0

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường trung học cơ sở của huyện mỹ lộc tỉnh nam định trong giai đoạn hiện nay

138 29 0
  • Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường trung học cơ sở của huyện mỹ lộc tỉnh nam định trong giai đoạn hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CỦA HUYỆN MỸ LỘC TỈNH NAM ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 HÀ NỘI - 2008 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CỦA HUYỆN MỸ LỘC TỈNH NAM ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc HÀ NỘI - 2008 LỜI CẢM ƠN Luận văn thực hoàn thành với giúp đỡ hướng dẫn quý thầy giáo, cô giáo Khoa Sư phạm – Đại học quốc gia Hà Nội, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp gia đình, Với cộng tác lãnh đạo, chuyên viên phòng Nội vụ, lãnh đạo chuyên viên phòng Giáo dục & Đào tạo, cán quản lý, giáo viên trường trung học sở huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định Tác giả xin chân thành cám ơn Ban chủ nhiệm thày giáo, cô giáo Khoa Sư phạm – Đại học quốc gia Hà Nội, Thường trực huyện ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc, lãnh đạo chuyên viên phòng giáo dục& đào tạo huyện quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho tác giả trình học tập, nghiên cứu thực luận văn Luận văn thể kết học tập nghiên cứu tác giả giảng dạy, giúp đỡ quý thày giáo, quý cô giáo Khoa Sư phạm – Đại học quốc gia Hà nội Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc tận tình hướng dẫn, trau dồi cho tác giả phương pháp nghiên cứu khoa học kiến thức khoa học quản lý bổ ích Là cơng trình nghiên cứu bước đầu tác giả vấn đề khó, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong q thày giáo, giáo bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến để luận văn tiếp tục hoàn thiện tốt Hà Nội, tháng 11 năm 2008 Tác giả Nguyễn Thị Phương Lan DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBQL CBQLGD CNH, HĐH CNXH CSTĐ CSVC ĐN ĐNNG GD&ĐT GDPT HU - HĐND- UBND KT- XH LĐ MN PCGD QL QLGD TH THCS THPT TW UBND MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài…………………………………………… .1 Mục đích nghiên cứu……………………………………… .3 Nhiệm vụ nghiên cứu……………………………………… Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI………………………………6 1.1 Các khái niệm đề tài 1.1.1 Quản lý, biện pháp quản lý 1.1.2 Cán quản lý 1.1.3 Đội ngũ cán quản lý 1.1.4 Phát triển đội ngũ cán quản lý trường Trung học sở 1.2 Bối cảnh phát triển đội ngũ cán quản lý trường trung học sở 1.3 Một số khía cạnh tâm lý học phát triển đội ngũ cán quản lý 1.4 Các đặc trưng cấp Trung học sở 1.4.1 Mục tiêu, nhiệm vụ, vai trò chức trường Trung học sở…………………… ……………………… 1.4.2 Đặc trưng người học người dạy 1.4.3 Vị trí, vai trị người cán quản lý trường Trung học sở 1.4.4 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đội ngũ cán quản lý trường trường Trung học sở 1.5 Yêu cầu nội dung phát triển đội ngũ cán quản lý trường Trung học sở Chƣơng : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CỦA HUYỆN MỸ LỘC TỈNH NAM ĐỊNH……………………………33 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Mỹ Lộc 2.2 Thực trạng giáo dục cấp trường Trung học sở huyện Mỹ Lộc 2.3 Thực trạng đội ngũ cán quản lý trường Trung học sở huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định 2.4 Thực trạng phát triển đội ngũ cán quản lý trường Trung học sở huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định 2.4.1 Công tác qui hoạch 2.4.2 Thực công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, bãi miễn 2.4.3 Công tác đào tạo, bồi dưỡng 2.4.4 Công tác kiểm tra, đánh giá 2.4.5 Về chế độ, sách, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật 2.5 Đánh giá chung thực trạng phát triển đội ngũ cán quản lý trường Trung học sở huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định 62 Chƣơng BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CỦA HUYỆN MỸ LỘC TỈNH NAM ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY…………………67 3.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp………………………………….…67 3.2 Biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trường Trung học sở huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định giai đoạn nay………….69 3.2.1 Hoàn thiện quy hoạch đội ngũ cán quản lý trường Trung học sở…………………………………………………… … …69 3.2.2 Phối hợp với quan hữu quan để thực công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, bãi miễn………… ……71 3.2.3 Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng 3.2.4 Cải tiến nội dung, hình thức, tra, kiểm tra, đánh giá 3.2.5 Hồn thiện sách, chế độ, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật phù hợp với thực tiễn địa phương nhằm hỗ trợ, khuyến khích động viên cán quản lý 3.3 Mối quan hệ biện pháp 3.4 Khảo nghiệm tính hợp lý tính khả thi biện pháp……… KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ………………………………… ……97 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………….….100 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong trình lãnh đạo cách mạng, xuất phát từ nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta ln đề cao vai trò giáo dục&đào tạo việc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đảng ta xác định : phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển Vai trị vị trí GD&ĐT xem xét mối quan hệ biện chứng nhân tố người phát triển kinh tế-xã hội Muốn đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế trước hết phải phát triển Giáo dục & Đào tạo Giáo dục & Đào tạo phải trước bước Với đường lối đó, giai đoạn nay, Bộ GD&ĐT tiến hành đổi nội dung chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Song song với đổi nội dung chương trình, sách giáo khoa đổi phương pháp dạy học phương pháp quản lý Đảng ta xác định rõ vai trị vị trí người làm cơng tác Giáo dục& Đào tạo đội ngũ nhà giáo cán quản lý Giáo dục & Đào tạo Đây lực lượng nòng cốt để thực thành cơng đổi mới, phát triển GD&ĐT Vì vậy, thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng năm 2004 Ban Bí thư việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo CBQLGD có nhận định: Phải tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục cách toàn diện Đây nhiệm vụ vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm thực thành công Chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010 chấn hưng đất nước Uỷ ban nhân tỉnh Nam Định triển khai Đề án 40 V/v xây dựng, nâng cao chất lượng nhà giáo cán quản lý giáo dục tỉnh Nam Định giai đoạn 2006- 2010, có xác định mục tiêu: Xây dựng phát triển đội ngũ cán quản lý cấp học tỉnh Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ Lộc triển khai Đề án xây dựng phát triển mạng lưới trường học ngành Giáo dục Đào tạo huyện Mỹ Lộc giai đoạn 2005-2010 Trong đề án nhấn mạnh: “Phấn đấu xây dựng đội ngũ giáo viên, đội ngũ cán quản lý cấp có trình độ, lực,phẩm chất đáp ứng với nhu cầu đổi ngành giáo dục thời kỳ hội nhập” [36,tr.11] Trong hệ thống giáo dục quốc dân, cấp học THCS cấp học trung gian Tiểu học Trung học phổ thông Học sinh học cấp học lứa tuổi thiếu niên, lứa tuổi diễn trình tâm sinh lý đặc biệt; cấp học học sinh phải tư vấn nghề nghiệp, định hướng tương lai Do địi hỏi phải có chăm lo quan tâm đặc biệt nhà trường gia đình xã hội Thực đổi GD&ĐT, Nhà nước tập trung đầu tư nhiều dự án khác để thực mục tiêu: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Để nâng cao dân trí, ngành giáo dục tiến hành thực phổ cập giáo dục cấp THCS Nhà nước có dự án : Phát triển giáo dục trung học sở; Ngân hàng Châu Á tài trợ (ADB) Muốn làm tốt việc đòi hỏi ngành giáo dục phải có đội ngũ quản lý trường THCS vững chắc, cho thực dự án có hiệu Bên cạnh đó, thiếu hụt Bộ GD&ĐT chưa có chương trình đào tạo, bồi dưỡng cụ thể thống toàn quốc cho đội ngũ CBQL trường THCS Những năm qua, công tác phát triển đội ngũ cán quản lý nói chung, đội ngũ cán quản lý trường Trung học sở nói riêng huyện Mỹ Lộc quan tâm, nhiên với yêu cầu phát triển giáo dục thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá hội nhập đất nước, đội ngũ bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập Thực tiễn cho thấy đội ngũ cán quản lý trường học, định đến phong trào kết Giáo dục & Đào tạo Ở trường đội ngũ cán quản lý nhà trường, đứng đầu người hiệu trưởng có phẩm chất tốt, có trình độ, lực, có hiểu biết, có phương pháp quản lý khoa học, động, sáng tạo tập thể sư phạm vững mạnh, sức mạnh tập thể phát huy, chất 25 Quốc hội (2005), Luật giáo dục 2005 Nhà xuất lao động, Hà Nội 26 Quốc hội (2003), Luật thi đua khen thưởng Nhà xuất lao động Hà Nội 27 Sở Nội vụ Nam Định, Hướng dẫn việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bãi miễn Cán quản lý trường học Nam Định, 2005 28 Thủ tƣớng Chính phủ (2001), Về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010” Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 201/2001/QĐ- TTg ngày 28 tháng 12 năm 2001 29 Thủ tƣớng Chính phủ (2003), Về việc ban hành qui chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán công chức lãnh đạo Quyết đinh số 27/2003/ QĐ-TTg ngày 19 tháng năm 2003 30 Thủ tƣớng Chính phủ (2005),Về việc xây dựng đề án “ Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010” Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 11 tháng năm 2005 31 Tỉnh ủy Nam Định, Về công tác qui hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ CNH,HĐH đất nước Kế hoạch số 12- KH-TU ngày 3/8/2005 32 Lê Doãn Tá (2005), Giáo trình giảng dạy Chủ nghĩa vật biện chứng Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội 33 Hà Nhật Thăng, Xu phát triển giáo dục Bài giảng lớp Cao học quản lý giáo dục Đại học Quốc gia, Hà nội 34 Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định, Đề án 40 V/v Xây dựng, nâng cao chất lượng nhà giáo CBQLGD tỉnh Nam Định giai đoạn 2006-2010 35 Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ Lộc (2006), qui hoạch phát triển mạng lưới GD&ĐT địa bàn huyện Mỹ Lộc giai đoạn 2006 – 2020 36 Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ Lộc, Đề án Xây dựng phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục&đào tạo huyện Mỹ Lộc giai đoạn 20052010 102 PHỤ LỤC Phụ Lục HỒ SƠ GIÁO VIÊN THCS TRONG DIỆN QUI HOẠCH GỒM: Sơ yếu lý lịch cán theo mẫu; Bản tự Bản nhận xét đánh giá chi uỷ sở, thủ trưởng quan, đơn vị nơi cán công tác; kiểm điểm đánh giá cá nhân; Bản nhận xét chi uỷ nơi cán cư trú; Bản nhận xét đánh giá cấp uỷ cấp quản lý cán bộ; Bản nhận xét đánh giá cấp uỷ có thẩm quyền quy hoạch cán bộ; Các văn (photo công chứng); Giấy chứng nhận sức khoẻ (do quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp) Bản kê khai tài sản; 10 Danh sách cán đưa vào nguồn quy hoạch 103 Phụ lục HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CBQL Ở CÁC TRƢỜNG THCS GỒM: + + Bản đề xuất nhân nhận xét trưởng phòng GD&ĐT + Bản giấy khai sinh Sơ yếu lý lịch tự khai, quan chức xác minh (kèm theo có cơng chứng nhà nước văn bằng, chứng trình độ học vấn, chun mơn, nghiệp vụ, lý luận trị, ngoại ngữ…) + + Bản tự nhận xét, đánh giá cán Nhận xét tập thể lãnh đạo Nhà trường nơi người bổ nhiệm công tác + + Nhận xét cấp uỷ quan Bản nhận xét đại diện cấp uỷ quyền sở nơi thân gia đình cán cư trú thường xuyên + + Biên tổng hợp phiếu lấy ý kiến giới thiệu Bản kê khai tài sản, theo nghị định số 64/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 Chính phủ 104 Mẫu số : ( Dùng cho Cán bộ, chuyên viên phòng GD&ĐT, số giáo viên cốt cán cấp THCS , số Bí thư Đảng uỷ Chủ tịch UBND xã huyện Mỹ Lộc ) Phiếu khảo sát đánh giá phẩm chất đạo đức lực làm việc đội ngũ cán quản lý trƣờng THCS huyện Mỹ Lộc giai đoạn Để có sở đánh giá chất lượng đội ngũ cán quản lý trường THCS giai đoạn huyện Mỹ Lộc ; xin đồng chí vui lịng tự đánh giá qua tiêu chí cách đánh dấu X vào cột điểm ô bảng : A/ Phẩm chất đạo đức : STT NHỮNG TIÊU CHÍ Có lập trường tư tưởng, nhận thức v động với quan điểm, đường lối, c sách phất triển GD&ĐT nước ta Quản lý, điều hành đơn vị, thực nh phân công pháp luật qui định củ Gương mẫu, kỷ cương, dân chủ sống Đồn kết thống lãnh đạo đ sống giản dị, sáng, chân tình Hiểu biết tơn trọng, hợp tác với cộng cấp quản lý, ban ngành có liên quan Ln gần gũi với cấp dưới, chăm lo đời tinh thần, vật chất cho tập thể giáo viên Tận tuỵ, say mê với công việc, không tiê không tham nhũng, hách dịch, cửa quyề Tiết kiệm, bảo vệ tài sản, tài n trường Có ý thức học tập vươn lên Có ý trí ngh vượt khó, dám nghĩ, dám làm, bình tĩnh chắn, cẩn trọng cơng việc Có uy tín với tập thể, với ngành giáo dụ huyện, với nhân dân địa phương nơi côn cư trú 10 105 B/ Năng lực quản lý Lĩnh vực quản lý nhằm thực thi pháp luật, sách, qui chế, điều lệ qui định nội NĂNG LỰC VỀ LĨNH VỰC THỰC THI LUẬT PHÁ CHÍNH SÁCH, QUY CHẾ, ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY ĐỊNH TT NỘI BỘ Hiểu luật pháp, sách, quy chế, điều l trường THCS Vận dụng luật pháp, sách, quy chế, đ lệ trường THCS quản lý hoạt động giá dục dạy học trường; Biết cách tổ chức hoạt động xây dựng quy đ nội trường Biết phối hợp với tổ chức đoàn thể trường thực luật pháp, sách, quy chế, điều lệ trường THCS quy đinh nội củ trường Biết vận động phối hợp với quan, tổ chức đoàn thể trường thực lu pháp, sách, quy chế, điều lệ quy đinh n trường Lĩnh vực quản lý máy, điều hành đội ngũ thực hoạt động giáo dục, dạy học hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên TT NĂNG LỰC VỀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ BỘ MÁY, ĐIỀU H ĐỘI NGŨ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, DẠY VÀ HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊ Nắm quy luật phát triển, tính chất phương pháp luận xây dựng thiết kế tổ chức đ thiết lập tổ chức trường THCS Biết xây dựng chức năng, nhiệm vụ quyền hạ đơn vị cá nhân trường Biết tổ chức thành thạo trình giáo dục Biết tổ chức thành thạo q trình dạy học Có khả hỗ trợ sư phạm (chỉ đạo việc xác đ mục đích, lựa chọn nội dung, đổi phương ph giáo dục dạy học) cho đội ngũ đội ngũ trưởng tổ môn giáo viên trường 106 Về lĩnh vực quản lý tài chính, quản lý sở vật chất thiết bị trường học phục vụ cho hoạt động giáo dục dạy học nhà trường TT NĂNG LỰC VỀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ TRƢỜNG HỌC PHỤC VỤ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC V DẠY HỌC CỦA TRƢỜNG Am hiểu quy định quản lý tài nói chung quản lý kinh phí nói riêng Biết huy động nguồn tài phân bổ ngu tài hợp lý cho hoạt động trườn Biết danh mục thiết bị dạy học sở chương trình sách giáo khoa Biết hướng dẫn cho giáo viên sử dụng hiệu qu CSVC & TBDH vào hoạt động giáo dục học Biết quản lý để bảo quản, lý tận dụng công suất sở vật chất thiết bị trường học Về lĩnh vực vận động lực lượng xã hội tham gia quản lý phát triển trường THCS, đồng thời phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực môi trường giáo dục TT NĂNG LỰC VỀ LĨNH VỰC VẬN ĐỘNG CÁC LỰC LƢỢNG XÃ HỘI THAM GIA QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TRƢỜNG; ĐỒNG THỜI PHÁT HUY CÁC MẶT TÍCH CỰC, HẠN CHẾ MẶT TIÊU CỰC CỦA MÔI TRƢỜNG GIÁO DỤC Có biện pháp quản lý nhằm thực hiệu sách xã hội hoá giáo dục Biết phát huy hội vào công tác phát triển trường THCS Biết ngăn chặn mặt bất lợi môi trường tự nhiên xã hội tác động đến trường THCS Biết tạo môi trường sư phạm lành mạnh sáng Có biện pháp khả thi để xây dựng tập thể học sinh tích cực Có khả vận động, lôi kéo lực lượng xã hội, nhà hảo tâm đóng góp sức người tiền xây dựng nhà trường Có khả tham mưu với cấp lãnh đạo ủng hộ giúp đỡ, đạo việc phát triển nhà trường Thực tốt việc phối hợp lực lượng xã hội để giáo dục rèn luyện học sinh ( phối hợp tốt môi trường giáo dục ) 107 Về lĩnh vực thiết lập, điều hành hệ thống thông tin truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin quản lý giáo dục dạy học NĂNG LỰC THIẾT LẬP, ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG TT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƢỜNG Hiểu biết tri thức tin học, truyền thông Biết xây dựng hệ thống thông tin (mua sắm, trang bị, lắp đặt hệ thống thiết bị thông tin, ) Biết phương pháp đạo để thu thập, xử lý chuyển tải thông tin phục vụ cho quản lý hoạt động giáo dục dạy học trường Biết nguồn thông tin cần thiết để phục vụ cho hoạt động giáo dục dạy học trường Biết thu thập xử lý thông tin quản lý quản lý nhà trường Biết khai thác sử dụng, ứng dụng hệ thống thơng tin mạng Internet Có phương pháp đưa công nghệ thông tin áp dụng vào công tác quản lý hoạt động dạy học nhà trường Về lĩnh vực thực chức quản lý: Kế hoạch hoá, tổ chức, đạo kiểm tra đánh giá TT LĨNH VỰC THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ TRONG QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC CỦA TRƢỜNG Biết thu thập số liệu, đánh giá thực trạng, vạch mục tiêu, dự kiến nguồn lực lựa chọn phươn pháp thực mục tiêu để thiết lập kế hoạch chiến lược kế hoạch năm học cách khả thi Biết thiết lập máy, phân công nhân lực, phân bổ nguồn lực cho việc thực kế hoạch Biết hướng dẫn công việc, giám sát công việc, động viên khuyến khích đơn vị cá nhân hoàn thành nhiệm vụ Biết xác định chuẩn đánh giá, phương pháp đán giá điều chỉnh hoạt động nhằm thực hiệ kế hoạch Xin chân thành cám ơn ! 108 Mẫu số ( Dùng cho lãnh đạo chuyên viên phòng giáo dục & đào tạo, phòng nội vụ, lãnh đạo UBND huyện cán quản lý trường THCS huyện ) Phiếu khảo sát đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán quản lý trƣờng Trung học sở huyện Mỹ Lộc giai đoạn Đồng chí vui lịng cho biết ý kiến cơng tác phát triển đội ngũ cán quản lý trường THCS huyện Mỹ Lộc giai đoạn cách đánh dấu X vào ô trống cho điểm theo qui định mục : Ý kiến đánh giá thực trạng việc xây dựng quy hoạch đội ngũ CBQL trường THCS TT NỘI DUNG QUẢN LÝ Xác định mục tiêu phát triển đội ngũ CBQL đến năm 2010 Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường THCS có tính khả thi Xây dựng tiêu chí chất lượng đội ngũ CBQL trường THCS Dự kiến nguồn lực thực quy hoạch Lựa chọn biện pháp thực quy hoạch Qui hoạch xem xét bổ sung, điều chỉnh, đảm bảo tính khoa học thực tiễn, thúc đẩy phấn đấu vươn lên cán bộ, giáo viên 109 Ý kiến đánh giá thực trạng việc thực công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, sử dụng, bãi miễn CBQL trường THCS NỘI DUNG QUẢN LÝ TT Xây dựng tiêu chuẩn phẩm lực đội ngũ CBQ trường THCS Thực công tác bổ nhiệ nhiệm lại, bãi miễn CBQL trường THCS tiêu ch định Thực quy trình bổ n bổ nhiệm lại, bãi miễn đượ nước ngành quy định phù h hoàn cảnh địa phương Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm l chuyển, sử dụng, bãi miễn thự động viên, khích lệ đ CBQL Luân chuyển CBQL THCS hợp lý, nguyện vọ hoàn cảnh CBQL Ý kiến đánh giá thực trạng việc thực công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường THCS TT NỘI DUNG QUẢN LÝ Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng xác định cách có tính khả thi Thực kế hoạch nhiêu hình thức (gửi bồi dưỡng mở lớp phòng GD & ĐT) Thực việc cử CBQL trường THCS học Cao học chuyên ngành quản lý giáo dục chuyên ngành khác Xây dựng thực thi hiệu sách khuyến khích CBQL dự lớp đào tạo, bồi dưỡng Sử dụng hợp lý CBQL sau họ kết thúc khoá học bồi dưỡng đào tạo 110 Ý kiến đánh giá thực trạng việc thực công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ CBQL trường THCS phòng Giáo dục đào tạo TT NỘI DUNG CƠNG VIỆC Có chủ trương phịng GD & ĐT cơng tác tra, kiểm tra, đánh giá hoạt động quản lý CBQL trường THCS Có kế hoạch thực hoạt động tra, kiểm tra đánh giá hoạt động quản lý CBQL trường THCS Nội dung, cách thức tra, kiểm tra đánh giá bao phủ hoạt động quản lý CBQL trường THCS Có điều chỉnh định quản lý có hiệu lực sau tra, kiểm tra, đánh giá Công tác tra, kiểm tra đánh giá thực thúc đẩy hoạt động CBQL trường THCS 5 Ý kiến đánh giá thực trạng việc thực chế độ, sách, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đội ngũ CBQL trường THCS TT NỘI DUNG CƠNG VIỆC Phịng GD&ĐT thực tốt chế độ sách Nhà nước đội ngũ CBQL Xây dựng sách riêng phòng GD & ĐT đội ngũ CBQL Huy động nguồn lực vật chất để thực sách ưu đãi với CBQL Thực thường xuyên kịp thời sách ưu đãi CBQL Phối hợp tốt ưu đãi vật chất với việc bổ nhiệm đội ngũ CBQL Phối hợp tốt ưu đãi vật chất với việc phong tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng danh hiệu cao quý khác (nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú) Xin chân thành cám ơn ! 111 Mẫu số : PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ TÍNH HỢP LÝ VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ Xin Ơng (Bà) vui lịng cho biết ý kiến tính hợp lý khả thi biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THCS huyện Mỹ Lộc giai đoạn (bằng cách đánh dấu X vào ô cho điểm bảng ): 1) Tính hợp lý TT TÊN BIỆN PHÁP Hoàn thiện qui hoạch đội ngũ CBQL trường THCS Phối hợp với quan hữu quan để thực công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, sử dụng, bãi miễn Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng Cải tiến nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá Xây dựng phát triển điển hình tiên tiến Cải tiến sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, Hiệu trưởng phó Hiệu trưởng 2) Tính khả thi TT TÊN BIỆN PHÁP Hoàn thiện qui hoạch đội ngũ CBQ trường THCS Phối hợp với quan hữu quan để thự công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhi luân chuyển, sử dụng, bãi miễn Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng Cải tiến nội dung, hình thức kiểm tra v giá Xây dựng phát triển điển hình tiên Cải tiến sách, chế độ đãi ng thưởng, kỷ luật, Hiệu trưởng Hiệu trưởng Xin trân trọng cảm ơn 112 ... trường Trung học sở huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trường Trung học sở huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định giai đoạn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Các. .. xây dựng, phát triển đội ngũ cán quản lý trường học mà quản lý Từ lý tác giả định chọn đề tài: ? ?Phát triển đội ngũ cán quản lý trường Trung học sở huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam định giai đoạn nay? ?? làm... nội dung phát triển đội ngũ cán quản lý trường Trung học sở Chƣơng : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CỦA HUYỆN MỸ LỘC TỈNH NAM ĐỊNH……………………………33
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường trung học cơ sở của huyện mỹ lộc tỉnh nam định trong giai đoạn hiện nay ,

Từ khóa liên quan