0

ĐMKTDG thúc dẩy DMPPDH

47 284 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

Đổi mới KTĐG theo chuẩn Đổi mới KTĐG theo chuẩn KTKN để thúc đẩy đổi mới KTKN để thúc đẩy đổi mới PPDH có sự hỗ trợ của CNTT PPDH có sự hỗ trợ của CNTT Trình bày: Nguyễn Trọng Sửu Trình bày: Nguyễn Trọng Sửu CVC Vụ Giáo dục Trung học CVC Vụ Giáo dục Trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo ĐT: 0912.013.739 ĐT: 0912.013.739 Email: ntsuu@moet.edu.vn Email: ntsuu@moet.edu.vn Trình bày: Nguyễn Trọng Sửu Trình bày: Nguyễn Trọng Sửu CVC Vụ Giáo dục Trung học CVC Vụ Giáo dục Trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo ĐT: 0912.013.739 ĐT: 0912.013.739 Email: ntsuu@moet.edu.vn Email: ntsuu@moet.edu.vn Giới thiệu về Chuẩn KT, KN Giới thiệu về Chuẩn KT, KN Đ/c hãy cho biết Chương trình GDPT được Đ/c hãy cho biết Chương trình GDPT được ban hành theo quyết định nào? Nội dung ban hành theo quyết định nào? Nội dung chính của nó bao gồm những vấn đề gì? chính của nó bao gồm những vấn đề gì? Điểm mới nhất của CTGDPT là gì? Ý nghĩa Điểm mới nhất của CTGDPT là gì? Ý nghĩa của nó trong việc KTĐG, đổi mới PPDH? của nó trong việc KTĐG, đổi mới PPDH? Thời gian thảo luận: 5 phút. Thời gian thảo luận: 5 phút. Thời gian thảo luận: 5 phút. Thời gian thảo luận: 5 phút. Hết thời gian thảo luận Hết thời gian thảo luận Hết thời gian thảo luận Hết thời gian thảo luận Giới thiệu về Chuẩn KT, KN Giới thiệu về Chuẩn KT, KN • Ngày 5 tháng 5 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã Ngày 5 tháng 5 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương kí Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông trình Giáo dục phổ thông . . • Chương trình GDPT là một kế hoạch sư phạm gồm : Chương trình GDPT là một kế hoạch sư phạm gồm : - Mục tiêu giáo dục ; - Mục tiêu giáo dục ; - Phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục ; - Phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục ; - Chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ của từng môn học, - Chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ của từng môn học, cấp học ; cấp học ; - Phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục ; - Phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục ; - Đánh giá kết quả giáo dục từng môn học ở mỗi lớp, cấp học. - Đánh giá kết quả giáo dục từng môn học ở mỗi lớp, cấp học. Giới thiệu về Chuẩn KT, KN Giới thiệu về Chuẩn KT, KN • Điểm mới của Chương trình Giáo dục phổ Điểm mới của Chương trình Giáo dục phổ thông lần này là đưa Chuẩn kiến thức, kĩ năng thông lần này là đưa Chuẩn kiến thức, kĩ năng vào thành phần của Chương trình Giáo dục phổ vào thành phần của Chương trình Giáo dục phổ thông, đảm bảo việc chỉ đạo dạy học, kiểm tra, thông, đảm bảo việc chỉ đạo dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng, tạo đánh giá theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng, tạo nên sự thống nhất trong cả nước ; góp phần nên sự thống nhất trong cả nước ; góp phần khắc phục tình trạng quá tải trong giảng dạy, khắc phục tình trạng quá tải trong giảng dạy, học tập ; giảm thiểu dạy thêm, học thêm. học tập ; giảm thiểu dạy thêm, học thêm. Giới thiệu về Chuẩn KT, KN Giới thiệu về Chuẩn KT, KN Đ/c hiểu thế nào là chuẩn? Hãy cho biết Đ/c hiểu thế nào là chuẩn? Hãy cho biết những yêu cầu của chuẩn? những yêu cầu của chuẩn? Thời gian thảo luận: 5 phút. Thời gian thảo luận: 5 phút. Thời gian thảo luận: 5 phút. Thời gian thảo luận: 5 phút. Hết thời gian thảo luận Hết thời gian thảo luận Hết thời gian thảo luận Hết thời gian thảo luận Giới thiệu về Chuẩn KT, KN Giới thiệu về Chuẩn KT, KN Chuẩn là những yêu cầu, tiêu chí Chuẩn là những yêu cầu, tiêu chí (gọi chung là yêu (gọi chung là yêu cầu) tuân thủ những nguyên tắc nhất định, được cầu) tuân thủ những nguyên tắc nhất định, được dùng để làm thước đo đánh giá hoạt động, công việc, dùng để làm thước đo đánh giá hoạt động, công việc, sản phẩm của lĩnh vực nào đó. Đạt được những yêu sản phẩm của lĩnh vực nào đó. Đạt được những yêu cầu của chuẩn là đạt được mục tiêu mong muốn của cầu của chuẩn là đạt được mục tiêu mong muốn của chủ thể quản lí hoạt động, công việc, sản phẩm đó. chủ thể quản lí hoạt động, công việc, sản phẩm đó. Yêu cầu là sự cụ thể hoá, chi tiết, tường minh Chuẩn, Yêu cầu là sự cụ thể hoá, chi tiết, tường minh Chuẩn, chỉ ra những căn cứ để đánh giá chất lượng. Yêu cầu chỉ ra những căn cứ để đánh giá chất lượng. Yêu cầu có thể được đo thông qua chỉ số thực hiện. Yêu cầu có thể được đo thông qua chỉ số thực hiện. Yêu cầu được xem như những được xem như những "chốt kiểm soát" để đánh giá "chốt kiểm soát" để đánh giá chất lượng đầu vào, đầu ra cũng như quá trình thực chất lượng đầu vào, đầu ra cũng như quá trình thực hiện. hiện. Giới thiệu về Chuẩn KT, KN Giới thiệu về Chuẩn KT, KN 5 yêu cầu cơ bản của chuẩn: 5 yêu cầu cơ bản của chuẩn: 1. 1. Chuẩn phải có tính khách quan, nhìn chung không lệ thuộc vào Chuẩn phải có tính khách quan, nhìn chung không lệ thuộc vào quan điểm hay thái độ chủ quan của người sử dụng Chuẩn. quan điểm hay thái độ chủ quan của người sử dụng Chuẩn. 2. 2. Chuẩn phải có hiệu lực ổn định cả về phạm vi lẫn thời gian áp Chuẩn phải có hiệu lực ổn định cả về phạm vi lẫn thời gian áp dụng. dụng. 3. 3. Đảm bảo tính khả thi, có nghĩa là Chuẩn đó có thể đạt được (là Đảm bảo tính khả thi, có nghĩa là Chuẩn đó có thể đạt được (là trình độ hay mức độ dung hoà hợp lí giữa yêu cầu phát triển ở mức trình độ hay mức độ dung hoà hợp lí giữa yêu cầu phát triển ở mức cao hơn với những thực tiễn đang diễn ra). cao hơn với những thực tiễn đang diễn ra). 4. 4. Đảm bảo tính cụ thể, tường minh và có chức năng định lượng. Đảm bảo tính cụ thể, tường minh và có chức năng định lượng. 5. 5. Đảm bảo không mâu thuẫn với các chuẩn khác trong cùng lĩnh Đảm bảo không mâu thuẫn với các chuẩn khác trong cùng lĩnh vực hoặc những lĩnh vực có liên quan. vực hoặc những lĩnh vực có liên quan. Giới thiệu về Chuẩn KT, KN Giới thiệu về Chuẩn KT, KN Đ/c hiểu như thế nào là Chuẩn KT, KN của Đ/c hiểu như thế nào là Chuẩn KT, KN của CTGDPT; Chuẩn KT, KN của môn học? Yêu cầu CTGDPT; Chuẩn KT, KN của môn học? Yêu cầu của chuẩn KT, KN như thế nào? của chuẩn KT, KN như thế nào? Thời gian thảo luận: 5 phút. Thời gian thảo luận: 5 phút. Thời gian thảo luận: 5 phút. Thời gian thảo luận: 5 phút. Hết thời gian thảo luận Hết thời gian thảo luận Hết thời gian thảo luận Hết thời gian thảo luận Giới thiệu về Chuẩn KT, KN Giới thiệu về Chuẩn KT, KN Chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ Chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ của Chương trình Giáo dục phổ thông của Chương trình Giáo dục phổ thông (CTGDPT) được thể hiện cụ thể trong các (CTGDPT) được thể hiện cụ thể trong các chương trình môn học, hoạt động giáo dục (gọi chương trình môn học, hoạt động giáo dục (gọi chung là môn học) và các chương trình cấp chung là môn học) và các chương trình cấp học. học. Đối với mỗi môn học, mỗi cấp học, mục tiêu Đối với mỗi môn học, mỗi cấp học, mục tiêu của môn học, cấp học được cụ thể hoá thành của môn học, cấp học được cụ thể hoá thành chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn học, chương trình cấp học. học, chương trình cấp học. Giới thiệu về Chuẩn KT, KN Giới thiệu về Chuẩn KT, KN Chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình môn học Chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình môn học là các là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học mà học yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học mà học sinh cần phải và có thể đạt được sau mỗi đơn vị kiến thức (mỗi bài, sinh cần phải và có thể đạt được sau mỗi đơn vị kiến thức (mỗi bài, chủ đề, chủ điểm, mô đun). chủ đề, chủ điểm, mô đun). Chuẩn kiến thức, kĩ năng của một đơn vị kiến thức Chuẩn kiến thức, kĩ năng của một đơn vị kiến thức là các yêu là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của đơn vị kiến thức mà cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của đơn vị kiến thức mà học sinh cần phải và có thể đạt được. học sinh cần phải và có thể đạt được. Yêu cầu Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng thể hiện về kiến thức, kĩ năng thể hiện mức độ mức độ cần đạt về cần đạt về kiến kiến thức, kĩ năng thức, kĩ năng . . Mỗi Mỗi yêu cầu yêu cầu về kiến thức, kĩ năng có thể được về kiến thức, kĩ năng có thể được chi tiết chi tiết hơn hơn bằng bằng những những yêu cầu yêu cầu về kiến thức, kĩ năng cụ thể, tường minh hơn thể về kiến thức, kĩ năng cụ thể, tường minh hơn thể hiện được cả nội dung kiến thức, kĩ năng và mức độ cần đạt về kiến hiện được cả nội dung kiến thức, kĩ năng và mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng. thức, kĩ năng. [...]... Chức năng xác định - Xác định mức độ đạt được trong việc thực hiện mục tiêu dạy học, xác định mức độ thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục mà HS đạt được khi kết thúc một giai đoạn học tập (kết thúc một bài, chương, chủ đề, chủ điểm, mô đun, lớp học, cấp học) - Xác định đòi hỏi tính chính xác, khách quan, công bằng KTĐG bám sát Chuẩn KT, KN b) Chức năng điều khiển : Phát hiện . Đổi mới KTĐG theo chuẩn Đổi mới KTĐG theo chuẩn KTKN để thúc đẩy đổi mới KTKN để thúc đẩy đổi mới PPDH có sự hỗ trợ của CNTT PPDH có sự hỗ trợ của
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐMKTDG thúc dẩy DMPPDH, ĐMKTDG thúc dẩy DMPPDH,

Hình ảnh liên quan

- Phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục ; - ĐMKTDG thúc dẩy DMPPDH

h.

ương pháp và hình thức tổ chức giáo dục ; Xem tại trang 3 của tài liệu.
hỏi, giải bài tập, làm thực hành ; có kĩ năng tính toán, vẽ hình, - ĐMKTDG thúc dẩy DMPPDH

h.

ỏi, giải bài tập, làm thực hành ; có kĩ năng tính toán, vẽ hình, Xem tại trang 18 của tài liệu.
- Nhận dạng được (không cần giải thích) các khái niệm, hình thể, - ĐMKTDG thúc dẩy DMPPDH

h.

ận dạng được (không cần giải thích) các khái niệm, hình thể, Xem tại trang 19 của tài liệu.
lí, định luật, tính chất, chuyển đổi được từ hình thức - ĐMKTDG thúc dẩy DMPPDH

l.

í, định luật, tính chất, chuyển đổi được từ hình thức Xem tại trang 21 của tài liệu.
tập ; đa dạng nội dung, các hình thức đa dạng nội dung, các hình thức, cách thức, cách thức - ĐMKTDG thúc dẩy DMPPDH

t.

ập ; đa dạng nội dung, các hình thức đa dạng nội dung, các hình thức, cách thức, cách thức Xem tại trang 28 của tài liệu.
hoạt động học tập với các hình thức đa dạng, phong - ĐMKTDG thúc dẩy DMPPDH

ho.

ạt động học tập với các hình thức đa dạng, phong Xem tại trang 30 của tài liệu.
- Giúp GV nắm được tình hình nắm được tình hình học tập, mức độ phân học tập, mức độ phân - ĐMKTDG thúc dẩy DMPPDH

i.

úp GV nắm được tình hình nắm được tình hình học tập, mức độ phân học tập, mức độ phân Xem tại trang 34 của tài liệu.
c) Đảm bảo tính khả thi Đảm bảo tính khả thi : Nội dung, hình thức, cách : Nội dung, hình thức, cách - ĐMKTDG thúc dẩy DMPPDH

c.

Đảm bảo tính khả thi Đảm bảo tính khả thi : Nội dung, hình thức, cách : Nội dung, hình thức, cách Xem tại trang 44 của tài liệu.