0

Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

42 26 0
  • Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:52

Bài giảng giúp người học có thể hiểu cơ cấu tổ chức của các công ty kinh doanh toàn cầu, mô tả các cơ cấu tổ chức quản lý, xem xét mối tương quan giữa cơ cấu tổ chức và các chiến lược,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Chương 5: CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI MNCs Kinh doanh quốc tế Mục tiêu o Tìm hiểu cấu tổ chức cơng ty kinh doanh tồn cầu o Mô tả cấu tổ chức quản lý o Xem xét mối tương quan cấu tổ chức chiến lược o Giải tình Case - Unilever Organizational Structure Kinh doanh quốc tế Nội dung 5.1 Thiết kế tổ chức quản lý 5.2 Các cấu trúc tổ chức quản lý phổ biến Kinh doanh quốc tế 5.1 Thiết kế tổ chức quản lý Thiết kế tổ chức quản lý doanh nghiệp: phối hợp nhịp nhàng nhiều yếu tố (cơ cấu tổ chức, hệ thống kiểm soát động viên, quy trình, văn hóa doanh nghiệp, nhân lực) nhằm bảo đảm thực mục tiêu tổng thể doanh nghiệp Kinh doanh quốc tế 5.1 Thiết kế tổ chức quản lý Để có khả tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp cần phải đảm bảo điều kiện: oCác yếu tố thiết kế tổ chức quản lý công ty phải quán với oThiết kế tổ chức quản lý công ty phải phù hợp với chiến lược oThiết kế tổ chức quản lý phải phù hợp với chiến lược, đồng thời phải phù hợp với điều kiện cạnh tranh Kinh doanh quốc tế 5.1 Thiết kế tổ chức quản lý Cơ cấu tổ chức Quy trình Nhân VH doanh nghiệp Kinh doanh quốc tế Hệ thống kiểm soát & động viên 5.1 Thiết kế tổ chức quản lý Các thành phần: Hệ thống kiểm soát: chuẩn dùng để đo lường hiệu làm việc phòng ban cấp quản lý Hệ thống động viên: công cụ sử dụng để khen thưởng cá nhân làm việc xuất sắc Kinh doanh quốc tế 5.1 Thiết kế tổ chức quản lý Quy trình: khía cạnh mà định đưa cơng việc hồn thành tổ chức Văn hóa doanh nghiệp: chuẩn mực giá trị chia sẻ với thành viên tổ chức Nhân sự: khơng nói đến nhân viên cơng ty, mà cịn chiến lược sử dụng để tuyển dụng, bồi hồn, trì cá nhân có tài Kinh doanh quốc tế 5.2 Các cấu trúc tổ chức quản lý phổ biến Cơ cấu tổ chức công ty gồm khía cạnh: 1) Khía cạnh khác biệt đứng/dọc Vertical differences: thiết lập hệ thống quyền lực phân quyền cấu tổ chức (tập trung hay phi tập trung) 2) Khía cạnh khác biệt ngang (Horizontal differences):sự phân chia tổ chức thành nhiều phòng ban 3) Gắn kết hoạt động: phòng ban tổ chức phối hợp với trình xử lý công việc Kinh doanh quốc tế 5.2 Các cấu trúc tổ chức quản lý phổ biến 5.2.1 Khía cạnh khác biệt đứng/dọc Vertical differences: Sự thiết lập hệ thống quyền lực phân quyền cấu tổ chức (tập trung hay phi tập trung)  Quản lý tập trung (Centralization):  Giám đốc người có quyền định kế hoạch hành động DN  Trụ sở có quyền xác định điều hành chuỗi giá trị DN  Gi úp hoạt động nước khác đạt mục tiêu toàn cầu Kinh doanh quốc tế 10 5.2 Các cấu trúc tổ chức quản lý phổ biến 5.2.2.6 Cơ cấu ma trận toàn cầu (matrix structure) : giảm thiểu hạn chế cấu khu vực toàn cầu cấu đơn vị sản phẩm toàn cầu o Kết hợp cấu đơn vị sản phẩm cấu khu vực địa lý o Hệ thống điều khiển kép: chức khu vực chức phân sản phẩm o Khuyến khích hợp tác phận tổ chức o Kết hợp lực nhiều nhà quản trị o Nhược điểm: đưa định chậm, mâu thuẩn phận quản lý khu vực phận sản phẩm không thống ý kiến định o Phù hợp với chiến lược xuyên quốc gia 28 Kinh doanh quốc tế 5.2 Các cấu trúc tổ chức quản lý phổ biến Cơ cấu ma trận tồn cầu Trụ sở Khu vực địa lý Khu vực địa lý Khu vực địa lý Đơn vị Sản phẩm A Đơn vị Sản phẩm B Đơn vị Sản phẩm C Giám đốc điều hành thuộc đơn vị sp B & khu vực địa lý 29 Kinh doanh quốc tế 5.2 Các cấu trúc tổ chức quản lý phổ biến Cơ cấu tổ chức Địa phương hóa/đa QG Chiến lược kinh doanh Quốc tế Tiêu chuẩn hóa/Tồn cầu Xun quốc gia Khác biệt dọc Phi tập trung tập trung Chủ yếu tập chủ yếu trung Phi tập trung + tập trung Khác biệt ngang Cơ cấu khu vực toàn cầu/ phòng quốc tế Cơ cấu ma trận Kinh doanh quốc tế Cơ cấu đơn Cơ cấu đơn vị vị sản phẩm sản phẩm toàn toàn cầu cầu/chức Tổng giám đốc điều hành Bộ phận kĩ thuật Tài Giám đốc điều hành khu vực kinh doanh Marketing Bộ phận phát triền kinh doanh quốc tế US, Canada & Puerto Rico Châu Âu Châu Mỹ Latin Châu Á Nhân tồn cầu 31 Kinh doanh quốc tế Tài Khu vực Châu Mỹ Sản xuất R&D Khu vực Châu Âu Đơn vị sản phẩm nhóm I Đơn vị sản phẩm nhóm II Khu vực Châu Á, Trung Đơng &Châu Phi 32 Kinh doanh quốc tế Công ty pepsico Đơn vị thực phẩm thị trường Châu Mỹ (PAF) Đơn vị nước giải khát thị trường Châu Mỹ (PAB) Pepsico quốc tế Khu vực thị trường Anh châu Âu Khu vực thị trường Trung Đông, Châu Phi & Châu Á 33 Kinh doanh quốc tế METRO AG Quốc gia/vùng lãnh thổ Quốc gia/vùng lãnh thổ Châu Âu Khu vực khác Kinh doanh quốc tế Quốc gia/vùng lãnh thổ Quốc gia/vùng lãnh thổ Gắn kết hoạt động phòng ban (Integrating mechanisms) o Cơ cấu tổ chức cần phối hợp nhịp nhàng phận o Chiến lược địa phương hóa: phối hợp phận o Chiến lược xuyên quốc gia: đòi hỏi cao phối hợp phịng ban o Sự phối hợp phức tạp khác định hướng mục tiêu phận o Cách gắn kết hoạt động đơn giản giám đốc phòng ban liên hệ trực tiếp với (direct contact) Cách đơn giản liên kết với để làm việc (liaisons) o Phức tạp thành lập tổ bao gồm thành viên đến từ phận khác để làm việc với tạm thời cố định o Cơ cấu ma trận giúp cho tất vai trò phối hợp làm việc với 35 Kinh doanh quốc tế Hình 8: Mức độ gắn kết hoạt động Trực tiếp liên hệ Liên kết Thành lập tổ Cấu trúc ma trận Gia tăng mức độ hệ thống gắn kết hoạt động Kinh doanh quốc tế 36 Chiến lược địa phương hóa  Các cơng ty theo đuổi chiến lược tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu thị hiếu địa phương  Quyết định: phi tập trung  Khơng có nhu cầu cao cho gắn kết hoạt động phận  Khơng có lợi kinh tế theo quy mô vùng  Thường sử dụng cấu tổ chức khu vực toàn cầu 37 Kinh doanh quốc tế Chiến lược quốc tế  Tạo giá trị cách dịch chuyển lực cốt lõi nước nhà sang nước  Gắn kết hoạt đơng phận: trung bình  Quyết định: tập trung R&D and marketing, phi tập trung phận khác  Thường sử dụng cấu tổ chức đơn vị sản phẩm toàn cầu 38 Kinh doanh quốc tế Chiến lược toàn cầu hóa chuẩn  Tập trung vào lợi kinh tế theo quy mơ vùng  Trụ sở kiểm soát định đưa  Gắn kết hoạt động phận: cao  Văn hóa doanh nghiệp: khuyến khích mạnh mẽ  Cơ cấu đơn vị sản phẩm toàn cầu thường sử dụng 39 Kinh doanh quốc tế Chiến lược xuyên quốc gia Tập trung vào lợi kinh tế theo quy mô, đáp ứng thị hiếu địa phương dịch chuyển lực kĩ cốt lõi chi nhánh  Vài định tập trung vài phi tập trung  Sự phối hợp phòng ban: cao  Hệ thống gắn kết hoạt động: cao  Chi phí kiểm sốt: cao  Văn hóa doanh nghiệp: khuyến khích mạnh mẽ  Cơ cấu ma trận thường sử dụng 40 Kinh doanh quốc tế Case study 41 Kinh doanh quốc tế TRUY CẬP VÀO FANPAGE HUFI EXAM ĐỂ DOWNLOAD TÀI LiỆU HỌC TẬP Kinh doanh quốc tế ... Đông, Châu Phi & Châu Á 33 Kinh doanh quốc tế METRO AG Quốc gia/vùng lãnh thổ Quốc gia/vùng lãnh thổ Châu Âu Khu vực khác Kinh doanh quốc tế Quốc gia/vùng lãnh thổ Quốc gia/vùng lãnh thổ Gắn... hóa doanh nghiệp: khuyến khích mạnh mẽ  Cơ cấu ma trận thường sử dụng 40 Kinh doanh quốc tế Case study 41 Kinh doanh quốc tế TRUY CẬP VÀO FANPAGE HUFI EXAM ĐỂ DOWNLOAD TÀI LiỆU HỌC TẬP Kinh doanh. .. với điều kiện cạnh tranh Kinh doanh quốc tế 5. 1 Thiết kế tổ chức quản lý Cơ cấu tổ chức Quy trình Nhân VH doanh nghiệp Kinh doanh quốc tế Hệ thống kiểm soát & động viên 5. 1 Thiết kế tổ chức quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM,

Hình ảnh liên quan

5.2.2.1 Mô hình theo chức năng (Functional Structure) - Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

5.2.2.1.

Mô hình theo chức năng (Functional Structure) Xem tại trang 16 của tài liệu.
5.2.2.2 Mô hình theo cơ cấu đơn vị sản phẩm - Product Divisional Structure - Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

5.2.2.2.

Mô hình theo cơ cấu đơn vị sản phẩm - Product Divisional Structure Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 8: Mức độ gắn kết các hoạt động - Bài giảng Kinh doanh quốc tế: Chương 5 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Hình 8.

Mức độ gắn kết các hoạt động Xem tại trang 36 của tài liệu.

Từ khóa liên quan