0

Dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực hợp tác cho học sinh phần hóa đại cương lớp 10 trung học phổ thông luận văn ths lý luận và phương pháp dạy học bộ môn hóa học

152 23 0
  • Dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực hợp tác cho học sinh phần hóa đại cương lớp 10  trung học phổ thông luận văn ths  lý luận và phương pháp dạy học bộ môn hóa học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 20:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẶNG VĂN TUYÊN DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH PHẦN HĨA ĐẠI CƢƠNG LỚP 10- TRUNG HỌC PHỔ THƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC ( BỘ MÔN HÓA HỌC) MÃ SỐ: 60 14 01 11 HÀ NỘI – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẶNG VĂN TUYÊN DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH PHẦN HÓA ĐẠI CƢƠNG LỚP 10- TRUNG HỌC PHỔ THƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HĨA HỌC CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC ( BỘ MƠN HĨA HỌC) Mã số: 60 14 01 11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ KIM THÀNH HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội Em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Kim Thành, người tận tình hướng dẫn, bảo động viên em suốt thời gian học tập nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội bảo tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn đến Sở Giáo dục Đào tạo Hải Dương, Ban giám hiệu tồn thể thầy giáo hai trường : THPT Hưng Đạo – Tứ Kỳ - Hải Dương trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm –Thành Phố Hải Dương giúp đỡ tạo điều kiện cho em thời gian học tập hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè động viên tơi nhiều để tơi có kết ngày hôm Hà Nội, tháng 12 năm 2016 Đặng Văn Tuyên DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Bài tập hóa học Bảng tuần tồn Chương trình giáo dục phổ thơng Đại học Đối chứng Dung dịch electron Giải vấn đề Giáo viên Hệ thống tuần toàn Học sinh Kĩ thuật dạy học Năng lực hợp tác Phương pháp dạy học Phương tiện dạy học Sách giáo khoa Thực nghiệm Thực nghiệm sư phạm Tốc độ phản ứng Trung học phổ thông DANH MỤC BẢNG Bảng Bảng 1.1 Kết qu Bảng 1.2 Kết qu Bảng 1.3 Kết qu Bảng 2.1 Tiêu c Bảng 2.2 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng dạy họ Bảng dạy họ Bảng Bảng Đánh Bảng chuyê Bảng Bảng Bảng % Số Bảng Bảng Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng 3.17 Bảng 3.18 Bảng 3.19 Bảng 3.20 % Số Bảng Bảng % Số Bảng Bảng Bảng Tổng Tổng Tổng Bảng Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 DANH MỤC ĐỒ THỊ Hình Hình 3.1 Biểu đ Hình 3.2 Biểu đ Hình 3.3 Biểu đ Hình 3.4 Biểu đ Hình 3.5 Biểu đ Hình 3.6 Biểu đ Hình 3.7 Biểu đ Hình 3.8 Biểu đ tra MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Tổng quan vấn đề nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài 10 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Định hƣớng đạo đổi giáo dục sau năm 2015 1.1.1 Định hướng chung 1.1.2 Định hướng phát triển chương trình nhà trường 1.2 Năng lực phát triển lực học sinh 1.2.1 Năng lực 1.2.2 Năng lực hợp tác 1.3 Vận dụng số PPDH kĩ thuật dạy học nhằm phát triển lực hợp tác 1.3.1 Một số PPDH tích cực 1.3.2 Một số kĩ thuật dạy học tích cực 1.4 Thực trạng việc áp dụng chuyên đề dạy học trƣờng THPT 1.4.1 Mục đích điều tra 1.4.2 Đối tượng phương pháp điều tra 1.4.3 Nội dung điều tra 1.4.4 Kết điều tra Tiểu kết chương CHƢƠNG DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH PHẦN HÓA ĐẠI CƢƠNG LỚP 10- THPT 2.1 Phân tích số đặc điểm dạy học Hóa học đại cương lớp 10THPT 2.1.1 Vị trí 2.1.2 Cấu trúc chương trình Hóa đại cương 10( theo chương trình Ban bản) 2.2 Quy trình nguyên tắc xây dựng chuyên đề dạy học theo định hƣớng phát triển lực 2.2.1 Nguyên tắc lựa chọn nội dung dạy học theo chuyên đề phần Hóa đại cương lớp 10 – THPT 2.2.2 Quy trình xây dựng chuyên đề 2.2.3 Xây dựng nội dung số chuyên đề dạy học phần Hóa đại cương Hóa học 10 THPT 2.3 Thiết kế tiêu chí cơng cụ đánh giá NLHT thông qua dạy học chuyên đề 2.3.1 Thiết kế bảng tiêu chí đánh giá lực hợp tác học sinh 28 dạy học theo chuyên đề 2.3.2 Đề xuất công cụ đánh giá NLHT thông qua dạy học theo chuyên 30 đề 2.4 Thiết kế số chuyên đề dạy học 2.4.1 Thiết kế sử dụng dạy học hóa học chuyên đề 2: Cấu tạo 33 34 vỏ nguyên tử 2.4.2.Thiết kế sử dụng dạy học hóa học chuyên đề 4: Định 47 luật tuần hoàn 2.4.3 Thiết kế sử dụng dạy học hóa học chuyên đề 8: Tốc độ 64 phản ứng hóa học 2.5 Một s Tiểu kết c 3.1 Mục đ 3.2 Nhiệm 3.3 Kế ho 3.4 Phƣơ 3.5 Kết qu 3.5.1 Xử l 3.5.2 Phươ 3.5.3 Kết 3.5.4 Đán Tiểu kết chương KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Khuyến nghị 99 100 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC Đánh giá tính hiệu dạy học chuyên đề STT Nội dung Giúp GV HS đạt mục tiêu dạy học Tránh tình trạng trình bày nơng cạn, hời hợt, ngồi chủ đích Tạo hội thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động nhóm Tận dụng thời gian tự học nhà HS nhóm HS Rèn tư cấp độ từ thấp đến cao cho HS Gây hứng thú học tập Phát huy tính tích cực, chủ động HS Khơi dậy ý HS HS nâng cao khả khái quát hóa 10 Rèn luyện HS nhìn vấn đề cách hệ thống 11 HS hiểu bài, khắc sâu kiến thức Góp phần hình thành phát triển lực hợp tác 12 cho HS Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô! 109 PHỤC LỤC 4: KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHÓM CHUYÊN ĐỀ LỚP 10A Nhóm STT 10 Nhóm STT 10 Nhóm STT Nguyễn Cơng Minh Nguyễn Minh Ngọc 10 Nhóm STT 10 LỚP 10G Nhóm STT 10 Nhóm STT 10 Nhóm STT 10 Nhóm STT 112 PHỤC LỤC 5: MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA PHỤC LỤC 5.1:Kiểm tra 15 phút ( Chuyên đề 1) Trắc nghiệm: 10 câu ( số điểm = số câu x 1) a Ma trận Chủ đề Biết, hiểu tự mức lượng hình e nguyên tử Thứ - Thứ tự mức năn phân nguyên tử - Sự phân bố electron lớp, lớp điểm e Đặc Đặc điểm lớp e Lớp ngồi có nh lớp (ns np ), lớp ngồ ngun tử khí c (riêng heli có e) H nguyên tử kim loại có ngồi Hầu hết c phi kim có 5, 6, 7e Số câu % đỉêm b Đề : Cấu - Cấu hình electron n 20 nguyên tố - Viết cấu hìn nguyên tử hoá học Z ≥ 20 50% Câu : Cho biết cấu hình electron X Y là: 2 2 6 10 X: 1s 2s 2p 3s 3p ; Y: 1s 2s 2p 3s 3p 3d Nhận xét sau đúng: A X Y phi kim C X kim loại, Y phi kim 3+ Câu : Cấu hình electron 26Fe là: 2 6 1s 2s 2p 3s 3p 3d A C Câu : A C + Câu : Natri (Z=11), cấu hình electron ion Na A – Câu : Anion X A C Câu : Nguyên tử 20Ca có cấu hình electron sau: A C Câu : Cấu hình e sau không đúng: A Câu : A Câu : Số e tối đa phân lớp p là: A Câu 10 Cấu hình electron nguyên tử 26Fe : A C 2 6 1s 2s 2p 3s 3p 4s Cấu hình electron 29Cu trạng thá 2 6 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 2 6 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 1s 2s 2p 3s nguyên tử X là: 2 1s 2s 2p 3s 2 6 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 1s 2s 2p 3s 3p 4s 2 6 1s 2s 2p 3s 3p 3d 1s 2s 2p Cho cấu hình electron ngồi X là: 2e 2 6 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 6 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s c Hướng dẫn chấm, biểu điểm, đáp án: - Mỗi câu điểm - Đáp án Câu Đáp án B PHỤC LỤC 5.2: Đề kiểm tra 15 phút ( Sau chuyên đề 3) Câu 1: Trong phản ứng sau đây, lượng Fe cặp lấy cặp có tốc độ phản ứng lớn nhất? A Fe + ddHCl 0,1M B Fe + ddHCl 0,2M C Fe + ddHCl 0,3M D Fe + ddHC 20%, (d l =1,2 g / ml) Đáp án D Câu 2: Dùng khơng khí nén thổi vào lị cao để đốt cháy than cốc (trong sản xuất gang), yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ? A Nhiệt độ, áp suất Câu 3: Cho phản ứng: Khí clo thoát nhanh khi: A dùng axit HCl đặc đun nhẹ hỗn hợp B dùng axit HCl đặc làm lạnh hỗn hợp C dùng axit HCl đun nhẹ hỗn hợp D dùng axit HCl loãng làm lạnh hỗn hợp Câu 4: Hai nhóm học sinh làm thí nghiệm: nghiên cứu tốc độ phản ứng kẽm tan dung dịch axit HCl:  Nhóm thứ : Cân miếng kẽm 1g thả vào cốc đựng 200ml dd axit HCl 2M  Nhóm thứ hai : Cân 1g bột kẽm thả vào cốc đựng 300ml dung dịch axit HCl 2M Kết cho thấy bọt khí thóat thí nghiệm nhóm thứ hai mạnh do: A Nhóm thứ hai dùng axit nhiều B Diện tích bề mặt bột kẽm lớn C Nồng độ kẽm bột lớn D Cả ba nguyên nhân sai Câu 5: Khi bắt đầu phản ứng , nồng độ chất 0,024 mol/l Sau 10 giây xảy phản ứng , nồng độ chất 0,022 mol/l Tốc độ phản ứng : A 0,0003 mol/l.s B 0,00025 mol/l.s C 0,0002 mol/l.s D 0,00015 mol/l.s Câu 6: Cho gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H 2SO4 2M nhiệt độ thường Nếu giữ nguyên điều kiện khác, biến đổi điều kiện sau trường hợp khơng làm thay đổi tốc độ phản ứng? O A Tăng nhiệt độ lên đến 50 C B Thay dung dịch H2SO4 2M dung dịch H2SO4 1M C Tăng thể tích dung dịch H2SO4 2M lên lần D Thay gam kẽm hạt gam kẽm bột Câu 7: ĐHA-12: Xét phản ứng phân hủy N2O5 dung môi CCl4 45 C : N2O5  N2 O4 + O2 Ban đầu nồng độ N2O5 2,33M, sau 184 giây nồng độ N2O5 2,08M Tốc độ trung bình phản ứng tính theo N2O5 -3 A 1,36.10 mol/(l.s) -3 C 6,80.10 mol/(l.s) Câu 8: THPT Chuyên Bắc Ninh Cho 0,04 mol NO2 vào bình kín dung tích 100 ml o (ở t C), sau 20 giây thấy tổng số mol khí bình 0,30 mol/l Tốc độ trung bình phản ứng (tính theo NO2, toC) 20 giây A 0,005 mol/(l.s) B 0,10 mol/(l.s) C 0,01 mol/(l.s) D 0,05 mol/(l.s) Câu 9: Khi cho lượng kẽm vào cốc đựng dung dịch axit HCl có nồng độ thể tích nhau, tốc độ phản ứng lớn dùng kẽm dạng: A viên nhỏ B mỏng C bột mịn, khuấy 115 D thỏi lớn Câu 10: Tốc độ phản ứng lớn cho lượng Fe 25 C vào dung dịch axit H2SO4 có nồng độ số nồng độ đây? A 0,1M B PHỤC LỤ Ma trận đề kiểm tra: Câu Câu 1TN Câu 2TN Câu 3TN Biết hiểu Xác định c Cho cấu h lượn Cho cấu h cùn phi kim Câu 4TN Câu 5TN Câu 6TN Câu 7TN Cho đặc hình e Câu 8TN Câu 9TL Câu 10 -TL Câu 11-TL Viết cấu h trí n Z>20 Tìm p, e, n chất hợ Câu 12 -TL Tổng câu Đề kiểm tra A- PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4,0điểm) Câu Đáp án (HS làm giấy thi theo mẫu bảng trên) Câu 1: Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau: 2 X:1s 2s 2p 3s 2 ; Z: 1s 2s 2p 3s 3p ; T : 1s ; Có nguyên tố kim loại : A Câu 2: ngun tử ngun tố là: Cấu hình electron A 22 Câu 3: Cấu hình e nguyên tử có số hiệu Z = 17 2 2 A 1s 2s 2p 3s 3p 4s C 1s 2s 2p 3s 3p Câu 4: Nguyên tử nguyên tố Z=21 có bao nhiê A Câu 5: Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền: 1737 C cịn lại 1735 Cl Biết khối lƣợng nguyên tử H=1; O=16 Thành phần % theo khối lượng 1737 Cl HClO4 là: A 8,43% Câu 6: Mg có phân tử MgCl2 khác tạo từ đồng vị nguyên tố trên? A 12 Câu 7: Cho biết tổng số electron phân lớp p nguyên tử X 11 Hãy tìm số khối X biết hạt nhân X số hạt nơtron nhiều số hạt proton hạt A 37 Câu 8: Một bi sắt nặng 112g có nguyên tử sắt? Biết 1mol Fe có 6,022.10 23 nguyên tử nặng 56gam A 6,022.10 23 B 12,044.10 23 C D 2.1023 B- PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm) Câu (2 điểm): Viết cấu hình e, xác định vị trí ( ơ, chu kỳ, nhóm) nguyên tố có Z=10 Z=23 Câu 10 (2 điểm): Cho 126 C ; 178 O a Tìm số p, e, n, Z+ khối lượng theo gam nguyên tử? Biết mp= mn = 1,67.10 -27 kg, me nhỏ so với p n nên coi khơng b Tìm tổng số p, số e, số n phân tử CO2? Câu 11 (1 điểm): Tổng số hạt nguyên tử nguyên tố A 40 hạt Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 12 hạt Hãy xác định số lượng p, e, n A viết kí hiệu nguyên tử A? Câu 12 (1 điểm): Tính thể tích bán kính nguyên tử Mg biết khối lượng riêng Mg tinh thể 1,74 g/cm thể tích cầu Mg chiếm 74% thể tích tồn mạng tinh thể Biết khối lƣợng Mg 24,31g/mol Ghi chú: Thí sinh khơng sử dụng bảng tuần hoàn Đáp án – biểu điểm A- PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4,0điểm) ĐỀ 101 Câu Đáp án C ĐỀ 102 Câu Đáp án D B- PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm) ĐÁP ÁN Câu (2 điểm): Viết cấu hình e, xác định vị trí ( ơ, chu kỳ, nhóm) nguyên tố có Z=8 Z=23 * Z=8 Hoặc Z=10 2 - Che: 1s 2s 2p 118 - Vị trí: Ơ thứ 8, chu kỳ 2, nhóm VIA * Z=23 2 6 - Che: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s - Vị trí: Ơ thứ 23, chu kỳ 4, nhóm VB Ghi chú: Nếu viết sai cấu hình khơng tính điểm Câu 10 (2 điểm): a Tìm số p, e, n, Z+ khối lượng theo gam nguyên tử? Biết m = m p khơng 12 * Xét p=e=6 C có n=6 Z+=6+ -27 -27 m = m + m = 1,67.10 + 1,67.10 nt =20,04 10 -27 kg = 20,04 10 -24 p g * Xét 17 O có p=e=8 n=9 Z+=8+ m=m nt 28,39 10 p -24 g b Tìm tổng số p, số e, số n phân tử CO2? p = e = 6+2.8 = 22 n=6 +2.9=24 Câu 11 (1 điểm): Tổng số hạt nguyên tử nguyên tố A 40 hạt Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 12 hạt Hãy xác định số lượng p, e, n A viết kí 0,25đ 0,25đ 119 hiệu nguyên tử A? Theo ta có hệ: 2 p + n = 40  2 p − n =12 Vậy p=e=13, n=14 kí hiệu nguyên tử 1327 Al 1327 A Câu 12 (1 điểm): Tính thể tích bán kính nguyên tử Mg biết khối lượng riêng Mg tinh thể 1,74 g/cm thể tích cầu Mg chiếm 74% thể tích toàn mạng tinh thể Biết khối lƣợng Mg 24,31g/mol - Khối lượng mol Mg là: 24,31gam - Thể Vtt=m/D=24,31/1,74=13,98cm - Thể tích = V nt - Bán kính nguyên tử: = V nt πr3⇒r=3 Ghi chú: HS làm đường khác, kết cho điểm tối đa 120 ... lực hợp tác cho học sinh phần Hóa đại cương lớp 10 – THPT đề hướng xây dựng chuyên đề dạy học 22 CHƢƠNG DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH PHẦN HĨA ĐẠI...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẶNG VĂN TUYÊN DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH PHẦN HĨA ĐẠI CƢƠNG LỚP 10- TRUNG HỌC PHỔ THƠNG LUẬN VĂN... chuyên đề dạy học theo định hƣớng phát triển lực 2.2.1 Nguyên tắc lựa chọn nội dung dạy học theo chuyên đề phần Hóa đại cương lớp 10 - THPT Lựa chọn nội dung dạy học theo chuyên đề phần Hóa đại cương
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực hợp tác cho học sinh phần hóa đại cương lớp 10 trung học phổ thông luận văn ths lý luận và phương pháp dạy học bộ môn hóa học ,

Từ khóa liên quan