0

Quản lý đào tạo ngành công nghệ may tại trường đại học công nghiệp hà nội

171 23 0
  • Quản lý đào tạo ngành công nghệ may tại trường đại học công nghiệp hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:11

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THÚY HẰNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THÚY HẰNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60 14 05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : PGS.TS Trần Khánh Đức HÀ NỘI - 2013 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu, thầy giáo tồn thể cán viên chức, phòng ban chức Trƣờng Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội giảng dạy giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc kính trọng đến PGS.TS Trần Khánh Đức trực tiếp hƣớng dẫn, bảo tận tình em suốt trình nghiên cứu thực luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn đồng chí Ban Giám Hiệu, đồng chí cán bộ, giáo viên phòng, khoa trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội ủng hộ, cung cấp số liệu cho ý kiến đóng góp Đồng thời xin cảm ơn động viên giúp đỡ ngƣời thân gia đình để tơi hồn thành khóa học luận văn Mặc dù cố gắng thật nhiều trình thực đề tài, khả kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cịn chƣa nhiều, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến chân thành Q Thầy giáo, Cơ giáo, bạn đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2013 Tác giả luận văn Trần Thúy Hằng i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt CBGV CBQL CSVC CHXHCNVNCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam CNM&TKTTCông nghệ May - Thiết kế Thời trang QL CTĐT ĐBCL ĐH 10 ĐHCN HN 11 ĐTN 12 ĐVHT 13 NXB 14 QĐ-BGD-ĐT 15 hội QĐ-BLĐ-TBXH Quyết định - Bộ Lao động- Thƣơng binh Xã 16 QLGD 17 TC 18 TCN 19 TCCN 20 HĐKH 21 THCNM 22 TTQLCL 23 TKTP 24 TNHH 25 UMAS, EMISPhần mềm quản lý kết học tập 26 TK &ĐDSKThiết kế đạo diễn sân khấu ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng biểu vi Danh mục sơ đồ, biểu đồ vii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản lý 1.2.2 Quản lý giáo dục, quản lý nhà trƣờng 11 1.2.3 Đào tạo quản lý đào tạo 13 1.3 Ngành Công nghệ May quản lý hoạt động đào tạo ngành Công nghệ May trƣờng Đại học 15 1.3.1 Ngành Công nghệ May 15 1.3.2 Nội dung quản lý đào tạo ngành Công nghệ May 17 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý đào tạo ngành CNM nhà trƣờng .22 1.4.1 Yếu tố khách quan 22 1.4.2 Yếu tố chủ quan 25 Tiểu kết chƣơng 26 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 27 2.1 Khái quát Trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội 27 2.2 Khoa Công nghệ May TKTT trƣờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội 27 2.2.1 Chức nhiệm vụ 27 2.2.2 Lịch sử hình thành phát triển 28 2.2.3 Các loại hình đào tạo 28 2.2.4 Đội ngũ cán - giáo viên 28 2.3.Thực trạng quản lý đào tạo ngành Công nghệ May khoa Công nghệ MayTKTT trƣờng Đại học Công Nghiệp Hà Nội 28 iii 2.3.1 Thực trạng việc quản lý chƣơng trình đào tạo 28 2.3.2 Thực trạng quản lý kế hoạch đào tạo 38 2.3.3 Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên 40 2.3.4 Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy giáo viên 42 2.3.5 Thực trạng quản lý hoạt động hƣớng nghiệp học tập sinh viên 46 2.3.6 Thực trạng quản lý công tác đánh giá kết học tập sinh viên 53 2.3.7 Thực trạng sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo 56 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản lý đào tạo 59 Tiểu kết chƣơng 60 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 61 3.1 Nhu cầu định hƣớng phát triển đào tạo nhân lực ngành công nghệ May năm tới 61 3.1.1 Nhu cầu đào tạo ngành May 61 3.1.2 Định hƣớng phát triển đào tạo nhân lực ngành Công nghệ May năm tới 62 3.2 Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp 62 3.2.1 Đảm bảo tính khoa học 63 3.2.2 Đảm bảo tính kế thừa, thực tiễn 63 3.2.3 Đảm bảo tính đồng 63 3.2.4 Đảm bảo tính khả thi 64 3.3 Các biện pháp quản lý đào tạo ngành Công nghệ May trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội 64 3.3.1 Biện pháp : Hoàn thiện chuẩn đầu ngành đào tạo Công nghệ May .64 3.3.2 Biện pháp : Quản lý phát triển chƣơng trình đào tạo kế hoạch đào tạo 65 3.3.3 Biện pháp 3: Quản lý hoạt động giảng dạy giáo viên 68 3.3.4 Biện pháp 4: Quản lý hoạt động hƣớng nghiệp học tập SV .71 3.3.5 Biện pháp : Quản lý hoạt động đổi đánh giá kết học tập SV .75 3.3.6 Biện pháp 6: Đổi công tác quản lý sở vật chất - thiết bị phục vụ đào tạo 77 3.3.7 Biện pháp Tăng cƣờng mối quan hệ nhà trƣờng doanh nghiệp 79 3.4 Mối quan hệ biện pháp quản lý hoạt động đào tạo ngành Công nghệ May trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội 81 iv 3.4.1 Mối quan hệ biện pháp quản lý đào tạo Ngành Công nghệ May 81 3.4.2 Điều kiện thực biện pháp 82 3.5 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 82 3.5.1 Khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp quản lý 83 3.5.2 Khảo nghiệm tính khả thi biện pháp đề xuất 85 Tiểu kết chƣơng 90 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC 96 v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tổng hợp phiếu trƣ quản lý chƣơng trì Bảng 2.2 Tổng hợp phiếu trƣ chƣơng trình đào t Bảng 2.3 Ý kiến doanh n Bảng 2.4 Tổng hợp phiếu trƣ quản lý kế hoạch đ Bảng 2.5 Tổng hợp trình Bảng 2.6 Tổng hợp phiếu trƣ giảng dạy giáo Bảng 2.7 Tổng hợp phiếu th chất lƣợng giảng d Bảng 2.8 Tổng hợp kết t Bảng 2.9 2012, 2013 Tổng hợp khảo sát Bảng 2.10 Tổng hợp điều tra Bảng 2.11 Tổng hợp điều tra Bảng 2.12 Quy định chuyển điểm số sang điểm chữ trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội Bảng 2.13 Tổng hợp phiếu trƣ hƣớng nghiệp h Bảng 2.14 Tổng hợp phiếu trƣ đánh giá trình Bảng 2.15 Thống kê sở vậ khoa CNM- TK Bảng 2.16 Tổng hợp phiếu trƣ quản lý CSVC, tra Bảng 3.1 Các thang điểm Bảng 3.2 Tổng hợp kết k Bảng 3.3 Tổng hợp kết k Bảng 3.4 Khảo nghiệm mối biện pháp vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1 Hình 1.2 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ 3.4 Biểu đồ 3.5 vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc hội nhập quốc tế, nguồn lực ngƣời Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, định thành công công phát triển đất nƣớc Giáo dục, đặc biệt giáo dục đại học - nơi cung cấp lực lƣợng lao động trực tiếp quan trọng ngày có vai trò nhiệm vụ quan trọng việc xây dựng hệ ngƣời Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Điều địi hỏi giáo dục phải có chiến lƣợc phát triển hƣớng, hợp quy luật với xu xứng tầm thời đại Cách mạng khoa học công nghệ kinh tế thị trƣờng tác động vào sản xuất làm nảy sinh nhiều vấn đề mang tính quy luật Các kỹ thuật công nghệ đƣợc áp dụng sản xuất có thay đổi nhanh chóng, điều tác động đến cấu trình độ lao động, cần nhiều kỹ sƣ, cán có trình độ đại học, cao đẳng miệng nói tay làm, vừa có kiến thức quản lý sản xuất, vừa giỏi thực hành Thực quan điểm giáo dục Đảng: “Phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu Giáo dục nghiệp toàn Đảng, Nhà nƣớc toàn dân ”, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, học thƣờng xuyên, học suốt đời ngày cao tầng lớp nhân dân xã hội Con đƣờng tất yếu phải thực “phát triển nhanh quy mô; đồng thời phải đảm bảo chất lƣợng” Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam rõ nhiệm vụ chủ yếu giáo dục đào tạo: “ Phát triển, nâng cao chất lƣợng giáo dục đào tạo, chất lƣợng nguồn nhân lực, phát triển khoa học, công nghệ kinh tế tri thức ” Trong năm qua, giáo dục nƣớc ta có bƣớc phát triển quy mô điều kiện bảo đảm chất lƣợng, góp phần quan trọng vào cơng phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc Bên cạnh đó, giáo dục bộc lộ bất cập, yếu Một nguyên nhân cơng tác quản lý giáo dục cịn hạn chế, chƣa theo kịp yêu cầu đổi mạnh mẽ nghiệp giáo dục, hoạt động giáo dục đào tạo nƣớc ta đáp ứng đƣợc mặt số lƣợng mà chƣa đáp ứng đƣợc chất lƣợng Ngành dệt may ngành đóng vai trị quan trọng công xây dựng đất nƣớc Bên cạnh vai trị cung cấp hàng hóa cho thị trƣờng nƣớc, ngành Bạn có biết rõ kiến thức kỹ cần thiết sau trƣờng hay khơng? a/ Có Theo bạn, ngun nhân làm sinh viên lƣời học? a/ SV ham chơi c/ Các mơn học q khó Ngun nhân khác: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Theo bạn giảng viên mơn có cần thiết giao tập nội dung nghiên cứu trƣớc nhà hay không? a/ Rất cần thiết Theo bạn, vai trò Giáo viên chủ nhiệm cƣơng vị cố vấn học tập đƣợc thực nhƣ ? a/ Tốt Đề xuất: ………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Theo bạn, nguyên nhân ảnh hƣởng đến kết học tập sinh viên? a/ Phƣơng pháp giảng dạy GV c/ Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 10 Bạn thƣờng dành thời gian tự học mỗi ngày ? a/ Khoảng 1h c/ Khoảng 3h 11 Bạn thƣờng tìm tài liêụ hoc ̣ tâp ̣ ởđâu ? a/ Tƣ̀ thầy cô cung cấp c/ Tƣ̀ internet 12 Bạn thƣờng ôn thi cách nào? 108 a/ Học hết lƣợng kiến thức thầy cô truyền đạt b/ Học phần trọng tâm môn học c/ Chỉ học tủ số phần d/ Chỉ học câu hỏi mà sƣu tầm đƣợc 13 Bạn thấy sở vật chất khoa, nhà trƣờng có thõa mãn nhu cầu bạn hay không? a/ Rất tốt c/ Bình thƣờng 14 Theo bạn, tình trạng vận hành thiết bị, máy móc sử dụng cho thực hành, thí nghiệm… đạt phần trăm? a/ 95% c/ 65% 15 Theo bạn nhà trƣờng có nên tổ chức buổi gặp gỡ nhân vật tiếng(thành đạt ngành) với sinh viên? a/ Rất mong muốn c/ Khơng nên 16 Theo bạn có cần thiết bổ sung thời lƣợng kiến tập doanh nghiệp trƣớc vào học học phần chuyên ngành khơng ? a/ Rất cần thiết 17 Theo bạn có ý kiến thời gian nội dung thực tập: ……………….……………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 18 Bạn có ý kiến thời gian học trƣờng thời gian thi giữa, cuối kỳ? ……………….…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 19 Bạn có đề xuất để xây dựng đời sống tinh thần cho sinh viên: 109 ……………….…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 20 Bạn nêu tóm tắt khó khăn q trình học tập ? ……………….…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 21 Bạn có đề xuất nhằm tạo động lực cho sinh viên tham gia tích cực vào q trình học tập để đạt kết tốt: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …… 22 Nêu ý kiến bạn giáo vụ khoa: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… … Xin trân trọng cám ơn bạn ! 110 PHỤ LỤC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TAỌ (Ban hành theo Quyết định số … ngày …tháng…năm 2013 Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nơi) Tên chƣơng trình: Cơng nghệ May Trình độ đào tạo: Cao đẳng Ngành đào tạo: Công nghệ May Mã số: C540204 Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung Mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung: Đào tạo ngƣời biết rèn luyện giữ gìn sức khỏe Có kiến thức chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, đƣờng lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Hiểu biết đƣờng lối sách Đảng pháp luật nhà nƣớc, chiến lƣợc quân đất nƣớc, vấn đề cấp bách thời đại Có kiến thức lĩnh vực khoa học tự nhiên khoa học xã hội, để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, khả học tập nâng cao trình độ… Thời gian đào tạo: năm Khối lƣợng kiến thức tồn khố: 126 tín Đối tƣợng tuyển sinh Tốt nghiệp Trung học phổ thông, tƣơng đƣơng Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp Căn vào quy chế Đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín trƣờng Đại chọc Cơng nghiệp Hà Nội - Ban hành kèm theo Quyết định số 530/QĐ-ĐHCN ngày 15 tháng 02 năm 2013 Hiệu trƣởng trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội; Thang điểm: Thang điểm chữ theo Quy chế kèm theo Quyết định số 530/QĐ-ĐHCNHN 111 Nội dung chƣơng trình KẾT CẤU CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH CƠNG NGHỆ MAY STT I I.1 I.2 I.3 MHP I.4 I.5 112 STT II II.1 II.1 1 II.1 MHP II.2 113 STT MHP II.3 2 Tổng tồn khố (Tín chỉ) 114 PHỤ LỤC BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý giáo viên) Để đánh giá tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động đào tạo ngành Công nghệ May trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội Đề nghị Thầy, Cô đọc “ Quản lý đào tạo ngành Công nghệ May trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội” đánh giá cách điền dấu (X) vào ô tƣơng ứng bảng dƣới Xin chân thành cảm ơn Thầy/Cơ! A THƠNG TIN BẢN THÂN (Đánh dấu X vào ô lựa chọn) Họ tên:………………………………… .……… Giới tính: Trình độ chun mơn: Cao đẳng Nghề nghiệp: Thâm niên công tác:……………………………………… ……………… B NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ (Đánh dấu X vào ô lựa chọn) TT Biện pháp Hoàn thiện chuẩn đầu ngành Công nghệ May Quản lý phát triển chƣơng trình đào tạo kế hoạch đào tạo Quản lý hoạt động giảng dạy giáo viên Quản lý hoạt động hƣớng nghiệp học tập sinh viên Quản lý hoạt động đổi đánh giá kết học tập sinh viên Đổi công tác quản lý sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo Tăng cƣờng mối quan hệ nhà trƣờng doanh nghiệp XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY/CÔ ! 115 PHỤ LỤC CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH CƠNG NGHỆ MAY (Dự kiến) - Tên ngành đào tạo: Cơng nghệ may (GarmentTechnology) Trình độ đào tạo: Cao đẳng Yêu cầu kiến thức Nắm vững kiến thức giáo dục đại cƣơng theo qui định Bộ Giáo dục Đào tạo, bao gồm nguyên lí Chủ nghĩa Mác - Lênin, đƣờng lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất Giáo dục Quốc phòng - Vận dụng đƣợc kiến thức toán học khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp khả học tập - trình độ cao Biết nhận định thẩm mỹ, khiếu thẩm mỹ lĩnh vực may mặc, cách sử dụng phần mềm CAD/CAM chuyên ngành công nghệ may về: thiết kế, nhảy mẫu, giác sơ đồ - Hiểu kiến thức tảng về: thiết bị may công nghiệp, vật liệu dệt may, thiết kế sản phẩm, qui trình sản xuất, quản lý chất lƣợng sản xuất may cơng nghiệp - Phân tích đƣợc cấu trúc tính chất loại ngun phụ liệu để tính tốn phù hợp thông số thiết kế triển khai sản xuất đơn hàng - Phân tích đƣợc nguyên lý hoạt động tính thiết bị ngành may để tính tốn, thiết kế dây chuyền sản xuất phù hợp với sản phẩm, đảm bảo tính tối ƣu thiết bị trình tổ chức quản lý sản xuất may - Xây dựng đƣợc qui trình cơng nghệ, định mức tiêu hao ngun phụ liệu phƣơng pháp triển khai mã hàng sản xuất may công nghiệp - Ứng dụng đƣợc phƣơng pháp thiết kế để phát triển loại sản phẩm may, đặc biệt mẫu mã kỹ thuật thiết kế Yêu cầu kỹ - Kỹ cứng: + Thiết kế may hoàn chỉnh sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp 116 + Xây dựng đƣợc tài liệu kỹ thuật, quy trình cơng nghệ may, quy trình kiểm tra chất lƣợng sản phẩm may + Biết cách phân loại, đánh giá, quản lý chất lƣợng sản phẩm, từ xác định đƣợc dạng sai hỏng, nguyên nhân đƣa biện pháp phòng ngừa, sửa chữa để nâng cao suất chất lƣợng sản phẩm may + Thiết kế, nhảy mẫu, giác sơ đồ máy tính loại sản phẩm may từ đơn giản đến phức tạp + Sử dụng thành thạo loại máy may thiết bị may + Tính tốn đƣợc định mức thiết lập đƣợc quy trình sản xuất sản phẩm may + Biết cách tổ chức quản lý sản xuất sở sản xuất vừa nhỏ Kỹ mềm: + Khả giao tiếp hiệu + Khả làm việc độc lập cộng tác có hiệu với thành viên nhóm + Có khả tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ + Biết phân tích giải vấn đề phát sinh thực tế công việc + - Năng động, sáng tạo nghiêm túc u cầu vềthái Có phẩm chất đạo đức, lập trƣờng quan điểm vững vàng Khiêm tốn, cần cù, giản dị, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần làm chủ tập thể, yêu nghề, có đạọ đức nghề nghiệp - Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tôn trọng chấp hành nội qui, qui định quan, doanh nghiệp Có ý thức tổ chức kỷ luật tác phong cơng nghiệp - Có thái độ hợp tác, mềm dẻo giải cơng việc - Có lịng u nghề, nhâṇ đinḥ đƣơc ̣ tầm quan ̣ nghềvàtinh thần học tập khơng ngừng để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ; Vị trí viêc làm sau tốt nghiêp - Làm việc công ty, xí nghiệp sản xuất liên quan đến lĩnh vực may với vai trò quản lý, điều hành với chức danh: chuyền trƣởng, phó trƣởng chuyền, kỹ thuật chuyền, nhân viên KCS, tổ trƣởng kỹ thuật, trƣởng phận kỹ thuật, trƣởng phận KCS, cán theo dõi đơn hàng 117 - Đảm nhiệm công việc trực tiếp: nhân viên tiêu chuẩn, nhân viên thiết kế, nhân viên xây dựng định mức, nhân viên định mức Hải quan, nhân viên KCS (kiểm tra chất lƣợng sản phẩm) - Đảm nhiệm công việc quản lý đạo công tác chuẩn bị sản xuất, quản lý điều hành sản xuất kinh doanh nhƣ: Quản đốc phân xƣởng sản xuất, Giám đốc xí nghiêp, Giám đốc cơng ty… - Làm việc viện, trung tâm nghiên cứu chuyên ngành Dệt May-Thiết kế thời trang; văn phòng giao dịch kinh doanh may mặc - Làm việc công ty tƣ vấn, thiết kế thuộc lĩnh vực may thời trang với vai trò ngƣời tƣ vấn, thiết kế, may mẫu - Chuyên gia tƣ vấn đào tạo cho công ty xuất lao động, du học ngành May - Thiết kế thời trang Giảng dạy Trƣờng Trung học, sở đào tạo nghề chuyên ngành May – Thời trang Làm chủ sở cá nhân tự tổ chức sản xuất - Đạt trình độ B tiếng Anh, tiếng anh chuyên ngành (đọc, dịch hiểu tài liệu kỹ thuật) Đạt trình độ B tin học ứng dụng - Khả học tâp nâng cao trình trƣờng Tự học tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức thuộc chun mơn ngành đào tạo Có thể học liên thơng lên trình độ đại học ngành cơng nghệ cắt may trƣờng nƣớc Các chƣơng trình, tài liệu, chuẩn quốc tế nhà trƣờng tham khảo - Chuẩn đầu trình độ Đại học, Dự án phát triển giáo viên THPT TCCN Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục Đào tạo - Hƣớng dẫn xây dựng công bố chuẩn đầu ngành đào tạo số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày22 tháng năm 2010 Bộ Giáo dục Đào tạo - Hƣớng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra, TS Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trƣởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Chuẩn đầu trƣờng đại hoc: ̣ Trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Chƣơng trình giáo dục Trƣờng Đại học Công nghiệp TP HCM - Chiến lƣợc phát triển Trƣờng Đại học công nghiệp Hà Nội./ 118 ... động đào tạo, quản lý đào tạo ngành Công nghệ May trƣờng Đại học Công nghiệp Hà nội, tác giả đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động đào tạo ngành Công nghệ May trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội. .. sở lý luận quản lý đào tạo Chƣơng 2.Thực trạng quản lý đào tạo ngành Công nghệ May trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội Chƣơng Các biện pháp quản lý đào tạo ngành Công nghệ May trƣờng Đại học Công. .. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 2.1 Khái quát Trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội Trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội trƣờng Đại học công lập trực
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đào tạo ngành công nghệ may tại trường đại học công nghiệp hà nội ,

Từ khóa liên quan