0

Một số dạng của nitơ trong môi trường nước tại trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Nội

7 21 0
  • Một số dạng của nitơ trong môi trường nước tại trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Nội

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:07

Nội dung bài viết trình bày một số dạng của nitơ trong môi trường nước tại trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Nội và đưa ra các biện pháp khắc phục. Mời các bạn tham khảo! K t qu nghiên c u KHCN MỘT SỐ DẠNG CỦA NITƠ TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TẠI TRANG TRẠI CHĂN NI LỢN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI N Tóm tắt ghiên cứu thực 30 trang trại chăn nuôi lợn thuộc địa bàn thị xã Sơn Tây huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội để đánh giá số dạng Nitơ môi trường nước làm sở tính tốn dịng vận chuyển nitơ trang trại chăn nuôi Kết cho thấy, nồng độ trung bình + dạng Nitơ (NO3 , NH4 T-N) nước thải sau biogas, nước ao cá, kênh, mương tự nhiên nước ngầm mức cao Môi trường nước mặt nước ngầm trang trại bị ô nhiễm hợp chất nitơ cần phải có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tận dụng nguồn nitơ có phân thải cho sản xuất nơng nghiệp 40 Cao Tr ng Sn, Bùi Phùng Khánh Hòa, H Th Lam Trà Đ i h c Nông nghi p Hà N i I ĐẶT VẤN ĐỀ Kể từ Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị 03/2000/NQ-CP ngày 02/2/2000 Chính phủ phát triển kinh tế trang trại, trang trại chăn nuôi nước ta phát triển mạnh mẽ Tính đến cuối năm 2012, nước ta có tổng số 8.133 trang trại chăn ni, số lượng trang trại chăn nuôi lợn chiếm tỷ lệ cao (Tổng cục Thống kê, 2013) Thành phố Hà Nội có tổng số 911 trang trại chăn ni (chiếm 73,88% tổng số trang trại tồn thành phố), trang trại chăn nuôi lợn 216 trang trại, chiếm 23,71% (Tổng cục Thống kê, 2013) Điều cho thấy, tình hình phát triển trang trại chăn ni lợn Hà Nội diễn mạnh năm qua Các trang trại chăn nuôi lợn tác động mạnh mẽ tới chất lượng môi trường đất, nước, khơng khí lượng chất thải phát sinh lớn lại không xử lý triệt để Phân lợn nước thải chuồng trại cho nguồn gây ô nhiễm nước mặt cách nhanh chóng có chứa nồng độ cao nhiều chất nhiễm, có hợp chất nitơ Hàm lượng N phân lợn vào 0,30%; nước thải chuồng ni lợn có nồng độ Nitơ tổng số cao dao động từ 1.500 – 15.200 mgN/l (Muder A., 2003) Q trình phân hủy chất thải chăn ni lợn phát sinh nhiều hợp chất khí Nitơ như: NH3, NOX…gây mùi khó chịu góp phần gia tăng hiệu ứng nhà kính Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 K t qu nghiên c u KHCN Việc quản lý không tốt chất thải phát sinh từ trang trại chăn nuôi lợn, gây vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt môi trường nước xung quanh khu vực chăn nuôi lợn tập trung (Hồ Thị Lam Trà cộng sự, 2010; Phùng Đức Tiến cộng sự, 2009) Kết quan trắc chất lượng nước mặt trang trại chăn nuôi lợn địa bàn tỉnh Hưng Yên cho thấy nước mặt hầu hết trang trại chăn nuôi lợn bị ô nhiễm mức độ khác (Cao Trường Sơn cộng sự, 2014) Nghiên cứu Ngô Ngọc Hưng Huỳnh Kim Định (2008) rõ nước mặt xung quanh trang trại chăn nuôi lợn khu vực miền Nam có nồng độ NH4 vượt mức quy định tiêu chuẩn môi trường… Những nghiên cứu rõ ô nhiễm môi trường trang trại chăn nuôi lợn gây nước ta thời gian qua Trên thực tế chất dinh dưỡng, đặc biệt Nitơ có chất thải chăn ni lợn sử dụng để làm nguồn cung cấp chất dinh dưỡng hữu ích cho trồng vật ni khác Do đó, giới có nhiều nhà khoa học tổ chức tiến hành nghiên cứu vấn đề liên quan tới cân chất dinh dưỡng nói chung cân nitơ nói riêng để tận dụng nguồn dinh dưỡng, quản lý, sử dụng chất thải bảo vệ môi trường cho trang trại như: Alfaro cộng (2009) tính cân nitơ cho + trang trại chăn ni bị; Richard cộng (2005) nghiên cứu đánh giá hệ thống môi trường cân nitơ cho trang trại; Nghiên cứu cân nitơ cho vùng Bắc Âu Lauwers cộng thực 2004; Ở nước ta, nghiên cứu ô nhiễm nitơ nước mặt, nước ngầm khu vực canh tác lúa (Kurosawa cộng sự, 2005), khu vực chăn nuôi lợn tập trung (Hồ Lam Trà cộng sự, 2008; Cao Trường Sơn cộng sự, 2014) tiến hành Dự án hợp tác trường Đại học Kyushu Nhật Bản trường Đại học Nơng Nghiệp Hà Nội tiến hành nghiên cứu vịng tuần hoàn Nitơ đồng ruộng (Kurosawa cộng 2006, 2008) Nghiên cứu nhà khoa học ngồi nước rõ trạng nhiễm mơi trường hợp chất nitơ, đặc biệt khu vực canh tác nông nghiệp chăn nuôi tập trung Các nghiên cứu phương pháp đánh giá vận chuyển dòng dinh dưỡng áp dụng cân chất dinh dưỡng để bảo vệ mơi trường cho trang trại Do đó, nghiên cứu thực nhằm: Chỉ rõ trạng Nitơ môi trường nước (nước mặt nước ngầm); đưa biện pháp điều chỉnh nồng độ Nitơ hợp lý cho trang trại chăn nuôi lợn góp phần giảm thiểu nhiễm mơi trường nước tận dụng nguồn Nitơ dinh dưỡng chất thải II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu + Các dạng Nitơ (NH4 , NO3 T-N) môi trường nước (nước mặt nước ngầm) trang trại chăn nuôi lợn tập trung 2.2 Phương pháp nghiên cứu * Phng pháp ch n m nghiên c u Đề tài thực 30 trang trại thuộc thị xã Sơn Tây huyện Ứng Hịa (2 địa phương có số lượng trang trại chăn nuôi lợn cao) Hà Nội * Phng pháp thu th p s li u th c p Thu thập số liệu thứ cấp từ công trình nghiên cứu, báo cáo, báo khoa học số liệu thống kê sẵn có từ quan chức UBND huyện Ứng Hòa, thị xã Sơn Tây, phịng Chăn ni thuộc sở Nơng nghiệp thành phố Hà Nội * Phng pháp u tra b ng h i Thiết kế bảng hỏi để tiến hành điều tra chủ trang trại thơng tin tình hình chăn ni lợn trang trại… Quá trình điều tra bảng hỏi tiến hành 30 trang trại địa bàn nghiên cứu * Phng pháp l y m u phân tích Để theo dõi, đánh giá dịng Nitơ mơi trường nước trang trại chăn nuôi lợn, tiến hành lấy mẫu nước sau: Taïp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 41 K t qu nghiên c u KHCN Nước mặt: Được lấy độ sâu 20 cm số khu vực như: Nước ao nuôi cá (15 mẫu); nước ao, kênh, mương tự nhiên xung quanh trang trại (10 mẫu) nước thải sau qua hệ thống Biogas trang trại (05 mẫu) Nước ngầm: Được lấy 30 giếng khoan sử dụng trang trại chăn nuôi lợn Quá trình lấy mẫu nước tiến hành lần, vào mùa mưa mùa khô năm 2013 Quy trình lấy mẫu nước mặt tuân thủ theo quy định TCVN 5994-1995; nước ngầm tuân thủ theo TCVN 6000-1995 * Phng pháp phân tích Các thơng số như: pH, Eh, nhiệt độ nước mặt nước ngầm đo sau lấy mẫu máy đo pH/Eh/t0 cầm tay Các thông số: NH4 , NO3 T–N (Nitơ tổng số) phân tích phịng thí nghiệm theo thủ tục quy định hành Bộ Tài ngun Mơi trường, cụ thể: NH4 phân tíchtheo TCVN 6179-1996; NO3 phân tích theo TCVN 7323-2: 2004; T-N phân tích theo TCVN 6638:2000 * Phng pháp so sánh Chúng tiến hành so sánh kết phân tích với QCVN 08:2008/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước mặt QCVN 09: 2008/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước ngầm; QCVN 40: 2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia nước thải công nghiệp + + 42 * Phng pháp x lý s li u Các số liệu, kết đề tài xử lý phần mềm Excel 2007 III KẾT QUẢ 3.1 Quy mô chăn nuôi nguồn chất thải phát sinh Theo kết điều tra 30 trang trại địa bàn nghiên cứu, quy mô chăn nuôi trang trại từ 70 – 3.000 lợn thịt/trang trại; – 450 lợn nái/trang trại; tổng số lợn ni bình qn 747 con/trang trại (Bảng 1) Với quy mơ nói trang trại lợn phát sinh gần 1,5 phân thải gần 300 m3 nước thải ngày đêm B ng 1: Quy mô chăn nuôi ngu n ch t th i phát sinh c a trang tr i Giá trị Nhỏ Lớn Trung Bình Tổng Vật nuôi (con) Lợn Lợn thịt nái Toång 70 80 3.000 450 3.000 705 19.030 67 1.134 747 20.164 Phân thải (kg/ngày) 70 3.000 Nước thải (m3/ngaøy) 450 705 19.030 67 1.134 *Định mức thải Cục Chăn nuôi (phân thải: 2,0 kg/con/ngày nước thải: 0,4 m3/con/ngày) 3.2 Nồng độ Nitơ môi trường nước trang trại Tại trang trại chăn ni lợn, nguồn tiếp nhận dịng thải từ chuồng nuôi thường hệ thống ao nuôi cá ao, hồ, kênh, mương xung quanh Có hai cách đưa chất thải vào nguồn nước mặt: Trực tiếp (không qua xử lý); gián tiếp (Qua hệ thống xử lý thường Biogas) (Hình 1) Sự di chuyển Nitơ trang trại chăn nuôi lợn vào mơi trường nước trình bày Hình * Nit ngu n th i Theo Muder, A (2003) hàm lượng N phân lợn 0,3% nước thải từ 1.500 – 15.200 mgN/l, theo quy mô trang trại chăn nuôi lợn khu vực nghiên cứu (Bảng 1), ngày bình quân trang trại chăn nuôi lợn tạo 4,5 kg N phân thải từ 0,45 đến 4,54 N nước thải Đây nguồn N dồi để cung cấp cho sản xuất nông nghiệp nguồn gây nhiễm nghiêm trọng môi trường không quản lý hiệu * Nit n c th i sau x lý Biogas Sau phân thải nước thải đưa vào bể biogas, nồng Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 K t qu nghiên c u KHCN độ hợp chất Nitơ giảm đáng kể q trình phân hủy yếm khí bể biogas, nhiên, nồng độ hợp chất Nitơ nước thải sau Biogas mức cao, đặc biệt mùa khô, nồng độ NH4 cao gấp lần + nồng độ NH4 cho phép Tổng lượng Nito cao nước vào mùa khô cao gấp lần tổng lượng Nito cho phép (Bảng 2) * Nit n c m t Nồng độ hợp chất Nitơ nước mặt trang trại chăn ni lợn trình bày Bảng Theo kết bảng 3, nồng độ NO3 nước ao cá thấp, trung bình 0,22 mg/L 0,80 mg/L mùa mưa mùa khơ; NH4 T-N có nồng độ cao NH4 trung bình 0,17 mg/L mùa mưa 1,36 mg/L mùa khơ Trong đó, T-N có nồng độ trung bình 8,34 mg/L mùa mưa 30,8 mg/L mùa khô Nồng độ dạng Nitơ kênh, mương, ao hồ tự nhiên có xu hướng tương đồng với nồng độ chúng nước ao cá, có giá trị nồng độ cao mùa mưa mùa khô * Nit n c ng m Nồng độ dạng Nitơ nước ngầm trang trại chăn nuôi lợn địa bàn nghiên cứu Hình + Hình 1: S di chuy n c a Nit t i trang tr i chăn nuôi l n vào môi tr ng n c B ng 2: N ng đ c a h p ch t Nit n c th i sau Biogas t i trang tr i chăn nuôi l n đ a bàn nghiên c u NO3- (mg/L) Giá trị Mùa Mùa mưa khô Min 0.03 0.03 1.70 1.93 n = Max Ave 0.76 1.13 SD 0.80 0.84 * QCVN 40 Ghi chú: *Giá trị Cmax tính theo NH4+ (mg/L) Mùa Mùa mưa khô 0.01 11.55 1.45 16.42 0.51 14.48 0.65 2.07 5,40 hệ số kq = 0,6 T-N (mg/L) Mùa Mùa mưa Khoâ 9.80 30.80 25.20 190.40 16.10 110.60 7.63 73.10 21,60 kf =0,9 B ng 3: N ng đ c a h p ch t Nito n c m t c a trang tr i chăn nuôi l n đ a bàn nghiên c u Nguồn nước Giá trị Thống kê Nhỏ Lớn Trung bình SD Nhỏ Nước kênh, mương Lớn ao, hồ tự Trung nhiên bình (n = 10) SD Nước ao cá (n = 15) NO3(mg/L) Mùa Mùa mưa khô 0,01 0,01 1,81 6,16 0,22 0,80 0,50 1,46 0,01 0,04 1,23 1,56 NH4+ (mg/L) Mùa Mùa mưa khô 0,01 0,38 0,67 7,20 0,17 1,36 0,21 1,59 0,04 0,77 4,05 14,93 T-N (mg/L) Mùa Mùa mưa khô 2,80 16,80 14,00 44,80 8,24 30,80 3,09 6,86 2,80 14,00 44,80 72,80 0,23 0,40 1,33 1,59 12,44 12,88 0,68 0,44 10,00 6,23 40,42 17,07 Taïp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 + + 43 K t qu nghiên c u KHCN thải ngồi mơi trường quy định QCVN40 Do đó, nước thải sau biogas thải mơi trường có nguy gây ô nhiễm cao cho nguồn nước tiếp nhận * Nit n c m t Kết so sánh nồng độ trung bình NO3 NH4 nước mặt với QCVN08/Cột A2 – Quy chuẩn chất lượng nước mặt bảo đảm đời sống thủy sinh cho thấy nồng đồ NO3 mức thấp nhiều so với ngưỡng cho phép, nhiên, nồng độ NH4 lại vượt mức cho phép nhiều lần, cụ thể NH4 nước mặt kênh, mương, ao, hồ tự nhiên vượt 6,7 lần mùa mưa 50 lần mùa khô; ao nuôi cá mức độ nhiễm có phần thấp hơn, mùa mưa nồng độ NH4 nằm ngưỡng cho phép mà khô vượt 6,8 lần (Hình 3) Kết cho thấy, lượng Nitơ nước mặt nhiều cần phải có biện pháp điều chỉnh phù hợp Bởi lẽ, dù nitơ chất dinh dưỡng cần thiết cho sinh vật nồng độ cao làm ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển sinh vật thủy sinh Mặt khác, nitơ nước mặt nồng độ cao thúc đẩy trình phú dưỡng gây suy thoái thủy vực làm chết loài sinh vật sống nước * Nit n c ng m Theo quy định QCVN09/BTNMT (Quy chuẩn + NO3 NH4 Hình 2: N ng đ (mg/L) c a h p ch t Nit n c ng m t i trang tr i chăn nuôi l n đ a bàn nghiên c u + + NO3 (mg/L) Mùa mưa + Hình 3: So sánh N ng đ trung bình c a NO3 NH4 n c m t c a trang tr i v i QCVN08/A2 - + Dữ liệu Hình cho thấy, nồng độ trung bình NO3 nước ngầm 1,19 mg/L mùa mưa 1,14 mg/L mùa khơ; NH4 đạt giá trị bình qn 0,61 2,51 mg/L cho mùa mưa mùa khơ Trong nồng độ trung bình T-N nước ngầm mùa mưa mùa khô cao với 4,76 mg/L mùa mưa 16,89 mg/L mùa khơ Như vậy, thấy có khác biệt lớn nồng độ dạng nitơ nước ngầm mùa khô mùa mưa IV THẢO LUẬN 4.1 Đánh giá nồng độ dạng Nitơ môi trường nước *Nit n c th i sau Biogas Theo kết Bảng 2, giảm nồng độ đáng kể so với nguồn thải ban đầu, nhiên nồng độ nitơ nước thải sau biogas cao chưa đảm bảo yêu cầu để xả - + 44 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 K t qu nghiên c u KHCN Chất lượng nước ngầm) ngưỡng cho phép nồng độ NO3 NH4 là: 15 mg/L 0,1 mg/L Như vậy, nước ngầm nồng độ NO3 thấp, nhiên nồng độ NH4 lại mức cao vượt ngưỡng cho phép QCVN 09/BTNMT 6,1 lần vào mùa mưa 25 lần vào mùa khô, kết nghiên cứu tương đồng với kết nghiên cứu ô nhiễm nitơ nước ngầm số khu vực chăn nuôi lợn tập trung Hải Dương Hưng Yên (Hồ Thị Lam Trà cộng sự, 2010, 2013; Cao Trường Sơn cộng sự, 2012, 2013) Việc nước ngầm bị nhiễm NH4 mức độ cao tiềm ẩn nhiều nguy ảnh hưởng đến sức khỏe người dân Khi nước ngầm khai thác sử dụng sinh hoạt, dạng Nitơ chuyển hóa thành NO3 gây bệnh ung thư dày cho người lớn bệnh trẻ xanh trẻ nhỏ Do đó, việc cảnh báo cho người dân giảm thiểu nồng độ dạng nitơ nước ngầm cần phải tiến hành 4.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ Nitơ môi trường nước + + + * nh h ng theo mùa Các kết phân tích cho thấy, nồng độ hợp chất Nitơ mơi trường nước có khác biệt rõ theo mùa năm, cụ thể vào mùa mưa nồng độ chất ô nhiễm thường thấp so với mùa khơ (Bảng 2, 3; Hình 2, 3) Đây cho kết trình pha lỗng chất nhiễm nước mưa tác động yếu tố nhiệt độ đến bay chất ô nhiễm nguồn thải * nh h ng b i tính ch t v t lý c a n c Theo lý thuyết tính chất vật lý nước pH, Eh nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến chuyển hóa nồng độ dạng Nitơ môi trường nước Tuy nhiên, qua phân tích tương quan cho thấy có t0 có ảnh hưởng rõ đến tồn dạng Nitơ nước thải sau biogas, nước mặt nước ngầm; ảnh hưởng pH Eh đến dạng Nitơ nước rõ (Bảng 4) 4.3 Đề xuất số biện pháp điều chỉnh nồng độ Nitơ môi trường nước Các kết rõ việc cần thiết phải giảm thiểu nồng độ hợp chất Nitơ nước mặt nước ngầm, số biện pháp thực như: Phải giảm thiểu nguồn thải phát sinh chuồng nuôi lợn việc tăng cường sử dụng quay vịng chất thải, biện pháp thực hiện: Thu gom phân thải để bán; tăng cường sử dụng hầm biogas; ủ phân compose để bón cho trồng… Cần tính tốn lượng chất thải đưa xuống ao nuôi cá cách hợp lý để tránh gây ô nhiễm ao nuôi, cho phân thải vào bao tải dìm xuống đáy ao để phân thải phân giải từ từ cá sử dụng thời gian dài Hạn chế tối đa việc thải bỏ trực tiếp chất thải chăn nuôi lợn vào nguồn nước tự nhiên, xả thải phải tính đến khả tiếp nhận chất nhiễm nguồn nước V KẾT LUẬN Hàm lượng Nitơ có nguồn thải trang trại chăn nuôi lớn chưa quản lý hợp lý gây sức ép lớn cho môi trường nước Hàm lượng Nitơ môi B ng 4: H s tng quan (R) c a d ng Nit v i m t s tính ch t v t lý c a n c Nước thải sau Biogas o t pH Eh NO30,19 0,60 -0,61 NH4+ -0,82 -0,03 -0,30 T- N -0,57 -0,11 -0,30 Nước ao cá NO3-0,36 0,09 -0,20 NH4+ -0,36 -0,04 0,03 T- N -0,74 0,27 -0,29 Nước ao, kênh, mương tự nhiên NO3NH4+ T-N -0,43 -0,55 -0,60 0,05 0,06 0,24 0,17 0,09 0,08 Nước ngầm NO3-0,07 -0,37 0,33 NH4+ -0,35 0,34 -0,32 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 T- N -0,60 0,24 -0,29 45 K t qu nghiên c u KHCN trường nước trang trại không phù hợp mức độ cao khiến cho thành phần môi trường nước bị ô nhiễm Cần phải thực biện pháp điều chỉnh dòng Nitơ để giảm nồng độ hợp chất nitơ môi trường nước, bảo vệ môi trường, tận dụng nguồn nitơ phát sinh cho q trình sản xuất nơng nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Kurosawa, K., Do Nguyen Hai, Nguyen Huu Thanh, Ho Thi Lam Tra, Tran Thi Le Ha, Nguyen Tat Canh and K Egashira 2006 Temporal and spatial variations of inorganic nitrogen levels in surface and ground water around Ha Noi, Viet Nam Communications in Soil Science and Plant Analysis 37: 403 – 415 [2] Kurosawa, K., Do Nguyen Hai, Nguyen Huu Thanh, Ho Thi Lam Tra, Tran Thi Le Ha, Trinh Quang Huy and K Egashira 2008 Excessive levels of inorganic nitrogen in groundwater in farmed areas of northern Vietnam Communications in Soil Science and Plant Analysis 39: 2053-2067 [3] Lauwers, L., Lenders, S., Wustenberghs, H., Sanders, A., Vervaet, M., Carlier, P., Van Meensel, J (2004) Contribution to a more transparent and high performance modelling system for deriving 46 agri-environmental indicators Studie uitgevoerd in opdracht van TAPAS 2002, Agri-enviromental indicators, Centrum voor Landbouweconomie, BrusselMurder A (2003) The guest for sustaible nitrogen removal technologies Wat Sci Techbol Vol 48, No 1, pp 6775 [4] M Alfaro, F.S Salazar, O Oenema, S Iraira, N Teuber, L.Ramirez and D Villarroe (2009) Nutrients Balances in Beef Cattle Production Systems and Their Implications for The Environment Journal Science Plant Nutrient (1) 2009 (40 – 54) [5] Muder A (2003) The guest for sustaiable nitrogen removal technologies Wat Sci Technol Vol 48, No 1, pp 67 – 75 [6] Ngô Ngọc Hưng, Huỳnh Kim Định (2008) Mô ô nhiễm nước kênh từ hoạt động mơ hình vườn-aochuồng (VAC) Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Số 12/2008, trang 46-51 [7] Phùng Đức Tiến, Nguyễn Duy Điều, Hoàng Văn Lộc, Bạch Thị Thanh Dân (2009) Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường chăn nuôi Tạp chí Chăn ni số 4/2009 Trang 10-16 [8] Richard K Koelsch (2005) Evaluating Livestock Systerm Environmental Performance with Whole-Farm Nutrient Balance J Environ Qual., 34 January- February 2005 [9] Cao Trường Sơn, Nguyễn Thị Hương Giang, Hồ Thị Lam Trà (2014) Đánh giá tình hình xử lý chất thải hệ thống trang trại chăn nuôi lợn địa bàn hyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên Tạp chí Khoa học đất Số 43 [10] Thi Lam Tra Ho, Truong Son Cao, Duc Anh Luong, Dinh Ton Vu, Kiyoshi Kurosawa and Kazuhiko Egashira (2013) Evaluation of Water Pollution Caused by different PigFarming Systems in Hungyen Province of Vietnam, Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Japan,58 (1),159-165 [11] Thi Lam Tra Ho, Truong Son Cao, Thi Loan Tran,Kiyoshi Kurosawa, Kazuhiko Egashira (2010), Assessment of Surface and Groundwater Quality in Pigraising Villages of Haiduong Province in Vietnam, Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, Japan,55 (1),123-130 [12] Trịnh Quang Tun, Nguyễn Quế Cơi, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Tiến Thơng Đàm Tuấn Tú (2010) Thực trạng ô nhiễm môi trường xử lý chất thải chăn nuôi lợn trang trại tập trung Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn ni, số 23 tháng 4/2010 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2014 ... trang trại địa bàn nghiên cứu, quy mô chăn nuôi trang trại từ 70 – 3.000 lợn thịt /trang trại; – 450 lợn nái /trang trại; tổng số lợn ni bình qn 747 con /trang trại (Bảng 1) Với quy mơ nói trang trại. .. rõ nước mặt xung quanh trang trại chăn nuôi lợn khu vực miền Nam có nồng độ NH4 vượt mức quy định tiêu chuẩn môi trường? ?? Những nghiên cứu rõ ô nhiễm môi trường trang trại chăn nuôi lợn gây nước. .. bảng hỏi tiến hành 30 trang trại địa bàn nghiên cứu * Phng pháp l y m u phân tích Để theo dõi, đánh giá dịng Nitơ mơi trường nước trang trại chăn nuôi lợn, tiến hành lấy mẫu nước sau: Tạp chí
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số dạng của nitơ trong môi trường nước tại trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Nội,

Hình ảnh liên quan

Theo kết quả bảng 3, nồng độ NO3 - Một số dạng của nitơ trong môi trường nước tại trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Nội

heo.

kết quả bảng 3, nồng độ NO3 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Theo kết quả Bảng 2, mặc dù đã giảm nồng độ đáng kể so với trong nguồn thải ban đầu, tuy nhiên nồng độ của nitơ trong nước thải sau biogas vẫn cịn rất cao và chưa đảm bảo yêu cầu để xả - Một số dạng của nitơ trong môi trường nước tại trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Nội

heo.

kết quả Bảng 2, mặc dù đã giảm nồng độ đáng kể so với trong nguồn thải ban đầu, tuy nhiên nồng độ của nitơ trong nước thải sau biogas vẫn cịn rất cao và chưa đảm bảo yêu cầu để xả Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 2: Nhng đj (mg/L) cpa các hnp chVt NitQ trong nRkc ngWm tSi các trang trSi chăn nuơi lnn trên đda bàn nghiên cqu - Một số dạng của nitơ trong môi trường nước tại trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Nội

Hình 2.

Nhng đj (mg/L) cpa các hnp chVt NitQ trong nRkc ngWm tSi các trang trSi chăn nuơi lnn trên đda bàn nghiên cqu Xem tại trang 5 của tài liệu.