0

Giải pháp hạn chế rủi ro trong việc cho vay nhận thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh thành phố hồ chí minh

92 15 0
  • Giải pháp hạn chế rủi ro trong việc cho vay nhận thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh thành phố hồ chí minh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 22:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - ĐẶNG XUÂN MỸ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG VIỆC CHO VAY NHẬN THẾ CHẤP NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - ĐẶNG XUÂN MỸ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG VIỆC CHO VAY NHẬN THẾ CHẤP NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Cơng cụ thị trường tài Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Phạm Phú Quốc Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi Đặng Xuân Mỹ, học viên cao học khóa 26 – Chuyên ngành Cơng cụ thị trường tài – Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ với đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro việc cho vay nhận chấp nhà hình thành tương lai Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu độc lập hướng dẫn TS Phạm Phú Quốc Các tài liệu tham khảo, trích dẫn số liệu thống kê cho mục đích nghiên cứu đề tài trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm với lời cam đoan trên! Tác giả ĐẶNG XUÂN MỸ MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TÓM TẮT ĐỀ TÀI - ABSTRACT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .1 1.1 Lý thực đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu .4 1.5 Kết cấu luận văn 1.6 Ý nghĩa đề tài: CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NHẬN THẾ CHẤP NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .7 2.1 Quy định pháp luật chấp nhà hình thành tương lai 2.1.1 Khái niệm tài sản hình thành tương lai 2.1.2 Thủ tục chấp nhà hình thành tương lai 2.2 Giới thiệu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Tp Hồ Chí Minh .9 2.3 Thực trạng hoạt động cho vay nhận chấp nhà hình thành tương lai Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 10 2.4 Những vấn đề nghiên cứu đặt 14 2.5 Tổng quan nghiên cứu trước 21 CHƯƠNG 3: NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH CHO VAY NHẬN THẾ CHẤP NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI TẠI LIENVIETPOSTBANK CHI NHÁNH TP HCM 26 3.1 Những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh rủi ro hoạt động chấp nhà hình thành tương lai LienVietPostBank - Chi nhánh TP HCM 26 3.1.1 Nguyên nhân khách quan 26 3.1.1.1 Do không thống quy định pháp luật liên quan đến chấp nhà hình thành tương lai 26 3.1.1.2 Do thiếu minh bạch, công khai thông tin thị trường BĐS .31 3.1.2 Nguyên nhân chủ quan 33 3.1.2.1 Quy trình khảo sát .33 3.1.2.2 Khảo sát nhân viên Chi nhánh yếu tố phát sinh RRTD liên quan đến chấp NƠHTTTL 34 3.1.2.3 Đánh giá khách hàng rủi ro chấp NƠHTTTL Chi nhánh 3.2 42 Đánh giá chung 47 3.2.1 Những kết đạt 47 3.2.2 Hạn chế cụ thể .48 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG VIỆC CHO VAY NHẬN THẾ CHẤP NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 53 4.1 Giải pháp hạn chế rủi ro 53 4.1.1 Cải tiến quy trình cho vay, tập trung vào quy trình thẩm định nhà hình thành tương lai 53 4.1.2 Đào tạo, bồi dưỡng cán tín dụng cán thẩm định giá nhà hình thành tương lai .56 4.1.3 Xây dựng hệ thống thông tin chuyên nghiệp 57 4.1.4 Giải pháp quản trị rủi ro 58 4.2 Kế hoạch thực 59 4.2.1 Kế hoạch triển khai cụ thể 59 4.2.2 Đánh giá hiệu thực 60 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT LienVietPostBank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt BLDS: Bộ luật Dân TP: Thành phố TMCP: Thương mại cổ phần BĐS: Bất động sản TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh CBTD: Cán tín dụng RRTD: Rủi ro tín dụng TCTD: Tổ chức tín dụng CĐT: chủ đầu tư NƠHTTLL: nhà hình thành tương lai HTTTL: hình thành tương lai DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình cho vay chấp NƠHTTTL LienVietPostBank – Chi nhánh TP.HCM Bảng 2.2: Phân loại khách hàng vay vốn chấp NƠHTTTTL LienVietPostBank – Chi nhánh TP.HCM Bảng 2.3: Dư nợ số lượng khách hàng cá nhân phân theo thời hạn vay vốn Bảng 3.1: Thông tin nhân học nhân viên Chi nhánh Bảng 3.2: Hệ số Cronbach’s Alpha sau loại biên Bảng 3.3: Kết kiểm định KMO Barlett’s Test Bảng 3.4: Kết phân tích nhân tố khám phá nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro chấp NƠHTTTL Chi nhánh Bảng 3.5: Kết EFA thang đo rủi ro chấp NƠHTTTL Bảng 3.6: Kết phân tích hồi quy Bảng 3.7: Thông tin nhân học khách hàng Bảng 3.8: Đánh giá khách hàng rủi ro chấp NƠHTTTL Chi nhánh Bảng 3.9: Đánh giá khách hàng chất lượng hoạt động chấp NƠHTTTL Chi nhánh TÓM TẮT ĐỀ TÀI “Giải pháp hạn chế rủi ro việc cho vay nhận chấp nhà hình thành tương lai Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh” Ngân hàng thương mại định chế tài trung gian góp phần quan trọng việc cung cấp dòng vốn cho thị trường bất động sản, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc phát triển dự án nhà hình thành tương lai Và cho vay mua/xây dựng nhà hình thành tương lai phận quan trọng chiến lược tăng trưởng dư nợ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh TP HCM 03 năm tới Mục tiêu chung nghiên cứu tìm giải pháp để hạn chế rủi ro việc cho vay nhận chấp nhà hình thành tương lai với quy mô Chi nhánh ngân hàng cụ thể Luận văn thực dựa việc vận dụng phương pháp nghiên cứu sau: Thu thập số liệu, tổng hợp, phân tích số liệu Luận văn tìm nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến rủi ro trình thực cho vay nhận chấp nhà hình thành tương lai từ đề xuất giải pháp phù hợp để hạn chế rủi ro phạm vi Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Từ Khóa: Ngân hàng thương mại, nhà hình thành tương lai, cho vay mua nhà ABSTRACT “Solutions for limiting risks in lending accepting mortgage of future formulated houses at LienVietPostBank, Ho Chi Minh City Branch” Commercial banks are intermediary financial institutions that play an important role in providing capital flows for the real estate market, and are particularly important in the development of future housing projects And lending to buy / build houses in the future is an important part of the strategy of growth of outstanding loans of LienVietPostBank, Ho Chi Minh City Branch in the next 03 years The overall objective of this paper is to find solutions to limit the risk of future lending mortgage housing with the scale of a specific bank branch The thesis is done based on the application of the following research methods: Data collection, synthesis, data analysis The thesis has found subjective and objective causes leading to risks in the process of implementing loans mortgage of housing formed in the future, thereby proposing suitable solutions to limit risks risks within Ho Chi Minh City Branch of Lien Viet Post Commercial Joint Stock Bank Keywords: Commercial banks, Housing formed in the future, Mortgage loans 68 vốn, kinh nghiệm triển khai dự án; sở pháp lý dự án; phân tích thị trường bất động sản; sách bán hàng lực bán hàng; lực nhà thầu Khi chủ đầu tư đáp ứng yếu tố này, cân nhắc vị rủi ro ngân hàng đồng ý cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng, có hạn mức riêng để phát hành bảo lãnh nhà hình thành tương lai Điều kiện để chủ đầu tư ngân hàng đồng ý cấp tín dụng thực tế khơng đơn giản địi hỏi chủ đầu tư phải có tiềm lực thực Tại thông tư 13/2017/TT-NHNN Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định sau ngân hàng thương mại xem xét, thẩm định định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư Ngân hàng thương mại chủ đầu tư ký hợp đồng bảo lãnh nhà hình thành tương lai vịng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán, Ngân hàng thương mại phải phát hành cam kết bảo lãnh cho bên mua hình thức thư bảo lãnh Khi để phát hành bảo lãnh, phía ngân hàng bắt buộc phải giải chấp hộ chấp trước cho ngân hàng để bảo đảm cho khoản tín dụng (vì thực tế, tài sản bảo đảm cho giới hạn tín dụng chủ đầu tư dự án hình thành tương lai chủ đầu tư có hạn chế nguồn tài sản bảo đảm khác) theo quy định pháp luật Việc dẫn đến giá trị tài sản bảo đảm cho dự án bị giảm xuống số dư tín dụng tăng lên, nhiều trường hợp chủ đầu tư khơng có đủ tiền để thực việc giải chấp Điều dẫn đến việc nhiều chủ đầu tư định không phát hành thư bảo lãnh lồng ghép điều khoản vào hợp đồng ký kết với bên mua gây nhiễu thông tin cho khách hàng các văn cam kết bảo lãnh văn tài trợ vốn có nội dung bảo lãnh Do đó, vấn đề nghiêm túc chủ đầu tư trình thực quy định pháp luật thư bảo lãnh vấn đề gây rủi ro ngân hàng cần phải cân nhắc kỹ trước định cấp tín dụng TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu Tiếng việt Bộ tư pháp, 2014 Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTPBTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 hướng dẫn số vấn đề xử lý tài sản bảo đảm Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014 Bộ xây dựng, 2016 Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 hướng dẫn số nội dung phát triển nhà Hà Nội, Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Bùi Đức Giang, 2012, “Hệ pháp lý chấp tài sản theo quy định hành” Tạp chí ngân hàng, số 4; tr.25 - 26 Bùi Đức Giang, 2013, Thế chấp tài sản theo quy định pháp luật Tạp chí Dân chủ pháp luật, 7/2011 Bùi Đức Giang, 2016 Băn khoăn bảo lãnh dự án bất động sản, Thời báo Kinh tế Sài Gòn số 3/2016 Bùi Đức Giang, 2016 Thế chấp nhà chưa chứng nhận sở hữu: Thơng tư lại mâu thuẫn với luật Tạp chí Tài – Chứng khốn, tháng 9/2016 Bùi Đức Giang, Nguyễn Trường Giang, 2015 Đi tìm triết lý chấp quyền tài sản pháp luật Việt Nam Tạp chí Luật học Chính phủ, 2015 Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành số điều luật kinh doanh bất động sản Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015 Chính phủ, 2015 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật nhà Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 10 Chính phủ, 2017 Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 quy định đăng ký giao dịch bảo đảm Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2017 11 Đào Thanh Tú, 2014 Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động NHTM Việt Nam, Tạp chí Tài chính, số 6/2014 12 Đào Thị Lan Hương, 2019 Tổng quan tình hình nghiên cứu tín dụng ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng 6/2019 13 Đỗ Đoan Trang, 2019 Quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam, tạp chí Tài số 2/2019 14 Đồn Thanh Hà, Lê Quang Ngọc, 2013 Mối quan hệ tín dụng ngân hàng giá nhà đất Tạp chí Phát triển Hội nhập, tháng 7-8/2013, số 11(21) 15 Hà Thị Cẩm Vân, 2018 Thế chấp dự án đầu tư kinh doanh bất động sản ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn TP Hồ Chí Minh Học viện KHXH, luận văn Thạc sĩ 16 Huỳnh Anh, 2017 Một số vấn đề pháp lý chấp nhà hình thành tương lai Ngân hàng thương mại Tạp chí nghiên cứu lập pháp điện tử 17 Lê Thị Huyền Diệu, 2010 Luận khoa học xác định mơ hình quản lý rủi ro tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam Luận án Tiến sỹ kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 18 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2015 Thông tư 26/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn trình tự thủ tục chấp giải chấp tài sản dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà hình thành tương lai Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015 19 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2016 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng nước khách hàng Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 20 Ngô Thái Phương, 2014 Ethical Decision Making, Social Desirability Bias and Ethics Training of Vietnamese Banking and Finance Professionals, Thesis Flinders University, Australia 21 Ngô Thu Giang, Đặng Anh Tuấn, 2019 Thực trạng giải pháp khơi dòng vốn thị trường bất động sản, Tạp chí Tài 4/2019 22 Nguyễn Chí Đức, 2017 Đánh giá xếp hạng ngân hàng thương mại dựa vào tiêu tài Tạp chí Ngân hàng số 3/2017 23 Nguyễn Danh Nam, 2015, Tháo gỡ vướng mắc pháp lý góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu Tạp chí ngành tài chính, số 17, tr.24 – 26 24 Nguyễn Thị Kim Nhung cộng sự, 2017 Một số vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Tạp chí Tài số 12/2017 25 Ninh Thị Thúy Ngân, 2019 Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại Tạp chí Tài số 2/2019 26 Tăng Đình Sơn, 2019 Yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên ngân hàng thương mại Tạp chí Tài chính, số 10/2019 27 Trần Hữu Thắng, Phan Minh Anh, 2019, Ứng dụng thẻ điểm cân số đo lường cốt yếu quản lý thực thi công việc đánh giá cán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng số 6/2019 28 Ủy ban giám sát ngân hàng Basel 2013 Nguyên tắc tổng hợp liệu rủi ro hiệu báo cáo rủi ro BCBS 239, https://www.pwc.com/gx/en/financialservices/assets/BCBS-239-Report.pdf 29 Võ Hồng Đức Nguyễn Đình Thiên, 2013 Cách tiếp cận xếp hạng tín nhiệm NHTM Việt Nam Trung tâm nghiên cứu phát triển, Đại học Mở TP Hồ Chí Minh 30 Vũ Thị Hồng Yến, 2019 Đăng ký chấp tài sản hình thành tương lai, vấn đề cần hồn thiện Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 9/2019 Tiếng Anh Moody’s, 2013 Rating Symbols and Definitions Moody’s Investors Service, Feb 2013 Poister T.H (2003), Measuring Performance in Public and NonProfit Organisations, 1st ed San Francisco: Jossey-Bass, p 316 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT (Dùng cho nhân viên ngân hàng) Kính thưa Q Anh/chị, Tơi ………………………… Hiện nghiên cứu thực đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro việc cho vay nhận chấp nhà hình thành tương lai Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh” muốn khảo sát đánh giá Anh/chị thực trạng hoạt động, rủi ro việc chấp nhà hình thành tương lai Tôi xin đảm bảo thông tin Anh/chị cung cấp giữ bí mật sử dụng nghiên cứu Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến Quý Anh/chị A NỘI DUNG KHẢO SÁT Anh/chị vui lòng cho biết đánh giá thân nội dung sau cách tích dấu (x) vào tương ứng Bảng khảo sát sử dụng thang đo mức độ cụ thể sau: 1- Rất không đồng ý, 2- Không đồng ý, 3- Đồng ý, 4- Rất đồng ý, 5Hoàn toàn đồng ý Anh/chị đánh giá mức độ rủi ro quy trình thẩm định Chi nhánh nào? Đánh giá Nội dung Quy trình cho vay ngân hàng thống toàn chi nhánh Quy trình cho vay chặt chẽ Quy trình cho vay thực nghiêm túc Quy trình cho vay giám sát cao Quy trình cho vay cứng nhắc, khó khăn Quy trình cho vay linh hoạt với đặc điểm khoản vay Anh/chị đánh giá mức độ rủi ro yếu tố người (nhân sự) Chi nhánh nào? Đánh giá Nội dung Nhân viên tín dụng có chun mơn phù hợp Nhân viên tín dụng nhiệt tình hỗ trợ khách hàng Nhân viên tín dụng có kinh nghiệm lâu năm Nhân viên tín dụng đảm bảo đạo đức nghề nghiệp Nhân viên tín dụng thiếu chuyên nghiệp kỹ đánh giá hồ sơ Nhân viên tín dụng tn thủ nghiêm túc quy trình nghiệp vụ Anh/chị đánh giá mức độ rủi ro yếu tố thông tin nội Chi nhánh khai thác, thu thập, sử dụng nào? Đánh giá Nội dung Ngân hàng có nguồn cung cấp thơng tin đầy đủ Ngân hàng tích cực chủ động tìm kiếm, khai thác thông tin Ngân hàng cung cấp thơng tin có độ xác cao Ngân hàng cung cấp thông tin ổn định, liên tục Ngân hàng có nguồn cung cấp thơng tin đầy đủ Anh/chị đánh giá tác động yếu tố tiêu tín dụng tới rủi ro chấp nhà tương lai nào? Đánh giá Nội dung Chỉ tiêu tín dụng hợp lý Chỉ tiêu tín dụng khơng tạo áp lực lớn Chỉ tiêu tín dụng tạo rủi ro hoạt động cho vay Chỉ tiêu tín dụng áp đặt cao Chỉ tiêu tín dụng khơng tạo rủi ro Anh/chị đánh giá yếu tố quản trị rủi ro có tác động tới rủi ro chấp nhà tương lai Chi nhánh? Đánh giá Nội dung Quy trình quản trị rủi ro chặt chẽ Quy trình quản trị rủi ro khơng phát huy hiệu Quy trình quản trị rủi ro đạt hiệu cao Quy trình quản trị rủi ro đại Quy trình quản trị rủi ro thực đầy đủ Anh/chị đánh rủi ro chấp nhà tương lai chi nhánh: Đánh giá Nội dung Rủi ro chấp nhà tương lai thấp Rủi ro chấp nhà tương lai kiểm soát tốt Xử lý nhà tương lai sau bảo đảm hiệu Anh/chị vui lòng cho biết giải pháp cải thiện/ nâng cao chất lượng/ hạn chế rủi ro tín dụng với chấp nhà tương lai (thang đo cụ thể là: 1Rất quan trọng, 2- Không quan trọng, 3- Quan trọng, 4- Khá quan trọng, 5- Rất quan trọng): Đánh giá Nội dung Cải thiện quy trình cho vay Lập quy trình cho vay riêng chi nhánh Linh hoạt khoản vay hình thức cho vay Định giá tốt Đào tạo, bồi dưỡng nhân Khơng áp tiêu tín dụng cho nhân viên Áp tiêu tín dụng thấp Chế độ thưởng phạt rõ ràng Tạo hội thăng tiến cho nhân viên Cải thiện quy trình quản trị rủi ro Áp dụng công nghệ thông tin đại vào hoạt động chi nhánh Cải thiện hệ thống thông tin nội Thu thập sử dụng thơng tin tốt Khác (vui lịng cho biết rõ) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… B THÔNG TIN CÁ NHÂN Giới tính: Nam  Độ tuổi: 22-35  Nữ 36-45   > 45  Trình độ học vấn: Cao đẳng  Đại học  Sau đại học  Bộ phận cơng tác/Vị trí cơng tác: ……………………………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn Quý Anh/chị hợp tác! PHIẾU KHẢO SÁT (Dùng cho khách hàng) Kính thưa Q Ơng/bà, Tơi ………………………… Hiện nghiên cứu thực đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro việc cho vay nhận chấp nhà hình thành tương lai Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh” muốn khảo sát đánh giá Ông/bà thực trạng hoạt động, rủi ro việc chấp nhà hình thành tương lai Tôi xin đảm bảo thông tin Ông/bà cung cấp giữ bí mật sử dụng nghiên cứu Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến Q Ơng/bà A NỘI DUNG KHẢO SÁT Ơng/bà vui lịng cho biết đánh giá thân nội dung sau cách tích dấu (x) vào tương ứng Bảng khảo sát sử dụng thang đo mức độ cụ thể sau: 1- Rất không đồng ý, 2- Không đồng ý, 3- Đồng ý, 4- Rất đồng ý, 5Hoàn toàn đồng ý Ơng/bà đánh giá quy trình thẩm định Chi nhánh nào? Đánh giá Nội dung Quy trình cho vay ngân hàng thống tồn chi nhánh Quy trình cho vay chặt chẽ Quy trình cho vay thực nghiêm túc Quy trình cho vay giám sát cao Quy trình cho vay cứng nhắc, khó khăn Quy trình cho vay linh hoạt với đặc điểm khoản vay Ông/bà đánh giá yếu tố người (nhân sự) Chi nhánh nào? Đánh giá Nội dung Nhân viên tín dụng có chun mơn phù hợp Nhân viên tín dụng nhiệt tình hỗ trợ khách hàng Nhân viên tín dụng có kinh nghiệm lâu năm Nhân viên tín dụng đảm bảo đạo đức nghề nghiệp Nhân viên tín dụng thiếu chuyên nghiệp kỹ đánh giá hồ sơ Nhân viên tín dụng tn thủ nghiêm túc quy trình nghiệp vụ Ơng/bà đánh giá yếu tố thơng tin nội Chi nhánh khai thác, thu thập, sử dụng nào? Đánh giá Nội dung Ngân hàng có nguồn cung cấp thơng tin đầy đủ Ngân hàng tích cực chủ động tìm kiếm, khai thác thơng tin Ngân hàng cung cấp thơng tin có độ xác cao Ngân hàng cung cấp thông tin ổn định, liên tục Ngân hàng có nguồn cung cấp thơng tin đầy đủ Ông/bà đánh giá tác động yếu tố tiêu tín dụng tới rủi ro chấp nhà tương lai nào? Đánh giá Nội dung Chỉ tiêu tín dụng hợp lý Chỉ tiêu tín dụng khơng tạo áp lực lớn Chỉ tiêu tín dụng tạo rủi ro hoạt động cho vay Chỉ tiêu tín dụng áp đặt cao Chỉ tiêu tín dụng khơng tạo rủi ro Ơng/bà đánh hoạt động chấp nhà tương lai chi nhánh: Đánh giá Nội dung Ngân hàng có linh hoạt thẩm định, phê duyệt khoản vay Ngân hàng hỗ trợ khách hàng có nhu cầu vay vốn kịp thời Ngân hàng làm quy định pháp luật Ngân hàng có trách nhiệm với khách hàng khoản vay Ơng/bà vui lịng cho biết giải pháp cải thiện/ nâng cao chất lượng/ hạn chế rủi ro tín dụng với chấp nhà tương lai Chi nhánh (thang đo cụ thể là: 1- Rất quan trọng, 2- Không quan trọng, 3- Quan trọng, 4- Khá quan trọng, 5Rất quan trọng): Đánh giá Nội dung Cải thiện quy trình cho vay Lập quy trình cho vay riêng chi nhánh Linh hoạt khoản vay hình thức cho vay Định giá tốt Đào tạo, bồi dưỡng nhân Khơng áp tiêu tín dụng cho nhân viên Áp tiêu tín dụng thấp Chế độ thưởng phạt rõ ràng Tạo hội thăng tiến cho nhân viên Cải thiện quy trình quản trị rủi ro Áp dụng công nghệ thông tin đại vào hoạt động chi nhánh Cải thiện hệ thống thông tin nội Thu thập sử dụng thông tin tốt Khác (vui lòng cho biết rõ) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ơng/bà có góp ý cho hoạt động chấp nhà tương lai Chi nhánh: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… B THƠNG TIN CÁ NHÂN Giới tính: Nam  Nữ Độ tuổi: 22-35  36-45   > 45  Trình độ học vấn: Cao đẳng  Đại học  Sau đại học  Nơi công tác: Nhân viên khối Nhà nước  Nhân viên khối tư nhân  Khác:  …………………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn Quý Ông/bà hợp tác! ... - ĐẶNG XUÂN MỸ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG VIỆC CHO VAY NHẬN THẾ CHẤP NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Cơng... 3.2.2 Hạn chế cụ thể .48 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG VIỆC CHO VAY NHẬN THẾ CHẤP NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ... tài ? ?Giải pháp hạn chế rủi ro việc cho vay nhận chấp nhà hình thành tương lai Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh? ?? để nghiên cứu thực trạng cho vay nhận chấp nhà hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hạn chế rủi ro trong việc cho vay nhận thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại ngân hàng TMCP bưu điện liên việt chi nhánh thành phố hồ chí minh ,

Từ khóa liên quan