(Luận văn thạc sĩ) quản lý tài chính tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam

127 22 0
(Luận văn thạc sĩ) quản lý tài chính tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - VŨ THÁI HẰNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - VŨ THÁI HẰNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:TS LÊ KIM SA XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN TS LÊ KIM SA GS.TS PHAN HUY ĐƢỜNG Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ nghiên cứu thực hiện, chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Bản luận văn đƣợc hoàn thành q trình nghiên cứu nghiêm túc tơi với giúp đỡ, hƣớng dẫn tận tình TS Lê Kim Sa Các số liệu đƣợc sử dụng luận văn có nguồn gốc đáng tin cậy Luận văn đƣợc nghiên cứu dựa tảng sở lý luận khoa học sở tác nghiệp thực tiễn Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chƣơng trình cao học viết luận văn này, tơi nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình Q thầy Trƣờng Đại học Kinh tế - Đa ̣i ho ̣c Quố c gia Hà Nô ̣i Trƣớc hết, xin chân thành cảm ơn đến Quý th ầy cô trƣờng Đại học Kinh tế - Đa ̣i ho ̣c Quố c gia Hà Nô ̣i, thầy cô giáo Hội đồng khoa học nhà trƣờng tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ cho quá trình ho ̣c tâ ̣p Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS Lê Kim Sa dành nhiều thời gian tâm huyết hƣớng dẫn nghiên cứu giúp tơi hồn thành luận văn Mặc dù tơi có nhiều cố gắng nỗ lực, tìm tịi, nghiên cứu để hồn thiện luận văn, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc đóng góp tận tình Quý thầy cô bạn Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Học viên Vũ Thái Hằng MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC SƠ ĐỒ iii DANH MỤC BIỂU ĐỒ iv LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP .5 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu .5 1.1.1 Các nghiên cứu nƣớc 1.1.2 Các nghiên cứu nƣớc 1.2 Cơ sở lý luận quản lý tài doanh nghiệp .10 1.2.1 Một số khái niệm 10 1.2.2 Sự cần thiết phải quản lý tài doanh nghiệp 13 1.2.3 Mục tiêu nguyên tắc quản lý tài doanh nghiệp 14 1.2.4 Vai trị quản lý tài doanh nghiệp .18 1.2.5 Nội dung QLTC doanh nghiệp .20 1.2.6 Những nhân tố ảnh hƣởng đến QLTC 41 1.3 Những kinh nghiệm học rút từ việc hoàn thiện QLTC số công ty 46 1.3.1 Cơng tác quản lý tài cơng ty cổ phần VICEM thƣơng mại Xi măng 46 1.3.2 Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội 47 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .49 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu định tính 49 2.1.1 Lý lựa chọn phƣơng pháp nghiên cứu định tính .49 2.1.2 Thiết kế nghiên cứu định tính .50 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng 51 2.2.1 Lý lựa chọn phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng 51 2.2.2 Thiết kế nghiên cứu định lƣợng 52 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM .54 3.1 Khái quát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 54 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển PVC 54 3.1.2 Cơ cấu tổ chức: 57 3.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh PVC 60 3.1.4 Kết hoạt động kinh doanh PVC .60 3.2 Thực trạng tình hình tài PVC 62 3.2.1 Hệ số khả toán 63 3.2.2 Phân tích khả cân đối vốn: 64 3.3 Công tác QLTC PVC .66 3.3.1 Đối tƣợng QLTC PVC 66 3.3.2 Thực trạng quy trình quản lý tài PVC 83 3.3.3 Phƣơng thức QLTC PVC .85 3.3.4 Hoạt động kiểm tra, kiểm soát hoạt động QLTC PVC 86 3.4 Đánh giá chung công tác QLTC PVC 87 3.4.1 Những thành tựu đạt đƣợc .87 3.4.2 Những hạn chế 89 3.5 Nguyên nhân hạn chế .91 3.5.1 Nguyên nhân khách quan 91 3.5.2 Nguyên nhân chủ quan .92 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA PVC 95 4.1 Phƣơng hƣớng phát triển PVC 95 4.1.1 Bối cảnh kinh tế xã hội 95 4.1.2 Quan điểm – mục tiêu phát triển PVC 98 4.2 Phƣơng hƣớng hoàn thiện QLTC PVC 99 4.2.1 Hoàn thiện hệ thống văn pháp lý, quy định quy chế nội 99 4.2.2 Xác định quy trình QLTC, phƣơng thức QLTC phù hợp với PVC 99 4.2.3 Nâng cao lực, ứng dụng khoa học công nghệ đại, công nghệ quản lý vào QLTC PVC 105 4.2.4 Nâng cao trình độ đội ngũ cán QLTC PVC 106 4.2.5 Tăng cƣờng tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ máy QLTC PVC 107 4.2.6 Minh bạch hóa tài .109 4.2.7 Kiến nghị 110 KẾT LUẬN .112 TÀI LIỆU THAM KHẢO .114 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQKD Báo cáo kết kinh doanh BCLCTT Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ DN Doanh nghiệp KHĐT Kế hoạch đầu tƣ KTAT Kỹ thuật an toàn KTTM Kinh tế thƣơng mại PVC Công ty mẹ - Tổng cơng ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVN Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 10 QLTC Quản lý tài 11 SXKD Sản xuất kinh doanh 12 TCC&XLN Tái cấu Xử lý nợ 13 TCKT Tài - Kế tốn 14 TCKT-KT Tài kế tốn kiểm tốn 15 TCNS Tổ chức nhân i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Một số tiêu tài chủ yếu từ 2010-2014 Trang Bảng 3.1 Bảng 3.2 Hệ số toán 63 Bảng 3.3 Khả cân đối vốn 64 Bảng 3.4 Tình hình biến động nguồn vốn 2010-2014 66 Bảng 3.5 Tình hình biến động cấu nguồn vốn 2010-2014 67 Bảng 3.6 Tình hình sử dụng vốn 2010-2014 69 Bảng 3.7 Tình hình biến động tài sản 2010-2014 71 Bảng 3.8 Doanh thu PVC 2010-2014 76 Bảng 3.9 Chi phí giá vốn/doanh thu 2010-2014 78 10 Bảng 3.10 Tiền lƣơng bình quân qua năm 2010-2014 79 11 Bảng 3.11 Chi phí trích lập dự phịng qua năm 2010-2014 80 PVC ii 61 DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Sơ đồ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 3.1 Nội dung Sơ đồ mô tả việc sử dụng báo cáo tài phụ vụ cho việc định tài Bộ máy quản lý tài PVC iii Trang 35 57 cơng tác kế toán Đặc biệt nhận thức tầm quan trọng cơng tác quản lý tài hiệu hoạt động SXKD PVC Thứ tư, trọng công tác nâng cao lực máy quản lý tài chính; cụ thể (1) nâng cao nhận thức cán làm công tác quản lý vai trị tầm quan trọng cơng tác QLTC, (2) nâng cao lực trình độ cán làm cơng tác tài chính, (3) xây dựng hệ thống thông tin QLTC hiệu Cần tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại có chế độ đãi ngộ thích hợp để xây dựng đƣợc đội ngũ cán am hiểu tài chính, có khả phân tích, hoạch định tài nhằm nâng cao chất lƣợng cơng tác phân tích, hoạch định tài chính, góp phần giúp cho nhà quản lý đƣa định kịp thời, xác hiệu Yếu tố ngƣời yếu tố có vai trị quan trọng cơng tác quản lý, đặc biệt công tác quản lý tài Cán làm cơng tác tài cần phải ngƣời có trình độ, chun mơn nghiệp vụ giỏi, thành thạo chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, có kiến thức kế tốn, kiến thức hiểu biết sâu, rộng kinh tế, xã hội kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn cho sản phẩm quản lý tài chất lƣợng cao Trong thời gian tới, PVC cần chun mơn hóa cán quản lý tài chính; cần xây dựng chế độ đãi ngộ, thƣởng phạt rõ ràng, cán quản lý tài để họ ý thức đƣợc nhiệm vụ trách nhiệm để từ bƣớc nâng cao đạo đức nghề nghiệp Thứ năm, xem xét lựa chọn cấu vốn sử dụng nhằm đảm bảo hiệu nhất, phù hợp với thời kỳ; thiết lập sách phân chia lợi nhuận cách hợp lý vừa đảm bảo quyền lợi chủ sở hữu vừa đảm bảo quyền lợi cho CBCNV, ngƣời lao động; bên cạnh đó, cơng tác quản lý sử dụng tài sản tránh tình trạng lãng phí, sai mục đích cần đƣợc quan tâm 102 Đa dạng hóa kênh huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD thông qua kênh nhƣ cân đối từ nguồn vốn đầu tƣ sang nguồn vốn kinh doanh; nâng cao hiệu quả, tăng lợi nhuận từ hoạt động SXKD;… Cần xây dựng tập hợp phƣơng pháp, hình thức, cơng cụ để tiếp cận, huy động vốn cho trƣờng hợp để có chế huy động phù hợp thích ứng linh hoạt với biến động thị trƣờng Thiết lập cấu vốn hợp lý Việc xác định cấu vốn hợp lý vấn đề khó, nên có chiến lƣợc kế hoạch lâu dài để nghiên cứu ứng dụng phần mềm kinh tế lƣợng việc nghiên cứu xác định cấu vốn tối ƣu Hiện tỷ trọng Nợ dài hạn/ Vốn chủ sở hữu tăng lên đáng kể Nhƣ cấu vốn có chiều hƣớng gia tăng yếu tố rủi ro Việc vay nợ nhiều điều kiện thị trƣờng tài tiền tệ chƣa ổn định khiến PVC gánh nặng chi trả nợ vay chi phí lãi vay hàng năm cao PVC nên thực điều hòa cách liệt nguồn vốn đơn vị thành viên thông qua việc thu hồi công nợ để giảm đƣợc khoản nợ vay dài hạn giảm chi cho khoản lãi suất định kỳ chiếm tỷ lệ khơng nhỏ chi phí tài Đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp thối vốn đầu tư: Tổng công ty cần phải làm rõ thực trạng tình hình tài đơn vị mà PVC đầu tƣ góp vốn, đẩy mạnh việc thực đề án Tái cấu Tổng công ty (đặc biệt tái cấu khoản đầu tƣ góp vốn) thu hồi vốn đầu tƣ tập trung vốn cho hoạt động SXKD trọng yếu Đây kênh huy động vốn dồi nhƣng tình hình kinh tế vĩ mơ nhiều diễn biến khó lƣờng nên tâm lý nhà đầu tƣ e ngại chƣa mạnh dạn đầu tƣ vào lĩnh vực này, nhiên mạnh Tổng công ty PVC tâm đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, minh bạch tình hình tài chắn có nhiều nhà đầu tƣ quan tâm đầu tƣ 103 Huy động vốn vay tín dụng thương mại nguồn vốn khác thông qua việc đàm phán với tổ chức tín dụng để giải khó khăn vƣớng mắc khoản bảo lãnh vay vốn PVC cho đơn vị nguyên tắc tranh thủ tối đa vị Tập đoàn đơn vị vay vốn phải có trách nhiệm giãn nợ, khoanh nợ, bán tài sản để trả nợ ngân hàng, phần cịn lại PVC phải có trách nhiệm đến để trả nợ ngân hàng để lấy lại thƣơng hiệu, hình ảnh PVC PVN Tăng cƣờng cơng tác quản lý dịng tiền dự án/cơng trình Phối hợp, đơn đốc Ban điều hành, bám sát Chủ đầu tƣ công tác nghiệm thu, toán nhằm thu hồi vốn, đặc biệt phần ứng quá, ứng vƣợt cho nhà thầu dự án Bên cạnh đó, PVC cần đẩy mạnh việc cấu lại khoản vay có bảo lãnh Tổng cơng ty thơng qua việc tích cực làm việc với Ngân hàng Tổ chức tín dụng để đàm phán việc giải tỏa nghĩa vụ bảo lãnh PVC; Xây dựng phương thức quản lý tài phù hợp việc xây dựng phƣơng thức quản lý xác định doanh thu thực Khi thực phƣơng thức đơn vị cần thực quản lý theo phƣơng thức hỗn hợp tức vừa tập trung, vừa phân tán Trên sở doanh thu thực đƣa tiêu phân tích tài xác thực xác định đƣợc hiệu hoạt động đơn vị, tiêu nhƣ lợi nhuận,, doanh thu thực đồng vốn kinh doanh, doanh thu đơn vị lao động,… từ nắm bắt đƣợc tình hình hoạt động đơn vị có hiệu hay khơng, từ xây dựng chế hỗ trơ hoạt động SXKD, tạo điều kiện cho việc kiểm soát việc sử dụng vốn Bên cạnh đó, PVC đơn vị hoạt động theo mơ hình cơng ty Mẹ Con, việc kiểm sốt thơng qua tỷ suất lợi nhuận vốn, doanh thu thực đồng vốn,… cơng ty cho phép cơng ty mẹ có sách đầu tƣ hợp lý vào đơn vị lĩnh vực có khả phát triển 104 Tiếp phƣơng thức quản lý chi phí: yếu tố chi phí ln tác nhân quan trọng góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận Do đó, việc đổi phƣơng thức quản lý chi phí cần đƣợc thực Thông qua biện pháp: - Thực theo hình thức quản lý hỗn hợp, tức vừa thực theo hình thức khốn chi phí, vừa thực theo hình thức quản lý định mức chi phí; - Việc xây dựng phƣơng thức quản lý chi phí phải dựa nguyên tắc quản lý chi phí, sở quy định hƣớng dẫn quan quản lý nhà nƣớc phù hợp với tình hình thực tế đơn vị Việc chi lƣơng, thƣởng khoản mang tính chất lƣơng, thƣởng phải dựa sở hiệu SXKD Phƣơng thức quản lý lợi nhuận: lợi nhuận đơn vị sau bù đắp lỗ năm trƣớc theo quy định luật nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đƣợc phân phối: (1) bù đắp khoản lỗ năm trƣớc hết thời hạn đƣợc trừ vào lợi nhuận trƣớc thuế, (2) trích lập quỹ dự phịng tài chính,… Trong ƣu tiên quỹ đầu tƣ phát triển từ nguồn lợi nhuận sau thuế để mở rộng hoạt động SXKD Cần đổi phƣơng thức quản lý theo hƣớng tạo động lực chủ động cho đơn vị thành viên phát triển nâng cao hiệu hoạt động SXKD 4.2.3 Nâng cao lực, ứng dụng khoa học công nghệ đại, công nghệ quản lý vào QLTC PVC Bên cạnh việc thu hút nguồn lực ngƣời, việc đầu tƣ trang thiết bi, khoa học công nghệ với kỹ thuật đại giúp cho suất lao động cao Với trang thiết bị cơng nghệ tiên tiến việc quản lý tài đƣợc nhanh chóng, xác, tốn nhân cơng nhƣ thời gian để thực thao tác nghiệp vụ 105 Tổng công ty cần trọng tới việc nâng cấp trang thiết bị, máy tính, phần mềm quản lý đồng bộ, đồng thời tăng cƣờng việc đào tạo, tập huấn lớp nghiệp vụ nâng cao trình độ cho đội ngũ cán nói chung máy QLTC nói riêng Cơng việc cần có kế hoạch đƣợc thực hàng năm Song song với việc đầu tƣ nâng cấp trang thiết bị máy móc trách nhiệm ngƣời lãnh đạo phải quản lý cho hiệu trang thiết bị cấp cho ngƣời sử dụng phù hợp với trình độ chuyên môn nhu cầu ngƣời sử dụng 4.2.4 Nâng cao trình độ đội ngũ cán QLTC PVC Năng lực trình độ cán cơng nhân việc có ảnh hƣởng quan trọng, định tới phát triển, thành công hay thất bại doanh nghiệp PVC cần có có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng, bổ nhiệm để có đội ngũ nhà quản lý giỏi đặc biệt giỏi tài Để đạt đƣợc điều này, PVC cần thực biện pháp sau: Thứ Nhất, xây dựng tiêu chí tuyển dụng cán trẻ, có lực, có trình độ kiến thức khoa học kỹ thuật, kiến thức quản lý tài chính, đáp ứng nhu cầu công việc điều kiện thực tế đơn vị Thứ hai, xây dựng sách bồi dƣỡng, đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán chủ chốt đặc biệt cán làm công tác tài chính, phù hợp với phát triển đơn vị Thứ ba, thực bổ nhiệm chức danh QLTC Tổng cơng ty ngƣời có phẩm chất đạo đức, có trình độ, giỏi tài Việc thực bổ nhiệm làm theo nguyên tắc, trình tự tổ chức quan quản lý cấp trên, có bổ nhiệm phải có miễn nhiệm Bên cạnh cần có luân chuyển cán bộ, tránh trƣờng hợp ngƣời chức vụ nắm giữ chức vụ Khi bổ nhiệm cán cần lấy ý kiến thăm dị cán cơng nhân viện, phải đạt tỷ lệ định 106 Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cần phải sử dụng ngƣời, chuyên môn Tránh tƣợng ngƣời đƣợc đào tạo chuyên môn này, lại đƣợc phân công làm công việc chuyên môn khác Nhƣ không phát huy đƣợc sở trƣờng ngƣời lao động Bên cạnh Tổng cơng ty cần có chế độ đãi ngộ, khuyến khích ngƣời lao động phát huy lực, tồn tâm tồn ý cơng việc chủ động nâng cao trình độ chun mơn Hồn thiện cấu tổ chức, cán làm công tác QLTC bao gồm: - Ban kiểm sốt: Do đại hội đồng cổ đơng bổ nhiệm, thực chức kiểm tra tình hợp pháp, trung thực, cẩn trọng đơn vị, Tổng giám đốc tổ chức thực quyền chủ sở hữu, quản lý, điều hành hoạt động SXKD - Phó Tổng giám đốc: Thực chức giúp Tổng giám đốc kiểm tra, giám sát hoạt động nghiệp vụ hoạt động khối nghiệp vụ đơn vị Tổng công ty - Các ban chức năng: Tài kế tốn – kiểm tốn, kế hoạch đầu tƣ, kinh tế thƣơng mại, tái cấu xử lý nợ,… chi nhanh Các Ban/Văn phòng/Chi nhánh có chức năng, nhiệm vụ mình, tạo guồng máy khép kín hoạt động ổn định, phục vụ cho hoạt động Tổng công ty đƣợc thƣờng xuyên, liên tục 4.2.5 Tăng cường tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ máy QLTC PVC Với chế đầu tƣ vốn vào doanh nghiệp giao quyền chủ động cho doanh nghiệp việc sử dụng vốn việc thiết lập hệ thống kiểm sốt tài nội Tổng cơng ty điều cần thiết, đảm bảo giám sát đƣợc hoạt động trình quản lý pháp luật, hoàn thành kế hoạch đề đặc biệt thực việc bảo toàn phát triển đồng vốn đầu tƣ 107 Kiểm soát quyền hạn chi phối sách hoạt động doanh nghiệp, nhằm thu đƣợc lợi ích hiệu tối đa từ hoạt động Do đó, hiểu kiểm sốt tài quyền hạn chi phối sách hoạt động tài doanh nghiệp, điều cần đƣợc thể mặt: Một là, đổi phƣơng thức kiểm soát từ mệnh lệnh hành sang kiểm sốt dựa quyền tài sản, công nghệ, thị trƣờng, thƣơng hiệu, đào tạo cán quan hệ pháp luật Điều đƣợc thể thông qua việc: - HĐQT Tổng công ty cử ngƣời đại diện quản lý phần vốn Tổng công ty đơn vị Tổng công ty không can thiệp trực tiếp vào điều hành hoạt động SXKD đơn vị mà kiểm soát gián tiếp việc định thông qua không thông qua Điều lệ hoạt động, kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính, chiến lƣợc đầu tƣ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh quản lý chủ chốt đơn vị trực thuộc - Nắm giữ chi phối công nghệ, thị trƣờng, thƣơng hiệu, việc làm,… đơn vị trực thuộc kiểm soát hoạt động công ty theo định hƣớng phát triển chiến lƣợc chung Tổng công ty - Quan hệ công ty Mẹ - Tổng công ty công ty con, cơng ty liên kết quan hệ bình đẳng pháp nhân kinh tế độc lập Hai là, xây dựng mơi trƣờng kiểm sốt chung bao gồm yếu tố nhƣ thái độ, khả nhận thức ngƣời quản lý hoạt động kiểm soát, hệ thống quy trình, sách, thủ tục, tài liệu kiểm sốt; cấu tổ chức, sách nhân sự, phân công, chức nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn cá nhân ban chức thuộc Tổng cơng ty Trong yếu tố mamg tính chất định phối hợp phận 108 Ba là, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, giúp việc cho HĐQT, ban Tổng giám đốc, cơng cụ kiểm tra, giám sát q trình hạch tốn tài chính, kế tốn có cấu tổ chức đến công ty Bốn là, xây dựng tiêu để thực kiểm soát Các tiêu phụ thuộc vào đặc điểm tình hình hoạt động Tổng cơng ty đơn vị thời điểm định Năm là, xây dựng hệ thống thơng tin tài từ cơng ty Mẹ - Tổng công ty đến công ty con, đơn vị thành vên, đặc biệt lƣu ý yếu tố ngƣời, yếu tố có tính chất định đến vận hành hệ thống Sáu là, hồn thiện hệ thống kế tốn đặc biệt hệ thống kế toán tất đơn vị trực thuộc để thực chức tài chức kế tốn quản trị tồn hệ thống 4.2.6 Minh bạch hóa tài Kinh nghiệm QLTC cho thấy việc minh bạch thơng tin tài vơ quan trọng Việc minh bạch thông tin hoạt động quản trị đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động ổn định tăng trƣởng vững Một doanh nghiệp có hệ thống quản trị tốt minh bạch có sách quản trị rủi ro thích hợp Việc minh bạch hóa thơng tin, tạo niềm tin với nhà đầu tƣ tạo điều kiện tốt cho việc huy động vốn đầu tƣ, tìm kiếm đối tác kinh doanh, huy động vốn vay từ Ngân hàng/Tổ chức tín dụng thuận lợi Bên cạnh góp phần nâng cao uy tín doanh nghiệp thị trƣờng Ngƣợc lại, không minh bạch khó tạo đƣợc niềm tin đối tác, cổ đông, nhà đầu tƣ, khách hàng Điều khơng gây khó khăn việc huy động vốn mà cịn khiến doanh nghiệp khó khăn việc ký hợp đồng mua bán/giao dịch Khi đó, doanh nghiệp gặp khó khăn để đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh thực sứ mệnh 109 4.2.7 Kiến nghị Bên cạnh nỗ lực, tâm việc khắc phục tồn tại, hạn chế trƣớc đây, cải tiến hoàn thiện công tác quản lý phù hợp với định hƣớng phát triển tình hình thực tế PVC, điều kiện cần đủ để PVC thực hóa giải pháp nêu cách hiệu là: - Nhà nƣớc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hƣớng phù hợp, sát với tình hình kinh tế - xã hội thực tế đất nƣớc, điều tác động lớn đến hoạt động doanh nghiệp; Việc ban hành Nghị định/Thông tƣ hƣớng dẫn Luật Bộ/Ban ngành cần kịp thời với việc ban hành Luật, giúp doanh nghiệp trình áp dụng, tránh việc ban hành Nghị định/Thơng tƣ hƣớng dẫn có độ trễ lớn nhƣ - Hệ thống văn pháp luật Việt Nam cần hoàn thiện theo hƣớng đồng bộ, tránh chồng chéo, tránh việc lĩnh vực mà Luật can thiệp lại có nhiều văn điều chỉnh, bổ sung, hƣớng dẫn thi hành, gây phức tạp cho việc thi hành Luật, gây phiền hà cho doanh nghiệp gây khó khăn cho q trình thẩm tra, quản lý quan Nhà nƣớc - Tăng cƣờng quản lý vĩ mô Nhà nƣớc hoạt động doanh nghiệp Điều đƣợc thể tác động Nhà nƣớc công cụ quản lý vĩ mơ, tác động mang tính chất định hƣớng phù hợp với quy luật thị trƣờng - Cần hồn thiện chế, sách nhằm khai thác huy động tối đa nguồn lực tài ngồi nƣớc cho đầu tƣ, phát triển đặc biệt lĩnh vực Dầu khí Hạ tầng giao thơng Việc hồn thiện theo hƣớng đồng bộ, nâng cao chất lƣợng ban hành, phù hợp với thực tiễn tạo đột phá việc huy động nguồn lực 110 - Tập đồn có quy định, chế nhằm điều tiết công việc đơn vị dịch vụ Tập đoàn nguyên tắc đơn vị đƣợc giao triển khai phần việc/dự án theo lực kinh nghiệm hoạt động đơn vị tránh cạnh tranh nội Đặc biệt Tập đoàn/các đơn vị Tập đoàn cần có chế hỗ trợ giao việc cho PVC thời gian tới (do thực trạng tài PVC khó khăn, có lỗ lũy kế điểm yếu PVC trình tham gia đấu thầu) - Tập đồn cần có chế bảo đảm lực tài cho PVC q trình tham gia đấu thầu triển khai thi cơng vịng 2-3 năm tới; 111 KẾT LUẬN QLTC ln giữ vai trị quan trọng, định tính độc lập, thành cơng doanh nghiệp trình kinh doanh, đặc biệt điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nhƣ nay, mở cho doanh nghiệp Việt Nam nhiều hội, nhƣng khơng thách thức, khó khăn cơng tác huy động, quản lý sử dụng vốn hiệu quả, nâng cao hiệu hoạt động công tác QLTC QLTC tốt, có lợi cho việc cải thiện hệ thống quản lý nội doanh nghiệp, giúp giảm chi phí, kinh phí, thuận lợi cho đầu tƣ, tăng lợi tức đầu tƣ, tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp Ngoài ra, công tác QLTC giúp DN hoạch định chiến lƣợc tài ngắn hạn dài hạn dựa đánh giá tổng quát, nhƣ khía cạnh cụ thể nhân tố tài có ảnh hƣởng quan trọng tới tồn doanh nghiệp Luận văn nghiên cứu hoạt động QLTC Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Luận văn có ý nghĩa lý luận thực tiễn cấp bách đặt thực trạng PVC nhằm giúp PVC vƣợt qua giai đoạn khó khăn, bƣớc khôi phục hoạt động SXKD, làm tiền để phát triển điều kiện kinh doanh bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận quản lý tài chính; tập trung làm rõ khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc quản lý tài chính, vai trị quản lý tài doanh nghiệp nội dung công tác quản lý tài Tác giả đƣa số khuyến nghị mang tính chất thực tế khả thi nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tài PVC, cụ thể: xây dựng quy trình/phƣơng thức QLTC phù hợp từ việc phân tích, nhận định xác thực trạng tài chính, cơng tác hoạch định tài chính, cơng tác huy động, quản lý, sử dụng, thiết lập cấu vốn hợp lý việc phân định rõ ràng 112 chức tài kế tốn; vấn đề ngƣời cơng tác QLTC; chất lƣợng thông tin phục vụ công tác QLTC; minh bạch hóa tài chính; Tăng cƣờng ứng dụng cơng nghệ thơng tin cơng tác QLTC;… Mặc dù có nhiều cố gắng, nỗ lực học tập nghiên cứu, nhiên cơng tác QLTC nói chung QLTC PVC nói riêng vấn đề rộng phức tạp, tác giả không tránh khỏi thiếu sót định q trình thực Tác giả mong nhận đƣợc nhận xét, góp ý Thầy/Cô giáo, bạn đọc ngƣời quan tâm để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Ngô Thế Chi Nguyễn Trọng Cơ, 2008 Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp Hà Nội: NXB Tài David Begg, 2008 Kinh tế học Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Phan Đƣ́c Dũng , 2009 Phân tích Báo cáo tài chính Hà Nội: NXB Thống Kê Dƣơng Hữu Hạnh, 2009 Quản trị tài doanh nghiệp đại Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Hội đồng thành viên Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, 2013 Quyết định 2034a/QĐ-DKVN ngày 20/9/2013 Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam việc phê duyệt Phương án Tái cấu PVC giai đoạn 2012 – 2015 Hà Nội Lƣu Thị Hƣơng Vũ Duy hào, 2007 Giáo trình Tài doanh nghiệp Hà Nội: NXB ĐH Kinh tế Quốc dân Nguyễn Thị Minh, 2014 Quản lý tài doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Hà Nội Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết Nhung, 2012 Hoàn thiện quản lý tài cơng ty TNHH thương mại sản xuất Ngọc Diệp Hà Nội Nguyễn Năng Phúc, 2008 Giáo trình phân tích báo cáo tài Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân 10 Nguyễn Thanh Phƣơng, 2014 Hồn thiện cơng tác QLTC cơng ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội.Hà Nội 11 Nguyễn Ngọc Quang, 2011 Phân tích báo cáo tài chính.Hà Nội: NXB Tài Chính 12 Nguyễn Hải Sản, 2007 Quản trị Tài doanh nghiệp Thành phố Hồ 114 Chí Minh: Nhà xuất Tài 13 Tổng cơng ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, 2011 Báo cáo tài kiểm tốn năm 2010 14 Tổng cơng ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, 2012 Báo cáo tài kiểm tốn năm 2011 15 Tổng cơng ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, 2013 Báo cáo tài kiểm tốn năm 2012 16 Tổng cơng ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, 2014 Báo cáo tài kiểm tốn năm 2013 17 Tổng cơng ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, 2015 Báo cáo tài kiểm tốn năm 2014 18 Phạm Quang Trung, 2003 Tập đoàn kinh doanh chế quản lý tài Tập đồn kinh doanh Hà Nội: nhà xuất Tài 19 Lê Văn Tùng, 2013 Hồn thiện cơng tác quản lý tài tịa cơng ty CP VICEM thương mại xi măng Hà Nội 20 Vũ Anh Tuấn, 2012 Quản lý tài góp phần nâng cao lực cạnh tranh Tập đoàn kinh tế Việt Nam Hà Nội Tiếng Anh 21 Barrow, C., 1988 Financial Management for the Small Business: The DailyTelegraph Guide, Secon Edition, Kogan Page, London 22 Charles J.Corrado & Bradford D.Jordan, 2000 Fundamentals of Investments – Valuation and Management New York: Mc Graw Hill 23 Edward I Alman, 2000 Predicting financial distress of companies: Revising the Z- score and Zeta model New York: Mc Graw Hill 24 English John W (1990), “Small Business Financial Management in Australia”, Allen & Unwin, Sydney, 10th Edition 115 25 McMahon, R G P., (1999), Financial reporting to financiers by Australian manufacturing SMEs, International Small Business Journal, Oct- Dec, Vol 18, Issue 26 Meredith, G G (1986), Financial Management of the Small Enterprise, McGraw- Hill, Sydney, New South Wales 27 Sudhindra Bhat, 2008 Financial Management: Principles and Practices 28 Walker, E W Petty, J (1978), “Financial differences between large and small firms”, Financial Management 116 ... 52 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM .54 3.1 Khái quát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 54 3.1.1 Quá trình hình... o0o - VŨ THÁI HẰNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH... mại PVC Công ty mẹ - Tổng cơng ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVN Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 10 QLTC Quản lý tài 11 SXKD Sản xuất kinh doanh 12 TCC&XLN Tái cấu Xử lý nợ 13 TCKT Tài -

Ngày đăng: 02/12/2020, 21:49

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan