0

(Luận văn thạc sĩ) biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng anh ở các trường trung học phổ thông huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơn

128 19 0
  • (Luận văn thạc sĩ) biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng anh ở các trường trung học phổ thông huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 20:35

ĐẠI HỌCQUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ VŨ HUY BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên nghành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phạm Viết Nhụ HÀ NỘI - 2011 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ BGH Ban giám hiệu CB-CNV Cán bộ, công nhân viên CBQL Cán quản lý CNH-HĐH Cơng nghiệp hố, đại hố CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất DH Dạy học GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HĐDH Hoạt động dạy học HĐH Hoạt động học HS Học sinh KHTN Khoa học tự nhiên KHXH-NV Khoa học xã hội nhân văn KT-XH Kinh tế - xã hội NGLL Ngoài lên lớp NXB Nhà xuất QL Quản Lý QLGD Quản Lý giáo dục SGK Sách giáo khoa THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thơng DANH MỤC HÌNH, BẢNG BIỂU Trang Hình 1.1: Quan hệ chủ thể QL, khách thể QL mục tiêu QL 11 Hình 1.2: Mối quan hệ thông tin với chức chu trình QL 13 Hình 1.3: Quản lý thành tố trình dạy học 18 Bảng 2.1: Hệ thống, quy mô trường lớp học sinh trung học huyện Bắc Sơn năm học 2009 – 2010 39 Bảng 2.2: Thống kê sở vật chất trường THPT huyện Bắc Sơn 39 Bảng 2.3: Thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ GV huyện Bắc Sơn 40 Bảng 2.4: Thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ CBQL huyện Bắc Sơn 41 Bảng 2.5: Điểm tuyển sinh vào trường THPT huyện Bắc Sơn năm học 2008 – 2009 2009 – 2010 42 Bảng 2.6: Kết xếp loại mặt giáo dục trường THPT huyện Bắc Sơn năm học 2008 – 2009 42 Bảng 2.7: Kết xếp loại mặt giáo dục trường THPT huyện Bắc Sơn năm học 2009 – 2010 43 Bảng 2.8: Thống kê đội ngũ giáo viên Tiếng Anh THPT Huyện Bắc Sơn 45 Bảng 2.9: Nhận thức học sinh, giáo viên CBQL huyện Bắc Sơn Lạng Sơn vai trò Tiếng Anh 46 Bảng 2.11: Kết khảo sát trạng hoạt động giảng dạy giáo viên 48 Bảng 2.12: Thực trạng sử dụng phương pháp phương tiện dạy học GV 50 Bảng 2.13: Nhu cầu phương pháp học Tiếng Anh HS 51 Bảng 2.14 Ý kiến học sinh hoạt động tự học môn Tiếng Anh 55 Bảng 2.15: Kết thi tốt nghiệp THPT trường THPT huyện Bắc Sơn – Lạng Sơn năm học 2008 – 2010 56 Bảng 2.16: Mức độ nhận thức biện pháp quản lý hoạt động dạy Tiếng Anh trường THPT huyện Bắc Sơn 59 Bảng 2.17: Mức độ thực biện pháp quản lý hoạt động dạy Tiếng Anh trường THPT huyện Bắc Sơn 64 Bảng 2.18: Mức độ nhận thức biện pháp quản lý hoạt động học Tiếng Anh trường THPT huyện Bắc Sơn- Lạng Sơn 71 Bảng 2.19: Mức độ thực biện pháp quản lý hoạt động học Tiếng Anh trường THPT huyện Bắc Sơn 72 Bảng 3.1: Mức độ cần thiết biện pháp 105 Bảng 3.2: Đánh giá mức độ khả thi biện pháp 106 Bảng 3.3: Tổng hợp đánh giá mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp 107 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản lý, chức quản lý 1.2.2 Quản lý giáo dục quản lý nhà trường 1.2.3 Hoạt động 1.2.4 Chất lượng chất lượng giáo dục 1.3 Quản lý dạy học Tiếng Anh trường trung học phổ thông 1.3.1 Bản chất dạy học ngoại ngữ 1.3.2 Vị trí mơn Tiếng Anh trường THPT 1.3.3 Quản lý hoạt động dạy Tiếng Anh THPT giáo viên 1.3.4 Quản lý hoạt động học Tiếng Anh học sinh THPT Tiểu kết chương Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIÊNG ANH Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN BẮC SƠN - LẠNG SƠN 2.1 Vài nét giáo dục trung học phổ thông huyện Bắc Sơn 2.1.1 Khái quát chung đặc điểm tự nhiên, tình hình dân cư kinh tế - xã hội huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 2.1.2 Vài nét khái quát tình hình giáo dục THPT huyện Bắc Sơn 2.1.3 Đánh giá chung 2 3 4 5 7 13 18 22 27 27 27 28 34 35 37 37 37 38 43 2.2 Thực trạng dạy học Tiếng Anh trường trung học phổ thông huyện Bắc Sơn 2.2.1 Về đội ngũ giáo viên giảng dạy Tiếng Anh 2.2.2 Nhận thức cán quản lý, giáo viên học sinh vai trị 44 44 mơn Tiếng Anh 2.2.3 Về thực trạng hoạt động giảng dạy Tiếng Anh giáo viên 45 47 2.2.4 Thực trạng hoạt động học học sinh 2.2.5.Hiệu đào tạo 2.2.6 Đánh giá thực trạng hoạt động dạy học Tiếng Anh trường 50 56 trung học phổ thông huyện Bắc Sơn – Lạng Sơn 56 2.3 Thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy Tiếng Anh trường trung học phổ thông huyện Bắc Sơn 58 2.3.1 Quản lý hoạt động dạy Tiếng Anh 58 2.3.2 Về quản lý hoạt động học Tiếng Anh học sinh 70 2.4 Đánh giá họat động quản lý dạy học Tiếng Anh trường trung học phổ thông huyện Bắc Sơn – Lạng Sơn 2.4.1 Ưu điểm 2.4.2 Hạn chế 73 73 74 2.4.3 Nguyên nhân tồn 75 Tiểu kết chương 75 Chương 3: MỘT SÔ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở CÁC TRƢỜNG THPT HUYỆN BẮC SƠN – LẠNG SƠN 3.1 Các nguyên tác đề xuất biện pháp 77 77 3.1.1 Nguyên tắc tính hệ thống 3.1.2 Nguyên tắc tính thực tiễn 77 77 3.1.3 Nguyên tắc tính hiệu 3.2 Các biện pháp đề xuất 3.2.1 Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên Tiếng Anh 78 78 trường THPT huyện Bắc Sơn 78 3.2.2 Đổi quản lý hoạt động dạy giáo viên 3.2.3 Tăng cường quản lý hoạt động tổ chuyên môn ngoại ngữ 81 94 3.2.4 Quản lý hoạt động học tập môn Tiếng Anh học sinh THPT 96 3.2.5 Tăng cường sở vật chất, thiết bị dạy học Tiếng Anh trường THPT 101 3.3 Mối quan hệ biện pháp quản lý 3.4 Khảo nghiệm tính khả thi biện pháp đề xuất 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 103 104 104 3.4.2 Đối tượng lựa chọn phạm vi khảo nghiệm 3.4.3 Kết khảo nghiệm Tiểu kết chương 104 105 108 109 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Khuyến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 109 110 111 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục đào tạo có vai trị quan trọng q trình phát triển đất nước thời đại Ở nước ta nghiệp giáo dục đào tạo Đảng Nhà nước coi trọng Điều 35 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam rõ "Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu Nhà nước phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" Nghị Hội nghị Trung ương II khoá VIII khẳng định "Muốn tiến hành cơng nghiệp hố, đại hố thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục đào tạo, phát huy nguồn lực người, yếu tố phát triển nhanh bền vững" Hình ảnh người cơng dân Việt Nam khơng có trình độ học vấn cao, động, sáng tạo, có khả thích ứng cao với thay đổi sống mà cịn phải biết sử dụng phương tiện cơng nghệ ngoại ngữ, đó, Tiếng Anh xem ngoại ngữ phổ biến nhất, công cụ phương tiện thiếu cho người xâm nhập vào thương mại quốc tế giao lưu văn hóa… Nhận thức tầm quan trọng Tiếng Anh, đặc biệt nước ta gia nhập vào tổ chức Thương mại giới (WTO), Chính phủ đặt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nâng cao kiến thức, lực quản lý điều hành thực thi công vụ đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá (CNH-HĐH) đất nước Để đạt mục tiêu đó, Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng năm 2008 phê duyệt đề án “Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, nêu rõ mục tiêu chung là: “Đổi toàn diện việc dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạy học ngoại ngữ cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015 đạt bước tiến rõ rệt trình độ , lực sử dụng ngoại ngữ nguồn nhân lực , số lĩnh vực ưu tiên ; đến năm 2020 đa số niên Việt Nam tố t nghiê ̣p trung cấ p , cao đẳ ng và đại học có đủ lực ngoại ngữ sử dụng độc lập , tự tin giao tiếp, học tập, làm việc môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hoá; biến ngoại ngữ trở thành mạnh người dân Việt Nam, phục vụ nghiệp công nghiệp hố, đại hố đất nước” Từ cho thấy, để Việt Nam tắt, đón đầu, vươn tới tầm cao khoa học công nghệ thời kỳ bùng nổ thông tin tiến nhanh đường CNH-HĐH, đường hiệu đầu tư, phát triển giáo dục lực lượng lao động phải biết ngoại ngữ Nhận thức sâu sắc vai trò tầm quan trọng việc học Tiếng Anh xu hội nhập nay, trường THPT huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn có đầu tư, trọng tới việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Tiếng Anh Nhưng phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học đơn điệu, chất lượng đội ngũ giáo viên Tiếng Anh cịn hạn chế Từ đó, chất lượng dạy học Tiếng Anh hạn chế Xuất phát từ lý đó, chúng tơi chọn đề tài: “Biện pháp quản lý nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng Anh trƣờng trung học phổ thông huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn” làm đề tài luận văn tốt nghiệp trình độ đào tạo Thạc sĩ chuyên nghành Quản lý giáo dục Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận, khảo sát thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh, đề xuất số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh trường trung học phổ thông huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn giai đoạn Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường THPT huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 3.2 Đối tƣợng nghiên cứu: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trường THPT huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 3.3 Giới hạn khách thể khảo sát: Những giáo viên dạy Tiếng Anh cán quản lý; học sinh trường THPT Vũ Lễ, THPT Bắc Sơn huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn Giả thuyết khoa học Công tác QL dạy học Tiếng Anh trường THPT huyện Bắc Sơn Lạng Sơn năm gần tồn nhiều bất cập Nếu bổ sung hoàn thiện biện pháp QL hiệu trưởng hoạt động dạy học cách hợp lý thiết thực nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh trường THPT huyện Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Hệ thống hoá sở lý luận vấn đề nghiên cứu: Công tác quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh trƣờng THPT huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 5.3 Đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh trƣờng THPT huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn xu hội nhập phát triển Giới hạn phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề quản lý hoạt động dạy - học môn Tiếng Anh học sinh hệ Trung học phổ thông hai trường THPT huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn: - Trường THPT Vũ Lễ - Trường THPT Bắc Sơn (Số liệu khảo sát: từ năm 2008-2009 đến hết năm 2009-2010) Bảng 3.3: Tổng hợp đánh giá mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp TT Cần thiết Tên biện pháp  Khả thi  X Xi Y Yi 2,8 2.8 2,9 2,6 2,8 2.8 2,8 2,5 2,6 2,5 BTổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên Tiếng Anh trường THPT huyện Bắc Sơn Đổi quản lý hoạt động dạy giáo viên Tăng cường quản lý hoạt động tổ chuyên môn ngoại ngữ Quản lý hoạt động học tập môn Tiếng Anh học sinh THPT Tăng cường sở vật chất, thiết bị dạy học Tiếng Anh trường THPT Áp dụng công thức tính hệ số tương quan thứ bậc Spearman 6d R 1 n(n2  1) Trong đó: d  Là hiệu số giá trị thứ bậc cần so sánh n  Là số biện pháp đề xuất R  hệ số tương quan thứ bậc Ta có: R   6  0,8 5(25  1) Kết luận: Với hệ số tương quan R = 0,8 cho phép kết luận tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lí đề xuất có tương quan thuận chặt chẽ Nghĩa tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý phù hợp Có ý nghĩa để nâng cao chất lượng dạy học 107 môn Tiếng Anh trường THPT huyện Bắc Sơn – Lạng Sơn có khả thực thi Tiểu kết chương Xuất phát từ thực tiễn hoạt động dạy học Tiếng Anh trường THPT huyện Bắc Sơn – Lạng Sơn trước yêu cầu đổi giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh, chúng tơi bổ sung hồn thiện biện pháp quản lý nhằm khắc phục hạn chế nâng cao chất lượng dạy học môn Chúng đề xuất năm biện pháp quản lý sau: - Biện pháp 1: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên Tiếng Anh trường THPT huyện Bắc Sơn - Biện pháp 2: Đổi quản lý hoạt động dạy giáo viên - Biện pháp 3: Tăng cường quản lý hoạt động tổ chuyên môn ngoại ngữ - Biện pháp 4: Quản lý hoạt động học tập môn Tiếng Anh học sinh THPT - Biện pháp 5: Tăng cường sở vật chất, thiết bị dạy học Tiếng Anh trường THPT Qua khảo nghiệm trường THPT huyện Bắc Sơn, kết nhận cho thấy năm biện pháp quản lý có tính cần thiết tính khả thi, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh huyện 108 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Luận văn với đề tài “Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh trường trung học phổ thông huyện Bắc Sơn - tỉnh Lạng Sơn” Đã nghiên cứu có hệ thống sở lý luận quản lý, quản lý giáo dục quản lý nhà trường, quản lý hoạt động dạy học, chất lượng chất lượng giáo dục, quản lý chất lượng quản lý chất lượng giáo dục, Quản lý hoạt động dạy Tiếng Anh THPT giáo viên … Trên sở lý luận nghiên cứu, đề tài nêu lên thực trạng quản lí dạy học mơn Tiếng Anh trường THPT huyện Bắc Sơn – Lạng Sơn, đồng thời số hạn chế có ảnh hưởng tới hoạt động dạy học mơn Tiếng Anh, có vai trị người giáo viên yếu tố quan trọng, tác động trực tiếp tới hiệu quả, chất lượng dạy học Trên sở tác giả đề xuất số biện pháp nhằm thúc đẩy, tạo bước tiến cơng tác quản lí hoạt động dạy học Tiếng Anh nhà trường Các biện pháp là: - Biện pháp 1: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên Tiếng Anh trường THPT huyện Bắc Sơn - Biện pháp 2: Đổi quản lý hoạt động dạy giáo viên - Biện pháp 3: Tăng cường quản lý hoạt động tổ chuyên môn ngoại ngữ - Biện pháp 4: Quản lý hoạt động học tập môn Tiếng Anh HS THPT - Biện pháp 5: Tăng cường sở vật chất, thiết bị dạy học Tiếng Anh trường THPT Vẫn biết thực tế cịn nhiều khó khăn, trở ngại khơng phải thực tất biện pháp dễ dàng mang lại hiệu cao Cần phải có thời gian đặc biệt đội ngũ cán quản lí giáo viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm để quản lí hoạt động dạy học Tiếng Anh ngày chất lượng, đáp ứng mục tiêu đào tạo nhà trường xu hội nhập 109 Để góp phần thực đầy đủ, đồng bộ, hiệu biện pháp quản lí hoạt động dạy học Tiếng Anh trường THPT Bắc Sơn – Lạng Sơn, tác giả có kiến nghị sau: Khuyến nghị 2.1 Với Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn - Tăng cường trang bị sở vật chất - trang thiết bị dạy học cho trường trực thuộc Sở để đảm bảo tốt cho việc dạy học theo phương pháp đổi đạt hiệu cao - Tổ chức kiểm tra lực sư phạm trình độ chun mơn giáo viên Tiếng Anh THPT năm/lần, mạnh dạn chấm dứt hợp đồng với giáo viên không đáp ứng yêu cầu có chế độ hợp lý để họ chuyển sang công việc khác - Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh phương pháp dạy học kỹ sử dụng thiết bị dạy học môn Tiếng Anh, đặc biệt thiết bị đa phương tiện 2.2 Đối với trƣờng THPT huyện Bắc Sơn – Lạng Sơn - Tạo điều kiện để GV Tiếng Anh có hội học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ - Phối kết hợp với trường THPT huyện tổ chức buổi hội thảo, chuyên đề bồi dưỡng lực chuyên môn, kỹ sư phạm cho giáo viên Tiếng Anh - Tổ chức hoạt động tra, kiểm tra GV Tiếng Anh thi Giáo viên giỏi mơn Tiếng Anh cách thực chất, có chế độ khen thưởng thích đáng giáo viên có đầu tư nâng cao trình độ chun mơn - Quan tâm đầu tư thiết bị đại phục vụ dạy học Tiếng Anh bổ sung thêm đầu sách phục vụ môn Tiếng Anh 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn bản, văn kiện Bộ Giáo dục Đào tạo, Điều lệ trường THPT, 2007 Luật Giáo dục văn hướng dẫn thi hành, Nxb Thống kê, Hà nội, 2006 Nghị TW2 Quốc hội khoá X Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ IX (2001), Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội Văn kiện Hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII (1997), Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội Tác giả, tác phẩm Đặng Quốc Bảo, Vấn đề “quản lý” “quản lý nhà trường”, Tài liệu giảng dạy cao học quản lý giáo dục, Khoa sư phạm - ĐH Quốc gia Hà nội, 2005 Đặng Quốc Bảo – Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, Bài giảng dành cho học viên cao học quản lý giáo dục, 2009 Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Cơ sở khoa học quản lý, Tài liệu giảng dạy cao học quản lý giáo dục, Khoa sư phạm - ĐH Quốc gia Hà nội, 2004 Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Lý luận đại cương quản lý, Tài liệu giảng dạy cao học quản lý giáo dục, Khoa sư phạm - ĐH Quốc gia Hà nội, 2004 10 Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Lý luận quản lý nhà trường, Tài liệu giảng dạy cao học quản lý giáo dục, Khoa sư phạm - ĐH Quốc gia Hà nội, 2003 11 Nguyễn Quốc Chí, Những sở lý luận quản lý giáo dục, Tài liệu giảng dạy cao học quản lý giáo dục, Khoa sư phạm - ĐH Quốc gia Hà nội, 2003 111 12 Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Những quan điểm giáo dục đại, Tài liệu giảng dạy cao học quản lý giáo dục, Khoa sư phạm - ĐH Quốc gia Hà nội, 2001- 2003 13 Nguyễn Đức Chính, Kiểm định chất lượng giáo dục, Bài giảng dành cho học viên cao học quản lý giáo dục, 2009 14 Nguyễn Đức Chính, Thiết kế đánh giá chương trình giáo dục, Bài giảng dành cho học viên cao học quản lý giáo dục, 2008 15 Phạm Minh Hạc, Một số vấn đề quản lý giáo dục khoa học giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1986 16 Đặng Xuân Hải, Quản lý nhà nước giáo dục, Bài giảng dành cho học viên cao học quản lý giáo dục, 2009 17 Đặng Xuân Hải, Quản lý thay đổi giáo dục, Bài giảng dành cho học viên cao học quản lý giáo dục, 2009 18 Nguyễn Thị Phương Hoa, Lý luận dạy học đại, Bài giảng dành cho học viên cao học quản lý giáo dục, 2009 19 Đặng Vũ Hoạt – Hà Thế Ngữ, Giáo dục học, Nxb Giáo dục, 1987 20 Phạm Văn Kha, Tập giảng quản lý nhà nước giáo dục, Viên nghiên cứu phát triển giáo dục, 1999 21 Trần Kiểm, Khoa học quản lý nhà trường phổ thông, Nxb Đại học Quốc gia Hà nội, 2002 22 Harold Koontz - Cyril Odonnell - Heinz Weirich, Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1998 23 Nguyễn Văn Lê Khoa học quản lý nhà trường Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1995 24 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đại cương lý luận quản lý, Bài giảng dành cho học viên cao học quản lý giáo dục, 2010 25 K Marx F Engels, Các Mác Ăng ghen toàn tập - tập 23, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993 112 26 Đỗ Hoàng Toàn, Lý thuyết quản lý, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, 1995 27 Nguyễn Ngọc Quang, Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục, 1989 28 Phạm Viết Vượng, Giáo dục học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000 29 Hoàng Văn Vân, Tiếng Anh 10, NXB Giáo dục,2006 30 Hoàng Văn Vân, Tiếng Anh 11, NXB Giáo dục,2007 31 Hoàng Văn Vân, Tiếng Anh 12, NXB Giáo dục,2008 Tiếng Anh 32 Ian V Cull, Conflicting resolution in English language teaching management, 2004 33 Jack Umstatter,English Brainstormers, Jossey-Bass, 2002 34 Larry K Michaelsen, Designing Effective Group Activities, The University of Oklahoma 113 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý từ tổ trưởng mơn trở lên ) A Nhóm câu hỏi khảo sát thực trạng hoạt động quản lý dạy học tiếng Anh Để đánh giá thực trạng việc quản lý hoạt động dạy tiếng Anh hiệu trưởng trường trung học phổ thông huyện Bắc Sơn- Lạng Sơn, kính mong Q thầy vui lịng cho biết ý kiến tầm quan trọng mức độ thực thân nội dung sau: (Mỗi nội dung đánh dấu X vào cột tương ứng) Mức độ nhận thức: - Rất quan trọng: RQT - Quan trọng: QT - Ít quan trọng: IQT - Khơng quan trọng: KQT Mức độ thực hiện: - Tốt: T - Khá: K - Trung bình: TB - Chưa tốt: CT QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN T T Mức độ nhận Mức độ thực thức Nội dung R Q T Quản lý kế hoạch dạy học a Xây dựng kế hoạch năm học đề tiêu b Chỉ đạo, duyệt kế hoạch dạy học tổ chuyên môn c Chỉ đạo, duyệt kế hoạch dạy học giáo viên ( bao gồm kế hoạch năm học kế hoạch học- lesson plan) d Giám sát việc thực kế hoạch có điều chỉnh kịp thời Quản lý chƣơng trình dạy học mục tiêu dạy học a Định hướng cho giáo viên xác định mục tiêu dạy học theo tình hình thực tế nhà trường b Chỉ đạo việc thiết kế chương trình dạy học theo tình hình nhà trường ( đáp ứng yêu cầu Sở) c Chỉ đạo xếp thời khóa biểu đủ thời lượng, có khoa học quy luật nhận thức đáp ứng nguyện vọng giáo viên d Thường xuyên theo dõi tiến độ thực chương trình dạy học có can thiệp kịp thời e Quản lý dạy lớp giáo viên f Có ứng dụng CNTT & TT QL chương trình dạy học 114 Q T I Q T K Q T T K T B C T Về quản lý việc thực quy chế chuyên mơn giáo viên a Chỉ đạo hình thức, cách thức soạn giáo án đặc thù môn tiếng Anh b Chỉ đạo thực bước lên lớp đặc thù môn tiếng Anh theo hướng dạy học tích cực c Quy định số lượng, nội dung chất lượng loại hồ sơ giáo viên theo quy định d Quy định kỷ cương, chế độ hội họp, báo cáo thống kê định kỳ e Giám sát việc dự thăm lớp, rút kinh nghiệm giảng dạy GV f Chỉ đạo giám sát việc thực thao giảng, chuyên đề ngoại khóa g Chỉ đạo, giám sát nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn h Quản lý, giám sát việc sử dụng đồ dùng dạy học – đặc biệt phương tiện công nghệ thông tin truyền thông i Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm j Tổ chức, giám sát việc kiểm tra học sinh định kỳ, việc chấm trả khách quan, quy chế Định hướng tổ chức hoạt động lên lớp nhằm giúp HS phát triển kỹ giao tiếp tiếng Anh Quản lý đổi phƣơng pháp dạy học a Chỉ đạo GV áp dụng phương pháp dạy học tích cực k b Tạo phong trào đổi phương pháp dạy học nhà trường c Có quy định áp dụng cơng nghệ thơng tin & truyền thông đổi phương pháp dạy học Tổ chức cho GV dự thao giảng thực chuyên đề ngoại khóa đổi phương pháp dạy học tích cực Quản lý sử dụng bồi dƣỡng lực sƣ phạm cho giáo viên d a Có ý xây dựng tập thể địan kết, giúp đỡ lẫn nâng cao trình độ sư phạm b Phân cơng giảng dạy hợp lý, có ý đến phát triển lực sư phạm cho giáo viên c Làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên theo chu kỳ d Chỉ đạo tổ chức hội thi giáo viên giỏi, có đánh giá khách quan, khen thưởng xứng đáng e Chỉ đạo, bồi dưỡng kỹ sử dụng công nghệ thông tin & truyền thông cho giáo viên 115 f Có chế độ khuyến khích GV tự học nâng cao trình độ Quản lý sở vật chất trang thiết bị dạy học tiếng Anh a Tập trung xây dựng phịng nghe nhìn, phịng Lab phục vụ dạy học tiếng Anh b Giám sát việc sử dụng hiệu đồ dùng dạy học có c Chỉ đạo tổ chức làm đồ dùng dạy học, có chế độ khuyến khích hợp lý d Xây dựng thư viện phong phú sách tham khảo dạy học tiếng Anh Về quản lý công tác kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học a b c Quán triệt giáo viên nắm vững Quy chế đánh giá học sinh trung học Giám sát chặt chẽ quy trình kiểm tra, đánh giá học sinh tính chất mơn tiếng Anh Bồi dưỡng cho giáo viên phần mềm soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm phương pháp xây dựng câu hỏi tiếng Anh d Tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh e QL quy trình đánh giá học sinh phần mềm quản lý f Xây dựng tiêu chí thi đua khen thưởng thực việc thi đua khen thưởng cách khách quan, công g Thực việc thi đua khen thưởng thường xuyên, kịp thời Quản lý hoạt động dạy học tự chọn tiếng Anh THPT a Xây dựng kế hoạch dạy học tự chọn phù hợp với đặc điểm học sinh b Định hướng cho học sinh chọn môn học tự chọn phù hợp c Chỉ đạo tổ chức hoạt động dạy học tự chọn tiếng Anh theo hướng phân hóa rõ rệt d Quản lý hoạt động dạy học tự chọn giáo viên nhằm có điều chỉnh kịp thời 116 II T T QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH Mức độ nhận thức R I K Nội dung Q Q T T Q T Q T Mức độ thực T K T B C T Tổ chức, phối hợp với đoàn thể nhà trường ( đặc biệt Đoàn trường) xây dựng nếp học tập học sinh Định hướng cho học sinh chọn môn học tự chọn tiếng Anh Chỉ đạo giáo viên môn tiếng Anh hướng dẫn học sinh phương pháp học tập nhà Chỉ đạo giáo viên môn quản lý học sinh lớp chặt chẽ tinh thần phương pháp học ngoại ngữ Quản lý tốt học sinh phụ đạo ( có phụ đạo) tự chọn tiếng Anh Giám sát giáo viên q trình đơn đốc, kiểm tra việc học tập tiếng Anh nhà học sinh Phối hợp tốt với Phụ huynh học sinh việc quản lý hoạt động học tập tiếng Anh học sinh D Nhóm câu hỏi khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý đề xuất: Nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh trường trung học phổ thông huyện Bắc Sơn, xin quý thầy cô cho biết ý kiến tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý sau đây: Ghi chú: Tính cần thiết : Tính khả thi : Rất cần thiết : RCT Rất khả thi : RKT Cần thiết : CT Khả thi : KT Bình thường : BT Ít khả thi : IKT Không cần thiết : KCT Không khả thi : KKT 117 Tính cần thiết T T Tính khả thi Các nội dung chủ yếu biện pháp I RC RK CT BT KCT T KK KH K T T T Biện pháp 1: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên Tiếng Anh trường THPT huyện Bắc Sơn Biện pháp 2: Đổi quản lý hoạt động dạy giáo viên cường quản lý hoạt động tổ chuyên môn ngoại ngữ Biện pháp 4: Quản lý hoạt động học tập môn Tiếng Anh học sinh THPT Biện pháp 5: Tăng cường sở vật chất, thiết bị dạy học Tiếng Anh trường THPT Biện pháp : Tăng Xin thầy vui lịng cho biết đơi điều thân (Đánh dấu X vào ô phù hợp) : Họ tên (có thể khơng ghi): Nam  Nữ  Tuổi: Chuyên ngành đào tạo : Tiếng Anh  Chuyên ngành khác  Đã tốt nghiệp: Đại học  Sau đại học:  - Số năm công tác ngành GD: - Số năm làm công tác quản lý: Xin chân thành cảm ơn ! 118 Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên) Để đánh giá thực trạng việc nhận thức tầm quan trọng môn tiếng Anh trường trung học phổ thơng, kính mong Q thầy vui lịng cho biết ý kiến nội dung sau: ( Đánh dấu X vào cột mà thầy cho phù hợp) A Nhóm câu hỏi khảo sát tầm quan trọng môn tiếng Anh : Thầy vui lịng ch biết ý kiến tầm quan trọng mơn tiếng Anh nhà trường phổ thông : Rất quan trọng  Quan trọng  Không quan trọng  Tiếng Anh nên xem môn học : Bắt buộc nhà trường phổ thông  Không bắt buộc nhà trường phổ thông  Thầy cô có nắm rõ Quyết định 1400/ QĐ- TTg ngày 30 tháng năm 2008 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt đề án “ Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” khơng : Có nắm rõ  Khơng nắm rõ  Khơng biết  Xin thầy vui lịng cho biết đôi điều thân (Đánh dấu X vào ô phù hợp) : Họ tên (có thể không ghi): - Nam  Nữ  Tuổi: Chuyên ngành đào tạo : Tiếng Anh  Đã tốt nghiệp: Đại học  Số năm giảng dạy: Xin chân thành cảm ơn ! 119 Ngoại ngữ khác  Sau đại học:  Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho học sinh) Để nâng cao kết học tiếng Anh học sinh trường trung học phổ thông huyện Bắc Sơn – Lạng Sơn, bạn vui lòng cho biết ý kiến số nội dung sau : I Về nhận thức học tập môn tiếng Anh hoạt động dạy tiếng Anh : Theo bạn, học tốt mơn tiếng Anh giúp học sinh ( đánh dấu vào ô bạn cho phù hợp) : Thi đỗ tốt nghiệp THPT  Mở rộng giới quan nhân sinh quan  Làm công cụ để tham khảo tài liệu tiếng Anh  Sử dụng Internet cách dễ dàng  Có hội tìm việc làm tốt sau  Làm sở để thi vào đại học  Giao tiếp tốt với người nước  (Từ câu : Chỉ đánh dấu X vào ô trống) Bạn có thích học mơn tiếng Anh khơng ? Rất thích  Thích  Bình thường  Khơng thích  Môn tiếng Anh công việc bạn sau là: Có ích  Khơng có ích  Khơng biết  Theo bạn, q trình học tiếng Anh là: Rất khó  Bình thường  Khơng khó  Học tiếng Anh khó bạn kỹ năng: Nghe  Nói  Đọc  Viết  Bạn có động học tập mơn tiếng Anh khơng: Có  Khơng  Khơng biết  Nhóm câu hỏi việc tổ chức dạy học tiếng Anh : Sách giáo khoa tiếng Anh bạn học lớp : Rất phù hợp  Phù hợp  Không phù hợp  Phương pháp giảng dạy GV lớp bạn học là: Dễ hiểu  Bình thường  Khó hiểu  Giáo viên bạn chủ yếu sử dụng thời gian lớp để : Luyện tập kỹ nghe nói đọc viết cho học sinh  Chủ yếu rèn luyện ngữ pháp Chủ yếu rèn luyện nghe nói 10 11 Khơng biết    Bạn có hướng dẫn phương pháp học tập môn tiếng Anh khơng ? Có  Khơng  Bạn dành thời gian học môn tiếng Anh ngày nhà là: Khơng có  Một  Hai  Trên hai  Việc thực tập nghe nói tiếng Anh bạn : Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Rất  Chưa  120 Phụ lục Phiếu khảo sát hoạt động tự học tiếng Anh Xin vui lòng cho biết ý kiến bạn số hoạt động mà giáo viên tiếng Anh thực (Đánh dấu X vào cột phù hợp với ý kiến bạn) Ghi a Tần xuất thực hiện: Thường xuyên: TX Thỉnh thoảng: : TT b Kết thực hiện: Tốt: T - Khá: K - Trung bình: TB - - Chưa bao giờ:CBG Chưa tốt: CT Câu Xin vui lòng cho biết ý kiến bạn số hoạt động tự học tiếng Anh nhà bạn (Đánh dấu X vào cột phù hợp với ý kiến bạn) Tần xuất thực T Các hoạt động T T X Lập kế hoạch tự học Phát lựa chọn kỹ yếu đề tự học thêm Đọc học thêm tài liệu, sách tham khảo tiếng Anh khác Nghe ghi chép vấn đề GV giảng lớp Có ý thức tham gia tích cực hoạt động lớp Hệ thống hoá kiến thức học Trao đổi thắc mắc với thầy cô bạn Ln hồn thành tập nhà theo u cầu GV Sử dụng nhiều phương tiện học tập khác nhà ( máy vi tính, cassette ) 10 Luyện tập kỹ : Nghe, nói, đọc, viết 11 Tự kiểm tra kết học tập Xin chân thành cảm ơn 121 T T CBG ... Lạng Sơn Chƣơng 3: Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh trường THPT huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG... sở lý luận, khảo sát thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học Tiếng Anh, đề xuất số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh trường trung học phổ thông huyện Bắc Sơn. .. cứu ? ?nâng cao chất lượng dạy học? ?? môn học giáo dục THPT Một số luận văn ? ?nâng cao chất lượng dạy học? ?? THPT như: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng trường THPT huyện Lục Nam, tỉnh Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng anh ở các trường trung học phổ thông huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơn ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm