0

(Luận văn thạc sĩ) tác động của các yếu tố vĩ mô đến chỉ số VN30 INDEX sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

97 33 0
  • (Luận văn thạc sĩ) tác động của các yếu tố vĩ mô đến chỉ số VN30   INDEX   sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 19:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC NHI TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ VN30-INDEX - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC NHI TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ VN30-INDEX - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Minh Sơn TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 TĨM TẮT LUẬN VĂN Luận văn nghiên cứu tác động biến số vĩ mô gồm lạm phát, tỷ giá, cung tiền, lãi suất, sản lượng công nghiệp, đầu tư nước ngồi, số chứng khốn Mỹ, giá dầu giới đến số giá chứng khoán VN30 thị trường chứng khốn Việt Nam từ 02/2012 đến 02/2019 Thơng qua việc tổng hợp sở lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm, luận văn lựa chọn mô hình nghiên cứu phù hợp cho thị trường chứng khốn Việt Nam Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, phân tích liệu chuỗi thời gian thơng qua mơ hình hồi quy VECM FMOLS kết hợp với kiểm định đồng liên kết Johansen Kết mô hình biến lạm phát, lãi suất có tác động nghịch biến đến số VN30, tức biến tăng lên gây hiệu ứng tiêu cực đến số VN30; biến cung tiền, giá dầu số sản xuất công nghiệp tác động chiều đến số VN30, tức tăng lên biến tạo hiệu ứng tích cực lên thị trường; biến tỷ giá, đầu tư nước ngồi số chứng khốn Mỹ khơng có mối liên vệ với VN30, tức biến động biến khơng gây hiệu ứng thị trường chứng khoán giai đoạn nghiên cứu Cuối cùng, dựa vào kết phân tích từ mơ hình với định hướng phát triển TTCK Chính phủ, luận án gợi ý giải pháp việc xây dựng, quản lý hoàn thiện sách vĩ mơ liên quan đến yếu tố lạm phát, cung tiền, lãi suất số sản xuất cơng nghiệp với mục đích thúc đẩy phát triển bền vững thị trường chứng khoán kinh tế Việt Nam LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ VN30-INDEX - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP.HCM, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Nhi LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn “TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ VN30-INDEX - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, tơi xin chân thành cảm ơn trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM TS Lê Minh Sơn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ với dẫn khoa học đáng quý suốt trình thực luận văn Dù cố gắng không tránh khỏi sai sót q trình làm luận văn, tơi mong nhận lời đóng góp, phê bình tích cực TS Lê Minh Sơn quý thầy cô để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC PHẦN 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3.1 Mục tiêu tổng quát 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.7 ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN 1.8 BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MƠ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHỐN 1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN 1.2 KINH TẾ VĨ MÔ VÀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BIẾN SỐ KINH TẾ VĨ MƠ LÊN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHỐN 1.2.1 Lạm phát tác động yếu tố lạm phát đến Chỉ số giá chứng khoán 1.2.2 Lãi suất tác động yếu tố lãi suất lên Chỉ số giá chứng khoán 10 1.2.3 Tỷ giá tác động yếu tố tỷ giá lên Chỉ số giá chứng khoán 12 1.2.4 Cung tiền tác động yếu tố cung tiền lên Chỉ số giá chứng khốn 13 1.2.5 Sản lượng cơng nghiệp tác động yếu tố sản lượng công nghiệp lên Chỉ số giá chứng khoán 14 1.2.6 Đầu tư trực tiếp nước tác động yếu tố đầu tư trực tiếp nước lên Chỉ số giá chứng khoán 15 1.2.7 Sự tác động yếu tố giá dầu lên Chỉ số giá chứng khoán 16 1.2.8 Sự tác động yếu tố số giá chứng khoán Mỹ lên Chỉ số giá chứng khoán 17 1.3 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 18 1.3.1 Những cơng trình nghiên cứu nước 19 1.3.2 Những cơng trình nghiên cứu Việt Nam 21 1.3.3 Đánh giá chung cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 22 TÓM TẮT CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN 24 2.1 LÝ THUYẾT SƠ LƯỢC VỀ CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 24 2.1.1 Mơ hình Vector tự hồi quy VAR 24 2.1.2 Mơ hình Vector hiệu chỉnh sai số VECM 25 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 26 2.3 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU 27 2.4 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 27 2.5 XÂY DỰNG CÁC GIẢ THUYẾT 29 TÓM TẮT CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MƠ ĐẾN CHỈ SỐ CHỨNG KHỐN 31 3.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VN30 31 3.1.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 31 3.1.1.1 Giới thiệu 31 3.1.1.2 Vai trị Thị trường chứng khốn Việt Nam kinh tế 31 3.1.1.3 Diễn biến thị trường chứng khoán qua năm giai đoạn nghiên cứu 32 3.1.2 CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VN30 35 3.1.2.1 Giới thiệu 35 3.1.2.2 Tiêu chuẩn chọn cổ phiếu vào số VN30 35 3.1.2.3 Phương pháp tính số tỷ trọng cổ phiếu VN30 37 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VN30 38 3.2.1 Phân tích thống kê mơ tả liệu 38 3.2.1.1 Thống kê mô tả biến 38 3.2.1.2 Kết tương quan biến 39 3.2.2 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu 39 3.2.3 Lựa chọn độ trễ tối ưu 41 3.2.4 Kiểm định đồng liên kết Johansen 41 3.2.5 Kết phân tích mơ hình Vector hiệu chỉnh sai số (VECM) 43 3.2.6 Kiểm tra phương sai sai số thay đổi 44 Kiểm tra tự tương quan chuỗi mơ hình VECM 45 3.2.7 3.2.8 Các kết phân tích hàm phản ứng đẩy 45 3.2.8.1 Phản ứng CSGCK VN30 với CPI 45 3.2.8.2 Phản ứng CSGCK VN30 với IR 46 3.2.8.3 Phản ứng CSGCK VN30 với EX 47 3.2.8.4 Phản ứng CSGCK VN30 với IP 48 3.2.8.5 Phản ứng CSGCK VN30 với M2 49 3.2.8.6 Phản ứng CSGCK VN30 với FDI 49 3.2.8.7 Phản ứng CSGCK VN30 với CRUDE 50 3.2.8.8 Phản ứng CSGCK VN30 với SP500 51 3.2.9 Kết phân rã phương sai VN30-Index 51 3.2.10 Phương trình hồi quy đồng liên kết mơ hình FMOLS 53 3.3 PHÂN TÍCH SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĨ MƠ ĐẾN VN30INDEX TỪ KẾT QUẢ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 53 3.3.1 Kết tác động số giá tiêu dùng (CPI) đến VN30 53 3.3.2 Kết tác động lãi suất (IR) đến VN30 54 3.3.3 Kết tác động tỷ giá (EX) đến VN30 54 3.3.4 Kết tác động biến cung tiền (M2) đến VN30 55 3.3.5 Kết tác động biến sản lượng công nghiệp (IP) đến VN30 56 3.3.6 Kết tác động đầu tư nước (FDI) đến VN30 56 3.3.7 Kết tác động biến giá dầu giới (CRUDE) đến VN30 56 3.3.8 Kết tác động biến số giá chứng khoán Mỹ (SP500) đến VN30 57 TÓM TẮT CHƯƠNG 57 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CÁC CHÍNH SÁCH VĨ MÔ NHẰM PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 59 4.1 KẾT LUẬN 59 4.2 GỢI Ý VỀ CHÍNH SÁCH VĨ MÔ NHẰM PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 59 4.3 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 63 4.4 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI 64 PHẦN KẾT LUẬN 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IMF APT BMV CMV CPI CRDUDE CSCK CSGCK CSTK CSTT ETF EX FDI FED FMOLS GDP HNX HOSE IP IPO IR KLCP M&A M2 NĐT NHNN OECD OLS OPEC SBV TP HCM TTCK VAR VECM VN Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund) Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá - Arbitrage Pricing Theory Giá trị vốn hoá thị trường sở Giá trị vốn hoá thị trường Chỉ số giá tiêu dùng Giá dầu Chỉ số chứng khốn Chỉ số giá chứng khốn Chính sách tài khóa Chính sách tiền tệ Quỹ hốn đổi danh mục (Exchange-Traded Fund) Tỷ giá (exchange rate) Đầu tư trực tiếp nước - Foreign direct Investment Cục Dự trữ liên bang (Federal Reserve System) Fully Modified Ordinary Least Squares Tổng sản phẩm quốc nội Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Chỉ số sản xuất Cơng nghiệp Phát hành công khai lần đầu (Initial Public Offering) Lãi suất Khối lượng cổ phiếu Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp Cung tiền M2 Nhà đầu tư Ngân hàng nhà nước Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế Ordinary Least Squares Tổ chức nước xuất dầu lửa The State Bank of Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh Thị trường chứng khốn Mơ hình vector tự hồi quy (Vector autoregression) Vector Error Correction Model Việt Nam Danh mục trang thông tin tham khảo http://thoibaotaichinhvietnam.vn/ http://www.moit.gov.vn/ http://www.ssc.gov.vn/ https://dautunuocngoai.gov.vn/ https://vfm.com.vn/ https://vietstock.vn/ https://www.gso.gov.vn https://www.hsx.vn/ https://www.imf.org https://www.standardandpoors.com https://www.worldbank.org/ http://cafef.vn/ https://www.sbv.gov.vn/ https://www.mof.gov.vn/ https://www.customs.gov.vn/ https://www.ssi.com.vn/ https://vi.wikipedia.org/ http://tapchicongthuong.vn/ https://www.hnx.vn … PHỤ LỤC KẾT QUẢ CÁC MƠ HÌNH TỪ PHẦN MỀM EVIEW VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHỐN VN30 Thống kê mơ tả biến CPI CRUDE EX FDI IP M2 SP500 VN30 4.143412 73.54275 21693.05 1.219824 8.634288 4.43323 5.909634 2065.812 670.8369 3.89 64.17 21842 1.15 7.9 4.263478 5.591611 2054.27 622.43 Maximum 16.44 117.79 22915 2.6 22.1 13.25227 9.35 2901.5 1144.74 Minimum 29.78 20828 0.42 -10.1 1.522222 3.05 1323.48 444.27 Std Dev 2.804666 25.94762 682.2995 0.441603 4.376829 2.104606 1.897196 436.5535 164.973 Skewness 1.524882 0.185671 0.137513 0.633744 0.253395 1.755986 0.240678 0.087478 1.141451 Kurtosis 7.407864 1.478953 1.592547 3.291255 7.869779 7.6964 1.778313 2.105947 3.464431 Jarque-Bera 101.7532 8.682316 7.283657 5.990222 84.89936 121.7983 6.106618 2.939375 19.22181 0.013021 0.026204 0.050031 0 0.047202 0.229997 0.000067 352.19 6251.133 1843909 103.685 733.9145 376.8246 502.3189 175594.1 57021.14 660.7569 56555.44 39104734 16.38112 1609.157 372.0668 302.3458 16008630 2286152 85 85 85 85 85 85 85 85 85 Mean Median Probability Sum Sum Sq Dev Observations IR Kết tương quan biến Kết kiểm định tính dừng chuỗi liệu 3.1 Kết kiểm định tính dừng LCPI: LCPI dừng bậc gốc Null Hypothesis: LCPI has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -3.043330 -3.513344 -2.897678 -2.586103 0.0351 *MacKinnon (1996) one-sided p-values 3.2 Kết kiểm định tính dừng LCRUDE: CRUDE khơng dừng bậc gốc, dừng sai phân bậc * Kết bậc gốc: Null Hypothesis: LCRUDE has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -1.865668 -3.511262 -2.896779 -2.585626 0.3468 t-Statistic Prob.* -6.488546 -3.511262 -2.896779 -2.585626 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values * Kết sai phân bậc 1: Null Hypothesis: D(LCRUDE) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values 3.3 Kết kiểm định tính dừng LEX: LEX không dừng bậc gốc, dừng sai phân bậc * Kết bậc gốc: Null Hypothesis: LEX has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* 0.623858 -3.510259 -2.896346 -2.585396 0.9896 t-Statistic Prob.* -9.643357 -3.511262 -2.896779 -2.585626 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values * Kết sai phân bậc 1: Null Hypothesis: D(LEX) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values 3.4 Kết kiểm định tính dừng LFDI: LFDI không dừng bậc gốc, dừng sai phân bậc * Kết bậc gốc: Null Hypothesis: LFDI has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 11 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: t-Statistic Prob.* 0.761204 0.9927 1% level -3.522887 5% level -2.901779 10% level -2.588280 *MacKinnon (1996) one-sided p-values * Kết sai phân bậc 1: Null Hypothesis: D(LFDI) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 10 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -9.120194 -3.522887 -2.901779 -2.588280 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values 3.5 Kết kiểm định tính dừng LIP: LIP dừng bậc gốc Null Hypothesis: LIP has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values t-Statistic Prob.* -4.768236 -3.511262 -2.896779 -2.585626 0.0002 3.6 Kết kiểm định tính dừng LIR: LIR dừng bậc gốc Null Hypothesis: LIR has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -3.723900 -3.511262 -2.896779 -2.585626 0.0054 *MacKinnon (1996) one-sided p-values 3.7 Kết kiểm định tính dừng LM2: LM2 khơng dừng bậc gốc, dừng sai phân bậc * Kết bậc gốc: Null Hypothesis: LM2 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* 1.808636 -3.511262 -2.896779 -2.585626 0.9997 t-Statistic Prob.* -10.05585 -3.511262 -2.896779 -2.585626 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values * Kết sai phân bậc 1: Null Hypothesis: D(LM2) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values 3.8 Kết kiểm định tính dừng LSP500: LSP500 không dừng bậc gốc, dừng sai phân bậc * Kết bậc gốc: Null Hypothesis: LSP500 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -1.305643 -3.510259 -2.896346 -2.585396 0.6238 t-Statistic Prob.* -7.840997 -3.511262 -2.896779 -2.585626 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values * Kết sai phân bậc 1: Null Hypothesis: D(LSP500) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values 3.9 Kết kiểm định tính dừng LVN30: LVN30 không dừng bậc gốc, dừng sai phân bậc * Kết bậc gốc: Null Hypothesis: LVN30 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values t-Statistic Prob.* -0.961020 -3.510259 -2.896346 -2.585396 0.7637 * Kết sai phân bậc 1: Null Hypothesis: D(LVN30) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -8.689453 -3.511262 -2.896779 -2.585626 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Kết độ trễ tối ưu VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: DLVN30 DLCPI DLCRUDE DLEX DLFDI DLIP DLIR DLM2 DLSP500 Exogenous variables: C Date: 05/09/19 Time: 20:53 Sample: 85 Included observations: 73 Lag LogL LR FPE 552.9650 657.0753 738.1039 803.7216 895.7804 NA 179.6972 119.8780* 80.89850 90.79770 2.73e-18 1.47e-18* 1.61e-18 3.20e-18 4.12e-18 AIC SC HQ -14.90315 -14.62076* -14.79061* -15.53631 -12.71245 -14.41095 -15.53709* -10.17177 -13.39892 -15.11566 -7.208868 -11.96467 -15.41864 -4.970380 -11.25483 * indicates lag order selected by the criterion LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ: Hannan-Quinn information criterion Kết kiểm định đồng liên kết Johansen Date: 05/09/19 Time: 20:56 Sample (adjusted): 85 Included observations: 77 after adjustments Trend assumption: Linear deterministic trend Series: LCPI LCRUDE LEX LFDI LIP LIR LM2 LSP500 LVN30 Lags interval (in first differences): to Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized No of CE(s) Eigenvalue Trace Statistic 0.05 Critical Value Prob.** None * At most * At most At most At most At most At most At most At most 0.659356 0.443392 0.385619 0.306469 0.272239 0.217189 0.084751 0.063772 0.000950 249.0153 166.0926 120.9788 83.46899 55.29013 30.82085 11.96627 5.147196 0.073186 197.3709 159.5297 125.6154 95.75366 69.81889 47.85613 29.79707 15.49471 3.841466 0.0000 0.0208 0.0927 0.2582 0.4070 0.6761 0.9330 0.7930 0.7867 Trace test indicates cointegrating eqn(s) at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) Hypothesized No of CE(s) Eigenvalue Max-Eigen Statistic 0.05 Critical Value Prob.** None * At most At most At most At most At most At most At most At most 0.659356 0.443392 0.385619 0.306469 0.272239 0.217189 0.084751 0.063772 0.000950 82.92273 45.11381 37.50976 28.17886 24.46928 18.85457 6.819077 5.074009 0.073186 58.43354 52.36261 46.23142 40.07757 33.87687 27.58434 21.13162 14.26460 3.841466 0.0000 0.2275 0.3130 0.5491 0.4218 0.4258 0.9606 0.7324 0.7867 Max-eigenvalue test indicates cointegrating eqn(s) at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values Kết phân tích mơ hình Vector hiệu chỉnh sai số (VECM) Vector Error Correction Estimates Date: 05/08/19 Time: 21:15 Sample (adjusted): 85 Included observations: 77 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegrating Eq: CointEq1 LVN30(-1) 1.000000 LCPI(-1) 0.110011 (0.13140) [ 0.83722] LIR(-1) -0.663791 (0.14747) [-4.50110] LIP(-1) -0.014526 (0.01928) [-0.75332] LEX(-1) 4.748727 (11.8661) [ 0.40019] LM2(-1) 0.212220 (0.19549) [ 1.08560] LFDI(-1) -1.848863 (0.21780) [-8.48889] LCRUDE(-1) -0.773207 (0.28902) [-2.67528] LSP500(-1) -2.296271 (0.95416)  [2 6 ] C -31.26788 Error Correction: D(LVN30 ) D(LCPI) D(LIR) D(LIP) D(LEX) D(LM2) D(LFDI) D(LCRU D(LSP500 DE) ) CointEq1 -0.019901 0.135606 -0.000746 -0.100932 -0.000222 0.003633 0.851092 0.065269 0.013335 (0.01991) (0.07083) (0.07042) (1.56284) (0.00103) (0.02420) (0.11219) (0.02667) (0.00841) [-0.99949] [ 1.91447] [-0.01059] [-0.06458] [-0.21556] [ 0.15010] [ 7.58594] [ 2.44707] [ 1.58507] D(LVN30(-1)) 0.024629 -0.428321 -1.483644 -8.326428 -0.003867 0.015198 -1.221003 0.579728 -0.023702 (0.15608) (0.55525) (0.55204) (12.2511) (0.00807) (0.18974) (0.87948) (0.20908) (0.06595) [ 0.15779] [-0.77140] [-2.68759] [-0.67965] [-0.47897] [ 0.08010] [-1.38832] [ 2.77273] [-0.35941] D(LVN30(-2)) 0.111830 -0.246375 0.787680 -30.67671 -0.011692 0.163176 0.142716 -0.292890 -0.030514 (0.17387) (0.61851) (0.61493) (13.6469) (0.00899) (0.21135) (0.97968) (0.23290) (0.07346) [ 0.64319] [-0.39834] [ 1.28093] [-2.24789] [-1.30006] [ 0.77206] [ 0.14568] [-1.25756] [-0.41538] D(LCPI(-1)) 0.032188 0.172440 -0.084659 -3.015920 -0.000486 0.027027 -0.384885 0.093553 0.002418 (0.03800) (0.13516) (0.13438) (2.98228) (0.00197) (0.04619) (0.21409) (0.05090) (0.01605) [ 0.84715] [ 1.27578] [-0.62999] [-1.01128] [-0.24754] [ 0.58515] [-1.79776] [ 1.83809] [ 0.15060] D(LCPI(-2)) 0.017523 -0.130243 0.065889 0.872705 0.002876 -0.003323 -0.286077 -0.045132 -0.010543 (0.02923) (0.10397) (0.10337) (2.29406) (0.00151) (0.03553) (0.16469) (0.03915) (0.01235) [ 0.59956] [-1.25266] [ 0.63741] [ 0.38042] [ 1.90223] [-0.09353] [-1.73711] [-1.15277] [-0.85373] D(LIR(-1)) 0.032435 -0.047536 0.490329 -2.363734 -0.001591 7.77E-05 -0.017428 0.078229 0.021708 (0.03982) (0.14166) (0.14084) (3.12564) (0.00206) (0.04841) (0.22438) (0.05334) (0.01683) [ 0.81450] [-0.33556] [ 3.48143] [-0.75624] [-0.77244] [ 0.00161] [-0.07767] [ 1.46652] [ 1.29018] D(LIR(-2)) -0.012612 0.018633 -0.164115 -2.169915 0.000620 -0.013328 0.381151 -0.002780 -0.014477 (0.03563) (0.12675) (0.12601) (2.79657) (0.00184) (0.04331) (0.20076) (0.04773) (0.01505) [-0.35397] [ 0.14701] [-1.30237] [-0.77592] [ 0.33635] [-0.30773] [ 1.89854] [-0.05825] [-0.96166] D(LIP(-1)) 0.000358 -0.001901 0.011262 -0.869484 -3.11E-05 -0.000643 0.012138 -0.001075 0.000374 (0.00154) (0.00549) (0.00546) (0.12119) (8.0E-05) (0.00188) (0.00870) (0.00207) (0.00065) [ 0.23191] [-0.34604] [ 2.06238] [-7.17474] [-0.38915] [-0.34278] [ 1.39519] [-0.51966] [ 0.57384] D(LIP(-2)) 0.001421 -0.002486 0.001891 -0.239330 2.07E-05 -0.000871 0.004308 0.000420 0.000546 (0.00140) (0.00500) (0.00497) (0.11021) (7.3E-05) (0.00171) (0.00791) (0.00188) (0.00059) [ 1.01165] [-0.49760] [ 0.38079] [-2.17153] [ 0.28487] [-0.51021] [ 0.54451] [ 0.22343] [ 0.92058] D(LEX(-1)) 1.636009 -18.29094 27.54329 95.57493 -0.114621 1.635906 -23.31588 7.527452 0.478174 (2.75746) (9.80932) (9.75250) (216.434) (0.14263) (3.35197) (15.5373) (3.69374) (1.16505) [ 0.59330] [-1.86465] [ 2.82423] [ 0.44159] [-0.80362] [ 0.48804] [-1.50064] [ 2.03789] [ 0.41043] D(LEX(-2)) 1.091805 8.548066 -2.651723 -145.8647 -0.037317 -1.746137 9.125158 -8.298416 -1.932995 (3.01965) (10.7420) (10.6798) (237.012) (0.15619) (3.67068) (17.0146) (4.04495) (1.27583) [ 0.36157] [ 0.79576] [-0.24829] [-0.61543] [-0.23892] [-0.47570] [ 0.53631] [-2.05155] [-1.51509] D(LM2(-1)) 0.089512 0.348459 -0.151270 14.76400 0.000738 -0.165546 -2.969665 -0.121281 -0.021410 (0.11915) (0.42385) (0.42139) (9.35176) (0.00616) (0.14483) (0.67134) (0.15960) (0.05034) [ 0.75128] [ 0.82214] [-0.35898] [ 1.57874] [ 0.11977] [-1.14301] [-4.42347] [-0.75990] [-0.42530] D(LM2(-2)) 0.194170 -0.691934 0.430675 5.670652 -0.000647 -0.141605 -3.512256 -0.038879 0.000892 (0.14682) (0.52228) (0.51925) (11.5236) (0.00759) (0.17847) (0.82726) (0.19667) (0.06203) [ 1.32254] [-1.32483] [ 0.82941] [ 0.49209] [-0.08515] [-0.79344] [-4.24566] [-0.19769] [ 0.01438] D(LFDI(-1)) -0.038939 0.084550 0.134900 -0.601324 -0.000803 -0.042304 0.228934 0.093472 0.015772 (0.02717) (0.09667) (0.09611) (2.13287) (0.00141) (0.03303) (0.15311) (0.03640) (0.01148) [-1.43295] [ 0.87465] [ 1.40364] [-0.28193] [-0.57117] [-1.28069] [ 1.49518] [ 2.56789] [ 1.37375] D(LFDI(-2)) -0.016240 0.030093 0.056144 0.254645 1.93E-05 -0.006069 -0.063590 0.079086 0.008431 (0.01965) (0.06989) (0.06948) (1.54197) (0.00102) (0.02388) (0.11070) (0.02632) (0.00830) [-0.82666] [ 0.43060] [ 0.80804] [ 0.16514] [ 0.01902] [-0.25413] [-0.57446] [ 3.00525] [ 1.01577] D(LCRUDE(-1)) -0.019070 1.751051 -0.092448 -11.19674 -0.007468 0.065256 -0.047139 0.381757 0.062431 (0.09958) (0.35424) (0.35219) (7.81609) (0.00515) (0.12105) (0.56110) (0.13339) (0.04207) [-0.19150] [ 4.94305] [-0.26249] [-1.43252] [-1.44983] [ 0.53909] [-0.08401] [ 2.86191] [ 1.48386] D(LCRUDE(-2)) 0.073736 -0.519996 0.373964 14.77283 -0.002757 -0.007725 1.691328 -0.192762 -0.015834 (0.10903) (0.38786) (0.38561) (8.55778) (0.00564) (0.13254) (0.61435) (0.14605) (0.04607) [ 0.67629] [-1.34068] [ 0.96979] [ 1.72625] [-0.48883] [-0.05828] [ 2.75306] [-1.31983] [-0.34373] D(LSP500(-1)) 0.102428 -0.903555 0.849880 14.31870 0.017820 0.563124 -1.349286 -0.625605 0.019766 (0.37394) (1.33024) (1.32253) (29.3505) (0.01934) (0.45456) (2.10701) (0.50091) (0.15799) [ 0.27392] [-0.67924] [ 0.64262] [ 0.48785] [ 0.92131] [ 1.23884] [-0.64038] [-1.24894] [ 0.12511] D(LSP500(-2)) -0.005684 -0.491043 -1.293526 -8.452299 0.015914 -0.926926 -2.300871 -0.273203 -0.126866 (0.35719) (1.27066) (1.26330) (28.0360) (0.01848) (0.43420) (2.01264) (0.47847) (0.15092) [-0.01591] [-0.38645] [-1.02393] [-0.30148] [ 0.86132] [-2.13479] [-1.14321] [-0.57099] [-0.84064] C R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent -0.016469 0.039844 -0.046805 -1.133359 0.001204 0.097698 0.532487 0.016400 0.014018 (0.01697) (0.06037) (0.06002) (1.33210) (0.00088) (0.02063) (0.09563) (0.02273) (0.00717) [-0.97041] [ 0.65995] [-0.77976] [-0.85081] [ 1.37101] [ 4.73561] [ 5.56830] [ 0.72137] [ 1.95489] 0.193533 -0.075290 0.163282 0.053522 0.719927 127.7508 -2.798722 -2.189942 0.007457 0.051614 0.511439 0.348586 2.066317 0.190397 3.140486 30.03618 -0.260680 0.348101 -0.021501 0.235902 Determinant resid covariance (dof adj.) Determinant resid covariance Log likelihood Akaike information criterion Schwarz criterion Number of coefficients 1.18E-19 7.88E-21 798.8418 -15.84005 -10.08707 189 0.413434 0.217912 2.042449 0.189295 2.114516 30.48349 -0.272298 0.336482 -0.012524 0.214048 0.633077 0.510770 1005.933 4.200945 5.176109 -208.1981 5.927222 6.536003 0.062338 6.006069 0.186931 -0.084092 0.000437 0.002768 0.689722 355.8096 -8.722329 -8.113548 0.001246 0.002659 0.266812 0.022416 0.241279 0.065061 1.091722 112.7177 -2.408251 -1.799470 0.073361 0.065803 0.760139 0.680185 5.184078 0.301577 9.507220 -5.377053 0.659144 1.267925 0.003117 0.533272 0.429918 0.239891 0.292990 0.071695 2.262405 105.2415 -2.214065 -1.605284 -0.002496 0.082234 0.201187 -0.065084 0.029148 0.022614 0.755572 194.0897 -4.521810 -3.913030 0.009490 0.021912 Kiểm tra phương sai sai số thay đổi VEC Residual Heteroskedasticity Tests (Levels and Squares) Date: 04/27/19 Time: 17:38 Sample: 2012M02 2019M02 Included observations: 77 Joint test: Chi-sq df Prob 1740.218 1710 0.2998 Kiểm tra tự tương quan chuỗi mơ hình VECM VEC Residual Serial Correlation LM Tests Date: 05/08/19 Time: 21:18 Sample: 85 Included observations: 77 Null hypothesis: No serial correlation at lag h Lag LRE* stat df Prob Rao F-stat df Prob 76.63544 101.4266 81 81 0.6166 0.0620 0.936402 1.292908 (81, 267.5) (81, 267.5) 0.6299 0.0676 Lag LRE* stat df Prob Rao F-stat df Prob 76.63544 177.7950 81 162 0.6166 0.1875 0.936402 1.103118 (81, 267.5) (162, 268.3) 0.6299 0.2386 Null hypothesis: No serial correlation at lags to h *Edgeworth expansion corrected likelihood ratio statistic Các kết phân tích hàm phản ứng đẩy Response to Cholesky One S.D (d.f adjusted) Innov ations Response of LVN30 to LCPI Response of LVN30 to LIR Response of LVN30 to LIP 010 010 010 005 005 005 000 000 000 10 12 14 16 18 20 22 24 Response of LVN30 to LEX 10 12 14 16 18 20 22 24 Response of LVN30 to LM 010 010 005 005 005 000 000 000 10 12 14 16 18 20 22 24 Response of LVN30 to LCRUDE 010 005 005 000 000 10 12 14 16 18 20 10 12 14 16 18 10 12 14 16 18 20 22 24 20 22 24 22 24 10 12 14 16 18 20 22 24 Response of LVN30 to LSP500 010 6 Response of LVN30 to LFDI 010 22 24 10 12 14 16 18 20 10 Kết phân rã phương sai VN30-Index Period 10 S.E LVN30 LCPI LIR LIP LEX LM2 LFDI 0.053522 0.078075 0.102135 0.119330 0.133431 0.146711 0.159295 0.171797 0.182989 0.193297 100.0000 97.32932 92.48891 90.14148 88.83042 88.17499 87.52173 86.84437 86.39629 86.08603 0.000000 0.299383 0.602233 1.226834 2.227231 2.794446 3.116328 3.384387 3.606817 3.821933 0.000000 1.517472 2.478088 2.690842 2.478926 2.288279 2.235182 2.230554 2.215304 2.170085 0.000000 0.036809 0.145099 0.112623 0.103630 0.086594 0.076955 0.067648 0.061587 0.055610 0.000000 0.277399 0.742708 1.168685 1.089997 1.104171 1.129116 1.216467 1.235535 1.235752 0.000000 0.401790 2.285139 2.439827 2.209404 2.348638 2.604984 2.869457 3.056796 3.142570 0.000000 0.029629 0.038461 0.030364 0.025858 0.024308 0.055431 0.062487 0.060479 0.062198 Cholesky Ordering: LVN30 LCPI LIR LIP LEX LM2 LFDI LCRUDE LSP500 11 Phương trình hồi quy đồng liên kết mơ hình FMOLS LCRUDE LSP500 0.000000 0.004746 0.935781 1.922898 2.728438 2.832490 2.953532 3.056838 3.125643 3.194294 0.000000 0.103448 0.283577 0.266453 0.306098 0.346080 0.306747 0.267793 0.241553 0.231529 Dependent Variable: LVN30 Method: Fully Modified Least Squares (FMOLS) Date: 06/11/19 Time: 20:50 Sample (adjusted): 85 Included observations: 81 after adjustments Cointegrating equation deterministics: C Long-run covariance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 4.0000) Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LCPI LCRUDE LEX LFDI LIP LIR LM2 LSP500 C -0.051167 0.304379 -2.630546 -0.001403 0.006138 -0.061113 0.140637 0.256273 28.76797 0.025150 0.059207 2.490880 0.025552 0.002370 0.029797 0.045589 0.203245 24.81166 -2.034463 5.140935 -1.056071 -0.054917 2.590543 -2.050975 3.084890 1.260908 1.159454 0.0456 0.0000 0.2945 0.9564 0.0116 0.0439 0.0029 0.2114 0.2501 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Long-run variance 0.927226 0.919140 0.064954 0.006475 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid 6.488974 0.228423 0.303771 ... quát: Các yếu tố vĩ mơ có tác động đến số VN30 – Index?  Câu hỏi cụ thể: - Chiều hướng tác động yếu tố vĩ mô đến VN30 - Index nào? - Sự tác động yếu tố vĩ mô đến VN30 – Index có mức độ nào? - VN30. .. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN 1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHỐN Vai trị yếu tố. .. HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC NHI TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ VN30- INDEX - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) tác động của các yếu tố vĩ mô đến chỉ số VN30 INDEX sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh ,

Từ khóa liên quan