0

đáp án hóa đại cương

4 29 0
  • đáp án hóa đại cương

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:47

rf I D4i Hgc Qu0'c Gia Tp Hd Chi Minh PHI6U rnA r,OI TRAc NGffiEM TRUoNG DAt HgC BACH KHqA *** Hqc Ngiy thi: HO Ph0ng thi: Mi sd sinh viOn (.x-) / S0 n6o danh vi tOn SU kl' Nim hgc I Thi sinh: MOn thi: Md sd mOn thi D6'thi sd Hq ftn vd ehfl kj giim th! I r I I I I I I Hs ftn vd chit kj gidm thi r I I I 01 lo@@@ 21 @r@@@ 22 Oo@@@ 41 @@@r@ 61 @@@)@ sr @@@@@ e@@@@ 42 @@@O@ os @@O@@ 2s @O@@@ 4s @@OOe 04 0@@@@ 24 @@O@@ 44 e O@@@ 62 @l@@@ az @@@@@ 63 @@OOe ss @@@@@ 64 @@Ooo s+ @@@@@ 05 O@@@@ 2s @@@O@ 4s @@0Oo 65 O@@@@ as @@@@@ oe @O@@@ 26 @O@@@ 46 @@OO@ 66 @@@@@ se @@@@@ I oz O@@@@ 27 @@O@@ 47 @C@@@ 6z @@@@@ sz @@@@@ I os @@@ 2s @@O@Gl 4s @@fOO 68 @@@@@ ss @@@@@ I og @o@@@ 2s @@o@@ 4e @@@o@ 6e @@@@@ sg @@@@@ I 10 O@,@@@ 30 @O@@@ 50 @@@ ro @@@@@ go @@@@@ I 11 @@O@@ 31 @O@@@ sl f O@@@ z1 @@@@@ el r p )@@@@ s2 O@@@@ rg @@@Oe 33 @@@O@ r+ @@O@tg s4 @O@O@ rs @@@Oe 35 @@OOe s2 @@@Oe z2 @@@@@ gz @@@@@ s3 @O@@@ rs @@@@@ gs @@@@@ s4 @@@0O z4 @@@@@ g+ @@@@@ 55 @O@@@ 7s @@@@@ gs @@@@@ oz I I OA @f @@@@@ I re @@O@@ s6 @@@O@ 56 O@@@@ z6 @@O6e gs @@@@@ I rz @@0@@ sr Oq@@@ sz @O@@@ re @@r@@ 38 @l@@@ 58 t@@@@ 17 @@@@@ gz @@@@@ 7s @@@@@ gs @@@@@ I le O@@@@ se @O@@@ 5e @@@r@ zs @@@@@ gg @@@@@ I zo Bo @@@@@ roo @@@@@ I @@@OO Sinh vien I 40 @@e@@ Tn{ sinh ghi lai cau theo mf;u sau 60 @@)OO vi kf tOn tdng sd yy c0u 1f 6,^ 6L G; /0*) Chil ki SV / Thi sinh o r II ' Dqi Hqc Qudc Gia Tp Hd Chi Minh tr ? TRUONc DAr Hec BAcH KHoA tg *** Hqc kl' Phong thi: Mi s0 sinh viOn / vi / t€n SV I Thi sinh: S0 Mo danh (.x") I I I I I I I I I I A Ndm hoc Ngiy thi: Hg t r- PHIEU TRA LOI TRAC NGHIEM ', Md sd mOn thi Hg ftn vd chfr kj,giirn th! I oo Io E @ o @ Hg ftn vd chfr kj, giim th! @ @ @ @ @ 01 @@@r@ 21 o@@@@ 41 @@@o @61 o@@@@ 81 @@@@@ 02 @o@@@ 22 @@o@@ 42 @@o@ @62 @@@)@ 82 @@@@@ @@@co 23 @@@o@ /t3 @o@@@ 83 @@@@@ 04 @@QO@ 24 @o@@@ 44 )a@@ @63 o@@@ @64 @@o@@ 84 @@@@@ 05 @@@Q@ 25 @r@@@ 45 o@@@ @65 @@o@@ 85 @@@@@ 06 @@o@@ 26 @@ooe 46 @o@@ @66 @@@@@ 86 @@@@@ I 07 @@oo@ 27 @@o@@ 47 0@@@ @67 @@@@@ 87 @@@@@ I 0s o@@@@ 28 @a@@@ 48 @@@o @68 @@@@@ 88 @@@@@ 0e @@@o@ 29 @o@@@ 49 Oa@@ @6e @@@@@ 89 @@@@@ 10 o@@@@ 30 o@@@@ 50 Oo@@ @@@@@ 90 @@@@@ I 11 @o@@@ 31 @@o@@ 51 @@@@@ 91 @@@@@ I 12 @o@@@ 32 @@@r@ 52 to@@ @71 Oo@@ @72 @@@@@ 92 @@@@@ 13 @@('@@ 33 @@o@@ 53 @r@@ @7s @@@@@ 93 @@@@@ 14 @@o@@ 34 @@@o@ 54 @@@(, @74 @@@@@ 94 @@@@@ I 15 0@@@@ 35 Oo@@@ 55 @@o@ @7s @@@@@ 95 @@@@@ I 16 @o@@@ 36 @Q@@@ 56 oo@@ @76 @@@@@ 96 @@@@@ 17 @@@o@ 37 @@@o@ 57 @@o@ @72 @@@@@ 97 @@@@@ @o@@@ 58 @@o@ @zg @@@@@ 98 @@@@@ 59 @o@@ @7s @@@@@ 99 @@@@@ @Bo @@@@@ 100 @@@@@ ki / Tht sinh I 03 18 I I @@@oo a: 38 @@loo zo @OO@@ 40 @@OOe 1e @D@@@ 39 60 @@@O / Thi sinh ghi lai cdu theo m5u sau va kf ten (MSSV 12345678 / SBD 0654 dl hodn tri loi xx cau @zo Sinh vi0n 7-l^^^L hf nlt, t -2 rktt Ah PA Chrt :'n,,rl'j vv 'au SV o -II' sr Dai Hqc Qudc Gia Tp Hd Chf Minh TRUdNG DAt H9C BACH KHOA r- ? t A PHIEU TRA LOI TRAC NGHIEM rg *** HOc ki' Nim hpc Ngiy lhi: Hg Ph0ng thi: Ma s0 sinh viOn (.x.) / S0 b6o danlr vi tGn SU Mi I Thi sinh: ,t sd mOn thi Hg ftn vd chrtkj, giim th! I I I I I I I I I I I I Hs ftn vd chrt kj giim thi 01 0lo@@ 21 @@@O@ 41 @@l@@ 61 @Q@@@ sr @@@@@ 02 @o@@@ 22 @@O@@ 42 @@@o@ 62 Q@@@@ ez @@@@@ @@Ooe +3 @@@o@ 63 @@@Q@ se @@@@@ 03 @@@oe 2s I 04 ()@o@@ 24 @@l@@ 44 Q@@O@ 64 @@O@@ s+ @@@@@ I 05 @@@oe 2s @O@@@ 45 o@@@@ 6s @@l@@ es @@@@@ r oo @@o@@ 26 OO@@@ 46 @@loe 66 @@@@@ ae @@@@@ oz )@@@@ 27 Q@@@@ 47 @@@l@ 67 @@@@@ sz @@@@@ 08 @e @@@ 2s @@@O@ 48 @l@o@ 68 @@@@@ ss @@@@@ oe @@@o@ 2s @o@@@ 49 @l@@@ 6e @@@@@ eg @@@@@ to 9O@@@ 30 o@@@@ 50 @o@@@ 70 @@@@@ go @@@@@ 00@@@ 31 @D@@@ 51 @@oo@ z1 @@@@@ e1 @@@@@ p O@@@@ s2 (| @@@@ 52 lo@@@ z2 @@@@@ gz @@@@@ rg @t@@@ 33 @@@a@ 53 @Q@O@ rs @@@@@ gs @@@@@ r+ O@@@@ s4 @@@O@ 54 @@Q@@ 14 @@@O@ gc @@@@@ ts @@i@@ 35 @@@Q@ 55 Oo@@@ 7s @@@@@ gs @@@@@ @@l( @ 36 Q@@@@ 56 @@@o@ z6 @@.@@@ gs @@@@@ rz @@D@@ sr @@l@@ 57 @@c@e 7z @@@@@ gz @@@@@ 11 ro a: rs @@?@@ 38 @@Q@@ 58 c@@@@ rs @@@@@ gs @@@@@ rg @@@O@ 3e @Q@@@ 59 @Q@@@ 7s @@@@@ gg @@@@@ oo @@@l@ 80 @@@@@ roo @@@@@ zo @O@@@ 40 Q@@@@ / Thi sinh ghi lai cdu theo mdu sau va kli tOn (MSSV hoin trfr loi xx c€u trong;$fr sd yy c0u ,12345678 / SBD 0654 di (t^A)"n fr,+t, Sinh viOn # l.i^ &^* 6'l n &LL6{ ChiIkj SV / Thi sinh o rIl ' Dqi Hqc Qu6'c Gia Tp Hd Chf Minh TRUoNG OAt HgC BACH KHOA sr r- A e! *** Hqc kl' Ngdy thi: Hq Phong thi: Mi s0'sinh vi0n / ? PHIEU TRA LOI TRAC NGHIEM vi tOn SV ,^/ Nim hqc / I Thi sinh: S0 brio Uantr (.x.) Md sd mOn thi , Hs ftn vd chfr kj giim thi I I I I I I I I H9 ftn vd chrt ky ginm th! r I I I 01 Q@@@@ 21 @@e@@ 41 @@0ue 61 Q@@@@ 81 @@@@@ I 02 r@@@@ 22.@@t@@ 42 @10,@@ 62 @Q@@@ 82 @@@@@ m r@@@@ 2s @@O@@ 43 63 @@@Qe 83 @@@@@ 04 @ oa@@ 24 l@@@@ 44 f,or,)@@ r@).'" @ 64 @@@o@ 84 @@@@@ 05 @o@@@ 2s @@@l@ 45 @@@t@ 65 @@Q@@ 85 @@@@@ 06 O@@@@ 26 @O@@@ 46 @o@@@ 66 @@@o@ 86 @@@@@ @oo@@ 27 @l@@@ 47 @@loo 67 @@@@@ 87 @@@@@ 07 os @t@@@ 28 fo@@@ 48 @0@@@ 68 @@@@@ 88 @@@@@ 0e @@o@@ 2s io@@@ 49 @@l@@ 69 @@@@@ 89 @@@@@ 10 @o@@@ 30 @@@c@ 50 @@@oe 70 @@@@@ 90 @@@@@ 11 @@@o@ 31 0@@@@ 51 @@0@@ 71 @@@@@ 91 @@@@@ n o@@@@ s2 @@00e 52 @Q@@@ 72 @@@@@ 92 @@@@@ 13 @o@@@ 33 OO@@@ 53 @@@o@ 73 @@@@@ 93 @@@@@ 14 @@@oe s4 @@@C@ 54 @@Q@@ 74 @@@@@ 94 @@@@@ r c@@@@ 35 Q@@@@ 55 @@@l@ 75 @@@@@ 95 @@@@@ 16 @@@oe 36 @" O@@ 56 o@@@@ 76 @@@@@ 96 @@@@@ 17 @@@o@ 37 @@@l@ 57 @@@Q@ 77 @@@@@ 97 @@@@@ te @O@@@ 'l 38 @' c@@ 58 @Q@@@ 78 @@@@@ 98 @@@@@ 39 @@( e@ 59 Q@@@@ 79 @@@@@ 99 @@@@@ 40 @@OOe 60 l@@@@ 80 @@@@@ 100 @@@o@ ki / Thi sinh le @@t@@ zo @@@t@ Sinh vien (MSSV ( / Thf sinh ghi r123456A/ r(/6nn -h,l hf lai cdu theo mdu sau va k1i tOn SBD 0654 dd hoan ,Dt I4 6,& 6,1 r6.u tri 6o 6u6'l loi xx cdu trongJplg sd yy c0u -6r|, hA' Chfr SV o
- Xem thêm -

Xem thêm: đáp án hóa đại cương,

Hình ảnh liên quan

doanh toàn FҫX ; các chi nhánh Vӱ GөQJ chung hình ҧQ K, nhãn KLӋX ӣWҩW Fҧcác WKӏWUѭӡQJ(Exxon, BP,..) - đáp án hóa đại cương

doanh.

toàn FҫX ; các chi nhánh Vӱ GөQJ chung hình ҧQ K, nhãn KLӋX ӣWҩW Fҧcác WKӏWUѭӡQJ(Exxon, BP,..) Xem tại trang 26 của tài liệu.