0

Sử dụng hệ thống bài tập định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương halogen hóa học lớp 10 trung học phổ thông

155 25 0
  • Sử dụng hệ thống bài tập định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương halogen hóa học lớp 10 trung học phổ thông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC   o0o - TRẦN THỊ KIM DUNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG HALOGEN HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HÓA HỌC Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC   o0o - TRẦN THỊ KIM DUNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG HALOGEN HĨA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HÓA HỌC Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MƠN HĨA HỌC) Mã số: 60 14 01 11 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Sửu Hà Nội - 2015 LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo trƣờng Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội thầy cô giáo tham gia giảng dạy trƣờng giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi cho em thực đề tài Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Thị Sửu - ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn tận tâm bảo em trình xây dựng, nghiên cứu hoàn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, thầy cô em học sinh trƣờng THPT Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên trƣờng THPT Tạ Uyên tỉnh Ninh Bình tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực nghiệm hoàn thành đề tài Xin cảm ơn gia đình bạn bè ln ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi thời gian học tập nghiên cứu Mặc dù có nhiều cố gắng, nhiên luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, em mong đƣợc lƣợng thứ nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy bạn Hà Nội, 11 tháng 11 , năm 2015 Trần Thị Kim Dung i DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTHH Bài tập hóa học BT CTHH DD, Dd DH DHHH ĐC ĐHSP Bài tập Công thức hoa học Dung dịch Dạy học Dạy học hóa học Đối chứng Đại học sƣ phạm GV Giáo viên GD Giáo dục GQVĐ Giải vấn đề GDPT GD&ĐT HS HSHT NXB Giáo dục phổ thông Giáo dục đào tạo Học sinh Hồ sơ học tập Nhà xuất Oxh – Kh Oxi hóa - Khử PPDH PTHH Phƣơng pháp dạy học Phƣơng trình hóa học PƢHH Phản ứng hóa học SGK THCS THPT TN TNSP TNKQ Sách giáo khoa Trung học sở Trung học phổ thông Thực nghiệm Thực nghiệm sƣ phạm Trắc nghiệm khách quan ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Giả thuyết khoa học Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 10 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 11 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Đổi phƣơng pháp dạy học hóa học trƣờng THPT 1.1.1 Xu hƣớng đổi phƣơng pháp dạy học 1.1.1.1 Các quan điểm đạo 1.1.1.2 Mục tiêu 1.1.1.3 Đổi nội dung chƣơng trình SGK phổ thơng 1.1.2 Đổi phƣơng pháp dạy học hóa học trƣờng THPT 1.2 Năng lực phát triển lực dạy học hóa học 1.2.1 Khái niệm lực 1.2.2 Đặc điểm cấu trúc lực 10 1.2.2.1 Đặc điểm chung lực 10 1.2.2.2 Cấu trúc lực 10 1.2.3 Các lực cần hình thành phát triển cho HS phổ thông 13 1.2.3.1 Các lực chung 13 1.2.3.2 Các lực chun biệt mơn hóa học nhà trƣờng THPT 13 1.3 Phát triển lực giải vấn đề cho HS dạy học 13 1.3.1 Khái niệm lực GQVĐ 13 1.3.2 Cấu trúc lực GQVĐ 14 1.3.3 Biểu lực GQVĐ 15 1.3.4 Biện pháp phát triển lực GQVĐ 16 1.3.5 Đánh giá lực GQVĐ 18 iii 1.4 Phƣơng pháp dạy học GQVĐ 21 1.4.1 Khái niệm, chất phƣơng pháp dạy học giải vấn đề 21 1.4.2 Tình có vấn đề 21 1.4.2.1 Khái niệm 21 1.4.2.2 Cơ chế phát sinh tình có vấn đề 22 1.4.3 Qui trình tổ chức dạy học theo phƣơng pháp giải vấn đề 22 1.4.4 Các mức độ việc áp dụng dạy học giải vấn đề 23 1.4.5 Ƣu điểm, nhƣợc điểm phƣơng pháp giải vấn đề 24 1.4.5.1 Ƣu điểm 24 1.4.5.2 Nhƣợc điểm 24 1.5 Bài tập hóa học – Một phƣơng pháp dạy học hiệu để phát triển lực GQVĐ cho HS 24 1.5.1 Khái niệm 24 1.5.2 Tác dụng tập hóa học việc phát triển lực giải vấn đề cho HS 25 1.5.3 Phân loại tập hóa học 25 1.5.4 Xu hƣớng phát triển tập hóa học 27 1.5.5 Bài tập định hƣớng phát triển lực 27 1.5.5.1 Những đặc điểmcủa tập định hƣớng phát triển lực 28 1.5.5.2 Các bậc trình độ tập định hƣớng phát triển lực 28 1.6 Thực trạng sử dụng tập hóa học phát triển lực giải vấn đề cho học sinh dạy học hóa học trƣớng THPT 30 1.6.1 Mục đích điều tra 30 1.6.2 Xây dựng phiếu điều tra 30 1.6.2.1 Phƣơng pháp điều tra 30 1.6.2.2 Đối tƣợng điều tra 30 1.6.3 Tiến hành điều tra 30 1.6.4 Đánh giá kết điều tra 30 1.6.4.1 Kết điều tra GV 30 1.6.4.2 Kết điều tra học sinh 31 Tiểu kết chƣơng 32 CHƢƠNG 2: TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHƢƠNG HALOGEN – HÓA HỌC 10 TRONG DẠY HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH 33 iv 2.1 Phân tích mục tiêu, cấu trúc nội dung chƣơng halogen – Hóa học 10 THPT 33 2.1.1 Mục tiêu chƣơng halogen 33 2.1.2 Cấu trúc nội dung chƣơng halogen 34 2.1.3 Những điểm cần ý nội dung phƣơng pháp dạy học 34 2.1.3.1 Những điểm cần ý nội dung dạy học 34 2.1.3.2 Những điểm cần ý PPDH 35 2.2 Tuyển chọn, xây dựng hệ thống tập hóa học chƣơng halogen hóa 10 THPT 36 2.2.1 Nguyên tắc lựa chọn, xây dựng hệ thống tập hóa học để phát triển lực GQVĐ cho HS 36 2.2.2 Qui trình xây dựng tập hóa học để phát triển lực GQVĐ cho HS 36 2.2.3 Hệ thống tập 37 2.2.3.1 Nguyên tắc xếp hệ thống tập 37 2.2.3.2 Bài tập vận dụng 38 2.2.3.3 Bài tập giải vấn đề 42 2.2.3.4 Bài tập gắn với bối cảnh, tình thực tiễn 51 2.3 Một số biện pháp sử dụng hệ thống tập hóa học nhằm phát triển lực GQVĐ cho HS 55 2.3.1 Sử dụng tập dạy hình thành kiến thức (tạo tình có vấn đề, vận dụng kiến thức GQVĐ học tập, thực tiễn) 55 2.3.2 Sử dụng tập dạy hoàn thiện kiến thức (vận dụng kiến thức GQVĐ phức hợp, vấn đề thực tiễn mang tính tích hợp, gắn với bối cảnh ) 56 2.3.3 Sử dụng tập tổ chức hoạt động nâng cao hứng thú học tập mơn (trị chơi đố vui, giải ô chữ ) 56 2.4 Thiết kế giáo án dạy công cụ đánh giá lực giải vấn đề học sinh 57 2.4.1 Thiết kế số giáo án dạy 57 2.4.2 Thiết kế công cụ đánh giá lực giải vấn đề học sinh (Phiếu kiểm quan sát đánh giá GV; phiếu tự đánh giá học sinh; Đề kiểm tra đánh giá ) 69 2.4.2.1 Tiêu chí đánh giá lực GQVĐ 69 2.4.2.2 Thiết kế bảng kiểm quan sát (dành cho GV) 70 2.4.2.3 Thiết kế phiếu hỏi HS mức độ phát triển lực GQVĐ 72 v 2.4.2.4 Thiết kế kiểm tra 73 Tiểu kết chƣơng 73 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 74 3.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 74 3.2 Nhiệm vụ nội dung thực nghiệm sƣ phạm 74 3.3 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 74 3.3.1 Chuẩn bị cho trình thực nghiệm 74 3.3.2 Nội dung thực nghiệm sƣ phạm 75 3.3.3 Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm 75 3.4 Kết xử lí kết thực nghiệm sƣ phạm 76 3.4.1 Phƣơng pháp xử lí kết thực nghiệm sƣ phạm 76 Kết TNSP – Xử lí đánh giá số liệu 3.4.2 77 3.4.3 Phân tích kết thực nghiệm sƣ phạm 85 3.4.3.1 Phân tích định tính 85 3.4.3.2 Phân tích định lƣợng 85 Tiểu kết chƣơng 86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng mô tả tiêu chí mức độ đánh giá NL GQVĐ 69 Bảng 3.1 GV dạy TN đặc điểm học tập đối tƣợng TN ĐC 75 Bảng 3.2 Kết kiểm tra số .77 Bảng 3.3 Kết kiểm tra số .78 Bảng 3.4 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất lũy tích KT số trƣờng THPT Võ Nhai 78 Bảng 3.5 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất lũy tinh KT số trƣờng THPT Võ Nhai 79 Bảng 3.6 Bảng phân loại kết học tập trƣờng THPT Võ Nhai 80 Bảng 3.7 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất lũy tinh KT số trƣờng THPT Tạ Uyên 80 Bảng 3.8 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất lũy tinh KT số trƣờng THPT Tạ Uyên 81 Bảng 3.9 Bảng phân loại kết học tập trƣờng THPT Tạ Uyên 82 Bảng 3.10 Bảng tổng hợp tham số đặc trƣng 82 Bảng 3.11 Kết đánh giá GV phát triển NL GQVĐ HS thông qua bảng kiểm quan sát .83 Bảng 3.12 Kết tự đánh giá HS phát triển lực GQVĐ 84 vii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ thành tố cấu thành lực 11 Hình 1.2 Sơ đồ cấu trúc chung lực 12 Hình 1.3 Cấu trúc lực giải vấn đề 15 Hình1.4 Sơ đồ chất tình có vấn đề .22 Hình 1.5 Sơ đồ quy trình dạy học GQVĐ .23 Hình 1.6 Sơ đồ mức độ áp dụng PPDH GQVĐ .23 Hình 2.1 Sơ đồ cấu trúc nội dung kiến thức chƣơng “Nhóm Halogen” .34 Hình 3.1 Đồ thị biểu diễn đƣờng lũy tích kiểm tra số – Võ Nhai 79 Hình 3.2 Đồ thị biểu diễn đƣờng lũy tích kiểm tra số – Võ Nhai 79 Hình 3.3 Biểu đồ phân loại kết học tập HS kiểm tra số – Võ Nhai 80 Hình 3.4 Biểu đồ phân loại kết học tập HS kiểm tra số – Võ Nhai 80 Hình 3.5 Đồ thị biểu diễn đƣờng lũy tích kiểm tra số – Tạ Uyên .81 Hình 3.6 Đồ thị biểu diễn đƣờng lũy tích kiểm tra số – Tạ Uyên .81 Hình 3.7 Biểu đồ phân loại kết học tập HS kiểm tra số – Tạ Uyên 82 Hình 3.8 Biểu đồ phân loại kết học tập HS kiểm tra số – Tạ Uyên 82 viii - Cl : Kết tủa trắng AgCl 107 - Br : Kết tủa vàng nhạt AgBr - I : Kết tủa vàng AgI GV: Các muối AgCl, AgBr, AgI dễ nhiệt phân dùng nhiều công nghiệp tráng gƣơng Thời gian Hoạt động Giáo viên Học sinh * Hoạt động 2: Bài tập Mục tiêu: Rèn luyện kĩ viết CTHH, PTHH, hoàn thành chuỗi phản ứng - GV: Phân lớp thành nhóm Treo bảng 10' phụ ghi ND BT1 lên bảng cho HS quan sát, suy nghĩ 3phút gọi HS thuộc nhóm lên bảng làm BT1 HS: lên bảng trình bày nội dung - GV: Gọi HS nhóm nhận xét làm nhóm kia, bổ sung HS: Nhận xét - GV: Bổ sung kết luận HS: Nghe TT 10' - GV: Treo bảng phụ ghi ND BT2 lên bảng cho HS quan sát, suy nghĩ 2phút gọi HS lên bảng làm BT2 HS: lên bảng trình bày nội dung - GV: Gọi HS khác nhận xét, bổ sung HS: Nhận xét - GV: Bổ sung kết luận HS: Nghe TT Củng cố giảng: (3') -Cho HS tự khái quát lại kiến thức cần nhớ Bài tập nhà: (1'): - HS làm tập trang 118,119 SGK Chuẩn bị tập 11,12/119 SGK 108 Tiết 45 Ổn định tổ chức: (1') Kiểm tra cũ: Trong học Bài mới: - GV: Treo bảng phụ ghi ND BT11,12 AgNO3 dƣ nên số mol AgNO3 = Số giao nhà hôm trƣớc lên bảng cho HS quan sát gọi HS nhóm lên bảng làm BT * Bài 11/SGK-119: Cho 300ml dung dịch có hồ tan 5,85g NaCl tác dụng với 200ml dung dịch có hồ tan 34g AgNO3, ngƣời ta thu đƣợc kết tủa nƣớc lọc a)Tính khối lƣợng chất kết tủa thu đƣợc b)Tính nồng độ mol chất cịn lại nƣớc lọc Cho thể tích nƣớc lọc thu đƣợc thay đổi không đáng kể * Bài 12/SGK-119: Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, dƣ Dẫn khí vào 500ml dung dịch NaOH 4M(ở nhiệt độ thƣờng) a)Viết PTHH phản ứng xảy b)Xác định nồng độ mol chất có dung dịch sau phản ứng Xem thể tích thay đổi khơng đáng kể HS: lên bảng trình bày nội dung - GV: Gọi HS nhóm nhận xét, bổ Số mol NaCl = Số mol NaClO= Số sung nhóm HS: Nhận xét - GV: Bổ sung kết luận 109 HS: Nghe TT, chỉnh sửa bổ sung vào làm 15' * Hoạt động 2: - GV: Treo bảng phụ ghi ND BT3 lên bảng cho HS quan sát, suy nghĩ phút gọi HS nhóm lên bảng làm BT * Bài 3: Khi bị nung nóng, kali clorat đồng thời phân huỷ theo hai cách : a) Tạo oxi kali clorua b) Tạo kali peclorat kali clorua - Viết phƣơng trình hố học - Tính xem có phầ trăm khối lƣợng kali clorat phân huỷ theo phản ứng (a) phản ứng (b), biết phân huỷ 61,25 g kali clorat thu đƣợc 14,9 g kali clorua HS: lên bảng trình bày nội dung - GV: Gọi HS nhóm nhận xét, bổ sung nhóm HS: Nhận xét - GV: Bổ sung kết luận HS: Nghe TT Hoạt động (10 phút) Cho HS đọc đoạn thông tin phiếu học tập trả lời câu hỏi 110 PHIẾU HỌC TẬP Sau bão lũ, ngập lụt nguồn nƣớc sinh hoạt ngƣời dân (nƣớc giếng, ao, ) bị nhiễm nặng Để có nƣớc sử dụng ngƣời ta thƣờng dùng cloramin (NH2Cl NHCl2) để khử trùng nguồn nƣớc thiên nhiên (sông, hồ ) Vậy chế sát trùng nguồn nƣớc Cloramin xảy nhƣ nào? * GV phát vấn gợi ý Em dự đoán liên quan đến chất học ? Liệu chế khử trùng nƣớc có cịn giống chất khơng? Nó có gây độc hại cho ngƣời hay không? * GV cung cấp thông tin Cloramin chất NH2Cl NHCl2 Khi hoà tan cloramin vào nƣớc giải phóng clo Clo tác dụng với nƣớc tạo HclO: Cl2 + H2O € HClO + HCl HClO có phân tử nhỏ, dễ hấp thụ màng sinh học vi sinh vật, phá huỷ protein màng, cản trở tính bán thâm màng, thay đổi áp suất thẩm thấu tế bào làm chết vi khuẩn, nấm HClO có tính oxi hố mạnh nên phá hoại hoạt tính số enzim vi sinh vật, gây chết cho vi sinh vật Cloramin không gây độc hại cho ngƣời dùng nƣớc đƣợc khử trùng chất Củng cố giảng: (3') - Cho HS tự nhấn mạnh lại kiến thức cần nhớ chƣơng - Giao phiếu học tập nhà 111 PHIẾU BÀI TẬP VỀ NHÀ Câu 1: Cho lƣợng hỗn hợp CuO Fe2O3 tan hết dung dịch HCl thu muối có tỉ lệ mol 1: Phần trăm khối lượng CuO Fe2O3 hỗn hợp lần lƣợt A 30 70 B 40 60 C 50 50 D 60 40 Câu 2: Một m gam hỗn hợp Zn , Fe2O3 tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 0,46M, thu đƣợc 1,12 lít khí (đktc) Cơ cạn dung dịch tạo thành thu đƣợc 16,55 gam muối khan Giá trị V m lần lƣợt A.0,56 8,05 Câu 3:(A -08) Cho 4,64 hỗn hợp gồm FeO,Fe2O3 ,Fe3O4 ( số mol FeO Fe2O3) tác dụng vừa đủ với V lít dung dich HCl 1M Giá trị V : A 0,46 lít B 0,16 lít C 0,36 lít D 0,46 lít Câu 4: Một hỗn hợp `muối NaCl NaBr có khối lƣợng 22gam Hịa tan `muối vào nƣớc thêm AgNO3 dƣ vào Kết tủa thu đƣợc có khối lƣợng 47, g.Khối lƣợng muối là: A.NaCl(11,7g);NaBr(10,3g) B.NaCl (8,9g);NaBr (8,5g) C.NaCl(13g);NaBr (5,3g ) D.NaCl (11,2g);NaBr (6,3g) Câu 5: Chất A muối canxihalogenua Cho dung dịch chứa 0, g tác dụng với lƣợng dƣ dung dịch AgNO3 thu đƣợc 0,376 g kết tủa bạc halogen Hãy xác định công thức chất A? Bài tập nhà: (1') Nắm vững lí thuyết chƣơng Halogen, tính chất, điều chế Halogen hợp chất tạo nên giải đƣợc tập hỗn hợp, tính C%, m… -Làm tập 4,5,6,7,8,11, 13 trang 118,119/sgk Xem kĩ lại nội dung chƣơng chuẩn bị kiểm tra tiết số -Xem trƣớc nội dung lí thuyết chuẩn bị cho thực hành số 3: tính chất hóa học Brom Iot V Rút kinh nghiệm 112 PHỤ LỤC 5: BÀI KIỂM TRA SỐ Họ tên:…………………………………… Lớp: …………………… KIỂM TRA 15 PHÚT I.Đề kiểm tra Câu Ngun tố clo khơng có khả thể số oxi hoá : A.+3 B.0 C.+1 D.+2 Câu Có dung mơi : nƣớc, benzen, etanol, cacbon tetraclorua Khí clo tan dung môi A Nƣớc B Benzen C Etanol D Cacbon tetraclorua Câu Chỉ câu nhận định đúng: A Khí clo khơng phản ứng với khí oxi B Khí clo phản ứng với khí oxi tạo Cl2O C Khí clo phản ứng với khí oxi tạo Cl2O5 D Khí clo phản ứng với khí oxi tạo Cl2O7 Câu Chỉ phƣơng trình hóa học phản ứng sản xuất clo công nghiệp : A 4HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + 2H2O B 16HCl + 2KMnO4 C 2NaCl + 2H2O D NaCl Câu Có ba cách thu khí dƣới đây, cách dùng để thu khí clo ? A.Cách Câu Khí clo đƣợc làm khơ :Â A.H2SO4 đặc Câu Cho sơ đồ phản ứng : Zn + HCl  Khí A + Các khí sinh (A, B, C) có khả phản ứng với : A A B, B C C A C, B C 113 Câu Trong phịng thí nghiệm, khí clo thƣờng đƣợc điều chế cách cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, đun nóng Thí nghiệm đƣợc mơ tả nhƣ hình vẽ dƣới Khí clo thu đƣợc có lẫn tạp chất nƣớc khí HCl Để loại bỏ tạp chất, ngƣời ta dẫn sản phẩm lần lƣợt qua bình (I) bình (II) Hóa chất bình (I) bình (II) lần lƣợt E H2O dung dịch H2SO4 đặc F Dung dịch NaCl bão hòa dung dịch H2SO4 đặc G Dung dịch AgNO3 dung dịch H2S H Dung dịch Na2CO3 dung dịch NaOH đặc Câu Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch NaF dung dịch NaCl: A.dd BaCl2 B khí Cl2 C dd AgNO3 D dd Br2 Câu 10 Từ bột Fe hoá chất X điều chế trực tiếp đƣợc FeCl3 Vậy X là: B Dd HCl B Dd CuCl2 C Khí clo D Cả A, B, C đƣợc Câu 11 (ĐH A – 2008) Cho PTHH phản ứng sau 4HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + 2H2O 2HCl + Fe  FeCl2 + H2 14HCl + K2Cr2O7  2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O 6HCl + 2Al  2AlCl3 + 3H2 16HCl + 2KMnO4  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O Số phản ứng HCl thể tính oxi hóa A B C D Câu 12 Đổ dung dịch chứa 8,1g HBr vào dung dịch chứa 2g NaOH Nhúng quỳ tím vào dung dịch thu đƣợc, quỳ tím chuyển sang màu A đỏ B không màu C xanh D Tím II Đáp án Mỗi câu đƣợc 0,83 điểm 1D-2A-3A-4C-5A-6A-7B-8B-9C-10C-11B-12A 114 PHỤ LỤC 6: BÀI KIỂM TRA SỐ KIỂM TRA 45 PHÚT I Tên chủ đề TNK -Tính trạng ứng Clo pp đ nghiệ công Số câu Tỉ lệ số điểm Hiđro clorua – axit clohidric muối clorua -Tính hiđro -Tan n nƣớc axit c -Tính số m -Pp đ clohid phịng Số câu Tỉ lệ số điểm 0,75 -Tính trạng ứng d brom Flo Brom – Iot - Thà tử, tên bả điều c chất c iot Số câu Tỉ lệ số điểm II Đề kiểm tra A Trắc nghiệm (4 điểm) Câu Đổ dung dịch chứa 8,1g HBr vào dung dịch chứa 2g NaOH Nhúng quỳ tím vào dung dịch thu đƣợc, quỳ tím chuyển sang màu: A đỏ Câu Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch NaF dung dịch NaCl: A Dd BaCl2 Câu Nguyên tố sau tất hợp chất có số oxi hố -1 ? A Clo Câu Chứng khó tiêu bao tử có nhiều axit HCl Để làm giảm đau ngƣời ta thƣờng dùng viên thuốc có tác dụng phản ứng với axit để làm giảm lƣợng axit dày.Chất thành phần viên thuốc? A NaHCO3 B Na2CO3 C KHCO3 D.K2CO3 Câu Ngun tố clo khơng có khả thể số oxi hoá : A.+3 B.0 C.+1 D.+2 Câu Có dung mơi : nƣớc, benzen, etanol, cacbon tetraclorua Khí clo tan dung mơi A Nƣớc B Benzen C Etanol D Cacbon tetraclorua Câu Trong hợp chất với nguyên tố nào, clo có số oxi hố dƣơng ? A Flo, oxi B Oxi, nitơ C Flo, nitơ D Flo, oxi, nitơ Câu Khi để hở lọ đựng dd axit HCl đặc khơng khí ẩm khối lƣợng lọ A tăng B giảm C không thay đổi D tăng giảm Câu Điều chế khí hiđro clorua cách: A cho tinh thể NaCl tác dụng với H2SO4 đặc đun nóng B cho dung dịch NaCl tác dụng với H2SO4 đặc đun nóng C cho dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch H2SO4 đun nóng D cho tinh thể NaCl tác dụng với dung dịch H2SO4 đun nóng Câu 10 Nguyên tắc điều chế khí clo dựa vào phản ứng sau : A 2Cl -  Cl2 + 2e B NaCl t C 4HCl + MnO2  Cl2 + MnCl2 D 2NaCl + 2H2O Câu 11 Ngƣời ta sát trùng dung dịch muối ăn NaCl, chẳng hạn nhƣ hoa tƣơi, rau sống đƣợc ngâm dung dịch NaCl từ – 10 phút Khả diệt khuẩn dung dịch NaCl do: 116 - A Dung dịch NaCl tạo ion Cl có tính khử B Vi khuẩn bị nƣớc thẩm thấu C Dung dịch NaCl mặn nên sát trùng tốt D Một lý khác Câu 12 Cho 0,2 mol HCl tác dụng hồn tồn với MnO2 thu đƣợc V1 lít khí X có màu vàng lục Cũng cho 0,2 mol HCl tác dụng hồn tồn với KMnO4, thu đƣợc V2 lít khí X So sánh V1 V2 (trong điều kiện nhiệt độ, áp suất) : A V1 > V2 B V1 = V2 C V1 < V2 D Không xác định đƣợc Câu 13 Khi cho Fe3O4 tác dụng với HI dƣ, tạo : A muối FeI2 B muối FeI3 C muối FeI2 FeI3 D muối Fe3I8 Câu 14 Khói xuất phản ứng bột nhơm bột iot (xúc tác H2O) : A AlI3 B I2 C Al2O3 D I2O Câu 15 Để khắc chữ lên thủy tinh ngƣời ta dùng hóa chất sau ? A H2SO4 đặc B NaOH loãng C Hỗn hợp CaF2 H2SO4 đặc D Khí F2 + 2+ 2+ Câu 16 (ĐH B – 2008) Cho dãy chất ion: Cl2, F2, SO2, Na , Ca , Fe , 3+ 2+ 2Al , Mn , S , Cl Số chất ion dãy có tính oxi hố tính khử A B C D B Tự luận (6 điểm) Câu (2 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng: NaCl HCl  Cl2  FeCl3  NaCl € NaOH AgCl Ag Câu (1 điểm) Có lọ nhãn đựng chất khí sau:Cl2, HCl O2 Chỉ dùng hóa chất nhận biết lọ ? Câu (3 điểm) Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX NaY (X, Y hai nguyên tố có tự nhiên, hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO (dƣ), thu đƣợc 8,61 gam kết tủa Phần trăm khối lƣợng NaX hỗn hợp ban đầu ? III Đáp án: A Trắc nghiệm Mỗi câu đƣợc 0,25 điểm 1A–2C–3B–4A–5D–6A–7A–8B–9A–10A–11B–12C–13A–14B–15C–16B B Tự luận Câu Mỗi PTPƢ đƣợc 0,25 điểm 0,25 điểm Câu Dùng q tím ẩm đƣa vào miệng lọ khí: + lọ nào, giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ sau 0,25 điểm ngay, lọ chứa khí Cl2: Cl2 + H2O ƒ HCl + HClO + 0,25 điểm lọ giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ 117 giữ nguyên màu, lọ chứa khí HCl + lọ q tìm giữ ngun màu, lọ chứa O2 0,25 điểm Câu Giả sử NaX NaY tạo kết tủa AgX AgY, gọi cơng thức chung NaX NaY Na M ∆m↑ = 8,61-6,03 = 2,58g; nNa M = → M X,Y = 201 – 23 = 178 mà X, Y thuộc nhóm VIIA : F (M=19) , Cl (M = 35,5), Br (M= 80), I (M = 127) nên khơng thể có AgX AgY, mà X, Y chu kì liên tiếp ZX < ZY → X flo (NaX NaF), Y clo (NaY NaCl), kết tủa AgCl AgF khơng kết tủa n AgCl = NaF + AgNO3 → không xảy NaCl + + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3 0,06 → m NaCl = 0,06 58,5 = 3,51g → m NaF = 6,03 – 3,51 = 2,52g → %NaX = % NaF = 118 ... SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHƢƠNG HALOGEN - HÓA HỌC 10 TRONG DẠY HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH 2.1 Phân tích mục tiêu, cấu trúc nội dung chƣơng halogen - Hóa. .. trình bày chương: Chƣơng Cơ sở lí luận thực tiễn đề tài Chƣơng Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống tập hóa học Chƣơng halogen - Hóa học 10 dạy học nhằm phát triển lực giải vấn đề cho học sinh Chƣơng... thực hành hóa học, lực tính tốn, lực giải vấn đề thơng qua mơn hóa học, lực vận dụng kiến thức hoá học vào sống 1.3 Phát triển lực giải vấn đề cho HS dạy học hóa học 1.3.1 Khái niệm lực GQVĐ [14]
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng hệ thống bài tập định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương halogen hóa học lớp 10 trung học phổ thông ,

Từ khóa liên quan