0

Hinh vuong ( hay )

17 298 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

* Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. * Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường Đường chéo Các góc đối bằng nhauBốn góc bằng nhau và bằng 90 o Góc Các cạnh đối song song Bốn cạnh bằng nhau Các cạnh đối song song Các cạnh đối bằng nhau Cạnh A B C D O Hình Tính chất D A B C O Hình chữ nhật Hình thoi Kiểm tra bài cũ: Nªu c¸c tÝnh chÊt vÒ c¹nh, gãc vµ ®­êng chÐo cña h×nh ch÷ nhËt, cña h×nh thoi A D C B H×nh vu«ng lµ tø gi¸c cã bèn gãc vu«ng vµ cã bèn c¹nh b»ng nhau Tứ giác ABCD là hình vuông °==== 90D ˆ C ˆ B ˆ A ˆ AB=BC=CD=DA ⇒ ⇐  Hình vuônghình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau. Hình vuônghình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau.  Hình vuônghình thoi có bốn góc vuông. Hình vuônghình thoi có bốn góc vuông. V hỡnh vuụng cú di cnh tu ý - Dùng êke vẽ 1 góc vuông D A B C -Vẽ cung tròn tâm D bán kính tuỳ ý cắt hai cạnh góc vuông tại A và C -Vẽ 2 cung tròn tâm A và C bán kính bằng bán kính cung tròn tâm D cắt nhau tại B -Nối AB, BC ta được hỡnh vuông ABCD cần v x y xDy A B C D Cạnh Các cạnh đối song song Các cạnh đối bằng nhau Các cạnh đối song song Bốn cạnh bằng nhau Góc Bốn góc bằng nhau và bằng 90 o Các góc đối bằng nhau Đường chéo Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường * Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. * Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc A B C D O Hình Tính chất D A B C O Hình chữ nhật Hình thoi Làm thế nào để tìm được các tính chất về cạnh, góc, đường chéo của hình vuông ? Hình vuông A B C D O - Các cạnh đối song song - Bốn cạnh bằng nhau Bèn góc bằng nhau và bằng 90 o Hai đường chéo: - Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường - Bằng nhau, - Vuông góc với nhau - Là đường phân giác của các góc Đường chéo của hình vuông có những tính chất gì? - Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. ( OA = OC = OB = OD) - Bằng nhau. ( AC = BD) - Vuông góc với nhau. ( AC BD tại O) - Là đường phân giác của các góc tương ứng. ?1 A B C D 2 1 O A D C B 1 - H×nh ch÷ nhËt cã hai c¹nh kÒ b»ng nhau lµ h×nh vu«ng B C A D 2 - H×nh ch÷ nhËt cã hai ®­êng chÐo vu«ng gãc lµ h×nh vu«ng 1 - H×nh ch÷ nhËt cã hai c¹nh kÒ b»ng nhau lµ h×nh vu«ng D A C B 3 - A 3 - H×nh ch÷ nhËt cã mét ®­êng chÐo lµ ph©n gi¸c cña mét gãc lµ h×nh vu«ng 2 - H×nh ch÷ nhËt cã hai ®­êng chÐo vu«ng gãc lµ h×nh vu«ng 1 - H×nh ch÷ nhËt cã hai c¹nh kÒ b»ng nhau lµ h×nh vu«ng A B A D C 4 - H×nh thoi cã mét gãc vu«ng lµ h×nh vu«ng . nhau tại trung điểm của mỗi đường. ( OA = OC = OB = OD) - Bằng nhau. ( AC = BD) - Vuông góc với nhau. ( AC BD tại O) - Là đường phân giác của các góc tương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hinh vuong ( hay ), Hinh vuong ( hay ),

Hình ảnh liên quan

Nêu các tính chất về cạnh, góc và đường chéo của hình chữ nhật, của hình thoi - Hinh vuong ( hay )

u.

các tính chất về cạnh, góc và đường chéo của hình chữ nhật, của hình thoi Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông  và có bốn cạnh bằng  nhau - Hinh vuong ( hay )

Hình vu.

ông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau Xem tại trang 2 của tài liệu.
1 -Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông - Hinh vuong ( hay )

1.

Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông Xem tại trang 7 của tài liệu.
2 -Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông - Hinh vuong ( hay )

2.

Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông Xem tại trang 8 của tài liệu.
3 -Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của một góc là hình vuông - Hinh vuong ( hay )

3.

Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của một góc là hình vuông Xem tại trang 9 của tài liệu.
4 -Hình thoi có một góc vuông là hình vuông - Hinh vuong ( hay )

4.

Hình thoi có một góc vuông là hình vuông Xem tại trang 10 của tài liệu.
5 -Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông - Hinh vuong ( hay )

5.

Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình chữ nhật Hình thoiHình  - Hinh vuong ( hay )

Hình ch.

ữ nhật Hình thoiHình Xem tại trang 12 của tài liệu.
Tổng quát: hình vuông cạnh a, có đường chéo d: - Hinh vuong ( hay )

ng.

quát: hình vuông cạnh a, có đường chéo d: Xem tại trang 14 của tài liệu.