0

sai lệch giữa CKTKN với SGK,SGV sinh7

28 245 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

2.2. SINH HC 7 CH MC CN T HNG DN THC HIN M u Kin thc: Trỡnh by khỏi quỏt v gii ng vt Phõn b, mụi trng sng Thnh phn loi, s lng cỏ th trong loi. Vớ d: Con ngi thun hoỏ, nuụi dng nhng dng hoang di thnh vt nuụi ỏp ng cỏc nhu cu khỏc nhau. Vớ d: Nhng im ging nhau v khỏc nhau gia c th ng vt v c th thc vt Ging nhau: cu to t bo, kh nng sinh trng phỏt trin. Khỏc nhau: Mt s c im ca t bo; mt s kh nng khỏc nh: quang hp, di chuyn, cm ng, K tờn cỏc ngnh ng vt Kể tên các ngnh ch yu, mi ngnh cho mt vi vớ d. + Ngành động vật nguyên sinh: trùng roi + Ngành ruột khoang: san hô + Các ngành giun: Ngành giun dẹp: sán lá gan Ngành giun tròn: giun đũa Ngành giun đốt: giun đất + Ngành thân mềm: trai sông + Ngành chân khớp: tôm sông + Ngành động vật có xơng sống: thỏ -Nêu khái quát vai trò của động vật đối với tự nhiên và con ngời. 1. Ngnh ng vt nguyờn sinh Kin thc: Trỡnh by c khỏi nim ng vt nguyờn sinh. Thụng qua quan sỏt nhn bit c cỏc c im chung nht ca cỏc ng vt nguyờn sinh. Qua thu thp mu v quan sỏt Nờu c khỏi nim ng vt nguyờn sinh Nờu c c im chung nht ca VNS: cu to c th v cỏch di chuyn, Mụ t c hỡnh dng, cu to v hot ng ca mt s loi VNS in hỡnh (cú hỡnh v) - Nờu c im cu to, cỏch di chuyn, sinh sn, dinh dng( bt mi, tiờu húa) ca cỏc i din: + trựng roi + trựng giy + trựng bin hỡnh . Trỡnh by tớnh a dng v hỡnh thỏi, cu to, hot ng v a dng v mụi trng sng ca VNS. - Nờu c s a dng v: + hỡnh dng: khụng thay i hoc thay i: VD n c hay tp on: VD + Cỏch di chuyn + Cu to + Mụi trng sng − Nêu được vai trò của ĐVNS với đời sống con người và vai trò của ĐVNS đối với thiên nhiên. Nêu được vai trò của ĐVNS với đời sống con người: có lợi, có hại (ví dụ: …) Vai trò của ĐVNS với thiên nhiên: mối quan hệ dinh dưỡng (ví dụ: …) Kĩ năng: − Quan sát dưới kính hiển vi một số đại diện của động vật nguyên sinh Cách thu thập mẫu vật từ thiên nhiên Cách nuôi cấy mẫu vật Cách làm tiêu bản sống Cách sử dụng kính hiển vi Các thao tác nhuộm mẫu. Vẽ hình 2. Ngành ruột khoang Kiến thức: − Trình bày được khái niệm về ngành Ruột khoang. Nêu được những đặc điểm của Ruột khoang(đối xứng tỏa tròn, thành cơ thể 2 lớp, ruột dạng túi) Khái niệm: cấu tạo cơ thể, nơi sống,… Đặc điểm chung của Ruột khoang thông qua con đại diện: + Kiểu đối xứng + Số lớp tÕ bµo của thành cơ thể + Đặc điểm của ống tiêu hóa − Mô tả được hình dạng, cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của 1 đại diện trong ngành Ruột khoang. ví dụ: Thủy tức nước ngọt. (Những địa phương ven biển có thể thay thủy tức nước ngọt bằng sứa). Hình dạng, cấu tạo (số lớp tế bào của thành cơ thể) phù hợp với chức năng. Dinh dưỡng (bắt mồi, tiêu hóa thức ăn) − Mô tả được tính đa dạng và phong phú của ruột khoang (số lượng loài, hình thái cấu tạo, hoạt động sống và môi trường sống) Đa dạng và phong phú: số lượng loài, hình thái, cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng (bắt mồi, tiêu hóa thức ăn), sinh sản, tự vệ, thích nghi với môi trường và lối sống khác nhau. Ví dụ:… − Nêu được vai trò của ngành Ruột khoang đối với con người và sinh giới Vai trò của Ruột khoang với đời sống con người: + Nguồn cung cấp thức ăn. Ví dụ:… + Đồ trang trí, trang sức: Ví dụ:… + Nguyên liệu cho xây dùng. Ví dụ:… + Nghiên cứu địa chất. Ví dụ:… Vai trò cña Ruột khoang với hệ sinh thái: biển (là chủ yếu) Kĩ năng : − Quan sát một số đại diện của ngành Ruột khoang Quan sát đặc điểm cấu tạo cơ thể, di chuyển, hoạt động sống của các con đại diện. 3. Các ngành giun Nêu được đặc điểm chung của các ngành giun. Nêu rõ được các đặc điểm đặc trưng của mỗi ngành. Đặc điểm chung của ngành giun phân biệt với các ngành khác. Dựa vào đặc điểm cấu tạo cơ thể đặc trưng để phân biệt các ngành giun với nhau. (Tùy theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp) - Ngành Giun dẹp. Kiến thức: Trình bày được khái niệm về ngành Giun dẹp. Nêu được những đặc điểm Những đặc điểm cấu tạo cơ thể đặc trưng để phân biệt với ngành Ruột khoang. chính của ngành. Đặc điểm chính của ngành: kiểu đối xứng, hình dạng cơ thể. − Mô tả được hình thái, cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của một đại diện trong ngành Giun dẹp. Ví dụ: Sán lá gan có mắt và lông bơi tiêu giảm; giác bám, ruột và cơ quan sinh sản phát triển. Hình dạng, cấu tạo ngoài, trong thích nghi với lối sống tự do của sán lông. Hình dạng, cấu tạo ngoài, trong và các đặc điểm sinh lí thích nghi với lối sống kí sinh của sán lá gan. Vòng đời (các giai đoạn phát triển), các loài vật chủ trung gian của sán lá gan. − Phân biệt được hình dạng, cấu tạo, các phương thức sống của một số đại diện ngành Giun dẹp như sán dây, sán bã trầu . Hình dạng, kích thước, cấu tạo, nơi sống (khả năng xâm nhập vào cơ thể) của các đại diện s¸n d©y, s¸n b· trÇu,s¸n l¸ m¸u song tìm ra những đặc điểm chung để xếp chúng vào ngành Giun dẹp. − Nêu được những nét cơ bản về tác hại và cách phòng chống một số loài Giun dẹp kí sinh. Dựa vào các giai đoạn phát triển trong vòng đời của đa số giun dẹp => đề xuất biện pháp phòng chống một số giun dẹp kí sinh. Kĩ năng : − Quan sát một số tiêu bản đại diện cho ngành Giun dẹp Sán lông, sán lá gan còn rất xa lạ với học sinh nên giáo viên cần có mẫu vật thật hoặc mô hình, tiêu bản, tranh vẽ. Kĩ năng quan sát tiêu bản qua kính hiển vi: quan sát hình dạng, cấu tạo ngoài, trong. - Ngành Giun tròn Kiến thức: − Trình bày được khái niệm về ngành Giun tròn. Nêu được những đặc điểm chính của ngành. Những đặc điểm cấu tạo cơ thể đặc trưng để phân biệt với ngành Giun dẹp. Đặc điểm chính của ngành: kiểu đối xứng, hình dạng cơ thể. − Mô tả được hình thái, cấu tạo và các đặc điểm sinh lí của một đại diện trong ngành Giun tròn. Ví dụ: Giun đũa, trình bày được vòng đời của Giun đũa, đặc điểm cấu tạo của chúng . (Tùy theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp) Hình thái: hình dạng, kích thước, tiết diện ngang. Đặc điểm sinh lí: dinh dưỡng, sinh sản Vòng đời: các giai đoạn phát triển, vật chủ Sự thích nghi với lối sống kí sinh. − Mở rộng hiểu biết về các Giun tròn (giun đũa, giun kim, giun móc câu, .) từ đó thấy được tính đa dạng của ngành Giun tròn. Tính đa dạng: số lượng loài, môi trường kí sinh. Tìm hiểu đặc điểm chung của Giun tròn dựa vào hình d¹ng, cấu tạo, số lượng vật chủ. − Nêu được khái niệm về sự nhiễm giun, hiểu được cơ chế lây nhiễm giun và cách phòng trừ giun tròn. Dựa trên cơ sở các giai đoạn phát triển của giun tròn (vòng đời) => đề xuất các biện pháp phòng trừ giun tròn kí sinh. Kĩ năng : − Quan sát các thành phần cấu tạo của Giun qua tiêu bản mẫu. Quan sát mẫu vật thật (mẫu vật sống, mẫu ngâm) bằng mắt thường; cấu tạo trong qua tiêu bản làm sẵn bằng kính hiển vi. -Ngnh Giun t Kin thc: Trỡnh by c khỏi nim v ngnh Giun t. Nờu c nhng c im chớnh ca ngnh. Nhng c im cu to c th c trng phõn bit vi ngnh Giun dp. c im chớnh ca ngnh:có khoang cơ thể chính thức, kiu i xng hô hấp qua da, tuần hoàn kín, hệ thần kinh kiểu chuỗi hạch, hỡnh dng c th. Mụ t c hỡnh thỏi, cu to v cỏc c im sinh lớ ca mt i din trong ngnh Giun t. Vớ d: Giun t, phõn bit c cỏc c im cu to, hỡnh thỏi v sinh lớ ca ngnh Giun t so vi ngnh Giun trũn. (Tựy theo a phng tỡm hiu cỏc i din thớch hp) Hỡnh dng, cỏc c im bờn ngoi: phn u, phn uụi, c im mi t thớch nghi vi li sng trong t. Cỏc c im sinh lớ: di chuyn, dinh dng, tun hon, sinh sn, thớch nghi vi li sng trong t. Qua ú phõn bit giun t vi giun trũn. M rng hiu bit v cỏc Giun t (Giun , a, ri, vt .) t ú thy c tớnh a dng ca ngnh ny. Tỡm hiu thờm v c im ca cỏc Giun t khỏc (giun , a, ri, vt .), rỳt ra c im chung xp chỳng vo ngnh Giun t. S a dng th hin: s lng loi, mụi trng sng. Trỡnh by c cỏc vai trũ ca giun t trong vic ci to t nụng nghip. Giun t giỳp nh nụng trong vic ci to t trng: mu m, cu trỳc ca t. Su tm cỏc cõu tc ng, cõu vớ núi v vai trũ ca giun t i vi sn xut nụng nghip. K nng : Bit m ng vt khụng xng sng (m mt lng trong mụi trng ngp nc) K nng m VKXS: xỏc nh vị trí cn m, cỏc thao tỏc trỏnh v nỏt ni quan trong chu (khay) luụn ngp nc. K nng quan sỏt c im bờn ngoi v cỏc ni quan bờn trong. Phõn bit cỏc b phn ca cỏc c quan. 4. Ngnh thõn mm Kin thc: Nờu c khỏi nim ngnh Thõn mm. Trỡnh by c cỏc c im c trng ca ngnh. Nhng c im cu to c th c trng phõn bit vi cỏc ngnh khỏc. c im c trng ca ngnh: v, khoang ỏo, thân mềm, khụng phõn t. Mụ t c cỏc chi tit cu to, c im sinh lớ ca i din ngnh Thõn mm (trai sụng). Trỡnh by c tp tớnh ca Thõn mm. Cu to ngoi, trong, cỏc c im sinh lớ: di chuyn, dinh dng (cỏch ly thc n, tiờu húa), sinh sn, t v thớch nghi vi li sng, qua đại diện trai sông Cỏc loi tp tớnh: o l trng, t v (c sờn); rỡnh v bt mi, t v, chm súc trng (mc), -Nờu vớ d cho mi tp tớnh thụng qua cỏc i din nh: trai mc c sờn, vm, bch tuc, sũ, − Nêu được tính đa dạng của Thân mềm qua các đại diện khác của ngành này như ốc sên, hến, vẹm, hầu, ốc nhồi, . Đa dạng về số lượng loài, phong phú về môi trường sống, nhưng chúng có những đặc điểm chung của ngành Thân mềm. − Nêu được các vai trò cơ bản của Thân mềm đối với con người. Nguồn thức phẩm (tươi, đông lạnh) Nguồn xuất khẩu Đồ trang trí, mỹ nghệ Trong nghiên cứu khoa học địa chất,… Kĩ năng : − Quan sát các bộ phận của cơ thể bằng mắt thường hoặc kính lúp. Quan sát hình dạng, nhận biết các bộ phận, cơ quan qua mẫu sống; có thể dụng kính hiển vi để quan sát các bộ phận quá nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được (ví dụ:…) − Quan sát mẫu ngâm Trong điều kiện không chuẩn bị được mẫu vật sống (Hạn chế của mẫu ngâm là các bộ phận, nội quan của động vật không còn nguyên màu sắc thật) 5.Ngành Chân khớp − Nêu được đặc điểm chung của ngành Chân khớp. Nêu rõ được các đặc điểm đặc trưng cho mỗi lớp. - Nêu được đặc điểm chung của ngành +Bộ xương ngoài bằng kitin +Có chân phân đốt, khớp động. +Sinh trưởng qua lột xác - Phân biệt đặc điểm của lớp giáp xác, hình nhện, sâu bọ qua các tiêu chí. - Đặc điểm riêng phân biệt các lớp trong ngành: lớp vỏ bên ngoài, hình dạng cơ thể, số lượng chân bò, có cánh bay hay không. - Lớp Giáp xác Kiến thức: − Nêu được khái niệm về lớp Giáp xác. -Nêu khái niệm lớp giáp xác, kể một số đại diện. Căn cứ vào lớp vỏ bên ngoài cơ thể, cơ quan hô hấp. − Mô tả được cấu tạo và hoạt động của một đại diện (tôm sông). Trình bày được tập tính hoạt động của giáp xác. (Tùy theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp) Cấu tạo ngoài: + Vỏ + Các phần phụ Cấu tạo trong: hệ cơ, cơ quan thần kinh, cơ quan hô hấp Di chuyển: các kiểu di chuyển Dinh dưỡng (bắt mồi, tiêu hóa) Các đặc điểm sinh lí khác: sinh trưởng, phát triển, sinh sản, tự vệ,… − Nêu được các đặc điểm riêng của một số loài giáp xác điển hình, sự phân bố rộng của chúng trong nhiều môi trường khác nhau. Có thể sử dụng thay thế tôm sông bằng các đại diện khác như tôm − Tìm hiểu sự đa dạng của Giáp xác: số lượng loài, môi trường sống. − Đặc điểm của một số loài giáp xác điển hình thích nghi với các môi trường và lối sống khác nhau. − Tìm đặc điểm chung của lớp he, cáy, còng cua bể, ghẹ − Nêu được vai trò của giáp xác trong tự nhiên và đối với việc cung cấp thực phẩm cho con người − Vai trò trong tự nhiên: quan hệ dinh dưỡng với các loài khác, ảnh hưởng tới giao thông đường thủy. Ví dụ:… − Vai trò đối với đời sống con người: (thực phẩm) Kĩ năng : − Quan sát cách di chuyển của Tôm song − Quan sát các kiểu di chuyển khác nhau của tôm sông − Mổ tôm quan sát nội quan − Kĩ năng mổ ĐVKXS: xác định vị trí cần mổ, các thao tác tránh vỡ nát nội quan trong chậu (khay) luôn ngập nước. − Kĩ năng quan sát đặc điểm bên ngoài và các nội quan bên trong. Phân biệt các bộ phận của các cơ quan. Lớp hình nhện Kiến thức: − Nêu được khái niệm, các đặc tính về hình thái (cơ thể phân thành 3 phần rõ rệt và có 4 đôi chân) và hoạt động của lớp Hình nhện. − Khái niệm lớp Hình nhện: căn cứ vào sự phân chia các phần cơ thể, số lượng chân bò, cơ quan hô hấp. − Mô tả được hình thái cấu tạo và hoạt động của đại diện lớp Hình nhện (nhện). Nêu được một số tập tính của lớp Hình nhện. (Tùy theo địa phương để tìm hiểu các đại diện thích hợp) − Đặc điểm cấu tạo ngoài, trong − Đặc điểm sinh lí: dinh dưỡng (bắt mồi, tiêu hóa). − Tập tính chăng lưới, bắt mồi, ôm trứng (nhện cái) − Trình bày được sự đa dạng của lớp Hình nhện. Nhận biết thêm một số đại diện khác của lớp Hình nhện như: bọ cạp, cái ghẻ, ve bò. − Tìm hiểu sự đa dạng của Hình nhện: số lượng loài, môi trường sống. − Đặc điểm của một số loài Hình nhện điển hình thích nghi với các môi trường và lối sống khác nhau. − Tìm đặc điểm chung của lớp − Nêu được ý nghĩa thực tiễn của hình nhện đối với tự nhiên và con người. Một số bệnh do Hình nhện gây ra ở người. − Tìm hiểu tác dụng và những gây hại của lớp Hình nhện với đời sống con người và động vật. Kĩ năng : − Quan sát cấu tạo của nhện, . − Tìm hiểu tập tính đan lưới và bắt mồi của nhện. Có thể sử dụng hình vẽ hoặc băng hình. (Có thể sử dụng băng hình hoặc đi thực tế thiên nhiên) − Bằng mắt thường, kết hợp với kính lúp để rõ các chi tiết khác (lông ở chân xúc giác, đôi khe thở…) − Quan sát các động tác đan lưới của nhện, bắt và xử lí mồi. Lớp sâu bọ Kiến thức: − Nêu khái niệm và các đặc điểm chung của lớp Sâu bọ − Khái niệm lớp sâu bọ: căn cứ vào sự phân chia các phần cơ thể, số lượng chân bò, cơ quan hô hấp. − Đặc điểm chung của lớp phân biệt với các lớp khác trong ngành (lớp Giáp xác, lớp Hình nhện) − Mô tả hình thái cấu tạo và hoạt động của đại diện lớp Sâu bọ. - Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo của các lớp qua các đại diện được SGK giới thiệu. − Trình bày các đặc điểm cấu tạo ngoài và trong của đại diện lớp Sâu bọ(châu chấu). Nêu được các hoạt động của chúng. − Cấu tạo ngoài của châu chấu : các phần cơ thể, đặc điểm từng phần − Các kiểu di chuyển:… − Cấu tạo trong: hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh. So sánh với giáp xác − Hoạt động sinh lí: dinh dưỡng, sinh sản, phát triển − Nêu sự đa dạng về chủng loại và môi trường sống của Lớp Sâu bọ, tính đa dạng và phong phú của sâu bọ. Tìm hiểu một số đại diện khác như: dế mèn, bọ ngựa, chuồn chuồn, bướm, chấy, rận, . − Tìm hiểu sự đa dạng của lớp Sâu bọ: số lượng loài, môi trường sống. − Đặc điểm của một số loài sâu bọ điển hình thích nghi với các môi trường và lối sống khác nhau. − Tìm đặc điểm chung của lớp − Nêu vai trò của sâu bọ trong tự nhiên và vai trò thực tiễn của sâu bọ đối với con người − Tìm hiểu tác dụng và những gây hại của lớp sâu bọ với đời sống con người và động vật. Kĩ năng : − Quan sát mô hình châu chấu − Quan sát các bộ phận, phân tích các đặc điểm về cấu tạo phù hợp với chức năng của chúng. 6. Động vật có xương sống Các lớp cá Nêu được đặc điểm cơ bản của động vật không xương sống, so sánh với động vật có xương sống. Nêu được các đặc điểm đặc trưng cho mỗi lớp. Kiến thức: − Chỉ ra sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của từng hệ cơ quan đảm bảo sự thống nhất trong cơ thể và giữa cơ thể với môi trường nước. Trình bày được tập tính của lớp Cá. − Trình bày được cấu tạo của đại diện lớp Cá (cá chép). Nêu bật được đặc điểm có xương sống thông qua cấu tạo và hoạt động của cá chép. − Đặc điểm cơ bản nhất của ĐVCXS so với ĐVKXS: bộ xương, cột sống. − Xác định đặc điểm đặc trưng cho mỗi lớp thông qua giới thiệu mỗi lớp. − Đại diện cá chép: − Cấu tạo ngoài: + hình dạng thân + đặc điểm của mắt + đặc điểm của da, vảy, cơ quan đường bên. + đặc điểm của các loại vây − Cấu tạo trong: + hệ tiêu hóa + hệ tuần hoàn + hệ thần kinh và giác quan + hệ bài tiết + sự sinh sản − Sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng đảm bảo sự thống nhất trong cơ thể và sự thích nghi của cơ thể với đời sống ở nước. − Nêu các đặc tính đa dạng của lớp Cá qua các đại diện khác như: cá nhám, cá đuối, lươn, cá bơn, . − Tìm hiểu sự đa dạng của lớp Cá: số lượng, thành phần loài, môi trường sống. − Đặc điểm cơ thể của một số loài Cá sống trong các môi trường, các điều kiện sống khác nhau, các tập tính sinh học khác nhau. − Đặc điểm chung của chúng: cơ quan di chuyển, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, đặc điểm sinh sản và thân nhiệt. − Nêu ý nghĩa thực tiễn của cá đối với tự nhiên và đối với con người − Vai trò trong tự nhiên: quan hệ dinh dưỡng với các loài khác. Ví dụ:… − Vai trò đối với đời sống con người: (thực phẩm, dược liệu, công nghiệp, nông nghiệp, .) Kĩ năng : − Quan sát cấu tạo ngoài của cá − Biết cách sử dụng các dụng cụ thực hành để mổ cá, quan sát cấu tạo trong của cá. − Quan sát cấu tạo ngoài qua mẫu vật sống, mô hình, mẫu ngâm. − Kĩ năng mổ cá chép hoặc cá diếc − Quan sát bộ xương: cột sống, xương sườn; nhận dạng và xác định vị trí một số nội quan: dạ dày, tim, ruột, gan, mật, thận, tinh hoàn hoặc buồng trứng, lá mang,… Lớp lưỡng cư Kiến thức: − Nêu được đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của lớp Lưỡng cư thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở trên cạn. Phân biệt được quá trình sinh sản và phát triển qua biến thái. - Tìm hiểu lớp lưỡng cư qua đại diện con ếch đồng − Những đặc điểm chung về cấu tạo ngoài, trong và các hoạt động sinh lí của lớp Lưỡng cư thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn. − Quá trình sinh sản, các giai đoạn phát triển của cơ thể trải qua các giai đoạn biến thái. − Trình bày được hình thái cấu tạo phù hợp với đời sống lưỡng cư của đại diện (ếch đồng). Trình bày được hoạt động tập tính của ếch đồng. − Cấu tạo ngoài: + đặc điểm của đầu, mắt, lỗ mũi + đặc điểm của da + đặc điểm của chi: chi trước, chi sau − Cấu tạo trong: + hệ tiêu hóa + hệ tuần hoàn: đặc điểm của máu + hệ hô hấp + hệ thần kinh và giác quan + hệ bài tiết + hệ sinh dục (sự sinh sản và các giai đoạn biến thái) − Sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng đảm bảo sự thống nhất trong cơ thể và sự thích nghi của cơ thể với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn. − Sự tiến hóa hơn so với lớp Cá: tuần hoàn, thần kinh, hô hấp. − Mô tả được tính đa dạng của lưỡng cư. Nêu được những đặc điểm để phân biệt ba bộ trong lớp Lưỡng cư ở Việt Nam. − Tìm hiểu sự đa dạng của lớp Lưỡng cư: số lượng, thành phần loài, môi trường sống. − Đặc điểm cơ thể của một số loài Lưỡng cư sống trong các môi trường, các điều kiện sống khác nhau. − Đặc điểm đặc trưng nhất để phân biệt 3 bộ trong lớp Lưỡng cư ở Việt Nam: có đuôi, không đuôi, không chân. − Đặc điểm chung lớp Lưỡng cư: cơ quan di chuyển, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, đặc điểm sinh sản và thân nhiệt, da, môi trường sống. − Nêu được vai trò của lớp lưỡng cư trong tự nhiên và đời sống con người, đặc biệt là những loài quí hiếm. − Vai trò của lớp lưỡng cư: + Trong tự nhiên: trong nông nghiệp (qua mối quan hệ dinh dưỡng giúp tiêu diệt thiên địch). + Trong đời sống con người: cung cấp thực phẩm, dược liệu, vật thí nghiệm trong nghiên cứu khoa học. Kĩ năng : − Biết cách mổ ếch, quan sát cấu tạo trong của ếch − Sưu tầm tư liệu về một số đại diện khác của lưỡng cư như cóc, ễnh ương, ếch giun, . − Kĩ năng mổ ếch hoặc cóc. − Quan sát bộ xương: cột sống, xương sườn; nhận dạng và xác định vị trí một số nội quan. − Quan sát sơ đồ biến thái của ếch thấy được qua các giai đoạn phát triển có sự thay đổi hình thái. Lớp bò sát Kiến thức: − Nêu được các đặc điểm cấu tạo phù hợp với sự di chuyển của bò sát trong môi trường sống trên cạn. Mô tả được hoạt động của các hệ cơ quan. * Tìm hiểu đại diện của lớp giáp xác qua đại diện thằn lằn bóng đuôi dài. − Những đặc điểm chung về cấu tạo ngoài, trong và các hoạt động sinh lí của lớp Bò sát thích nghi với đời sống hoàn toàn ở trên cạn. − So sánh với ếch => các đặc điểm tiến hóa hơn − Nêu được những đặc điểm cấu tạo thích nghi với điều kiện sống của đại diện (thằn lằn bóng đuôi dài). Biết tập tính di chuyển và bắt mồi của thằn lằn. − Cấu tạo ngoài, di chuyển: + đặc điểm của đầu, cổ, mắt, tai + đặc điểm của da, thân + đặc điểm của chi, sự di chuyển − Cấu tạo trong: + bộ xương + hệ tiêu hóa: (bắt mồi, tiêu hóa) + hệ tuần hoàn: đặc điểm của máu + hệ hô hấp + hệ thần kinh và giác quan + hệ bài tiết + hệ sinh dục: đặc điểm trứng, sinh sản − Sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng đảm bảo sự thống nhất trong cơ thể và sự thích nghi của cơ thể với đời sống hoàn toàn ở cạn. - Sự tiến hóa hơn so với lớp Lưỡng cư: bộ xương, tuần hoàn, hô hấp, thần kinh, tập tính di chuyển và bắt mồi của thằn lằn − Trình bày được tính đa dạng và thống nhất của bò sát. Phân biệt được ba bộ bò sát thường gặp (có vảy, rùa, cá sấu). − Tìm hiểu sự đa dạng của lớp Bò sát: số lượng, thành phần loài, môi trường sống. − Đặc điểm cơ thể của một số loài Bò sát sống trong các môi trường, các điều kiện sống khác nhau (một số ít sống trong môi trường nước). − Đặc điểm đặc trưng nhất để phân biệt 3 bộ thường gặp trong lớp Bò sát ở Việt Nam. + Bộ có vảy: không có mai và yếm, hàm ngắn có răng mọc trên xương hàm, trứng có vỏ dai + Bộ cá sấu: không có mai và yếm, hàm dài có răng mọc trong lỗ chân răng, trứng có vỏ đá vôi + Bộ rùa: có mai và yếm, hàm ngắn không có răng, trứng có vỏ đá vôi − Tìm hiểu về tổ tiên của bò sát (khủng long): đặc điểm cấu tạo ngoài, tập tính của chúng. − Đặc điểm chung lớp Bò sát: cơ quan di chuyển, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, đặc điểm trứng, sinh sản và thân nhiệt. − Nêu được vai trò của bò sát trong tự nhiên và tác dụng của nó đối với con người (làm thuốc, đồ mỹ nghệ, thực phẩm, .). − Vai trò của lớp Bò sát: + Trong tự nhiên: trong nông nghiệp (qua mối quan hệ dinh dưỡng giúp tiêu diệt thiên địch). + Trong đời sống con người: cung cấp thực phẩm, dược liệu, đồ mỹ nghệ. Kĩ năng: − Biết cách mổ thằn lằn, biết quan sát cấu tạo trong và ngoài của chúng − Sưu tầm tư liệu về các loài khủng long đã tuyệt chủng, các loài rắn, cá sấu, . − Quan sát cấu tạo trong và ngoài qua mô hình hoặc quan sát trên mẫu ngâm.các loài thằn lằn, rắn, rùa, cá sấu,… − Quan sát bộ xương: cột sống, xương sườn; nhận dạng và xác định vị trí một số nội quan. Lớp chim Kiến thức: − Trình bày được cấu tạo phù hợp với sự di chuyển trong không khí của chim. Giải thích được các đặc điểm cấu tạo của chim phù hợp với chức năng bay lượn. * Tìm hiểu đặc điểm của lớp chim qua đại diện chim bồ câu. - Những đặc điểm chung về cấu tạo ngoài (hình dạng thân, lông, chi), trong (bộ xương, phổi, tim, …) và các hoạt động sinh lí của lớp Chim thích nghi với đời sống bay lượn. − So sánh với Bò sát => các đặc điểm tiến hóa [...]... máu + hệ hơ hấp + hệ thần kinh và giác quan + hệ bài tiết + hệ sinh dục: sự sinh sản và tập tính ấp trứng (tiến hóa hơn so với bò sát) − Sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng đảm bảo sự thống nhất trong cơ thể và sự thích nghi của cơ thể với đời sống bay lượn − Sự tiến hóa hơn so với lớp Bò sát: tuần hồn, hơ hấp, thần kinh, sinh sản, thân nhiệt − Tập tính: kiếm ăn, xây tổ, ấp trứng, chăm sóc con, di... giữa độ tiến hóa của các ngành, các các nhóm động vật lớp động vật trên cây tiến hóa − Cây phát sinh động vật: phản ánh quan hệ trong lịch sử phát triển của thế nguồn gốc, họ hang, mức độ tiến hóa của các giới động vật - cây phát sinh ngành, các lớp: từ thấp đến cao, từ chưa hồn động vật thiện đến hồn thiện cơ thể thích nghi với điều kiện sống thậm chí còn so sánh được số lượng lồi giữa các nhánh với. .. hiểu đặc điểm thích nghi của cơ thể động vật với mơi trường sống − Hiểu được mối quan hệ giữa cấu tạo với chức năng sống của các cơ quan ở động vật − Quan sát đa dạng sinh học trong thực tế thiên nhiên tại mỗi địa phương cụ thể − Biết cách sưu tầm mẫu vật Kĩ năng : − Phát triển kĩ năng thu lượm mẫu vật để quan sát tại chỗ và trả lại tự nhiên − Viết báo cáo ngắn với các nội dung: tên lồi, số lượng cá thể,... não, tiểu não, + hệ bài tiết: thận sau + hệ sinh dục: sự sinh sản và tập tính chăm sóc con non (tiến hóa nhất trong lớp ĐVCXS) − Sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng đảm bảo sự thống nhất trong cơ thể và sự thích nghi của cơ thể với đời sống − Sự tiến hóa nhất so với các lớp động vật đã học: tuần hồn, hơ hấp, thần kinh, sinh sản, thân nhiệt và các tập tính (tự vệ, chăm sóc con non, ) − Tính đa dạng của... sống con người Nêu được tầm nguồn thực phẩm, dược liệu, … quan trọng của một số động vật − Thơng qua thực tiễn tìm hiểu các lồi vật ni đối với nền kinh tế ở địa phương có tầm quan trọng với nền kinh tế của địa và trên thế giới phương Kĩ năng : − Làm một bài tập nhỏ với nội − Tìm hiểu và thống kê một số động vật dung tìm hiểu một số động vật có (ĐVKXS và ĐVCXS) có tầm quan trọng kinh tầm quan trọng kinh... (tên của bộ thường gắn liền với một đặc điểm đặc trưng nhất, ví dụ: Thú túi - ở bụng thú mẹ có túi đựng con; Thú móng guốc – chân có hộp sừng bọc móng) − Đặc điểm chung lớp Thú: bộ lơng, bộ răng, tim, số vòng tuần hồn, bộ não, sinh sản (đẻ con và ni con bằng sữa) và thân nhiệt − Nêu được vai trò của lớp Thú đối − Thơng qua thực tiễn nêu lên những ích lợi cơ với tự nhiên và đối với con người bản của các...− Mơ tả được hình thái và hoạt động của đại diện lớp Chim (chim bồ câu) thích nghi với sự bay Nêu được tập tính của chim bồ câu − Mơ tả được tính đa dạng của lớp Chim Trình bày được đặc điểm cấu tạo ngồi của đại diện những bộ chim khác nhau − Nêu được vai trò của lớp Chim trong tự nhiên và đối với con người hơn − Cấu tạo ngồi, di chuyển: + đặc điểm của thân + đặc điểm của đầu, cổ, mắt, mỏ... đại diện) dạng sinh học − Tìm hiểu lối sống, tập tính, số lượng lồi So sánh giữa chúng để tìm điểm khác biệt − Ý nghĩa của bảo vệ đa dạng sinh học (bảo vệ nguồn tài ngun) đảm bảo sự phát triển bền vững − Nêu được khái niệm về đấu tranh − Khái niệm đấu tranh sinh học: dựa vào mối sinh học và các biện pháp đấu quan hệ dinh dưỡng giữa các lồi sinh vật tranh sinh học − Các biện pháp đấu tranh sinh học −... thể hiện qua quan sát các bộ thú khác nhau (thú huyệt, thú túi ) nghi với đời sống bay lượn của chim * Tìm hiểu qua đại diện Thỏ − Những đặc điểm chung về cấu tạo ngồi (lơng,chi), trong (bộ răng, hệ thần kinh, hệ sinh dục…) và các hoạt động sinh lí (thai sinh, ni con bằng sữa, hoạt động thần kinh phát triển) của lớp Thú − So sánh với các lớp ĐVCXS đã học => các đặc điểm tiến hóa nhất − Cấu tạo ngồi:... Xem băng hình, phân biệt được các tập tính − Quan sát bộ xương thỏ của thú ý nghĩa của các tập tính đó trong đời sống của thú − Phân tích các đặc điểm cấu tạo của các cơ quan phù hợp với chức năng của chúng, thích nghi với đời sống của thú 7 Sự tiến Kiến thức: hóa của − Dựa trên tồn bộ kiến thức đã − Sự tiến hóa cơ quan di chuyển, vận động cơ động vật học qua các ngành, các lớp nêu thể: từ chưa có cơ . tiễn của cá đối với tự nhiên và đối với con người − Vai trò trong tự nhiên: quan hệ dinh dưỡng với các loài khác. Ví dụ:… − Vai trò đối với đời sống con. nghi với môi trường và lối sống khác nhau. Ví dụ:… − Nêu được vai trò của ngành Ruột khoang đối với con người và sinh giới Vai trò của Ruột khoang với đời
- Xem thêm -

Xem thêm: sai lệch giữa CKTKN với SGK,SGV sinh7, sai lệch giữa CKTKN với SGK,SGV sinh7,

Hình ảnh liên quan

− Phỏt triển kĩ năng lập bảng so sỏnh rỳt ra nhận xột. - sai lệch giữa CKTKN với SGK,SGV sinh7

h.

ỏt triển kĩ năng lập bảng so sỏnh rỳt ra nhận xột Xem tại trang 14 của tài liệu.