0

Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 9 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

13 149 0
  • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 9 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 12:00

Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 9: Tổng cầu và tổng cung cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về những biến động kinh tế trong ngắn hạn, mô hình Tổng cầu – Tổng cung, hai nguyên nhân gây ra biến động kinh tế trong ngắn hạn, hiệu ứng của các chính sách tiền tệ và tài khóa trong ngắn hạn. 29/08/2018 Những nội dung Chương 9: TỔNG CẦU VÀ TỔNG CUNG Môn học: Kinh tế Vĩ mô 1 Giới thiệu chung biến động kinh tế ngắn hạn Mơ hình Tổng cầu – Tổng cung Hai nguyên nhân gây biến động kinh tế ngắn hạn Hiệu ứng sách tiền tệ tài khóa ngắn hạn Bài giảng PGS TS Phạm Thế Anh Bộ môn Kinh tế Vĩ mô, Khoa Kinh tế học, ĐH KTQD Mục tiêu chương • Xây dựng mơ hình tổng cầu tổng cung • Nghiên cứu nguyên nhân gây biến động kinh tế ngắn hạn • Nghiên cứu hiệu ứng sách tiền tệ tài khóa ngắn hạn Giới thiệu chung • Suy thối (recession) thời kỳ thu nhập thực tế giảm, thất nghiệp tăng • Khủng hoảng (depression) suy thối nghiêm trọng • Bùng nổ (booming) thời kỳ thu nhập kinh tế tăng mạnh Giới thiệu chung • Hoạt động kinh tế biến động từ năm qua năm khác ▪ Sản xuất hàng hoá dịch vụ tăng hầu hết năm ▪ Trung bình 15 năm qua, sản xuất kinh tế Việt Nam tăng khoảng 7% năm, so với khoảng 2% kinh tế Mỹ ▪ Trong số năm tăng trưởng không diễn ra, gây suy thoái Đặc điểm biến động kinh tế • Những biến động kinh tế diễn không thường xuyên dự báo ▪ Những biến động kinh tế thường gọi chu kỳ kinh tế • Hầu hết biến số kinh tế biến động, mức độ khác • Khi sản lượng giảm, thất nghiệp tăng ▪ Những thay đổi GDP thực tỷ lệ nghịch với thay đổi tỷ lệ thất nghiệp ▪ Trong thời kỳ suy thối, thất nghiệp tăng đáng kể 29/08/2018 Hình 1: Biến động kinh tế ngắn hạn Hình 1: Biến động kinh tế ngắn hạn (a) GDP thực (b) Chi tiêu Đầu tư Tỷ đôla theo giá 1996 Tỷ đôla theo giá 1996 $10,000 $1,800 9,000 Real GDP 1,600 8,000 1,400 7,000 1,000 5,000 800 4,000 600 3,000 2,000 1965 Investment spending 1,200 6,000 400 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Hình 1: Biến động kinh tế ngắn hạn 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Những biến động ngắn hạn • Ngắn hạn khác với Dài hạn (c) Tỷ lệ Thất nghiệp % Lực lượng Lao động 200 1965 ▪ Hầu hết nhà kinh tế tin lý thuyết cổ điển mô tả giới dài hạn ngắn hạn 12 10 Unemployment rate • Những thay đổi cung tiền ảnh hưởng đến biến danh nghĩa không ảnh hưởng biến thực tế dài hạn • Giả định tính trung lập tiền không phù hợp nghiên cứu biến động từ năm qua năm khác kinh tế 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Mơ hình Tổng cầu – Tổng cung • Các nhà kinh tế sử dụng mơ hình tổng cầu tổng cung để giải thích biến động ngắn hạn hoạt động kinh tế quanh xu hướng dài hạn • Mơ hình sử dụng hai biến để phân tích biến động ngắn hạn ▪ Sản lượng hàng hoá dịch vụ kinh tế tính GDP thực ▪ Mức giá chung tính CPI DGDP Mơ hình Tổng cầu – Tổng cung • Mơ hình Tổng Cầu – Tổng Cung ▪ Đường tổng cầu lượng hàng hoá dịch vụ mà hộ gia đình, doanh nghiệp, phủ muốn mua mức giá ▪ Đường tổng cung lượng hàng hoá dịch vụ mà doanh nghiệp lựa chọn sản xuất bán mức giá 29/08/2018 Hình 2: Mơ hình Tổng Cầu – Tổng Cung Tổng cầu Mức giá • Các thành phần tổng cầu hàng hóa dịch vụ cuối kinh tế xác định sau: AD = C + I + G + NX • Phân biệt AD GDP Tổng cung Mức giá cân Tổng cầu Sản lượng Sản lượng cân Copyright © 2004 South-Western Hình 3: Đường tổng cầu Tại đường tổng cầu lại dốc xuống? Mức giá • Mức giá Tiêu dùng: Hiệu ứng Của cải • Mức giá Đầu tư: Hiệu ứng Lãi suất • Mức giá Xuất ròng: Hiệu ứng Tỷ giá P P2 Sự giảm sút mức giá Tổng cầu Y Y2 Sản lượng làm tăng lượng cầu hàng hoá dịch vụ Copyright © 2004 South-Western Tại đường tổng cầu lại dốc xuống? • Mức giá Tiêu dùng: Hiệu ứng Tài sản ▪ Mức giá giảm làm cho người tiêu dùng cảm giác giàu hơn, kích thích họ chi tiêu nhiều ▪ Sự gia tăng chi tiêu người tiêu dùng hàm ý lượng cầu lớn hàng hoá dịch vụ Tại đường tổng cầu lại dốc xuống? • Mức giá Đầu tư: Hiệu ứng Lãi suất ▪ Mức giá thấp làm giảm lãi suất, kích thích chi tiêu hàng hoá đầu tư ▪ Sự gia tăng chi tiêu cho đầu tư hàm ý lượng cầu lớn hàng hoá dịch vụ 29/08/2018 Tại đường tổng cầu lại dốc xuống? • Mức giá Xuất ròng: Hiệu ứng Tỷ giá ▪ Khi giá nước giảm, tỷ giá hối đoái thực giảm, kích thích xuất rịng ▪ Sự gia tăng chi tiêu cho xuất ròng hàm ý lượng cầu lớn hàng hoá dịch vụ Tại đường tổng cầu dịch chuyển? • Sự dịch chuyển phát sinh bốn thành phần AD: ▪ ▪ ▪ ▪ Tiêu dùng Đầu tư Chi tiêu phủ Xuất rịng Tại đường tổng cầu dịch chuyển? • Sự dốc xuống đường tổng cầu hàm ý mức giá giảm làm tăng tổng lượng cầu hàng hoá dịch vụ • Tuy nhiên nhiều nhân tố khác có ảnh hưởng đến lượng cầu hàng hoá dịch vụ mức giá • Khi nhân tố thay đổi, đường tổng cầu dịch chuyển Sự dịch chuyển đường tổng cầu Mức giá P1 AD2 Tổng cầu, AD1 Đường tổng cung • Trong dài hạn, đường tổng cung thẳng đứng • Trong ngắn hạn, đường tổng cung dốc lên Y1 Y2 Sản lượng Đường tổng cung • Đường Tổng Cung Dài hạn ▪ Trong dài hạn sản xuất hàng hoá dịch vụ kinh tế phụ thuộc vào cung lao động, tư bản, tài nguyên thiên nhiên cơng nghệ sẵn có dùng để chuyển nhân tố sản xuất thành hàng hoá dịch vụ ▪ Mức giá không ảnh hưởng đến biến dài hạn 29/08/2018 Hình 4: Đường tổng cung dài hạn Đường tổng cung Mức giá ➢Đường Tổng Cung Dài hạn Tổng cung dài hạn ▪ Đường tổng cung dài hạn thẳng đứng mức sản lượng tự nhiên ▪ Mức sản xuất phản ánh sản lượng tiềm hay sản lượng mức toàn dụng P P2 không ảnh hưởng đến lượng cung hàng hoá dịch vụ dài hạn Sự thay đổi mức giá Sản lượng Mức sản lượng tự nhiên Tại đường tổng cung dài hạn dịch chuyển? • Bất kỳ thay đổi kinh tế làm thay đổi mức sản lượng tự nhiên làm dịch chuyển đường tổng cung dài hạn • Sự dịch chuyển phân loại theo nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng khác mơ hình cổ điển Hình 5: Tăng trưởng & lạm phát dài hạn tăng trưởng cung tiền làm dịch chuyển đường tổng cầu Tổng cung dài hạn Tại đường tổng cung dài hạn dịch chuyển? • Sự dịch chuyển phát sinh ▪ ▪ ▪ ▪ Lao động Tư Tài nguyên thiên nhiên Kiến thức công nghệ Tại đường tổng cung dốc lên ngắn hạn? LRAS1980 LRAS1990 LRAS2000 Mức giá Trong dài hạn tiến công nghệ làm dịch chuyển đường tổng cung dài hạn… P2000 lạm phát xảy P1990 • Trong ngắn hạn, gia tăng mức giá chung kinh tế có xu hướng làm tăng lượng cung hàng hố hố dịch vụ • Sự giảm sút mức giá có xu hướng làm giảm lượng cung hàng hố dịch vụ Tổng Cầu,AD2000 P1980 AD1990 AD1980 Y1980 Y1990 Y2000 Sản lượng dẫn đến tăng trưởng sản lượng 29/08/2018 Hình 6: Đường tổng cung ngắn hạn Mức giá Tại đường tổng cung dốc lên ngắn hạn? • Lý thuyết nhận thức sai lầm • Lý thuyết tiền lương cứng nhắc • Lý thuyết giá cứng nhắc Tổng cung ngắn hạn P P2 làm giảm lượng cung hàng hoá dịch vụ ngắn hạn Sự giảm sút mức giá… Y2 Y Sản lượng Tại đường tổng cung dốc lên ngắn hạn? • Lý thuyết nhận thức sai lầm ▪ Sự thay đổi mức giá chung tạm thời làm cho nhà cung ứng nhận thức sai diễn thị trường sản phẩm họ: ▪ Mức giá giảm gây nhận thức sai lầm giá tương đối Tại đường tổng cung dốc lên ngắn hạn? • Lý thuyết tiền lương cứng nhắc ▪ Tiền lương danh nghĩa chậm điều chỉnh, hay “cứng nhắc” ngắn hạn: • Tiền lương khơng điều chỉnh giảm sút mức giá • Mức giá thấp làm cho việc tuyển dụng sản xuất mang lại lợi nhuận • Điều khiến cho doanh nghiệp cắt giảm lượng cung hàng hố dịch vụ • Những nhận thức sai lầm khiến cho nhà cung ứng giảm lượng cung hàng hoá dịch vụ Lý thuyết giá cứng nhắc • Giá số loại hàng hoá dịch vụ điều chỉnh chậm chạp thay đổi tình hình kinh tế: ▪ Sự giảm sút khơng dự tính mức giá làm cho số doanh nghiệp có mức giá cao mức mong muốn ▪ Điều làm giảm lượng bán, khiến cho doanh nghiệp phải cắt giảm lượng hàng hoá dịch vụ sản xuất Tại đường tổng cung ngắn hạn dịch chuyển? • Dự dịch chuyển nảy sinh ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Lao động Vốn Tài nguyên thiên nhiên Công nghệ Chi phí sản xuất Mức giá kỳ vọng 29/08/2018 Tại đường tổng cung ngắn hạn dịch chuyển? • Sự gia tăng chi phí sản xuất ví dụ tiền lương giá nguyên vật liệu đầu vào làm giảm lượng cung hàng hoá dịch vụ dịch chuyển tổng cung ngắn hạn sang trái • Sự gia tăng mức giá kỳ vọng làm giảm lượng cung hàng hoá dịch vụ dịch chuyển đường tổng cung ngắn hạn sang trái • Sự giảm sút mức giá kỳ vọng làm tăng lượng cung hàng hoá dịch vụ dịch chuyển đường tổng cung ngắn hạn sang phải Hai nguyên nhân gây biến động kinh tế • Sự Dịch chuyển Tổng Cầu ▪ Trong ngắn hạn, dịch chuyển tổng cầu gây biến động sản lượng hàng hoá dịch vụ kinh tế ▪ Trong dài hạn, dịch chuyển tổng cầu tác động đến mức giá chung không ảnh hưởng đến sản lượng Hình 7: Cân dài hạn Mức giá Tổng cung dài hạn Mức giá cân Tổng cung ngắn hạn A Tổng cầu Sản lượng Mức sản lượng tự nhiên Hình 8: Sự giảm sút tổng cầu khiến cho sản lượng giảm ngắn hạn Mức giá Tổng cung dài hạn Tổng cung ngắn hạn,AS1 AS2 nhiên theo thời gian, đường tổng cung ngắn hạn dịch chuyển… A P B P2 P3 Sự giảm sút tổng cầu C Tổng cầu,AD AD2 Hai nguyên nhân gây biến động kinh tế • Sự dịch chuyển Tổng Cung Y2 Sản lượng Y sản lượng trở lại mức tự nhiên Hình 9: Sự Dịch chuyển bất lợi tổng cung Sự dịch chuyển bất lợi đường tổng cung ngắn hạn Mức giá Tổng cung dài hạn ▪ Ví dụ, giảm sút nhân tố sản xuất làm dịch chuyển đường tổng cung sang trái: • Sản lượng giảm xuống mức sản lượng tự nhiên • Thất nghiệp tăng • Mức giá tăng AS2 Tổng cung ngắn hạn AS1 B P2 A P mức giá tăng Tổng cầu Y2 Y Sản lượng khiến cho sản lượng giảm 29/08/2018 Hiệu ứng dịch chuyển tổng cung • Lạm phát kèm suy thoái Sự dịch chuyển bất lợi tổng cung gây suy thoái kèm lạm phát Hiệu ứng dịch chuyển tổng cung • Phản ứng Chính sách Suy thối ▪ Các nhà hoạch định sách đối phó với suy thối theo cách sau: • Khơng làm đợi giá tiền lương điều chỉnh • Hành động cách tăng tổng cầu thông qua việc sử dụng sách tài khố tiền tệ ▪ Sản lượng giảm giá tăng ▪ Các nhà hoạch định sách - người tác động đến tổng cầu – lúc loại bỏ hai hiệu ứng bất lợi Hình 10: Phản ứng sách trước dịch chuyển bất lợi tổng cung Khi tổng cung ngắn hạn giảm Mức giá Tổng cung dài hạn P3 C P2 A P khiến cho mức giá tăng cao sản lượng trì mức tự nhiên Tổng cung ngắn hạn AS AS2 nhà hoạch định sách thích nghi giảm sút cách mở rộng tổng cầu Hiệu ứng sách tiền tệ tài khóa • NHTƯ làm dịch chuyển đường tổng cầu họ thay đổi sách tiền tệ (thay đổi cung tiền/lãi suất) • Chính phủ làm dịch chuyển đường tổng cầu họ thay đổi sách tài khóa (thay đổi chi tiêu phủ và/hoặc thuế) AD2 Tổng cầu, AD1 Sản lượng tự nhiên Sản lượng Hiệu ứng sách tiền tệ • Khi NHTƯ tăng cung tiền, đường cầu tiền khơng đổi, lãi suất giảm; • Lãi suất giảm làm tăng lượng cầu hàng hóa dịch vụ (đầu tư tiêu dùng) mức giá • Lượng cầu hàng hóa dịch vụ tăng mức giá hàm ý đường tổng cầu dịch phải Hình 11: Sự gia tăng cung tiền (b) Đường tổng cầu (a) Thị trường tiền tệ Mức giá Lãi suất Cung tiền MS1 r .lãi suất cân giảm MS2 Khi NHTƯ tăng cung tiền P r2 AD2 Cầu tiền mức giá P Lượng tiền Tổng cầu AD Y Y Sản lượng làm tăng lượng cầu hang hóa dịch vụ mức giá 29/08/2018 Vai trò lãi suất mục tiêu sách tiền tệ • Chính sách tiền tệ mơ tả theo thay đổi cung tiền theo thay đổi lãi suất • Sự thay đổi sách tiền tệ xem thay đổi cung tiền thay đổi lãi suất mục tiêu • Lãi suất mục tiêu thị trường tiền tệ thay đổi ảnh hưởng đến tổng cầu Hiệu ứng sách tài khóa • Khi phủ thay đổi chi tiêu họ hàng hóa, điều trực tiếp làm thay đổi tổng cầu • Khi nhà hoạch định sách thay đổi thuế cung tiền, điều ảnh hưởng gián tiếp đến tổng cầu – thông qua việc làm thay đổi định chi tiêu hộ gia đình doanh nghiệp Hiệu ứng sách tài khóa • Chính sách tài khóa phản ánh lựa chọn phủ tổng chi tiêu phủ thuế • Chính sách tài khóa tác động đến tiết kiệm, đầu tư tăng trưởng dài hạn • Trong ngắn hạn, sách tài khóa chủ yếu tác động đến tổng cầu Sự thay đổi chi tiêu phủ • Có hai hiệu ứng kinh tế vĩ mô thay đổi chi tiêu phủ: ▪ Hiệu ứng số nhân (The multiplier effect) ▪ Hiệu ứng lấn át (The crowding-out effect) Hình 12: Hiệu ứng số nhân Hiệu ứng số nhân Mức giá • Chi tiêu phủ cho có hiệu ứng số nhân tổng cầu hiệu ứng số nhân khuếch đại dịch chuyển tổng cầu ▪ Mỗi đồng chi tiêu phủ làm tăng tổng cầu hàng hóa dịch vụ thêm nhiều đồng 20 tỷ $ • Hiệu ứng số nhân phản ánh dịch chuyển thêm đường tổng cầu xảy thay đổi tài khóa dẫn đến làm tăng thu nhập, làm tăng tiêu dùng hộ gia đình AD3 AD2 Tổng cầu, AD1 Sản lượng Sự gia tăng chi tiêu phủ 20 tỷ $ ban đầu làm tăng tổng cầu thêm 20 tỷ $ 29/08/2018 Giải thích hiệu ứng số nhân • AD = C + I + G + NX • Ban đầu, gia tăng G khiến Y tăng lượng tương ứng: Y = G • Tuy nhiên Y  C, IM (giả sử C > IM)  Y  C, IM  Y,… • Do tác động cuối thu nhập lớn gia tăng ban đầu G Công thức tính số nhân chi tiêu phủ Lượng cầu tăng thêm Vòng Y = G Vòng (MPC – MPM)xY Vòng (MPC – MPM)2xY … Vòng n (MPC – MPM)nxY • Cơng thức tính số nhân là: m= Y = G − MPC + MPM Hiệu ứng lấn át • Chính sách tài khóa không tác động đến kinh tế mạnh giải thích hiệu ứng số nhân • Sự gia tăng chi tiêu phủ khiến lãi suất tăng • Lãi suất tăng làm giảm chi tiêu đầu tư Cơng thức tính số nhân chi tiêu phủ • Định nghĩa: tăng thêm thu nhập G tăng thêm đơn vị • Lưu ý Y  dẫn đến C IM ▪ thu nhập tăng tiêu dùng tăng lượng MPCxY, MPC xu hướng tiêu dùng biên từ thu nhập quốc dân ▪ thu nhập tăng chi tiêu cho hàng nhập tăng lượng IM = MPMxY, MPM xu hướng nhập biên từ thu nhập quốc dân • Do vậy, lượng cầu hàng nước tăng thêm sau vịng là: [MPC - MPM]Y Cơng thức tính số nhân chi tiêu phủ Ví dụ: MPC = 0.65, MPM = 0,15 Y = = G − MPC+MPM 1 G = G =  G − 0.65 + 0.15 0.5 Thu nhập tăng nhiều gấp lần gia tăng G ! Nếu phủ tăng chi tiêu 20 tỷ $ tổng cầu tăng 40 tỷ $! Hiệu ứng lấn át • Sự sụt giảm tổng cầu xảy mở rộng tài khóa làm tăng lãi suất gọi hiệu ứng lấn át • Hiệu ứng lấn át có xu hướng làm giảm hiệu ứng số nhân sách tài khóa tổng cầu 10 29/08/2018 Hình 13: Hiệu ứng lấn át Hiệu ứng lấn át (a) Thị trường tiền tệ Lãi suất (b) Sự dịch chuyển tổng cầu Mức giá Cung tiền Sự gia tổng cầu làm tăng mức giá, cầu tiền Lãi suất tăng triệt tiêu phần gia tăng ban đầu tổng cầu 20 tỷ $ r2 Điều làm tăng r lãi suất cân AD2 AD3 MD2 Tổng cầu, AD1 Cầu tiền MD • Khi phủ tăng chi tiêu 20 tỷ $, tổng cầu hàng hóa dịch vụ tăng nhiều 20 tỷ $, phụ thuộc vào việc hiệu ứng số nhân hay hiệu ứng lấn át lớn Lượng cung tiền cố định NHTƯ Lượng tiền Sản lượng Khi phủ tăng chi tiêu làm tăng tổng cầu hàng hóa dịch vụ Sự thay đổi thuế • Khi phủ cắt giảm thuế thu nhập cá nhân, điều làm tăng thu nhập mang nhà hộ gia đình ▪ Hộ gia đình tiết kiệm phần thu nhập tăng thêm ▪ Hộ gia đình chi tiêu phần thu nhập tăng thêm cho hàng hóa dịch vụ ▪ Sự gia tăng chi tiêu hộ gia đình làm tăng tổng cầu mức giá, đường tổng cầu dịch phải Sử dụng sách để bình ổn kinh tế • Chính phủ phản ứng lại biến động khu vực tư nhân để ổn định tổng cầu • Chính phủ khơng nên ngun nhân gây biến động kinh tế Sự thay đổi thuế • Quy mô thay đổi tổng cầu thay đổi thuế phụ thuộc vào hiệu ứng số nhân hiệu ứng lấn át • Nó phụ thuộc vào việc hộ gia đình nhận thức thay đổi thuế tạm thời hay lâu dài Sử dụng sách để bình ổn kinh tế • Một số nhà kinh tế lập luận sách tài khóa tiền tệ làm kinh tế ổn định • Chính sách tài khóa tiền tệ tác động đến kinh tế với độ trễ lớn • Họ cho nên để kinh tế tự điều chỉnh với biến động ngắn hạn 11 29/08/2018 Các nhân tố ổn định tự động • Các nhân tố ổn định tự động thay đổi sách tài khóa theo hướng kích thích tổng cầu kinh tế lâm vào suy thối mà nhà hoạch định sách khơng cần phải đưa hành động • Các nhân tố ổn định tự động bao gồm hệ thống thuế số dạng chi tiêu phủ Tóm tắt chương • Các nhà kinh tế phân tích biến động kinh tế ngắn hạn sử dụng mơ hình tổng cầu tổng cung • Theo mơ hình tổng cầu tổng cung, sản lượng hàng hố dịch vụ mức giá chung điều chỉnh để cân tổng cầu tổng cung Tóm tắt chương • Trong dài hạn, đường tổng cung thẳng đứng • Trong ngắn hạn, đường tổng cung dốc lên • Có ba lý thuyết giải thích dốc lên đường tổng cung ngắn hạn: lý thuyết nhận thức sai lầm, lý thuyết tiền lương cứng nhắc, lý thuyết giá cứng nhắc Tóm tắt chương • Mọi xã hội trải qua biến động kinh tế ngắn hạn quanh xu hướng dài hạn • Những biến động không thường xuyên khơng thể dự báo • Khi suy thối xảy ra, GDP thực tế thước đo khác thu nhập, chi tiêu, sản xuất giảm, thất nghiệp tăng Tóm tắt chương • Đường tổng cầu dốc xuống ba lý do: hiệu ứng cải, hiệu ứng lãi suất, hiệu ứng tỷ giá • Bất kỳ kiện hay sách làm thay đổi tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu phủ, hay xuất ròng mức giá làm dịch chuyển đường tổng cầu Tóm tắt chương • Các kiện làm thay đổi khả sản xuất kinh tế làm dịch chuyển đường tổng cung ngắn hạn • Vị trí đường tổng cung ngắn hạn phụ thuộc vào mức giá kỳ vọng • Sự dịch chuyển tổng cầu tổng cung gây biến động kinh tế • Lạm phát kèm suy thoái thời kỳ sản lượng giảm giá tăng 12 29/08/2018 Tóm tắt chương • Các nhà hoạch định sách tác động đến tổng cầu sách tiền tệ • Sự gia tăng cung tiền cuối dẫn đến dịch chuyển đường tổng cầu sang phải • Sự cắt giảm cung tiền cuối dẫn đến dịch chuyển đường tổng cầu sang trái Tóm tắt chương • Khi phủ thay đổi chi tiêu thuế, tổng cầu thay đổi nhiều so với thay đổi tài khóa • Hiệu ứng số nhân có xu hướng khuếch đại tác động sách tài khóa tổng cầu • Hiệu ứng số nhân có xu hướng triệt tiêu tác động sách tài khóa tổng cầu Tóm tắt chương • Các nhà hoạch định sách tác động đến tổng cầu sách tài khóa • Sự gia tăng chi tiêu phủ cắt giảm thuế làm dịch chuyển đường tổng cầu sang phải • Sự cắt giảm chi tiêu phủ tăng thuế làm dịch chuyển đường tổng cầu sang trái Tóm tắt chương • Bởi sách tiền tệ tài khóa tác động đến tổng cầu nên phủ đơi sử dụng sách để cố gắng ổn định kinh tế • Các nhà kinh tế bất đồng với vai trị phủ ▪ Những người ủng hộ nói phủ khơng hành động kết biến động khơng mong muốn ▪ Những người phản đối lập luận nỗ lực phủ thường dẫn đến kết cục bất ổn định 13 ... 800 4,000 600 3,000 2,000 196 5 Investment spending 1,200 6,000 400 197 0 197 5 198 0 198 5 199 0 199 5 2000 Hình 1: Biến động kinh tế ngắn hạn 197 0 197 5 198 0 198 5 199 0 199 5 2000 Những biến động ngắn... khác kinh tế 196 5 197 0 197 5 198 0 198 5 199 0 199 5 2000 Mơ hình Tổng cầu – Tổng cung • Các nhà kinh tế sử dụng mơ hình tổng cầu tổng cung để giải thích biến động ngắn hạn hoạt động kinh tế quanh... 29/ 08/2018 Hình 1: Biến động kinh tế ngắn hạn Hình 1: Biến động kinh tế ngắn hạn (a) GDP thực (b) Chi tiêu Đầu tư Tỷ đôla theo giá 199 6 Tỷ đôla theo giá 199 6 $10,000 $1,800 9, 000 Real
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 9 - PGS. TS. Phạm Thế Anh,

Hình ảnh liên quan

2. Mô hình Tổng cầu – Tổng cung. 3. Hai nguyên nhân gây ra biến động kinh tế  - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 9 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

2..

Mô hình Tổng cầu – Tổng cung. 3. Hai nguyên nhân gây ra biến động kinh tế Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình 2: Mô hình Tổng Cầu – Tổng Cung - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 9 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Hình 2.

Mô hình Tổng Cầu – Tổng Cung Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 4: Đường tổng cung dài hạn - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 9 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Hình 4.

Đường tổng cung dài hạn Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 6: Đường tổng cung ngắn hạn - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 9 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Hình 6.

Đường tổng cung ngắn hạn Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 6: Đường tổng cung ngắn hạn - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 9 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Hình 6.

Đường tổng cung ngắn hạn Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 7: Cân bằng dài hạn - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 9 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Hình 7.

Cân bằng dài hạn Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 8: Sự giảm sút của tổng cầu - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 9 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Hình 8.

Sự giảm sút của tổng cầu Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 10: Phản ứng chính sách trước sự dịch chuyển bất lợi của tổng cung - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 9 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Hình 10.

Phản ứng chính sách trước sự dịch chuyển bất lợi của tổng cung Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 12: Hiệu ứng số nhân - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 9 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Hình 12.

Hiệu ứng số nhân Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 13: Hiệu ứng lấn át - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 9 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Hình 13.

Hiệu ứng lấn át Xem tại trang 11 của tài liệu.
• Theo mô hình tổng cầu và tổng cung, sản lượng - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 9 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

heo.

mô hình tổng cầu và tổng cung, sản lượng Xem tại trang 12 của tài liệu.