0

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 - Hồ Văn Dũng (2018)

12 72 0
  • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 - Hồ Văn Dũng (2018)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:49

Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 6: Thị trường độc quyền hoàn toàn cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản, quyết định sản xuất của doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn, độc quyền tự nhiên, chiến lược phân biệt giá của doanh nghiệp độc quyền. Mời các bạn cùng tham khảo. Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 Mục lục chương CHƯƠNG THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN (MONOPOLY) 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng  6.1.1 Khái niệm, đặc điểm thị trường độc quyền hoàn toàn  6.1.2 Giới hạn sức mạnh độc quyền  6.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn  Mục lục chương (tt) 30-Jul-18  6.2 Quyết định sản xuất doanh nghiệp độc quyền hồn tồn  6.2.1 Tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn  6.2.2 Tối đa hóa doanh thu doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn  6.2.3 Đường cung doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn 6.3 Độc quyền tự nhiên Hồ Văn Dũng       Mục lục chương (tt)   6.5.1 Tác hại độc quyền gây 6.5.2 Biện pháp quản lý điều tiết phủ   6.5.2.1 Định giá tối đa 6.5.2.2 Đánh thuế   30-Jul-18 Hồ Văn Dũng a) Đánh thuế theo sản lượng b) Đánh thuế không theo sản lượng (thuế khoán) Hồ Văn Dũng 30-Jul-18 6.2.1 Phân biệt giá cấp 6.2.2 Phân biệt giá cấp 6.2.3 Phân biệt giá cấp 6.2.4 Phân biệt giá theo thời điểm định giá cho lúc cao điểm 6.2.5 Giá gộp 6.2.6 Giá phần 6.2.7 Giá ràng buộc Hồ Văn Dũng 6.1 Một số vấn đề 6.5 Chi phí xã hội độc quyền hoàn toàn  6.4 Chiến lược phân biệt giá doanh nghiệp độc quyền  30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Mục lục chương (tt)   6.1 Một số vấn đề 6.1.1 Khái niệm, đặc điểm thị trường độc quyền hoàn toàn Một trạng thái đối lập với thị trường cạnh tranh hoàn hảo thị trường độc quyền hoàn toàn 6.1.1.1 Khái niệm “Thị trường độc quyền hoàn toàn thị trường mà có người bán có nhiều người mua” 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 6.1.1.2 Đặc điểm thị trường độc quyền hoàn toàn 6.1.1.2 Đặc điểm thị trường độc quyền hồn tồn (tt) Chỉ có người bán (độc quyền bán) nhiều người mua  Doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm riêng biệt, khơng có sản phẩm thay Trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất ngành sản xuất trùng  Có rào cản gia nhập ngành (kinh tế, pháp lý, tự nhiên) tạo dạng độc quyền  30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 6.1.2 Giới hạn sức mạnh độc quyền    Đường cầu doanh nghiệp độc quyền dốc xuống Bị hạn chế thu nhập sẵn sàng mua người mua Độ co giãn đường cầu 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng b) Đường doanh thu trung bình (AR) Đường doanh thu trung bình đường cầu đứng trước doanh nghiệp (AR = TR/Q = P.Q/Q = P) c) Đường doanh thu biên (MR)  MR = d(TR)/dQ  Vì đường cầu nghiêng xuống nên giá khác với doanh thu biên (P ≠ MR) Để bán nhiều hàng hóa doanh nghiệp độc quyền phải giảm giá xuống theo luật cầu, doanh thu biên nhỏ giá (MR < P) Trên đồ thị thấy đường doanh thu biên luôn nằm đường cầu trừ điểm Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng Độc quyền tài nguyên chiến lược Độc quyền phát minh sáng chế Độc quyền luật định Độc quyền tự nhiên Độc quyền sản phẩm hay dịch vụ tiện ích cơng cộng 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng a) Đường cầu Doanh nghiệp độc quyền doanh nghiệp có sức mạnh thị trường (market power), đường cầu doanh nghiệp nghiêng từ xuống qua phải, điều khác với đường cầu nằm ngang doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo Do đó, đường cầu đứng trước doanh nghiệp độc quyền đường cầu thị trường (D), đơn vị cung ứng sản phẩm cho thị trường 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 10 6.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn (tt) 6.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn (tt) 30-Jul-18 Các dạng độc quyền: 6.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn Dù doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn tự việc định giá, doanh nghiệp độc quyền cịn có giới hạn sức mạnh chi phối thị trường (khả người bán tác động đến giá hàng hóa), là:   11   Lưu ý: Trong trường hợp đường cầu đường thẳng đường doanh thu biên (MR) có điểm đầu trùng với đường cầu điểm thứ hai nằm khoảng cách từ gốc tọa độ đến điểm đường cầu cắt trục hoành Chứng minh:  Giả sử có hàm số cầu là: P = -aQ + b (a > 0)  Tổng doanh thu: TR = PxQ = (-aQ + b)xQ = -aQ2 + bQ  Doanh thu biên: MR = dTR/dQ = -2aQ + b 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 12 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 Doanh thu trung bình doanh thu biên 6.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn (tt) Mối quan hệ doanh thu biên giá bán MR = P (doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo)  MR < P (với doanh nghiệp khác)  Chứng minh công thức sau:  $/sản phẩm  MR = P (1 + Doanh thu trung bình (đường cầu) Doanh thu biên  Do đó:  Với doanh nghiệp hoạt động thị trường cạnh tranh hoàn hảo EP = ∞  1/EP =  MR = P Với doanh nghiệp hoạt động thị trường cịn lại, EP < MR < P  Q 30-Jul-18 6.2 Quyết định sản xuất doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn $/sản phẩm P* -    MR = MC dQ Lợi nhuậnmax = dt(ABCP*) Lợi A MC AC nhuận M dTC  14 Hồ Văn Dũng Tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp độc quyền 6.2.1 Tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn  Lợi nhuận = Tổng doanh thu - Tổng chi phí  π(Q) = TR(Q) – TC(Q)  π max dπ(Q) = [TR(Q) – TC(Q)]’ = dTR ) EP C B D = AR =0 MR dQ O Q* Q Lợi nhuận đạt tối đa doanh thu biên chi phí biên 30-Jul-18 15 Hồ Văn Dũng Lợi nhuận đạt tối đa doanh thu biên chi phí biên (MR = MC) 30-Jul-18 10.1  Hồ Văn Dũng 16 MONOPOLY The Monopolist’s Output Decision Figure 10.2 Profit is Maximized When Marginal Revenue Equals Marginal Cost $/sản phẩm MC Q* is the output level at which MR = MC P1 P* AC P2 Lợi nhuận giảm D = AR MR Q1 Hồ Văn Dũng Q* Q2 Lợi nhuận giảm If the firm produces a smaller output—say, Q1—it sacrifices some profit because the extra revenue that could be earned from producing and selling the units between Q1 and Q* exceeds the cost of producing them Similarly, expanding output from Q* to Q2 would reduce profit because the additional cost would exceed the additional revenue Q Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 Quy tắc dấu hiệu định giá Tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp độc quyền  Trường hợp Q < Q*, MC < MR nên tăng sản lượng lợi nhuận tăng thêm  Trường hợp Q > Q*, MC > MR nên giảm sản lượng lợi nhuận tăng thêm Chúng ta cần chuyển điều kiện doanh thu biên chi phí biên sang quy tắc dấu hiệu định giá để dễ dàng áp dụng thực tế  Chúng ta chứng minh công thức: MR = P (1 +  Lợi nhuận đạt tối đa MC = MR  Ep Do ta có: P  MC * Ep +  30-Jul-18 19 Hồ Văn Dũng ) EP Trường hợp Q = Q* thỏa điều kiện MC = MR lợi nhuận đạt tối đa   6.2.2 Tối đa hóa doanh thu doanh nghiệp độc quyền  Định giá dựa vào MC Ep Ep gọi hệ số định giá Ep + 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 20 6.2.2 Tối đa hóa doanh thu doanh nghiệp độc quyền (tt) Ví dụ: Giả sử DN độc quyền có đường cầu P = 11 – Q Giá (P) Lượng Tổng doanh thu (Q) (TR) Doanh thu biên (MR) Doanh thu trung bình (AR) 10 10 10 10 18 24 28 30 6 30 28 -2 24 -4 21 Tối đa hóa doanh thu doanh nghiệp độc quyền TR TR (Tổng doanh thu)  Trong trường hợp cần thu hồi vốn nhiều tốt mục tiêu doanh nghiệp độc quyền tối đa hóa doanh thu  TRmax  dTR/dQ =  MR =  Để tối đa hóa doanh thu, doanh nghiệp độc quyền sản xuất mức sản lượng thỏa điều kiện MR = 30-Jul-18 P Đường doanh thu biên Khi MR = 0, TRmax = dt(AQ*OP*) Mối quan hệ doanh thu biên (MR) tổng doanh thu (TR):  MR > TR tăng  MR < TR giảm  MR = TR đạt cực đại Đường doanh thu trung bình (đường cầu) A P* 22 6.2.2 Tối đa hóa doanh thu doanh nghiệp độc quyền (tt)  Q Hồ Văn Dũng D, AR = P O 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Q* MR Hồ Văn Dũng Q 23 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 24 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 6.2.3 Đường cung doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn MONOPOLY 10.1  Shifts in Demand Figure 10.4   Trong thị trường cạnh tranh hồn hảo có mối liên hệ rõ ràng giá lượng cung Mối liên hệ đường cung Đường cung cho thấy số lượng hàng sản xuất ứng với giá bán Thị trường độc quyền hồn tồn khơng có đường cung khơng có mối liên hệ 1-1 giá số lượng sản xuất Lý định sản xuất nhà độc quyền phụ thuộc không vào chi phí biên, mà cịn phụ thuộc vào hình dáng đường cầu 30-Jul-18 25 Hồ Văn Dũng Đường cầu dịch chuyển làm thay đổi giá sản lượng không đổi Shifts in Demand Shifting the demand curve shows that a monopolistic market has no supply curve—i.e., there is no one-to-one relationship between price and quantity produced In (a), the demand curve D1 shifts to new demand curve D2 But the new marginal revenue curve MR2 intersects marginal cost at the same point as the old marginal revenue curve MR1 The profit-maximizing output therefore remains the same, although price falls from P1 to P2 In (b), the new marginal revenue curve MR2 intersects marginal cost at a higher output level Q2 But because demand is now more elastic, price remains the same Đường cầu dịch chuyển làm thay đổi sản lượng giá không đổi $/Q $/Q MC MC P1 P1 = P2 P2 D2 D2 MR2 D1 D1 MR2 MR1 Q1= Q2 MR1 Q Q1 6.2.3 Đường cung doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn (tt) Nhận xét:  Dịch chuyển đường cầu thường gây thay đổi giá lượng  Ở thị trường độc quyền bán khơng có đường cung cầu thay đổi xảy trường hợp: Nhà độc quyền bán cung cấp mức sản lượng mức giá khác  Nhà độc quyền bán cung cấp mức sản lượng khác mức giá Khơng có mối liên hệ 1-1 giá số lượng sản xuất  30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 29 Q2 Q 6.2.3 Đường cung doanh nghiệp độc quyền hồn tồn (tt) Tóm lại: Độc quyền bán khơng có đường cung khơng có mối liên hệ 1-1 giá bán với lượng cung 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 30 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 6.3 Độc quyền tự nhiên Economies of scale as a cause of monopoly Costs Một ngành coi độc quyền tự nhiên doanh nghiệp cung ứng hàng hóa dịch vụ cho tồn thị trường với chi phí thấp trường hợp có hai nhiều doanh nghiệp  Average total cost Quantity of output When a firm’s average-total-cost curve continually declines, the firm has what is called a natural monopoly In this case, when production is divided among more firms, each firm produces less, and average total cost rises As a result, a single firm can produce any given amount at the smallest cost 30-Jul-18 10.4 31 Hồ Văn Dũng THE SOCIAL COSTS OF MONOPOLY POWER 32 Marginal-cost pricing for a natural monopoly Natural Monopoly  Price ● natural monopoly Firm that can produce the entire output of the market at a cost lower than what it would be if there were several firms Figure 10.12 Average total cost Average total cost Regulating the Price of a Natural Monopoly Regulated price A firm is a natural monopoly because it has economies of scale (declining average and marginal costs) over its entire output range Loss Marginal cost Demand If price were regulated to be Pc the firm would lose money and go out of business Quantity Because a natural monopoly has declining average total cost, marginal cost is less than average total cost Therefore, if regulators require a natural monopoly to charge a price equal to marginal cost, price will be below average total cost, and the monopoly will lose money Setting the price at Pr yields the largest possible output consistent with the firm’s remaining in business; excess profit is zero 34 Các quy định quản lý giá độc quyền tự nhiên $/Q Không quản lý giá, nhà độc quyền sản xuất Qm bán Pm Nếu quy định giá Pc, doanh nghiệp bị lỗ rút khỏi ngành Để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, phủ phải cấp bù định phí Nếu quy định giá Pr, AC = AR, doanh nghiệp không thu lợi nhuận độc quyền sản xuất lượng đủ lớn để ngừng kinh doanh AC Pm Pr MC PC AR MR Qm Qr QC Q Chi phí bình qn (AC) giảm xuống liên tục phí biên (MC) ln thấp chi phí bình qn Hồ Văn Dũng 6.4 Chiến lược phân biệt giá doanh nghiệp độc quyền (định giá điều kiện có sức mạnh thị trường)  Phân biệt giá gì? • Phân biệt giá với nhóm người tiêu dùng khác có mức giá khác cho loại hàng hóa • Phân biệt giá với khối lượng tiêu dùng khác có mức giá khác cho loại hàng hóa • Phân biệt giá với thời điểm tiêu dùng khác có mức giá khác cho loại hàng hóa 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 36 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 6.4 Chiến lược phân biệt giá doanh nghiệp độc quyền 6.4 Chiến lược phân biệt giá doanh nghiệp độc quyền 6.4.1 Phân biệt giá cấp  Mỗi khách hàng có mức giá riêng: giá tối đa hay giá dự kiến mà khách hàng sẵn lòng chi trả, nên gọi phân biệt giá cấp hoàn hảo 6.4.1 Phân biệt giá cấp  Tuy nhiên, thực tiễn nhà sản xuất gặp nhiều khó khăn thực phân biệt giá cấp hồn hảo Lý do: • Có q nhiều khách hàng (khơng thực tế) • Khơng thể ước đốn xác giá sẵn lịng trả khách hàng  Mơ hình chủ yếu chứng minh lợi nhuận gia tăng áp dụng sách phân biệt giá mức độ 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 37 Phân biệt giá cấp thực tiễn Bác sĩ Luật sư Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 38 6.4 Chiến lược phân biệt giá doanh nghiệp độc quyền 6.4.2 Phân biệt giá cấp  Với số mặt hàng điện, nước, điện thoại, cước taxi …, khách hàng thường mua nhiều đơn vị sản phẩm khoảng thời gian định Trong trường hợp này, doanh nghiệp độc quyền áp dụng mức giá khác cho khối lượng sản phẩm khác nhau, gọi giá phân biệt cấp 6.4.1 Phân biệt giá cấp 30-Jul-18 30-Jul-18 39 6.4.2 Phân biệt giá cấp 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 40 6.4.2 Phân biệt giá cấp Giá bán lẻ điện sinh hoạt áp dụng từ 1/12/2017 Nguồn: http://www.evn.com.vn Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện (đồng/kWh) Giá bán lẻ điện sinh hoạt Bậc 1: Cho kWh từ - 50 1.549 Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.600 Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 1.858 Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.340 Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.615 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.701 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 41 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 42 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 6.4 Chiến lược phân biệt giá doanh nghiệp độc quyền 6.4 Chiến lược phân biệt giá doanh nghiệp độc quyền 6.4.3 Phân biệt giá cấp Chính sách phân biệt giá cấp ba ấn định mức giá khác cho phân khúc thị trường (hay nhóm người tiêu dùng) Hình thức phân biệt giá chia người tiêu dùng thành hai nhiều nhóm, giá ấn định cho nhóm thứ có phần cao 6.4.3 Phân biệt giá cấp  Các tiêu thức để phân khúc thị trường là: thu nhập, giới tính, tuổi tác, quốc tịch…  Một ví dụ phân biệt giá cấp ba doanh nghiệp ấn định mức giá khác dành cho người nước người Việt Nam 30-Jul-18 30-Jul-18  Hồ Văn Dũng 43  6.4.4.1 Phân biệt giá theo thời điểm  Là chiến lược định giá quan trọng, sử dụng rộng rãi có liên quan chặt chẽ với phân biệt giá cấp  Ở người tiêu dùng chia thành nhóm khác với hàm cầu khác đặt giá khác thời điểm khác Hồ Văn Dũng 45  Một nhóm nhỏ người tiêu dùng đánh giá cao sản phẩm không muốn phải chờ đợi để mua Nhóm người tiêu dùng đơng đảo sẵn lịng bỏ qua sản phẩm giá cao 30-Jul-18 6.4.4.1 Phân biệt giá theo thời điểm  Chiến lược: Lúc đầu đưa sản phẩm với giá cao, chủ yếu bán cho người tiêu dùng thuộc nhóm nhỏ  Sau nhóm thứ người tiêu dùng mua sản phẩm rồi, hạ giá xuống để bán cho nhóm người tiêu dùng đơng đảo Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 46 6.4.4.1 Phân biệt giá theo thời điểm  30-Jul-18 44 6.4.4.1 Phân biệt giá theo thời điểm 6.4.4 Phân biệt giá theo thời điểm định giá cho lúc cao điểm 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 47  Một ví dụ phân biệt giá theo thời điểm, nhà xuất thực cách phổ biến, đòi giá cao cho lần xuất sách bìa cứng, khoảng năm sau phát hành dạng bìa thường với giá thấp nhiều 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 48 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 6.4.4.1 Phân biệt giá theo thời điểm 6.4.4.2 Định giá cho lúc cao điểm  Phân khúc thị trường theo thời gian  Khi sản phẩm phát hành, cầu co giãn • Sách (bìa cứng, Harry Potter) • Phim • Máy vi tính hệ • Lắp điện thoại gia đình  Một thị trường cho lợi nhuận tối đa, công ty hạ giá để thu hút thị trường rộng rãi với cầu co giãn • Sách bìa thường • Phim giảm giá • Máy tính giảm giá • Lắp điện thoại giảm giá, lắp vùng ngoại ô 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng   49 6.4.4.2 Định giá cho lúc cao điểm  Cầu số sản phẩm lên cao điểm vào thời điểm cụ thể • Điện vào buổi chiều tối mùa hè • Xe lửa, xe khách, máy bay vào ngày lễ, tết • Khu du lịch vào ngày cuối tuần • Cầu xem phim rạp ca buổi tối cao ca buổi chiều, uống café, hát karaoke, học ngoại ngữ, học tin học … vào buổi tối cao  định giá cao 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 51 6.4.5.2 Giá gộp hỗn hợp  Ví dụ: sản phẩm A B bán riêng rẽ hay gộp chung Doanh nghiệp bán gộp sản phẩm A B với giá trọn gói thấp tổng giá cá biệt  PA = 40$, PB = 65$  Giá gộp hỗn hợp P(A + B) = 100$ 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng Là hình thức phân biệt giá theo thời điểm dựa theo hiệu Định giá cao thời gian cao điểm có lợi cho doanh nghiệp so với việc đặt giá cho thời gian 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 50 6.4.5 Giá gộp Khi nhu cầu sản phẩm khơng đồng có mối tương quan nghịch, doanh nghiệp độc quyền áp dụng giá gộp: giá gộp túy, giá gộp hỗn hợp 6.4.5.1 Giá gộp túy  Khi hai hay nhiều sản phẩm khác bán trọn gói  Ví dụ: giá sản phẩm A B bán chung với P(A + B) = 100$  30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 52 6.4.6 Giá phần  Doanh nghiệp đòi hỏi người tiêu dùng phải trả trước khoản phí để có quyền mua sản phẩm, sau người tiêu dùng phải trả phí bổ sung cho đơn vị sản phẩm họ cần tiêu dùng  Các ví dụ giá hai phần vé vào cổng cơng viên phí sử dụng trả cho trị giải trí cơng viên, th bao điện thoại di động, tham gia câu lạc quần vợt, … 53 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 54 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 6.4.7 Giá ràng buộc  Áp dụng cho sản phẩm hay dịch vụ bổ sung cho nhau, nghĩa sản phẩm thứ sử dụng khơng có sản phẩm thứ hai kèm theo 6.5 Chi phí xã hội độc quyền hồn tồn 6.5.1 Tác hại độc quyền gây  Khi so sánh độc quyền với cạnh tranh hoàn hảo ta thấy:     30-Jul-18 55 Hồ Văn Dũng 6.5.1 Tác hại độc quyền gây (tt) Giá bán doanh nghiệp độc quyền cao giá bán doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo (PM > PC) số lượng bán lại (QM < QC) Lợi nhuận doanh nghiệp độc quyền cao lợi nhuận doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo nhờ vào việc chiếm giữ thặng dư người tiêu dùng Do độc quyền khơng có lợi cho người tiêu dùng Sức mạnh độc quyền bán gây tổn thất vơ ích Độc quyền  sử dụng nguồn lực không hiệu 30-Jul-18 10.4 Hồ Văn Dũng 56 THE SOCIAL COSTS OF MONOPOLY POWER Figure 10.10 Thị trường CTHH (P0, Q0): CS = A + B + C PS = D + E + F SS (NW) = A + B + C + D + E + F P S (MC) A Pđq B P0 D Thị trường ĐQHT (Pđq, Qđq): CS = A PS = B + D + F SS (NW) = A + B + D + F C E F D MR Qđq Deadweight Loss from Monopoly Power The shaded rectangle and triangles show changes in consumer and producer surplus when moving from competitive price and quantity, Pc and Qc, to a monopolist’s price and quantity, Pm and Qm Because of the higher price, consumers lose A + B and producer gains A − C The deadweight loss is B + C So sánh độc quyền với cạnh tranh: ∆CS = - B - C ∆PS = B - E DWL = - C - E Q Q0 30-Jul-18 57 Hồ Văn Dũng Tổn thất xã hội sức mạnh độc quyền bán 6.5 Chi phí xã hội độc quyền hoàn toàn 6.5.1 Tác hại độc quyền gây $/Q Thặng dư người tiêu dùng bị MC Tổn thất xã hội Pm > Pc Pm A - NTD bị A+B - NSX A-C B C PC AR Tóm lại: Độc quyền  - Khơng có lợi cho người tiêu dùng - Gây tổn thất vơ ích - Sử dụng nguồn lực khơng hiệu - DWL = -(B+C) MR Qm QC Làm can thiệp vào tình hình này? Q 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 60 10 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 6.5.2 Biện pháp quản lý điều tiết phủ  Trên thực tế, phủ can thiệp biện pháp như: (1) quy định mức giá tối đa, (2) đánh thuế, (3) đưa luật chống độc quyền 6.5.2.1 Định giá tối đa  Chính phủ can thiệp vào giá sản phẩm độc quyền cách quy định mức giá tối đa cho sản phẩm doanh nghiệp độc quyền bán cho mức đó, giá với chi phí biên tế sản xuất (Pmax = MC) 30-Jul-18 61 Hồ Văn Dũng $/sản phẩm Lợi nhuận = dt(GHIPmax) A P*(đq) Pmax Lợi Pmin nhuận M I C AC MC G H B D = AR MR O Q* Q1 Q Giá tối đa phải nhỏ P*, phải lớn chi phí trung bình AC để đảm bảo cho DN độc quyền có lời, nên Pmin < Pmax < P* (thường Pmax = MC) $/sản phẩm Lợi nhuận = dt(MNKP2) MC2 P2 P* M A AC2 MC1 AC1 Lợi nhuận K C N B D = AR MR O Q2 Q* Q Thuế theo sản lượng loại chi phí biến đổi Khi đánh thuế t đồng/sp chi phí trung bình chi phí biên tất mức sản lượng tăng thêm t AC2 = AC1 + t MC2 = MC1 + t Hồ Văn Dũng 6.5.2.1 Định giá tối đa Khi phủ ấn định mức giá tối đa Pmax • Nguyên tắc giá tối đa phải thấp giá độc quyền cao chi phí trung bình AC Thường phủ quy định mức giá tối đa chi phí biên (Pmax = MC)  Giá tối đa làm cho người tiêu dùng lợi so với trước, mua sản phẩm với giá thấp mua sản phẩm nhiều hơn, lợi nhuận doanh nghiệp độc quyền cịn so với trước  30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 62 6.5.2.2 Đánh thuế Có hai cách đánh thuế đánh thuế theo sản lượng đánh thuế không theo sản lượng a) Đánh thuế theo sản lượng  Thuế theo sản lượng loại chi phí biến đổi  Đây khơng phải biện pháp tối ưu doanh nghiệp độc quyền khơng muốn chịu thiệt nên họ tăng giá bán cung cấp lượng cho xã hội, dẫn đến thị trường thiếu hụt hàng hóa, gây thiệt hại cho người tiêu dùng 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 64 b) Đánh thuế không theo sản lượng  Thuế không theo sản lượng cịn gọi thuế khốn hay thuế cố định, loại chi phí cố định  Đây biện pháp tốt khơng ảnh hưởng đến người tiêu dùng giá bán sản lượng bán thị trường không thay đổi  Trong trường hợp nhà sản xuất chịu thuế mình, lợi nhuận nhà sản xuất bị giảm xuống khoảng thuế 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 66 11 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch Competition versus monopoly: A summary comparison $/sản phẩm P* 30-Jul-18 Lợi nhuận = dt(AJIP*) Lợi A Similarities • Goal of firms • Rule for maximizing • Can earn economic profits in short run? AC2 AC1 MC1 nhuận I C J B D = AR MR O Q* Q Khi phủ khốn mức thuế T chi phí biên khơng đổi, MC1, cịn chi phí trung bình tăng lên thành AC2 với AC2 = AC1 + T/Q DN sản xuất mức sản lượng Q* Lợi nhuận DN bị giảm thuế (T) Differences • Number of firms • Marginal revenue • Price • Produces welfare-maximizing level of output? • Entry in long run? • Can earn economic profits in long run? • Price discrimination possible? Competition Monopoly Maximize profits MR=MC Maximize profits MR=MC Yes Yes Many MR=P P=MC One MRMC Yes Yes No No No No Yes Yes 68 Kết thúc chương 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 69 12 ... bình (đường cầu) A P* 22 6. 2.2 Tối đa hóa doanh thu doanh nghiệp độc quyền (tt)  Q Hồ Văn Dũng D, AR = P O 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Q* MR Hồ Văn Dũng Q 23 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 24 Trường Đại học... 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 41 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 42 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 6. 4 Chiến lược phân biệt giá doanh nghiệp độc quyền 6. 4 Chiến... cho nhóm người tiêu dùng đông đảo Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 46 6.4.4.1 Phân biệt giá theo thời điểm  30-Jul-18 44 6. 4.4.1 Phân biệt giá theo thời điểm 6. 4.4 Phân biệt giá theo thời điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 - Hồ Văn Dũng (2018),

Hình ảnh liên quan

 Mô hình này chủ yếu chứng minh lợi nhuận sẽ gia tăng khi áp dụng chính sách phân biệt giá ở một mức độ nào đó. - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 - Hồ Văn Dũng (2018)

h.

ình này chủ yếu chứng minh lợi nhuận sẽ gia tăng khi áp dụng chính sách phân biệt giá ở một mức độ nào đó Xem tại trang 7 của tài liệu.
 Là một hình thức phân biệt giá cả theo thời điểm dựa theo hiệu quả. - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 - Hồ Văn Dũng (2018)

m.

ột hình thức phân biệt giá cả theo thời điểm dựa theo hiệu quả Xem tại trang 9 của tài liệu.
Làm thế nào can thiệp vào tình hình này? - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 - Hồ Văn Dũng (2018)

m.

thế nào can thiệp vào tình hình này? Xem tại trang 10 của tài liệu.