0

Thực trạng nền giáo dục việt nam và một số giải pháp trong giai đoạn hiện nay

31 1,285 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 01:13

Thực trạng nền giáo dục việt nam và một số giải pháp trong giai đoạn hiện nay *) VÀI KHÁI NIỆM CẦN LÀM RÕ. Trước khi phân tích bất kỳ một vấn đề nào, một thao tác không thể thiếu là làm rõ các khái niệm liên quan. Dưới đây cách hiểu riêng của nhóm về ba khái niệm “giáo dục”, “chính sách giáo dục”, “quốc sách hàng đầu”. Giáo dục: không có một định nghĩa về giáo dục nhưng ai cũng có thể hiểu một cách đơn giản nhất giáo dục nghĩa là dạy học. Xét trên góc độ lý luận, giáo dụcmột bộ phận thuộc một chế định của Hiến pháp: “Văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ”. Giáo dục vừa là một lĩnh vực điều chỉnh gồm nhiều quan hệ xã hội của pháp luật, vừa là một nhóm các mục tiêu, yêu cầu mà nhà nước đặt ra để thực hiện. Chính sách giáo dục: Là các chính sách do nhà nước đặt ra nhằm điều chỉnh lĩnh vực giáo dục thực hiện những mục tiêu yêu cầu của giáo dục. Quốc sách hàng đầu: Là những chính sách trọng tâm có vai trò chính yếu của nhà nước, luôn dành dược sự ưu tiên hàng đầu, quan tâm đặc biệt của nhà nước, được thể hiện qua một loạt các chính sách, , các biện pháp phạm vi thực hiện nguồn ngân sách chi cho chính sách đó. 1. GIÁO DỤC LÀ QUỐC SÁCH HÀNG ĐẦU. 1.1. Vai trò vị trí của giáo dục. Giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng là nhân tố chìa khóa, là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, các chính phủ đều coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Vậy tại sao giáo dục đào tạo lại có tầm quan trọng đến chiến lược phát triển đất nước như vây? - Thứ nhất: Giáo dục đào tạo là điều kiện tiên quyết góp phần phát triển kinh tế. - Thứ hai: Giáo dục đào tạo góp phần ổn định chính trị xã hội. - Thứ ba: trên hết giáo dục đào tạo góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người. Không chỉ trong giai đoạn hiện nay vị trí tầm quan trọng của giáo dục mới được khẳng định mà tư tưởng này trải qua từng thời kỳ lịch sử đã được một dân tộc có truyền thống hiếu học đã dày công vun trồng củng cố. Ở mọi thời đại giáo dục luôn luôn dành được sự quan tâm đặc biệt. - Năm 1075 Lý Nhân Tông mở khoa thi đầu tiên tuyển nhân tài, “Năm 1086 thi lấy người có văn học trong nước sung làm quan Hàn lâm viện”. Từ đó đến các triều đại tiếp theo Nhà Trần, nhà Hồ, nhà Lê, nhà Nguyễn .các khoa thi lần lượt được mở ra để tuyển dụng người tài, người có trí tuệ phục vụ cho nhân dân cho đất nước. Quốc Tử Giám trường đại học đầu tiên của nước Việt Nam nơi vinh danh của những người thi cử đỗ đạt có đức có tài, đó là một minh chứng sống cho việc luôn luôn coi trọng giáo dục là quốc sách hàng đầu của dân tộc ta. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo có vị trí quan trọng trong chiến lược con người, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. “Nguồn tài nguyên sự giàu có của một quốc gia không phải nằm trong lòng đất mà chính là nằm trong bản thân con người, trí tuệ con người”. Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi phải đẩy mạnh phát triển giáo dục- đào tạo vì giáo dục đào tạo có vai trò quan trọng trong lĩnh vực sản xuất vật chất xã hội cũng như xây dựng nền văn hoá . Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, hàm lượng trí tuệ khoa học kết tinh trong sản phẩm hàng hoá ngày càng tăng; tài năng trí tuệ, năng lực bản lĩnh trong lao động sáng tạo của con người, không phải xuất hiện một cách ngẫu nhiên, tự phát, mà phải trải qua quá trình đào luyện công phu có hệ thống. Vì vậy giáo dục hiện nay được nhìn nhận không phải là yếu tố phi sản xuất mà là yếu tố bên trong cấu thành của nền sản xuất xã hội. Thực tiễn cho thấy rằng không có quốc gia nào muốn phát triển mà ít đầu tư cho giáo dục. Công cuộc chạy đua phát triển kinh tế của thế giới hiện nay là cuộc chạy đua về khoa học công nghệ, chạy đua về phát triển giáo dục- đào tạo. Nghị quyết hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương khoá VIII đã nhấn mạnh: Thực sự coi giáo dục-đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhận thức sâu sắc giáo dục - đào tạo cùng với khoa học công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội. Đầu tư cho giáo dục - đào tạo là đầu tư phát triển. Giáo dục- đào tạo không chỉ có vai trò quan trọng trên lĩnh vực sản xuất vật chất mà còn là cơ sở để hình thành nền văn hoá tinh thần của chủ nghĩa xã hội. Giáo dục có tác động vô cùng to lớn trong việc truyền bá hệ tư tưởng chính trị xã hội chủ nghĩa, xây dựng ý thức pháp quyền ý thức đạo đức, xây dựng nền văn hoá, văn học nghệ thuật, góp phần cơ bản vào việc hình thành lối sống mới, nhân cách mới của toàn bộ xã hội. Đảng ta đã chỉ rõ: “Nhiệm vụ mục tiêu cơ bản của giáo dục là nhằm xây dựng con người thế hệ thiết tha, gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường, xây dựng bảo vệ tổ quốc; thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giữ gìn phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc…là những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội…” Như vậy giáo dục- đào tạo có tác dụng to lớn đến toàn bộ đời sống vật chất đời sống tinh thần của xã hội. Phát triển giáo dục - đào tạo là cơ sở để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, chiến lược con người của Đảng Nhà nước ta. 1.2 Sự ghi nhận về giáo dục đào tạo qua các bản Hiến pháp. Trong lịch sử phát triển loài người giáo dục luôn được coi là tài sản vô giá của mọi con người cũng như mọi dân tộc, nhân thức rõ điều đó Đảng Nhà nước đã được ghi nhận một cách cụ thể, rõ ràng lần lượt qua các bản Hiến pháp. Trong hai bản hiến pháp đầu tiên thì giáo dục chưa được quy định trong một chế định riêng biệt nhưng đã được đề cập đến trong phần quyền nghĩa vụ của người công dân. + Hiến pháp 1946: Ngay từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới ra đời thì giáo dục đã được nhắc đến như một vấn đề quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Ngay sau CMT8-1945 thành công cùng với nhiệm vụ chống giặc ngoại xâm, giặc đói. Chủ thịch Hồ Chí Minh đã chú tâm ngay đến giặc dốt. Trong HP 1946, vấn đề GD-ĐT đã được đề cập đến trong Điều 15: “Nền học cưỡng bách không học phí ở các trường học địa phương, quốc dân thiểu số có quyền học bằng tiến của mình. Học trò nghèo được Chính phủ giúp Trường tư được mở tự do phải dạy theo chuong trình nhà nước”. Tuy chưa được quy định cụ thể song nhận thức được tầm quan trọng của GD nên Nhà nước đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật như sắc lệnh số 17 ngày 08/9/1945 đặt ra một bình dân học vụ, sắc lệnh số 19 ngày 08/9/1945 lập cho nông dân thợ thuyền những lớp bình dân buổi tối, sắc lệnh số 20 ngày 08/9/1945 định rằng việc học chữ quốc ngữ từ nay bắt buộc không mất tiền, sắc lệnh số 146 ngày 10/8/1946 đặt những nguyên tắc căn bản của nền giáo dục mới. + Hiến pháp 1959 đã có một điều luật cụ thể giành cho giáo dục Điều 33: “Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có quyền học tập. Nhà nước thực hiện từng bước chế độ giáo dục cưỡng bách, phát triển dần các trường đại học cơ quan văn hóa phát triển hình thức giáo dục bổ túc văn hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ, tại các cơ quan, xí nghiệp các tổ chức khác ở thành thị nông thôn để bảo đảm cho công dân được hưởng quyền đó”. + Đến Hiến pháp 1980 giáo dục bắt đầu được tách riêng ra đưa vào trong một chế định cụ thể, những quy định về giáo dục cũng cụ thể hoàn thiện hơn, thể hiện trong điều 40 41. + Đến Hiến pháp 1992, những quy định cơ bản về giáo dục thể hiện rõ tính kế thừa hiến pháp 1980 đồng thời là một bước phát triển tiến lên. Tuy chỉ thể hiện trong 2 điều 35 điều 36 những nội dung trong đó là tương đối đầy đủ, hoàn thiện sát yêu cầu thực tế. Qua bốn bản hiến pháp Việt Nam, ta có thể coi tư tưởng coi trọng giáo dục đã xuất hiện ngay tử buổi đầu lập hiến nhưng chỉ đến những năm 80 thì nó mới thực sự được thể chế hóa rõ nét. Thời kỳ hiện nay, thời kỳ hiến pháp 1992 sửa đổi, sau một khoảng thời gian dài thực hiện các chính sách phát triển giáo dục, thành quả có, tồn tại có, thắng lợi có, yếu kém có . ta hoàn toàn có thể khẳng định tính đúng đắn của các điều khoản ghi nhận cho giáo dục trong các bản hiến pháp, đặc biệt hiến pháp 1992 với chính sách “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu Việt Nam”. 2.CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 2.1) Nhà nước coi phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Coi giáo dục là quốc sách hàng đầu là một sự đổi mới về nhận thức của Nhà nước lần đầu tiên được quy định tại điều 35 Hiến pháp 1992. đến Nghị quyết Trung ương II (Đại hội Đảng VIII. Từ thực tế của xã hội Việt Nam cũng như các nước khác, Đảng Nhà nước ta phải có cách nhìn nhận mới, phải coi giáo dụcmột hoạt động đặc biệt, nhờ đó hình thành bồi dưỡng nhân cách công dân, đào tạo những người lao động có tay nghề cao, năng động sáng tạo . vì vậy không có sự đầu tư nào mang lại nhiều lợi ích như dầu tư cho giáo dục khuyến khích các nguồn đầu tư khác, đồng thời phải ban hành những chính sách phù hợp để điều chỉnh trong lĩnh vực giáo dục. Đáp ứng đòi hỏi này ngày 09/12/2000, Quốc hội khóa X đã thông qua hai nghị quyết quan trọng: Nghị quyêt số 40 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông Nghị quyết số 41 về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Dưới đây bảng tập hợp lại số liệu trong bản báo cáo của bộ Giáo dục. Số chi ngân sách từ trung ương mà nhà nước kiểm soát được. Bảng 1: Chi ngân sách cho giáo dục (tỷ đồng) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tổng chi từ ngân sách theo loại chi 19.747 22.601 28.951 34.872 42.943 54.798 Chi thường xuyên 16.082 18.754 24.162 28.712 35.717 44.798 Chi đầu tư 3.665 3.847 4.789 6.160 7.226 10.000 Tổng chi từ ngân sách theo cấp 19.747 22.601 28.951 34.872 42.943 54.798 Chi ở địa phương 15.452 17.471 22.535 27.412 32.063 40.458 Chi ở trung ương 4.295 5.130 6.416 7.460 10.880 14.340 Nguồn: Giáo dục Việt Nam Đầu tư Cơ cấu Tài chính (Hà Nội, tháng 10 năm 2007) Đảng đã đề ra sáu định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó định hướng thứ hai là “Thực sự coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”. Luật Giáo dục năm 2005 cũng một lần nữa nhấn mạnh lại vấn đề này trong điều 9 “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Tuy có sự khác nhau về thuật ngữ phạm vi ngoại diên (giáo dục. giáo dục đào tạo, phát triển giáo dục) nhưng nhìn ở góc độ tổng thể thì từ ba văn bản trên ta đều thấy rõ được ý chí của Đảng, Nhà nước coi giáo dục (với nghĩa đầy đủ của nó) là “quốc sách hàng đầu”. 2.2) Nhà nước thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử hệ thống văn bằng. a) Vấn đề phổ cập giáo dục. Điều 11 Luật giáo dục quy định về phổ cập giáo dục như sau: 1. Giáo dục tiểu học giáo dục trung học cơ sở là các cấp học phổ cập. Nhà nước quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục trong cả nước. 2. Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập. 3. Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình trong độ tuổi quy định được học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập. Trước đó nghị quyết số 41/2000/QH10 đã tán thành chủ trương thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở trong cả nước từ năm 2001 đến năm 2010. Trong những năm đổi mới sự nghiệp giáo dục tiếp tục phát triển về quy mô, đáp ứng yêu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân; cả nước đã hoàn thành phổ cập tiểu học vào năm 2000 đến năm học 2004-2005 đã có 20 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương được công nhận hoàn thành phổ cập trung học cơ sở. b) Vấn đề đổi mới chương trình giáo dục, mở rộng quy mô giáo dục. Nghị quyết số 40/2000/QH10 chỉ ra rằng: Mục tiêu của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển ngồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với thực tiễn truyền thống Việt Nam; tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nước phát triển trong khu vực trên thế giới. Mở rộng quy mô giáo dục cũng là một nhiệm vụ cấp bách gắn với nó là một loạt mục tiêu cụ thể: -Mở rộng quy mô đào tạo, đạt tỷ lệ 200 sinh viên/1 vạn dân vào năm 2010 450 sinh viên/1 vạn dân vào năm 2020, trong đó khoảng 70-80% tổng số sinh viên theo học các chương trình nghề nghiệp- ứng dụng vào khoảng 40% tổng số sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập. - Xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục đại học đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức là lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy quản lý tiên tiến; bảo đảm tỷ lệ sinh viên /giảng viên của hệ thống giáo dục không quá 20. Đến năm 2020 có ít nhất 40% giảng viên đạt trình độ thạc sỹ 20% đạt trình độ tiến sỹ; đến năm 2020 có ít nhất 60% giảng viên đạt trình độ thạc sỹ 35% đạt trình độ tiến sỹ. Đổi mới sách giáo khoa cũng là một nhiệm vụ không kém phần quan trọng : Việc xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa, triển khai thí điểm, tổng kết rút kinh nghiệm phải chu đáo, khẩn trương để đạt được các mục tiêu nêu trên; lầm lượt triển khai địa trà việc áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới bắt đầu ở lớp 1 lớp 6 từ năm 2002-2003, bắt đầu lớp 10 từ năm 2004-2005; đến năm học 2006-2007 tất cả các lớp cuối cấp đều thực hiện chương trình sách giáo khoa mới. 1. Vấn đề đổi mới cơ chế quản lý giáo dục. Chính sách của Đảng Nhà nước ta về vấn đề này như sau: - Chuyển các cơ sở giáo dục đại học công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, có pháp nhân đầy đủ, có quyền quyết định chịu trách nhiệm về đào tạo, nghiên cứu, tổ chức, nhân sự tài chính. - Quản lý nhà nước tập trung vào việc xây dựng chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển; chỉ đạo triển khai hệ thống bảo đảm chất lượng kiểm định giáo dục đại học; hoàn thiện môi trường pháp lý; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, điều tiết vĩ mô cơ cấu quy mô giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu nhân lực của đất nước trong từng thời kỳ. - Xây dựng Luật Giáo dục đại học (Nghị quyết 14/2005/NQ-CP) - Đổi mới toàn diện công tác quản lý nhà nước về giáo dục theo hướng phân công, phân cấp rõ trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Giáo dục Đào tạo của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sở giáo dục,lấy việc quản lý chất lượng làm nhiệm vụ trọng tâm; củng cố, tổ chức thanh tra đẩy mạnh công tác thanh tra giáo dục, thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm, đổi mới thi đua trong giáo dục, khắc phục bệnh thành tích chủ nghĩa. ( Nghị quyết 37/2004/QH11) d) Vấn đề ngân sách cho giáo dục : Được quy định cụ thể trong mục 2 chương VII Luật giáo dục 2005. Nghị quyết số 37/2004/QH11 về giáo dục cũng đã định ra mức đầu tư ngân sách cho giáo dục như sau: “Đầu tư ngân sách cho giáo dục – đào tạo đảm bảo đạt tỉ lệ 20% tổng chi ngân sách nhà nước trước năm 2010 từ 2 đến 3 năm. Đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa chi lương chi cho các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục để thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục .” Nghị quyết số 14/2005 NQ-CP bổ sung thêm: “Bố trí tối thiểu 1% ngân sách nhà nước hàng năm để các cơ sở giáo dục đại học thực hiện các nhiệm cụ khoa học công nghệ quy định trong Luật Khoa học công nghệ.” 2.3 Sự đảm bảo phát triển cân đối hệ thống giáo dục từ phía Nhà nước. Nhà nước ta phát triển đồng đều tất cả các cấp trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nhà nước đặc biệt quan tâm đến giáo dục mầm non vì đây là độ tuổi mà trẻ em đặt nền móng đầu tiên cho tính tình của nó với những nét tính cách mang tính ổn định lâu dài. Quan tâm đến giáo dục phổ thông vì tiểu học là trình độ phổ cập bắt buộc, trung học cơ sở là mục tiêu phổ cập tiếp theo, trung học phổ thông là bước quan trọng bậc nhất trong việc bồi dưỡng kiến thức văn hóa nghề nghiệp cho con người. Nhà nước đặc biệt quan tâm đến giáo dục đại học sau đại học vì đây là khâu cốt yếu nhất để đào tạo phát huy tối đa nguồn nhân lực, nguồn vốn tri thức cho đất nước trong điều kiện hội nhập. Bên cạnh giáo dục chính quy, nhà nước mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục thường xuyên. Bên cạnh hệ thống các trường công lập, nhà nước còn phát triển hệ thống các trường dâh lập tư thục, luôn có những chính sách nhằm đa dạng hóa các loại hình trường. Tuy cơ cấu về ngân sách đầu tư là khối lượng chương trình giữa các cấp học, các trình độ đào tạo là khác nhau nhưng nhìn chung chúng đều được cân đối phát triển một cách đồng đều. 2.4) Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân. Với tư cánh là một quốc sách hàng đầu, giáo dục phải được xem là sự nghệp của toàn dân. Điều 12 Luật giáo dục 2005 ghi nhận việc xã hội hóa sự nghiệp giáo dục : a) Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của nhà nước sự nghiệp của toàn dân. b) Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục, thực hiện đa dạng hóa các loại hình trường các hình thức giáo dục, khuyến khích , huy động tạo điều kiện đẻ tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục. c) Mọi tổ chức, gia đình công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh an toàn. Để giáo dục trở thành sự nghiệp toàn dân, phải xã hội hóa giáo dục tức là tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân, của toàn xã hội trong sự nghiệp giáo dục; phải xây dựng một cộng đồng trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với việc tạo lập cải thiện môi trường kinh tế xã hội lành mạnh thuận lợi cho cá hoạt động giáo dục; phải đa dạng hoá giáo dục để khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục .nhà nước một mặt phải ưu tiên đầu tư giáo dục mặt khác phải khuyến khích các nguồn đầu tư khác. Nhà nước phải ban hành các văn bản pháp luật tổ chức chỉ đạo thực hiện phối hợp với các tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng nền giáo dục việt nam và một số giải pháp trong giai đoạn hiện nay,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Chi ngân sách cho giáo dục (tỷ đồng) - Thực trạng nền giáo dục việt nam và một số giải pháp trong giai đoạn hiện nay

Bảng 1.

Chi ngân sách cho giáo dục (tỷ đồng) Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan