0

ÔN TẬP HK1 HÓA 11 NÂNG CAO

7 1,316 59

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

Ôn tập HK1 - Hóa học 11 nâng cao GV: Dương Khánh Hoàng Chương I: SỰ ĐIỆN LI A. Hãy ghép hai nửa cột A và B sao cho phù hợp A B 1 Chất điện li là A chất khi tan trong nước phân li ra cation H + 2 Sự điện li là B cho biết bản chất của pư trong dd các chất điện li 3 Chất điện li mạnh là C chất chỉ phân li một phần, phần còn lại tồn tại dạng ptử 4 Chất điện li yếu là D chất vừa phân li như axit vừa phân li như bazơ 5 Độ điện li là E chất khi tan trong nước hoặc nóng chảy phân li ra ion 6 Theo arrhenius axit là F phản ứng trao đổi ion giữa muối với nước 7 Theo bronstet axit là G chất khi tan trong nước,các ptử hòa tan đều phân li ra ion 8 Hidroxit lưỡng tính là H chất nhường proton H + 9 Phương trình ion rút gọn I quá trình các chất phân li ra ion 10 Phản ứng thủy phân muối là J tỉ số giữa số phtử phân li và số ptử hòa tan 1… 2… 3…… 4…… 5…… 6……. 7…… 8… . 9……. 10…… B. Các phát biểu sau đây đúng hay sai Đ S 1 Phản ứng trao đổi ion trong dd chỉ xảy ra khi sau pư có ít nhất một trong các chất: chất kết tủa, chất điện li yếu, chất khí 2 Axit, bazơ, muối là những chất điện li 3 Khi pha loãng dd, độ điện li của các chất điện li đều giảm 4 HCO 3 − , HSO 4 − , HPO 2 4 − đều là chất lưỡng tính 5 Giá trị K a (K b ) càng nhỏ, lực axit (bazơ) của chất càng yếu 6 Tích số ion của nước không phụ thuộc vào nhiệt độ 7 CH 3 COONa, K 2 S, Na 2 CO 3 đều làm quỳ tím hóa xanh 8 KCl, HNO 3 , Na 2 CO 3 , Zn(OH) 2 đều có độ điện li α =1 9 HCl 0,01M; HNO 3 0,01M; CH 3 COOH 0,01M; KCl 0,01M đều có pH = 2 10 Có thể dùng quỳ tím để nhận biết các chất: FeCl 3 , Na 2 CO 3 , Ca(NO 3 ) 2 C. Hãy điền nội dung thích hợp vào ô trống trong bảng sau 1. Cho các chất: CO 2 , HCl, KOH, C 2 H 5 OH, H 2 O, CaCO 3 , Al(OH) 3 , H 2 CO 3 , HF, C 6 H 6 , CH 3 COOH, CaO, SiO 2 , NaCl, K 2 SO 4 . Xếp các chất trên vào 3 cột sau: Chất không điện li Chất điện li yếu Chất điện li mạnh 2. Xếp các chất và ion sau đây vào cột tương ứng: Na + , Al 3+ , NH 4 + , CH 3 COO − , H 2 O, Cl − , NaHCO 3 , Fe 3+ , Cu 2+ , S 2 − , HSO 4 − . Axit Bazơ Trung tính Lưỡng tính D. Bài tập tự luận Bài 1: Để trung hòa hoàn toàn 200 ml dd hỗn hợp NaOH 1M và KOH 3M cần bao nhiêu mililit dd H 2 SO 4 2M. Cô cạn dd sau pư thu được bao nhiêu gam muối khan ? (ĐS: 200ml; 66,4g) Bài 2: a) Tính pH của dd CH 3 COOH 0,1M có độ điện li là 1% (ĐS: 3) b) DD NH 3 0,4M có pH = 12. Tính độ điện li α của chất điện li trong dd (ĐS: 2,5%) Bài 3: Trộn 500ml dd BaCl 2 0,09M với 500ml dd H 2 SO 4 0,1M a. Tính pH của dd sau pư (ĐS: 1) b. Tính nồng độ mol mỗi ion trong dd sau pư (ĐS: 0,1M; 0,09M; 0,045M) c. Cần bao nhiêu ml dd NaOH 20% (d = 1,2 g/ml) để trung hòa dd sau pư (ĐS: 16,67 ml) Bài 4: Một dd chứa 0,2 mol Fe 2+ , 0,12 mol Al 3+ , x mol Cl − , y mol SO 2 4 − . Cô cạn dd thu được 45,92g chất rắn khan. Tìm x, y (ĐS: 0,4; 0,18) 1 Ôn tập HK1 - Hóa học 11 nâng cao GV: Dương Khánh Hoàng CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I Câu 1: Tìm các từ còn thiếu ở chỗ trống: Quá trình phân li các chất trong nước ra ion gọi là ……… Những chất tan trong nước phân li ra ion gọi là ………… Các tinh thể muối khan ……… dẫn điện, còn các dd muối trong nước ……… dẫn điện. A. chất điện li, sự điện li, không, có B. chất điện li, sự điện li, có, không C. sự điện li, chất điện li, có, không D. sự điện li, chất điện li, không, có Câu 2: Chọn câu đúng trong các câu sau: Chất điện li mạnh …………… A. có độ điện li gần bằng 1 B. là chất khi tan trong nước, tất cả các phân tử đều phân li ra ion C. là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion D. dẫn điện tốt Câu 3: Hòa tan 8,96 lit HCl (đkc) vào nước để được 4 lit dd A. pH của dd bằng A. 4 B. 2 C. 10 D. 1 Câu 4: PƯ giữa cặp chất nào sau đây tạo thành kết tủa A. CaCO 3 + HNO 3 B. AgNO 3 + HBr C. FeS + HCl D. HCl + NaOH Câu 5: Một dd có [OH − ] = 5.10 -7 M. DD đó có pH A. > 7 B. = 7 C < 7 D. = 5 Câu 6: Để kết tủa hết ion SO 2 4 − trong 200 ml dd Al 2 (SO 4 ) 3 0,1M cần ít nhất bao nhiêu ml dd BaCl 2 0,05M A. 1200 ml B. 400ml C. 600ml D. 1600ml Câu 7: Cho dd HCl lần lượt tác dụng với NaOH, Fe, NaNO 3 , Zn(OH) 2 , SO 2 , Ca(HCO 3 ) 2 , K 2 S. Số pư xảy ra A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 8: Dãy nào dưới đây chỉ gồm các chất điện li mạnh A. NaCl, AgCl, HNO 3 , Ba(OH) 2 , CH 3 COOH B. BaSO 4 , H 2 O, NaOH, HCl, CuSO 4 C. NaClO, Al 2 (SO 4 ) 3 , KNO 3 , KOH, HF D. CaCO 3 , H 2 SO 4 , Ba(OH) 2 , HNO 3 , CH 3 COONa Câu 9: Cho 2 chất sau pư với nhau Ca(HCO 3 ) 2 + Ca(OH) 2 . Chọn phương trình ion của pư trên A. HCO 3 − + OH − → CO 2 3 − + H 2 O B. 2HCO 3 − + Ca 2+ → Ca(HCO 3 ) 2 C. Ca 2+ + HCO 3 − + OH − →CaCO 3 + H 2 O D. Ca 2+ + CO 2 3 − → CaCO 3 + H 2 O Câu 10: DD NaOH 8% (d = 1,2 g/ml) có nồng độ mol A. 1,6M B. 3,2M C. 2,4M D. 0,16M Câu 11: Chọn câu đúng khi nói về axit theo thuyết arrhenius A. axit hòa tan được mọi bazơ B. axit có bao nhiêu nguyên tử H trong phân tử thì điện li ra bấy nhiêu cation H + C. axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H + D. axit là chất điện li mạnh Câu 12: Cặp chất nào sau đây không xảy ra pư A. HCl + NaOH B. Zn(OH) 2 + HCl C. Al(OH) 3 + NaOH D. CO 2 + HCl Câu 13: DD K 2 SO 4 0,05M có nồng độ mol ion K + là A. 0,05M B. 0,1M C. 0,025M D. 1M Câu 14: DD A có chứa 0,4 mol Ca 2+ , 0,5 mol Ba 2+ , x mol Cl − . Giá trị của x là A. 0,9 B. 0,1 C. 1,8 D. 1,3 Câu 15: Trung hòa thể tích bằng nhau của 2 dd gồm HCl 2M và Ba(OH) 2 2M. Sau pư dd có pH A. > 7 B. = 7 C. < 7 D. = 6 Câu 16: Những dd nào có pH > 7 1. NaOH 2. HCl 3. NH 3 4. NaCl 5. NaHSO 4 6. C 2 H 5 OH A. 1, 3, 6 B. 1, 3 C. 1, 3, 5, 6 D. 2, 5 Câu 17: DD HCl (A) và dd H 2 SO 4 (B) có cùng nồng độ mol. So sánh pH của 2 dd trên A. pH A = pH B B. pH A > pH B C. pH A < pH B D. Không xác định được Câu 18: Để được một dd có các ion K + 0,05M, Mg 2+ 0,01M, SO 2 4 − 0,02M, Cl − 0,03M cần trộn những muối nào sau đây A. KCl, MgSO 4 B. K 2 SO 4 , MgCl 2 C. KCl, MgSO 4 , MgCl 2 D. K 2 SO 4 , MgCl 2 , KCl Câu 19: Một dd có 0,4 mol Na + , x mol Ca 2+ , và 0,6 mol Cl − . Khi cô cạn dd trên thì khối lượng muối khan thu được là A. 34,5g B. 45,6g C. 38,5g D. 35,4g Câu 20: Hòa tan 0,62g Na 2 O và 7,2g NaOH vào nước được 2 lit dd A. pH của dd là A. 1 B. 2 C. 12 D. 13 Câu 21: Chọn câu đúng về muối axit trong các câu sau A. DD muối axit có pH < 7 B. Trong phân tử có hidro có thể phân li ra anion H + C. Anion gốc axit có tính lưỡng tính D. Trong gốc axit có nguyên tử hidro có khả năng phân li ra cation H + Câu 22: Khả năng điện li của CH 3 COOH trong nước thay đổi như thế nào khi thêm vào dd một ít NaOH A. Giảm B. Không đổi C. Tăng D. Giảm rồi tăng Câu 23: Có 10 lit dd axit HCl có pH = 2, cần thêm vào bao nhiêu lit nước để được dd có pH = 3 A. 9 lit B. 100 lit C. 90 lit D. 10 lit Câu 24: Câu nào sai trong các câu sau A. Trong dd axit, phenolphtalein không màu B. Cân bằng điện li của chất điện li yếu là cân bằng động C. pH càng lớn thì độ bazơ càng lớn D. Dịch dạ dày có pH > 7 Câu 25: Cặp chất nào sau đây không xảy ra pư A. NaHSO 4 + NaOH B. AgCl + NaNO 3 C. Al(OH) 3 + Ba(OH) 2 D. CuO + HCl 2 Ôn tập HK1 - Hóa học 11 nâng cao GV: Dương Khánh Hoàng Chương II: NITƠ – PHOTPHO A. Điền vào chỗ trống trong các câu sau: a. Ở điều kiện thường, N 2 trơ về mặt hóa học là do N 2 có … (1)… rất bền. Khi pư với …… (2)… tạo ra hợp chất khí, khi pư với kim loại tạo ra . (3)… là …… (4) …… Tính chất hóa học của N 2 là … (5)…… Trong phòng thí nghiệm N 2 được điều chế bằng cách … (6) … , trong công nghiệp, N 2 được điều chế bằng cách … (7) …… b. Photpho có 2 dạng thù hình quan trọng là … (8) … Ở điều kiện thường, P hoạt động …. (9)…. N 2 do P có liên kết …. (10)…. N 2 . Khi pư với … (11)…. P thể hiện tính oxh, khi pư với ….(12)…. P thể hiện tính khử. Trong tự nhiên P có 2 khoáng vật chính là … (13)… Trong công nghiệp có thể sản xuất P bằng cách nung hỗn hợp … (14)…. , cát và than cốc ở … (15)… trong lò điện. a. nhiệt phân NH 4 NO 2 b. mạnh hơn c. liên kết ba d. nhiệt độ cao e. chất rắn f. kim loại g. yếu hơn h. H 2 và O 2 i. nitrua kim loại j. quặng photphorit k. P trắng và P đỏ l. chưng cất phân đoạn không khí lỏng m. apatit và photphorit n. tính oxh và tính khử o. Cl 2 , O 2 , HNO 3 B. Các nhận định sau đây đúng hay sai Đúng Sai 1. TCHH của NH 3 chỉ gồm tính khử và tính bazơ 2. Có thể dùng quỳ tím nhận NH 3 vì NH 3 làm quỳ tím hóa đỏ 3. PƯ tổng hợp NH 3 từ N 2 và H 2 là pư hoàn toàn 4. Khi cho NH 3 vào dd muối Al 2 (SO 4 ) 3 lúc đầu thấy có kết tủa trắng sau đó tan dần 5. Có thể nhận biết muối amoni bằng cách dùng bazơ vì tạo ra khí làm xanh quỳ tím ẩm 6. Khi nhiệt phân các muối NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 SO 4 , NH 4 NO 2 , NH 4 NO 3 đều thu được khí NH 3 7. Axit nitric có tính oxh mạnh do N có số oxh cao nhất là +5 8. Al, Cr, Fe bị thụ động trong HNO 3 đặc, nguội 9. Chỉ cần dùng quỳ tím ta có thể phân biệt được NH 4 NO 3 , NaNO 3 , Na 3 PO 4 10. Urê là phân đạm có hàm lượng N cao nhất (khoảng 46%) C. Hãy ghép hai nửa cột A và B sao cho phù hợp A B 1 NaNO 2 + NH 4 Cl 0 t → A NaCl + NH 3 + H 2 O 2 P + HNO 3 đ 0 t → B N 2 + H 2 O 3 NH 3 + Cu(NO 3 ) 2 + H 2 O → C NaCl + N 2 + H 2 O 4 Fe 2 O 3 + HNO 3 đ 0 t → D N 2 + Cu + H 2 O 5 Ca 3 (PO 4 ) 2 + H 2 SO 4 đ 0 t → E Ag 2 O + NO 2 + O 2 6 H 2 S + HNO 3 đ 0 t → F Fe(NO 3 ) 3 + H 2 O 7 NH 3 + O 2 0 xt t → G Ag 3 PO 4 + NaNO 3 8 NH 4 Cl + NaOH → H Fe(NO 3 ) 3 + NO + H 2 O 9 AgNO 3 0 t → I H 3 PO 4 + NO 2 + H 2 O 10 Fe + HNO 3 loãng 0 t → J Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 + H 2 O 11 Ca 3 (PO 4 ) 2 + SiO 2 + C 0 t → K CaSiO 3 + P + CO 12 NH 3 + CuO 0 t → L S + NO 2 + H 2 O 13 NaOH + H 3 PO 4 → M NH 4 NO 3 + Cu(OH) 2 14 Zn(OH) 2 + NH 3 → N CaSO 4 + H 3 PO 4 15 AgNO 3 + Na 3 PO 4 → O NO + H 2 O P Ag + NO 2 + O 2 Q Na 2 HPO 4 + H 2 O R [Zn(NH 3 ) 4 ](OH) 2 Thứ tự các cột được ghép là: 1… 2……. 3……. 4… 5……. 6……. 7…… 8…… 9……. 10… 11… 12…… 13…… 14…… 15……. 3 Ôn tập HK1 - Hóa học 11 nâng cao GV: Dương Khánh Hoàng CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II Câu 1: Các nguyên tử của các nguyên tố nhóm VA có điểm chung là có cùng…… A. số hạt nơtron B. số e lớp ngoài cùng C. số lớp e D. số hạt proton Câu 2: PƯ nào sau đây chứng minh NH 3 là một bazơ A. NH 3 + HCl → NH 4 Cl B. 2NH 3 + 3Cl 2 → 6HCl + N 2 C. 4NH 3 + 3O 2 → 2N 2 + 6H 2 O D. 2NH 3 + CO 2 → (NH 2 ) 2 CO + H 2 O Câu 3: Câu nào sau đây sai A. Đun dd bão hòa amoni clorua với dd bão hòa natri nitrit thu được khí nitơ B. Chứng cất phân đoạn không khí lỏng thu được N 2 C. Nung kali nitrat thu được khí O 2 D. Nung natri cacbonat thu được khí CO 2 Câu 4: Trong pư với chất nào sau đây, HNO 3 thể hiện tính axit A. FeO B. Fe(OH) 2 C. Fe 2 O 3 D. FeS Câu 5: Dẫn a mol NO 2 vào dd chứa a mol NaOH, sau pư hoàn toàn nhúng mẫu giấy quỳ vào dd, quỳ sẽ có màu A. tím B. xanh C. đỏ D. hồng Câu 6: Một oxit của nitơ có 30,43% khối lượng nitơ. Công thức oxit là: A. NO B. N 2 O C. N 2 O 5 D. NO 2 Câu 7: Cho 18,4g hỗn hợp Mg và Fe tác dụng vừa đủ với HNO 3 thu được 8,96 lit NO (đkc) duy nhất. Khối lượng Mg và Fe tương ứng là A. 7,2g và 11,2g B. 11,2g và 7,2g C. 4,8g và 13,6g D. 13,6g và 4,8g Câu 8: Trường hợp nào sau đây thu được kết tủa: Cho từ từ đến dư dd NH 3 vào …… A. dd Al 2 (SO 4 ) 3 B. dd K 2 SO 4 C. dd CuSO 4 D. dd CH 3 COOH Câu 9: Có mấy pư oxh khử trong sơ đồ sau: P → P 2 O 5 → H 3 PO 4 → Ca 3 (PO 4 ) 2 → P A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 10: Để điều chế 4,25g NH 3 cần lấy thể tích N 2 ở đkc với hiệu suất pư 80% là A. 2,24 lit B. 2,8 lit C. 1,792 lit D. 3,5 lit Câu 11: P thể hiện tính khử khi pư với chất nào sau đây: (1) O 2 ; (2) HNO 3 đ, nóng ; (3) KClO 3 ; (4) Cl 2 ; (5) Zn A. 1, 2, 3, 4, 5 B. 1, 2, 3, 4 C. 2, 3, 4 D. 1, 2, 4, 5 Câu 12: Nhận định nào sai khi nói về nhóm VA. Đi từ nitơ đến bitmut A. tính phi kim giảm dần B. độ âm điện giảm dần C. tính axit của các hidroxit tăng dần D. nhiệt độ sôi của các đơn chất tăng dần Câu 13: Muốn thu nhiều NH 3 từ pư tổng hợp giữa N 2 và H 2 thì không dùng cách nào sau A. Giảm nhiệt độ vừa phải B. Giảm áp suất C. Giảm nồng độ NH 3 D. Tăng nồng độ H 2 Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 6,2g P trong oxi dư cho sản phẩm vào 40g H 2 O, nồng độ % của dd thu được A. 36,16% B. 48,25% C. 49% D. 35,5% Câu 15: Cho PT: Al + HNO 3 loãng → … + N 2 + …. Tổng hệ số cân bằng của pư là A. 78 B. 83 C. 77 D. 90 Câu 16: Bón phân đạm ure làm môi trường của đất A. tăng độ kiềm B. tăng độ axit C. không thay đổi D. tăng độ oxh Câu 17: Khi nhiệt phân Cu(NO 3 ) 2 sẽ thu được các sản phẩm là A. Cu, NO 2 , O 2 B. CuO, NO, O 2 C. CuO, NO 2 , O 2 D. Cu, NO 2 Câu 18: Hòa tan m gam Fe vào dd HNO 3 loãng thì thu được 0,448 lit khí NO duy nhất (đkc). Giá trị của m là A. 1,12g B. 11,2g C. 0,56g D. 5,6g Câu 19: Cho chuỗi : Na 2 CO 3 A+ → NaCl B+ → NaNO 3 C+ → NO. A, B, C là A. HCl, AgNO 3 , Cu B. BaCl 2 , AgNO 3 , H 2 SO 4 C. CaCl 2 , AgNO 3 , (H 2 SO 4 + Cu) D. HCl, AgNO 3 , Fe 2 (SO 4 ) 3 Câu 20: Khí N 2 có lẫn NO 2 , CO 2 , Cl 2 . Để thu khí N 2 tinh khiết người ta dẫn hỗn hợp khí qua A. dd H 2 SO 4 đ dư B. dd NaOH dư C. dd CuSO 4 dư D. H 2 O Câu 21: Hỗn hợp CuO và Cu tan vừa hết trong 3 lit dd HNO 3 1M tạo ra 13,44 lit NO (đkc). Hàm lượng % của Cu trong hỗn hợp là A. 34,78% B. 96% C. 84% D. 70,59% Câu 22: Để điều chế 100g dd HNO 3 12,6% từ nguyên liệu ban đầu là NH 3 và O 2 dư cần lấy thế tích NH 3 ở đkc là A. 8,96 lit B. 6,72 lit C. 4,48 lit D. 3,36 lit Câu 23: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm 0,2 mol Fe và 0,4 mol Fe 2 O 3 trong HNO 3 dư thu dd B. Cho dd B tác dụng với NaOH dư, lấy kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 70g B. 80g C. 40g D. 96g Câu 24: Nung nóng 18,8g Cu(NO 3 ) 2 thu được 14,48g chất rắn. Hiệu suất pư là A. 30% B. 40% C. 50% D. 60% Câu 25: Cho 14,2g P 2 O 5 vào 600ml dd NaOH 0,75M. Chất tan trong dd sau pư là A. Na 2 HPO 4 ; NaH 2 PO 4 B. Na 2 HPO 4 ; Na 3 PO 4 C. Na 3 PO 4 ; NaOH D. NaH 2 PO 4 ; Na 3 PO 4 4 Ôn tập HK1 - Hóa học 11 nâng cao GV: Dương Khánh Hoàng Chương III: CACBON – SILIC A. Cho các chất sau: C, CO, CO 2 , H 2 CO 3 , CaCO 3 , Si, SiO 2 , H 2 SiO 3 . 1/ Hãy điền các chất trên vào các khung tương ứng sao cho có nhiều tính chất phù hợp nhất. 2/ Hãy tìm ra 4 tính chất không phù hợp với các chất đã được điền vào khung. B. Hoàn thành chuỗi pư sau a. N 2 → NO → NO 2 → HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 → Fe 2 O 3 → CO 2 → KHCO 3 → CaCO 3 → CO 2 → CO→COCl 2 b. NH 4 NO 2 → N 2 → NH 3 → Cu → Cu(NO 3 ) 2 → NaNO 3 → O 2 → SiO 2 → Na 2 SiO 3 → H 2 SiO 3 → SiO 2 K 2 SiO 3 ← Si  c. SiO 2 → CO 2 NaHCO 3 → Na 2 CO 3 (NH 4 ) 2 SiO 3 → H 2 SiO 3 ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ Si ¬ C Ba(HCO 3 ) 2 ¬ BaCO 3 CaSiO 3 ¬ K 2 SiO 3 C. Bài tập tự luận Bài 1. Trộn 3 lit N 2 và 8 lit H 2 rồi đun nóng với chất xác tác bột sắt. Sau pư thu được 9 lit hỗn hợp khí. Tính hiệu suất pư (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện) (ĐS: 37,5%) Bài 2. Sục từ từ V lít khí NH 3 (đkc) vào 200 ml dd Al 2 (SO 4 ) 3 đến khi thu được kết tủa lớn nhất. Để hòa tan lượng kết tủa này cần vừa đủ 500 ml dd NaOH 3M. a. Viết PTPT và PT ion rút gọn của các pư b. Tính nồng độ mol của dd Al 2 (SO 4 ) 3 và tính V. (ĐS: 3,75M; 100,8 lit) Bài 3. Hòa tan 3 gam hỗn hợp Cu và Ag trong dd HNO 3 loãng dư thu được V lít NO (đkc). Cô cạn dd sau pư thu được 7,34g hỗn hợp 2 muối khan. Tính khối lượng mỗi kim loại và tính V (ĐS: 1,92g; 1,08g; 0,523 lit) 5 - làm xanh qtím ẩm - kém bền với nhiệt - axit rắn - tdụng với dd kiềm - nhiều dạng thù hình - tính oxh, tính khử - tác dụng với H 2 - khử được oxit KL - làm đỏ quỳ tím ẩm - tính axit yếu, kém bền - tính khử - tan trong dd kiềm đặc, nóng - tính oxh - tan trong nước tạo thành dd axit - nhiều dạng thù hình - tính oxh, tính khử - tdụng với dd kiềm - tính khử - oxit trung tính - khử được oxit KL - làm đỏ quỳ tím ẩm - tính oxh - tdụng với dd kiềm - bị nhiệt phân hủy - td với CO 2 +H 2 O - tan trong dd kiềm đặc, nóng Ôn tập HK1 - Hóa học 11 nâng cao GV: Dương Khánh Hoàng Bài 4. Đổ dd chứa 23,52g H 3 PO 4 vào dd chứa 12g NaOH. Tính khối lượng mỗi chất thu được sau pư. (ĐS: 21,6g; 8,52g) Bài 5. Hỗn hợp khí CO và CO 2 có tỉ khối hơi so với H 2 bằng 16. Tính % thể tích và % khối lượng mỗi khí Bài 6. Thổi một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng hỗn hợp Fe 3 O 4 và CuO nung nóng đến pư hoàn toàn, thu được 2,32g hỗn hợp kim loại. Khí thoát ra cho vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 5 g kết tủa trắng. Xác định khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu. (ĐS: 2,32g; 0,8g) Bài 7. a. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lit khí CO 2 vào 500 ml dd NaOH 0,6M thu được m g muối. Tính m. b.Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lit khí CO 2 vào 500 ml dd NaOH thu được 29,6 g muối. Tính nồng độ mol/l của dd NaOH. Bài 8. Cho hỗn hợp 3 muối NH 4 HCO 3 , NaHCO 3 , Ca(HCO 3 ) 2 . Khi nung 48,8g hỗn hợp đó đến khối lượng không đổi thu được 16,2g chất rắn A. Cho chất rắn A tác dụng với dd HCl dư thu được 2,24 lít khí (đktc). Xác định phần trăm khối lượng các muối trong hỗn hợp. 6 Ôn tập HK1 - Hóa học 11 nâng cao GV: Dương Khánh Hoàng CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III Câu 1: Khí CO 2 và H 2 O hòa tan được chất rắn nào trong các chất sau: A. CaCO 3 B. BaSO 4 C. Ca 3 (PO 4 ) 2 D. FeS Câu 2: Silic đioxit không tan trong dd nào sau đây A. DD NaOH đặc, nóng B. DD HF C. DD HCl D. Na 2 CO 3 nóng chảy Câu 3: Chọn câu sai trong các câu sau A. Công nghiệp silicat bao gồm các ngành sản xuất thủy tinh, đồ gốm, xi măng B. Thành phần hóa học của thủy tinh thường được viết dưới dạng Na 2 O.CaO.SiO 2 C. Phối liệu để SX gạch, ngói gồm đất sét và cát, nhào với nước thành khối dẻo rồi tạo hình, sấy khô và nung D. Giai đoạn cuối của sản xuất xi măng là nghiền nhỏ clanhke với thạch cao và một số chất phụ gia khác. Câu 4: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lit CO 2 (đkc) vào nước vôi trong chứa 0,05 mol Ca(OH) 2 . Sản phẩm thu được sau pư là A. CaCO 3 B. Ca(HCO 3 ) 2 C. CaCO 3 và Ca(HCO 3 ) 2 D. CaCO 3 và Ca(OH) 2 Câu 5: Silic thể hiện tính oxh trong pư nào sau A. Si + 2F 2 → SiF 4 B. Si + O 2 0 t → SiO 2 C. Si + 2NaOH + H 2 O → Na 2 SiO 3 + 2H 2 D. Si + 2Mg 0 t → Mg 2 Si Câu 6: A, B, D lần lượt là các chất nào để thực hiện chuỗi biến hóa sau: CaCO 3 A+ → CO 2 B+ → Ca(HCO 3 ) 2 D+ → NaHCO 3 A. HCl, Ca(OH) 2 , NaNO 3 B.HCl, Ca(OH) 2 , Na 2 CO 3 C. HNO 3 , CaO, Na 2 SO 4 D.HNO 3 , Ca(OH) 2 , NaCl Câu 7: Có thể nhận biết các dd Na 2 CO 3 , Na 2 SiO 3 , NaNO 3 , AgNO 3 bằng thuốc thử nào sau đây A. HCl B. BaCl 2 C. NaOH D. NaCl Câu 8: Chất nào sau đây không là dạng thù hình của C A. kim cương B. than chì C. fuleren D. thạch anh Câu 9: PƯ nào sau đây sai A. SiO 2 + H 2 O → H 2 SiO 3 B. SiO 2 + 2Mg 0 t → 2MgO + Si C. SiO 2 + Na 2 CO 3 nóng chảy → Na 2 SiO 3 + CO 2 D. SiO 2 + 4HF → SiF 4 + 2H 2 O Câu 10: Nung 50g một mẫu đá vôi lẫn tạp chất trơ đến pư hoàn toàn thu được 8,96 lit CO 2 (đkc). Phần trăm khối lượng CaCO 3 trong mẫu đá vôi là A. 50% B. 80% C. 75% D. 65% Câu 11: CO 2 pư với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây A. dd NaOH, dd Ba(OH) 2 , dd Na 2 SiO 3 , H 2 O B. dd Ca(OH) 2 , H 2 O, CaO, H 2 SiO 3 C. dd KOH, Na 2 O, CaCO 3 , dd NaHCO 3 D. CH 3 COOH, C, Ca(OH) 2 , dd Na 2 SiO 3 Câu 12: Nhóm nào gồm tất cả các chất vừa thể hiện tính oxh vừa thể hiện tính khử A. NO 2 , N 2 , Si, C B. CO 2 , HNO 3 , SO 2 , CO C. NH 3 , N 2 O 5 , NO, CO 2 D. HCl, SiO 2 , Si, NO 2 Câu 13: Thành phần chính của thuốc muối dùng làm thuốc chữa đau dạ dày là A. CaCO 3 B. Ca(HCO 3 ) 2 C. Na 2 CO 3 D. NaHCO 3 Câu 14: Khử một oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao thu được 8,4 g Fe và 4,48 lit CO 2 (đkc).Công thức oxit là A. Fe 2 O 3 B. FeO C. Fe 3 O 4 D. Fe 3 O 2 Câu 15: Dùng CO để khử oxit kim loại ở nhiệt độ cao thì có thể điều chế được A. Fe, Al, Ni B. Fe, Zn, Cu C. Cu, Ca, Cr D. Mg, Zn, Fe Câu 16: Thể tích NaOH 2M tối thiểu cần để hấp thụ hết 2 lit CO 2 ở 27,3 0 C và 1,232 atm là A) 100 ml B) 150 ml C) 50 ml D) 75 ml Câu 17: Thổi một luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm Al 2 O 3 , CuO, Fe 2 O 3 nung nóng đến khi pư xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. X gồm A) Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , Cu B) Al 2 O 3 , Cu, Fe C) CuO, Al, Fe D) Al, Cu, Fe Câu 18: Một loại thủy tinh chứa 13% Na 2 O, 11,7% CaO, và 75,3% SiO 2 về khối lượng. Thành phần của loại thủy tinh này biểu diễn dưới dạng các axit là A) Na 2 O.6CaO.SiO 2 B) Na 2 O.CaO.6SiO 2 C) 2Na 2 O.CaO.6SiO 2 D) 2Na 2 O.6CaO.SiO 2 Câu 19: Nghiền một lượng nhỏ thủy tinh thường thành bột rồi cho vào nước. Nhỏ vào đó vài giọt dd phenolphtalein dd sẽ A) có màu hồng B) không hiện tượng C) có màu xanh lam D) có kết tủa trắng Câu 20: Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính A) H 2 B) CO C) N 2 D) CO 2 Câu 21: Muối cacbonat nào sau đây bị nhiệt phân tạo sản phẩm chỉ gồm các chất khí A) Mg(HCO 3 ) 2 B) CaCO 3 C) (NH 4 ) 2 SO 4 D) (NH 4 ) 2 CO 3 Câu 22: Một loại ximăng có thành phần chính là 3CaO.Al 2 O 3 . Loại ximăng này có thể dùng để xay bể chứa hóa chất nào sau đây A) DD HCl B) DD KCl C) DD H 2 SO 4 D) DD NaOH Câu 23: C và Si có điểm giống nhau là A) Có tính oxh mạnh B) Có tính khử và tính oxh C) Có tính phi kim mạnh D) Có tính khử mạnh Câu 24: Cho dung dịch Na 2 CO 3 vào dung dịch FeCl 3 , kết tủa thu được là: A. Fe(OH) 3 B. Fe(OH) 2 C. FeCO 3 D. Fe 2 (CO 3 ) 3 Câu 25: Hòa tan 11,2 lít CO 2 (đkc) vào 800ml dd NaOH 1M. Tính klượng muối tạo thành sau pứ: A. 24,3g B. 48,6g C. 16,8g D. 31,8g 7 . chất nào sau đây không xảy ra pư A. NaHSO 4 + NaOH B. AgCl + NaNO 3 C. Al(OH) 3 + Ba(OH) 2 D. CuO + HCl 2 Ôn tập HK1 - Hóa học 11 nâng cao GV: Dương Khánh. 2……. 3……. 4… 5……. 6……. 7…… 8…… 9……. 10… 11 12…… 13…… 14…… 15……. 3 Ôn tập HK1 - Hóa học 11 nâng cao GV: Dương Khánh Hoàng CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP HK1 HÓA 11 NÂNG CAO, ÔN TẬP HK1 HÓA 11 NÂNG CAO,

Hình ảnh liên quan

C. Hãy điền nội dung thích hợp vào ô trống trong bảng sau - ÔN TẬP HK1 HÓA 11 NÂNG CAO

y.

điền nội dung thích hợp vào ô trống trong bảng sau Xem tại trang 1 của tài liệu.
b. Photpho có 2 dạng thù hình quan trọng là ….. (8) ….. Ở điều kiện thường, P hoạt động … - ÔN TẬP HK1 HÓA 11 NÂNG CAO

b..

Photpho có 2 dạng thù hình quan trọng là ….. (8) ….. Ở điều kiện thường, P hoạt động … Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 8: Chất nào sau đây không là dạng thù hình củ aC - ÔN TẬP HK1 HÓA 11 NÂNG CAO

u.

8: Chất nào sau đây không là dạng thù hình củ aC Xem tại trang 7 của tài liệu.