0

Tổ chức dạy học theo nhóm chương mắt các dụng cụ quang học, vật lý 11 nhằm phát triển năng lực hợp tác của học sinh trung học phổ thông

123 23 0
  • Tổ chức dạy học theo nhóm chương mắt  các dụng cụ quang học, vật lý 11 nhằm phát triển năng lực hợp tác của học sinh trung học phổ thông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:44

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THỊ THU HƢƠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO NHÓM CHƢƠNG "MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC"- VẬT LÍ 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM VẬT LÍ HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THỊ THU HƢƠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO NHÓM CHƢƠNG "MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC"- VẬT LÍ 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM VẬT LÍ Chun ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học (Bộ môn Vật lí) Mã số: 8.14.01.11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Thị Thu Hiền HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Hà Nội, tháng 11 năm 2017 Tác giả Trần Thị Thu Hƣơng i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tác giả xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô giáo giảng dạy chuyên ngành Lý luận phương pháp dạy học Vật lí trường Đại học Giáo dục nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban chủ nhiệm thầy cô khoa Sư phạm phòng, khoa chức trường Đại học Giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình học tập, thực hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, quý Thầy, Cô giáo tổ Vật lí, trường Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Ba Vì, Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ, trao đổi tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình thực nghiệm sư phạm Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo TS Lê Thị Thu Hiền, tận tình hướng dẫn tác giả suốt thời gian nghiên cứu hoàn thiện luận văn Hà Nội, tháng 11 năm 2017 Tác giả Trần Thị Thu Hƣơng ii Viết tắt DH DHTN DHHTTN ĐC GV HS HTHT KT NLHT NCKH PPDH PPDHTN SGK TN TNSP THCS THPT iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Tổng quan lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Những nghiên cứu nƣớc 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 1.2 Dạy học theo nhóm 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Đặc điểm hoạt động dạy học theo nhóm 1.2.3 Quy trình dạy học theo nhóm 1.2.4 Các hình thức dạy học 1.3 Năng lực hợp tác vật lí học sinh trung học phổ thông 14 1.3.1 Năng lực hợp tác học sinh 14 1.3.2 Xây dựng tiêu chí đánh giá NLHT HS dạy học Vật lí 15 1.3.3 Thiết kế tiêu chí đánh giá lực hợp tác dạy học trƣờng phổ thông 15 1.3.4 Phƣơng pháp đánh giá lực hợp tác học sinh dạy học vật lí 17 1.4 Thực trạng vận dụng phƣơng pháp dạy học hợp tác dạy học Vật lí trƣờng trung học phổ thơng 21 1.4.1 Đối với giáo viên 21 1.4.2 Đối với học sinh 25 1.5 Kết luận chƣơng 26 Chƣơng TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO NHÓM CHƢƠNG "MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC", VẬT LÍ 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 27 iv 2.1 Đặc điểm chƣơng "Mắt Các dụng cụ quang học" Vật lí 11THPT 27 2.1.1.Nhiệm vụ chƣơng "Mắt Các dụng cụ quang học” 27 2.1.2 Cấu trúc chƣơng "Mắt Các dụng cụ quang học", Vật lí 11 28 2.1.3 Một số khó khăn dạy học chƣơng "Mắt dụng cụ quang học", Vật lí 11 cho học sinh THPT 28 2.2 Quy trình dạy học theo hƣớng phát triển lực hợp tác cho HS chƣơng “Mắt Các dụng cụ quang học”, Vật lí 11 THPT 29 2.2.1 Xác định mục tiêu học 29 2.2.2 Xác định kiến thức trọng tâm học 29 2.2.3 Lựa chọn kiến thức phù hợp tổ chức dạy học theo nhóm 29 2.2.4 Lựa chọn phƣơng án phân chia nhóm 30 2.2.5 Chuẩn bị tƣ liệu, thiết bị cho giảng 30 2.3 Thiết kế hệ thống phiếu học tập theo nhóm dạy học chƣơng “Mắt Các dụng cụ quang học”, Vật lí 11 theo hƣớng phát triển lực hợp tác cho HS THPT 30 2.4 Tổ chức dạy học chƣơng "Mắt dụng cụ quang học", Vật lí lớp 11 theo hƣớng phát triển lực hợp tác cho HS 39 2.4.1 Bài Lăng kính 39 2.4.2 Bài Thấu kính mỏng (tiết 2) 45 2.4.3 Bài tập Thấu kính mỏng 51 2.5 Kết luận chƣơng 55 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 56 3.1.Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 56 3.2 Đối tƣợng thời gian, địa điểm thực nghiệm sƣ phạm 56 3.2.1 Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm 56 3.2.2 Thời gian địa điểm thực nghiệm sƣ phạm 56 3.3 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 56 3.3.1 Phƣơng pháp điều tra 56 3.3.2 Phƣơng pháp quan sát 57 3.3.3 Phƣơng pháp thống kê toán học 57 3.3.4 Phƣơng pháp case - study 57 3.4 Nội dung thực nghiệm sƣ phạm 57 v 3.4.1 Tài liệu thực nghiệm sƣ phạm 57 3.4.2 Bộ công cụ đánh giá lực hợp tác 57 3.4.3 Nội dung thực nghiệm sƣ phạm 60 3.4.4 Chọn mẫu thực nghiệm 60 3.5 Kết thực nghiệm sƣ phạm 62 3.5.1.Phân tích định tính 62 3.5.2 Phân tích định lƣợng 63 3.5.3 Theo dõi tiến nhóm HS để kiểm nghiệm tính tích cực học sinh (Case study) 64 3.6 Thăm dò ý kiến học sinh lớp thực nghiệm dạy học theo nhóm 70 3.7 Kết luận chƣơng 71 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 1.1: Cách tính số cố gắng thành viên nhóm 10 Bảng 1.2 Ma trận nhiệm vụ thời lƣợng Nhóm 12 Bảng 1.3 Ma trận nhiệm vụ khác thời lƣợng Nhóm 12 Bảng 1.4 Cách tính điểm tiến cá nhân 13 Bảng 1.5 Kết điều tra GV thực trạng DH TN mơn Vật lí THPT 22 Bảng 1.6 Kết điều tra HS tổ chức DHTN mơn Vật lí trƣờng THPT 25 Bảng 3.1 Sĩ số lớp chọn thực nghiệm sƣ phạm 61 Bảng 3.2 Phân bố điểm kiểm tra chất lƣợng đầu năm nhóm lớp TN ĐC 61 Bảng 3.4 Phân bố điểm nhóm TN nhóm ĐC sau TNSP .63 Bảng 3.3 Số liệu làm việc hợp tác nhóm học sinh 64 Bảng 3.5 Kết điều tra HS sau học thứ 67 Bảng 3.6 Kết nhận xét thành viên nhóm HS đƣợc theo dõi 68 Bảng 3.7 Kết thăm dò HS tiết học TNSP 70 HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 2.1 Sơ đồ logic chƣơng “Mắt Các dụng cụ quang học” .28 Biểu đồ 3.1 Đa giác đồ chất lƣợng học tập nhóm TN ĐC 61 Biểu đồ 3.2 Đa giác đồ chất lƣợng học tập nhóm TN ĐC sau TNSP 63 Hình 3.1: Các thành viên nhóm tổng hợp ý kiến 70 vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thế kỉ XXI – kỉ kỉ nguyên thông tin - phát triển giáo dục đƣợc coi nhân tố định phát triển bền vững quốc gia, dân tộc Sự nghiệp đổi toàn diện đất nƣớc ta coi đổi giáo dục mục tiêu trọng tâm Công đổi đòi hỏi giáo dục phải đào tạo ngƣời lao động tự chủ, động, sáng tạo Một mục tiêu là: “Đổi phương pháp dạy học tất cấp học, bậc học Áp dụng phương pháp giáo dục bồi dưỡng cho học sinh lực tư sáng tạo, lực giải vấn đề”.[5] Luật giáo dục số 38/2005/QH11, Điều 28 khẳng định: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú cho học sinh”.[8] Tuy nhiên, chuyển biến việc đổi phƣơng pháp dạy học diễn chậm chạp Phƣơng pháp dùng phổ biến “Thầy đọc, trò chép”, giảng giải thuyết trình xen kẽ vấn đáp tái hiện, biểu diễn số thí nghiệm minh họa Ngƣời giáo viên đứng bục giảng khơng phải có vai trị, nhiệm vụ nhƣ ngƣời thông báo cho học sinh kiến thức có sẵn sách giáo khoa, khơng phải cần nắm vững kiến thức đứng bục giảng trở thành ngƣời thầy Ngƣời thầy giáo đứng bục gảng để đảm đƣơng đầy đủ nghĩa vai trị cần phải trang bị cho thân không vốn kiến thức, hiểu biết khoa học rộng mà điều quan trọng phải có phƣơng pháp giảng dạy tốt, phải có cách thức giảng để học sinh- ngƣời học dễ hiểu, hiểu vận dụng đƣợc kiến thức vào sống, đồng thời qua đó, giáo dục ngƣời học khả tự lực, tích cực chiếm lĩnh tri thức, hƣớng đến khả tự học thân ngƣời học Thực tế giáo dục truyền thống, vấn đề phƣơng pháp giảng dạy chƣa đƣợc quan tâm mức, ngƣời dạy truyền thụ kiến thức có sẵn, mang tính chất thơng báo, ngƣời học tiếp nhận thông tin chiều, kết 15 Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Văn Cƣờng, Trần Bá Hoành, Nguyễn Bá Kim, Lâm Quang Thiệp (2007) , Đổi nội dung phương pháp đào tạo giáo viên THPT, NXB Đại học sƣ phạm, Hà Nội 16 Phạm Minh Hạc (1986), "Phương pháp tiếp cận hoạt động - nhân cách lý luận chung phương pháp dạy học”, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 173 17 Trần Bá Hoành (2002), “Những đặc trưng phương pháp dạy học tích cực”, Tạp chí giáo dục, số 32 18 Hoàng Lê Minh (2007), Tổ chức dạy học hợp tác mơn Tốn trường Trung học phổ thông, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trƣờng Đại học sƣ phạm Hà Nội Tr 28-56 19 Lƣơng Viết Mạnh (2010), Tổ chức dạy học theo nhóm chương " Quang hình học" cho học sinh dự bị đại học dân tộc với hỗ trợ Website dạy học", luận văn thạc sĩ giáo dục học, Đại học Vinh 20 Piaget Jeam (1997), “Tâm lí học giáo dục học” NXB Giáo dục Hà Nội 21 Nguyễn Bá Kim, Bùi Huy Ngọc (2010), Phương pháp dạy học đại cương Mơn Tốn, Dự án đào tạo GV THCS, NXB Đại học sƣ phạm 22 Nguyễn Thành Kỉnh (2011), “Phát triển kỹ dạy học hợp tác cho giáo viên trung học sở”, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trƣờng Đại học sƣ phạm, Đại học Thái Nguyên 23 Nguyễn Thế Khôi , Nguyễn Phúc Thuần (Đồng Chủ biên), Nguyễn Ngọc Hƣng , Vũ Thanh Khiết, Phạm Xuân Quế , Phạm Đình Thiết, Nguyễn Trần Trác , “Sách giáo khoa Vật lý 11” NXB Giáo dục 24 Nguyễn Thế Khôi , Nguyễn Phúc Thuần (Đồng Chủ biên), Nguyễn Ngọc Hƣng , Vũ Thanh Khiết , Phạm Xuân Quế , Phạm Đình Thiết, Nguyễn Trần Trác , “Sách giáo viên Vật lý 11” NXB Giáo dục 25 Nguyễn Thế Khôi, Nguyễn Phúc Thuần (Đồng Chủ biên), Nguyễn Ngọc Hƣng, Vũ Thanh Khiết, Phạm Xuân Quế, Phạm Đình Thiết, Nguyễn Trần Trác , “Sách tập Vật lý 11” NXB Giáo dục 26 Trần Thị Lệ Quyên, Tổ chức hoạt động học tập theo nhóm lớp trình dạy học sinh lớp 10 ban KHTN, ĐHSP Huế 74 27 Nguyễn Thị Sữu, Tổ chức trình dạy học hóa học phổ thơng, Đại học sƣ phạm Hà Nội 28 Lê Văn Tạc (2004), "Một số vấn đề sở lí luận học hợp tác theo nhóm", Tạp chí giáo dục, số 46 29 Nguyễn Trọng Tấn (dịch 2005), Cẩm nang thực hành giảng dạy, NXB ĐHSP Hà Nội 30 Thái Duy Tuyên (2008), Phương pháp dạy học truyền thống đổi mới, NXB Giáo dục 31 Thái Duy Tuyên (1993), "Tìm hiểu chất trình dạy học" Nghiên cứu Giáo dục, số 10 B TIẾNG ANH 32 Johnson, D & Johnson, R (1983) Confliet in the clas room: controversy and learning, Review of Education Research 49, pp 51 – 70 33 Johnson, D & Johnson, R (1998) Learning together and Alone, rd Cooperative competitive and Indivinalistic learning, Edition Pretice Hall, Englewood Clift, New Jesey 34 http: // www.lennc.org/lp/pages/4653 35 Từ điển bách khao việt nam 2003, Nxb Từ điển Bách khoa, tập III tr41 36 Weinert F.E, 2001 Concept of cpmpetence: a conceptual clarification In D.S.Rechen & L.H.Salganik (Eds), Defining and selecting key competencies, Gottingen:Hogrefe,pp.45 75 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA GIÁO VIÊN Về thực trạng vận dụng phƣơng pháp DH TN dạy học Vật lí trƣờng THPT Hiện nay, thực đề tài nghiên cứu “Mắt Các dụng cụ quang học” – lớp 11 Chúng gửi đến quý thầy (cô) phiếu tham khảo ý kiến Kính mong q thầy (cơ) vui lịng cho biết ý kiến, quan điểm vấn đề dƣới cách đánh dấu X vào ô lựa chọn Thơng tin chung Họ tên: (có thể không ghi) Sinh năm: 3.Giới tính:…………… Nam 4.Ông/ bà là: Giáo viên   Nữ Hiệu trƣởng 5.Số năm ơng/bà vị trí này: từ 1-5 năm      Hiệu phó 5-10 năm  10-15 năm  15 năm trở lên 6.Nơi công tác (ghi tên trƣờng): Nội dung điều tra Trong dạy học mơn Vật lí, Q Thầy thƣờng sử dụng phƣơng pháp dạy học nào? Trong dạy học mơn Vật lí, Q Thầy thƣờng gặp phải vấn đề khó khăn Theo thầy/cơ DH TN là: Theo thầy/cô DH TN đem lại kết nhƣ nào? 78 PP DH TN áp dụng cho đối tƣợng học sinh nào? Theo Thầy (Cơ), có cần thiết tổ chức dạy học mơn Vật lí theo phƣơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm khơng? Tác dụng việc vận dụng PP DH TN dạy học Vật lí Trân trọng cảm ơn Q Thầy (Cơ) 79 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA HỌC SINH Về tổ chức học tập mơn Vật lí theo phƣơng pháp nhóm Các em vui lịng cho biết ý kiến, quan điểm vấn đề dƣới cách đánh dấu X vào ô lựa chọn Nội dung Theo em thức vật lí đƣợc học là: Trong em thƣờng hứng thú với cách nhất? Giáo viên có thƣờng xun tổ học nhóm khơng? Trong q trình thảo luận theo nhóm thƣờng làm gì? Cảm nhận em học tổ chức học tập theo nhóm Vật lí Trân trọng cảm ơn Em! Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA HỌC SINH Về tiết học thực nghiệm sử dụng phƣơng pháp dạy học theo nhóm dạy học mơn Vật lí Em vui lịng cho biết kết tiết học TNSP với phƣơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhƣ nào? STT Nội dung Em hiểu Em thích tiết học tổ chức hoạt động Em hứng thú với cách học Thầy chức theo nhóm Em muốn đƣợc học tập phƣơng pháp dạy nhóm thƣờng xun Em tích cực tham gia thảo luận nhóm Em tự tin việc đƣa ý kiến Ghi chú: Em đánh dấu (x) vào phương án lựa chọn Trân trọng cảm ơn Em! Em thích đƣợc hoạt động nhóm Vật lí 81 Phụ lục ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG SAU ĐỢT THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM ĐỀ KIỂM TRA – TIẾT 51 TRUNG TÂM GDTX BA VÌ Môn: Vật lý 11 Năm học 2015 – 2016 Thời gian: 45 phút I Trắc nghiệm : (4 điểm)Ghi lại chữ đầu ý trả lời đầy đủ mà em chọn Câu 1: Một lăng kính có góc chiết quang nhỏ A = , chiết suất n = 1,5 Chiếu tia sáng đơn sắc vào mặt bên lăng kính dƣới góc tới nhỏ Góc lệch tia ló qua lăng kính là: A 60 B 30 C 40 D 80 Câu : Cơng thức xác định góc lệch D tia sáng qua lăng kính : A D = i1 + i2 – A B D = i1 – i2 + A C D = i1 – i2 – A D i1 + i2 + A Câu :Ảnh vật qua thấu kính hội tụ : A ln nhỏ vật B lớn vật C lớn vật D lớn nhỏ vật Câu 4:Ảnh vật thật qua thấu kính phân kỳ A ln nhỏ vật B lớn vật C ngƣợc chiều với vật D lớn nhỏ vật Câu : Nhận xét sau đúng? A Với thấu kính hội tụ, vật thật ln cho ảnh lớn vật B Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh lớn vật C Với thấu kính hội tụ, vật thật ln cho ảnh thật D Với thấu kính phân kì, vật thật ln cho ảnh ảo 82 Câu 6:Vật AB đặt thẳng góc trục thấu kính hội tụ, cách thấu kính 20cm Thấu kính có tiêu cự 10cm Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính : A 20cm Câu :Nhận xét sau thấu kính phân kì khơng đúng? A Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh thật B Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo C Với thấu kính phân kì, có tiêu cự f âm D Với thấu kính phân kì, có độ tụ D âm Câu : Công thức xác định góc lệch D tia sáng qua lăng kính : A D = i1 + i2 – A C D = i1 – i2 – A II Tự luận: điểm) Câu 1(2điểm)Một mặt phẳng AB cao 4cm đặt vng góc với trục trính thấu kính phân kì, ảnh vật qua thấu kính cao 2cm cách vật 40cm Tính tiêu cự thấu kính phân kì? Câu (4điểm)Một TKHT có tiêu cự f= 40cm.Một vật sáng AB=2cm đặt vng góc với trục cách TK khoảng d Xác định vị trí, tính chất , độ lớn vẽ ảnh trƣờng hợp : d=80cm, d=60cm, d=40cm, d=2 83 ... sở lý luận thực tiễn việc tổ chức dạy học theo nhóm nhằm phát triển lực hợp tác học sinh Chƣơng Tổ chức dạy học theo nhóm chƣơng "Mắt Các dụng cụ quang học" - vật lí 11 theo hƣớng phát triển lực. .. NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Đặc điểm chƣơng "Mắt Các dụng cụ quang học" Vật lí 11THPT 2.1.1.Nhiệm vụ chương "Mắt Các dụng cụ quang học? ?? ? ?Mắt Các dụng cụ quang học? ?? chƣơng... học? ??- Vật lý 11 nhằm phát triển lực hợp tác học sinh trung học phổ thơng Mục đích nghiên cứu Xây dựng tiến trình dạy học theo nhóm số kiến thức chƣơng "Mắt Các dụng cụ quang học? ??- Vật lí 11 nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học theo nhóm chương mắt các dụng cụ quang học, vật lý 11 nhằm phát triển năng lực hợp tác của học sinh trung học phổ thông ,

Từ khóa liên quan