0

Đại số 7 (tiết 23-30- chuẩn KTKN)

17 692 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

Trường THCS Liêng Srônh GA: Đại số 7 Tuần 12 Ngày soạn: 27/10/10 Tiết 23 Ngày dạy: 29/10/10 Chương II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ § 1. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN I. Mục Tiêu: * Kiến thức: - Biết được công thức đại lượng tỉ lệ thuận y = kx (k ≠ 0). Biết tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận: - Hiểu được các tính chất của 2 đại lượng tỉ lệ thuận: 1 2 1 1 y y k x x = = 1 1 2 2 x y x y = - Biết cách tìm hệ số tỉ lệ khi biết một cặp giá trị tương ứng của 2 đại lượng tỉ lệ thuận, tìm giá trị cuả một đại lượng khi biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng của đại lượng kia. * Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng tính toán, kỹ năng trình bầy. Tìm được một số ví dụ thực tế về đại lượng tỉ lệ thuận. * Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, tích cực, tự giác trong khi học. II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ. * Trò: Học bài, tìm hiểu bái mới. Thước thẳng. III. Phương pháp dạy học chủ yếu: - Thuyết trình, vấn đáp. - Tổ chức các hoạt động của học sinh, rèn phương pháp tự học. - Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. IV. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Định nghĩa (18 phút) - Cho HS làm ?1 ? Công thức tính quãng đường và khối lượng? ? Hãy nhận xét sự giống nhau của 2 công thức trên? - Giới thiệu định nghĩa. - Cho HS làm ?2 Hãy tính x từ :y = 5 3 − x ? Vậy khi y tỉ lệ thuận vơi x thì x có tỉ lệ thuận với y không? Có nhận xét gì về S = vt M = DV D: Khối lượng riêng - Trong 2 công thức trên thì đại lượng này bằng đại lượng kia nhân với 1 hằng số khác 0. y = 5 3 − x x = y:       − 5 3 x = 3 5 − y => x tỉ lệ với y theo hệ số tỉ lệ là 3 5 − 1. Định nghĩa: a) S = 15t b) m = DV (D ≠ 0) Định nghĩa: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là k ♦Chú ý: Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ thuận với nhau. Nếu y = kx thì x = k 1 y GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 45 Trường THCS Liêng Srônh GA: Đại số 7 hệ số tỉ lệ? - Nêu chú ý. - Cho HS làm ?3 ! Chú ý chiều cao của cột và khối lương tỉ lệ thuận Cột a b c d Chiều cao 10 8 50 30 Khối lượng 10 8 50 30 Hoạt động 2: Tính chất (17 phút) - Cho HS làm ?4 ? Muốn tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x ta làm như thế nào? ! Tính y 2 ; y 3 và y 4 ??;?; 3 3 2 2 1 1 === x y x y x y ? Hãy nhận xét về tỉ số giữa hai giá trị tương ứng? - Nêu tính chất trong SGK y 1 = kx 1 => k = 1 1 x y = 2 y 2 = kx 2 = 2.4 = 8 y 3 = kx 3 = 2.5 = 10 y 4 = kx 4 = 2.6 = 12 - Các tỉ số giữa hai giá trị tương ứng bằng nhau và bằng 2. - Đọc tính chất trong SGK 2. Tính chất a) Vì y và x là 2 đại lượng tỉ lệ thuận nên : y 1 = kx 1 => 6 = k3 => k = 6:3 = 2 Vậy hệ số tỉ lệ là 2 y 2 = kx 2 = 2.4 = 8 y 3 = 2.5 = 10 y 4 = 2.6 = 12 c) 2 3 3 2 2 1 1 =⋅⋅⋅=== x y x y x y Giả sử y và x tỉ lệ thuận y = kx ⋅⋅⋅== =⋅⋅⋅=== ;; 3 1 3 1 2 1 2 1 3 3 2 2 1 1 y y x x y y x x k x y x y x y Tính chất: (SGK) Hoạt động 3: Củng cố: (9 phút) - Làm các bài tập 1 trang 53 SGK. Hoạt động 4: Hướng dẫn học ở nhà: (1 phút) - Học kỹ lý thuyết trong vở ghi lẫn SGK - Làm các bài tập 2, 3 trang 53 SGK. V. Rút kinh nghiệm: Tuần 12 Ngày soạn: 01/11/10 GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 46 Trường THCS Liêng Srônh GA: Đại số 7 Tiết 24 Ngày dạy: 04/11/10 § 2. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN I. Mục Tiêu: * Kiến thức: - Biết cách làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ. * Kĩ năng: - Giải được một số dạng toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận. Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận để tìm giá trị của một đại lượng. - Rèn luyện kỹ năng tính toán, kỹ năng trình bầy. - Rèn luyện kỹ năng áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau * Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, tích cực, tự giác trong khi học. II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ. * Trò: Học bài, làm bài tập. Thước thẳng. III. Phương pháp dạy học chủ yếu: - Thuyết trình, vấn đáp. - Tổ chức các hoạt động của học sinh, rèn phương pháp tự học. - Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. IV. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận. - Phát biểu tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận. - Một HS lên bảng làm Hoạt động 2: Bài toán 1 (15 phút) - Đưa bài toán trong SGK ? Bài toán cho biết gì? Hỏi ta điều gì? ? Nếu gọi m 1 (g) và m 2 (g) lần lượt là khối lượng của 2 thanh chì thì ta có tỉ lệ thức nào? ? Khối lượng (m) và thể tích (V) là hai đại lượng như thế nào? ? m 1 và m 2 có quan hệ như thế nào? Từ đó làm cách nào đề tìm được m 1 và m 2 ? ! Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm m 1 và m 2 . - Khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận. 1712 21 mm = m 2 – m 1 = 56,5 m 1 = 135,6 m 2 = 192,1 1. Bài toán 1 (SGK Tr 54) Giải: Gọi m 1 (g) và m 2 (g) lần lượt là khối lượng của 2 thanh chì Theo bài ra ta có: 1712 21 mm = và m 2 – m 1 = 56,5 Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 1712 21 mm = = 5,11 5 5,56 1217 12 == − − mm m 1 = 12.11,3 = 135,6 (g) m 2 = 17.11,3 = 192,1 (g) ?1 Giải GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 47 Trường THCS Liêng Srônh GA: Đại số 7 - Cho HS làm ?1 - Hướng dẫn HS chọn ẩn Khối lượng và thể tích là 2 đại lượng như thế nào? ? Theo bài ra ta có tỉ lệ thức nào? m 1 + m 2 = ? - làm ?1 - Khối lượng và thể tích là 2 đại lượng tỉ lệ thuận. 1510 21 mm = và m 1 + m 2 = 22,5 Gọi khối lượng 2 thanh kim loại tương ứng là m 1 (g) và m 2 (g) Theo bài ra ta có: m 1 + m 2 = 22,5 1510 21 mm = = 9,8 25 5,22 1510 12 == + + mm m 1 = 8,9.10 = 89 (g) m 2 = 8,9.15 = 133,5 (g) Hoạt động 3: Bài toán 2 (14 phút) - Đưa bài toán 2 trong SGK, yêu cầu HS hoạt động nhóm. ? Theo bài ra ta có tỉ lệ thức nào? ? Tổng số đo 3 góc trong tam giác bằng bao nhiêu độ? ! Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. - Nhận xét kết quả hoạt động nhóm. - Hoạt động nhóm để giải bài toán 2 321 CBA == A + B + C = 180 0 - Áp dụng làm - Tiếp thu 2.Bài toán 2 (SGK Tr 55) Gọi số đo các góc của tam giác ABC lần lượt là A, B, C Theo bài ra ta có: 321 CBA == và A + B + C = 180 0 Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có 321 CBA == = 0 0 30 6 180 321 == ++ ++ CBA Vậy : A = 1.30 0 = 30 0 B = 2.30 0 = 60 0 C = 3.30 0 = 90 0 Hoạt động 4: Củng cố: (10 phút) - Làm bài tập 5 trang 55 SGK. Hoạt động 5: Hướng dẫn học ở nhà: (1 phút) - Học kỹ lý thuyết trong vở ghi lẫn SGK - Làm các bài tập 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 55, 56 SGK. V. Rút kinh nghiệm: Tuần 13 Ngày soạn: 02/11/10 GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 48 Trường THCS Liêng Srônh GA: Đại số 7 Tiết 25 Ngày dạy: 04/11/10 LUYỆN TẬP I. Mục Tiêu: * Kiến thức: - HS làm thành thạo các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia một số thành những phần tỉ lệ (thuận) với những số cho trước. * Kĩ năng: - Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau và tính chất của đại lượng để giải toán. - Rèn luyện kỹ năng tính toán, kỹ năng trình bầy, kỹ năng làm toán với đại lượng tỷ thuận. * Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, tích cực, tự giác trong khi học. II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước thẳng, phấn màu, * Trò: Học bài, làm bài tập. Thước thẳng. III. Phương pháp dạy học chủ yếu: - Thuyết trình, vấn đáp. - Tổ chức các hoạt động của học sinh, rèn phương pháp tự học. - Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. IV. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 3. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: (6 phút) - Thế nào là hai đại lượng tỉ lệ thuận? - Làm bài tập 6 Tr 55 a SGK. - Một HS lên bảng - Nhận xét Hoạt động 2: Luyện tập: (34 phút) - Đọc đề toán ? Số kg dâu và số kg đường là hai đại lượng như thế nào? ? Nếu gọi x là số kg đường cần có để làm với 2,5 kg dâu thì ta có công thức liên hệ gì? ? Tính x từ công thức trên? ? Kết luận người nói đúng? ! Gọi số cây trồng của các lớp lần lượt là x, y, z. ? Số cây trồng và số HS - Số kg dâu và số kg đường là hai đại lượng tỉ lệ thuận. x 3 5,2 2 = - Suy ra : x + y + z = 24 - Số cây trồng và số HS của mỗi lớp 1. Bài 7 Tr 56 SGK Gọi khối lượng đường cần có là x(kg). Vì khối lượng đường và khối lượng dâu là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Ta có: 75,3 2 3.5,23 5,2 2 ===>= x x Vậy số đường cần có là 3,75 kg Vậy bạn Hạnh nói đúng. 2. Bài 8 Tr 56 SGK Gọi số cây trồng của các lớp 7A; 7B; 7C lần lượt là x, y, z. Theo bài ra ta có: x + y + z = 24 4 1 96 24 362832362832 == ++ ++ === zyx z y x GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 49 Trường THCS Liêng Srônh GA: Đại số 7 có quan hệ như thế nào với nhau? ? Từ đó ta suy ra công thức liên hệ gì? ? Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có điều gì? ! Từ đó suy ra x, y, z. ? Bài toán có thể phát biểu đơn giản hơn như thế nào? ? Nếu gọi khối lượng (kg) của niken, kẽm, đồng lần lượt là x, y, z. để sản xuất 150 kg đồng bạch thì ta có điều gì? ? Ap dụng tính chất của số tỉ lệ ta có cái gì? ! Giải tiếp bài toán trên theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. ? Kết luận: là hai đại lượng tỉ lệ thuận. 362832 z y x == 4 1 96 24 362832362832 == ++ ++ === zyx z y x - Chia 150 thành ba phần theo tỉ lệ 3; 4 và 13. tính mỗi phần. x + y + z = 150 1343 z y x == Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 5,7 20 150 13431343 == ++ ++ === zyx z y x          ==⇒= ==⇒= ==⇒= ⇒ 9 4 1 .36 4 1 36 7 4 1 .28 4 1 28 8 4 1 .32 4 1 32 z z y y x x Vậy số cây mỗi lớp trống lần lượt là : 8; 7; và 9 cây. 3. Bài 9 Tr 56 SGK Gọi khối lượng (kg) của niken, kẽm, đồng lần lượt là x, y, z. Theo bài ra ta có : x + y + z = 150 5,7 20 150 13431343 == ++ ++ === zyx z y x          ==⇒= ==⇒= ==⇒= ⇒ 5,975,7.135,7 13 305,7.45,7 4 5,225,7.35,7 3 z z y y x x Vậy để sản xuất 150 kg đồng bạch thì cần:22,5 (kg) niken; 30 (kg) kẽm và 97,5 (kg) đồng. Hoạt động 3: Củng cố: (4 phút) - Nhắc lại công thức liên hệ của hai đại lượng tỉ lệ thuận. - Việc áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau vào giải bài tập. - Nhắc lại Hoạt động 4: Hướng dẫn học ở nhà: (1 phút) - Xem lại các bài tập đã chữa. - Làm tiếp bài tập 11 trang 56 SGK. V. Rút kinh nghiệm: Tuần 13 Ngày soạn: 03/11/10 GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 50 Trường THCS Liêng Srônh GA: Đại số 7 Tiết 26 Ngày dạy: 05/11/10 § 3. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH I. Mục Tiêu: * Kiến thức: - Biết công thức của đại lượng tỉ lệ nghịch: ( 0) a y a x = ≠ . Biết được tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch: x 1 .y 1 = x 2 .y 2 = x 3 .y 3 = … = a; ; 1 2 2 1 y y x x = ; . 1 3 3 1 y y x x = * Kĩ năng: - Biết cách tìm hệ số tỉ lệ khi biết giá trị của hai đại lượng tương ứng tỉ lệ nghịch, tìm giá trị của một đại lượng khi biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng của đại lượng kia. - Chỉ ra được hệ số tỉ lệ khi biết công thức. - Rèn luyện kỹ năng tính toán, kỹ năng trình bầy. * Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, tích cực, tự giác trong khi học. II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước thẳng, phấn màu. * Trò: Học bài, làm bài tập. Thước thẳng. III. Phương pháp dạy học chủ yếu: - Thuyết trình, vấn đáp. - Tổ chức các hoạt động của học sinh, rèn phương pháp tự học. - Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. IV. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: (3 phút) - Nêu tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận. - Đứng tại chỗ trả lời Hoạt động 2: Định nghĩa (15 phút) Cho HS làm ?1 ? Công thức tính diện tích hình chữ nhật? ? Lượng gạo trong tất cả các bao bằng bao nhiêu? ? Công thức tính vận tốc khi biết quãng đường và thời gian tương ứng? ? Có nhận xét gì về sự giống nhau của các công thức trên. - Giới thiệu định nghĩa. - Cho HS làm ?2 Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ –3,5. Hỏi Làm ?1 - Chiều dài nhân với chiều rộng. - xy = 500 - Vận tốc bằng quãng đường nhân với thờn gian. - HS: Quan sát và nhận xét. - Làm ?2 1. Định nghĩa ?1 a) S = x.y = 12 cm 2 y = x 12 b) x.y = 50 y = x 50 c) v.t = 16 => v= t 16 Nhận xét: Các công thức trên có điểm giống nhau là đại lượng này bằng một hằng số nhân với đại lượng kia. Định nghĩa: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = x a hay xy = a (a là một hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 51 Trường THCS Liêng Srônh GA: Đại số 7 x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào? Từ đề toán ta có công thức gì theo định nghĩa ? Muốn biết x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào thì ta phải làm cái gì? ? Vậy nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là a thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ gì? - Ta có công thức: y= x 5,3− - Rút x từ công thức trên. - Nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là a thì x cũng tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ a. x theo hệ số tỉ lệ a. ?2 Theo đề ra ta có: y= x 5,3− => x = y 5,3− Vậy x cũng tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ –3,5 Chú ý: Khi y tỉ lệ nghịch với x thì x cũng tỉ lệ nghịch với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ nghịch với nhau. Hoạt động 3: Tính chất (11 phút) - Cho HS làm ?3 ? Muốn tìm hệ số tỉ lệ ta làm như thế nào? ? Tính y 2 ; y 3 ; y 4 ? ? nhận xét gì về các tích: x 1 .y 1 ; x 2 .y 2 ; x 3 .y 3 ; x 4 .y 4 - Nêu tích chất trong SGK. ? So sánh với tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận? - Làm ?3 Ta có a = x 1 .y 1 = 2.30 = 60 - Bằng nhau và bằng hệ số tỉ lệ a. 2. Tính chất ?3 a) Do y với x tỉ lệ nghịch nên x 1 .y 1 = a => a = 2.30 = 60 b) y 2 = 60:3 = 20 y 3 = 60:4 = 15 y 4 = 60:5 = 12 c) x 1 .y 1 = x 2 .y 2 = x 3 .y 3 = x 4 .y 4 = 60 giả sử y và x tỉ lệ nghịch y = x a x 1 .y 1 = x 2 .y 2 = x 3 .y 3 = … = a ; 1 2 2 1 y y x x = ; . 1 3 3 1 y y x x = Tính chất. Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì: + Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi (bằng hệ số tỉ lệ) + Tỉ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng nghịch đạo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia. Hoạt động 4: Củng cố: (15 phút) - Làm các bài tập 12 trang 58 SGK. a) vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch => y = x a a = xy = 8.15 = 120 b) y = x 120 c) x = 6 => y = 20 6 120 = Hoạt động5: Hướng dẫn học ở nhà: (1 phút) - Học kỹ lý thuyết trong vở ghi lẫn SGK - Làm các bài tập 13, 14, 15 trang 58 SGK. GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 52 Trường THCS Liêng Srônh GA: Đại số 7 V. Rút kinh nghiệm: Tuần 14 Ngày soạn: /11/10 Tiết 27 Ngày dạy: /11/10 § 4. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH I. Mục Tiêu: * Kiến thức: Biết cách làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ nghịch. * Kĩ năng: - Biết tính chất của hai đaị lượng tỉ lệ nghịch sự khác nhau giữa tính chất của hai đaị lượng tỉ lệ nghịch và tính chất của hai đaị lượng tỉ lệ thuận. - Sử dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch để giải bài toán đơn giản về hai đại lượng tỉ lệ nghịch. - Rèn luyện phân tích tổng hợp một số bài toán và cách trình bày bài toán cho học sinh. * Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực, tự giác trong khi học. II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước thẳng, phấn màu, * Trò: Học bài, làm bài tập. Thước thẳng. III. Phương pháp dạy học chủ yếu: - Thuyết trình, vấn đáp. - Tổ chức các hoạt động của học sinh, rèn phương pháp tự học. - Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. IV. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: (6 phút) - Thế nào là đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch? - Nêu tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch? So sánh? - HS1 - HS2 Hoạt động 2: Bài toán 1 (15 phút) Nêu bài toán và hướng dẫn cách giải cho HS. ! Gọi vận tốc cũ và vận tốc mới lần lượt là v 1 và v 2 . thời gian tương ứng là t 1 và t 2 . ? Vận tốc và thời gian là hai đại lượng như thế nào với nhau? ? Từ đó ta suy ra điều gì? ? Theo đề ra ta có những gì? ! Từ đó ráp vào công thức để tìm t 2 . - Đọc đề bài - Vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. - Vì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có: 1 2 v v = 2 1 t t Theo đề ra ta có: t 1 = 6 ; v 2 = 1,2v 1 1. Bài toán 1 (SGK) Giải: Gọi vận tốc cũ và vận tốc mới của ôtô lần lượt là v 1 (km/h), v 2 (km/h). Thời gian tương ứng của ôtô đi từ A đến B lần lượt là t 1 , t 2 (giờ) Vì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên: 1 2 v v = 2 1 t t mà t 1 = 6 ; v 2 = 1,2v 1 Do đó: 5 1,2 6 t1,2 t 6 2 2 ==⇒= Vậy nếu đi với vận tốc mới thì ôtô đi từ A đến B hết 5 giờ. Hoạt động 3: Bài toán 2: (20 phút) GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 53 Trường THCS Liêng Srônh GA: Đại số 7 - Nêu nội dung bài toán 2 và tóm tắt đề toán cho HS. - Hướng dẫn cách giải. - Gọi số máy của 4 đội lần lượt là x 1 , x 2 , x 3 , x 4 (máy) ? Vậy theo cách gọi trên và theo bài ra ta có gì? ? Số máy và số ngày hoàn thành công việc có quan hệ như thế nào với nhau? ? Từ đó ta suy ra điều gì? -Hướng dẫn tiếp cho HS biến đổi. ! Ap dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau : ! Từ đó suy ra x 1 , x 2 , x 3 và x 4 . - Cho HS làm phần ?bb Cho ba đại lượng x, y, z. Hãy cho biết mối liên hệ giữa hai đại lượng x và z, biết rằng: a) x và y tỉ lệ nghịch, y và z cũng tỉ lệ nghịch: b) x và y tỉ lệ nghịch, y và z tỉ lệ thuận: ? Nếu x và y tỉ lệ nghịch thì x được biểu diễn dưới công thức gì? ? Tương tự đối với y và z? ? Từ (1) và (2) suy ra đẳng thức gì? ! Có dạng x = k.z Kết luận: - Hướng dẫn HS giải tương tự như câu a. - Đọc đề bài - Theo dõi - Làm bài - Cả 4 đội có 36 máy tức là: x 1 + x 2 + x 3 + x 4 = 36 Số máy và số ngày hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. - Tức là: 4x 1 = 6x 2 = 10x 3 = 12x 4 từ 4x 1 = 6x 2 = 10x 3 = 12x 4 => 12 1 10 1 6 1 4 1 4 3 21 x x xx === = 60 60 36 36 12 1 10 1 6 1 4 1 4321 == +++ +++ xxxx - Kết luận số máy của từng đội. Làm phần ? y a x = (1) z a y = (2) z b a z b a x ⋅==⇒ Tương tự ta có: x = y a và y = b.z => bz a z = hay b a xz = hay x = z b a Vậy x tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ là b a 2. Bài toán 2: (SGK) Giải : Gọi số máy của 4 đội lần lượt là: x 1 , x 2 , x 3 , x 4 (máy) Theo bài ra ta có: x 1 + x 2 + x 3 + x 4 = 36 Vì số máy và số ngày hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có: 4x 1 = 6x 2 = 10x 3 = 12x 4 => 12 1 10 1 6 1 4 1 4 3 21 x x xx === Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: ==== 12 1 10 1 6 1 4 1 4 3 21 x x xx 60 60 36 36 12 1 10 1 6 1 4 1 4321 == +++ +++ xxxx Vậy: 560 12 1 660 10 1 1060 6 1 1560 4 1 60 4 1 4 3 2 1 1 =⋅= =⋅= =⋅= =⋅=⇒= x x x x x Vậy số máy của 4 đội lần lượt là: 15, 10, 6 và 5 máy. ? a) Theo đề ra ta có: Vì x và y tỉ lệ nghịch nên : y a x = Vì y và z tỉ lệ nghịch nên : z a y = z b a z b a x ⋅==⇒ => x tỉ lệ thuận với z với hệ số tỉ lệ là b a Hoạt động 4: Củng cố: (3 phút) - Nắm chắc mối liên hệ giữa biểu thức tỉ lệ thuân với biểu thức tỉ lệ nghịch. Hoạt động 5: Hướng dẫn học ở nhà (1 phút) - Học kỹ lý thuyết trong vở ghi lẫn SGK - Làm các bài tập 16, 17, 18, 19 trang 60 + 61 SGK. GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 54 [...]... Vậy với cùng số tiền thì có thể mua 60 m vải loại II 2 Bài 21 - Đọc đề bài - Cho HS làm bài tập 21 -Giải- Gọi số máy của các đội lần lượt là Gọi số máy của ba đội lần lượt là a, - Hướng dẫn HS giải: a, b, c (máy) b, c (máy) ? Số máy và số ngày hoàn - Số máy và số ngày hoàn thành Vì các máy có cùng năng suất và số thành công viẹc là hai đại công viẹc là hai đại lượng tỉ lệ máy và số ngày hoàn... niệm hàm số và biết cách cho hàm số bằng bảng và công thức - Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không trong những cách cho cụ thể và đơn giản bằng bảng, bằng công thức - Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của biến số - Hiểu kí hiệu f(x) Hiểu được sự khác nhau giữa các kí hiệu f(x), f(a) (với a là một số cụ thể) * Kĩ năng: - Biết khái niệm hàm số qua... (180C) m = 7, 8V ? Nhiệt độ trong ngày cao - Viết công thức tính m nhất khi nào và thấp nhất ta có m = D.V GV: Lê Thị Thảo 57 Năm học 2010 - 2011 Trường THCS Liêng Srônh khi nào? GA: Đại số 7 mà D = 7, 8 => m = 7, 8V ?1 V(cm3) m(g) Ví dụ 2: Một thanh kim - Làm ?1 loại đồng chất có D = 7, 8 g/cm3 có thể tích là V cm3 Hãy lập công thức tính khối lượng m của thanh kim loại đó ! Từ công thức m = 7, 8V t = S... bài tập 26, 27, 28, 29, 30 trang 64 SGK V Rút kinh nghiệm: GV: Lê Thị Thảo 58 Năm học 2010 - 2011 Trường THCS Liêng Srônh GA: Đại số 7 Tuần 15 Tiết 30 Ngày soạn: /11/10 Ngày dạy: /11/10 LUYỆN TẬP I Mục Tiêu: * Kiến thức: - Củng cố lại khái niệm hàm số - Biết cách tìm giá trị tương ứng của hàm số theo biến số và ngược lại * Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng tính toán, kỹ năng làm toán về hàm số - Rèn luyện...Trường THCS Liêng Srônh GA: Đại số 7 V Rút kinh nghiệm: Tuần 14 Tiết 28 Ngày soạn:11/11/10 Ngày dạy: 12/11/10 LUYỆN TẬP I Mục Tiêu: * Kiến thức: - Củng cố kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch * Kĩ năng: - Sử dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch và tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận để giải toán - Có kỹ năng sử dụng thành thạo tính chất dãy tỉ số bằng nhau để giải toán - Luyện... Khái niệm hàm số (10 phút) - Nêu định nghĩa như - Đọc định nghĩa trong SGK - Nêu chú ý 2 Khái niệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số Chú ý : SGK - Tìm hiểu chú ý Hoạt động 4: Củng cố: (12 phút) - Làm bài tập 24 - Bài 24 : y là hàm số của x - Làm... đại lượng tỉ lệ nghịch? ? Lập tỉ lệ thức ứng với 2 đại lượng tỉ lệ nghịch đó? HĐ của trò Ghi bảng 1 Bài 19 -Giải- Tìm hiểu đề Gọi số mét vải loại II là x (m) Giá của vải loại I là a (đồng) - Giá của vải loại II là : 85%a Thì giá của vải loại II là : 85%a Do số m vải mua được và giá tiền 1 m vải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch - Số mét vải mua được và giá tiền 1 nên ta có: mét vải là hai đại. .. cho HS kiến thức về hai đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch và mối quan hệ giữa chúng Hoạt động 3: Hướng dẫn học ở nhà: (1 phút) - Xem lại các bài tập đã chữa - Làm tiếp các bài tập 20, 22, 23 trang 61 + 62 SGK V Rút kinh nghiệm: GV: Lê Thị Thảo 56 Năm học 2010 - 2011 Trường THCS Liêng Srônh GA: Đại số 7 Tuần 15 Tiết 29 Ngày soạn: /11/10 Ngày dạy: /11/10 § 5 HÀM SỐ I Mục Tiêu: * Kiến thức:... f(-3) = −3 Cho hàm số : y = f(x) = a) f(5) = 12 ; 5 b) Điền các giá trị vào bảng x f(x)= -6 -4 -3 12 x 2 5 6 12 -2 -3 -4 6 12 5 2 2 Bài 29 Cho hàm số y = f(x) = x2 - 2 f(2) = 22 – 2 = 2 f(1) = 12 – 2 = -1 Năm học 2010 - 2011 1 Trường THCS Liêng Srônh GA: Đại số 7 f(0) = 02 – 2 = -2 f(-1) = (-1)2 – 2 = -1 f(-2) = (-2)2 – 2 = 2 3 Bài 30 - Hướng dẫn HS làm bài Cho hàm số y = f(x) =... = - 1 2 (2đ) f(-3) = 2 – 5(-3) = 17 (2đ) Hoạt động 4: Hướng dẫn học ở nhà (1 phút) - Xem lại các bài tập đã chữa - Yêu cầu tiết sau phải có thước kẻ và compa * THÓNG KÊ ĐIỂM: Lớp Sĩ số . x + y + z = 150 5 ,7 20 150 13431343 == ++ ++ === zyx z y x          ==⇒= ==⇒= ==⇒= ⇒ 5, 975 ,7. 135 ,7 13 305 ,7. 45 ,7 4 5,225 ,7. 35 ,7 3 z z y y x x Vậy. có: 75 ,3 2 3.5,23 5,2 2 ===>= x x Vậy số đường cần có là 3 ,75 kg Vậy bạn Hạnh nói đúng. 2. Bài 8 Tr 56 SGK Gọi số cây trồng của các lớp 7A; 7B; 7C lần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại số 7 (tiết 23-30- chuẩn KTKN), Đại số 7 (tiết 23-30- chuẩn KTKN),

Hình ảnh liên quan

* Thầy: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ.  * Trò: Học bài, tìm hiểu bái mới. Thước thẳng. - Đại số 7 (tiết 23-30- chuẩn KTKN)

h.

ầy: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ. * Trò: Học bài, tìm hiểu bái mới. Thước thẳng Xem tại trang 1 của tài liệu.
HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng - Đại số 7 (tiết 23-30- chuẩn KTKN)

c.

ủa thầy HĐ của trò Ghi bảng Xem tại trang 5 của tài liệu.
HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng - Đại số 7 (tiết 23-30- chuẩn KTKN)

c.

ủa thầy HĐ của trò Ghi bảng Xem tại trang 7 của tài liệu.
* Thầy: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ.  * Trò: Học bài, làm bài tập. Thước thẳng. - Đại số 7 (tiết 23-30- chuẩn KTKN)

h.

ầy: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ. * Trò: Học bài, làm bài tập. Thước thẳng Xem tại trang 11 của tài liệu.
- Biết khái niệm hàm số và biết cách cho hàm số bằng bảng và công thức. - Đại số 7 (tiết 23-30- chuẩn KTKN)

i.

ết khái niệm hàm số và biết cách cho hàm số bằng bảng và công thức Xem tại trang 13 của tài liệu.
* Thầy: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ.  * Trò: Học bài, làm bài tập. Thước thẳng. - Đại số 7 (tiết 23-30- chuẩn KTKN)

h.

ầy: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ. * Trò: Học bài, làm bài tập. Thước thẳng Xem tại trang 15 của tài liệu.