0

Tiet 26. Dai luong ti le nghich

22 449 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

Xin chào quý thầy, cô về dự giờ thăm lớp TRƯỜNG THCS NGUYỄN TỰ TÂN Người soạn: NGUYỄN ĐÌNH HẢO Từ đây xuất hiện một vấn đề: Hai đại lượng tỉ lệ nghịch thì có thể mô tả bằng một công thức hay không? Kiểm tra bài cũ. Viết công thức thể hiện: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là k. Bài giải. Ta có: y = kx ( k là hằng số khác 0) Tiết 26. § 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch 1/ Định nghĩa. . Hãy viết công thức: a) Cạnh y (cm) theo cạnh x (cm) của hình chữ nhật có kích thước thay đổi nhưng luôn có diện tích bằng 12 cm 2 ; b) Lượng gạo y (kg) trong mỗi bao theo x khi chia đều 500kg vào x bao; c) Vận tốc v (km/h) theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 16 km. 12 a) y = x 500 b) y = x 16 c) v = t ?1 ?1 y x S = 12(cm 2 ) x.y = 12 y y y y Tổng: 500kg gạo … x bao s = 16 kmvt = 16 Tiết 26. § 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch 1/ Định nghĩa. 12 a) y = x 500 b) y = x 16 c) v = t 12 a)y = x 500 b) y = x 16 c) v = t §äc §äc c«ng c«ng thøc thøc Đại lượng y y bằng 12 12 chia cho đại lượng x x (12 là hằng số khác 0) Đại lượng y y bằng 500 500 chia cho đại lượng x x (500 là hằng số khác 0) Đại lượng v v bằng 16 16 chia cho đại lượng t t (16 là hằng số khác 0) ?1 ?1 Tiết 26. § 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch 1/ Định nghĩa. 12 a) y = x 500 b) y = x 16 c) v = t ĐL này ĐL kia Hằng số = y a x = Các công thức trên có điểm gì giống nhau? Các công thức trên có điểm giống nhau 12 a)y = x 500 b) y = x 16 c) v = t ?1 ?1 Tiết 26. § 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch 1/ Định nghĩa. (a là hằng số khác 0) a y = x hay x.y = Ta nói: y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a Đến đây em hãy cho biết: Khi nào thì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a? Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức Khi: (SGK) a y = x.y = a x hay   y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a. a y = x.y = a x hay (a là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a. (với a là hằng số khác 0) a Tit 26. Đ 3. i lng t l nghch 1/ nh ngha. (a l hng s khỏc 0) (SGK) a y = x.y = a x hay y t l nghch vi x theo h s t l a. BT1. in ni dung thớch hp vo ch trng () a) Nu thỡ theo h s t l b) Nu (k l hng s khỏc 0) thỡ theo 2 1 3 y = x y t l nghch vi x 2 1 3 k z = t z t l nghch vi t h s t l k. y = 5 A. : x ; .C. m y = x ;B. x y = 7 Công thức nào trờn không! không! thể hiện đại lượng y tỉ lệ nghịch với y tỉ lệ nghịch với đại lượng x . x . Giải thích ? Giải thích ? BT 2. Tiết 26. § 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch 1/ Định nghĩa. (a là hằng số khác 0) (SGK) a y = x.y = a x hay   y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a. ViÕt c«ng thøc thÓ hiÖn: ViÕt c«ng thøc thÓ hiÖn: §¹i l­îng §¹i l­îng y y tØ lÖ tØ lÖ nghÞch víi ®¹i l­îng nghÞch víi ®¹i l­îng x x theo hÖ sè tØ lÖ theo hÖ sè tØ lÖ - 2 y = x hoặc - 2 x.y = - 2 BT 3. y tỉ lệ nghịch với x y tỉ lệ nghịch với x Tit 26. Đ 3. i lng t l nghch 1/ nh ngha. (a l hng s khỏc 0) (SGK) a y = x.y = a x hay y t l nghch vi x theo h s t l a. y tỉ lệ nghịch với x. Hệ số tỉ lệ 1,2. Nếu y tỉ lệ nghịch với x thì x có tỉ lệ nghịch với y hay không? * Nhận xét: Hai hệ số tỉ lệ trên bằng nhau Hai đại lượng y và x liên hệ với nhau bởi công [ thức a) Hỏi y tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch với x? Xác định hệ số tỉ lệ. b) Hỏi x tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch với y? Xác định hệ số tỉ lệ. Có nhận xét gì về hai hệ số tỉ lệ vừa tìm được? a) 1,2 y = - x b) 1,2 x= - y x tỉ lệ nghịch với y. ơ Hệ số tỉ lệ 1,2. 1,2 y = - x x cũng tỉ lệ nghịch với y BT 4. Tỉ lệ thuận Tỉ lệ nghịch Tiết 26. § 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch 1/ Định nghĩa. (a là hằng số khác 0) (SGK) a y = x.y = a x hay   y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a. NÕu y tØ lÖ nghÞch víi x theo hÖ sè tØ lÖ a th× x còng tØ lÖ nghÞch víi y theo hÖ sè tØ lÖ nµo? ►Chú ý: (SGK) ►Chú ý: Khi y tỉ lệ nghịch với x thì x cũng tỉ lệ nghịch với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ nghịch với nhau. NÕu y tØ lÖ nghÞch víi x theo hÖ sè tØ lÖ a th× x còng tØ lÖ nghÞch víi y theo hÖ sè tØ lÖ a So sánh điều này với đai lượng tỉ lệ thuận vừa học. y tØ lÖ nghÞch víi x theo hÖ sè tØ lÖ a ⇒ x còng tØ lÖ nghÞch víi y theo hÖ sè tØ lÖ a y tØ lÖ thuËn víi x theo hÖ sè tØ lÖ k ⇒ x còng tØ lÖ thuËn víi y theo hÖ sè tØ lÖ 1 k [...].. .Ti t 26 § 3 Đại lượng tỉ lệ nghịch 1/ Định nghĩa (SGK) a y = hay x.y = a (a là x   hằng số khác 0) y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a Đến đây ta đã giải quyết được vấn đề đặt ra ở đầu ti t học: ►Chú ý: (SGK) Hai đại lượng tỉ lệ nghịch y và x được mơ tả bằng một cơng a hay x.y = a thức y = x (a là hằng số khác 0) Ti t 26 § 3 Đại lượng tỉ lệ nghịch ?3 Cho... hai giá trị tương ứng của đại lượng kia ĐL tỉ lệ nghich Định nghĩa y liên hệ với x theo CT x.y = a (a ≠ 0) ⇔ y và x tỉ lệ nghịch Tính chất Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch thì: -Tích hai giá trị tương ứng của chúng ln khơng đổi (bằng hệ số tỉ lệ) - Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia Ti t 26 § 3 Đại lượng tỉ lệ nghịch 1/ Định nghĩa... Thay mỗi dấu “?” trong bảng trên bằng một số thích hợp; Bài giải Vì hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ 60 nên x.y = 60 suy ra: 60 60 60 = 12 = 15 y 4 = ; y2 = = 20 y 3 = ; 5 4 3 Ti t 26 § 3 Đại lượng tỉ lệ nghịch ?3 Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ 1/ Định nghĩa (SGK) nghịch với nhau a y = hay x.y = a (a là x x2 = 3 x3 = 4 x4 = 5 x x1 = 2   hằng số khác 0) y tỉ lệ nghịch... 2số60y(bằngcủa số tỉ y bằng x4 x = thích 4y4 hệ x3y3 =một4 y2, x3 3, xhợp; x và lệ.) 60 x1.y1 = 2.30 = 60 x3.y3 = 4.15 = 60 Bài giải x2.y2 = 3.20 = 60 x4.y4 = 5.12 60 = ⇒ x1.y1 = x2.y2 = x3.y3 = x4.y4 = 60 TQ Ti t 26 § 3 Đại lượng tỉ lệ nghịch 1/ Định nghĩa (SGK) a y = hay x.y = a (a là x Khi đó, với mỗi giá trị: x1, x2, x3, …khác 0 của x ta có một giá trị tương ứng   hằng số khác 0) y tỉ lệ nghịch với x... x3.y3 = a; … Do đó: x1.y1 = x2.y2 = x3.y3 = … = a Từ đó em nào cho biết? Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì: Tích hai giá trị tương ứng của chúng như ln khơng đổi thế nào? (bằng hệ số tỉ lệ) Ti t 26 § 3 Đại lượng tỉ lệ nghịch 1/ Định nghĩa (SGK) ►Chú ý: (SGK) 2/ Tính chất Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì: - Tích hai giá trị tương ứng của chúng ln khơng đổi (bằng hệ số tỉ lệ) x1.y1... y1 −3 … , Từ đây em nào cho biết? Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì: Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch như thế nào?đảo với tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia Ti t 26 § 3 Đại lượng tỉ lệ nghịch 1/ Định nghĩa (SGK) y= a hay x.y= a (a là hằng x Sơ đồ: ĐN và T.chất của: ĐL tỉ lệ thuận và ĐL tỉ lệ nghịch So sánh ĐL tỉ lệ thuận số khác 0) ⇔ y tỉ lệ nghịch với x theo... x theo hệ số tỉ lệ a y y1 = 30 y2 = ? y3 = ? y4 = ? ►Chú ý: (SGK) a) Tìm hệ số tỉ lệ; 2/ Tính chất Bài giải Vì hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau nên ta có x.y = a ⇒ x1 y1 = a ⇒ a = 2 30 = 60 Ti t 26 § 3 Đại lượng tỉ lệ nghịch ?3 Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ 1/ Định nghĩa (SGK) nghịch với nhau a y = hay x.y = a (a là x x2 = 3 x3 = 4 x4 = 5 x x1 = 2   hằng số khác 0) y tỉ lệ nghịch... tỉ lệ lµ 120 120 b) y = x 120 = 20 c) * Khi x = 6 suy ra y = 6 * Khi x = |10| ⇒ x = ± 10 + x = 10 ⇒ y = + x = − 10 ⇒ y = 120 = 12 10 ⇒x = 120 y Khi y + 4 = 32 ⇒y+4=9 ⇒ y = 9 – 4 = 5 Vậy x = 120 = 24 5 Ti t 26 § 3 Đại lượng tỉ lệ nghịch BT 13/58 (SGK) Cho biÕt x vµ y lµ hai ®¹i l­ỵng tØ lƯ a y = hay x.y= a (a là hằng nghÞch §iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng trong b¶ng sau x 1/ Định nghĩa (SGK) số khác 0)... : 6 = 1 1/ y1 = 6 : 0,5 = 12 - Dùa vµo cét nµo ®Ĩ tÝnh hƯ sè a? - 16 = 6 : (-4) = (Cét 6)2Ta 6 : (-1,2) = 4-56 7/ x7 = 6 : 2/ y = cã: a = 1,5 = 3/ x3 = 6 : 3 = 2 4/ x4= 6 : (-2) = -3 3 = - = - 1,5 2 Ti t 26 § 3 Đại lượng tỉ lệ nghịch Bµi to¸n thùc tÕ Ba ng­êi lµm chung mét c«ng viƯc th× a y = hay x.y= a (a là hằng xong trong 5 giê Hái n¨m ng­êi (víi cïng n¨ng st nh­ x thÕ) lµm xong c«ng viƯc trong... Ta thÊy: – 3 < – 1 (x t¨ng), 1 < 3 (y t¨ng) V× vËy, ®Ĩ nhËn biÕt hai ®¹i l­ỵng cã tØ lƯ nghÞch víi nhau hay kh«ng, ta cÇn xem chóng a y= hay x y = a hay kh«ng cã liªn hƯ víi nhau b»ng c«ng thøc d¹ng x Ti t 26 § 3 Đại lượng tỉ lệ nghịch 1/ Định nghĩa (SGK) a y = hay x.y= a (a là hằng x số khác 0) ⇔ y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a 2/ Tính chất Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì: - Tích . đề đặt ra ở đầu ti t học: Hai đại lượng tỉ lệ nghịch y và x được mô tả bằng một công thức. a y = x.y = a x hay (a là hằng số khác 0) Ti t 26. § 3. Đại lượng. S = 12(cm 2 ) x.y = 12 y y y y Tổng: 500kg gạo … x bao s = 16 kmvt = 16 Ti t 26. § 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch 1/ Định nghĩa. 12 a) y = x 500 b) y = x 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 26. Dai luong ti le nghich, Tiet 26. Dai luong ti le nghich,

Hình ảnh liên quan

b) Thay mỗi dấu “?” trong bảng trờn - Tiet 26. Dai luong ti le nghich

b.

Thay mỗi dấu “?” trong bảng trờn Xem tại trang 13 của tài liệu.
c)Thay mỗi dấu “?” trong bảng trờn - Tiet 26. Dai luong ti le nghich

c.

Thay mỗi dấu “?” trong bảng trờn Xem tại trang 14 của tài liệu.
nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau. - Tiet 26. Dai luong ti le nghich

ngh.

ịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau Xem tại trang 19 của tài liệu.