0

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - Hồ Văn Dũng (2018)

11 55 0
  • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - Hồ Văn Dũng (2018)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:48

Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thích cân bằng tiêu dùng bằng thuyết hữu dụng, giải thích cân bằng tiêu dùng bằng đồ thị, đường tiêu dùng theo giá cả và đường tiêu dùng theo thu nhập. Mời các bạn cùng tham khảo. Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 Mục lục chương CHƯƠNG LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG  3.1 Giải thích cân tiêu dùng thuyết hữu dụng  3.1.1 Thuyết hữu dụng     30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Mục lục chương (tt)    30-Jul-18  3.2.1 Sở thích người tiêu dùng     3.2.1.1 Ba giả thiết sở thích người tiêu dùng 3.2.1.2 Đường đẳng ích tỉ lệ thay biên   3.2.2.1 Khái niệm phương trình 3.2.2.2 Đặc điểm đường ngân sách 3.2.2.3 Sự dịch chuyển đường ngân sách Hồ Văn Dũng  CHƯƠNG LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 3.2.4.1 Đường cầu cá nhân 3.2.4.2 Đường cầu thị trường 3.3 Đường tiêu dùng theo giá đường tiêu dùng theo thu nhập  3.3.1 Đường giá - tiêu dùng 3.3.2 Đường thu nhập - tiêu dùng 3.1 Giải thích cân tiêu dùng thuyết hữu dụng 3.1.1 Thuyết hữu dụng 3.1.1.1 Các giả thiết  Mức thỏa mãn tiêu dùng sản phẩm định lượng đo lường  Các sản phẩm chia nhỏ  Người tiêu dùng ln có lựa chọn hợp lý Có hai lý thuyết nghiên cứu hành vi hợp lý người tiêu dùng hình thành đường cầu:  Thuyết cổ điển phân tích cân tiêu dùng thuyết hữu dụng  Thuyết tân cổ điển phân tích cân tiêu dùng phương pháp hình học 30-Jul-18 3.2.3 Sự lựa chọn người tiêu dùng 3.2.4 Giải thích hình thành đường cầu đồ thị   30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 3.2 Giải thích cân tiêu dùng đồ thị (tt) 3.2.2 Đường ngân sách  3.1.2 Cân tiêu dùng 3.1.3 Giải thích hình thành đường cầu thuyết hữu dụng cân tiêu dùng Mục lục chương (tt) 3.2 Giải thích cân tiêu dùng đồ thị  3.1.1.1 Các giả thiết 3.1.1.2 Hữu dụng, tổng hữu dụng hữu dụng biên 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 3.1.1.2 Hữu dụng, tổng hữu dụng hữu dụng biên   3.1.1.2 Hữu dụng, tổng hữu dụng hữu dụng biên  “Hữu dụng (Utility) khái niệm mang tính lý thuyết, biểu thị mức độ thỏa mãn lịng mà người tiêu dùng có từ việc tiêu dùng sản phẩm” “Tổng hữu dụng (Total Utility) độ thỏa dụng mà người tiêu dùng nhận từ tất đơn vị loại hàng hóa cụ thể mà người tiêu dùng” X ,n X ,n 1 ΔQX  Nếu hàm tổng hữu dụng liên tục MU đạo hàm bậc TU dTU MUX = dQX Hồ Văn Dũng X ,n MUX =  30-Jul-18 “Hữu dụng biên (Marginal Utility) số tăng lên tổng thỏa dụng ứng với việc tiêu dùng thêm đơn vị sản phẩm” hay MU ΔTU  TU  TU Trên đồ thị, MU độ dốc đường tổng hữu dụng TU Hồ Văn Dũng 3.1.1.2 Hữu dụng, tổng hữu dụng hữu dụng biên  30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 3.1.1.2 Hữu dụng, tổng hữu dụng hữu dụng biên Ví dụ: Biểu tổng hữu dụng hữu dụng biên người tiêu dùng sản phẩm X QX TUX (đvhd) MUX (đvhd) 10 10 18 24 28 30 30 28 -2 30-Jul-18 10 Hồ Văn Dũng 3.1.1.2 Hữu dụng, tổng hữu dụng hữu dụng biên TU X 40 TUX 30   Quy luật hữu dụng biên giảm dần: Khi số lượng hàng hóa tiêu dùng tăng, độ thỏa dụng cận biên việc tiêu dùng đơn vị hàng hóa tăng thêm cuối giảm dần “Thái bất cập” Độ thỏa dụng cận biên đóng vai trị quan trọng việc phân tích hành vi người tiêu dùng 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 20 10 QX   MUX 12  10 Mối quan hệ MU TU: Khi MU > TU tăng Khi MU < TU giảm Khi MU = TU đạt cực đại MUX -2 -4 11 30-Jul-18 QX Hồ Văn Dũng 12 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 3.1.2 Cân tiêu dùng    3.1.2 Cân tiêu dùng Mục đích người tiêu dùng tối đa hóa thỏa mãn, họ tiêu dùng tất hàng hóa dịch vụ mà họ mong muốn đến mức bão hịa họ ln bị giới hạn ngân sách Giới hạn ngân sách người tiêu dùng thể mức thu nhập định họ giá sản phẩm cần mua Vấn đề đặt họ phải sử dụng thu nhập định cho sản phẩm cho mức thỏa mãn đạt cao 30-Jul-18 13 Hồ Văn Dũng  MUX MUY = PX 30-Jul-18 Điều kiện tối ưu (2) Điều kiện ràng buộc MUX (đvhd) Y (sản phẩm) 1 2 3 4 5 6 66 40 10 15 3.1.3 Giải thích hình thành đường cầu thuyết hữu dụng cân tiêu dùng  Phương án tiêu dùng X1 = 10 sản phẩm X Y1 = 15 sản phẩm Y phương án tối ưu thỏa điều kiện: MUX1 MUY1 = PX1 = đvhd/$ PY1 11 11 12 12 13 13 14 14 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 20 16 Hồ Văn Dũng 3.1.3 Giải thích hình thành đường cầu thuyết hữu dụng cân tiêu dùng  Khi giá sản phẩm X tăng lên PX2 = 30$ yếu tố khác (PY, I, sở thích) khơng đổi Nếu A muốn mua số lượng X cũ X1 = 10sp phải giảm lượng mua sản phẩm Y đến Y2 = 5sp khơng đạt thỏa mãn tối đa vì: (1) 40 = 30-Jul-18 22 15 30-Jul-18 MUX1 X1.PX1 + Y1 PY1 = I (10.20 + 15.10 = 350 $) 24 15 Hồ Văn Dũng MUY (đvhd) 10 30-Jul-18 14 Hồ Văn Dũng X (sản phẩm) Ví dụ: Giả sử người tiêu dùng A có thu nhập I (I: Income) = 350 USD để chi mua hai sản phẩm X Y với P X1 = 20$, PY1 = 10$ Sở thích A hai sản phẩm thể qua bảng sau: (1) PY x.PX + y.PY = I 3.1.3 Giải thích hình thành đường cầu thuyết hữu dụng cân tiêu dùng  Giả sử thu nhập người tiêu dùng I, người tiêu dùng dùng thu nhập để mua hai loại hàng hóa X Y Khi X Y tính đơn vị vật với đơn giá PX P Y, điểm cân tiêu dùng phải thỏa mãn hệ phương trình sau: PX2 MUY2 < 30 24 = PY1 10 (2) 17 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 18 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 3.1.3 Giải thích hình thành đường cầu thuyết hữu dụng cân tiêu dùng 3.1.3 Giải thích hình thành đường cầu thuyết hữu dụng cân tiêu dùng Để đạt TUmax, A điều chỉnh hành vi tiêu dùng mình: giảm mua sản phẩm X tăng mua sản phẩm Y khi: X2 = Y2 = 11 thỏa điều kiện: Từ thuyết hữu dụng cân tiêu dùng ta chứng minh quy luật cầu: PX  qX PX  qX  MUX2  MUY2 = PX2  = 2,2 đvhd/$ PY1 X2.PX2 + Y2 PY1 = I (8.30 + 11.10 = 350 $) 30-Jul-18 (1) (2) 19 Hồ Văn Dũng 3.1.3 Giải thích hình thành đường cầu thuyết hữu dụng cân tiêu dùng 30-Jul-18  qX (sản phẩm) 30 PX1 (20) qX1 (10) 20 PX2 (30) qX2 (8) dX 10 30-Jul-18  qX Hồ Văn Dũng 21 3.2 Giải thích cân tiêu dùng đồ thị  Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng Có bước nghiên cứu hành vi người tiêu dùng: Bước Nghiên cứu sở thích người tiêu dùng (đường đẳng ích), nhằm giải thích người tiêu dùng thích rổ hàng hóa rổ hàng hóa khác Bước Đề cập đến khả người tiêu dùng (đường ngân sách), thu nhập người tiêu dùng có giới hạn 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 22 3.2 Giải thích cân tiêu dùng đồ thị Có bước nghiên cứu hành vi người tiêu dùng: Bước Cuối cùng, kết hợp sở thích người tiêu dùng giới hạn ngân sách để xác định lựa chọn người tiêu dùng Người tiêu dùng mua hàng hóa với kết hợp để tối đa hóa thỏa mãn mình? 30-Jul-18 20 3.2 Giải thích cân tiêu dùng đồ thị PX($) PX ($) Hồ Văn Dũng 23 3.2.1 Sở thích người tiêu dùng 3.2.1.1 Ba giả thiết sở thích người tiêu dùng  Sở thích có tính hồn chỉnh  Sở thích có tính bắc cầu  Người tiêu dùng ln thích có nhiều có hàng hóa (đối với hàng tốt) 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 24 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 3.2.1.1 Ba giả thiết sở thích người tiêu dùng Rổ hàng (phối hợp) A Đơn vị thực phẩm 20 Đơn vị quần áo 30 B D 10 40 50 20 E 30 40 G 10 20 H 10 40 Sở thích người tiêu dùng Quần áo (Đơn vị theo tuần) 30-Jul-18 Các rổ hàng B, A, & D có mức độ thỏa mãn  E ưa thích U1  U1 ưa thích H & G  Thực phẩm (Đơn vị theo tuần) 27 30 40 Thực phẩm (Đơn vị theo tuần) Hồ Văn Dũng 26 a/ Khái niệm: “Đường đẳng ích tập hợp phối hợp khác hai hay nhiều sản phẩm mang lại mức thỏa mãn cho người tiêu dùng” Các đường đẳng ích xa gốc O mức thỏa mãn cao Một biểu đồ đẳng ích tập hợp đường đẳng ích mơ tả mức độ ưa thích khác người tiêu dùng kết hợp hai loại hàng hóa 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 28 b/ Các tính chất đường đẳng ích  Đường đẳng ích dốc xuống từ trái sang phải  Các đường đẳng ích xa gốc O mức độ thỏa mãn cao  Các đường đẳng ích khơng thể cắt  Các đường đẳng ích lồi phía gốc tọa độ c/ Tỉ lệ thay biên MRSXY Tỉ lệ thay biên (MRSXY) số lượng hàng hóa Y mà người tiêu dùng phải từ bỏ để nhận đơn vị cận biên hàng hóa X giữ nguyên độ thỏa dụng trước (nghĩa đường đẳng ích) MRSXY = y/x; Lưu ý: MRSYX = x/y Rổ hàng A ưa thích B Rổ hàng B ưa thích D Tổng quát: U3 > U2 > U1 Thực phẩm (Đơn vị) Hồ Văn Dũng 20 3.2.1.2 Đường đẳng ích tỉ lệ thay biên 3.2.1.2 Đường đẳng ích tỉ lệ thay biên Hồ Văn Dũng D G 3.2.1.2 Đường đẳng ích tỉ lệ thay biên Đường đẳng ích 30-Jul-18 E A 10  Quần áo (Đơn vị) H Người tiêu dùng ưa thích rổ hàng A rổ hàng nằm ô màu xanh Trong đó, rổ hàng nằm màu vàng lại ưa thích rổ hàng A 10 3.2.1.1 Ba giả thiết sở thích người tiêu dùng Hồ Văn Dũng 40 20 25 30-Jul-18 B 30 Một rổ hàng thị trường tập hợp hay nhiều loại hàng hóa với số lượng cụ thể Quần áo (Đơn vị theo tuần) 50 29 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 30 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 3.2.1.2 Đường đẳng ích tỉ lệ thay biên Tỷ lệ thay cận biên phụ thuộc vào lượng loại hàng hóa mà người tiêu dùng tiêu dùng Đặc biệt người thường sẵn sàng việc từ bỏ loại hàng hóa mà họ tiêu dùng nhiều sẵn sàng việc từ bỏ loại hàng hóa mà họ tiêu dùng Do đường bàng quan thường lồi vào phía 3.2.1.2 Đường đẳng ích tỉ lệ thay biên Quần áo (Đơn vị) MRS = ΔC/ΔF  C: Clothing  F: Food Thực phẩm (Đơn vị) Lưu ý: Dọc theo đường đẳng ích, tỉ lệ thay biên có quy luật giảm dần MRSXY = ΔY/ΔX = - (MUX/MUY) 30-Jul-18 31 Hồ Văn Dũng 30-Jul-18 Chứng minh! 32 Hồ Văn Dũng 3.2.1.2 Đường đẳng ích tỉ lệ thay biên 3.2.1.2 Đường đẳng ích tỉ lệ thay biên d/ Mối quan hệ MRSXY, MUX, MUY Từ A qua B  số sp Y giảm, số sp X tăng:  Hữu dụng giảm xuống giảm số lượng sản phẩm Y sử dụng: TUY = MUY*y  Hữu dụng tăng thêm sử dụng thêm số lượng sản phẩm X: TUX = MUX*x  Để đảm bảo tổng hữu dụng không đổi thì: Hàng hóa Y Y1 MRS xác định độ dốc đường đẳng ích A B Y2 Đường đẳng ích X1 X2 TUX + TUY = MUX*x + MUY*y =  MUY*y= - MUX*x  y   MU X Mà MRS  y  MRS XY  y   MU X Hàng hóa X MRSXY = (Y2 - Y1)/(X2 - X1) = -(MUX/MUY) 33 x XY MU Y x x MU Y 34 3.2.1.2 Đường đẳng ích tỉ lệ thay biên 3.2.1.2 Đường đẳng ích tỉ lệ thay biên e/ Các dạng đặc biệt đường đẳng ích Tùy theo mối quan hệ sử dụng sản phẩm thay hay bổ sung, hay vừa thay vừa bổ sung mà đường đẳng ích có dạng khác nhau: e/ Các dạng đặc biệt đường đẳng ích   Nước trái (ly) Hàng thay hồn hảo Hai hàng hóa gọi thay hoàn hảo tỷ lệ thay biên chúng không đổi MRS = const Hai hàng hóa gọi bổ sung hồn hảo đường đẳng ích có dạng vng góc MRS = 1 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 35 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Nước cam (ly) 36 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 3.2.1.2 Đường đẳng ích tỉ lệ thay biên 3.2.2 Đường ngân sách Hạn chế ngân sách:  Sở thích khơng giải thích tất hành vi người tiêu dùng  Hạn chế ngân sách giới hạn khả người tiêu dùng với họ phải trả cho hàng hóa dịch vụ khác Giả thiết:  Người tiêu dùng mua hai loại hàng hóa  Giá hàng hóa cho trước  Người tiêu dùng sử dụng tồn thu nhập vào hai hàng hóa e/ Các dạng đặc biệt đường đẳng ích Hàng bổ sung hoàn hảo Giày phải Giày trái 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 37 3.2.2 Đường ngân sách 30-Jul-18 38 Hồ Văn Dũng 3.2.2 Đường ngân sách 3.2.2.1 Khái niệm phương trình a/ Khái niệm: “Đường ngân sách tập hợp tất kết hợp khác hàng hóa mà người tiêu dùng mua với mức chi tiêu toàn thu nhập” b/ Phương trình đường ngân sách Hàng hóa Y A I/PY Độ dốc = - PX/PY Đường ngân sách x.PX + y.PY = I Hoặc viết: 30-Jul-18 O y = I/PY – (PX/PY)*x Hồ Văn Dũng 39 Đường ngân sách đường thẳng dốc xuống phía phải  Độ dốc đường ngân sách số âm tỷ giá hai loại hàng hóa -(PX/PY), thể tỷ lệ phải đánh đổi hai sản phẩm thị trường (muốn tăng mua sản phẩm phải giảm tương ứng sản phẩm thu nhập không đổi) 3.2.2.3 Sự dịch chuyển đường ngân sách  Sự thay đổi thu nhập: Một gia tăng (giảm sút) thu nhập làm cho đường ngân sách dịch chuyển phía ngồi (vào bên trong) song song với đường ngân sách ban đầu  Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng B Hàng hóa X I/PX 3.2.2.2 Đặc điểm đường ngân sách 30-Jul-18 α 41 30-Jul-18 40 Hồ Văn Dũng 3.2.2.3 Sự dịch chuyển đường ngân sách (khi thu nhập thay đổi) Quần áo Y (Đơn vị) Thu nhập tăng làm đường ngân sách dịch chuyển song song 80 Thu nhập giảm làm đường ngân sách dịch chuyển song song vào bên 60 40 20 PX = $1 PY = $2 L3 L1 (I = $80) (I = $40) 40 30-Jul-18 80 Hồ Văn Dũng L2 (I = $160) 120 160 Thực phẩm X (Đơn vị) 42 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 3.2.2.3 Sự dịch chuyển đường ngân sách  3.2.2.3 Sự dịch chuyển đường ngân sách (khi giá thay đổi) Quần áo Y (Đơn vị) Sự thay đổi giá cả: Nếu giá loại hàng hóa tăng (giảm), đường ngân sách dịch chuyển vào (ra ngồi) xoay quanh điểm chặn hàng hóa Nếu giá thực phẩm tăng lên $2 làm đường ngân sách thay đổi độ dốc xoay vào bên Nếu giá thực phẩm giảm $0,5 làm đường ngân sách thay đổi độ dốc xoay bên 40 L3 L1 L2 (PF = 2) (PF = 1) 40 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 43 3.2.3 Sự lựa chọn người tiêu dùng 30-Jul-18  Câu hỏi đặt ra: Người tiêu dùng phải lựa chọn điểm phạm vi giới hạn ngân sách mà mang lại độ thỏa mãn cao nhất? Để trả lời câu hỏi sử dụng đồng thời đường giới hạn ngân sách tập hợp đường đẳng ích  30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 45 3.2.3 Sự lựa chọn người tiêu dùng     Quần áo 46 Tại rổ hàng A đường ngân sách tiếp xúc với đường đẳng ích khơng thể đạt mức thỏa mãn cao thu nhập hạn chế (Đơn vị) 40 B 30 α Tại A: MRS = PF/P C = 0,5 G U3 I = $80, PF = $1, P C = $2 A U2 Là phối hợp mà đường ngân sách tiếp xúc với đường đẳng ích Độ dốc đường đẳng ích = độ dốc đường ngân sách Hồ Văn Dũng 44 Hồ Văn Dũng 20 Hồ Văn Dũng Thực phẩm X (Đơn vị) Hồ Văn Dũng 30-Jul-18 Nó phải nằm đường ngân sách Nằm đường đẳng ích cao 30-Jul-18 160 Để tối đa hóa độ thỏa dụng, người tiêu dùng di chuyển dọc theo đường giới hạn ngân sách đạt vị trí cao tập hợp đường đẳng ích Đó tiếp điểm đường ngân sách với đường đẳng ích Vì vậy, điểm cân bằng, ta có phương trình sau: MRSXY = - MUX/MUY = - PX/PY Phương trình gọi điều kiện cân người tiêu dùng Phối hợp tối ưu:  120 3.2.3 Sự lựa chọn người tiêu dùng Rổ hàng đem lại thỏa dụng cao cho người tiêu dùng (phối hợp tối ưu) phải thỏa mãn điều kiện:  80 (PF = 0,5) 3.2.3 Sự lựa chọn người tiêu dùng   I = $80 PC = $2 C U1 Đường ngân sách 20 47 30-Jul-18 30 40 Hồ Văn Dũng 80 Thực phẩm (Đơn vị) 48 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 3.2.3 Sự lựa chọn người tiêu dùng Giải pháp góc Giải pháp góc Giải pháp góc trường hợp người tiêu dùng chọn rổ hàng thiếu loại hàng hóa  Y (vé du lịch nước ngồi) A Giải pháp góc xuất B U1 U2 U3  Giải pháp góc phát sinh đường đẳng ích cắt trục tung trục hoành X (hàng thiết yếu) B 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 49 3.2.4 Giải thích hình thành đường cầu đồ thị 30-Jul-18 3.2.4.1 Đường cầu cá nhân Quần áo (đơn vị/tháng) Tác động thay đổi giá 10 3.2.4.1 Đường cầu cá nhân  Xác định đường cầu cá nhân sản phẩm số lượng khác sản phẩm mà người tiêu dùng mua giá thay đổi (các yếu tố khác khơng đổi) A 30-Jul-18 L1  PF = $2 L2  PF = $1 L3  PF = $0,5 B 51 D U2 L1 Hồ Văn Dũng Giả định:  I = $20  PC = $2  PF = $2; $1; $0,5 U3 U1 30-Jul-18 50 Hồ Văn Dũng L2 10 12 L3 20 40 Thực phẩm (đơn vị/tháng) Hồ Văn Dũng 52 3.2.4.1 Đường cầu cá nhân Giá thực phẩm Đường cầu cá nhân số lượng loại hàng mà người tiêu dùng mua ứng với mức giá Giá thực phẩm PF = $2  F = PF = $1  F = 12 PF = $0,5  F = 20 Thực phẩm (đơn vị/tháng) 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 53 Thực phẩm (đơn vị/tháng) Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 3.2.4.2 Đường cầu thị trường   3.2.4.2 Đường cầu thị trường Giá ($) Là đường thể mối quan hệ số lượng hàng hóa mà tất người tiêu dùng thị trường mua tương ứng với mức giá khác hàng hóa Là tổng cộng đường cầu cá nhân (đường cầu thị trường hình thành cách cộng lượng cầu từ đường cầu cá nhân tương ứng với mức giá cụ thể) 30-Jul-18 55 Hồ Văn Dũng 3.2.4.2 Đường cầu thị trường 30-Jul-18 Cá nhân A Cá nhân B Cá nhân C Thị trường (Đơn vị) (Đơn vị) (Đơn vị) (Đơn vị) 10 16 32 13 25 10 18 4 11 Hồ Văn Dũng 56 3.2.4.2 Đường cầu thị trường Giá Đường cầu thị trường xác định cách cộng đường cầu cá nhân  Đường cầu thị trường n QD   qd i dA dC dB 10 15 D 20 25 30 i 1  Lượng Hai đặc điểm quan trọng đường cầu thị trường: Đường cầu thị trường dịch chuyển sang phải có nhiều người tiêu dùng tham gia thị trường Các nhân tố tác động đến đường cầu cá nhân tác động đến đường cầu thị trường D Q  n * qd 57 Ngoại tác mạng lưới (Network Externalities) 30-Jul-18  Trước giờ, giả định cầu người tiêu dùng hàng hóa hồn toàn độc lập với người tiêu dùng khác Nhưng cầu cá nhân phụ thuộc vào cầu người khác (những người mua hàng) tồn ngoại tác mạng lưới    30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 59 58 Ngoại tác mạng lưới (Network Externalities)   Hồ Văn Dũng Ngoại tác mạng lưới thuận (hiệu ứng trào lưu – bandwagon effect): có nhiều người mua hàng hóa đó, bạn mua hàng hóa (lượng cầu cá nhân tăng lên lượng mua người tiêu dùng khác tăng) Ví dụ: đồ chơi trẻ em Mong muốn có hàng hóa phần lớn người khác có  mua để trở thành người tiêu dùng theo mốt Nhà cung cấp định giá thấp cho hàng hóa loại 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 60 10 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 Ngoại tác mạng lưới (Network Externalities)     Ngoại tác mạng lưới nghịch (hiệu ứng chơi trội – snob effect): người khác mua hàng hóa đó, bạn khơng mua  hiệu ứng thích chơi trội nói lên mong muốn số người muốn sở hữu loại hàng hóa “độc vơ nhị” Ví dụ: tơ thể thao thiết kế đặc biệt; quần áo may theo đơn đặt hàng; điện thoại Vertu… Nhà cung cấp định giá cao cho hàng hóa loại 30-Jul-18 61 Hồ Văn Dũng 3.3 Đường tiêu dùng theo giá đường tiêu dùng theo thu nhập 3.3.1 Đường giá - tiêu dùng Quần áo (đơn vị/tháng) Đường giá - tiêu dùng Giả định: I = $20, PC = $2 PF = $2; $1; $0.5 Thực phẩm (đơn vị/tháng) 30-Jul-18  3.3.2 Đường thu nhập - tiêu dùng  Đường thu nhập - tiêu dùng tập hợp phối hợp tối ưu thu nhập thay đổi, yếu tố khác không đổi 10 Đường thu nhập - tiêu dùng D B A U1 30-Jul-18 10 U3 U2 16 20 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 62 Kết luận 3.3 Đường tiêu dùng theo giá đường tiêu dùng theo thu nhập Quần áo (đơn vị/tháng) Đường giá - tiêu dùng tập hợp phối hợp tối ưu giá hàng hóa thay đổi, yếu tố khác không đổi Giả định:  PF = $1;  PC = $2  I = $10; $20; $30  Lý thuyết lựa chọn người tiêu dùng mô tả cách thức định người tiêu dùng Tuy nhiên, bạn định mua bước vào cửa hàng, bạn định cách vẽ đường giới hạn ngân sách đường bàng quan Vậy, liệu hiểu biết trình tự định bạn có đem lại chứng chống lại lý thuyết không? Câu trả lời không Lý thuyết lựa chọn người tiêu dùng mơ hình mơ hình khơng hồn tồn thực Thực phẩm (đơn vị/tháng) 63 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 64 Kết luận    Khơng có người tiêu dùng lại soi xét trạng thái tối ưu trình bày lý thuyết Song người tiêu dùng nhận thức lựa chọn họ bị ràng buộc nguồn lực tài Và với ràng buộc đó, họ đạt mức thỏa mãn cao Vậy, tốt nên coi lý thuyết lựa chọn người tiêu dùng lối nói hình ảnh cách thức định người tiêu dùng 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 65 Kết thúc chương 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 66 11 ... gọi thay hồn hảo tỷ lệ thay biên chúng không đổi MRS = const Hai hàng hóa gọi bổ sung hồn hảo đường đẳng ích có dạng vng góc MRS = 1 30 -Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 35 30 -Jul-18 Hồ Văn Dũng Nước... song với đường ngân sách ban đầu  Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng B Hàng hóa X I/PX 3. 2.2.2 Đặc điểm đường ngân sách 30 -Jul-18 α 41 30 -Jul-18 40 Hồ Văn Dũng 3. 2.2 .3 Sự dịch chuyển đường ngân sách (khi... đẳng ích Hàng bổ sung hoàn hảo Giày phải Giày trái 30 -Jul-18 Hồ Văn Dũng 37 3. 2.2 Đường ngân sách 30 -Jul-18 38 Hồ Văn Dũng 3. 2.2 Đường ngân sách 3. 2.2.1 Khái niệm phương trình a/ Khái niệm: “Đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - Hồ Văn Dũng (2018),

Hình ảnh liên quan

 3.1.3. Giải thích sự hình thành đường cầu bằng thuyết hữu dụng và cân bằng tiêu dùng - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - Hồ Văn Dũng (2018)

3.1.3..

Giải thích sự hình thành đường cầu bằng thuyết hữu dụng và cân bằng tiêu dùng Xem tại trang 1 của tài liệu.
3.1.3. Giải thích sự hình thành đường cầu bằng thuyết hữu dụng và cân bằng tiêu dùng - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - Hồ Văn Dũng (2018)

3.1.3..

Giải thích sự hình thành đường cầu bằng thuyết hữu dụng và cân bằng tiêu dùng Xem tại trang 3 của tài liệu.
3.1.3. Giải thích sự hình thành đường cầu bằng thuyết hữu dụng và cân bằng tiêu dùng - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - Hồ Văn Dũng (2018)

3.1.3..

Giải thích sự hình thành đường cầu bằng thuyết hữu dụng và cân bằng tiêu dùng Xem tại trang 4 của tài liệu.
3.2.4. Giải thích sự hình thành đường cầu bằng đồ thị - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - Hồ Văn Dũng (2018)

3.2.4..

Giải thích sự hình thành đường cầu bằng đồ thị Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan