0

Lồng ghép trò chơi trong dạy học ngữ văn ở trung học phổ thông

121 48 0
  • Lồng ghép trò chơi trong dạy học ngữ văn ở trung học phổ thông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:45

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ NGA LỒNG GHÉP TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM NGỮ VĂN Hà Nội 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ NGA LỒNG GHÉP TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM NGỮ VĂN CHUYÊN NGÀNH: LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN NGỮ VĂN) Mã số: 60 14 01 11 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Khánh Thành Hà Nội, 2016 LỜI CẢM ƠN Với lịng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS.Trần Khánh Thành, thầy tận tình hướng dẫn, hỗ trợ động viên tơi nhiều suốt thời gian thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất quý thầy giảng dạy lớp Cao học khóa 10 chuyên ngành Lý luận phương pháp dạy học Ngữ văn Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhờ mà tơi tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu vô quý báu Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cán phịng Sau đại học tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học Đồng thời, tơi xin cảm ơn thầy giáo tổ Văn Trường THPT Ứng Hịa B, THPT Đại Cường, THPT Hợp Thanh (Hà Nội) em học sinh nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt trình nghiên cứu đề tài Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới gia đình, nguồn động lực để tơi có đủ sức mạnh vượt qua khó khăn q trình thực đề tài Dù cố gắng hoàn thành luận văn tất lịng nhiệt tình tâm huyết, song cịn thiếu sót, tơi mong đóng góp ý kiến từ q thầy đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 10 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Nga i MỤC LỤC Lời cảm ơn .i Mục lục ii Danh mục bảng v Danh mục biểu đồ vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Trò chơi 1.1.2 Trò chơi dạy học 10 1.1.3 Tích cực hóa học tập .11 1.2 Những vấn đề lý luận trò chơi dạy học tích cực hóa hoạt động học tập 15 1.2.1 Lý luận trò chơi dạy học 15 1.2.2 Lý luận tích cực hóa hoạt động học tập 23 1.3 Nhận xét tổng quát môn Ngữ văn THPT 28 1.3.1 Mục tiêu môn học 28 1.3.2 Về cấu trúc nội dung chương trình mơn Ngữ văn 29 1.3.3 Về phương pháp dạy học Ngữ văn 30 1.3.4 Về kiểm tra, đánh giá kết học tập 31 1.3.5 Hệ thách thức .31 1.4 Đặc điểm HS THPT 32 1.4.1 Đặc điểm tâm lý, tư 32 1.4.2 Đặc điểm hoat động học tập .33 1.4.3 Đặc điểm thái độ học tập tiếp nhận môn Ngữ văn 34 Tiểu kết chương 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP LỒNG GHÉP TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 37 2.1 Khảo sát thực trạng dạy học Ngữ văn THPT xét từ góc độ lồng ghép trị chơi 37 ii 2.1.1 Mục đích khảo sát 37 2.1.2 Địa bàn khảo sát 37 2.1.3 Đối tượng phạm vi khảo sát 37 2.1.4 Kết khảo sát 37 2.1.5 Những thuận lợi khó khăn xây dựng sử dụng trò chơi dạy học môn Ngữ văn 47 2.2 Xây dựng số trò chơi dạy học môn Ngữ văn THPT 49 2.1.1 Cơ sở xây dựng nguyên tắc việc thiết kế trị chơi dạy học mơn Ngữ văn 49 2.2.2 Thiết kế Modul giảng có sử dụng trị chơi dạy học mơn Ngữ văn 52 2.3 Biện pháp xây dựng sử dụng trị chơi dạy học mơn Ngữ văn 63 2.3.1 Xây dựng bước 63 2.3.2 Xây dựng sử dụng loại trò chơi dạy học phù hợp 64 2.3.3 Sử dụng trò chơi kết hợp với phương tiện, kỹ thuật dạy học 65 2.3.4 Bồi dưỡng cho GV nhận thức kỹ xây dựng sử dụng trò chơi dạy học Ngữ văn 66 2.3.5 Nâng cao nhận thức, hành vi thái độ tích cực cho HS thực trò chơi dạy học 67 Tiểu kết chương 68 CHƯƠNG 69 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 69 3.1 Cơ sở mục đích .69 3.2 Đối tượng thực nghiệm 69 3.3 Quy trình thực nghiệm 69 3.3.1 Yêu cầu 69 3.3.2 Tổ chức dạy thực nghiệm 70 3.4 Cách thức đo lường đánh giá 75 3.4.1 Cách thức đo lường .75 3.4.2 Tiêu chí đánh giá 76 3.5 Kết thực nghiệm 76 iii 3.5.1 Kết khảo sát đầu trước dạy thực nghiệm (Bài kiểm tra 15 phút - Phụ lục 4) 76 3.5.2 Kết sau thực nghiệm .77 3.5 Đánh giá chung thực nghiệm 81 Tiểu kết chương 82 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 83 Kết luận 83 Khuyến nghị 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC .90 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Những phương pháp dạy học chủ yếu GV sử dụng .38 Bảng 2.2: Tỉ lệ GV nhận định tác dụng việc sử dụng trò chơi 38 Bảng 2.3: Căn xây dựng sử dụng trò chơi GV 40 Bảng 2.6: Thái độ HS tham gia trò chơi 43 Bảng 2.7: Biểu HS GV tổ chức trò chơi 44 Bảng 2.8: Cách xử lý HS tiếp nhận trò chơi theo đánh giá GV 46 Bảng 2.9: Hiệu sử dụng loại trò chơi dạy học môn Ngữ văn theo đánh giá GV 47 Bảng 3.1 Kết kiểm tra chưa có tác động sư phạm 76 Bảng 3.2: Mức độ biểu tính tích cực dạy học 78 Bảng 3.3: Kết kiểm tra lần (sau thực nghiệm) .79 Bảng 3.4: Kết kiểm tra lần (sau thực nghiệm) 80 v DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tần số sử dụng trò chơi GV theo đánh giá HS 41 Bảng 2.4: Mức độ sử dụng trò chơi theo ý kiến HS 42 Bảng 2.5: Mức độ sử dụng trò chơi theo ý kiến GV .42 Biểu đồ 2.2: Độ khó trò chơi theo ý kiến HS 45 Biểu đồ 3.1: Nhận thức HS hai chưa có tác động sư phạm 77 Biểu đồ 3.2: So sánh kết học tập sau lần thực nghiệm 81 vi MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện tại, đổi giáo dục vấn đề khơng cịn xa lạ Nó khởi động nhiều năm trước đây, từ cấp mầm non đến cấp đại học sau đại học Mục tiêu cải cách nhằm làm cho chất lượng giáo dục đào tạo ngày nâng cao, đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi ngày cao xã hội từ đạt hiệu kinh tế Phong cách giảng giải, thầy đọc trị chép thời gian dài trước khơng cịn phù hợp với nhiều ngành học, mơn học khác Sự bùng nổ internet, kéo theo chia sẻ thông tin mạnh mẽ từ cộng đồng mạng khiến kiến thức mà người thầy nắm giữ khơng cịn độc tơn Thực tế địi hỏi thầy giáo, giáo cần phải khơng ngừng tìm tịi, tích lũy kinh nghiệm, sáng tạo ý tưởng hay, để từ tạo giảng sinh động, ấn tượng chuyển tải kiến thức đến sinh viên cách hiệu Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học” Để thực tốt mục tiêu đổi bản, toàn diện GD&ĐT theo Nghị số 29-NQ/TW, cần có nhận thức chất đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực người học số biện pháp đổi phương pháp dạy học theo hướng Riêng dạy học môn Ngữ văn nay, phải thừa nhận nay, học sinh cịn hứng thú với học môn Văn, chủ yếu học đối phó Những học Đọc văn có thông tin kiến thức chiều, khô cứng nhạt nhẽo Học xong Đọc văn, học sinh thu mà họ cần ỏi, chí cá biệt có em khơng thu hoạch Chính điều dẫn đến kiến thức thực tế văn học em nghèo nàn, dùng từ ngữ giao tiếp cách thiếu xác, đặc biệt Tập làm văn thường mắc lỗi tả, câu văn viết chưa ngữ pháp, cách diễn đạt vụng về, sáo mòn, lệ thuộc vào sách tham khảo Số lượng hồ sơ khối C thi tuyển sinh vào trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nước ngày giảm Thực tế, thời kì đất nước ta chuyển hội nhập quốc tế, bên cạnh mặt tích cực nảy sinh khơng thách thức.Theo đó, đa số phụ huynh hướng em chọn môn học tự nhiên để mong thi vào trường thuộc khối học A, B mà theo họ, trường, em họ có hội làm ngành nghề tạo thu nhập cao, có chỗ đứng vững vàng sống Chính điều tác động khơng nhỏ đến tâm lí học tập học sinh, làm cho em giảm niềm yêu thích, hứng thú học môn thuộc khoa học xã hội, có mơn Ngữ văn Càng học lên lớp trên, em chán học môn văn, chí có thái độ bỏ bê, xem nhẹ mơn học này, em biết mơn bắt buộc phải vuợt qua kì thi Tốt nghiệp THPT hết mơn học bồi dưỡng tâm hồn trau dồi kĩ năng, nhân cách sống cho em Đứng trước thực trạng đáng buồn này, giáo viên đứng lớp giảng dạy môn Ngữ văn nhà trường, khơng khơng khỏi có băn khoăn, trăn trở Bên cạnh việc trau dồi, nâng cao lực chuyên môn vững vàng, người giáo viên dạy Ngữ văn cần thiết phải có nghệ thuật đứng lớp cao hơn, linh 89 PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN GIÁO VIÊN MÔN NGỮ VĂN Để giúp chúng tơi hồn thành đề tài nghiên cứu mình, mong q Thầy (Cơ) vui lịng cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu (x) vào trước câu trả lời với ý kiến Thầy (Cơ) (ở số câu chọn nhiều câu trả lời, khoanh tròn lựa chọn); ghi câu trả lời vào số câu hỏi Câu 1: Thầy (Cô) cho biết cần thiết việc sử dụng trò chơi dạy học dạy học môn Ngữ văn nào? Rất cần thiết Câu 2: Theo Thầy (Cô) sử dụng trị chơi dạy học mơn Ngữ văn lớp có tác dụng nào? Khoanh trịn vào số lựa chọn: Rất tác dụng; Tác dụng; 3: Bình thường ; Khơng tác dụng lắm; Hồn tồn khơng có tác dụng Các tác dụng việc sử dụng trò chơi Tập trung ý HS Hình thành khơng khí vui vẻ, hứng khởi học tập HS hiểu nắm kiến thức sâu Hình thành xúc cảm, động cơ, hứng thú học tập đối với5 môn học tạo môi trường thuận lợi học tập Rèn luyện kỹ tương tác, phối hợp giải quyết5 nhiệm vụ học tập HS với HS 90 Nâng cao tương tác GV với HS trình5 dạy học Rèn luyện cho HS kỹ làm việc nhóm, kỹ năng5 ứng xử học tập Rèn luyện trí nhớ HS Phát triển tư dung sáng tạo, tìm tịi HS Các ý kiến khác (nêu rõ) Câu 3: Trong dạy học môn Ngữ văn lớp, Thầy cô thường sử dụng trò chơi dạy học phần nào? Phần 1: Kiểm tra cũ giới thiệu Phần 2: Nội dung học Phần 3: Củng cố học Ý kiến khác:…………………………………………………………………… Câu 4: Mức độ sử dụng trị chơi dạy học mơn Ngữ văn lớp nào? Rất thường xuyên Ít Câu 5: Trong dạy học môn Ngữ văn lớp, có sử dụng trị chơi, theo Thầy (Cơ) nên phân bố thời gian cho hình thức nào? Không sử dụng Cả hai tiết 91 Câu 6: Đánh giá Thầy (Cô) HS tham gia trò chơi GV đặt ra? Hào hứng tham gia trò chơi, qua trò chơi để nắm nội dung Đọc, nghiên cứu tài liệu để thực trò chơi Thảo luận với bạn để giải trò chơi Tìm cách để đối phó với giảng viên Phớt lờ, khơng quan tâm đến trị chơi Hoạt động khác:………………………………………………………………… Câu 7: Thầy (Cô) cho biết mức độ sử dụng loại trị chơi dạy học mơn Ngữ văn lớp nào? Khoanh tròn vào số lựa chọn: Rất thường xuyên; Thường xuyên; Thỉnh thoảng; khi; 1.Chưa Các loại trò chơi - Trò chơi phát triển nhận thức: (Các trị chơi phát triển cảm giác, tri giác,rèn luyện trí nhớ, phát triển tư tưởng tượng) - Trò chơi phát triển giá trị: (Thái độ, cảm xúc, tình cảm, ý chí….) - Trị chơi phát triển vận động: (Chơi bóng, leo trèo, chạy nhảy, đuổi bắt…) Câu 8: Trong dạy học môn Ngữ văn, xây dựng sử dụng trị chơi dạy học, Thầy (Cơ) thường vào vấn đề để xây dựng trò chơi cho HS? 92 Căn vào chuyên ngành theo học sinh viên Căn vào khâu trình dạy học Căn vào nội dung học tập Căn vào hình thức phương pháp học tập Căn vào số lượng sinh viên lớp Căn vào khơng khí học tập lớp học Căn vào trình độ hiểu biết sinh viên Căn vào diễn biến trình dạy học Ý kiến khác……………………………………………………………………… Câu 9: Thầy (Cơ) cho biết hiệu việc sử dụng trị chơi dạy học môn Ngữ văn lớp nào? Khoanh tròn vào số lựa chọn: 5: quả; Rất hiệu quả; 4: Hiệu quả; 3: Bình thường; 2: Khơng hiệu 1: Hồn tồn khơng hiệu Loại trò chơi - Trò chơi phát triển nhận thức: (Các trò chơi phát triển cảm giác, tri giác, rèn luyện trí nhớ, phát triển tư tưởng tượng) - Trò chơi phát triển giá trị: (Thái độ, cảm xúc, tình cảm, ý chí….) - Trị chơi phát triển vận động: (Chơi bóng, leo trèo, chạy nhảy, đuổi bắt…) Câu 10: Thầy (Cô) cho biết thuận lợi khó khăn xây dựng sử dụng trị chơi dạy học mơn Ngữ văn lớp gì? 93 Thuận lợi:………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Khó khăn: ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 11: Theo ý kiến Thầy (Cô) làm để nâng cao hiệu sử dụng trị chơi dạy học mơn Ngữ văn lớp tốt hơn? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin Thầy (Cô) vui lịng cho biết số thơng tin thân Giới tính: - Nam : Tuổi: Trình độ: Số năm giảng dạy Ngữ văn: Dưới năm Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý Thầy (Cô)! 94 PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN HỌC SINH Để giúp chúng tơi hồn thành đề tài nghiên cứu mình, mong anh(chị) vui lịng cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu (x) vào trước câu trả lời với ý kiến anh/chị (ở số câu chọn nhiều câu trả lời); ghi câu trả lời vào số câu hỏi Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình anh (chị) Câu 1: Trong dạy học mơn Ngữ văn, anh (chị) thích GV sử dụng phương pháp hình thức dạy học nào? Thuyết trình (khơng đặt câu hỏi) Đàm thoại (đặt câu hỏi để HS trả lời) Thảo luận nhóm báo cáo kết Kết hợp vừa dạy thuyết trình vừa đặt câu hỏi Sử dụng trò chơi dạy học Hình thức khác ……………………………………………………………… Câu 2: Anh (chị) cho biết dạy mơn Ngữ văn, GV có sử dụng trị chơi dạy học khơng? Rất thường xun Bình thường Không Câu 4: Trong dạy học mơn Ngữ văn, theo anh (chị) GV sử dụng trị chơi cho HS thực là: Rất cần thiết 95 Câu 5: Trong dạy học môn Ngữ văn, GV sử dụng trị chơi, anh (chị) cảm thấy: Rất thích, hào hứng tham gia Thích Bình thường Căng thẳng, mệt mỏi sợ phải gọi trả lời Uể oải, chán nản Không quan tâm Ý kiến khác: ……………………………………………………………………… Câu 6: Trong dạy học Ngữ văn, sau GV tổ chức trò chơi dạy học, anh (chị) thường: Suy nghĩ thực yêu cầu Suy nghĩ vấn đề không tự giác tham gia Không quan tâm , không tham gia Ý kiến khác………………………………………………………………… Câu 7: Trong dạy học môn Ngữ văn, anh (chị) thường tham gia hoạt động để giải trò chơi GV đặt ra: Tự suy nghĩ, huy động vốn kinh nghiệm thân để thực Đọc, nghiên cứu tài liệu để giải vấn đề Thảo luận với bạn để giải Không quan tâm, không tham gia giải Hoạt động khác…………………………………………………………………… 96 Câu 8: Trong dạy học môn Ngữ văn lớp, trò chơi giảng viên xây dựng, bạn thường: Quá dễ Bình thường Phải nỗ lực tối đa giải được Cố gắng không giải Ý kiến khác……………………………………………………………………… Câu 9: Anh (chị) thích GV xây dựng kiểu trò chơi dạy học nào? Trò chơi phát triển nhận thức (Các trò chơi phát triển cảm giác, tri giác, rèn luyện trí nhớ, phát triển tư tưởng tượng) Trò chơi phát triển giá trị (Thái độ, cảm xúc, tình cảm, ý chí….) Trị chơi phát triển vận động (Chơi bóng, leo trèo, chạy nhảy, đuổi bắt…) Ý kiến khác…………………………………………………………………… Câu 10: Mức độ giảng viên sử dụng trị chơi dạy học mơn Ngữ văn lớp anh (chị) là: Quá nhiều Q Câu 11: Khi dạy học mơn Ngữ văn lớp, theo anh (chị) giảng viên nên tổ chức trị chơi hợp lý? Khơng sử dụng Cả hai tiết Ý kiến khác…………………………………………………………………… 97 Câu 12: Những thuận lợi bạn thực trò chơi dạy học GV đưa gì? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 13: Những khó khăn bạn tham gia trò chơi dạy học giảng viên đưa gì? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 14: Em có kiến nghị để giảng viên xây dựng sử dụng trị chơi dạy học mơn Ngữ văn lớp tốt …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin anh (chị) vui lòng cho biết số thông tin cá nhân sau: Họ tên: Lớp: Trường: Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh (chị)! 98 Tên bài: Ngày dạy:……………………………………………………… GV dạy:………………………………………………………… Người dự: ……………………………………………………… Nội dung học - Đánh giá chung: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 99 10 - - Tính trung bình số cho câu hỏi: + A 1: + A 2: + A 3: + A 4: + A 5:C………………K……………… Biện pháp sử dụng trò chơi GV: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 100 10 PHỤ LỤC Đề kiểm tra 15 phút (Trước thực nghiệm) Câu 1: Em nêu khái niệm phân loại truyện cổ tích? Tại “Tấm Cám” lại xếp vào loại truyện cổ tích thần kì? Câu 2: Trình bày quan điểm em kết thúc truyện “Tấm Cám”? Đề kiểm tra 15 phút (Sau thực nghiệm) Câu 1: Em nêu khái niệm phân loại truyện cười? Câu 2: Trình bày tình gây cười truyện “Nhưng phải hai mày”? Rút ý nghĩa phê phán truyện? 101 ... chơi dạy học nói chung q trình dạy học mơn Ngữ văn nói riêng 36 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP LỒNG GHÉP TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Khảo sát thực trạng dạy học Ngữ. .. Nghiên cứu sở khoa học biện pháp lồng ghép trò chơi dạy học Ngữ văn THPT - Khảo sát thực trạng việc xây dựng sử dụng trò chơi dạy học đề xuất số biện pháp lồng ghép trò chơi dạy học Ngữ văn THPT... khả thi biện pháp lồng ghép trò chơi dạy học Ngữ văn THPT đề xuất Trong trình nghiên cứu, giải câu hỏi sau: 1/ Thế trò chơi dạy học điều kiện lồng ghép trò chơi dạy học Ngữ văn THPT xét mặt nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: Lồng ghép trò chơi trong dạy học ngữ văn ở trung học phổ thông ,

Từ khóa liên quan