0

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Hồ Văn Dũng (2019)

13 37 0
  • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Hồ Văn Dũng (2019)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:47

Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 1: Khái quát về kinh tế học cung cấp cho người học các kiến thức: Kinh tế học và các khái niệm cơ bản, khái quát về tính chất của một nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 10-Dec-19 CHƯƠNG 1.1 Kinh tế học khái niệm 1.1.1 Kinh tế học gì? 1.1.1.1 Nguồn lực sản xuất  Các nguồn lực (tài nguyên) thường phân chia thành loại sau: KINH TẾ VI MÔ Đất đai thu nhập từ việc cho thuê Lao động tiền công lãi suất  Vốn (tư bản)  Trình độ sản xuất (kỹ thuật quản lý) Lợi nhuận hay lỗ  KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC  GV: Hồ Văn Dũng Khoa Thương mại – Du lịch Đại học Công nghiệp Tp.HCM Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng Mục lục chương 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1.1 Kinh tế học khái niệm 1.1.1 Kinh tế học gì? 1.1.1.1 Nguồn lực sản xuất (tt)  Hiểu cách tổng quát, nguồn tài nguyên giúp cho xã hội, cá nhân thỏa mãn nhu cầu họ 1.1.1 Kinh tế học gì? 1.1.1.1 Nguồn lực sản xuất 1.1.1.2 Nhu cầu ước muốn người 1.1.1.3 Qui luật khan 1.1.1.4 Sự lựa chọn  1.1.1.5 Chi phí hội 1.1.1.6 Khái niệm kinh tế học Đối với người tiêu dùng, nguồn tài nguyên họ tiền bạc, thời gian, thơng tin thị trường hàng hóa, lực cá nhân 1.1.2 Phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô 1.1.3 Kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô Hồ Văn Dũng 1.1.4 Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc Hồ Văn Dũng Mục lục chương (tiếp) 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1.2 Khái quát tính chất kinh tế 1.1.1 Kinh tế học gì? 1.1.1.1 Nguồn lực sản xuất (tt) 1.2.1 Các khái niệm thị trường Đối với doanh nghiệp, nguồn tài nguyên họ bao gồm: nhân công, nhà xưởng, trang thiết bị, vốn, nhãn hiệu hàng hóa, thơng tin đối thủ cạnh tranh  Đối với quốc gia, nguồn tài nguyên tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, vốn công nghệ, VỐN XÃ HỘI  1.2.2 Phân loại thị trường 1.2.3 Ba vấn đề kinh tế 1.2.4 Các mơ hình kinh tế 1.2.5 Đường giới hạn khả sản xuất Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 10-Dec-19 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1.1.1 Kinh tế học gì? 1.1.1.2 Nhu cầu ước muốn người  Theo Philip Kotler, nhu cầu (needs) người trạng thái cảm thấy thiếu thốn, trống vắng, đáp ứng cho tồn phát triển người Con người có nhiều nhu cầu phức tạp, bao gồm: (1) nhu cầu thể chất thức ăn, quần áo, chỗ ở, ấm áp an toàn; (2) nhu cầu xã hội sở hữu mến mộ; (3) nhu cầu có tính chất cá nhân kiến thức tự thể Hồ Văn Dũng 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1.1.1 Kinh tế học gì? 1.1.1.2 Nhu cầu ước muốn người (tt)  Ước muốn (wants) hình thức nhu cầu chúng bị định hình bới văn hóa cá tính (là mà người muốn đáp ứng)  Cầu/sự cần dùng (demands) nhu cầu người bị thúc đẩy sức mua, nhu cầu có khả tốn địi hỏi thị trường phải đáp ứng 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) Hồ Văn Dũng 10 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1.1.1 Kinh tế học gì? 1.1.1.3 Qui luật khan Hồ Văn Dũng Tháp nhu cầu Maslow 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) Nguồn lực có giới hạn 11 1.1.1 Kinh tế học gì? 1.1.1.3 Qui luật khan (tt)  Qui luật khan biểu mâu thuẫn nhu cầu vô hạn khả (nguồn lực) có giới hạn người  Qui luật khan đưa cá nhân, doanh nghiệp hay phủ vào hồn cảnh phải chọn lựa (Scarcity & Choice) • Tầng thứ nhất: Các nhu cầu thuộc "thể lý" (physiological) - thức ăn, nước uống, nơi trú ngụ, tình dục, tiết, thở, nghỉ ngơi • Tầng thứ hai: Nhu cầu an tồn (safety) - cần có cảm giác n tâm an tồn thân thể, việc làm, gia đình, sức khỏe, tài sản đảm bảo • Tầng thứ ba: Nhu cầu giao lưu tình cảm trực thuộc (love/belonging) - muốn nhóm cộng đồng đó, muốn có gia đình n ấm, bạn bè thân hữu tin cậy • Tầng thứ tư: Nhu cầu q trọng, kính mến (esteem) - cần có cảm giác tơn trọng, kính mến, tin tưởng • Tầng thứ năm: Nhu cầu tự thể thân (self-actualization) - muốn sáng tạo, thể khả năng, thể thân, trình diễn mình, có công nhận thành đạt Hồ Văn Dũng Nhu cầu vô hạn 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) tầng Tháp nhu cầu Maslow: Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 12 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 10-Dec-19 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1.1.1 Kinh tế học gì? 1.1.1.4 Sự lựa chọn  Nhu cầu vơ hạn >< Nguồn lực (tài ngun) có hạn   cần phải chọn lựa cung cấp giá trị cao hài lòng nhiều khả đồng tiền  Như vậy, nguồn lực khan nên cần thiết phải có lựa chọn kinh tế 1.1.1 Kinh tế học gì? 1.1.1.4 Sự lựa chọn (tt)  Và chọn lựa có chi phí hội Hồ Văn Dũng 13 Hồ Văn Dũng 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1.1.1 Kinh tế học gì? 1.1.1.4 Sự lựa chọn (tt)  Việc chọn lựa cần phải có hành vi hợp lý (Rational Behavior)  Và cần phải phân tích biên (Marginal Analysis) cách so sánh lợi ích biên (Marginal Benefits) chi phí biên (Marginal Costs) 1.1.1 Kinh tế học gì? 1.1.1.5 Chi phí hội Các khái niệm:  “Chi phi hội khoản bị chọn định, phải bỏ qua định khác”  “Chi phi hội giá trị hội tốt bị bỏ qua đưa định trình lựa chọn” Hồ Văn Dũng 14 Hồ Văn Dũng 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1.1.1 Kinh tế học gì? 1.1.1.4 Sự lựa chọn (tt)  Ví dụ: Mỗi ngày có 24 Nếu dành cho giấc ngủ cịn 16 cho cơng việc khác như: làm việc, học tập, nghe nhạc, xem ti vi, chơi thể thao… 1.1.1 Kinh tế học gì? 1.1.1.5 Chi phí hội (tt)  “Chi phí hội việc sản xuất hàng hóa số lượng hàng hóa khác mà phải hy sinh sử dụng nguồn lực để sản xuất thêm đơn vị hàng hóa đó”  “Chi phí hội phương án sử dụng nguồn lực phần lợi ích bị khơng đầu tư vào phương án tốt số phương án lại bị bỏ qua” Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 15 Hồ Văn Dũng 16 17 18 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 10-Dec-19 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1.1.1 Kinh tế học gì? 1.1.1.5 Chi phí hội (tt)  Ví dụ: Khi người dùng số tiền y để bỏ vào kinh doanh với tỉ suất lợi nhuận thu 15%/năm, người bỏ qua chi phí hội gửi số tiền vào ngân hàng với lãi suất 8%/năm  Xuất phát từ nhu cầu phải nghiên cứu để chọn lựa phương án sử dụng nguồn lực hiệu nhất, khoa kinh tế học đời Hồ Văn Dũng 1.1.2 Phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô 1.1.2.1 Phương pháp mô hình hóa  Để nghiên cứu kinh tế học, giả thuyết kinh tế thành lập kiểm chứng thực nghiệm (a/ Xác định vấn đề nghiên cứu; b/ Xây dựng mơ hình kinh tế; c/ Kiểm chứng giả thuyết kinh tế) 1.1.2.2 Phương pháp so sánh tĩnh  Giả định yếu tố khác không thay đổi 1.1.2.3 Phương pháp trừu tượng hóa  Tách nhân tố không định nghiên cứu để xem xét mối quan hệ kinh tế với biến số 19 Hồ Văn Dũng 22 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1.1.1 Kinh tế học gì? 1.1.1.6 Khái niệm kinh tế học  “Kinh tế học môn khoa học xã hội, nghiên cứu việc lựa chọn cách sử dụng hợp lý nguồn lực khan để sản xuất hàng hóa dịch vụ, nhằm thỏa mãn cao nhu cầu cho thành viên xã hội” 1.1.3 Kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô Hồ Văn Dũng Kinh tế học (Economics) Kinh tế học vi mô (Microeconomics) 20 Kinh tế học vĩ mô (Macroeconomics) Hồ Văn Dũng 23 Mục tiêu kinh tế (Economic Goals) 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1.1.1 Kinh tế học gì? 1.1.1.6 Khái niệm kinh tế học (tt)  “Kinh tế học môn học nghiên cứu cách thức xã hội quản lý nguồn lực khan hiếm” (Prof Gregory Mankiw, Harvard University)  Một định nghĩa ngắn gọn: Kinh tế học khoa học lựa chọn (Economics is the science of choice)  Kinh tế học khoa học thị trường Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 21 Hồ Văn Dũng 24 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 10-Dec-19 CÁC CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC KINH TẾ VI MÔ Mục tiêu kinh tế (tt) Hàng hóa dịch vụ         Tăng trưởng kinh tế (Economic Growth) Tồn dụng nhân cơng (Full Employment) Hiệu kinh tế (Economic Efficiency) Ổn định giá (Price-level Stability) Tự kinh tế (Economic Freedom) Phân phối công (Equitable Distribution) An ninh kinh tế (Economic Security) Cân thương mại (Balance of Trade) CẦU $ CUNG $ Hộ gia đình Doanh nghiệp $ $ Thị trường yếu tố sản xuất CUNG Vốn, lao động, đất đai Hồ Văn Dũng Hàng hóa dịch vụ Thị trường hàng hóa dịch vụ 25 CẦU Vốn, lao động, đất đai Hồ Văn Dũng 28 CIRCULAR FLOW MODEL 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) $ COSTS 1.1.3.1 Kinh tế vi mô  Kinh tế vi mô nghiên cứu hành vi thành phần, đơn vị riêng lẻ kinh tế, là: • Người tiêu dùng • Doanh nghiệp • Chính phủ $ INCOMES RESOURCE MARKET RESOURCES INPUTS BUSINESSES HOUSEHOLDS GOODS & SERVICES GOODS & SERVICES PRODUCT MARKET Hồ Văn Dũng 26 Hồ Văn Dũng $ REVENUE $ CONSUMPTION 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1.1.3.1 Kinh tế vi mơ Những lưu ý:  Khi nói ngành  vi mô  Người tiêu dùng: hành vi khác có mục tiêu giống tối đa hóa lợi ích  Doanh nghiệp: hành vi khác có mục tiêu giống tối đa hóa lợi nhuận  Chính phủ: hành vi khác có mục tiêu giống tối đa hóa phúc lợi xã hội 1.1.3.2 Kinh tế vĩ mô  Kinh tế vĩ mô nghiên cứu kinh tế phạm vi tổng thể, là: • Sản lượng • Lạm phát • Thất nghiệp • Tăng trưởng kinh tế Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 27 Hồ Văn Dũng 29 30 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 10-Dec-19 1.1.4 Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc (tiếp) 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1.1.3.2 Kinh tế vĩ mô (tt)  Một cách để dễ dàng phân biệt loại nghĩ kinh tế học vĩ mô môn nghiên cứu rừng kinh tế học vi mô môn nghiên cứu  Lưu ý: nói khơng có nghĩa kinh tế vi mơ nghiên cứu cịn kinh tế vĩ mơ nghiên cứu rừng!!! Hồ Văn Dũng 1.1.4.1 Kinh tế học thực chứng (tt) Ví dụ:  Tác động quota nhập lên thị trường xe nào?  Tác động việc tăng giá điện đến ngành khác nào?  Sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001 Mỹ ảnh hưởng đến ngành nào? 31 1.1.3.3 Mối quan hệ kinh tế học vi mô kinh tế học vĩ mô  Kinh tế vi mơ kinh tế vĩ mơ có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với  Những thay đổi kinh tế nói chung phát sinh từ định hàng triệu cá nhân  hiểu tượng kinh tế vĩ mơ khơng tính đến định kinh tế vi mô liên quan  Kinh tế học vi mô tảng để phân tích kinh tế học vĩ mô 1.1.4.1 Kinh tế học thực chứng (tt) Lưu ý:  Thực tế xảy  thực chứng  Có mơ hình chứng minh  thực chứng 32 Hồ Văn Dũng 1.1.4 Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc 1.1.4 Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc (tiếp) 1.1.4.1 Kinh tế học thực chứng  Kinh tế học thực chứng việc sử dụng lý thuyết, mơ hình để lý giải, dự đoán tượng kinh tế đã, diễn tác động lựa chọn Nó giải thích vấn đề kinh tế cách KHÁCH QUAN KHOA HỌC (trả lời cho câu hỏi What is?: gì?; lại vậy?; điều xảy ra?) 1.1.4.2 Kinh tế học chuẩn tắc  Kinh tế học chuẩn tắc tiếp cận vấn đề theo quan điểm “Nên làm nào?” (What ought to be?/Should?: điều nên xảy ra?; cần phải nào) nhằm đưa lời dẫn quan điểm cá nhân vấn đề kinh tế Ở trọng nhiều CHỦ QUAN  Lưu ý: ý kiến chủ quan  chuẩn tắc (không cần chứng minh) Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 34 1.1.4 Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc (tiếp) 1.1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 33 Hồ Văn Dũng 35 36 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 10-Dec-19 1.1.4 Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc (tiếp) 1.2 Khái quát tính chất kinh tế (tt) 1.1.4.2 Kinh tế học chuẩn tắc (tt) Ví dụ:  Nên miễn tiền khám tiền thuốc chữa bệnh cho người già  Sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001 Mỹ, Chính phủ Mỹ cần trợ cấp ngành nào? (ngành hàng không, bảo hiểm, du lịch, hãng lữ hành, khách sạn???) Hồ Văn Dũng 1.2.1 Các khái niệm thị trường (tt)  Kinh tế thị trường – Một hệ thống kinh tế định sản xuất giá lực cung, cầu định 37 Hồ Văn Dũng 40 1.2 Khái quát tính chất kinh tế 1.2 Khái quát tính chất kinh tế (tt) 1.2.1 Các khái niệm thị trường 1.2.2 Phân loại thị trường Các cách phân loại thị trường:  Phân loại theo đối tượng mua bán: thị trường hàng tiêu dùng, thị trường tư liệu sản xuất  Phân loại theo khu vựa địa lý: thị trường nông thôn, thị trường thành thị, thị trường miền Bắc, thị trường miền Trung, thị trường miền Nam,  Phân loại theo mặt hàng: thị trường ô tô, thị trường gạo, thị trường cà phê, … …  Khởi thủy, từ thị trường để chỗ (place) mà người mua người bán tụ tập để trao đổi hàng hóa với  “Thị trường (market) tập hợp người mua người bán tương tác với tương lai để xác định giá sản lượng hay nhóm sản phẩm”  “Thị trường tập hợp người mua người bán tác động qua lại lẫn nhau, dẫn đến khả trao đổi” Hồ Văn Dũng 38 Hồ Văn Dũng 41 1.2 Khái quát tính chất kinh tế (tt) 1.2 Khái quát tính chất kinh tế (tt) 1.2.1 Các khái niệm thị trường (tt) 1.2.2 Phân loại thị trường (tt) Các cách phân loại thị trường:  Trong kinh tế học, thị trường phân loại theo góc độ cạnh tranh hay độc quyền, có loại: (1) Thị trường cạnh tranh hoàn hảo (2) Thị trường cạnh tranh độc quyền  (3) Thị trường độc quyền nhóm  (4) Thị trường độc quyền hoàn toàn    Chúng ta xem xét loại thị trường MARKETS Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng cách cụ thể chương sau 39 Hồ Văn Dũng 42 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 10-Dec-19 1.2 Khái quát tính chất kinh tế (tt) 1.2 Khái quát tính chất kinh tế (tt) 1.2.2 Phân loại thị trường (tt) Các cách phân loại thị trường:  Cách thức phân loại thị trường theo góc độ cạnh tranh hay độc quyền dựa tiêu thức sau: 1.2.4 Các mơ hình kinh tế  Các quốc gia khác lựa chọn mơ hình kinh tế khác để giải vấn đề kinh tế  Lịch sử phát triển kinh tế nước giới xuất mô hình kinh tế bản: Số lượng người bán, người mua Loại sản phẩm  Sức mạnh thị trường người bán người mua  Các trở ngại gia nhập thị trường  Hình thức cạnh tranh phi giá   Hồ Văn Dũng     43 Mơ hình kinh tế truyền thống Mơ hình kinh tế thị trường tự Mơ hình kinh tế mệnh lệnh Mơ hình kinh tế hỗn hợp Hồ Văn Dũng 1.2 Khái quát tính chất kinh tế (tt) 1.2 Khái quát tính chất kinh tế (tt) 1.2.3 Ba vấn đề kinh tế  Nguồn tài nguyên quốc gia khan  quốc gia phải lựa chọn cách sử dụng nguồn tài nguyên có để thỏa mãn cao nhu cầu xã hội thời kỳ phát triển 1.2.4.1 Mơ hình kinh tế truyền thống  Trong xã hội đơn giản, nói chung thường giải vấn đề thông qua khả kinh tế truyền thống: họ tiếp tục sản xuất sản phẩm tương tự cách trước Hồ Văn Dũng 44 Hồ Văn Dũng 1.2 Khái quát tính chất kinh tế (tt) 1.2 Khái quát tính chất kinh tế (tt) 1.2.3 Ba vấn đề kinh tế (tt)  Mỗi kinh tế phải giải vấn đề sau: 1.2.4.2 Mơ hình kinh tế thị trường tự  Các vấn đề kinh tế giải thông qua chế thị trường, cụ thể hệ thống giá quan hệ cung cầu thị trường Ưu điểm:    Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng (1) hàng hóa dịch vụ sản xuất với số lượng bao nhiêu?; (2) hàng hóa dịch vụ lựa chọn sản xuất nào?; (3) hàng hóa dịch vụ sản xuất phân phối cho ai? 46 47  Cơ cấu sản phẩm sản xuất phù hợp với cấu sản phẩm tiêu dùng Thể hiện: nguồn tài nguyên phân phối hợp lý kinh tế, sản xuất có hiệu  Do động lợi nhuận nên thúc đẩy việc đổi phát triển nhanh chóng 45 Hồ Văn Dũng 48 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 10-Dec-19 1.2 Khái quát tính chất kinh tế (tt) 1.2 Khái quát tính chất kinh tế (tt) 1.2.4.2 Mơ hình kinh tế thị trường tự (tt) Nhược điểm: 1.2.4.3 Mô hình kinh tế mệnh lệnh (tt) Nhược điểm:  Sinh phân hóa giàu nghèo bất cơng xã hội,  Do việc dự báo nhu cầu xã hội cá nhân thường      Hồ Văn Dũng tạo chênh lệch thu nhập ngày lớn thành phần dân cư Tạo chu kỳ kinh doanh Tạo tác động ngoại vi có hại nhiều có lợi (tiếng ồn, chất thải…) Thiếu vốn đầu tư cho hàng hóa cơng cộng Tạo độc quyền ngày lớn kinh tế Thông tin bất cân xứng người mua người bán làm thiệt hại cho người tiêu dùng khơng xác việc phân bổ nguồn tài nguyên không hiệu quả, thể qua cân đối cấu hàng hóa sản xuất cấu tiêu dùng xã hội  Tạo chế độ tập trung quan liêu bao cấp, khơng thúc đẩy kích thích sản xuất phát triển 49 Thất bại thị trường Hồ Văn Dũng 52 1.2 Khái quát tính chất kinh tế (tt)  Ngoại tác 1.2.4.4 Mơ hình kinh tế hỗn hợp  Thiếu hàng hóa cơng  Trên sở phát huy ưu điểm khắc phục khuyết điểm hai kinh tế kế hoạch kinh tế thị trường, ngày hầu lựa chọn kinh tế hỗn hợp  Vai trị phủ kinh tế hỗn hợp bao gồm:  Độc quyền  Thông tin bất cân xứng     Hồ Văn Dũng 50 Tạo môi trường pháp luật cho chủ thể kinh tế hoạt động Cung ứng hàng hóa dịch vụ cơng cộng Thúc đẩy kinh tế tăng trưởng ổn định Điều tiết thu nhập chủ thể kinh tế Hồ Văn Dũng 53 1.2.5 PRODUCTION POSSIBILITIES FRONTIER 1.2 Khái quát tính chất kinh tế (tt) Assumes 1.2.4.3 Mơ hình kinh tế mệnh lệnh  Ba vấn đề kinh tế giải thông qua tiêu kế hoạch pháp lệnh Ưu điểm: Efficiency Fixed Resources Fixed Technology Two Products  Giải nhiều vấn đề mặt xã hội, an ninh, hạn chế phân hóa giàu nghèo, bất công xã hội  Quản lý tập trung thống giải nhu cầu công cộng  Tập trung nguồn lực để giải vấn đề cân đối kinh tế Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 51 Hồ Văn Dũng for example 54 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 10-Dec-19 1.2.5 PRODUCTION POSSIBILITIES FRONTIER A Consumer Good in table form PIZZA (in hundred thousands) Robots 10 (in thousands) Robots Hồ Văn Dũng 55 (thousands) graphical form Pizzas (hundred thousands) Hồ Văn Dũng 58 1.2.5 PRODUCTION POSSIBILITIES FRONTIER A Capital Good in table form PIZZA (in hundred thousands) Robots 10 (in thousands) Robots Hồ Văn Dũng 56 (thousands) graphical form Pizzas (hundred thousands) Hồ Văn Dũng 59 1.2.5 PRODUCTION POSSIBILITIES FRONTIER What if we could only produce in table form PIZZA 10,000 Robot Arms Robots or Hồ Văn Dũng 10 Robots 57 Hồ Văn Dũng (thousands) graphical form Using all of our resources, to get some pizza, we must give up some robot arms! for example (in thousands) 400,000 Pizzas Hồ Văn Dũng (in hundred thousands) Pizzas (hundred thousands) 60 10 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 10-Dec-19 1.2.5 PRODUCTION POSSIBILITIES FRONTIER 1.2.5 PRODUCTION POSSIBILITIES FRONTIER in table form Q 14 Robots (thousands) PIZZA (in hundred thousands) Robots 10 (in thousands) Robots (thousands) graphical form 13 12 11 10 Unattainable A B C Pizzas (hundred thousands) 61 1.2.5 PRODUCTION POSSIBILITIES FRONTIER Attainable but Inefficient E (in hundred thousands) Robots 10 (thousands) Robots Q 64 • Ví dụ đơn giản kinh tế sản xuất mặt hàng X Y Phối hợp X Y A 100 B 50 90 C 100 75 D 150 50 E 200 graphical form Pizzas (hundred thousands) Pizzas (hundred thousands) Hồ Văn Dũng (in thousands) Hồ Văn Dũng 1.2.5 Đường giới hạn khả sản xuất (Production Possibility Frontier) in table form PIZZA Attainable & Efficient D F Hồ Văn Dũng G 62 1.2.5 PRODUCTION POSSIBILITIES FRONTIER Hồ Văn Dũng 65 1.2.5 Đường giới hạn khả sản xuất (Production Possibility Frontier) in table form PIZZA Robots 10 (in thousands) Hồ Văn Dũng (thousands) Robots Hồ Văn Dũng 100 90 75 graphical form Pizzas (hundred thousands) H A B Có thể đạt khơng đạt hiệu kỹ thuật G C F D 50 63 Không thể đạt Y (in hundred thousands) Có thể đạt đạt hiệu kỹ thuật E 50 100 150 X 200 66 11 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 10-Dec-19 1.2.5 Đường giới hạn khả sản xuất (Production Possibility Frontier) EFFICIENCY IN PRODUCTION  Output Efficiency  “Đường giới hạn khả sản xuất cho thấy An economy produces output efficiently only if, for each consumer, MRS = MRT kết hợp hàng hóa sản xuất với nguồn tài nguyên khan trình độ kỹ thuật sản xuất tương ứng”  Cụm từ “đường giới hạn” đường biên mà vượt Hồ Văn Dũng MRT: Marginal Rate of Transformation MRS: Marginal Rate of Substitution 67 1.2.5 Đường giới hạn khả sản xuất (Production Possibility Frontier) 1.2.5 Đường giới hạn khả sản xuất (Production Possibility Frontier) Phân biệt hiệu không hiệu sản xuất:  Những ý tưởng kinh tế đường giới hạn khả sản xuất thể hiện:  Một kinh tế đạt hiệu sản xuất gia tăng sản lượng loại hàng hóa mà khơng làm giảm sản lượng loại hàng hóa khác  Tất phối hợp hàng hóa nằm đường PPF đạt hiệu kỹ thuật  Những phối hợp hàng hóa nằm bên đường PPF khơng đạt hiệu kỹ thuật Lưu ý: hiệu sản xuất ≠ hiệu kinh tế Hồ Văn Dũng    Quy luật khan Chi phí hội Chi phí hội có quy luật tăng dần  Tỉ lệ chuyển đổi biên (của X Y): MRTX, Y (Marginal Rate of Transformation) số đơn vị loại hàng phải để tăng đơn vị loại hàng khác  68 1.2.5 Đường giới hạn khả sản xuất (Production Possibility Frontier) Hồ Văn Dũng  Chi phí hội X: ΔY/ΔX = (YB – YA)/(XB – XA) Chi phí hội Y: ??? 71 1.2.5 Đường giới hạn khả sản xuất (Production Possibility Frontier) Lưu ý:  Phát biểu đơn giản hơn: Một kinh tế đạt Phân biệt tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế hiệu sản xuất gia tăng sản lượng loại hàng hóa phải giảm sản lượng loại hàng hóa khác  Nếu nói hiệu kinh tế phải có thơng tin đường đẳng ích Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 69 Hồ Văn Dũng 72 12 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 10-Dec-19 1.2.5 PRODUCTION POSSIBILITIES FRONTIER 1.2.5 Đường giới hạn khả sản xuất (Production Possibility Frontier) Q  Tăng trưởng kinh tế khả sản xuất nhiều sản Robots (thousands) phẩm đầu hơn, đường giới hạn khả sản xuất (PPF) dịch chuyển  Phát triển kinh tế không tăng thu nhập bình qn đầu người mà cịn phát triển bền vững, giảm nghèo, phát triển người …  Phát triển bền vững "sự phát triển đáp ứng nhu cầu mà không ảnh hưởng, tổn hại đến khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai” (Hội nghị Môi trường Phát triển Liên hiệp quốc, Rio de Janeiro, 1992) 14 13 12 11 10 A’ C’ D’ E’ Hồ Văn Dũng 73 1.2.5 Đường giới hạn khả sản xuất (Production Possibility Frontier) Hồ Văn Dũng Economic Growth B’ Pizzas (hundred thousands) Q 76 Con đường phía trước …  Tăng trưởng kinh tế (Economic Growth) do:     Sự gia tăng nguồn tài nguyên Chất lượng nguồn tài nguyên tốt Tiến công nghệ Khả quản lý tốt G Hồ Văn Dũng 74 Hồ Văn Dũng 77 1.2.5 PRODUCTION POSSIBILITIES FRONTIER Economic Growth CURRENT CURVE CURRENT CURVE FUTURE CURVE X Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng Kết thúc chương Y Y FUTURE CURVE X 75 Hồ Văn Dũng 78 13 ... chọn kinh tế 1. 1 .1 Kinh tế học gì? 1. 1 .1. 4 Sự lựa chọn (tt)  Và chọn lựa có chi phí hội Hồ Văn Dũng 13 Hồ Văn Dũng 1. 1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1. 1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1. 1 .1 Kinh tế. .. Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 15 Hồ Văn Dũng 16 17 18 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 10 -Dec -1 9 1. 1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1. 1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1. 1 .1 Kinh. .. Dũng Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 12 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 10 -Dec -1 9 1. 1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1. 1 Kinh tế học khái niệm (tiếp) 1. 1 .1 Kinh tế học gì? 1. 1 .1. 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Hồ Văn Dũng (2019),

Hình ảnh liên quan

 Ước muốn (wants) là hình thức của nhu cầu khi chúng bị định hình bới văn hóa và cá tính (là cái mà con người muốn được đáp ứng). - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Hồ Văn Dũng (2019)

c.

muốn (wants) là hình thức của nhu cầu khi chúng bị định hình bới văn hóa và cá tính (là cái mà con người muốn được đáp ứng) Xem tại trang 2 của tài liệu.
1.1.1. Kinh tế học là gì? - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Hồ Văn Dũng (2019)

1.1.1..

Kinh tế học là gì? Xem tại trang 2 của tài liệu.
1.1.2.1. Phương pháp mô hình hóa - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Hồ Văn Dũng (2019)

1.1.2.1..

Phương pháp mô hình hóa Xem tại trang 4 của tài liệu.
1.1.3.2. Kinh tế vĩ mô (tt) - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Hồ Văn Dũng (2019)

1.1.3.2..

Kinh tế vĩ mô (tt) Xem tại trang 6 của tài liệu.
 Có mô hình chứng minh  thực chứng - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Hồ Văn Dũng (2019)

m.

ô hình chứng minh  thực chứng Xem tại trang 6 của tài liệu.
1.2.4.2. Mô hình kinh tế thị trường tự do (tt) Nhược điểm: - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Hồ Văn Dũng (2019)

1.2.4.2..

Mô hình kinh tế thị trường tự do (tt) Nhược điểm: Xem tại trang 9 của tài liệu.