kết luận hiệu phương pháp BTNB giảng dạy mơn hóa học trường THPT - Trao đổi với HS lớp thực nghiệm GV giảng dạy thực nghiệm để rút học kinh nghiệm 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Đối chiếu với mục đích nhiệm vụ đặt ra, đề tài hồn thành cơng việc sau: * Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn đề tài Trong chúng tơi đóng góp xây dựng sở lí luận phương pháp BTNB qua nội dung sau: - Cơ sở khoa học phương pháp BTNB - Các nguyên tắc của phương pháp BTNB - Tiến trình dạy học theo phương pháp BTNB - Các kỹ thuật dạy học rèn luyện kỹ cho HS phương pháp BTNB * Nghiên cứu thực trạng sử dụng phương pháp BTNB vào giảng dạy mơn Hóa học trường THPT địa bàn thành phố Hải Phòng: Hầu hết GV chưa sử dụng phương pháp này, chí nhiều GV cịn chưa nghe nói đến phương pháp * Nghiên cứu mục tiêu, nội dung chương nitơ-photpho sách giáo khoa Hóa học 11 để thiết kế giáo án cụ thể * Nghiên cứu đặc thù môn vận dụng phương pháp BTNB vào giảng dạy mơn hóa học, lựa chọn chủ đề dạy học thuộc chương nitơ-photpho * Soạn giáo án chủ đề dạy học nói theo tiến trình dạy học phương pháp BTNB * Tiến hành dạy thực nghiệm giáo án trường THPT Hải Phòng với cặp lớp TN ĐC - Tiến hành thống kê định lượng 744 kiểm tra HS lớp TN ĐC để khẳng định hiệu giảng dạy phương pháp BTNB - Tiến hành phát phiếu điều tra HS vấn GV tham gia thực nghiệm để thu nhận thơng tin phản hồi Qua khẳng định ưu điểm bật hiệu phương pháp BTNB Chúng đúc rút học kinh nghiệm sau: HS phải bồi dưỡng số kỹ để phục vụ cho việc tham gia học tập theo phương pháp BTNB 95 GV phải lựa chọn chủ đề dạy học phù hợp Trong q trình dạy học, nên chọn nhóm HS HS có quan niệm sai lầm phát biểu trước, nhóm khác bổ sung hồn thiện sau GV phải ln theo dõi, khuyến khích, động viên, điều chỉnh cần thiết trình HS hoạt động nhóm Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra Thiết kế phiếu ghi cho HS Khuyến nghị * Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo - Tiếp tục cải tiến nội dung chương trình sách giáo khoa theo hướng đơn giản hóa nội dung khơng cịn phù hợp, cung cấp kiến thức đại, thiết thực với sống, tạo điều kiện thuận lợi để GV áp dụng cách thường xuyên phương pháp BTNB vào giảng dạy môn tự nhiên - Tiếp tục đổi kiểm tra đánh giá theo hướng giáo dục tồn diện ý đến việc đánh giá lực HS - Tiếp tục cải tiến nội dung phương pháp công tác tập huấn, bồi dưỡng GV theo hướng cung cấp đầy đủ sở lí luận cập nhật nghiên cứu khoa học phương pháp BTNB nhằm nâng cao trình độ kinh nghiệm cho GV - Tổ chức diễn đàn phương tiện thông tin đặc biệt internet để GV trao đổi tài liệu, giáo án tham khảo kinh nghiệm thân phương pháp BTNB - Cung cấp trang thiết bị, phương tiện dạy học đại nhằm tạo điều kiện thuận lợi để việc dạy học theo phương pháp BTNB đạt hiệu * Đối với trường THPT - Lãnh đạo nhà trường cần tạo điều kiện sở vật chất, trang thiết bị dạy học đại với bàn ghế thích hợp để thuận lợi cho HS học tập theo phương pháp BTNB - Giảm sĩ số học sinh lớp tạo điều kiện cho GV quản lí tốt hoạt động HS, đảm bảo nhóm HS có hội bộc lộ quan điểm * Đối với giáo viên 96 - Cần khắc phục khó khăn, trở ngại mạnh dạn áp dụng phương pháp BTNB vào giảng dạy cách thường xuyên - Tích cực tự học, tham gia đợt học bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ - Tích cực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy theo phương pháp BTNB thông qua đồng nghiệp, qua phương tiện thông tin đại đặc biệt internet Thực tế xã hội giai đoạn đặt yêu cầu giáo dục phải đào tạo đội ngũ lao động khơng có kiến thức chun mơn giỏi mà phải có khả sáng tạo, linh hoạt, tính trách nhiệm, lực cộng tác làm việc, khả giải vấn đề phức hợp tình thay đổi Chúng tơi hi vọng đóng góp đề tài góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn hóa học xa góp phần nhỏ vào công đổi giáo dục nước ta Do hạn chế thời gian lực thân nên chắn đề tài không tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận góp ý thẳng thắn, chân tình q thầy để chúng tơi hồn thiện thêm luận văn 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trịnh Văn Biều (2003), Giảng dạy hóa học trường phổ thơng.Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Hồng Chúng (1983), Phương pháp thống kê toán học khoa học giáo dục Nxb Giáo dục Nguyễn Thạc Cát (2003), Từ điển hóa học phổ thơng, Nxb Giáo dục Nguyễn Hải Châu, Vũ Anh Tuấn, Đào Thu Nga, Nguyễn Thị Hồng Thúy (2007),Giới thiệu giáo án hóa học 11 Nxb Hà Nội Nguyễn Hải Châu, Vũ Anh Tuấn (2007), Những vấn đề chung đổi giáo dục trung học phổ thơng mơn hóa học Nxb Giáo dục Nguyễn Cương (1999), Phương pháp dạy học thí nghiệm hóa học Nxb Giáo dục Nguyễn Cương (2007), Phương pháp dạy học hóa học trường phổ thơng đại học Nxb Giáo dục Nguyễn Văn Cường (2006), Một số vấn đề chung đổi phương pháp dạy học THPT Nxb Hà Nội Trịnh Ngọc Châu (2006), Giáo trình thực tập hóa học vơ Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Vũ Cao Đàm (2001), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nxb Khoa học kỹ thuật 11 Vũ Gia (2000), Làm để viết luận văn, luận án, biên khảo Nxb Thanh niên 12 Nguyễn Vinh Hiển (chỉ đạo nội dung) (2012), Phương pháp “Bàn tay nặn bột” dạy học môn khoa học cấp tiểu học cấp trung học sở Tài liệu tập huấn thí điểm, Dự án giáo dục THCS vùng khó khăn nhất, Bộ Giáo dục Đào tạo Nxb Tài nguyên- Môi trường Bản đồ Việt nam 13 Đặng Thị Oanh, Đặng Xuân Thư, Phạm Đình Hiến, Cao Văn Giang, Phạm Tuấn Hùng, Phạm Ngọc Bằng (2007), Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa học trung học phổ thơng Nxb Giáo dục 14 Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Cương, Dương Xuân Trinh (1982), Lí luận dạy học hóa học, Tập Nxb Giáo dục Hà Nội 15 Nguyễn Thị Sửu (chủ biên), Lê Văn Năm (2009), Phương pháp dạy học hóa học.Nxb Khoa học kỹ thuật Hà Nội 98 16 Lê Phạm Thành (chủ biên), Nguyễn Thành Sơn, Lương Văn Tâm, Nguyễn Hồng Thái (2009), Hệ thống câu hỏi tập trắc nghiệm hóa học THPT Nxb Hà Nội 17 Lê Trọng Tín (2001), Phương pháp dạy học mơn hóa học Nxb Giáo dục 18 Dương Triệu Tống (2005), Thống kê ứng dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Nxb Khoa học xã hội 19 Vũ Anh Tuấn (chủ biên) (2012), Phương pháp “Bàn tay nặn bột” dạy học mơn Hóa học cấp trung học sở, Tài liệu tập huấn thí điểm, Dự án giáo dục THCS vùng khó khăn nhất, Bộ Giáo dục Đào tạo Nxb Tài nguyên- Môi trường Bản đồ Việt nam 20 Nguyễn Xuân Trường (2005), Phương pháp dạy học hóa học trường phổ thơng Nxb Giáo dục 21 Nguyễn Xuân Trường ( tổng chủ biên), Lê Mậu Quyền (chủ biên), Phạm Văn Hoan, Lê Chí Kiên (2006), Hóa học 11 Nxb Giáo dục 22 Nguyễn Xuân Trường (tổng chủ biên kiêm chủ biên), Phạm Văn Hoan, Phạm Tuấn Hùng, Trần Trung Ninh, Cao Thị Thặng, Lê Trọng Tín, Nguyễn Phú Tuấn (2006), Sách giáo viên Hóa học 11 Nxb Giáo dục 23 Nguyễn Xuân Trường (chủ biên), Từ Ngọc Ánh, Lê Chí Kiên, Lê Mậu Quyền (2006), Bài tập hóa học 11 Nxb Giáo dục 24 Lê Ngọc Tứ (2004), Kiểm tra đánh giá thành học tập cảu học sinh trắc nghiệm khách quan Nxb ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh 25 Website: http://bantaynanbot.edu.vn 26 Website: http://lamapvietnam.edu.vn/lamap/index.php 27 Website: http://www.lamap.fr/ 99 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bài kiểm tra amoniac-muối amoni Thời gian: 15 phút Câu 1.NH3 có tính chất đặc trưng số tính chất sau? 1) Hịa tan tốt nước 2) Nặng khơng khí 3) Tác dụng với axit 4) Khử hidro 5) Dung dịch NH3 làm xanh quỳ tím Những câu là: A 1, 4, B 1, 2, C 1, 3, D 2, 4, Câu Chất làm khơ khí NH3 A H2SO4 đặc B P2O5 C CuSO4 khan D KOH rắn Câu Xét cân bằng: N2 (k) + 3H2 (k) ⇄ 2NH3 (k) ∆H = -92kJ Để cân dịch chuyển theo chiều thuận cần phải A tăng nhiệt độ, giảm áp suất B tăng nhiệt độ, tăng áp suất C giảm nhiệt độ, tăng áp suất D giảm nhiệt độ, giảm áp suất Câu Phương trình hóa học sau khơng thể tính khử NH3? A 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O B NH3 + HCl → NH4Cl C 8NH3 + 3Cl2 → 6NH4Cl + N2 D 2NH3 + 3CuO →3Cu + N2 + 3H2O Câu Dung dịch NH3 phản ứng với dãy chất sau (điều kiện phản ứng có đủ)? A HCl, NaCl, MgCl2 B Ba(NO3)2, H2SO4, FeO C HNO3, FeCl3, CuSO4 D HCl, KOH, ZnSO4 Câu Để điều chế lít NH3 từ N2 H2 với hiệu suất 50% thể tích H2 cần dùngở điều kiệnlà A lít B lít C lít D 12 lít Câu 7.Nung 20 gam hỗn hợp A gồm muối rắn NH4Cl KCl đến khối lượng không đổi thu 7,45 gam chất rắn Phần trăm khối lượng muối hỗn hợp A A 62,75 % 37,25 % B 80 % 20 % 100 C 28,84 % 71,16 % D 71,16 % 28,84 % Câu Muối số muối sau, nhiệt phân tạo NH3? A NH4HCO3 B NH4NO2 C NH4NO3 D (NH4)2SO4 Câu Chỉ dùng thuốc thử để phân biệt dung dịch không màu (NH4)2SO4, NH4Cl vàNa2SO4 đựng lọ nhãn? A NaOH B BaCl2 C AgNO3 D Ba(OH)2 Câu 10 Chọn phương trình phản ứng thực phản ứng đốt cháy NH3 O2 850−9000C, có xúc tác Pt? A 4NH3 + 5O2 → 4NO + H2O B 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O C 4NH3 + 4O2 → 2NO + N2 + 6H2O D 2NH3 + 2O2 → N2O + 3H2O 101 Phụ lục 2: Bài kiểm tra axit nitric-muối nitrat Thời gian: 15 phút Câu Kim loại tác dụng với dung dịch HNO3không tạo chất đây? A NH4NO3 B N2 C N2O5 D NO2 Câu HNO3 lỗng thể tính oxi hố tác dụng với chất đây? A CuO B Cu C Fe(OH)3 D Fe2O3 Câu Cặp kim loại sau không phản ứng với HNO3 đặc nguội? A Fe Al B Cu Ag C Zn Pb D Fe Cu Câu Phản ứng FeCO3 dung dịch HNO3 loãng tạo hỗn hợp khí khơng màu, phần hốnâu khơng khí, hỗn hợp khí gồm: A CO2, NO2 B CO2, NO C CO, NO D CO2, N2 Câu Hoà tan hoàn toàn m gam Fe vào dung dịch HNO3 lỗng thu 0,448 lít khí NO (đktc) Giá trị m A 1,12 gam B 11,2 gam C 0,56 gam D 5,6 gam Câu Dãy muối sau nhiệt phân thu oxit kim loại, NO2 O2? A Cu(NO3)2, Mg(NO3)2, Al(NO3)3 B NaNO3, Zn(NO3)2, AgNO3 C Cu(NO3)2, KNO3, Hg(NO3)2 D NaNO3, Al(NO3)3, NH4NO3 Câu Để điều chế HNO3 phịng thí nghiệm, hố chất cần sử dụng A dung dịch NaNO3 dung dịch H2SO4 đặc B NaNO3 tinh thể dung dịch H2SO4 đặc C dung dịch NaNO3 dung dịch HCl đặc D NaNO3 tinh thể dung dịch HCl đặc Câu Hệ số tối giản đứng trước phân tử H2O hai phương trình phản ứng sau là: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O A 12 10 B 10 C 102 D 15 Câu Axit nitric phản ứng với nhóm chất sau (điều kiện phản ứng có đủ)? A KOH, MgO, NaCl, FeO B NaCl, KOH, Na2CO3, Cu C FeO, H2S, NH3, C D MgO, FeO, NH3, HCl Câu 10 Đem nung nóng m gam Cu(NO3)2 thời gian dừng lại, làm nguội đem cân thấy khối lượng giảm 0,54 gam so với ban đầu Khối lượng muối Cu(NO3)2 bị nhiệt phân A 1,88 gam B 0,47 gam 103 C 9,4 gam D 0,94 gam Phụ lục 3: Bài kiểm tra axitphotphoric-muối photphat Thời gian: 15 phút Câu Câu trả lời khơng nói axit H3PO4? A Axit H3PO4 axit lần axit B Axit H3PO4 có độ mạnh trung bình C Axit H3PO4 có tính oxi hố mạnh D Axit H3PO4 axit bền với nhiệt Câu Để nhận biết ion PO 34 dung dịch muối, người ta thường dùng thuốc thử AgNO3, A phản ứng tạo khí có màu nâu B phản ứng tạo dung dịch có màu vàng C phản ứng tạo kết tủa có màu vàng D phản ứng tạo khí khơng màu, hố nâu khơng khí Câu Axit H3PO4 HNO3 có phản ứng với nhóm chất đây? A MgO, KOH, CuSO4, NH3 B CuCl2, KOH, Na2CO3, NH3 C NaCl, KOH, Na2CO3, NH3 D KOH, Na2CO3, NH3, Na2S Câu 4.Dung dịch axitphotphoric có chứa ion (không kể H+ OH- nước): A H+, PO43- B H+, H2PO4−, PO43- C H+, HPO42- ,PO43- D H+,H2PO4−, HPO42-,PO43- Câu Cho 6,72 lít NH3 (đktc) tác dụng với dung dịch chứa 9,8 gam H3PO4 Muối tạo thành có cơng thức A NH4H2PO4 B (NH4)2HPO4 C (NH4)3PO4 D không xác định Câu Đổ dung dịch có chứa 13,72 gam H3PO4 vào dung dịch có chứa 19,6 gam KOH Muối tạo thành A KH2PO4 B K2HPO4 C K3PO4 D K2HPO4 K3PO4 104 Câu Có lọ riêng biệt đựng dung dịch không màu, nhãn HCl, HNO3, H3PO4 Chỉ dùng thuốc thử để phân biệt dung dịch trên? A Giấy quỳ tím B Dung dịch AgNO3 C Dung dịch BaCl2 D Dungdịch phenolphthalein Câu Dẫn hỗn hợp khí gồm: N2, NO, NH3 nước qua bình đựng P2O5 dư, khí khỏi bình là: A N2, NO B N2, NH3 C NO, nước D N2, nước Câu Để trung hoà 100ml dung dịch H3 PO4 1M, cần dùng ml dung dịch NaOH 1M? A 100 ml B 200 ml C 300 ml D 150 ml Câu 10 Từ 6,2 kg P điều chế lít dung dịch H3PO4 2M (giả thiết hiệu suất tồn q trình phản ứng 80%)? A 80 lít B 40 lít C 100 lít D 64 lít 105 ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ NGA DẠY HỌC CHƯƠNG NITƠ - PHOTPHO HÓA HỌC 11 THEO PHƯƠNG PHÁP “BÀN TAY NẶN BỘT” LUẬN VĂN THẠC SỸ SƯ PHẠM HÓA HỌC Chuyên ngành:... xã hội, yêu cầu tất yếu đổi phương pháp dạy học nói chung mơn hóa học nói riêng, chọn đề tài: ? ?Dạy học chương nitơ - photphoHóa học 11 theo phương pháp ? ?bàn tay nặn bột? ??” Mục đích nghiên cứu Nghiên... sư phạm CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA PHƯƠNG PHÁP “BÀN TAY NẶN BỘT” 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Khái quát phương pháp “ Bàn tay nặn bột? ?? Phương pháp dạy học "Bàn tay nặn bột" (BTNB),
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) dạy học chương nitơ photpho hóa học 11 theo phương pháp bàn tay nặn bột ,

Từ khóa liên quan