0

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - Hồ Văn Dũng (2018)

10 109 0
  • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - Hồ Văn Dũng (2018)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:49

Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản, quyết định của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, hiệu quả của thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Mời các bạn cùng tham khảo. Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 Mục lục chương  CHƯƠNG THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO (Perfect Competition) 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng  Mục lục chương (tt)        5.2.1 Quyết định ngắn hạn 5.2.2 Quyết định dài hạn 5.2.3 Tối đa hóa lợi nhuận 5.2.4 Tối thiểu hóa lỗ 5.2.5 Trường hợp hòa vốn 5.2.6 Đường cung ngắn hạn doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo 5.2.7 Đường cung ngắn hạn ngành (thị trường) 5.1.1 Khái niệm, đặc điểm thị trường cạnh tranh hoàn hảo 5.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Mục lục chương (tt) 5.2 Quyết định doanh nghiệp thị trường cạnh tranh hoàn hảo  5.1 Một số vấn đề   5.2 Quyết định doanh nghiệp thị trường cạnh tranh hoàn hảo (tt)  5.2.8 Điều chỉnh dài hạn     Tổng quan mơ hình thị trường 5.2.9 Cân dài hạn thị trường cạnh tranh hoàn hảo 5.3 Hiệu thị trường cạnh tranh hoàn hảo   5.2.8.1 Gia nhập rút lui khỏi ngành 5.2.8.2 Thay đổi quy mô 5.3.1 Về giá chi phí trung bình 5.3.2 Về hiệu kinh tế Tổng quan mô hình thị trường Phân loại thị trường Phân loại thị trường  Khi xem xét góc độ cạnh tranh hay độc quyền, tức xem xét hành vi thị trường, nhà kinh tế phân loại thị trường sau:      Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, Thị trường độc quyền hoàn toàn, Thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo, bao gồm:   30-Jul-18 Hồ Văn Dũng   Thị trường cạnh tranh độc quyền Thị trường độc quyền nhóm Hồ Văn Dũng  Các tiêu thức nhà kinh tế sử dụng phân loại thị trường là: Số lượng người bán, người mua Loại sản phẩm Sức mạnh thị trường người bán người mua Các trở ngại gia nhập thị trường Hình thức cạnh tranh phi giá 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 Tổng quan mơ hình thị trường Thị trường cạnh tranh hồn hảo Thị trường độc quyền nhóm Thị trường cạnh tranh độc quyền Đặc tính Các mơ hình thị trường Thị trường độc quyền hồn tồn Số lượng DN Đặc trưng sản phẩm Cạnh tranh hoàn hảo Rất nhiều Đồng hóa (tiêu chuẩn hóa) Khơng có Khơng có Khơng Nơng sản Cạnh tranh độc quyền Khá nhiều Khác biệt hóa DN có quyền định giá yếu Thấp Quảng cáo, phân biệt sp Thị trường bán lẻ, quần áo phụ nữ, giày dép, bánh kẹo Độc quyền nhóm Một số Đồng hóa/khác biệt hóa Khá mạnh Cao Quảng cáo, phân biệt sp Xi măng, sắt thép, tơ, máy móc nơng nghiệp, dụng cụ gia đình Độc quyền hồn tồn Một Độc Rất mạnh Rất cao Quảng bá với cơng chúng Bưu chính, điện, nước Tăng dần mức độ độc quyền 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 5.1 Một số vấn đề   30-Jul-18     Hồ Văn Dũng 5.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo Đường cầu trước doanh nghiệp thị trường cạnh tranh hoàn hảo đường thẳng nằm ngang song song với trục hoành P Doanh nghiệp P 30-Jul-18 5.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo (tt)  Tổng doanh thu (TR – Total Revenue) doanh nghiệp toàn số tiền mà doanh nghiệp nhận được, tiêu thụ số lượng sản phẩm định TR = P.q TR = P.q mà  q , P : c o n s t nên đường biểu diễn TR đường thẳng độ dốc P A TR Hồ Văn Dũng θ D O Q0 Q 11 10 Hồ Văn Dũng TR Toàn ngành (Thị trường) S  t , P : const ? t  t0 ,  q , P : co n st ? Hồ Văn Dũng Số lượng người tham gia thị trường nhiều Sản phẩm đồng Các thông tin giá thông tin sản phẩm người mua biết cách hoàn hảo Các doanh nghiệp tự gia nhập rời khỏi ngành P0 q 30-Jul-18 Ví dụ Hồ Văn Dũng d, MR, AR P0 Cạnh tranh phi giá 5.1.1.2 Đặc điểm thị trường cạnh tranh hoàn hảo   Các trở ngại gia nhập thị trường 5.1 Một số vấn đề (tt) 5.1.1 Khái niệm, đặc điểm thị trường cạnh tranh hoàn hảo 5.1.1.1 Khái niệm: “Thị trường cạnh tranh hoàn hảo thị trường mà khơng có người mua khơng có người bán đủ sức định giá số lượng hàng hóa dịch vụ thị trường” 30-Jul-18 Quyền kiểm sốt giá 30-Jul-18 tgθ = P = MR B q tg  Hồ Văn Dũng AB TR P * q   P OB q q 12 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 5.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo (tt)  Doanh thu biên (MR – Marginal Revenue) chênh lệch tổng doanh thu doanh nghiệp bán thêm đơn vị sản phẩm  MR = ΔTR/Δq = dTR/dq  Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo: MR = P  Doanh thu trung bình (AR) mức doanh thu mà doanh nghiệp nhận tính trung bình cho đơn vị sản phẩm bán  AR = TR/q = P.q/q = P  Như vậy, đường MR, d AR trùng 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 13  Tổng lợi nhuận (π) doanh nghiệp phần chênh lệch tổng doanh thu (TR) tổng chi phí sản xuất (TC) π(q) = TR(q) – TC(q) Các hãng tồn ngành cạnh tranh hoàn hảo hãng coi việc tối đa hóa lợi nhuận ưu tiên cao 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Giá lúa (đồng/kg) Lượng bán (kg) Doanh thu Doanh thu Doanh thu biên (đồng) trung bình (đồng/kg) (đồng/kg) 4.000 0 - - 4.000 1.000 4.000.000 4.000 4.000 4.000 2.000 8.000.000 4.000 4.000 4.000 2.200 8.800.000 4.000 4.000 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 15 5.2.1 Quyết định ngắn hạn  “Ngắn hạn khoảng thời gian mà quy mô nhà máy doanh nghiệp số lượng doanh nghiệp ngành không đổi”  Trong ngắn hạn, doanh nghiệp phải đưa định:   30-Jul-18 Doanh nghiệp nên tiếp tục sản xuất hay ngừng sản xuất? Nếu doanh nghiệp định sản xuất doanh nghiệp sản xuất với sản lượng bao nhiêu? Hồ Văn Dũng 5.2 Quyết định doanh nghiệp thị trường cạnh tranh hoàn hảo (tt) 5.2 Quyết định doanh nghiệp thị trường cạnh tranh hoàn hảo (tt) 5.2.2 Quyết định dài hạn 5.2.3 Tối đa hóa lợi nhuận  Dấu hiệu doanh nghiệp có lời:    “Dài hạn khoảng thời gian mà doanh nghiệp ngành thay đổi quy mô định rút lui khỏi ngành, cịn doanh nghiệp ngồi ngành định gia nhập vào ngành” Trong dài hạn, quy mô nhà máy lẫn số lượng doanh nghiệp ngành thay đổi Trong dài hạn, doanh nghiệp ngành phải đưa định:   Quyết định tăng hay giảm quy mô nhà máy Quyết định lại hay rút lui khỏi ngành 17 Hồ Văn Dũng 14 5.2 Quyết định doanh nghiệp thị trường cạnh tranh hoàn hảo 5.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo (tt)  Ví dụ: Bảng sau trình bày lượng bán hãng (người nông dân) thị trường cạnh tranh hoàn hảo 16 - q : TR > TC - hay P > ACmin  Nguyên tắc: Sản xuất q*: MC = MR = P (Hãy chứng minh!) 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 18 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 Bảng: Các thu nhập chi phí thời gian ngắn hãng Đầu (đơn vị) Giá ($/1 đơn vị) Doanh thu ($) Tổng chi phí ($) Lợi nhuận ($) Chi phí biên ($) Doanh thu biên ($) 40 50 -50 - - 40 40 100 -60 50 40 40 80 128 -48 28 40 40 120 148 -28 20 40 40 160 162 -2 14 40 40 200 180 20 18 40 40 240 200 40 20 40 40 280 222 58 22 40 40 320 260 60 38 40 40 360 305 55 45 40 10 40 400 360 40 55 40 11 40 440 425 15 65 40 $ TC (q) N 450 5.2.3 Tối đa hóa lợi nhuận (tt) Từ bảng cho thấy, chi phí sản xuất cố định 50$ Khi mức đầu thấp, lợi nhuận hãng âm thu nhập khơng đủ để bù đắp chi phí cố định chi phí biến đổi Khi sản lượng tăng, lợi nhuận trở thành dương tăng đầu đạt tới đơn vị Vượt đơn vị sản phẩm, lợi nhuận giảm, phản ảnh tăng nhanh tổng chi phí sản xuất Lợi nhuận tối đa q* = 8, doanh thu biên (MR) sát gần chi phí biên (MC) Hình sau cho thấy điều đồ thị 30-Jul-18 5.2.3 Tối đa hóa lợi nhuận (tt) TR (q) A 300 150 MC = MR Giá Điểm hòa vốn Break-even Point M ($/sản phẩm) B 10 11 12 K C Đầu q* 60 50 A D Điểm hòa vốn 50 $ 20 Hồ Văn Dũng MC G Lợi nhuậnmax H AC MR = P = AR AVC B Tại q*: MC = MR = P P > AC, π = (P - AC).q* hay π = ABCD π (q) 10 11 12 - 50 Đầu q* q1 q* q (- TFC) Hồ Văn Dũng 21 5.2.3 Tối đa hóa lợi nhuận (tt) 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 22 CHOOSING OUTPUT IN THE SHORT RUN The Short-Run Profit of a Competitive Firm Tại q*: MC = MR = P P > AC  TR = P x q*  TC = AC x q*  Lợi nhuận = TR - TC = (P – AC).q* hay lợi nhuận diện tích hình chữ nhật ABCD A Competitive Firm Making a Positive Profit In the short run, the competitive firm maximizes its profit by choosing an output q* at which its marginal cost MC is equal to the price P (or marginal revenue MR) of its product The profit of the firm is measured by the rectangle ABCD Any change in output, whether lower at q1 or higher at q2, will lead to lower profit 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 23 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 5.2.4 Tối thiểu hóa lỗ  5.2.4.1 Tiếp tục sản xuất Dấu hiệu doanh nghiệp bị lỗ  Dấu hiệu - q : TR ≥ TVC - hay P ≥ AVCmin - q : TR < TC - hay P < ACmin  Lựa chọn Khi lỗ xảy doanh nghiệp đứng trước hai đường cần lựa chọn:  Tiếp tục sản xuất  Đóng cửa (ngừng sản xuất) 30-Jul-18 25 Hồ Văn Dũng 5.2.4.1 Tiếp tục sản xuất (tt)  Sản xuất q*: MC = MR = P  27 Hồ Văn Dũng 5.2.4.1 Tiếp tục sản xuất (tt) Giá MC B C D Lỗmin A  AC 28 - q : TR < TVC - hay P < AVCmin  Sản lượng Tại q*: MC = MR = P P < AC Lỗ = (P – AC).q* hay lỗ phần diện tích hình chữ nhật ABCD Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng Dấu hiệu AVC  30-Jul-18 5.2.4.2 Đóng cửa doanh nghiệp E  26 Hãng hoạt động chịu lỗ ngắn hạn hy vọng thu lợi nhuận tương lai giá sản phẩm tăng chi phí sản xuất giảm Thực tế, hãng có phương án lựa chọn: sản xuất lượng sản phẩm đó, đóng cửa sản xuất tạm thời Hãng chọn phương án có lợi (hoặc thiệt hại hơn) Cụ thể, hãng thấy có lợi đóng cửa (khơng sản xuất sản phẩm) giá sản phẩm thấp chi phí trung bình tối thiểu Trong tình này, doanh thu từ sản xuất khơng bù đắp chi phí biến đổi thua lỗ tăng P = MR q* Hồ Văn Dũng 5.2.4.1 Tiếp tục sản xuất Tại hãng bị lỗ không rút hẳn khỏi ngành? ($/sản phẩm) Lỗ ≤ TFC 30-Jul-18  30-Jul-18 Nguyên tắc: Lỗ = TFC Lưu ý: Trong ngắn hạn, việc đóng cửa doanh nghiệp đóng cửa sản xuất tạm thời 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 30 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 5.2.4.2 Đóng cửa doanh nghiệp (tt) Giá AC  MC ($/sản phẩm) N B 5.2.5 Trường hợp hòa vốn M Dấu hiệu AVC A - q  q0 : TR = TC - hay P = ACmin P = MR Điểm đóng cửa sản xuất  Nguyên tắc: (P = AVCmin) Sản xuất q* = q0: MC = MR = P q*  Sản lượng  Lỗ = TFC 30-Jul-18 31 Hồ Văn Dũng 30-Jul-18 5.2.5 Trường hợp hòa vốn (tt) Giá B Lợi nhuận đạt tối đa (lỗ tối thiểu) khi: MC = MR = P AVC P = MR  Nếu P > ACmin doanh nghiệp hoạt động có lãi Điểm hòa vốn  Nếu P = ACmin doanh nghiệp hoạt động hòa vốn (P = ACmin)  Nếu AVCmin < P < ACmin doanh nghiệp tiếp tục hoạt động dù bị lỗ Sản lượng  Nếu P < AVCmin < ACmin doanh nghiệp đóng cửa q*   32 ♣ Tóm tắt định sản xuất trường hợp lựa chọn sản lượng ngắn hạn: MC A Hồ Văn Dũng Lựa chọn sản lượng ngắn hạn AC ($/sản phẩm) Lợi nhuận = Tại q*: MC = MR = P P = ACmin Lợi nhuận = 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 33 30-Jul-18 5.2.6 Đường cung ngắn hạn doanh nghiệp Hồ Văn Dũng 34 5.2.6 Đường cung ngắn hạn doanh nghiệp (tt)  “Đường cung ngắn hạn doanh nghiệp cho biết lượng sản phẩm mà doanh nghiệp cung ứng cho thị trường mức giá có”  Đường cung ngắn hạn doanh nghiệp đường MC phần nằm phía điểm cực tiểu đường AVC (đường có gạch chéo hình sau)  Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, giá thấp chi phí biến đổi trung bình tối thiểu (AVCmin) doanh nghiệp đóng cửa sản xuất  Lượng cung doanh nghiệp không mức giá nhỏ chi phí biến đổi trung bình tối thiểu 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 35 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 36 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 Đường cung ngắn hạn doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo Giá ($/sản phẩm) AC MC P1 P2 P3 = ACmin P4 AVC P5 = AVCmin s = MC nằm AVC MR1 MR2 MR3 MR4 MR5 P6 MC P1 AC P2 AVC P3=ACmin P4 P1 P2 P3 = ACmin P4 P5=AVCmin P5 = AVCmin q5 q q4 q3q2q1 s P6 q1 q5 q4 q3 q2 30-Jul-18 Sản lượng 37 Hồ Văn Dũng 5.2.6 Đường cung ngắn hạn doanh nghiệp (tt) AC MC ($/sản phẩm)  AVC P = AVCmin “Đường cung ngắn hạn ngành cho biết tổng sản lượng mà doanh nghiệp ngành sẵn lòng cung ứng ngắn hạn với mức giá có” Nó đường tổng hợp theo chiều ngang đường cung doanh nghiệp s = MC nằm AVC Đóng cửa Sản lượng 30-Jul-18 39 Hồ Văn Dũng 38 5.2.7 Đường cung ngắn hạn ngành (thị trường)  Giá q q5 q4 q3q2q1 30-Jul-18 P s1 s2 s3 S P1 (3$) 16 P2 (5$) 12 24 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 40 THE SHORT-RUN MARKET SUPPLY CURVE 5.2.7 Đường cung ngắn hạn ngành (tt) n Q S   qis $/sản phẩm s1 s2 s3 Industry Supply in the Short Run i 1 Q S  n * qs S P2 P1 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 45 12 Hồ Văn Dũng 16 The short-run industry supply curve is the summation of the supply curves of the individual firms Because the third firm has a lower average variable cost curve than the first two firms, the market supply curve S begins at price P1 and follows the marginal cost curve of the third firm MC3 until price equals P2, when there is a kink For P2 and all prices above it, the industry quantity supplied is the sum of the quantities supplied by each of the three firms 24 Sản lượng 41 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 5.2.8 Điều chỉnh dài hạn 5.2.8 Điều chỉnh dài hạn (tt) 5.2.8.1 Gia nhập rút lui khỏi ngành    5.2.8.1 Gia nhập rút lui khỏi ngành (tt) Trong dài hạn, việc thu lợi nhuận kinh tế hay chịu mức lỗ kinh tế khiến cho doanh nghiệp gia nhập hay rút lui khỏi ngành Tuy nhiên, lợi nhuận kinh tế tạm thời hay mức lỗ kinh tế tạm thời không làm cho doanh nghiệp gia nhập vào ngành hay rút lui khỏi ngành Nhưng tình trạng lời (hay lỗ) kéo dài doanh nghiệp đưa định gia nhập hay rút lui khỏi ngành 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng   43 Việc gia nhập hay rút lui khỏi ngành doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến giá, sản lượng mua bán thị trường lợi nhuận kinh tế Tác động làm dịch chuyển đường cung ngành 30-Jul-18 5.2.8 Điều chỉnh dài hạn (tt) Hồ Văn Dũng 44 LONG-RUN VERSUS SHORT-RUN COST CURVES The Inflexibility of Short-Run Production 5.2.8.2 Thay đổi quy mô Khi doanh nghiệp thay đổi quy mơ sản xuất giảm chi phí tăng lợi nhuận kinh tế The Inflexibility of Short-Run Production  30-Jul-18 Hồ Văn Dũng When a firm operates in the short run, its cost of production may not be minimized because of inflexibility in the use of capital inputs Output is initially at level q1 In the short run, output q2 can be produced only by increasing labor from L1 to L3 because capital is fixed at K1 In the long run, the same output can be produced more cheaply by increasing labor from L1 to L2 and capital from K1 to K2 45 5.2.9 Cân dài hạn thị trường cạnh tranh hoàn hảo CHOOSING OUTPUT IN THE LONG RUN Long-Run Profit Maximization  Output Choice in the Long Run The firm maximizes its profit by choosing the output at which price equals long-run marginal cost LMC In the diagram, the firm increases its profit from ABCD to EFGD by increasing its output in the long run The long-run output of a profit-maximizing competitive firm is the point at which longrun marginal cost equals the price Khi doanh nghiệp thu lợi nhuận doanh nghiệp tham gia vào thị trường, điều làm cho đường cung thị trường dịch chuyển bên phải, đẩy giá hạ xuống Do lợi nhuận doanh nghiệp bị sút giảm đến mức giá ngang với cực tiểu đường LAC, doanh nghiệp hịa vốn Khi khơng có doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường hịa vốn thu hồi định phí biến phí, rút lui bị lỗ phần định phí Cũng khơng có doanh nghiệp tham gia thị trường Người ta gọi cân thị trường hay cân ngành Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 48 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 5.2.9 Cân dài hạn thị trường cạnh tranh hoàn hảo CHOOSING OUTPUT IN THE LONG RUN Long-Run Competitive Equilibrium Giá Entry and Exit Long-Run Competitive Equilibrium P1 Initially the long-run equilibrium price of a product is $40 per unit, shown in (b) as the intersection of demand curve D and supply curve S1 In (a) we see that firms earn positive profits because longrun average cost reaches a minimum of $30 (at q2) Positive profit encourages entry of new firms and causes a shift to the right in the supply curve to S2, as shown in (b) The long-run equilibrium occurs at a price of $30, as shown in (a), where each firm earns zero profit and there is no incentive to enter or exit the industry  E1 S2 P1 E2 A C P2 LMC LAC B MR = P D Q1 q2 q1 Sản lượng Q2 Sản lượng (a)   Hồ Văn Dũng (b) Giá cân dài hạn ban đầu sản phẩm P1 hình (a) - giao điểm đường cung S1 đường cầu D Hình (b) cho thấy doanh nghiệp thu lợi nhuận dương (diện tích hình chữ nhật ABCP1) 50 5.2.9 Cân dài hạn thị trường cạnh tranh hoàn hảo (tt) Khoản lợi nhuận dương khuyến khích doanh nghiệp gia nhập ngành, làm cho đường cung dịch chuyển đến S2, cân dài hạn xảy giá P2 Vì doanh nghiệp thu lợi nhuận kinh tế khơng, khơng có động khiến doanh nghiệp gia nhập rút khỏi ngành Giá sản phẩm mức mà lượng cung ngành lượng cầu tất người tiêu dùng 30-Jul-18 Doanh nghiệp Giá S1 P2 5.2.9 Cân dài hạn thị trường cạnh tranh hoàn hảo (tt)  Tồn ngành (thị trường) Tóm tắt: MC = MR = P  P = LAC  Khơng có động lực để rời bỏ gia nhập ngành  Lợi nhuận kinh tế = (các cơng ty cịn lợi nhuận kế toán)  Giá cân thị trường  Vậy, cân dài hạn đường giá tiếp xúc với LAC  51 30-Jul-18 52 Hồ Văn Dũng 5.3 Hiệu thị trường cạnh tranh hoàn hảo Hiệu thị trường cạnh tranh 5.3.1 Về giá chi phí trung bình   Do dễ dàng việc gia nhập rời bỏ ngành thị trường cạnh tranh hoàn hảo, bảo đảm cho giá sản phẩm ngang với chi phí trung bình tối thiểu P = LACmin Đây kết lý tưởng mục đích hoạt động kinh tế thỏa mãn tối đa cho người tiêu thụ lợi hai mặt: mua khối lượng sản phẩm lớn với mức giá thấp Giá P Thặng dư nhà sản xuất Hồ Văn Dũng 53 30-Jul-18 CS =A PS =B NW = A + B B Hồ Văn Dũng S A Thị trường cạnh tranh hoàn hảo có lợi cho người tiêu dùng 30-Jul-18 Thặng dư người tiêu dùng Q Hồ Văn Dũng D Lượng 54 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 5.3 Hiệu thị trường cạnh tranh hoàn hảo 5.3.2 Về hiệu kinh tế  Trong dài hạn, lợi nhuận kinh tế doanh nghiệp hoạt động thị trường cạnh tranh hoàn hảo không Doanh nghiệp lựa chọn quy mô sản xuất tối ưu sản xuất điểm mà chi phí trung bình dài hạn (LAC) đạt giá trị tối thiểu  Lưu ý: lợi nhuận kinh tế = cơng ty cịn thu lợi nhuận kế toán 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 55 Kết thúc chương 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 56 10 ... giá trị tối thiểu  Lưu ý: lợi nhuận kinh tế = cơng ty cịn thu lợi nhuận kế toán 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 55 Kết thúc chương 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 56 10 ... biến đổi trung bình tối thiểu 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 35 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 36 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 Đường cung ngắn hạn doanh nghiệp... lượng 30-Jul-18 39 Hồ Văn Dũng 38 5. 2.7 Đường cung ngắn hạn ngành (thị trường)  Giá q q5 q4 q3q2q1 30-Jul-18 P s1 s2 s3 S P1 (3$) 16 P2 (5$ ) 12 24 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 40 THE SHORT-RUN MARKET
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - Hồ Văn Dũng (2018),

Hình ảnh liên quan

Tổng quan các mô hình thị trường - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - Hồ Văn Dũng (2018)

ng.

quan các mô hình thị trường Xem tại trang 1 của tài liệu.
Tổng quan các mô hình thị trường - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - Hồ Văn Dũng (2018)

ng.

quan các mô hình thị trường Xem tại trang 2 của tài liệu.
Ví dụ: Bảng sau trình bày lượng bán của một hãng (người nông dân) trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - Hồ Văn Dũng (2018)

d.

ụ: Bảng sau trình bày lượng bán của một hãng (người nông dân) trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng: Các thu nhập và chi phí trong thời gian ngắn của một hãng - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - Hồ Văn Dũng (2018)

ng.

Các thu nhập và chi phí trong thời gian ngắn của một hãng Xem tại trang 4 của tài liệu.
 Hình (b) cho thấy rằng các doanh nghiệp thu được lợi nhuận dương (diện tích hình chữ nhật ABCP 1) - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - Hồ Văn Dũng (2018)

nh.

(b) cho thấy rằng các doanh nghiệp thu được lợi nhuận dương (diện tích hình chữ nhật ABCP 1) Xem tại trang 9 của tài liệu.
CHOOSING OUTPUT IN THE LONGRUN - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - Hồ Văn Dũng (2018)
CHOOSING OUTPUT IN THE LONGRUN Xem tại trang 9 của tài liệu.