0

Tổ chức dạy học phần các định luật bảo toàn vật lí lớp 10 theo hướng tăng cường hoạt động tự học của học sinh

126 30 0
  • Tổ chức dạy học phần các định luật bảo toàn vật lí lớp 10 theo hướng tăng cường hoạt động tự học của học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:40

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THUÝ NGA TỔ CHỨC DẠY HỌC PHẦN “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TỒN” VẬT LÍ LỚP 10 THEO HƯỚNG TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM VẬT LÍ HÀ NỘI - 2010 TỔ CHỨC DẠY HỌC PHẦN “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TỒN” VẬT LÍ LỚP 10 THEO HƯỚNG TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM VẬT LÍ Người hướng dẫn khoa học: GS TS TƠN TÍCH ÁI Lời cảm ơn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS.Tơn Tích Ái TS Tơn Quang Cường hết lịng giúp đỡ tơi q trình thực đề tài hoàn thành luận văn Trong thời gian thầy hướng dẫn luận văn, học hỏi thầy tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học Nhờ đó, tơi thấy trưởng thành Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành thầy cô giáo cán nhân viên trường Đại học Giáo dục- ĐHQG Hà Nội giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Tơi xin cảm ơn động viên giúp đỡ, bảo nhiệt tình thầy giáo BGH, thầy tổ Vật lí trường THPT Đan Phượng Hà Nội Tơi xin cảm ơn hợp tác nhiệt tình em học sinh lớp 10A8 trừơng THPT Đan Phượng q trình thực nghiệm sư phạm Tơi xin gửi lời tri ân đến gia đình bạn bè ln khích lệ, động viên tơi hồn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn đến Thư viện Trường ĐH Giáo dục- Hà Nội, Thư viện Quốc gia giúp đỡ tơi có đủ tài liệu để nghiên cứu hoàn thành luận văn Hà Nội, Ngày tháng 12 năm 2010 Học viên Nguyễn Thị Thuý Nga DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Đối chứng Giáo viên Học sinh Hoạt động thành phần Trung học phổ thông Thực nghiệm Sách giáo khoa Sách giáo viên Kiểm tra ĐC GV HS HĐTP THPT TN SGK SGV KT MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu Mục đích nghiên Đối tượng khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận văn 10 Cấu trúc luận văn Chƣơng : CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Những quan điểm dạy học 1.1.1.Quan điểm dạy học cổ điển 1.1.2 Quan điểm dạy học đại 1.2 Cơ sở lí luận dạy học tích cực 1.2.1 Một số khái niệm dạy học tích cực 1.2.2 Đặc trưng dạy học tích cực 1.2.3 Yêu cầu dạy học tích cực 1.2.4 Mơ hình dạy học tích cực 1.3.Cơ sở lí luận dạy học tự học 11 1.3.1 Một số khái niệm tự học 11 1.3.2.Ưu nhược điểm tự học 12 1.3.3 Phân tích thực trạng tự học trường THPT 13 Kết luận chương 15 Chƣơng 2: TỔ CHỨC DẠY HỌC PHẦN “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TỒN ” VẬT LÍ LỚP 10 THEO HƢỚNG TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH 16 2.1.Giới thiệu nội dung kiến thức phần “Các định luật bảo tồn” Vật lí lớp 10 16 2.1.1.Nội dung thời lượng 16 2.1.2 Sơ đồ cấu trúc nội dung phần “ Các định luật bảo tồn” Vật lí lớp 10 16 2.2 Tổ chức dạy học phần “Các định luật bảo toàn” theo hướng tăng cường hoạt động tự học học sinh 18 2.2.1 Các nội dung tổ chức dạy học theo hướng tự học 18 2.2.2 Đặc điểm hoạt động tổ chức dạy học tự học 18 2.2.3.Nguyên tắc tổ chức dạy học tự học cho học sinh phổ thơng 19 2.2.4 Các hình thức tổ chức dạy học tự học 20 2.2.5 Qui trình tổ chức dạy học theo hướng tăng cường hoạt động tự học 31 2.2.6 Một số giáo án phần “Các định luật bảo tồn” soạn theo hình thức dạy học tự học 33 Kết luận chương 82 Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 83 3.1 Mục đích 83 3.2 Nội dung thực nghiệm sư phạm 83 3.3 Phương pháp thực nghiệm 83 3.3.1 Chọn đối tượng thực nghiệm 83 3.3.2 Bố trí thực nghiệm 83 3.4 Đánh giá kết thực nghiệm 84 3.4.1 Cơ sở để đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 84 3.4.2 Kết thực nghiệm sư phạm 85 Kết luận chương 91 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 92 Kết luận 92 Khuyến nghị 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Biển học vô bờ, học học mãi, nguồn tri thức vô hạn Thiết nghĩ nhiệm vụ giáo viên giúp học sinh khám phá nguồn tri thức Học sinh Việt Nam thông minh quen việc thụ động tiếp thu kiến thức Trong trường học SGK giáo viên nguồn cung cấp thông tin Trong thời đại bùng nổ thông tin nay, nguồn tri thức tiếp nhận nhà trường chưa đủ đáp ứng yêu cầu xã hội Do lực tự học phải nâng cao đáp ứng đòi hỏi ngày cao tri thức xã hội Xuất phát từ vấn đề nêu gợi ý cho người viết ý tưởng “Tổ chức dạy học phần “Các định luật bảo tồn” Vật lí lớp 10 theo hướng tăng cường hoạt động tự học học sinh Lịch sử nghiên cứu 2.1 Những vấn đề nghiên cứu nước liên quan đến đề tài Ở Anh, vào năm 1920 hình thành nhà trường kiểu mới, khuyến khích hoạt động tự quản học sinh Ở Hoa Kì, từ năm 1970, gần 200 trường dạy học thử nghiệm: giáo viên hướng dẫn học sinh cách học, học sinh độc lập làm việc theo nhịp độ riêng phù hợp với nhận thức Hiện nay, đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực học sinh nhân rộng khắp giới 2.2 Những vấn đề nghiên cứu nước liên quan đến đề tài Việc tìm tịi nghiên cứu để có phương pháp dạy học sinh tiếp nhận thơng tin có từ xa xa người biết truyền đạt tri thức cho Cha ơng ta có câu “Đi ngày đàng, học sàng khơn” nói cần thiết việc tự học Ngày có nhiều cơng trình nghiên cứu đổi cơng tác giảng dạy đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh Mục đích nghiên cứu 3.1 Mục đích Xác định cách tổ chức dạy học phần “Các định luật bảo tồn” Vật lí lớp 10 theo hướng tăng cường hoạt động tự học học sinh 3.2 Mục tiêu Xây dựng qui trình tổ chức dạy học phần “Các định luật bảo tồn” Vật lí lớp 10 theo hướng tăng cường hoạt động tự học học sinh Đối tƣợng khách thể nghiên cứu 4.1.Đối tượng nghiên cứu Hoạt động tự học phần“ Các định luật bảo tồn” Vật lí lớp 10 cho học sinh 4.2.Khách thể nghiên cứu - - Giáo viên dạy Vật lí trường THPT Đan Phượng – Hà Nội - Học sinh lớp 10 trường THPT Đan Phượng – Hà Nội Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tổ chức dạy học phần “ Các định luật bảo toàn” theo hướng tự học học sinh Đối tượng khảo sát học sinh lớp 10 trường THPT Đan Phượng- Hà Nội Vấn đề nghiên cứu Tổ chức dạy học phần “ Các định luật bảo toàn” Vật lí lớp 10 để tăng cường hoạt động tự học học sinh Giả thuyết khoa học Nếu tổ chức dạy học phần “ Các định luật bảo tồn” Vật lí lớp 10 theo định hướng bồi dưỡng kỹ tự học cho học sinh làm cho học sinh nắm vững kiến thức, phát triển tư Phƣơng pháp nghiên cứu 8.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Nghiên cứu tài liệu có liên quan như: Lý luận dạy học Vật lí, tâm lý học sư phạm, lí luận tự học, nghiên cứu nội dung phần “Các định luật bảo toàn”, tài liệu liên quan đến tổ chức dạy học tự học 8.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Qua điều tra trường THPT Đan Phượng cho thấy với phương pháp dạy học truyền thống, học sinh đa phần chịu vận động học tập Học sinh tiếp nhận tri thức sách giáo khoa qua giảng dạy giáo viên - Qua quan sát trường THPT Đan Phượng, việc tổ chức dạy học theo phương pháp dạy học tích cực, học sinh hăng hái tham gia vào học, kiến thức học sinh nắm vững, nắm sâu phương pháp truyền thống Giáo viên đóng vai trị tổ chức, hướng dẫn, học sinh trung tâm trình học Học sinh tự tìm cách tiếp nhận tri thức qua hướng dẫn giáo viên nên tạo say mê, hứng thú, hăng say học sinh việc học tập Vật lí, đồng thời phát triển lực nhận thức, tư sáng tạo, tính chủ động tích cực học tập… Qua nâng cao lực học sinh - Dùng phiếu điều tra giáo viên dạy Vật lí trường THPT Đan Phượng thực trạng dạy học Vật lí trường theo hướng dạy học tự học -Điều tra nhận thức giáo viên học sinh vấn đề dạy học phần “Các định luật bảo tồn” Vật lí lớp 10 8.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm học Soạn số giáo án theo phương pháp hướng dẫn học sinh tự -Thực nghiệm sư phạm phần kết nghiên cứu để đánh giá tính khả thi đề tài Những đóng góp luận văn - Trình bày rõ sở lí luận dạy học tự học Đề xuất 03 biện pháp tổ chức dạy học theo hướng tăng cường hoạt động tự học học sinh - Soạn 05 giáo án cụ thể, chọn 02 chủ đề làm xemina phần “ Các định luật bảo toàn” theo hướng tăng cường hoạt động học sinh - Xây dựng qui trình tổ chức dạy học theo hướng tăng cường hoạt động tự học học sinh 10 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn trình bày chương: Chương 1: Cơ sở lí luận thực tiễn Chương 2: Tổ chức dạy học phần “ Các định luật bảo toàn” theo hướng tăng cường hoạt động học sinh Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 10 93 định việc tổ chức dạy học phần “ Các định luật bảo toàn” theo hướng tăng cường hoạt động tự học học sinh mang tính khả thi cao - Độ lệch chuẩn hệ số biến thiên nhóm lớp thực nghiệm thấp so với nhóm lớp đối chứng hai lần kiểm tra Điều khẳng định độ bền kiến thức HS đồng thời cho thấy hiệu vững mà đề tài đề xuất Điểm trung bình cộng hai lên kiểm tra nhóm lớp TN cao so với nhóm lớp ĐC Kết khẳng định độ bền kiến thức, chứng tỏ HS làm quen với cách dạy cách học theo phương pháp tự học, rèn luyện kỹ tư duy, thu thập xử lý thơng tin Phân tích kết qua lần kiểm tra thứ hai HS thu kết sau: Bảng 3.6 Phân loại trình độ HS qua lần kiểm tra thứ hai thực nghiệm Lần Phương KT án số TN ĐC Bảng 3.7 So sánh kết TN ĐC qua Lần KT số 94 Bảng 3.8 Tần suất cộng dồn sau TN Số Tầ cộng TN Tần cộng Số Tầ cộng ĐC Tần cộng Qua bảng 3.6, 3.7 3.8 phân loại học sinh cho thấy: Ở lần kiểm tra tỷ lệ phần trăm điểm khá, giỏi nhóm lớp TN ln cao so với nhóm lớp ĐC, đồng thời điểm yếu trung bình khơng cao so với nhóm lớp ĐC Kết lần khẳng định nhóm lớp TN kết đạt cao nhóm lớp ĐC qua phân tích cho thấy, việc dạy học sinh theo phương pháp hướng dẫn HS tự học lớp nâng cao chất lượng học tập học sinh + Về mặt định tính - Ở Về hứng thú mức độ tích cực học tập nhóm lớp TN: Tinh thần thái độ học tập em tốt biểu em tích cực chuẩn bị bài, chủ động giải vấn đề học tập GV yêu cầu HS làm việc độc lập hay theo nhóm để hồn thành câu hỏi, tập phiếu học tập thấy em hào hứng, thích thú hoàn thành nhiệm vụ giao hồi hộp chờ nhận xét từ phía GV Điều cho thấy phương pháp hướng dẫn HS tự học có hiệu việc hấp dẫn lôi 95 HS học tập, làm cho HS hứng thú học lực học tập tăng lên rõ rệt Tuy em học lực yếu chưa tự tin mạnh dạn đưa ý kiến Ở nhóm lớp ĐC: Khơng khí lớp học trầm hơn, đa số em thụ động, Các câu hỏi GV đưa HS trả lời em trả lời chưa trọng tâm câu hỏi - Về độ bền kiến thức sau thực nghiệm Kết thực nghiệm cho thấy, nhóm lớp TN làm quen với học đòi hỏi liên tục hoạt động, rèn luyện kỹ hoạt động trí tuệ nên lực tư HS nâng cao rõ rệt Biểu làm em nhớ lâu, nhớ xác hơn, cách giải đa dạng hơn, điều thể chất lượng làm nhiều HS Trong nhóm lớp ĐC, kết làm phản ánh nhiều em thiếu chắn, khơng đủ ý, có sai sót, làm em khơng sáng tạo theo khuôn mẫu Kết luận chƣơng Qua đợt thử nghiệm, dựa kết thu cho phép kết luận việc dạy phần “Các định luật bảo tồn” Vật lí lớp 10 THPT theo phương pháp dạy học tự học có tác dụng nâng cao chất lượng dạy học cụ thể: Các học trở nên sinh động, hấp dẫn, thực lôi gây hứng thú cho HS tạo môi trường học tập giúp em động hơn, tự tin - HS có khả tự làm việc độc lập, tự tìm tịi lĩnh hội tri thức từ hình thành lực tự nghiên cứu - Khắc sâu kiến thức cho HS 96 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Qua trình thực luận văn, thu số kết sau: - Làm rõ sở lí luận thực tiễn hình thức dạy học theo hướng tăng cường hoạt động tự học học sinh THPT - Đề xuất qui trình tổ chức dạy học tự học cách khoa học Thiết kế hoàn chỉnh dạy học phần “ Các định luật bảo tồn” Vật lí lớp 10 theo hướng tăng cường hoạt động tự học học sinh Qua kết thực nghiệm sư phạm khẳng định tính khả thi đề tài - Khuyến nghị Đối với GV dạy Vật lí trường THPT: Nghiên cứu cách tổ chức dạy học tự học bước đầu nhiều thời gian đem lại hiệu cao - Đối với cấp quản lý Giáo dục: Cần tạo điều kiện thuận lợi cho GV đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực Muốn nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải người GV phải sáng tạo, áp dụng phương pháp dạy phù hợp với đối tượng HS, phù hợp nội dung kiến thức 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Dƣơng Quốc Anh Bộ sách mười vạn câu hỏi Nxb Khoa học Kỹ thuật, 2004 Phạm Quang Anh Dạy học phần vectơ SGK hình học 10 nâng cao theo hướng tăng cường hoạt động tự học học sinh Luận văn thạc sĩ sư phạm toán học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 Tơn Tích Ái Cơ nhiệt Tập giảng chuyên đề cho học viên cao học Hà Nội, 2008 Dƣơng Trọng Bái (chủ biên) Các định luận bảo tồn Vật lí THPT Nxb Giáo dục, 2007 Lƣơng Duyên Bình (tổng Chủ biên khiêm Chủ biên) SGK Vật lí 10 Nxb Giáo dục, 2006 Lƣơng Dun Bình (tổng Chủ biên) Sách tập Vật lí 10 Nxb Giáo dục, 2006 Lƣơng Duyên Bình (tổng Chủ biên khiêm Chủ biên) Sách giáo viên Vật lí 10 Nxb Giáo dục, 2006 Lƣơng Duyên Bình, Phạm Quý Tư (đồng chủ biên) Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực chương trình SGK lớp 10 THPT, mơn Vật lí Nxb Giáo dục, 2006 Vũ Cao Đàm Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Xuất lần thứ 14) Nxb Khoa học Kĩ thuật, 2007 10 Bùi Quang Hân, Nguyễn Duy Hiền, Nguyễn Tuyến Giải toán trắc nghiệm Vật lí 10 nâng cao Nxb Giáo dục, 2007 11 Đinh Quốc Hƣng Tổ chức hoạt động học tập tự lực cho học sinh THP chuyên sinh học dạy học phần sinh thái học SGK sinh học lớp 12 Luận văn thạc sĩ sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 12 Nguyễn Thế Khôi (tổng Chủ biên), Phạm Quý Tư (Chủ biên) SGK Vật lí 10 nâng cao Nxb Giáo dục,2006 13 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính Tâm lý học giáo dục Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009 98 14 Trần Thị Thanh Nga Dạy học tự học cho học sinh thông qua chương vectơ khơng gian quan hệ vng góc hình học lớp 11 nâng cao THPT Luận văn thạc sĩ sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 15 Vũ Quang (tổng chủ biên) Vật lí Nxb Giáo dục, 2006 16 Vũ Quang (tổng chủ biên) Vật lí (tái lần thứ 4) Nxb Giáo dục, 2009 17 Vũ Bội Tuyền ( biên soạn) Vật lý thật lý thú tập Nxb Thanh niên,2000 18 Phạm Viết Vƣợng Giáo dục học Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000 Các trang web: http://dayhoc.net http://khoahoc.com.vn http://thuvienbaigiang.com http://vatlytuoitre.com http://vatlyvienam.com http://www.bing.com http://www.google.com PHỤ LỤC 99 Phụ lục 1: PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRONG HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ Ở TRƯỜNG THPH STT Biểu Tự lập dàn ý cho nội dung học Đưa câu hỏi vấn đề thắc mắc Đề xuất nhận định riêng Chủ động tìm đọc tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung học Bổ sung ý hay đọc tài liệu tham khảo vào họ Tham gia thảo luận nhóm Phản biện hay phân tích ý kiến bạn Thảo luận với GV cách thoải mái Ghi chép lại vấn đề thảo luận cách hệ thống Phụ lục 2: Một số hình ảnh dạy học tự học Vật lí 100 Hoạt động nhóm 101 Hoạt động thảo luận 102 ... Xác định cách tổ chức dạy học phần ? ?Các định luật bảo tồn” Vật lí lớp 10 theo hướng tăng cường hoạt động tự học học sinh 3.2 Mục tiêu Xây dựng qui trình tổ chức dạy học phần ? ?Các định luật bảo. .. 2.2 Tổ chức dạy học phần ? ?Các định luật bảo toàn? ?? theo hướng tăng cường hoạt động tự học học sinh 18 2.2.1 Các nội dung tổ chức dạy học theo hướng tự học 18 2.2.2 Đặc điểm hoạt động. .. CHƢƠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC PHẦN “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TỒN ” VẬT LÍ LỚP 10 THEO HƢỚNG TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH Trong chương trình Vật lí có định luật bảo tồn Trong chương trình Vật lí lớp 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dạy học phần các định luật bảo toàn vật lí lớp 10 theo hướng tăng cường hoạt động tự học của học sinh ,

Từ khóa liên quan